Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

DENISE ROBINS

Vântul
Orientului

Traducerea [i adaptarea \n limba român` de


FLAVIA VOINEA

ALCRIS
giannijollys

Capitolul 1

Phillida se str`duise foarte mult s` ob]in` permisiunea de a merge în Orientul Mijlociu, ca s` fie
al`turi de so]ul ei. Când vasul ancor` \n Port Said, tân`ra r`sufl` u[urat`. Totu[i, dintr-un motiv
inexplicabil, era u[or dezam`git`, ca [i când lucrul pe care [i-l dorise din toat` inima nu mai era
atât de important dup` ce-l ob]inuse.
La dou`zeci [i trei de ani, Phillida avea o capacitate aproape
copil`reasc` de a se bucura, de a se distra [i de a aprecia
frumuse]ea artei [i a naturii. Lucrase în armat` patru ani, iar
via]a militar` o f`cuse mai dur` [i-i spulberase câteva din
iluziile tinere]ii. Cu toate acestea, reu[ise s`-[i p`streze inocen]a,
chiar [i dup` ce dobândise statutul de „femeie c`s`torit`".
|n acea diminea]` de început de februarie a anului 1947, Phillida, cunoscut` prietenilor sub
numele de „Phil", \[i lu` valiza într-o mân` [i po[eta în cealalt` [i privi c`tre ]`rm cu o expresie
de îngrijorare întip`rit` pe chip.
6 DENISE ROBINS
Era o tân`r` cu ten foarte deschis, cu p`rul blond lung [i
neted, pe care îl purta strâns cu grij` într-un coc la ceaf`. Ochii
mari, lumino[i, erau mai degrab` cenu[ii decât alba[tri; de
mic` fusese nevoit` s` poarte ochelari pentru citit. Nu era
extrem de frumoas`, dar avea un trup zvelt [i bine
propor]ionat [i picioare foarte frumoase. Principalele ei
calit`]i erau p`rul auriu, str`lucitor [i buzele pline, frumos
conturate.
La prima vedere, oamenii o considerau r`sf`]at`, chiar
arogant`, dar cei care o cuno[teau cu adev`rat [tiau c` era
timid`, dar îi pl`cea s` aib` prieteni [i era generoas`. Avea un
puternic complex de inferioritate [i alegea întotdeauna, f`r`
s` stea pe gânduri, s`-[i petreac` timpul cufundat` în lectura
unei c`r]i bune. |i pl`cea via]a la ]ar` [i obi[nuia s`-l ajute pe
tat`l ei la treburile gospod`riei. Din p`cate, totul se sfâr[ise cu
mai bine de patru ani în urm`, într-o noapte când casa lor
fusese bombardat`, iar p`rin]ii ei î[i pierduser` via]a. Cam în
aceea[i perioad` îl cunoscuse pe Rex Maltern [i, distrus` de
faptul c` pierduse totul într-o noapte, fusese bucuroas` s`-[i
îndrepte întreaga afec]iune asupra lui. Cei doi deveniser` în
scurt timp so] [i so]ie.
Port Said-ul i se p`rea întunecat [i deprimant, iar zgomotul asurzitor. |n sfâr[it, era în Egipt! Oare
Rex o va a[tepta? |i trimisese o telegram`, la adresa pe care i-o d`duse el, dar nu [tia dac` o
primise.
Nu [tia nici cum va fi via]a ei ca so]ie a unui ofi]er de
armat`. Dup` patru ani în care lucrase în Marin`, era ciudat c`
VÂNTUL ORIENTULUI giannijollys 7
ajunsese s` se m`rite cu un ofi]er din alt` arm`. Cunoscuse
mul]i ofi]eri din armat` [i chiar primise cereri în c`s`torie
de la câ]iva dintre ei, dar Rex fusese cel care îi cucerise
inima.
Phil venea din Devonshire, locul în care tr`ise toat` familia
ei. În vinele lui Rex curgea sânge irlandez, englez [i francez.
Phil presupunea c` de la bunica lui fran]uzoaic` mo[tenise
farmecul [i ochii c`prui migdala]i, pe care femeile îi g`seau
atât de atr`g`tori. Trecuser` trei ani de când nu se mai
v`zuser`. Adev`rul era c` erau doi str`ini, pentru c` se
c`s`toriser` la o lun` de la prima întâlnire [i petrecuser`
împreun`, ca so] [i so]ie, doar zece zile - zece zile pasionale,
pline de dragoste [i fericire, dup` pierderea tragic` a
p`rin]ilor [i a c`minului.
Nu avuseser` ocazia s` se cunoasc`, a[a c` Phillida tr`ia din
scrisori [i din amintiri. Nu era îns` suficient, pentru c` Rex, de
altfel un bun vorbitor, nu era foarte harnic când venea vorba
de scrisori. Phillida ar fi vrut s` [tie exact ce gândea, ce sim]ea,
dar el îi scria doar c`-i era dor. Îi povestea, în schimb,
am`nun]it, despre petrecerile la care mergea, despre partidele
de tenis sau de c`l`rie, dar mai pu]in despre propria
persoan`.
Ultimii doi ani [i jum`tate îi petrecuse în Burma. Din ce îi
spuseser` al]i militari, Phillida [tia c` so]ul ei ar fi putut s` se
întoarc` în Anglia, dar el nu p`rea prea încântat de aceast`
variant`. Într-o scrisoare, îi spusese Phillidei c` reu[ise s`-[i
prelungeasc` [ederea în Orientul Mijlociu. De aceea, era mult
8 DENISE ROBINS
mai bine ca ea s` i se al`ture, decât s` mearg` el în Anglia [i s` „muceg`iasc`", dup` cum cum
spusese chiar el, într-o unitate întunecat` [i anost`.
Englezoaic` pân` \n m`duva oaselor [i foarte ata[at` de
bunica ei, Phil regreta atitudinea so]ului ei. Bunica, singura ei
rud` r`mas` în via]`, se apropia de [aptezeci de ani [i avea
probleme de s`n`tate. Îi era team` s` se despart` de ea, [tiind
c` exista posibilitatea s` nu se mai vad` vreodat`. Dar Rex îi
scrisese:
„Nu po]i s` r`mâi al`turi de bunica ta tot restul vie]ii [i nu
cred c` este atât de egoist` încât s`-]i cear` asta. P`rin]ii mei
nu-mi cer s` stau lâng` ei! În plus, acum e[ti so]ie de ofi]er [i
trebuie s` te obi[nuie[ti cu schimb`rile [i c`l`toriile".
Dar ea nu credea c` se va obi[nui vreodat`. Suporta cu
greu mut`rile [i, pentru c` era timid`, îi era greu s`-[i fac`
noi prieteni. De câte ori pleca în misiuni, se gândea cu
pl`cere la casa [i la bunica ei, care o a[tepta cu drag. Acum,
îns`...
Desigur, era absurd s` regrete desp`r]irea de bunica ei [i
de Anglia atâta vreme cât urma s`-l întâlneasc` pe so]ul ei.
Sincer` cu sine, trebuia s` recunoasc` faptul c` nu dorea s`-[i
înceap`, cu adev`rat, via]a de familie într-un c`min de militari
din Egipt. Prefera s` se stabileasc` într-o c`su]` la ]ar`, de
preferin]` \n Devonshire, dar [tia c` Rex nu dorea acela[i
lucru. Aventuros din fire, ar fi ales s` locuiasc` într-un
apartament din Londra [i s` conduc` o ma[in` rapid`, cu care
s` ajung` la întâlnirile zilnice [i la toate petrecerile din ora[.
VÂNTUL ORIENTULUI 9
Phil se întreb` dac` so]ul ei se schimbase în cei de trei ani.
Oare cum ar`ta? Îi trimisese fotografii, dar nu le considera
suficiente. Din când în când, se mai întâlnea cu câte un coleg
care îi aducea pachete din partea lui Rex, dar ace[tia nu-i
spuneau decât c` este s`n`tos [i se simte bine în Egipt.
Phillida, în schimb, ocupat` cu munca ei, nu se distra deloc. C`s`toria [i scurta lun` de
miere o f`cuser` s` se îndr`gosteasc` [i mai tare de Rex [i suporta cu mare greutate separarea
de el. A[teptase mult timp s`-i vin` rândul pe lista so]iilor care doreau s` fie al`turi de so]ii
lor, în Orientul Mijlociu, dar acum... Îi venise greu s` fac` aceast` c`l`torie [i-[i spunea în
gând c` va uita dorul de ]ar` [i de bunica ei în momentul în care îl va vedea pe Rex.
- Phil! Te-am c`utat peste tot!
Se întoarse rapid [i v`zu o tân`r` brunet`, cam de vârsta ei, de asemenea înc`rcat` cu bagaje. În
spatele ei, chinuindu-se cu o valiz` ce p`rea foarte grea, era un b`rbat atr`g`tor, înalt [i blond,
îmbr`cat în uniform`.
Phillida le zâmbi. Tân`ra era una din cele opt femei cu care
împ`r]ise cabina pe parcursul c`l`toriei, destul de obositoare,
din Anglia. Numele ei era doamna Cubitt, dar toat` lumea îi
spunea Steve, pentru c` aceasta era porecla ei din copil`rie.
- Bun`, o salut` Phil, bucuroas` s-o vad` pe singura persoan` cu care se împrietenise pe
vas. M` întreb cât mai dureaz` pân` când o s` putem coborî pe ]`rm, s` ne întâlnim cu so]ii
no[tri.
Steve îl lu` de bra] pe b`rbatul de lâng` ea.
10 DENISE ROBINS
- Eu l-am g`sit pe al meu! anun]` ea, cu mândrie în glas.
Nu-i a[a c` am avut noroc? Geoff a fost în Port Said în ultimele
dou` zile [i a reu[it s` vin` cu o barc` cu motor pe vas!
- Minunat! M` bucur pentru tine!
Steve f`cu prezent`rile [i st`tur` câteva minute de vorb`.
- L-ai cunoscut cumva pe so]ul meu, c`pitanul Maltern?
Unitatea lui este sta]ionat` în Fayid.
- Bietul de el! Serios? se strâmb` Geoffrey Cubitt. Via]a în de[ert e destul de grea. Nu, nu l-am
întâlnit.
- Nu e grozav, Phil? interveni Steve. O s` fim destul de
aproape! Geoff este acum în Cairo, dar la sfâr[itul lui martie ne vom muta în zona canalului, a[a
c` ne vom vedea!
- I-am spus lui Steve c` va avea o via]` civilizat` numai
câteva s`pt`mâni, dup` care ne vom muta în c`minul de famili[ti care va fi gata în de[ert.
- Dar Rex lucreaz` deja în Fayid! exclam` Phil, nedumerit`.
- Înseamn` c` locuie[te în cort, pentru c` apartamentele pentru famili[ti nu sunt gata. Dar cred
c` a închiriat o camer` în Ismailia, pentru tine.
- {i cum e în Ismailia? \ntrebar` \ntr-un glas cele dou` tinere.
- Pot s` spun c` e cel mai frumos loc din Egipt. Cam la optzeci de kilometri de aici [i la
patruzeci [i cinci de kilometri de Fayid... E un loc încânt`tor, cu mult` verdea]`!
- Ce frumos! exclam` Phil, care se gândea cu team` la via]a în de[ert.
VÂNTUL ORIENTULUI 11
Rex o avertizase într-o scrisoare c` urmau s` locuiasc` în
garsoniere, al`turi de al]i ofi]eri c`s`tori]i, dar c` salonul [i
baia erau comune. Nu erau casa sau traiul la care visase ea.
Phil profit` de faptul c` Geoffrey se dep`rt` pu]in [i-i [opti prietenei sale:
- Ce frumos din partea so]ului t`u c` a venit pe vas s`
te ia!
- Da, e minunat!
Privi în direc]ia lui [i chipul i se lumin`.
- Gânde[te-te, Phil! Au trecut patru ani de când ne-am desp`r]it!
- {i nu ]i se pare schimbat?
- Deloc! În clipa în care m-a luat în bra]e [i m-a s`rutat, am sim]it c` am dat timpul \napoi [i suntem din
nou în momentul în care ne-am spus „r`mas-bun".
V`zând cât de fericit` era Steve, Phil î[i spuse c` a[a se va sim]i [i ea când se va \ntâlni cu Rex.
Steve e atât de sigur` de ea [i de dragostea lor! \[i spuse Phil în gând. Dac` a[ fi [i eu la fel!
{tia îns` c` nu era atât de hot`rât` [i de îndr`znea]` ca ea.
Din contr`, era foarte ezitant` [i lua hot`rârile foarte greu,
dup` perioade lungi de deliber`ri. Rex îi spusese adesea c`
via]a nu-i avanjateaz` pe cei delica]i [i foarte sensibili. El era
implusiv, lucru care o speria, într-un fel, pe Phil.
- Steve, sper s` ne vedem des!
- Sunt sigur` c` a[a va fi, draga mea. Uite, ne preg`tim s` acost`m! În câteva minute, vei fi al`turi
de Rex.
12 DENISE ROBINS
Phillida privi spre port [i sim]i c` inima începe s`-i bat` mai repede. Abia a[tepta s` fie lâng` Rex! În
bra]ele lui se sim]ea ocrotit`, puternic`, senzual`. Îi spusese de sute de ori c` o consider`
frumoas` [i atr`g`toare [i c` era singura femeie cu care \[i dorea s` fie c`s`torit.
So]ii Cubitt î[i luar` r`mas-bun [i se pierdur` în mul]ime.
Phillida r`mase singur` din nou, a[teptând s` coboare pe
]`rm.

