Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta 4

1) Garantia  in numerar si dobinda aferenta pot fi ridicate de catre gestionarul titular al


carnetului de consemnare la incetarea contractului sau de munca sau la trecerea intr-
o functie pentru care nu se cere garantie, in situatia in care nu a cauzat o paguba sau
cind paguba a fost acoperita in intregime: ( Legea 22/1969, prind angajarea gestionarilor ,
art.16)
a) gestionarul poate ridica garantia de la banca fara comunicare din partea unitatii;
b) unitatea a eliberat gestionarului, in termen de cel mult 10 zile o comunicare
catre Casa de Economii si Consemnatiuni sau banca la care este deschis contul de
garantii in care sa se arate ca titularul are dreptul sa ridice garantia;
c) gestionarul nu mai primeste niciodata garantia constituita, aceasta facandu-se venit
al bugetului de stat.

2) Veniturile şi cheltuielile se includ în buget în totalitate, astfel ( Legea 273/2006,


privind finantele publice locale, art. 7, alin. 1)
a) în sume brute;
b) in sume nete;
c) in sume brute, cu exceptia sponsorizarilor.

3) Impozitele şi taxele locale se aprobă de catre: ( Legea 273/2006, privind finantele


publice locale, art. 27)
a) consiliile locale si Directiile Judetene ale Finantelor Publice;
b) consiliile judetene;
c) consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în limitele şi în condiţiile legii.

4) Impozitul lunar pe veniturile din salarii se determina astfel: ( Legea 571/2003 Codul
fiscal, Titlui III, cap. 3, art.57)
a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din
venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se
depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
b) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul
brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
c) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul
brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
5) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine
impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de
a-l vira la bugetul de stat:
( Legea 571/2003 Codul fiscal, Titlui III, cap. 3, art.58)
a) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste
venituri;
b) pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste
venituri;
c) ultima zi lucratoare din luna pentru care se platesc aceste venituri

6) În caz de neplată a contribuţiilor datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj: ( Legea


76/2002, privind asig. de somaj, art. 31 alin. 2)
a) se aplica dobanzi;
b) se aplica reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare.
c) majorari de intarziere

7)  La entitatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de
catre o singura persoana. În aceasta situatie,
( ANEXA NORME privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii – OMFP 2861/2009 , punctual 6 alin. 2)
a) raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului,
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii
respective;
b) raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine contabilului;
c) raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului;

8)   Control financiar preventiv se defineste ca fiind: (OUG 119/1999, actualizat , art. 2 ,


punctul c) – definitii)
a)activitate prin care se verificã legalitatea si regularitatea operatiunilor
efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea
acestora;
b)limita maximã a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, în limitele
aprobate;
c)ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern,
stabilite de conducere în concordantã cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, în
vederea asigurãrii administrãrii fondurilor în mod economic, eficient si eficace; acesta include, de
asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.

9) Refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul de evidenta salariati în


format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor constituie:
( HG 500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 9, alin. b)
a)contraventie;
b)infractiune;
c)nu constituie nici contraventie, nici infractiune

10) Angajamentul bugetar reprezinta: (Ordinul 1792/2002 – Norme angajare, lichidare,


ordonantare)
a) orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei
anumite destinatii, in limita cerintelor;
b) fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar
putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice.
c) orice act prin care o autoritate competenta potrivit legii, afecteaza fonduri publice
unor anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate.
11) Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie
publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire: ( OUG 34/2006,
actualizata, art. 70)
a) pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;
b)pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;
c)pe parcursul unei perioade de cel putin 24 luni de la incheierea contractului, sub
sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala;

12) Completarea şi transmiterea registrului de evidenta al salariatilor se face de către: ( HG


500/2011 – Registru evidenta salariati , art. 2 alin.5)
a) angajator;
b) una sau mai multe persoane, salariati cu atributii de resurse umane ai angajatorului;
c) una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator

13) Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă: ( OMFP 522/2003 Norme CFP ,
punctul B, alin. 4.1.)

a) în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă;


b) în cadrul tuturor compartimentelor din entitate;
c) in cadrul compartimentului financiar contabil si audit din entitate.

14) Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si epunerea situatiilor


financiare, vor fi corectate in:

a) decurs de 3 luni;
b) anul in care acestea se constata;
c) in anul urmator anului in care s-au constatat

15) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia efectuării plăţii


abonamentelor/biletelor şi contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea
proprietate personală sau deţinută legal cu orice titlu cadrelor didactice si didactice auxiliare: (
Norma metodologica HG 569/2015, privind decontarea navetei cadrelor did. Si did.
auxiliar, art.7, alin. 10)

a) în luna următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative;


b) pe baza de avans de trezorerie, urmand ca acesta sa fie justificat cu documente;
c) in ultima zi lucratoare din luna pentru care s-a solicitat decontarea transportului pe baza
documentelor justificative.

16) Conditiile ce trebuiesc indeplinite de o persoana pentru a avea calitatea de gestionar


sunt: ( legea 22/1969, privind gestionarea bunurilor materiale, cap. 2 , art.3)

a) a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit şcoala generala sau o şcoală echivalenta


şi are cunoştinţele necesare pentru a îndeplini aceasta funcţie;
b) a împlinit vârsta de 18 ani, a absolvit şcoala generala;
c) a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit liceul.
17) Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat şi bugetele fondurilor externe
nerambursabile se aproba:

a) de către ordonatorul de credite ierarhic superior;


b) prin lege;
c) prin hotărâre a Guvernului.

18) Lichidarea cheltuielilor reprezinta: (Anexa (2 – 3 – Lichidare si ordonantare ) la Ordinul


1792/2002 – Norme angajare, lichidare, ordonantare)

a) Este faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost
efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată;
b)  documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului
compartimentului financiar (financiar-contabil) să întocmească instrumentele de plată a
cheltuielilor;
c) faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale
angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.