Sunteți pe pagina 1din 6

TEST

PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR

1. Planurile de protecţie împotriva incendiilor sunt:

a) planul de evacuare a persoanelor;

b) planul de protectie împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

c) planul de cooperare

2. Planul de intervenţie se intocmește:

a) într-un singur exemplar, care va ramâne la operatorul economic care l-a întocmit;

b) într-un singur exemplar, care va ramâne Inspectoratul Jude țean pentru Situa ții de Urgen ță;

c) în dublu exemplar, unul la operatorul economic care l-a întocmit, cel de-al doilea la Inspectoratul Jude țean
pentru Situații de Urgență.

3. Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, următoarele categorii de


personal:

a) orice lucrător din cadrul unității

b) cadrele tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor;

c) şefii echipelor prestatoare de servicii;

4. Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor pe locul de muncă,cuprinde:

a) precizări privind rezerva de substanţe de stingere;

b) măsurile de prim ajutor;

c) organizarea efectivă a intervenției;

5. Prima măsura care se ia în cazul apariţiei unui incendiu, presupune:

a) alarmarea imediată a personalului;

b) intervenția asupra focarului;

c) salvarea rapidă a bunurilor materiale.

6. Distanța la care se amplasează locurile de fumat în exteriorul clădirilor, fa ță de locurile în care există
pericol de explozie este de :

a) mai mare de 10 m.;

b) mai mare de 30 m.;

c) mai mare de 40 m.
7. Pe planurile de evacuare se indica locul următoarelor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor:

a) stingătoare;

b) locul de păstrare a echipamentului de protecţie.

c) bazine cu apa;

8. În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se precizează:

a) Echipa de primă intervenție;

b) Locurile amenajate pentru fumat;

c) Dotarea locurilor amenajate pentru fumat;

9. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este:

a) permisă cu supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor;

b) interzisă;

c) permisă după emiterea ”Permisului de lucru cu foc”

10. Utilizarea focului deschis nu se permite la distante mai mici:

a) de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie;

b) de 30 m faţă de locurile cu pericol de explozie;

c) de 20 m faţă materiale/substanţe combustibile;