Dup` de termin` formalit`]ile vamale, Phillida se uit dezn`d`jduit` prin mul]ime, c`utând
chipul familiar al so]ului ei. Când v`zu c` acesta nu era în port, sim]i c` o cuprinde panica. Ce
va face singur`, într-o ]ar` str`in`?
Câ]iva arabi o înconjurar` rapid, încercând s`-[i ofere serviciile într-o englez` stricat`.
- Doamna vrea hotel? Conduc eu!
- Port Said frumos! Vre]i tur ora[, doamna?
Brusc, lâng` ea ap`ru un vânz`tor de suveniruri [i un b`ie]el care voia s`-i lustruiasc`
pantofii. Fe]ele lor întunecate, soarele puternic, zgomotul mul]imii, claxoanele care se
auzeau în dep`rtare erau prea mult pentru Phil. Strângându-[i geanta la piept, încerc` s`
scape din cercul format în jurul ei.
- V` rog, l`sa]i-m` în pace! Pleca]i de aici! O voce puternic` se auzi lâng` ea:
VÂNTUL ORIENTULUI13
- Yalla! Imshi, toat` lumea!
To]i b`rba]ii din jurul ei disp`rur` ca prin farmec.
Phillida se întoarse [i se pomeni în fa]a celui mai înalt
b`rbat pe care-l v`zuse în via]a ei. Era la fel de blond ca ea,
dar chipul cu tr`s`turi bine conturate era mult mai bronzat.
Phil nu-i putea vedea ochii din pricina ochelarilor de soare.
- Mul]umesc, murmur` ea. Pur [i simplu, eram disperat`!
De la \n`l]imea celor aproape doi metri, Martin Winters \i
zâmbi binevoitor.
- O s` te obi[nuie[ti. N-a venit nimeni s` te întâmpine?
- Ar fi trebuit s` vin`. I-am telegrafiat so]ului meu, dar
timpul a fost prea scurt [i poate c`... Am aflat cu dou` zile
înainte s` plec c` s-a ivit un loc liber pe acest vas. Totu[i, i-am
scris!
B`rbatul începu s` râd`.
- Nu [tii cum e ]ara asta! Scrisorile [i telegramele sunt o mare problem`!
- Dar i-am scris pe adresa unit`]ii sale! protest` Phillida. - Adic`?
- La cartierul general din Fayid!
Martin Winters fluier` u[or.
- În]eleg de ce n-a ajuns telegrama! Acolo e o mare
nebunie acum, pentru c` sunt în plin proces de mutare de la Cairo. Oare îl cunosc pe so]ul
dumitale?
- Este c`pitanul Maltern. Rex Maltern! Are o slujb` de birou, dar nu pot s`-]i spun exact cu
ce se ocup`, pentru c` n-am \n]eles niciodat` termenii militari.
14 DENISE ROBINS
Martin Winters râse din nou. |i spuse c` nu auzise de c`pitanul Maltern [i c` el era
locotenent-colonel în Marin` [i lucra chiar în Port Said, ca adjunct al comandantului.
Chipul Phillidei se lumin` brusc.
- Serios? se minun` ea, zâmbind. Eu tocmai am fost demobilizat` din Marin`... Domnule!
Se salutar` oficial, foarte serios, dup` care izbucnir` în râs. Martin \[i scoase ochelarii, iar Phil îi v`zu
ochii mari, verzi-alb`strui.
- Nu se întâlnesc foarte multe c`s`torii între cei din marin`
[i cei din armat`! remarc` el.
- {tiu.
- Îndr`znesc s` spun c` e lips` de loialitate!
Phil râse din nou, mult mai lini[tit` [i în largul ei.
Conversar` pu]in [i descoperir` c` superiorul Phillidei fusese
un bun prieten de-al lui, din Portsmouth. Discu]ia lor ar fi
continuat dac` n-ar fi fost asalta]i de un alt grup de vânz`tori
ambulan]i.
- Trebuie s` plec`m de aici, spuse el, foarte hot`rât.
Ma[ina mea e parcat` foarte aproape. O s` mergem la Clubul
Ofi]erilor [i o s`-l sun`m pe so]ul dumitale, s` afl`m ce se
întâmpl`.
Foarte u[urat`, Phillida îi permise lui Martin Winters s` preia controlul. Se sim]ea foarte bine
al`turi de acest ofi]er de marin` binevoitor, amabil [i... foarte chipe[.
Pe drumul c`tre club, Phil se relax` [i observ` cu aten]ie natura înconjur`toare - cerul senin,
copacii înal]i [i verzi. Totul era foarte diferit de peisajul de acas`.
VÂNTUL ORIENTULUI15
- Port Said e un ora[ foarte frumos, îi spuse Martin, dar via]a aici este foarte limitat`. Colegii
mei care sunt aici de peste un an s-au s`turat deja, dar cei care sosesc aici admir` vegeta]ia
luxuriant`.
- Îmi plac atât de mult florile!
Martin o privi pe furi[ [i-[i spuse c` acele cuvinte o
caracterizau perfect. Ea \ns`[i era o floare delicat`. Observ` c`,
spre deosebire de majoritatea femeilor, primul lucru pe care-l
remarcase Phil fuseser` florile [i copacii, nu magazinele.
La treizeci [i trei de ani, Martin Winters avea destul`
experien]` cu sexul opus. Femeile îl pl`ceau instinctiv, pentru
c` emana bun`tate [i bun` dispozi]ie. În plus, era chipe[! Era
considerat o partid` bun`, dar el fusese îndr`gostit o singur`
dat`, de o tân`r` pe care o cunoscuse la începutul r`zboiului,
când se afla \n permisie \n Anglia, dup` un an foarte dificil pe
Marea Nordului. Acea perioad` grea [i foarte periculoas`
l`sase urme adânci - Martin ajunsese la spital cu pneumonie.
Dou` femei fuseser` importante în via]a lui: mama sa, care
murise când el se afla în Darmouth, [i Bridget, tân`ra cu care
fusese logodit.
Avea o senza]ie ciudat` când o privea pe Phillida Maltern. Sem`na uimitor de mult cu Bridget
- aceea[i constitu]ie fragil`, degete lungi, expresive, acela[i zâmbet timid. Cât de mult o
iubise... Via]a lor împreun` era perfect`, dar se sfâr[ise tragic. Cu trei zile înainte de nunt`, Bridget
ajunsese la spital pentru a fi operat` de urgen]` de apendicit`, dar nu se mai trezise din
anestezie. Inima ei nu rezistase.
16 DENISE ROBINS
Martin rupsese licen]a de c`s`torie, ascunsese inelul [i se
întorsese pe mare cu sufletul distrus. Înv`]ase s` zâmbeasc`
din nou [i avusese nevoie de foarte mult timp pentru ca rana
s` se cicatrizeze. Cu toate acestea, nu se mai apropiase de
nimeni. Fotografia lui Bridget r`m`sese în cabin`, al`turi de
cea a mamei lui, [i era convins c` nu va mai cere în c`s`torie
o alt` femeie.
Apari]ia doamnei Maltern îl tulburase. S`r`cu]a, p`rea atât
de dezam`git` c` so]ul ei nu ap`ruse! Tot ce-[i dorea Martin
acum era s`-l g`seasc`, pentru ca micu]a s` fie fericit`.
Nu e chiar atât de micu]`, î[i spuse el în gând. E o fat` chiar înalt` [i foarte dr`gu]`!
Când ajunser` la Clubul Ofi]erilor, Martin o conduse pe
Phil pe terasa de la etaj [i o instal` la o mas` cu vedere spre
port. Îi comand` o cafea, dup` care se duse s` telefoneze la
Fayid.
- O s` dureze ceva timp, îi spuse el, pentru c` înc` se lucreaz` la liniile telefonice.
Phillida se instal` confortabil în scaunul de r`chit` [i gust`
prima cafea turceasc` din via]a ei. Totul era atât de diferit de
Anglia! Începea s` se simt` mai încrez`toare [i-i era
recunosc`toare lui Martin, care o va ajuta ca, în sfâr[it, s` stea
de vorb` cu Rex. Era sigur` c`, atunci când va afla de sosirea
ei, se va gr`bi c`tre Port Said. Abia a[tepta s` fie în bra]ele lui!
Martin Winters ap`ru lâng` ea.
- Exact cum am crezut - o or` întârziere! - Doamne! exclam` ea. O or`!
VÂNTUL ORIENTULUI17
Martin se a[ez` într-un scaun [i-[i întinse picioarele lungi.
- Asta nu-i nimic, zâmbi el. Prima lec]ie pe care trebuie s-o
înve]i este s` ai r`bdare. Nimeni nu se gr`be[te aici.
- Asta e bine, râse ea. Nici mie nu prea-mi place viteza.
- Sunt de acord pe deplin! A[ vrea s`-mi petrec toat` via]a
stând într-un [ezlong, la soare.
- Dar n-ar trebui s` te întorci la lucru? N-ar fi mai bine s` m` la[i singur`?
- Nu, n-ar fi mai bine, îi zâmbi el, privind-o fix. Orice femeie care arat` ca dumneata [i care
abia a sosit în Egipt, are nevoie de un înso]itor. De ce n-ai avea parte de un ofi]er de marin` care
s` joace rolul `sta?
Phil ro[i u[or [i-[i feri privirea. Complimetele lui o
stânjeneau, dar era foarte mul]umit` c` un b`rbat atât de
amabil o ajuta. Nu [tia ce ar fi f`cut f`r` el [i-i m`rturisi acest
lucru.
- E o pl`cere pentru mine, o asigur` Martin. Trebuie s` avem grij` de personalul nostru, nu?
- E foarte frumos din partea dumitale. Sunt sigur` c` Rex o s`-]i fie recunosc`tor.
- Ce ghinion c` n-a [tiut c` vii! Sunt sigur c` ar fi venit în port în zorii zilei!
Phillida oft` [i-[i termin` cafeaua.
În ora care urm`, Phil [i Martin discutar` despre zilele
petrecute în marin`, despre întâlnirea ei cu Rex [i despre
rapida lor c`s`torie, despre implicarea lui în r`zboi. Inevitabil,
ajunser` s` discute [i despre subiecte mai pu]in pl`cute.
18 DENISE ROBINS
- P`rin]ii dumitale au r`mas în Anglia? \ntreb` el, la un moment dat.
Când v`zu schimbarea de pe chipul ei, în]elese c` n-ar fi trebuit s` deschid` acel subiect.
- Mama [i tata au murit într-o explozie. Îi spuse întreaga poveste.
- Îngrozitor! Biata de tine!
- Toat` lumea trece prin momente mai pu]in pl`cute, dar le dep`[e[te.
Imaginea lui Bridget îi reveni \n minte.
- Oare? Da, într-un fel ai dreptate. Dac` nu am reu[i s`
dep`[im momentele grele, n-am putea s` ne continu`m via]a.
Femeia cu care trebuia s` m` însor a murit cu trei zile înainte
de nunt`...
Phil îl privi cu compasiune pe b`rbatul din fa]a ei. - Îmi pare atât de r`u! O încercare atât de
grea... Martin nu putea suporta mila ei.
- Hai s` schimb`m subiectul! Cred c` o s`-mi încalc obiceiurile [i o s` beau o bere. E prea
devreme pentru gin!
Peste câteva momente, râdeau din nou. Totu[i, Martin era
deranjat de faptul c` prezen]a ei îi amintea, atât de dureros, de pierderea suferit`.
- E trecut de unsprezece, spuse el, ridicându-se brusc. M` duc s` v`d ce se aude cu telefonul.
Se întoarse repede, cu un zâmbet în col]ul gurii.
- Mai a[tept`m! Nu te îngrijora, o s` te obi[nuie[ti cu asta aici, în ]ara faraonilor.
VÂNTUL ORIENTULUI19
- M` întreb dac` Rex este acolo, spuse ea, \ngrijorat`. - Dac` lucreaz` la birou, a[a cum ai spus,
trebuie s` fie. - În cât timp o s` ajung` aici?
- Are ma[in`?
- Da, [i-a cump`rat una luna trecut`, în Cairo.
- În cazul `sta, o s` vin` cam într-o or` [i trei sferturi.
- Ce bine ar fi dac` ar ajunge înainte de prânz! A[ vrea s`-l cuno[ti pe so]ul meu. Sigur va
vrea s`-]i mul]umeasc` pentru c` m-ai ajutat.
Martin îi zâmbi, impresionat de tinere]ea [i inocen]a ei. Era
cu zece ani mai tân`r` decât el; mai tân`r` [i decât Bridget
care murise înainte s` împlineasc` dou`zeci [i cinci de ani.
Acum ar fi avut treizeci de ani, pe când Phil era doar un copil.
Era m`ritat` de trei ani, dar fusese al`turi de so]ul ei numai
zece zile. R`zboiul era de vin` pentru multe c`snicii distruse!
Phil, îns`, merita s` fie fericit` [i spera c` so]ul ei era un tip de
treab`.
Martin se uit` la ceas.
- O s` sun la popot`, s` anun] c` n-o s` ajung la prânz. Nu-]i face griji, n-o s` p`]esc nimic!
Am o permisie de dou` zile, începând de azi, a[a c` nu trebuie s` dau socoteal` nim`nui
pentru timpul meu. Când te-am v`zut, în port, aveam de gând s` ies pu]in pe mare.
- }i-am stricat planurile!
- Ba deloc! E chiar mai bine a[a, pentru c` m` bucur mai mult de întâlnirea cu cineva de acas`.
{i m` simt foarte bine aici, stând de vorb` cu dumneata. Mai spune-mi...
20 DENISE ROBINS
Phil îi povesti despre Alvercombe [i despre bunica ei.
Ascultând-o, \[i spuse c` tân`ra era, cu adev`rat, deosebit` - \i
lipsea vanitatea [i acel implus care le f`cea pe majoritatea
femeilor s` fac` avansuri b`rba]ilor, imediat dup` ce-i
cuno[teau. Nu f`cea eforturi s` impresioneze, era timid` [i
chiar naiv`, iar b`rba]ii n-o considerau o partener` de
distrac]ie. Era de mod` veche [i p`rea o eroin` a lui Emily
Brontë, poate chiar desprins` din Jane Eyre.
Nu-l plictisea, a[a cum f`ceau fetele str`lucitoare care [tiau
c` au aceast` calitate. Mai mult, respecta dragostea evident`
pentru so]ul ei [i dorin]a de a avea o c`snicie adev`rat`. Nu
credea, \ns`, c` era genul care se putea mul]umi cu o
garsonier` într-un c`min al armatei. Dorul de cas` o va
m`cina, a[a cum începea s` i se întâmple [i lui, în ciuda
faptului c` era b`rbat [i obi[nuit cu o astfel de via]`.
Zece minute mai târziu, osp`tarul veni s`-i anun]e c` leg`tura telefonic` fusese stabilit`.
Se duser` împreun` în birou, dar cel care r`spunse fu Martin, pentru c` ea era prea emo]ionat`.
- Da... În]eleg. A[tepta]i o clip`, v` rog.
Acoperi receptorul cu palma [i se întoarse c`tre ea.
- Îmi pare r`u, doamn` Winters. So]ul dumitale nu este acolo.
- Înseamn` c`... Poate e plecat [i se întoarce. Nu putem
s`-i l`s`m un mesaj [i s`-l rug`m s` ne sune aici?
Martin vorbi din nou în receptor, apoi se întoarse c`tre
Phillida.
VÂNTUL ORIENTULUI21
- Nu, se va întoarce abia mâine.
Privirea ei se \ntunec`, iar Martin î[i spuse c` ar`ta ca un copil dezam`git.
- Doamne!
- A[teapt` pu]in, o s` încerc s` ob]in mai multe informa]ii.
Peste câteva minute, cei doi se întoarser` la masa de pe
teras`.
- Un coleg de-al lui mi-a spus c` are o scrisoare. Probabil telegrama de la tine.
- N-a primit-o! exclam` ea. - Nu.
- Dar unde este?
- Nimeni nu [tie, r`spunse el, ca [i când [i-ar fi cerut scuze. E într-o permisie de o s`pt`mân` [i s-ar
putea s` fie în Cairo.
Phil f`cu ochii mari.
- În Cairo! N-o s`-l g`sesc niciodat`! Poate c` ar trebui s` m` duc acolo [i s` întreb pe la
hoteluri...
- Nu po]i s` te duci la Cairo singur`, draga mea, îi spuse repede Martin.
- {i ce facem?
- Am în]eles c` Rex se întoarce la serviciu mâine, ceea ce înseamna c` în seara asta trebuie s` fie
în Fayid.
Chipul ei se lumin`.
- Înseamn` c` permisia lui se termin`! - Din fericire...
- {i s-ar putea s` fie în Ismailia în seara asta? - Foarte probabil.
22 DENISE ROBINS
- Atunci, s` mergem acolo!
Martin o privi foarte serios.
- Da, a[a ar fi cel mai bine. So]ul t`u s-a preg`tit pentru venirea ta? A rezervat o camer` undeva?
- Nu [tia când o s` vin. Nu e vina lui! Mai ales dac` n-a primit telegrama... O s` fie greu s` g`sesc
o camer` la un hotel în Ismailia?
- Sunt numai dou` hoteluri respectabile, dar cred c` nu mai au nimic liber. Totul e plin
acolo, având în vedere mutarea armatei în zona canalului.
- Rex mi-a scris despre Clubul Francez.
- Nu po]i s` stai acolo, pentru c` nu închiriaz` camere. - {i atunci? Ce sugerezi?
Martin ar fi vrut s`-i spun` s` r`mân` în Port Said. Ar fi vrut s-o invite la mas`, s-o scoat` în ora[, s` se
bucure de tinere]ea [i prospe]imea ei, dar [tia c` o femeie singur` nu putea s` r`mân` la
hotelul de acolo.
- Uite cum facem, spuse el dintr-o dat`. Sun`m înc` o dat` la Fayid [i l`s`m un mesaj so]ului
t`u, pentru orice eventualitate. Dac` îmi permi]i, te invit la mas`, dup` care o s` te conduc la
Ish.
- La Ish?!
- Ismailia, zâmbi el.
- Dar ai spus c` vrei s` ie[i pe mare. Nu pot s`-]i stric toat` ziua! O s` iau trenul...
Dar Martin era gata s` renun]e la planurile pe mai multe zile, numai ca s-o mul]umeasc` pe
Phil.
VÂNTUL ORIENTULUI23
- Te duc la Ish, spuse el hot`rât. Plimbarea o s`-mi prind`
bine [i mie. Îl cunosc pe George, grecul care conduce Clubul
Francez, [i cred c` o s` ne ajute cu cazarea - poate c` o s` ne
recomande o familie de francezi care închiriaz` camere. O s`
bem un ceai [i poate c` so]ul dumitale o s` apar` în cursul
serii, mai ales dac` spui c` obi[nuie[te s` mearg` în acel club.
Phillida zâmbi, fericit`.
- E foarte frumos din partea dumitale, domnule comandant Winters. Sunt
recunosc`toare!
- Ce-ar fi s` renun]i la adresarea asta? Spune-mi Martin.
- Iar tu spune-mi Phillida. Sau Phil, cum îmi spune toat`
lumea.
- Nu-]i spun Phil. Nu pot s` distrug un nume atât de frumos.
Ea râse [i se l`s` pe spate, în scaun. Se sim]ea bine în compania lui Martin Winters [i avea
încredere în el.
Capitolul 2

Martin se dovedi un partener de drum foarte interesant, explicându-i toate locurile pe lâng`
care treceau în c`l`toria de la Port Said la Ismailia.
Phil era fascinat` de Canalul Suez - p`rea atât de îngust [i, totu[i, unele din cele mai mari vase din
lume îl traversau. Pe o parte a canalului, nu se vedea decât de[ertul; pe partea cealalat`, era
p`mânt fertil, cultivat - planta]ii de bumbac, trestie de zah`r, pepeni, palmieri.
La un moment dat, Martin opri ma[ina pentru ca Phil s`
poat` vedea mai bine un vapor care înainta mândru prin
canal. Î[i scoase e[arfa [i-i salut` pe pasageri. În ciuda
amabilit`]ii lui Martin [i a gândului c`, peste câteva ore, îl va
reîntâlni pe Rex, Phil îi invidia pe cei care se îndreptau spre
Anglia.
Cu o ]igar` în col]ul gurii, Martin o privea cu aten]ie pe Phil
[i \ncerc` s` ghiceasc` sentimentele [i emo]iile care o încercau.
VÂNTUL ORIENTULUI25
- O s` te obi[nuie[ti aici, ai s` vezi. Prima oar` când am v`zut un vapor îndreptându-se spre
cas`, la câteva luni dup` ce am venit în Egipt, eram gata s` sar de pe mal [i s` strig „Hei, lua]i-m` [i pe
mine!".
- Crezi c` to]i simt asta?
- Nu [tiu, dar sunt convins c` oamenii sunt ni[te creaturi tare ciudate. Când suntem în Anglia,
ne dorim s` plec`m, iar când suntem departe...
- Mie nu prea-mi place s` c`l`toresc, m`rturisi Phil, când
urcar` în ma[in`. Am vrut s` v`d Fran]a [i Elve]ia, dar Orientul
nu m-a impresionat niciodat`. Rex, în schimb, era atras de
aceast` zon`. Ar fi putut s` ob]in` o slujb` acas`, dup` ce a
plecat din Burma, dar a preferat s` r`mân` în str`in`tate.
Martin începu s` pun` la îndoial` caracterul lui Rex Maltern. Cu siguran]`, [tia ce însemna
pentru o tân`r` ca Phil s` plece din locurile natale. Poate a crezut c` \i va face bine s` cunoasc` alte ]`ri
[i al]i oameni, î[i spuse Martin.
- Îmi place tare mult c`l`toria asta, spuse ea, entuziasmat`. Sunt sigur` c` m` consideri tare prostu]`!
- În nici un caz! Te asigur c` toat` lumea de aici î[i dore[te,
dup` un timp, s` se \ntoarc` acas`. Nu-]i ascund c` a[ schimba
într-o clip` drumul `sta cu cel care leag` Dulverton de
Exbridge? Îl [tii? Chiar lâng` Somerset...
- Sigur c`-l [tiu! exclam` Phil. Tata se ducea adesea la
Dulverton, pentru c` îi pl`cea foarte mult s` pescuiasc`.
- {i mie îmi place [i am pescuit foarte mul]i p`str`vi în
zona aceea. A[ renun]a bucuros la distrac]iile pe care le po]i
26DENISE ROBINS
practica aici tot timpul anului - naviga]ie, înot, tenis -
pentru o dup`-amiaz` mohorât` în Dulverton, când stai \n mijlocul râului, înc`l]at cu cizme
de cauciuc, [i a[tep]i s` trag` pe[tele. Dup` care, cu dou` sau trei frumuse]i în geant`,
m` duceam la cârciuma din sat, îi frigeam, st`team de vorb` cu b`ie]ii, beam o bere.
Când m` gândesc la pl`cintele cu mere sau la...
- Ajunge! \l implor` Phil.
El îi arunc` o privire [i izbucni în râs.
- Vezi? Acum în]elegi ce dor îmi e de cas`?
- M` faci s` m` gândesc la tata. A[tepta cu atâta ner`bdare zilele de pescuit!
- {i tata era un bun pescar, spuse Martin. Mama a murit
când eram foarte mic [i-mi aduc aminte de vacan]ele
petrecute cu tata în Sco]ia, la sora lui. M`tu[a Kate... O femeie
minunat`! N-a avut copii, a[a c` aproape m-a adoptat pe mine.
Au o proprietate în Ayrshire -castelul Killoun. Un loc plin de
romantism, pe un deal, neatins de ororile r`zboiului.
Era rândul lui Martin s` vorbeasc` [i al Phillidei s` asculte. Avea o imagina]ie bogat`, iar el
povestea cu atâtea am`nunte încât nu-i era greu s`-[i imagineze locurile. Ce mult [i-ar fi dorit
ca Rex s` fie ner`bd`tor la gândul unei zilei de pescuit, în mijlocul naturii! Dar nu era... Unul din
lucrurile pe care [i le amintea cu exactitate era dorin]a lui nest`vilit` de a c`l`tori [i dispre]ul
evident pentru stilul de via]` englezesc. Cu toate acestea, Phil î[i spuse c` nu trebuia s` încerce
s`-l schimbe pe b`rbatul de care se îndr`gostise.
VÂNTUL ORIENTULUI27
Ajunser` la Ismailia, un ora[ micu], plin de flori multicolore. - Ce loc minunat!
Martin nu-i spuse c` aceste minun`]ii i se vor p`rea, foarte
curând, plictisitoare, pentru c` via]a [i distrac]iile erau foarte
limitate. O l`s` s` admire vilele elegante, cu gr`dini exotice,
care apar]ineau angaja]ilor companiei Canalului Suez.
Martin îi ar`t` principala strad` comercial` a ora[ului.
- O s` g`se[ti aici toate na]ionalit`]ile - europeni,
egipteni, sirieni.
Phillida admir` încântat` vitrinele magazinelor - cei mai
frumo[i pantofi, cele mai colorate po[ete, f`r` restric]iile sau
cupoanele necesare în Anglia. Cât despre ciocolat`... Nu putu
rezista [i-l rug` pe Martin s` opreasc` ma[ina, ca s` cumpere
dulciuri. Bucuria ei în fa]a cutiei cu ciocolat` îl f`cu pe Martin
s` se gândeasc` la Rex Maltern. Oare [tia ce comoar` avea
drept so]ie?
Era aproape ora patru când ajunser` la Clubul Francez.
Când intr`, Phillida se sim]i brusc ca acas`, pentru c` Rex \i
scrisese foarte des despre locul în care obi[nuia s` vin` „s` bea
ceva". În salonul extrem de curat se aflau dou` cupluri de
francezi [i doi ofi]eri din armata egiptean`, în uniforme kaki.
Un b`rbat înalt, lat în umeri, le veni în întâmpinare.
- El e George, cel care conduce clubul, îi [opti Martin.
F`cu prezent`rile, iar George r`mase pu]in pe gânduri când auzi numele ei de familie.
- Cred c` îl cunosc pe c`pitanul Maltern, doamn`.
- Da? exclam` ea, ner`bd`toare. V` rog, spune]i-mi!
28 DENISE ROBINS
- Are ochi negri [i este foarte vesel, nu? Lucreaz` la Cartierul General...
- Da, da, el este so]ul meu!
George se înclin` ceremonios. P`rea foarte îngândurat, dar nu spuse nimic.
- Crede]i c` va veni aici, \n aceast` sear`?
- Nu l-am v`zut de câteva zile, doamn`, dar vine foarte des. Phillida se întoarse c`tre Martin, cu o privire
plin` de speran]`. - Dac` i se termin` permisia, o s` vin`. Simt asta!
Martin se mul]umi s`-i zâmbeasc`, dar î[i spuse în gând: Cred c` o s`-l omor dac` nu apare!
Apoi îl întreb` pe George dac` era posibil s` g`seasc` o
camer` pentru doamna Maltern. Acesta îi r`spunse c` nu era
nimic liber, dar va face tot posibilul pentru a-l servi pe
locotenent-colonelul Martin Winters, pe care-l considera un
exemplu de ofi]er al marinei. Nu putea spune acela[i lucru
despre c`pitanul Rex Maltern, dar nu era treaba lui; îi pl`cea,
în schimb, so]ia foarte tân`r` [i foarte blond` a c`pitanului.
- Cred c` am o solu]ie, spuse el. Este foarte important ca doamna s` stea într-un loc
respectabil, mai ales c` este singur`. Voi face tot ce-mi st` în puteri!
Micul osp`tar de culoare c`ruia toat` lumea îi spunea Hassan le aduse ceai. Dup` o or`,
George se întoarse [i-i spuse c` g`sise o camer`, pentru o noapte sau mai multe, dac` era nevoie.
Era vorba de o camer` dubl` într-o vil` din cartierul francez - zona plin` de verdea]` prin care
trecuser` când intraser` în Ismailia.
VÂNTUL ORIENTULUI29
Când se îndrept` spre casa familiei Martial, în ma[ina lui
Martin Winters, Phillida î[i d`du seama cât era de obosit`. Se
trezise devreme [i a[teptase cu ner`bdare momentul în care
vaporul avea s` ancoreze în Port Said; acum se temea c` va fi
nevoit` s`-[i petreac` noaptea singur`, f`r` Rex, într-o cas` [i
o ]ar` str`ine. În plus, franceza ei nu era deloc bun`, iar
madame Martial nu vorbea englez`. Cât de mult o invidia pe
Steve Cubitt, care era de mult într-o pensiune din Cairo,
împreun` cu so]ul ei!
Martin a[tept` în ma[in` pân` când Phillida vorbi cu so]ii Martial, apoi o ajut` s` duc` bagajele în
cas`. Madame se oferi s`-i serveasc` cina, ca s` nu mai ias` în ora[, dar ea refuz`. Când îl v`zu
pe Martin, madame zâmbi complice [i o întreb` dac` era so]ul ei.
- Nu, eu sunt m`ritat` cu un c`pitan de armat` cu care sper s` m` întâlnesc în seara asta.
- Foarte bine, v` a[tept`m.
Pe drumul c`tre Clubul Francez, Phil nu scoase nici o vorb`.
- Nu e a[a cum te a[teptai? o întreb` Martin.
- Ba da, e o camer` foarte frumoas`. Sunt sigur` c` o s` m`
simt foarte bine [i-]i mul]umesc c` m-ai ajutat s-o g`sesc.
Dar tremurul din vocea ei îl f`cu pe Martin s` în]eleag`
adev`rul. Cum putuse Rex Maltern s` fie atât de nep`s`tor [i
s` nu se asigure c` aranjase totul pentru venirea so]iei sale?
- Hai s` încheiem ziua cum se cuvine [i s` cin`m
împreun`, vrei? Asta dac` nu te-ai s`turat de mine...
30 DENISE ROBINS
Phil reu[i s`-[i ascund` lacrimile [i se str`dui s` zâmbeasc`.
- Sigur c` nu! Ai fost minunat [i vreau ca Rex s` te
cunoasc`.
Era \ntr-adev`r recunosc`toare lui Martin pentru tot ce
f`cuse, dar nici m`car oferta lui de a-i fi al`turi pân` la sosirea
lui Rex n-o f`cea s` se simt` mai bine. Gândul c` nu va veni în
acea sear` era de nesuportat! Era foarte posibil ca, în ultima
sear` liber`, s` nu se întoarc` la Ismailia, ci s` r`mân` în Cairo.

La ora [apte, Martin [i Phillida st`teau la bar, în Clubul


Francez. Ceruser` o mas` pentru cin` [i comandaser` un gin
[i un suc de ro[ii. Phil nu bea [i nu fuma, ceea ce-l f`cea pe
Martin s` se întrebe cum se va descurca într-un ora[ în care
toat` lumea - femei [i b`rba]i deopotriv` - î[i petreceau mare
parte a timpului cu paharul [i ]igara în mân`. Martin, care
în]elegea cât de mare era dragostea Phillidei pentru so]ul ei,
începuse s` aib` îndoieli cu privire la sosirea lui Rex.
Phil sim]ea acela[i lucru, de[i nu voia s` recunoasc`.
Clubul începea s` se anime. Toate scaunele de la bar erau
acum ocupate, în mare parte de ofi]eri din armat` [i din
avia]ie. Phillida atr`gea priviri admirative [i insistente, pentru
c` era nou-venit` [i foarte dr`gu]`, dar ea nu avea ochi pentru
nimeni.
- Scuz`-m` o clip`, îi spuse Martin la un moment dat. Vreau s` m` duc s` salut un prieten.
VÂNTUL ORIENTULUI31
- Sigur c` da.
Phil îl urm`ri cu privirea.
Probabil m` consider` foarte de plictisitoare, î[i spuse ea. E atât de amabil, dar eu... Pur [i simplu,
nu pot s` fiu vesel`!
Lâng` ea, o tân`r` ro[cat`, fardat` violent, care se apropia
de treizeci de ani, bea un cocteil.
- Cam frig, nu-i a[a? i se adres` Philidei. Ea izbucni în râs.
- Poftim? Mie mi se pare cald!
- Înseamn` c` abia ai venit din Anglia, nu? - Azi-diminea]`.
- Înseamn` c` ai avut o iarn` grea, friguroas`, iar totul în magazine se cump`ra pe cupoane.
Ur`sc Anglia! Din nefericire, so]ul meu va fi demobilizat [i vom pleca acas`. A[ fi vrut s` r`mân aici
toat` via]a!
Phil o privi cu ochii mari.
- Serios? Eu nici n-a[ fi venit, dac` so]ul meu n-ar fi fost aici. Iubesc Anglia [i-mi place s` tr`iesc
acolo.
Tân`ra necunoscut` ceru s` i se umple din nou paharul [i-[i
aprinse o ]igar`. Phillidei nu-i pl`cea genul acesta de femeie -
bea [i fuma ca un b`rbat, era neglijent` cu propria persoan` [i spunea pove[ti deocheate.
Femeia continu` s` discute cu Phil. Se numea Victoria Riccard, dar toat` lumea îi spunea
Vic. So]ul ei era pilot, sta]ionat în Ismailia. Se distra de minune în Egipt [i mergea la toate
petrecerile. Deloc pu]ine, o asigur` ea pe Phil. În plus, fetele se puteau distra foarte bine.
32 DENISE ROBINS
- Eu îl iubesc foarte mult pe so]ul meu. Tân`ra ro[cat` începu s` râd`.
- Asta nu te împiedic` s`-]i petreci timpul cu altcineva. So]ii pleac` la munc`, nu?
- Nu cred c` e cazul meu, replic` ea cu r`ceal`. Dar Victoria nu se l`s`:
- Nu [tiu cum e cazul t`u, dar în avia]ie te po]i distra de
minune. Trebuie s` ne întâlnim într-o diminea]` la Antoinette,
s` bem o cafea. Fursecurile sunt o nebunie! Iar dac` vine în
seara asta vreunul din b`ie]ii pe care-i cunosc, o s` te prezint.
Phillida se îmbun`, pentru c` în]elese c` Vic voia doar s`-[i fac` o nou` prieten`.
- Dac` ai [ti ce mult se bârfe[te pe aici! Ora[ul e mic, a[a
c` nu po]i s` ie[i cu cineva f`r` s` fii v`zut. Sunt dou` bârfe
care ]in acum capul de afi[! E vorba de un comandant de
pluton care s-a însurat cu o evreic` din Siria. Arat` grozav
acum, dar e genul care o s` se îngra[e cu trecerea anilor.
Tân`ra mireas` a început deja o rela]ie cu un c`pitan [i toat`
lumea [tie, mai pu]in Kipps, so]ul ei. {i, ca [i când n-ar fi
de-ajuns, se mai [i laud` c` tr`ie[te cu b`rbatul `sta, care are
o nevast` în Anglia. La ce s` te a[tep]i de la o femeie frumoas`,
culeas` din Palestina?
Phillida r`sufl` u[urat` când îl v`zu pe Martin apropiindu-se.
Bârfa Victoriei o dezgusta, dar nu reu[ea s-o opreasc`. Se v`zu
nevoit` s` fac` prezent`rile, spre mul]umirea Victoriei.
- Te v`d foarte des pe aici, îi spuse ea lui Martin. Hai s` bem ceva împreun`. Eu îl a[tept pe
so]ul meu, care trebuie s` soseasc` dintr-o clip` în alta.
VÂNTUL ORIENTULUI 33
Phil [i Martin schimbar` o privire semnificativ`, dar
în]eleser` c` nu puteau s` scape. La un moment dat, doamna Riccard îi d`du un ghiont noii sale
prietene.
- Ce coinciden]`! Chiar acum intr` în club tân`ra sirianc` de care î]i spuneam [i b`rbatul cu care
are o aventur`. Bietul Kipps este în Palestina pentru dou` s`pt`mâni, a[a c` Rebecca î[i face de cap.
Toat` lumea [tie c` ea [i c`pitanul au fost pleca]i la Cairo s`pt`mâna asta, pentru c` el a fost în
permisie. Recunosc c` e un tip chipe[, dar mi-e mil` de nevasta aia a lui... Ce ai p`]it? Te sim]i
bine?
Martin o privi îngrijorat pe Phillida [i v`zu c` era alb` ca hârtia. Auzise povestea Victoriei [i, pentru
o clip`, \i trecu prin minte c`... Nu, nu se putea!
- Extraordinar! se auzi vocea pierdut` a Phillidei. Iat`-l pe so]ul meu!
F`r` s` poat` r`spunde, Martin privi cuplul care intrase \n
club - un b`rbat englez, foarte chipe[, [i o tân`r` extrem de
frumoas`, cu toate c` era cam rotofeie. Avea ten m`sliniu, ochi
c`prui cu gene lungi [i p`r negru, str`lucitor. Martin o
recunoscu, pentru c` o v`zuse adesea în bar.
Ro[ie la fa]`, Victoria Riccard o privi îngrozit` pe Phil. - El e so]ul t`u? Rex Maltern?
- Da, r`spunse ea, abia auzit.
Victoria l`s` paharul pe mas` [i se ridic` rapid.
- Nu [tii cât de r`u îmi pare! N-ar fi trebuit s` spun nimic. - A[a ar fi trebuit, interveni Martin,
furios.
34 DENISE ROBINS
- Dar poate c` nu-i adev`rat, încerc` ea s` repare lucrurile. {tii cum sunt bârfele astea...
De unde s` fi [tiut c` e chiar so]ul ei?
Î[i lu` po[eta [i disp`ru de lâng` ei, f`r` alte explica]ii.
Lui Martin îi venea s-o strâng` de gât pe Victoria [i regreta
c` plecase, chiar dac` numai pentru câteva minute, de lâng`
Phil. Ce coinciden]` îngrozitoare! Acum în]elegea de ce nu
venise Rex Maltern s-o întâmpine pe so]ia lui în Port Said.
Tic`losul!
Rex î[i roti privirea [i v`zu o tân`r` supl`, cu p`rul blond
[i un chip foarte serios, care avea un aer familiar. În secunda
urm`toare, î[i d`du seama cine era [i f`cu ochii mari,
nevenindu-i s` cread`. F`cu un efort s`-[i revin` [i, adunându-[i tot curajul, se îndrept` spre ea cu
bra]ele deschise.
- Phil! Dumnezeule, ce surpriz`!
Ea îl privea uluit` [i nu-[i putea scoate din minte cuvintele Victoriei Riccard - îl acuzase pe so]ul ei
c` era amantul tinerei cu care intrase în club. Prima impresie pe care i-o f`cuse tân`ra era
negativ`, pentru c` p`rea o copie vulgar` a unui star de la Hollywood.
Rex îi lu` mâinile în ale lui.
- Phil, draga mea! De unde ai ap`rut aici?
- Am sosit azi-diminea]`, [opti ea. }i-am telegrafiat...
- În diminea]a asta, repet` el. Înseamn` c` telegrama e la birou, pentru c` n-am trecut pe acolo
de câteva zile. Am fost în Cairo.
VÂNTUL ORIENTULUI35
- Da, [tiu.
- De unde [tii?
Pentru c` nu voia s`-i spun` ce aflase de la Victoria, îi
r`spunse c` [tia de la un coleg cu care vorbise la telefon, din
Port Said. I-l prezent` pe Martin [i-i spuse c` nu s-ar fi
descurcat f`r` el. Când se întoarse spre Martin [i-i v`zu privirea
comp`timitoare, în]elese c` acesta auzise tot. Din mândrie,
decise s` nu arate îndoielile [i suspiciunile care o m`cinau.
- V` mul]umesc foarte mult c` a]i avut grij` de so]ia mea.
- M` bucur c` am fost de ajutor, replic` Martin cu r`ceal`.
Nu-l pl`cea pe Rex Maltern [i-i p`rea r`u pentru micu]a
Phil, care încerca s`-[i ascund` adev`ratele sentimente [i se
silea s` par` vesel`. Dar Martin credea tot ce auzise de la
Victoria, din dou` motive. În primul rând, surprinsese o
privire complice între Rex [i tân`ra sirianc`; în al doilea rând,
îi mai v`zuse împreun` în club. Oare cum se m`ritase o fat`
atât de delicat` cu unul ca el? Era chipe[, atr`g`tor [i [tia
foarte bine c` femeile nu-i rezist`! Poate c` era vorba de
contrastele care se atrag sau poate c` fusese foarte singur`
dup` moartea tragic` a p`rin]ilor s`i.
- Ea este Becki, f`cu Rex prezent`rile. Sunt bun prieten cu
so]ul ei, Kipps, vreau s` spun comandantul de pluton
Rendleton. Becki, nu e grozav? În sfâr[it, so]ia mea a sosit!
Rex înconjur` cu bra]ul umerii so]iei sale, f`r` s` observe c` tremura u[or. Becki îi salut` cu o
polite]e exagerat` pe Phil [i pe Martin, dar ochii ei aruncau v`p`i.
36 DENISE ROBINS
Ce încurc`tur`! se gândi Martin. De ce naiba nu s-a asigurat Phil c` so]ul ei [tie c` sose[te?
Phil se uit` la so]ul ei [i v`zu c` se schimbase foarte pu]in.
Era mai bronzat, dar la fel de chipe[ cum î[i amintea. Totu[i,
sim]ea c` nu-l cunoa[te pe b`rbatul care st`tea lâng` ea.
- Ar trebui s` lu`m cina împreun`, spuse Phil, încercând s` zâmbeasc`.
- Eu cred c` o s` plec, dac` nu v` sup`ra]i, spuse Martin.
Acum, c` so]ul t`u a venit [i e[ti în siguran]`, ar fi mai bine s`
m` întorc la Port Said. Cred c`, dup` atâta timp, vre]i s` fi]i
singuri...
Spuse ultimele cuvinte privind-o cu aten]ie pe doamna Rendleton. Nu-i pl`cea genul acesta de
frumuse]e arogant` [i era sigur c` se c`s`torise cu Rendleton pentru a ob]ine pa[aport
britanic.
Becki anun]` c` va lua masa în apartamentul ei, dar în cele
din urm` r`mase to]i patru la club [i cinar` împreun`. Masa se
dovedi un calvar pentru Phil, care suporta cu greu
comportamentul familiar al lui Becki fa]` de Rex. Visase la o
cin` intim`, numai cu so]ul ei, [i ce primea în schimb?
Rex încerc` s` fie o gazd` bun` [i comand` [ampanie, vin, lichior. Între]inea atmosfera, f`cea
conversa]ie [i încerca s` explice cum de se afla în compania lui Becki.
- E o minune c` am venit aici în seara asta. Am vrut s`
r`mân în Cairo, dar m-am hot`rât în ultima clip` s` vin ca s`
v`d dac` Kipps s-a întors din Palestina. Am aflat c` n-a venit,
a[a c` am invitat-o pe Becki la mas`, ca s` nu fie singur`.
VÂNTUL ORIENTULUI37
Minciuni peste minciuni, î[i spuse Martin. Phil p`rea s` nu cread` cuvintele lui, de[i se
str`duia s`-i r`spund` cu zâmbetul pe buze.
- De ce nu bei nimic? \ntreb` Rex, \mpingând paharul de
[ampanie spre ea. Nu te-ai schimbat deloc! Va trebui s` te
adaptezi, Phil! Vai de mine... N-am f`cut rezerv`ri pentru
camer`, de vreme ce n-am [tiut c` vii! Eu locuiesc într-un cort,
ca [i când a[ fi înc` burlac. Am c`utat un apartament, ca unul
în care stau Becki [i Kipps, dar înc` n-am g`sit nimic. Am
crezut c` vor mai trece câteva s`pt`mâni pân` vei veni...
Martin observ` din nou un schimb de priviri între Maltern [i Rebecca [i era din ce în ce mai
convins c` tot ceea se spusese Victoria Riccard era adev`rat.
Phil interveni [i-i explic` so]ului ei c` g`sise o camer` în Ismailia, cu ajutorul lui George.
Dup` mas`, Martin se scuz` [i anun]` c` trebuia s` se retrag`.
- Pot s` v` conduc acas`, doamn` Rendleton?
- Mul]umesc, dar nu e nevoie, îi zâmbi ea. Apartamentul meu e la câteva minute de club.
Martin înclin` scurt capul în direc]ia ei, apoi se întoarse c`tre Phillida [i-i lu` mâna.
- Noapte bun`. M` bucur foarte mult c` te-am cunoscut [i sunt sigur c` ne vom mai vedea.
Permite]i-mi s` v` invit la mas` într-o zi, pe tine [i pe so]ul t`u. O s` caut în cartea de telefon
num`rul familiei Martial [i am s` v` sun.
Rex o trase pe so]ia lui mai aproape.
38 DENISE ROBINS
- Foarte frumos din partea dumitale. Mul]umesc înc` o dat` pentru c` ai ajutat-o pe Phil.
Phil î[i trase mâna din mâna lui [i-[i d`du seama c`-i
regret` plecarea. Brusc, se sim]ea nesigur`, speriat`, chiar
singur`.
- Ce bine c` a plecat! exclam` Rex. E un tip atât de în]epat!
- A fost foarte amabil cu mine, spuse repede Phil. El izbucni în râs.
- Doar n-o s` crezi c` b`rba]ii singuri fac gesturi de caritate a[a, doar pentru c` sunt cumsecade!
Sunt sigur c` Winters n-a ezitat s`-i fie de ajutor unei blonde dr`gu]e.
Phil ro[i, nemul]umit` c` gestul cavaleresc al lui Martin era pus într-o lumin` atât de nepl`cut`.
- V`d c` nu te-ai schimbat, ad`ug` Rex. Apoi se întoarse spre Rebecca:
- So]ia mea este o idealist` [i are multe de înv`]at. O s` în]eleag`, cât de curând, c` Winters
este la fel ca to]i b`rba]ii de aici care încearc` din r`sputeri s`-[i g`seasc` o prieten`. Nu e[ti de
acord, Becki?
Aceasta ridic` din umeri, plictisit`. - Hai s` mai bem ceva.
- Întotdeauna ai idei minunate, Rex, îi zâmbi Becki. Dar Phillida î[i puse mâna pe bra]ul lui.
- Te rog s` nu te superi, dar a[ vrea s` mergem acas`. Sunt foarte obosit`.
VÂNTUL ORIENTULUI39
- }i-am spus c` trebuie s` bei [i tu! Nu te-ai mai sim]i obosit` dup` un whisky dublu. Hai s`
mergem la bar. Oricum, Becki mai vrea s` bea ceva...
Phil sim]i c` o cuprinde furia, lucru care i se întâmpla foarte rar.
- Îmi pare r`u, dar vreau s` merg acas`.
Rex o privi cu aten]ie câteva clipe, apoi ridic` din umeri.
- Bine, o s` cer nota de plat`. Cred c` e[ti obosit`, pentru
c` te-ai trezit foarte devreme ast`zi. Uite, ia tu banii `[tia [i
achit` nota. Trebuie s-o duc acas` pe Becki, pentru c` nu
poate s` plece singur` la ora asta. Din p`cate, în ma[in` n-au
loc trei persoane. Nu cred c` am apucat s`-]i spun... Mi-am
schimbat vechea ma[in` cu una mai nou`, cu dou` locuri.
Acesta era Rex cel de demult, nebun dup` ma[ini.
Rebecca accept` foarte rapid oferta lui, f`r` s` dea
importan]` faptului c`-l refuzase pe Martin Winters când îi
propusese acela[i lucru.
- Ne mai vedem, îi spuse tân`ra sirianc`, întinzându-i o mân` pe care str`lucea o imita]ie de
rubin.
Phillida îi urm`ri ie[ind din club [i f`cu eforturi s`-[i
st`pâneasc` lacrimile.