11. Stabilirea prin dispoziţii scrise a responsabilităţilor privind organizarea apărării împotriva incendiilor şi,
implicit, a modului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă revine:
a) Şefilor de secţii şi ateliere;
b) Conducătorului instituţiei/operatorului economic;
c) Salariaţilor.
12. Respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă sub orice formă,
de administrator sau de conductorul instituţiei, este o obligaţie a:
a) Salariaţilor
b) Conducătorului instituţiei/operatorului economic;
c) Autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale.
13. Compartimentul de apărare împotriva incendiilor este compus din specialişti şi/sau cadre tehnice în domeniul
apărării împotriva incendiilor şi reprezintă:
a) O structură cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) O formaţiune de intervenţie, salvare şi prim ajutor;
c) Un echipaj de intervenţie.
14. Planul de intervenţie se întocmeşte pentru asigurarea desfăşurării în condiţii operative şi eficienţă a acţiunilor
de intervenţie în domeniul situaţiilor de urgenţă şi face parte din categoria:
a) Actelor de autoritate emise de conducătorul instituţiei/operatorului economic;
b) Planurilor de protecţie împotriva incendiilor;
c) Planurilor de apărare împotriva dezastrelor.
15. Echiparea clădirilor cu instalaţii de semnalizare a incendiilor se realizează în vederea:
a) Asigurării intervenţiei în caz de incendiu;
b) Asigurării prevenirii incendiilor;
c) Asigurării exigenţelor de siguranţă la foc a utilizatorilor construcţiei pentru prevenirea incendiilor şi
intervenţia la timp în cazul apariţiei acestora.
16. În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu
şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să
elaboreze :
a) Planuri de apărare;
b) Programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice;
c) Planuri de intervenţie.
17. Instalaţiile electrice vor fi realizate în aşa fel încât să asigure:
a) Protecţia instalaţiei împotriva intemperiilor;
b) Protecţia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice ca urmare a atingerii directe sau indirecte;
c) Protecţia cablurilor şi legăturilor împotriva atacurilor rozătoarelor.
18. Realizarea instalaţiilor electrice în canalele de ventilaţie este:
a) Interzisă;
b) Permisă numai pentru canale de aerisire;
c) Permisă pentru orice tip de canale, cu acordul proiectantului.
19. Situaţia de urgenţă este:
a) Eveniment grav, ce poate produce victime omeneşti şi pagube materiale;
b) Eveniment precedat de alarmarea populaţiei şi luarea măsurilor de protecţie civilă;
c) Eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea
populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de
normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi
managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.
20. Starea de alertă se referă :
a) La producerea unei situaţii de urgenţă;
b) La punerea de îndată în aplicare a planurilor de acţiuni şt măsuri de prevenire, avertizare a populaţiei,
limitare şi înlăturare a consecinţelor situaţiei de urgenţă;
c) La limitarea efectelor unei situaţii de urgenţă.
21. Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:
a) instalație de sprinklere
b) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
c) bănci/scaune pentru cei care fumează
22. Exerciţiile şi aplicaţiile vizează modul în care se execută:
a) respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă;
b) evacuarea;
c) respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
23. Exerciţiile de intervenţie se efectuează:
a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eşalonat toţi salariaţii cu atribuţii de
intervenţie de la locurile de muncă;
b) la cererea salariaților
c) săptămânal
24. Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de:
a) 24 ore de la angajare
b) 48 de ore de la angajare
c) 7 zile de la angajare
25.La izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, administratorul sau conducătorul
instituţiei, după caz, are următoarele obligaţia să informeze, prin orice mijloc, inspectoratul, iar în termen de:
a) 7 zile lucrătoare
b) 48 ore
c) 3 zile lucrătoare
26. Obligaţia de a amplasa, de a monta şi de a păstra integritatea indicatoarelor revine:
a) salariatului
b) cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
c) conducătorului locului de muncă.
27. Dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în
cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu trebuie transmisă la Inspectoratul jude țean pentru
Situații de urgență în termen de:
a) 24 ore;
b) 7 zile;
c) 48 ore
28. Dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului, reprezintă:
a) documente specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
b) act de autoritate emis de administratorul operatorului
c) evidenţe specifice privind apărarea împotriva incendiilor
29. Operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice care nu au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel
stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici, administratorul, conducătorul sau persoana cu funcţii de
conducere, după caz, asigură organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor
documente:
a) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat
pentru situaţii de urgenţă;
c) organizarea instruirii personalului;
e) intocmirea planului de analiza și acoperire a riscului.
30. În conformitate cu Legea 307/2006, au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de
specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor:
a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti - un cadru tehnic la 150.000 de locuitori;
b) operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice care nu au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel
stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici;
c) operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice care nu au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel
stabilit, conform legii, pentru microîntreprinderi
31. În conformitate cu Legea 307/2006 salariații la locul de muncă sunt obligați să:
a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al
autorităţii respective;
b) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol
iminent de incendiu;
c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituţiei
32. În conformitate cu Legea 307/2006 cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor au următoarele obligații:
a) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de
apărare împotriva incendiilor;
b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare
împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
c) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor
în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi
oricăror persoane interesate;
33. Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele obligaţii principale:
a) elaborează şactele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) întocmeşte regulamentul de ordine interioară al societăţii.
34. Pentru operatorii economici, instituţiile şi alte persoane juridice ce desfăşoară activităţi în domeniu
reglementat de o autoritate, care nu se încadrează cel puţin în categoria întreprinderilor mici, administratorul,
conducătorul sau persoana cu funcţii de conducere, după caz, asigură organizarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:
a) întocmirea planurilor de intervenție;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
c) decizia/dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
35.Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care
le-au întocmit şi aprobat, dacă:
a) s-au produs modificări ale actelor normative şi ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii
acestora;
b) s-au schimbat regulile de acces în societate;
c) s-au produs mişcări sindicale de lungă durată.