Rex Maltern o l`s` pe so]ia sa singur` la Clubul Francez mai


mult decât inten]ionase. Îi st`tea în fire s` se comporte a[a -
avea inten]ii bune, dar sfâr[ea mai mereu prin a face ceva
40 DENISE ROBINS
gre[it. Avea, totu[i, multe calit`]i - era generos [i voia s` fac`
tuturor pe plac, chiar dac` o f`cea mai mult pentru a-[i
satisface amorul propriu decât pentru a-i ajuta cu adev`rat pe
cei din jur. Era superficial [i egoist, comportament de care,
ulterior, îi era ru[ine. Dar niciodat` nu renun]a la ceea ce-[i
dorea!
Cândva, o dorise pe Phillida. Fusese atât de atras de p`rul
ei blond [i de frumuse]ea ei virginal`, \ncât recursese la
c`s`torie numai ca s` devin` a lui. Tr`ise al`turi de ea prea pu]in timp, astfel c` nu se
plictisise, dar nu-i pl`cea ideea c`, odat` cu venirea ei, se vor vedea zilnic. Î[i d`duse seama c` nu era
suficient de relaxat` ca s`-l satisfac` pe deplin, dar r`zboiul îi desp`r]ise [i-l l`sase cu impresia c`
g`sise so]ia perfect`, care-l a[tepta acas`.
Amintirea ei [i a atrac]iei care-i unise se stingea cu fiecare an pe care-l petrecea departe de ea.
Emo]iile [i sentimentele lui nu aveau profunzime; era mult prea gr`bit [i nu era preg`tit s`
a[tepte pentru un lucru important, de valoare. O iubise pe Phillida atât cât fusese el capabil s-o
fac`, dar fusese departe de ea prea mult timp.
În Burma, avusese parte de câteva permisii fierbin]i în care
se întorsese la statutul de burlac. La [ase luni de la c`s`torie,
fusese implicat într-un scandal din pricina unei asistente
foarte frumoase de la spitalul Base, unde fusese trimis cu o
r`ceal` puternic`. Ca urmare, asistenta fusese trimis` înapoi
în Anglia, iar Rex fusese pedepsit. Regretase sincer c` ruinase
via]a unei tinere cu care avusese o aventur` torid` f`r` s`-i
VÂNTUL ORIENTULUI41
spun` c` era c`s`torit, dar o uitase foarte repede. Odat`
înc`lcate jur`mintele fa]` de Phillida, i se p`ruse foarte u[or s`
continue în acela[i mod. Primea scrisorile de la ea [i regreta
când vedea cât de singur` era [i cât de mult îi ducea dorul. Ori
de câte ori citea „Întoarce-te la mine cât mai curând", î[i
promitea s`-i fie fidel [i s`-[i respecte c`snicia. Uita, îns`, totul,
în fa]a unor picioare lungi [i a unor ochi migdala]i.
Dup` episodul cu asistenta, urmase permisia în India [i
scandalul cu so]ia unui b`rbat care f`cea parte din guvern.
Avusese mari necazuri din pricina Irenei, pentru c`
pasiunea [i interesul lui fuseser` scurte, spre deosebire de
ceea ce sim]ea ea. Se ag`]ase de acea rela]ie, pentru c` [tia
c` se apropia de vârsta la care b`rba]ii nu vor mai întoarce
capul dup` ea. Irene se ]inuse dup` Rex pân` când acesta
cedase [i fusese târât într-un proces de divor]. Din fericire,
ca în toate momentele grele din via]a lui, norocul fusese
din nou de partea lui. Înainte ca divor]ul s` înceap`, so]ul
în[elat trecuse într-o lume mai bun`, de unde nu se putea
r`zbuna pe so]ia infidel` [i pe amantul acesteia. Rex se
f`cuse disp`rut cu repeziciune [i Irene nu-l mai v`zuse
niciodat`.
Urmaser` [i alte rela]ii, mai mult sau mai pu]in scandaloase - în Rangoon, unde se sfâr[ise
r`zboiul cu japonezii, [i în Cairo, dup` ce fusese transferat în Orientul Mijlociu.
În tot acest timp, Rex se înstr`inase tot mai mult de tân`ra
cu care se însurase [i pe care, din lips` de timp, nu ajunsese
cu adev`rat s-o cunoasc`. Acum, regreta c` fusese atât de
42 DENISE ROBINS
nebun [i renun]ase la libertatea sa, pentru c` descoperise c`
un militar se distra foarte bine în armat`, f`r` s` aib` o so]ie.
Începuse s` fac` totul ca s` amâne momentul în care avea
s` se întoarc` acas` [i s`-[i înceap`, cu adev`rat, via]a de
familist. Mult prea mul]i prieteni, militari care fuseser`
demobiliza]i, îi scriseser` c` în ]ar` era o adev`rat nebunie.
Nimic nu era a[a cum ar fi trebuit - whiskyul, mâncarea bun`,
locuin]ele, costul prea ridicat al vie]ii, benzina ra]ionalizat`...
De aceea, Rex decisese c` viitorul lui nu era în Anglia. Nu avea
nici o dorin]` s` se întoarc` acas`, dar [tia c` trebuie s` fac` o
încercare s`-[i salveze c`snicia, a[a c` f`cuse demersurile
necesare pentru ca so]ia lui s` i se al`ture.
Dup` întoarcerea în zona Canalului, departe de atrac]iile
ora[ului Cairo, Rex devenise un b`rbat plictisit, în c`utare de
lucruri interesante în via]a lui. Chiar îi pl`cea gândul c` Phil va
veni [i descoperi cu uimire c` a[tepta cu ner`bdare sosirea ei.
Avea ma[in` [i ceva bani, a[a c` putea s` caute o cas` în
Ismailia.
În acel moment, în via]a lui ap`ruse Rebecca.
Kipps Rendleton era prietenul unui prieten al lui Rex.
Comandatul de pluton [i so]ia sa îl cunoscur` pe chipe[ul Rex
la o petrecere în Abu Sieur. De[i erau proasp`t c`s`tori]i, lui
Becki i se urâse deja de so]ul ei, un b`rbat foarte bun la suflet,
dar mic de statur`, gras [i foarte comun. Cu experien]a lui în
materie de femei, lui Rex nu-i trebui mult` vreme s`
descopere cât de plictisit` era frumoasa Rebecca. Atrac]ia
pentru ea era mult prea mare, a[a c` nu mai conta c` era o
VÂNTUL ORIENTULUI43
femeie lacom` [i interesat`. Dansa divin [i era plin` de via]`.
Chiar prea plin` de via]`, pentru bietul Kipps, care o urma
peste tot numai ca s`-i fac` pe plac. Se purta îngrozitor cu
so]ul ei. Cu Rex, îns`... Era cel mai chipe[ [i mai vesel ofi]er
pe care-l întâlnise în Orientul Mijlociu. Îi pl`ceau sângele
francez care-i curgea prin vine, aerul lui insolent, voio[ia
permanent`.
La pu]in timp dup` ce o cunoscuse, Rex î[i d`duse seama
c` o dorea pe Becki. Nu-i p`sa de so]ul ei [i nici nu se gândea
s` respecte c`snicia tinerei. Dar ea nu-[i dorea acest lucru... Î[i
pierduse capul din pricina lui Rex [i-[i dorea aceast` rela]ie la
fel de mult ca [i el. Se dovedise chiar mai u[or decât crezuser`
cei doi amorezi, pentru c` Rendleton era plecat foarte des. La
sosirea Phillidei în Egipt, aventura celor doi era în plin`
desf`[urare.
Rex fusese [ocat s` o vad` pe so]ia sa. Se gândise [i sperase
c` venirea ei va fi amânat` pe o perioad` nedefinit`, astfel
încât rela]ia lui cu Becki s` merag` mai departe, f`r`
probleme. Trupul ei suplu, ochii negri, p`rul lung care-i
încadra chipul, felul în care cânta can]onete îl fascinau peste
m`sur`. Nu putea [i nici nu voia s` se elibereze de aceast`
fascina]ie. Orgoliul lui era extrem de satisf`cut când vedea
cum îi refuz` pe ceilal]i b`rba]i care-i d`deau târcoale; în felul
ei, Becki îi era fidel`.
Acum, Phillida, femeia care îi era so]ie, se afla în Ismailia.
Rex o conduse pe Rebecca spre locul în care erau cazate
so]iile ofi]erilor [i opri ma[ina în fa]a intr`rii.
44 DENISE ROBINS
- {tii c` voiam s` fie seara noastr`, spuse el, pe un ton rug`tor. Becki, draga mea... Ce puteam
s` fac? Totul e foarte încurcat!
Ea îl fulger` cu privirea.
- Ai f`cut asta ca s` m` superi! {tiai c` o s` fie la club. Crezi c` e amuzant?
- Draga mea, nu vorbi prostii! râse el scurt. Doar nu sunt nebun! N-ai v`zut cât eram de uimit când
am v`zut-o? Cum s` fie amuzant momentul în care intru în club cu iubita mea [i o g`sesc pe so]ia
mea acolo, a[teptându-m`?
- Dar ziceai c` nu vine...
Rex îi lu` mâna [i o s`rut` în palm`.
- Mmm, ce parfum minunat! Ce este?
- Ultimul pe care mi l-ai dat, r`spunse ea, îmbufnat`. Moment Suprême.
- Foarte potrivit! râse el din nou. Chiar a fost un moment grozav în seara asta, la club! Înc` nu
mi-am revenit din [oc, draga mea.
- Cum de n-ai [tiut c` sose[te?
- Telegrama a ajuns la Fayid când noi doi eram la Cairo. Voilà!
Rebecca trase adânc aer în piept.
- Dar acum este aici, în Ismailia. {i e so]ia ta.. O ur`sc! - N-ai de ce. Phillida e o femeie insipid`.
- Nu [tiu ce înseamn` asta, spuse ea, privindu-l fix.
- Înseamn`, draga mea, c` ea este un pahar de lapte în timp ce tu... e[ti o cup` de [ampanie.
VÂNTUL ORIENTULUI45
O urm` de zâmbet ap`ru pe buzele ei.
- {i de ce te-ai însurat cu un pahar de lapte?
Rex Maltern se încrunt`. {i el î[i spusese aceast` întrebare în ultima vreme.
- Eram tân`r, r`spunse el, ridicând din umeri. Eram tân`r, lipsit de experien]`, m` plictiseam în
Devonshire. Cred c` mi-a fost mil` de ea... În plus, toat` lumea îmi spunea c` e timpul s` m`
însor [i s` m` a[ez la casa mea.
Rebecca se lipi de el.
- {i te-ai a[ezat, mon amour?
Îi vorbise în [oapt`, pe un ton provocator care-l atr`gea întotdeauna pe Rex.
- Nu, [tii bine c` nu! Dar e o situa]ie foarte dificil`...
- De ce n-o p`r`se[ti? [opti ea. O s`-l p`r`sesc [i eu pe Kipps [i am putea s` fugim împreun`.
Rex primi sugestia ei ca pe o propunere extrem de
amuzant` [i nerealist`, a[a c` începu s` râd` în hohote.
Din punct de vedere fizic, era nebun dup` ea, iar lipsa ei
complet` de moral` trezea tot ce era mai r`u în el. Decisese,
cu mult timp în urm`, c` era mult prea greu s` joace rolul
so]ului bun [i fidel al unei tinere pure cum era Phillida. Scara
de valori se modificase, îns` slujba r`m`sese un lucru foarte
important în via]a lui [i se str`duia s`-[i fac` datoria.
Recuno[tea c` Rebecca îi sucise min]ile, dar, pentru
moment, nu era preg`tit pentru un scandal de propor]ii.
Acum venise [i Phil, iar Kipps... El [i Becki erau c`s`tori]i de
numai trei luni.
46 DENISE ROBINS
- Becki, draga mea! Nu pot s` stau acum ca s` discut`m despre toate astea. Trebuie s` m` întorc
la Phil. În]elegi, nu-i a[a? Îmi pare r`u pentru seara asta, dar nu se poate altfel. Când despre
desp`r]irea mea de Phil [i a ta de Kipps... {tii c` este imposibil!
Dar Rebecca nu era de aceea[i p`rere. De[i avea numai dou`zeci [i trei de ani, cuno[tea bine
b`rba]ii [i [tia cum s`-i manevreze. Orice s-ar fi întâmplat, n-avea de gând s` renun]e la chipe[ul ei
ofi]er englez.
- Sigur c` n-o s` ne desp`r]im, r`spunse el, din toat` inima. Phil [i cu mine form`m un culpu
modern [i am hot`rât, cu mult timp în urm`, s` avem [i al]i parteneri. B`rbatul acela de la Marin`
care era cu ea... Ai v`zut [i singur`! O s` ne vedem [i în continuare, nu-]i face griji.
În ciuda tonului conving`tor, Rex [tia foarte bine c` fiecare cuvânt rostit era neadev`rat, dar trebuia s`
g`seasc` o metod` s-o îmbuneze pe Rebecca. F`r` s` se gândeasc` la consecin]e, decise c` va
putea continua rela]ia cu ea.
- {tii c` nu pot s` tr`iesc f`r` tine, îi [opti el Rebecc`i, s`rutând-o cu pasiune.
Se întoarse la club o or` mai târziu [i îl cuprinse ru[inea
când o v`zu pe so]ia lui stând, palid` [i foarte lini[tit`, pe un
scaun.
- E ceva în neregul` cu motorul ma[inii, pufni el. A[ fi venit acum o jum`tate de or`, dar n-a
mai vrut s` porneasc` dup` ce am dus-o pe Becki acas`. A trebuit s` rog pe ni[te b`ie]i s` m`
împing`!
VÂNTUL ORIENTULUI47
Phil se ridic` [i-[i vârî mâinile în buzunarele hainei. O
durere puternic` de cap o chinuia [i nu putea s`-[i scoat` din
minte lucrurile pe care i le spusese tân`ra ro[cat`, mai
devreme, la bar. Ultima or`, pe care o petrecuse singur` în
club, a[teptându-l pe Rex, fusese ultima pic`tur`.
- Nu vreau decât s` iau un taxi [i s` ajung la vil`.
- Îmi pare foarte r`u, Phil. N-am avut ce face, în]elegi, nu? - Sigur c` da.
Dup` tot ce se întâmplase în cursul serii, Rex sim]ea c` avea nevoie s` bea ceva, dar rezist`
impulsului.
- Hai s` mergem, draga mea, spuse el, înconjurându-i
umerii cu bra]ul. Cred c` e[ti foarte obosit`.
- M` tem c` oamenii care ne-au închiriat camera s-au
culcat [i o s` fim nevoi]i s`-i trezim.
- N-ai cerut o cheie?
- Nu, am crezut c` o s` ne întoarcem devreme. Iar dac` n-ai fi venit, Martin m-ar fi condus...
- Cine e Martin? o întrerupse Rex. Phillida ro[i u[or.
- Ofi]erul care m-a adus la Ismailia. {tii doar!
- Da, dar n-am [tiut c` numele lui este Martin, spuse Rex, în`bu[indu-[i un c`scat. E ultimul t`u
prieten?
Philida se îmbujor` [i mai tare.
- E absurd ce spui! L-am întâlnit abia azi-diminea]`!
- Înseamn` c` prietenul t`u a r`mas pe undeva, prin Anglia. A[a e?
48 DENISE ROBINS
- Nu. Adev`rul e c` nu am prieteni, pentru c` nu m` intereseaz` acest capitol.
Rex c`sc` din nou. Uitase cât de serioas` [i vulnerabil` era tân`ra lui so]ie, dar totul îi revenea
în minte: chipul ei în ploaie, ciud`]eniile amuzante, inocen]a ei care-l impresionase atât de
mult.
În]elese cât de mult suferise Phillida din pricina
desp`r]irii lor [i [tia c` rela]ia lor trebuia construit` din nou,
de la zero. Nu [tia ce p`rere avea ea, dar Rex [tia c` nu mai
era tân`rul de acum trei ani, care se mul]umea cu plimb`ri
lungi pe dealuri, al`turi de Phillida. Acum avea nevoie de
cineva mai sofisticat, cineva ca Becki, care putea s`-i
stârneasc` sim]urile. Era uimit de faptul c` vederea so]iei lui
nu-l impresiona, ca [i cum s-ar fi întâlnit cu o sor` mai mic`.
Îi p`rea r`u c` era prins în c`tu[ele c`sniciei, dar era
suficient de generos ca s`-[i dea seama c` nici pentru Phil nu
era mai bine.
- Îmi pare r`u c` n-am fost la Port Said s` te întâmpin, draga mea. Dar n-a fost vina mea, nu-i
a[a?
- Nu, sigur c` nu.
- Bine c` a fost acolo ofi]erul `la de la Marin`!
- Da, [opti ea, gândindu-se cu recuno[tin]` la tot ajutorul pe care i-l d`duse Martin Winters.
- Frumos din partea b`trânului George s` ne g`seasc` acele camere!
- Am crezut c` ai aranjat tu ceva.
VÂNTUL ORIENTULUI49
- N-am avut când. Am venit în Ish numai seara sau la sfâr[it de s`pt`mân`, ca s` ies pe mare. În Fayid,
locuiesc în cort. Dar am avut de gând s` preg`tesc un apartament pentru tine, serios. A fost o
încurc`tur`!
- Da.
Când Rex deschise portiera ma[inii, Phil î[i d`du seama cât de obosit` era. Era o noapte frumoas`,
cu cerul înstelat, a[a cum nu mai v`zuse niciodat`, dar nu se sim]ea în stare s` admire
frumuse]ile naturii.
- {tii drumul înapoi c`tre vil`? \ntreb` Rex, urcându-se în ma[in`.
- Nu cred.
Rex, care în mod normal ar fi primit amuzat aceast` veste, se enerv` destul de tare.
- Bravo ]ie!
Se l`s` pe spate [i-[i aprinse o ]igar`.
- Cred c` a[ putea s-o recunosc dac` am ajunge în cartierul francez, spuse ea, pe un ton [ov`ielnic.
- Nu cunosc cartierul francez, r`spunse t`ios Rex. Nu te-ai schimbat, Phil. N-ai deloc sim]ul orient`rii!
La cap`tul puterilor, ea izbucni în plâns.
Fir-ar s` fie! \[i spuse el, v`zând lacrimile ei. N-a avut parte de o primire prea c`lduroas`!
Într-un fel, regreta c` o cunoscuse pe Becki Rendleton. {tia
c`-[i stricase rela]ia cu Phil [i era primul care recuno[tea acest
lucru.
Arunc` ]igara pe geam [i o îmbr`]i[` pe Phil.
50 DENISE ROBINS
- Nu plânge, p`pu[`. O s` g`sim locul! M` duc înapoi s`
vorbesc cu George [i-o s`-mi spun` exact unde este. {tii c` nu
m-ai s`rutat înc`? Draga mea, ce mult m` bucur c` te v`d...
Fericit` c`-[i auzea din nou numele de alint, rostit de vocea
cald` a so]ului ei, Phil se arunc` de gâtul lui.
- Rex, dragul meu! A trecut atâta timp... M` bucur atât de
mult c` sunt lâng` tine! Nu te-am g`sit la Port Said [i m-am
speriat. Nimic n-a mers bine... Eram atât de ner`bd`toare s`
vin la tine...
O ]inu aproape câteva clipe, mângâind-o pe p`r. P`rul ei
blond, ca al unui copil, se gândi el. Era atât de diferit de p`rul
gros, ro[cat, care-i c`dea Rebecc`i pân` la talie. Uitase cât de
slab` [i firav` era Phillida. Prea slab`, fire[te! Probabil c` biata
de ea nu mânca suficient, \n vreme ce el, Becki [i prietenii lor
tr`iau o via]` de huzur. Dragostea pasional` fa]` de so]ia sa se
stinsese, dar sim]ea pentru ea o afec]iune sincer`, fr`]easc`.
- Nu plânge, p`pu[` mic`, o alint` el. Totul o s` fie bine!
Hai, [terge-]i ochii [i zâmbe[te-mi. {tiu c` vrei s` ajungi cât mai
repede în pat, ca s` dormi. A fost o zi foarte grea pentru tine.
Phil se lini[ti. Acesta era Rex pe care-l cuno[tea, îl iubea [i în care avea încredere; Rex pe care
bunica ei îl considera „b`iat bun". Era mult prea obosit` ca s` observe c` din s`rutul lui lipsea
pasiunea. În plus, f`cea eforturi s`-[i în`bu[e suspiciunile care-i d`deau târcoale din clipa în
care îl v`zuse intrând în club al`turi de tân`ra ro[cat`.
În timp ce Rex se întoarse în club ca s` discute cu George, ea î[i [terse lacrimile [i-[i pudr` nasul.
VÂNTUL ORIENTULUI51
Ajunser` repede la vila din cartierul francez [i-i g`sir` pe
so]ii Martial a[teptându-i. Le ie[ir` în întâmpinare [i-i spuser`
lui Rex c` preg`tiser` garajul, pentru a-[i parca ma[ina acolo.
- Acum e[ti fericit`, nu? \i zâmbi Sophie Martial când r`maser` singure. So]ul a sosit! Mais
comme il est beau!
Suger`, cu mult tact, c` ar`ta mai bine decât ofi]erul care o
înso]ise mai devreme, iar Phil în]elese acest lucru. Îi invitar` în salon, la un pahar de whisky, iar Rex îi
cuceri rapid, vorbind o francez` f`r` cusur. Complimentele bine plasate o f`cur` pe doamna
Martial s` ro[easc`, fericit`.
Înc` o dat`, Phillida privi, extenuat`, cum toat` lumea bea
b`uturi tari [i se gândi cât de bine i-ar fi prins o can` de ceai.
Se p`rea, îns`, c` în aceast` ]ar` nimeni nu obi[nuia s` bea
ceai.
- E atât de chipe[ [i de amabil! \i [opti doamna, la un moment dat.
- A[a este.
În sinea ei, Phil \[i dorea ca Rex s` înceteze cu laudele [i
s` se preg`teasc` de culcare. Era extenuat`, dup` o zi în
care succesiunea de evenimente fusese prea mult pentru ea.
Înainte s`-[i dea seama ce se petrece, sim]i c` totul se
învârte[te în jurul ei [i o auzi, ca prin vis, pe doamna
Martial:
- Mon Dieu! Doamnei \i e r`u... Rex veni iute lâng` ea.
- Draga mea, sper c` n-ai de gând s` le[ini!
Phil trase adânc aer în piept, încercând s` se adune.
52 DENISE ROBINS
- Nu, nu, m` simt bine.
Dar Sophie pricepu c` tân`ra englezoaic` are nevoie de
odihn`, a[a c` se oferi s-o conduc` în camera ei.
- Îi spun „noapte bun`" domnului [i vin [i eu, o asigur`
Rex.
N-are prea mult` vlag`, î[i spuse el în gând. Nu are vitalitatea lui Becki! Ce bine c`
avea în ma[in` o valiz` cu lucrurile lui! Nu mai conta c` avusese nevoie de ele la Cairo, unde
fusese cu Becki.
În hol, se întâlni cu doamna Martial, care tocmai ie[ea din camera lui Phil.
- Acum e bine, s`r`cu]a. E foarte obosit`, c'est tout. - Bon soir et merci, madame, spuse Rex.
- Bon soir, capitaine. Mâine o s`-i aduc doamnei micul dejun în camer`. {i pentru
dumneavoastr`?
- Nu, mul]umesc. Trebuie s` m` trezesc devreme [i s` ajung la Fayid la opt [i un sfert,
pentru c` am de lucru. Permisia mea e pe sfâr[ite.
- Bien, capitaine. Poate c` o s` servi]i micul dejun împreun` cu noi [i cu fiul nostru,
Pierrot. {i el se treze[te devreme, pentru c` merge la [coal`.
Rex o asigur` c` era o idee foarte bun`, apoi intr` în dormitor.
Palid` [i vulnerabil`, Phillida era \ntins` în pat. Îl uimi
faptul c` ar`ta ca o [col`ri]` în compara]ie cu experimentata
Rebecca Rendleton, în ciuda faptului c` aceasta era cu un an
mai tân`r`. Phil î[i preg`tise o ]inut` sexy pentru întâlnirea cu
VÂNTUL ORIENTULUI53
so]ul s`u, dar doamna Martial, care o ajutase s` se schimbe,
scosese din bagaje o alt` c`ma[` de noapte. Ce mai conta? Phil
deschise cu greutate ochii când sim]i c` Rex se a[az` lâng` ea,
pe pat.
- Sunt frânt, spuse el, trecându-[i mâna prin p`r.
Gestul lui Rex, atât de familiar, o f`cu s`-[i reaminteasc`
luna de miere petrecut` în Anglia. Fuseser` atât de ferici]i
atunci! Ce bine ar fi fost dac` Rex ar fi venit s-o întâmpine la
Port Said! Dac` n-ar fi cunoscut pe acea doamn` Riccard în
club [i n-ar fi aflat toate groz`viile acelea de la ea! Dac` Rex
n-ar fi intrat în club la bra]ul Rebecc`i... Prea mul]i „dac`"!
Rex o ridic` u[or [i o îmbr`]i[`.
- Nu e[ti mult mai obosit` decât mine. Culc`-te! Mâine o s` plec devreme, dar o s` m` întorc cât
pot de repede.
Ea se ghemui fericit` la pieptul lui.
- A[ vrea s` cau]i un apartament. Poate [tie George ceva sau poate c` te ajut` doamna Martial...
- Da, [opti Phillida.
Rex stinse lumina [i se preg`ti de culcare. Când se vârî în pat, Phillida se lipi de el.
- M` iube[ti la fel de mult ca \nainte? \ntreb` ea, cu lacrimi \n glas. La fel de mult? Da?
- Culc`-te, p`pu[`.
F`r` s` se poat` opune, Phil c`zu într-un somn adânc din care se trezi a doua zi, mult dup`
plecarea lui Rex.
Capitolul 3

A doua zi, Phillida îi scrise o scrisoare bunicii sale, pentru


c` [tia cât de ner`bd`toare era aceasta s` primeasc` ve[ti.
Doamna Martial îi aduse micul dejun în camer`, dup` cum
îi promisese, [i i-l prezent` pe cel de-al treilea membru al
familiei, un b`iat de doisprezece ani, pe nume Pierrot. Apoi o
conduse în gr`din`, la umbra unui mango, [i-i d`du tot ce
avea nevoie pentru scris. De[i înc` obosit`, Phil se sim]ea bine
în gr`dina format` din copaci complet necunoscu]i. Îi pl`ceau
aromele, culorile, cerul incredibil de albastru.
Phillida ezit` mult timp înainte s` a[tearn` câteva rânduri pe hârtie. Dac` ar fi avut curaj, ar fi
trebuit s`-i scrie iubitei sale bunici durerosul adev`r:
„Nimic nu este a[a cum a[ fi crezut sau mi-a[ fi dorit...
Prima mea zi în Egipt a fost îngrozitoare. Dac` nu ar fi fost
Martin Winters, nu [tiu cum m-a[ fi descurcat. Rex s-a
schimbat foarte mult. Arat` la fel, cuvintele [i gesturile sunt familiare, dar adev`rul este c` s-a
schimbat...
VÂNTUL ORIENTULUI55
Cred c` nu m` mai iube[te [i regret` c` am venit aici.
Noaptea trecut` a fost un co[mar - la cin`, Rex a b`ut prea
mult, iar Rebecca nu l-a sl`bit din ochi o clip`. Mi-e team` c`
tot ce a spus doamna Riccard a fost adev`rat. Nu [tiu ce s` fac
într-o asemenea situa]ie... Oare s`-l întreb pe Rex dac` este
adev`rat, ca s` v`d cum reac]ioneaz`, sau s` p`strez t`cerea? E
clar c` nu mai comunic`m ca înainte [i c` va fi foarte greu ca
rela]ia noastr` s` devin` din nou armonioas` [i fericit`.
Via]a aici mi se pare însp`imânt`toare. Nu e via]a pe care
mi-o doresc. Familia la care locuim acum este foarte amabil`,
dar trebuie s` ne g`sim un loc al nostru. Rex vrea un
apartament [i poate c` aceasta e solu]ia. Dar dac` nu m` mai
iube[te [i are o aventur` cu o alt` femeie... nu cred c` a[ putea
suporta. Vreau s` am încredere în el [i o s` încerc. În acela[i
timp, îns`, vreau s` [tiu exact cum stau lucrurile".
Aceste gânduri nu-i d`deau pace.
Scrisoarea r`mase nescris` pân` când Hassan, sudanezul
care era servitorul familiei Martial, \i aduse o cafea turceasc`.
Era un tân`r dr`gu], zâmbitor, pe chipul c`ruia se vedeau
urmele ritualurilor din copil`rie. Când gust` cafeaua, atât de
diferit` de cafeaua cu lapte a bunicii, Phil se gândi:
„ Poate c` aici totul este diferit. Trebuie s` m` obi[nuiesc cu aceste schimb`ri..."
Fusese foarte dezam`git` când se trezise [i v`zuse c` Rex nu mai era lâng` ea. Doamna
Martial îi spusese c` îi transmisese toat` dragostea lui [i o asigurase c` se va întoarce în jurul
orei [ase.
56 DENISE ROBINS
A[adar, avea o zi întreag` pentru a se gândi la Rex, la ea [i la... Rebecca. Ori de câte ori se
gândea la tân`ra sirianc`, sim]ea cum o cuprinde indignarea. Era foarte frumoas`,
atr`g`toare [i cu mult sex-apil, dar era c`s`torit`. Cu ce drept se afi[a cu Rex?
Poate c` un b`rbat care a stat atât de departe de so]ia lui, cum este cazul lui Rex, are nevoie de
o iubit`, î[i spuse ea. Poate c` ar trebui s`-l în]eleg.
Când lucra în armat`, Phil v`zuse cât de dificil` era via]a persoanelor c`s`torite [i separate mult
timp de partenerii de via]`. La un moment dat, discutase cu o tân`r`, de acela[i grad cu ea, al c`rui
so] era plecat de trei ani.
- De ce s` nu m` distrez \n timpul cât Eddy este plecat?
spusese Betty, ca justificare a faptului c` începuse o rela]ie cu
un american. {tiu c` are o prieten` în Malta, pentru c` el
însu[i a recunoscut-o. Dar nu-l întreb nimic [i nici el n-o face.
Atâta timp cât totul este în regul` atunci când suntem
împreun`... Suntem oameni, nu? Nu putem tr`i precum
c`lug`rii, mai ales în timp de r`zboi, când avem atâta nevoie
de afec]iunea cuiva.
Conversa]ia, care avusese loc la un an de la plecarea lui Rex, o f`cuse pe Phil s` protesteze
energic:
- Nu sunt de acord! Dac` doi oameni se iubesc atât de mult încât s-au c`s`torit, înseamn` c`
pot s` r`mân` fideli unul altuia. Jur`mintele c`sniciei n-au fost f`cute pentru a fi înc`lcate! Nu
vreau un alt b`rbat, pân` când n-o s` fiu din nou al`turi de so]ul meu!
Betty îi zâmbise amar.
VÂNTUL ORIENTULUI57
- E[ti o idealist`, Phil! E foarte frumos ce spui, chiar dac`
e foarte greu de realizat. Oare Rex gânde[te ca tine [i-]i va fi
fidel, ani la rând? A[teapt` [i-ai s` vezi, draga mea. Sunt mai în
vârst` decât tine [i am mai mult` experien]` cu b`rba]ii. În
toate scrisorile sale, Eddy îmi spune cât de greu este pentru
un b`rbat s`... ]in` drumul drept. Au nevoie de o distrac]ie, de
o relaxare.
Phillida n-ar fi crezut nici o clip` c` Rex avea nevoie de
„relaxare". Dragostea, sentimentele ei erau concentrate
asupra unui singur b`rbat [i le comp`timea pe tinerele care,
asemenea lui Betty, se lansau în aventuri promiscue. Pe lâng`
aspectul moral, i se p`rea periculos ca doi oameni c`s`tori]i s`
mearg` fiecare pe drumul s`u. În orice clip`, un flirt nevinovat
se poate transforma într-o rela]ie adev`rat` [i considera foarte
important ca regulile stricte s` fie urmate întocmai.
În mod ciudat, în aceast` diminea]` îi revenir` în minte toate argumentele lui Betty. Oare
Rex se comporta precum Eddy? Poate c` dep`rtarea de cas`, singur`tatea, clima îl f`cuser`
s` se apropie de Rebecca.
Din dragoste pentru bunica ei, se for]` s` scrie câteva
rânduri politicoase [i, într-o oarecare m`sur`, nesincere
despre c`l`toria pân` în Egipt [i întâlnirea cu so]ul s`u.
Ziua p`rea c` nu se mai sfâr[e[te. La un moment dat,
madame Martial i se al`tur`, st`tur` pu]in de vorb` [i o întreb`
dac` dorea s-o înso]easc` la magazin. Phillida, îns`, refuz` [i
hot`rî s` nu se mai gândeasc` la Rebecca. Poate c` totul fusese
o exagerare a doamnei Riccard. Da, Rex [i Rebecca intraser`
58 DENISE ROBINS
\mpreun` în club, dar asta nu însemna c` aveau o rela]ie. Dac` îl iubea, trebuia s` aib` încredere
în el! Noaptea trecut` fusese un fiasco, pentru c` Rex fusese plecat [i nu primise telegrama
ei.
Noaptea aceasta va fi diferit`! promise ea în gând. N-o s`-l întrebe nimic despre Rebecca, ci va
încerca s` aib` vederi largi, precum Betty. Orice ar fi f`cut Rex în perioada cât au fost separa]i,
ea va închide ochii [i nu va pune nici o întrebare. De-acum, va fi din nou al ei! Probabil c` n-o va
mai vedea pe Rebecca; în plus, comandantul de pluton, so]ul ei, urma s` se întoarc` în Ismailia.
Hot`rât` s` fac` totul pentru ca Rex s` fie mul]umit de ea, Phillida îi spuse doamnei Martial
c` voia s` caute un apartament [i o invit` s-o înso]easc`. El \i spusese, cu o sear` în urm`, c`
era pe urmele unui apartament, dar, cum nu-i d`duse alte am`nunte, Phil presupuse c` doar
vorbise despre asta [i c` nu era nimic stabilit.
Cele dou` femei petrecur` câteva ore în ora[, dar nu g`sir`
nimic. Un singur b`rbat, un grec, le spuse c` ar putea s` se
elibereze un apartament peste câteva zile [i promise s-o
anun]e pe Phil.
- Po]i s` stai la noi pân` atunci, o asigur` doamna Martial.
Subiectul meselor, îns`, nu intra în discu]ie - doamna
Martial nu accepta s` preg`teasc` decât micul dejun pentru chiria[ii s`i.
De aceea, Phillida se duse la club [i, pentru prima dat` în
via]a ei, prânzi singur`. V`zând mesele pline din jurul ei, î[i
VÂNTUL ORIENTULUI59
d`du seama c` era foarte singur` [i i se f`cu dor de cas`. Se gândi c` Rex o va aduce în
acela[i loc, pentru cin`, [i era sigur` c` se va sim]i mai bine al`turi de el.
Dup` mas`, ar fi vrut s` se plimbe prin magazine, dar aflase c` toate erau închise între orele unu [i
patru. Merse pe jos pân` la vil` [i, pentru c` nu se vedea nici o mi[care, intr` în camera ei. Î[i
sim]ea ochii plini de lacrimi [i se str`dui din r`sputeri s` nu plâng`. Orice s-ar întâmpla, nu
trebuia s`-l întâmpine pe Rex sup`rat` [i cu ochii ro[ii!
În minte îi reveni chipul str`lucitor al Rebecc`i [i-[i d`du
seama c` era datoria ei s` fie mai frumoas`, mai atr`g`toare
decât ea. F`cu un du[ [i-[i sp`l` p`rul, dup` care st`tu în
gr`din`, l`sând soarele s`-i usuce p`rul lung, blond.
Pentru c` se plictisea singur`, Phil î[i schimb` hainele [i
hot`rî c` o plimbare în ora[ avea s`-i prind` bine. Sim]ea
nevoia s` bea o cea[c` de ceai [i-[i aminti c` acea femeie
îngrozitoare, doamna Riccard, vorbise de cafeneaua
„Antoinette", un loc în care pr`jiturile erau foarte bune.
Ceru indica]ii pe strad` [i g`si cafeneaua pe o str`du]`
lateral`. Era plin de englezi, majoritatea b`rba]i în uniform`,
înso]i]i de iubite sau so]ii. Singur` la mas`, Phillida avu
senza]ia c` fusese exilat` într-o ]ar` complet necunoscut`, f`r`
prieteni sau rude al`turi de ea. Era a doua ei zi în Egipt [i avea
cumplitul ghinion de a fi singur`, departe de so]ul ei.
Se întoarse din nou la vil` [i-i g`si pe so]ii Martial în gr`din`. Doamna st`tea sub un copac [i
lucra la un pulov`r, în timp ce Pierrot se plimba cu bicicleta pe aleile pavate. Domnul Martial î[i f`cea
de lucru în alt` parte a gr`dinii.
60 DENISE ROBINS
Phillida se a[ez` lâng` Sophie Martial, bucuroas` c` avea cu cine s` stea de vorb`, chiar dac` nu [tia
bine limba francez`. Când se apropie ora la care Rex trebuia s` soseasc` acas`, Phil se duse în
dormitorul ei [i-[i piept`n` p`rul, dorindu-[i s` arate cât mai bine pentru so]ul ei.
- Adun`-te, Phillida Maltern! \[i spuse ea cu voce tare, în fa]a oglinzii. De trei ani nu-]i dore[ti
decât s` ajungi lâng` so]ul t`u! {i acum? De ce-]i faci griji?
Î[i f`cu manichiura, dup` care deschise fereastra, ca s` aud` motorul ma[inii lui Rex. Mult
mai târziu, când deja se întunecase, auzi o ma[in` mergând cu vitez` foarte mare pe strada
destul de îngust`. Numai Rex era în stare s` conduc` atât de nes`buit pe o asemenea strad`.
Phil î[i aminti cât de prudent era Martin, atât pe drumul de la Port Said, cât [i pe str`zile din
Ismailia.
Ie[i repede din cas` [i alerg` la poart`, în întâmpinarea lui. - Rex!
- Bun`, Phil!
Vru s` se apropie de el [i s`-i sar` în bra]e, dar se opri când v`zu un alt b`rbat care ie[ea din ma[in`.
- L-am adus [i pe Jimmy Angus. So]ia lui, Doreen, este în spital, împreun` cu bebelu[ul lor,
n`scut acum dou` s`pt`mâni. L-am invitat s` ia masa cu noi. Cred c` merit` s` bem pentru
copilui lui, nu?
F`cu prezent`rile, iar Phil întinse mâna, de[i nu-l vedea prea bine pe c`pitanul Angus.
VÂNTUL ORIENTULUI61
- E[ti gata, Phil?
- Da, doar s`-mi iau haina.
- Nu avem loc în ma[in`, spuse Jimmy. Eu o s-o iau înainte, pe jos.
- Nu, nu-i nevoie, îl opri Rex. O s` te înghesuim pu]in, dar avem loc! Vezi ce sub]iric` e so]ia mea?
Phil î[i sim]i obrajii în fl`c`ri. So]ul ei p`rea c` uitase c` seara trecut` argumentase c` în
ma[in` nu înc`peau trei persoane.
- S`raca de tine, ai stat singur` toat` ziua! Nu-i nimic, o s` mergem s` bem ceva în cinstea lui...
Cum îl cheam` pe b`iatul t`u, Jimmy?
- Doreen vrea s`-l botez`m William, dup` tat`l ei. Cred c` o s`-i spunem Bill!
Phil se duse în cas` s`-[i ia haina, dezam`git` de perspectiva unei alte seri la Clubul
Francez. {i nici m`car nu era singur` cu so]ul ei!

- Ai fost foarte t`cut` în seara asta, p`pu[`, îi spuse Rex, în timp ce-[i scotea haina.
Era ora unsprezece, iar Phil se sim]ea foarte obosit`. Îi fusese foarte frig la cin`, iar Jimmy
Angus - care se dovedi un b`rbat foarte amabil - îi spuse c` se sim]ea a[a din pricina
schimb`rii climei.
62 DENISE ROBINS
- {i Doreen a p`]it a[a atunci când a venit aici. În prima s`pt`mân` a fost foarte obosit` [i ar fi
dormit tot timpul.
- Ar trebui s` bei ceva, \i spusese Rex. Nu în]eleg de ce refuzi!
- Nici so]ia mea nu bea, îi luase ap`rarea Jimmy. Cred c`
nevestele noastre au multe în comun.
Pe drumul spre cas`, Rex îi spusese c` spera ca acest lucru s` nu fie adev`rat.
- Doreen e o persoan` trist`, comun`. Nu pricep de ce s-a însurat Jimmy cu ea! Nici m`car nu arat`
bine... Are nasul cârn [i ochii ca ni[te farfurioare.
- Nu e frumos din partea ta, Rex. Poate c` are alte calit`]i, pe care tu nu le [tii. Oricum, Jimmy pare
s` ]in` foarte mult la ea [i la bebelu[ul lor.
- Nu vreau ca oamenii s` cread` c` semeni cu ea. Nu-i place în Ismailia. De fapt, nu-i place
Egiptul [i nici oamenii de aici. Se plânge întruna! Dac` nevasta mea ar fi la fel de
cic`litoare ca ea, a[ divor]a!
Phil se gândise mult la cuvintele lui [i ajunsese la concluzia c` Rex era un b`rbat complet str`in, care
nu sem`na deloc cu tân`rul încânt`tor [i amabil cu care se c`s`torise. Devenise un om dur, egosit,
care nu mai avea mil` sau compasiune pentru cei mai slabi, mai neferici]i decât el.
Phil îl privi în timp ce se dezbr`ca.
- Întotdeauna e[ti atât de t`cut`? \ntreb` el. Recunosc c` nu-mi mai aduc aminte, pentru c` a
trecut mult timp de când n-am mai fost împreun`.
- Da, cred c` a[a am fost mereu, r`spunse ea, str`duindu-se s` zâmbeasc`.
VÂNTUL ORIENTULUI63
F`r` s`-i mai spun` nimic, Rex î[i puse o pijama de m`tase [i-[i piept`n` p`rul castaniu.
Nici nu m-a s`rutat, î[i spuse ea în gând. Oare la ce se gânde[te? Pare atât de departe...
Rex î[i aprinse înc` o ]igar` [i se întinse pe pat, cu mâinile sub cap.
- Ai avut noroc în cautarea unei case?
- Nu, din p`cate. Madame Martial m-a înso]it, dar n-am g`sit nimic.
Rex pufni scurt, cu gândul la apartamentului cochet în care locuia Rebecca [i so]ul ei, Kipps.
- E clar c` nu putem sta aici. Eu vreau s` m` distrez, s` primim oaspe]i. Nimic nu poate fi
mai r`u decât s` locuie[ti într-o sigur` camer`, ca acum! O s` vorbesc cu un prieten, s` v`d dac`
[tie el ceva. Nici m`car n-am loc pentru toate hainele mele. Sau ale tale...
Nu se gândise, îns`, s-o întrebe [i pe ea ce p`rere avea. Conta numai c`, din punctul lui de
vedere, locuin]a actual` era inacceptabil`.
- N-ai de gând s` te dezbraci? o întreb` el. De ce stai acolo, ca o statuie?
- M` întreb dac` î]i dai seama c` n-am stat de vorb` deloc
de când am venit în Egipt.
El f`cu ochii mari.
- P`pu[a mea drag`! Dar am vorbit toat` seara... - În fa]a unui str`in!
- Jimmy nu e un str`in. |l v`d în fiecare zi.
64 DENISE ROBINS
- Pentru mine, e un str`in. Recunosc c` e foarte cumsecade [i-mi place c` se agit`
atât de mult din pricina so]iei sale. A preg`tit totul pentru întoarcerea ei de la spital... De fapt,
cred c` e foarte norocoas`.
Rex începu s` râd`.
- M` cer]i, cumva? Vino încoace! Vino, s` te s`rut a[a cum se cuvine!
Cuvintele lui o enervar` [i mai tare. Era foarte dezam`git` de evenimentele din ultimele dou` zile
[i se sim]ea neglijat`. Avea impresia c` nu conta pentru el [i nu-i pl`cea tonul superior pe
care-i vorbea.
- Dac` nu te deranjeaz`, vreau s` m` dezbrac, spuse ea, începând s`-[i descheie nasturii bluzei.
Rex nu era obi[nuit s` fie refuzat, dar nu coment`. Phil se schimb` într-o c`ma[` de noapte din
satin, î[i piept`n` p`rul, apoi se a[ez` pe marginea patului. V`zu privirea lui critic` a]intit`
asupra lui [i ro[i violent.
- Mai bine nu veneam, spuse ea, acoperindu-[i chipul cu palmele. Nu m` mai vrei! Totul s-a
schimbat, nimic nu mai e ca la început...
Rex \[i d`du seama c` se purtase îngrozitor cu tân`ra lui so]ie. Se duse lâng` ea [i o lu` \n bra]e.
- P`pu[`, îmi pare r`u! {tiu c` ]i-a fost foarte greu de când ai venit aici [i regret c` n-am fost
mai mult lâng` tine. Lucrurile se vor rezolva, ai s` vezi. O s` fie bine! Hai în pat, s` te înc`lze[ti.
VÂNTUL ORIENTULUI65
Phil îl iubea [i-l ura în acela[i timp. Avea, \ns`, mare nevoie de mângâierile lui, pentru c` nu
mai putea suporta singur`tatea [i dezam`girile. Se lipi de pieptul lui [i repet` întrebarea
pe care i-o pusese cu o sear` în urm`:
- M` mai iube[ti, Rex?
De aceast` dat`, îi r`spunse:
- Sigur c` da, draga mea.
Pentru moment, nu se mai gândi la Rebecca [i se str`dui s` alunge triste]ea so]iei sale. O s`rut` [i o
mângâie, pân` când sim]i c` dorin]a cre[te în el.
- Sigur c` te iubesc, p`pu[a mea, o min]i el. E[ti încânt`toare ca întotdeauna. {tiu c`
nu-]i place s` stai prin cluburi [i restaurante. M` ier]i? O s` fie bine. Hai, s`rut`-m`... Spune-mi c`
nici tu nu te-ai schimbat.
Phil se pierdu în îmbr`]i[area lui. Ar fi vrut s` profite de acel moment [i s`-l \ntrebe dac` tot
ceea ce se spunea despre el [i Rebecca era adev`rat, dar ceva o re]inu.
- N-am încetat niciodat` s` te iubesc, Rex, îi spuse ea, dornic` s`-i fac` pe plac. Dragul meu!
În acea sear`, sim]i c`-i apar]ine lui Rex, iar el este al ei cu toat` fiin]a. Era gata s` uite toate
dezam`girile, criticile sau suspiciunile.
A doua zi, Phil se trezi devreme [i lu` micul dejun
împreun` cu Rex. Extrem de fericit`, sim]ea c` tr`ie[te o continuare a lunii de miere
petrecute cu trei ani în urm`.
- Ne întâlnim la Clubul Francez la prânz, draga mea, îi
spuse el. Ast`zi termin programul mai devreme.
66 DENISE ROBINS
- O s` umblu prin Ismailia toat` diminea]a [i o s` g`sesc un apartament. Ai s` vezi!
- A[a te vreau. Nu conteaz` cât va fi chiria, o s` ne descurc`m.
- St`m atât de bine cu banii? zâmbi ea.
Drept r`spuns, Rex se strâmb`. Banii pe care-i primea un
c`pitan nu erau nici pe departe suficien]i pentru a satisface
gusturile lui. În secret, îi mul]umea cerului c` mama lui se
rec`s`torise cu un b`rbat bogat [i putea s`-i trimit`, din când
în când, un cec destul de consistent. Ultimul \l primise în
urm` cu o lun`, de ziua lui. În plus, mai erau [i cele dou` sute
de lire pe care le primea anual, mo[tenire de la unchiul
Reginald. Ce bine c`-i scrisese în fiecare an de Cr`ciun, astfel
c` unchiul îl men]ionase în testament!
Pe drumul c`tre unitatea militar`, Rex se gândea la faptul
c` b`trânul Kipps se va întoarce în seara aceea [i trebuia s-o
vad` pe Becki în cursul zilei. De ce nu poate un b`rbat s` aib`
dou` so]ii? se întreb` el. Era o latur` a persoanei lui pe care
Phil n-o putea în]elege [i nu i-o putea satisface. Cât despre
Becki... nu [i-o putea scoate din minte. Dac` va fi da dovad`
de inteligen]` [i tact, poate c` va reu[i s` le împace pe
amândou`.
Câteva ore mai târziu, telefonul sun` în casa familiei
Martial [i un coleg al c`pitanului Maltern o anun]` c` acesta
fusese nevoit s` plece la Suez, cu treburi, [i va întoarce în jurul
orei [aisprezece. Phil regret` c` nu mai putea s` ia prânzul cu
el, dar nici o clip` nu se gândi c` nu era adev`rat.
VÂNTUL ORIENTULUI67
|[i petrecu diminea]a scriind scrisori c`tre cei de acas`:
bunica, fo[ti colegi de la marin` [i celei mai bune prietene, pe
nume Patsy. Patsy urma s` se c`s`toreasc` în var` cu un
locotenent de marin`, pe care i-l prezentase chiar Phil.
„Întreab`-l pe Oliver dac` a cunoscut un locotenentcolonel pe nume Martin Winters. L-am
întâlnit în ziua când am sosit în Port Said [i m-a ajutat foarte mult.
Patsy, dac` ai [ti cât de frumos se poart` so]ul meu... Sper ca [i Oliver s` fie la fel!".
Oare când îl va mai vedea pe Martin? se întreb` ea.
Dup` ce termin` coresponden]a, plec` în ora[, iar pa[ii o
conduser` spre Clubul Francez. Prima persoan` pe care o
v`zu când intr` în club fu Martin Winters. Purta un pulov`r
gri, avea o pip` în col]ul gurii [i st`tea de vorb` cu o femeie
blond`, în vârst`, [i un b`rbat îmbr`cat în uniform`.
Când o v`zu, chipul lui Martin se lumin`.
- Bun`, Phillida! Ce mult m` bucur s` te v`d! Ea, la fel de mul]umit`, îi întinse mâna.
- D`-mi voie s` fac prezent`rile. Ea este doamna Maltern, care a venit aici s` fie al`turi de
so]ul ei, militar în Fayid. Phillida, ei sunt generalul Pentyre [i so]ia sa, doamna Pentyre. Am fost
împreun` în Malta, înainte de r`zboi.
- Ce bine ne-am distrat acolo! spuse Mabyn Pentyre.
Ar`ta extrem de tân`r` pentru o femeie care, avea s` afle mai târziu, era de-o seam` cu bunica ei.
- Malta, înainte de r`zboi, spuse so]ul ei, vis`tor. A[ fi preferat
s` fiu trimis oriunde, mai pu]in aici. Nu pot s` suf`r Egiptul!
68 DENISE ROBINS
- Dar mie-mi place, îl contrazise doamna Pentyre. {i-mi place s` navighez. Doamn` Maltern,
trebuie s` veni]i cu noi pe mare, într-o zi!
- Da, neap`rat! spuse generalul, privind-o admirativ pe Phillida.
- Ave]i grij` cu so]ul meu! E foarte atras de fetele frumoase!
- {i de ce n-a[ fi? Singurul meu regret este c` nu sunt [i ele atrase de mine! Asta e, sunt prea b`trân
[i prea gras...
- În cazul `sta, nu mai mânca atât de mult, zise so]ia lui,
spre amuzamentul general.
- Toat` lumea râde de mine. Doamn` Maltern, ce dori]i s` be]i? Gin sau...
- Nu bea, interveni Martin.
- V`d c` ai ]inut minte, îi zâmbi Phillida.
Martin nu uitase nimic din acea zi. Surprinz`tor, se
trezise adesea gândindu-se la ea [i sperase, când venise
aici, c` o va reîntâlni. Se bucura c` era fericit` [i râdea la
glumele f`cute de Freddy Pentyre. Avea un râs molipsitor [i
o gropi]` în obrazul drept, pe care Martin n-o observase
pân` atunci.
Phil ar fi vrut s`-l asigure pe Martin c` totul era în ordine între ea [i so]ul ei.
- Urma s` m` întâlnesc cu Rex aici, la prânz, dar a fost nevoit s` plece la Suez, cu treburi. Mi-
ar fi pl`cut s` fie aici!
Doamna Pentyre o întreb` despre so]ul ei, apoi se oferi s`
dea o petrecere, ca s`-o prezinte tuturor.
VÂNTUL ORIENTULUI69
- Ce-ar fi s` vii cu domnul Maltern la noi disear`, s` bem
un pahar? St`m într-o cas` foarte frumoas`, în Moascar
Garrison. {i am v`zut destul case, având în vedere c` ne-am
mutat de nou`sprezece ori de când suntem împreun`.
- Suntem c`s`tori]i de dou`zeci [i doi de ani, dar cred c` am stat împreun` doar zece.
Doamna Pentyre \i explic` Phillidei c` so]ul ei era
comandantul trupelor engleze din Egipt.
- N-o mai speria]i! le ceru Martin, râzând. Oricât v-a]i
plânge, [ti]i foarte bine c` n-a]i putea s` renun]a]i la armat`.
- Dar a[ vrea s` v`d cum e în marin`, îi r`spunse doamna
Pentyre. În via]a urm`toare, o s` m` m`rit cu tine! Îmi plac
b`rba]ii înal]i, care [tiu s` joace bridge [i s` aline un prieten la
nevoie.
Generalul se aplec` spre Phillida, dar \i vorbi destul de tare ca s` aud` [i ceilal]i:
- {tii ce cred eu? C` so]ia mea este îndr`gostit` de Martin!
- Dac` nu mi-ar fi team` de scandal [i nu m-ar interesa
onoarea Marinei, a[ fugi în lume cu doamna Pen chiar acum, f`r` întârziere, replic` Martin, foarte
serios.
- Vezi ce trebuie s` suport? Chiar sub ochii mei!
Phillida se sim]ea bine al`turi de ei [i \[i dorea ca Rex s`-i cunoasc` pe noii ei prieteni. La un
moment dat, cei doi plecar`, iar Martin r`mase singur cu Phillida.
- Am aflat c` sunt [anse mari s` fiu deta[at la Fayid. Ea ridic` privirea, încântat`.
70 DENISE ROBINS
- Ar fi grozav. Asta înseamn` c` o s` ne vedem mai des. - Mai mult ca sigur.
- Regre]i?
- S` fiu sincer, da. De[ertul nu m` atrage la fel de mult ca
marea. Pe de alt` parte, [i în Fayid se poate naviga. Mai este [i
Clubul Francez... Dup` cum [tii, toat` lumea se adapteaz` la
schimb`ri.
Phillida oft` u[or, iar Martin se întreb` la ce se gândea. Ar fi vrut s` [tie ce se întâmplase între
Phil [i so]ul ei în prima sear`, dup` întâlnirea nefericit` cu Rebecca.
- Mi-ar pl`cea s` te invit la cin`, împreun` cu so]ul t`u, s`pt`mâna viitoare. Poate sugerezi o
zi...
- Mi-ar pl`cea foarte mult. O s`-l întreb pe Rex. Dar ne vedem [i disear`, la familia Pentyre.
- Crede]i c` veni]i?
- Sper c` da.
- Atunci, pe disear`!
Cu toate c` n-ar fi vrut s-o fac`, Martin se ridic` [i plec`.
Peste câteva minute, în club intr` Victoria Riccard. Când o
v`zu pe Phil, se gr`bi c`tre ea.
- Bun`, ce mai faci? Draga mea, \mi pare r`u pentru ce s-a întâmplat seara trecut`. N-am [tiut c` este
vorba de so]ul t`u, serios! Te rog, iart`-m`!
Phillida tocmai î[i pusese ochelarii ca s` citeasc` meniul,
dar[i-i scoase[i încerc` s`-[i p`streze cump`tul în fa]a
Victoriei.
VÂNTUL ORIENTULUI71
- Nu te mai gândi la asta, \i spuse ea cu o voce de ghea]`. N-am dat nici o importan]` vorbelor tale.
Dar Victoria nu renun]a prea u[or.
- Vino s` iei masa cu mine [i cu prietena mea, [i ea so]ie de ofi]er.
- Mul]umesc, dar prefer s` r`mân aici.
Î[i puse din nou ochelarii, semn c` discu]ia se sfâr[ise. Toat` buna ei dispozi]ie se topi [i-i
revenir` în minte toate b`nuielile cu privire la Rex [i Rebecca.
Când ajunse acas`, alung` toate aceste idei [i a[tept` cu
ner`bdare întoarcerea lui Rex. Î[i dorea s`-i spun` de invita]ia
f`cut` de familia Pentyre [i s` se întâlneasc` din nou cu
Martin.

Rex veni acas` la [ase f`r` un sfert, mult mai târziu decât anun]ase. Phillida îl a[tepta, deja
îmbr`cat` pentru cin`.
- M-am s`turat! spuse el când intr` în cas`. Ma[ina asta iar
mi-a f`cut probleme! Ori îmi cump`r cauciucuri noi, ori schimb ma[ina...
- Ce ghinion, dragule!
Merser` împreun` în camera lor, unde Rex se dezbr`c` repede [i se trânti pe pat. Phil îl privi
îngrijorat`. Era atât de nervos din pricina unei pene de cauciuc?
- Ce p`cat c` ai avut treab` la Suez chiar ast`zi, când ai fi putut s` ajungi acas` mai devreme!
72 DENISE ROBINS
- Da, am o munc` foarte grea, spuse el, nemul]umit. Te rog, toarn`-mi un pahar de whisky.
- Bietul de tine! Chiar ar`]i obosit!
„Treaba la Suez" fusese, evident, Becki. Se întâlnise cu ea
la ora unu [i merseser` împreun` la picnic la Deversoir, un loc
pe malul canalului, la jum`tatea distan]ei dintre Fayid [i
Ismailia.
Rex se gândise s` se despart` de Becki [i s`-[i ia în serios c`s`toria. Hot`rârea lui disp`ru, îns`,
când o v`zu pe tân`ra sirianc`. Experimentat` în rela]iile cu b`rba]ii, Rebecca [tia exact ce [i
cum s`-i spun`. Îl comp`timise pentru c` devenise un b`rbat de cas`, sub papucul nevestei, iar
Rex se sim]ise provocat. În cele din urm`, deveni clar c` nici unul dintre ei nu dorea s` accepte
regulile c`s`toriei.
Dup` ce o conduse pe Becki, Rex regret` c` trebuia s`
joace rolul so]ului iubitor. Dac` Phil n-ar fi venit în Egipt, ar
fi putut s`-[i petreac` dup`-amiaza în bra]ele lui Becki. Iar
seara ar fi mers la dans, la Clubul Ofi]erilor! Phil nu se putea
compara cu Becki. În scurta lor lun` de miere, Rex o înv`]ase
[i recuno[tea c` dansa cu u[urin]` [i gra]ie. Becki, îns`, era
senzual` [i incitant`, ca nici o alt` femeie pe care o
cunoscuse.
Când ajunse acas`, Rex era obosit [i foarte prost dispus.
- Vreau s` beau ceva, îi ceru lui Phil, l`sându-se s` cad`
într-un fotoliu. M` gândeam s` mergem la Clubul Grecesc în seara asta. Nu prea am chef s`
dansez... O s` ne întoarcem devreme acas`, bine?
VÂNTUL ORIENTULUI73
- E[ti chiar atât de obosit dragul meu?
- Da, murmur` el, f`r` s-o priveasc`. Tu ce-ai f`cut ast`zi? - Nu mare lucru.
Era dezam`git` de atitudinea so]ului ei. Dup` pasiunea nop]ii trecute, acum nici m`car n-o
s`rutase!
- Am primit o invita]ie pentru seara asta.
Rex î[i ridic` privirea, surprins.
- Ce înseamn` asta? Cine ne-a invitat?
- Îl cuno[ti pe generalul Pentyre [i pe so]ia lui?
Rex se încrunt` [i clipi des.
- N-am auzit niciodat` de ei. Numai dac`... Doar nu e vorba de Penwiper, comandantul
trupelor engleze?
- Ba da, dac` preferi s`-i spui a[a, zâmbi Phil.
- Unde Dumnezeu i-ai cunoscut?
Phillida îi explic`.
- Sunt oameni foarte dr`gu]i, foarte amabili. Hai s` mergem!
Rex puse paharul pe mas`.
- Ce prieteni î]i faci, Phil! Nu-l cunosc personal pe general
[i nici pe so]ia lui, dar are reputa]ia unui b`trân idiot. Ur`sc s`
fiu nevoit fac sluj în fa]a lui toat` seara! Nici m`car nu e
comandantul meu! N-am chef s` mergem pân` la Moascar
numai ca s` spun toat` seara „Da, domnule", „Nu, domnule".
Phil sim]i c` o p`r`se[te curajul.
- În]eleg.
- Tu chiar vrei s` mergi? se încrunt` el. Ea se \mbujor`.
74 DENISE ROBINS
- Am crezut c` ar fi pl`cut. So]ii Pentyre mi s-au p`rut foarte simpatici.
Brusc, Rex începu s` râd`.
- Abia acum am priceput! Ofi]erul t`u de marin` o s` fie acolo! Cu el vrei s` stai de vorb`, nu cu
so]ii Penwiper.
Phil ro[i violent.
- Nu vorbi prostii, Rex!
Dar el continu`, pentru c`-l amuza [i-l f`cea s` nu se mai
simt` atât de vinovat pentru modul în care-[i petrecuse dup`-
amiaza.
- Bine, bine! Nu e nimic r`u în asta [i nu trebuie s` ro[e[ti pentru c` î]i place un b`rbat! N-am de
gând s` te încui în cas`, s` [tii... Eram sigur c` e ceva la mijloc, având în vedere c` erai deja aranjat`
s` ie[im în ora[. P`pu[a mea!
- Nu-]i permit s`-mi vorbe[ti a[a! ridic` ea vocea, furioas`. Martin Winters n-are nici o leg`tur`! Îl
plac foarte mult, dar so]ii Pentyre sunt cei care ne-au invitat, pentru c` voiau s` te cunoasc` [i...
Lacrimile o împiedicar` s` continue. Îl ura pe Rex pentru c` r`st`lm`cise lucrurile!
- O s-o sun pe doamna Pentyre [i o s`-i spun c` nu po]i s` vii. Oricum, i-am spus de la început
c` nu sunt sigur` c` mergem...
Rex [tia c` era egoist [i antipatic.
- Mergem, dac` insi[ti. Dar nu cred c-o s` m` distrez prea
bine al`turi de so]ii Penwiper [i îngâmfatul `la de Winters.
VÂNTUL ORIENTULUI75
- Nu e deloc îngâmfat!
Rex începu din nou s` râd`.
- Cred c` te-ai îndr`gostit de tipul `sta!
Phil d`du din mân`, exasperat`, [i se îndrept` spre u[`. Înainte s-o deschid`, se întoarse c`tre
so]ul ei.
- Îngâmfatul `sta, cum îi spui tu, ne-a invitat la cin`
s`pt`mâna viitoare. I-am spus c` ne vom întâlni la so]ii Pentyre, pentru c` el r`mâne
acolo peste noapte, [i o s` stabilim o zi. Ce mesaj s`-i las?
- Spune-i c` o s` ne întâlnim, într-o zi, r`spunse el, vag. Nu vreau s` mi se fac` program.
- Nu e cam nepoliticos, Rex?
- Bine, atunci spune-i c` o s` iei cina cu el, în ziua în care eu sunt de serviciu pân` la miezul
nop]ii.
Ea \l privi ne\ncrez`toare.
- Serios?
- Spune-i ce vrei! se r`sti el. Mergem la cin` oricând vrei tu [i promit s` nu scot nici o vorb` în timp
ce tu te distrezi cu marinarul t`u! Nu-mi pas`... Dar ur`sc s` fiu cic`lit chiar din clipa în care
intru în cas`!
F`r` s` mai spun` nimic, Phil se \ndrept` spre telefon. Înc` o dat`, speran]ele [i iluziile ei erau n`ruite
de b`rbatul pe care nu-l mai recuno[tea.
- Ai anun]at c` nu mergem? o întreb` Rex când reveni în camer`.
- Da.
Nu-i spuse c` nu l`sase nici un mesaj pentru Martin Winters.
76 DENISE ROBINS
- Bun, r`sufl` el u[urat. Sunt prea obosit ca s` fac fa]` unei petreceri formale. Te rog s` m` ier]i c`
sunt atât de egoist, draga mea!
- Nu voiam neap`rat s` merg, dar ce ai spus despre Martin Winters... Îl cunosc numai de câteva
zile!
Rex zâmbi larg. Dup` ce ob]inuse ce urm`rise [i b`use trei pahare de whisky, se sim]ea mult mai
bine.
- {tiu, p`pu[`, te tachinam numai. Dar s` nu-mi spui c`
Winters nu vreau mai mult de la tine. Sunt sigur c` a[a e!
- Eu sunt convins` c` nu e a[a! replic` ea, indignat`.
- Nu m` deranjeaz`, scumpo. Nu mi-ar pl`cea s` fii o
femeie dup` care nimeni n-ar întoarce capul.
Phil îl privi t`cut`. Noul Rex o uimea peste m`sur` - dac`
era îndr`gostit de ea, cum putea s` accepte ca un alt b`rbat
s`-i fac` avansuri? Ce fel de c`s`torie aveau? Oare Rex dorea o
c`snicie în care fiecare avea via]a lui? Ideea o îngrozea.
- Hai, nu te îmbufna! La ora [apte o s` mergem la clubul
grecesc. Au un bar foarte bun acolo.
Club, bar, b`uturi - aceasta era ideea lui Rex despre o sear` pl`cut`.
- Î]i place s` fii singur` cu mine, nu? Înainte î]i pl`cea.
- Sigur c` da, r`spunse ea repede. E tot ce-mi doresc!
{tia c` nu putea s` fie numai cu el, atâta vreme cât
mergeau în baruri unde întâlneau prieteni de-ai lui Rex -
b`rba]i [i femei, deopotriv`. Dar dorea s`-i fac` pe plac [i
s`-l simt` din nou al`turi, a[a cum se întâmplase noaptea
trecut`.
VÂNTUL ORIENTULUI77
- Sunt gata în câteva clipe, spuse ea, încercând s`-[i ascund` sup`rarea.
- P`pu[a mea! exclam` Rex, s`rutând-o pe frunte.
Îi pl`cea faptul c` so]ia lui nu era dificil`. Nu ca Becki, în
orice caz. Oare o va întâlni la Clubul Grecesc? Îi spusese c`
urma s` mearg` la o petrecere [i regreta c` nu putea s-o
înso]easc`.
Clubul era plin de pilo]i [i ofi]eri de armat`. {i - ce
coinciden]`! - Rebecca st`tea la bar, cu un cocteil în mân` [i înconjurat` de câ]iva pilo]i. Când o
v`zu, Phillida înghe]`, dar Rebecca o salut` zâmbind, dup` ce îi arunc` o privire complice
lui Rex.
- Bun`! Ce bine îmi pare s` v` v`d!
Cu mâinile în buzunare, Rex i se adres` pe un ton nep`s`tor:
- Bun`, Becki. Ce mai faci?
Cineva trase un scaun pentru Phillida. Becki f`cu prezent`rile, dar nu re]inu decât
prenumele - Sam, Pete, Jock. To]i aveau pahare de b`uturi în mân` [i se mirar` când Phil
comand` suc de ro[ii.
- E cam ciudat` so]ia mea, nu? interveni Rex. Prefer` sucul de ro[ii în locul ginului! N-o în]eleg...
Phil râse, al`turi de ceilal]i, dar nu era foarte amuzat`. B`ie]ii erau foarte pl`cu]i [i pu[i pe
distrac]ie, dar se sim]ea din atitudinea lor c` nu le pl`cea Egiptul. Se s`turaser` de soarele
arz`tor [i de nisip [i-[i doreau s` se întoarc` acas`. Rex era singurul care nu era de aceea[i p`rere.
78 DENISE ROBINS
- Anglia nu e de mine! Eu vreau s` r`mân \n Orientul Mijlociu, dac` se poate chiar în
Orientul Îndep`rtat. Nu cred c` eu [i Phil o s` ne stabilim vreodat` într-un loc. Chiar [i când o s` m`
pensionez, o s` c`l`toresc!
Un tân`r ro[cat, cu pistrui, c`ruia to]i îi spuneau Jock, o privi cu aten]ie pe Phil.
- V` place s` c`l`tori]i, doamn` Maltern?
Sim]i privirea lui Rex a]intit` asupra ei [i vru s`-i fac` pe plac.
- Da. {i mie, [i lui Rex, ne place foarte mult.
- Eu sunt sco]ian, spuse Jock. Iubita mea m` a[tepat` acas`
[i abia a[tept s` m` întorc acolo.
Phil începu s` discute cu el despre Sco]ia [i natura vie, verde a Sco]iei. Profitând de acest
moment, Rex se apropie de Rebecca.
- Ar`]i grozav, îi [opti el.
Ea îi zâmbi [i-[i flutur` genele lungi.
- Ai avut necazuri pentru c` ai întârziat? \ntreb` ea, ]inând paharul la buze.
- Sigur c` nu, r`spunse el. Fac ce vreau, când vreau!
- Am primit o telegram` de la Kipps. Se întoarce mâine dup`-amiaz`.
Rex se strâmb`.
- Afl` exact programul lui [i apoi sun`-m` la birou. Rebecca puse paharul pe bar [i o privi pe Phil.

- So]ia ta e tare dr`gu]`. Sunt geloas`.


- {tii foarte bine c` n-ai nici un motiv!
Apoi se adres` tuturor:
VÂNTUL ORIENTULUI79
- Înc` un rând, pentru toat` lumea! Fac eu cinste!
Jock se retrase, nemul]umit c` nu mai putea discuta cu doamna Maltern. Îi pl`cuse foarte
mult tân`ra blond` [i era sigur` c` so]ul ei n-o merita.
Plictisit` [i deja înfometat`, Phil f`cu eforturi s` suporte discu]iile din jurul ei [i deplinul
dezinteres al lui Rex. Pe la opt [i jum`tate, sim]i c` nu mai putea face fa]`.
- Ce-ai zice s` lu`m cina, dragul meu? \l întreb` ea.
- Nu-i nici o grab`, scumpo! Mai bea un pahar de suc de ro[ii, c` tot î]i place atât de mult!
- A[ vrea s` m`nânc ceva.
El se încrunt`.
- Am spus c` nu-i nici o grab`, Phil!
Brusc, î[i d`du seama c` Rebecca o privea insistent, iar to]i ceilal]i b`rba]i erau aten]i la discu]ia
lor.
- A trecut destul timp de la prânz [i n-am luat ceaiul, î[i p`str` ea pozi]ia.
Sim]ind privirea batjocoritoare a Rebecc`i, Rex decise pe loc c` nu era unul din b`rba]ii
care ascultau orbe[te de so]iile lor.
- O s` mergem imediat, p`pu[`. Ia ni[te alune sau chipsuri... Becki, mai vrei s` bei ceva?
Pete, tu ce vrei?
Phil avu impresia c` vede o urm` de triumf în privirea
Rebecc`i [i sim]i cum o cuprinde furia. Nu putea s` plece singur`, a[a c` a[tept` pân` când
so]ul ei se hot`r\ s` mearg` la mas`. Avea s` descopere, îns`, c` so]ul ei uitase de
promisiunea de a cina în doi.
80 DENISE ROBINS
- Ce-ar fi s` mergem to]i la mas`? spuse el la un moment dat, privind c`tre Rebecca.
Dar înso]itorul Rebecc`i, un bun prieten al lui Kipps Rendleton, nu-l pl`cea pe Rex Maltern.
- M` tem c` noi nu putem s` mergem. Avem alte planuri.
Rex ridic` din umeri, în vreme ce Becki zâmbi, încântat` c`
b`rba]ii se certau din pricina ei.
- Ne mai vedem, Rex, nu-i a[a? {i pe dumneata, doamn` Rex...
Phil murmur` ceva ininteligibil. Toat` seara fusese un calvar, mai ales din pricina Rebecc`i,
dar \ncerc` s` nu arate acest lucru \n timpul cinei. Rex, îns`, era foarte sup`rat, din pricina
ofi]erului care st`tea în preajma lui Becki.
T`cut`, Phil î[i puse ochelarii [i consult` meniul, iar el o
privi nemul]umit. Cum de o considerase atr`g`toare? P`rea o
[col`ri]` insipid`, mai ales dac` o compara cu voluptuoasa
Becki, care st`tea într-un alt restaurant, cu un alt b`rbat
al`turi.
- Osp`tar! Vino, s` termin`m odat` cu masa asta!
Palid`, Phil îl privi pe so]ul ei peste rama ochelarilor.
- Nu striga, Rex, îi sopti ea. Nu-mi place s` se uite lumea la noi.
- Nu m` înv`]a tu ce s` fac!
Ea î[i mu[c` buza [i privi din nou meniul, dar nu mai putea
citi nimic din pricina lacrimilor. Acum era convins` c` so]ul ei
n-o dorea pe ea, ci pe tân`ra sirianc`, Rebecca Rendleton.
Întreaga ei lume de speran]e [i iluzii se pr`bu[i definitiv.
Capitolul 4

Peste câteva zile, Phil o cunoscu pe Doreen Angus, care se


întorsese de la spital împreun` cu micul Bill. Era o tân`r` sim-
patic`, dar cam r`sf`]at`, care profitase de condi]ia ei, pe toat`
perioada sarcinii. Jimmy o iubea [i era gata s` fac` tot ce-i
st`tea în puteri, dar ea nu-[i dorea decât s` se întoarc` în
Anglia, la mama ei, pentru ca aceasta s` aib` grij` de bebelu[.
Vizita lor în apartamentul familiei Angus veni într-un
moment foarte nepotrivit, când micul Bill plângea f`r`
întrerupere, iar p`rin]ii erau foarte nervo[i pentru c` nu-l
puteau lini[ti. Phil î[i p`str` calmul [i o ajut`, spre mul]umirea
lui Rex, care o l`ud` tot timpul. Cuvintele lui frumoase nu-i
f`ceau pl`cere, pentru c` [tia c` nu le spune din suflet, ci pentru
c` dorea s` fac` o impresie frumoas` în fa]a colegului s`u.
Când r`maser` câteva clipe singuri, Rex îi [opti pe un ton t`ios:
- N-o mai ajuta atâta pe nepriceputa asta! Profit` cât poate
de bun`tatea ta! Nu vreau s` ajungi s` stai aici toat` ziua, s`-i îngrije[ti plodul!
82 DENISE ROBINS
- Dar pot s-o ajut cât e[ti tu la serviciu. Îmi pare r`u pentru ea. Abia a venit de la spital [i n-are pe
nimeni al`turi.
- M` plictise[te de moarte! Dac` n-a[ fi avut nevoie de
Jimmy la serviciu, n-a[ fi venit aici! S-ar putea s` fie avansat, a[a c` nu stric` s` am rela]ii bune
cu el.
Când ajunser` acas`, Phil î[i d`du seama c` o invidia pe
Doreen. Era adev`rat tot ce spusese Rex despre ea - era o
femeie insipid`, lipsit` de curaj, care se temea de via]a într-o
]ar` str`in` [i suferea din pricina dorului de cas`. Totu[i, nu
era singur`. Avea un copil, iar so]ul ei, care o iubea, îi era
al`turi.
A doua zi, cu o înc`p`]ânare de care nu p`rea capabil` la
prima vedere, Phillida se duse la familia Angus, ca s-o ajute pe
Doreen.

Trei s`pt`mâni mai târziu, Martin Winters intr` în Clubul Francez. Familia Pentyre îl invitase la
o petrecere, cu ocazia zilei de na[tere a generalului. Martin era foarte ab`tut, pentru c` aflase c`
Phillida refuzase invita]ia f`cut` de Mabyn Pentyre. Aceasta mai f`cuse alte dou` invita]ii, care
primiser` acela[i r`spuns negativ [i, ca [i Martin, era convins` c` cel care nu voia s` vin` era
Rex.
Martin se întreb` care era motivul refuzurilor; presim]ea c`
lucrurile nu mergeau prea bine pentru tân`ra care sem`na
atât de mult cu Bridget. De când se mutase cu serviciul la
VÂNTUL ORIENTULUI83
Fayid, Martin venise adesea la Ismailia [i se întâlnise uneori cu familia Maltern. St`tuser` de vorb`,
b`user` ceva împreun`, dar Rex avea tot timpul un aer superior, de arogan]`. Întotdeauna
o lua de mân` pe Phillida, ca [i cum ar fi vrut s` spun`: „Ai grij` , b`trâne! E a mea!".
Martin nu putea s`-l sufere [i f`cea mari eforturi s` nu-l pocneasc`. Dac` n-ar fi fost Phillida, ar fi
f`cut tot posibilul s` nu-l mai întâlneasc` niciodat`.
Intr` în club cu jum`tate de or` înainte de ora stabilit`, iar
prima persoan` pe care o v`zu fu Phillida Maltern. St`tea într-un
scaun de r`chit`, cu o carte în mân` [i ochelarii pe nas. Purta
o rochie gri, cu guler alb, iar p`rul era strâns în coc. Ca
întotdeauna, Martin \[i d`du seama c` era foarte atras de ea.
Phil ridic` privirea [i chipul i se lumin` când îl v`zu. - Bun`, Martin!
Era pentru prima oar` când îl vedea în uniform` [i se gândi c`-i venea foarte bine.
- În onoarea generalului, r`spunse el întreb`rii nerostite.
Pe chipul ei se citi regretul. Rex n-o l`sase s` accepte
invita]ia, spunând c`-i invitase deja la cin` pe comandantul de
pluton Rendleton [i pe so]ia sa. Phil \l rugase s` amâne aceast`
cin` pentru o alt` sear`, dar el spuse c` nu voia s` fac` acest
lucru pentru „o petrecere plicticoas`, la care n-am chef s`
merg".
- Se poate? \ntreb` Martin, tr`gând scaunul de lâng` ea.
- Te rog, ia loc.
- So]ul t`u n-a sosit înc`?
84 DENISE ROBINS
- Nu.
- Lucreaz`?
- Da. Ieri a fost la Cairo [i a r`mas acolo peste noapte. Înc` nu s-a întors, dar mi-a telefonat [i m-a
anun]at c` o s` ajung` la ora opt. Trebuie s` lu`m masa cu... cineva.
Martin chem` osp`tarul [i comand` un suc de ro[ii [i un
gin.
- Îmi pare r`u c` nu vii la petrecerea generalului. - {i mie.
- A[adar, ai fost singur` asear`? Dac` a[ fi [tiut, te-a[ fi invitat la cin`.
- Mi-ar fi pl`cut, r`spunse ea simplu.
Se afla în Egipt de o lun` - o lun` grea, plin` de îndoieli. Avea o singur` certitudine [i anume
c` trebuia s` fac` ceva pentru a-[i salva c`snicia. Rex nu p`rea interesat de acest lucru [i se purta
rece, chiar dur cu ea. Rareori se ar`ta pur [i simplu fermec`tor [i voia s` fac` dragoste cu ea, dar
Phil în]elesese c` Rex n-o iubea. Momentele de pasiune, oricât de fierbin]i ar fi fost, nu însemnau
o c`snicie.
În plus, între ei se afla în permanen]` umbra Rebecc`i. Phil
nu deschisese niciodat` acest subiect, ca [i când s-ar fi temut
de ceea ce ar fi putut s` aud` sau s`-i spun` so]ului s`u. Ar fi
vrut s`-[i fac` prieteni, dar Rex nu-i permitea. Singura
persoan` pe care o vedea mai des era Doreen; f`r` s`-i spun`
lui Rex, o vizita adesea, pentru c` [tia cât de mult` nevoie de
ajutor avea tân`ra m`mic`. Adev`rul era c` n-o pl`cea pe
Doreen, pentru c` era o persoan` care nu oferea nimic,
VÂNTUL ORIENTULUI85
niciodat`. Phillida, pe care singur`tatea o m`cina din ce în ce
mai tare, avea nevoie de afec]iune [i în]elegere [i era sigur`
c` Martin Winters era exact persoana care ar fi putut s` i le
ofere.
Rex, îns`, era hot`rât s` nu accepte nici o invita]ie din partea lui Martin sau a unor prieteni
de-ai lui [i-l critica ori de câte ori Phil men]iona numele lui.
- Cred c` ar fi cazul s` ne întâlnim la cin`, spuse Martin la un moment dat. Am amânat prea mult!
- Ar fi minunat, spuse ea repede. Într-una din zilele astea...
Martin observ` stânjeneala ei [i în]elese c` avusese
dreptate când presupusese c` Rex era cel care refuzase invita]iile. O privi cu aten]ie pe
Phil [i-[i d`du seama cât de mult se schimbase în ultima lun`. Când venise în Egipt, era plin`
de speran]e [i foarte îndr`gostit`. Acum... era ca un animal prins în curs`.
Schimb` subiectul discu]iei, încercând s-o fac` s` se simt` în largul ei. Îi vorbi de Egipt, de
egipteni, de vegeta]ie, dar observ` c`, în ciuda interesului ar`tat, triste]ea nu disp`ruse din
ochii ei.
Cum pot s-o ajut? se întreb` el. Oare ar fi mai bine dac` nu m-a[ implica? În ora pe care o petrecuse
al`turi de ea, Martin în]elesese c`, dac` va continua s-o vad` pe Phillida Maltern, se va îndr`gosti de
ea. Alung` repede aceste gânduri [i ceru osp`tarului un pachet de ]ig`ri.
- Locuie[ti în continuare la familia Martial?
- Da, pentru c` n-am putut s` g`sim un apartament.
86 DENISE ROBINS
Îi povesti o întâmplare amuzant` legat` de servitorul
sudanez al familei Martial, iar inima lui începu s` bat` mai
repede când o v`zu râzând. Gropi]a ei reap`ru în obraz,
f`cându-l pe Martin s`-[i spun` c` merita s` râd` mai des.
Lâng` ei ap`ru, pe nesim]ite, Rex.
- Bun` seara, domnule, salut` el, cu r`ceal`. Apoi se \ntoarse c`tre Phil:
- Petrecerea noastr` s-a anulat. Tocmai l-am v`zut pe
Kipps Rendleton, în sfâr[it! Mi-a spus c` Becki nu se simte
bine.
Phil, ca [i Martin, se ridicase în picioare la vederea lui Rex, dar toat` buna ei dispozi]ie disp`ru.
- Îmi pare r`u, Rex.
- Am mare nevoie de un pahar de whisky. C`l`toria de la Cairo a fost absolut îngrozitoare.
Dac` a[ fi [tiut c` cina s-a anulat, nu m-a[ fi gr`bit atât!
Continu` pe acela[i ton moroc`nos, f`r` s` spun` nimic despre faptul c`-i f`cea pl`cere s` ia cina
cu so]ia lui. Din nou Rebecca... Acum \n]elegea de ce nu-i spusese Phillida cu cine urma s` ia masa.
Poate c`, pân` la urm`, era ceva adev`rat în zvonurile despre Maltern [i tân`ra sirianc`.
- Veni]i la bar, s` be]i ceva cu noi, domnule?
De asemenea \mbr`cat în uniform`, Rex era obligat s` recunoasc` superioritatea gradului lui
Martin.
- Nu, mul]umesc. Cred c` prietenii cu care m` întâlnesc
vor sosi dintr-un moment în altul.
VÂNTUL ORIENTULUI87
- Vii, Phil? \ntreb` Rex, iritat.
Era ultimul lucru pe care [i-l dorea Phil - s` stea la bar [i s`-l priveasc` pe Rex, [i a[a prost
dispus, dând pe gât pahar dup` pahar. Totu[i, reu[i s` par` vesel`.
- La revedere, Martin. Sper s` ne revedem curând.
Acesta profit` de moment [i i se adres` lui Rex:
- Cum e cu cina aceea? Ar trebui s`-mi permi]i s`-]i întorc generozitatea. N-am uitat c`, în seara în
care ne-am \ntâlnit, ai f`cut cinste.
- Sunte]i foarte amabil, domnule.
- Pot s` vin de la Fayid \n orice sear` [i mi-ar pl`cea s` punem la cale o mic` petrecere,
poate chiar s` dans`m. Sâmb`t` ar fi bine?
Phillida se uit` la so]ul ei, cu inima b`tându-i nebune[te.
{tia c` acum n-avea ce face [i nu putea s` refuze invita]ia lui
Martin.
- Mul]umim foarte mult, murmur` el. Suntem liber, Phil? - Da.
- Grozav! spuse Martin. Atunci, r`mâne pe sâmb`t`, la ora opt? Ne vedem aici.
So]ii Pentyre intrar` în club. Martin î[i lu` r`mas-bun [i se îndrept` spre ei, nu înainte de a o
privi lung [i insistent pe Phil, parc` spunându-i „Curaj, draga mea".
Ea sim]i c`ldura, bun`tatea lui [i \n]elese c` nu mai era singur` în Egipt. Avea nevoie de
sprijinul lui [i era bucuroas` c`-l primise necondi]ionat, f`r` s`-l cear`.
88 DENISE ROBINS
Phil se r`suci pe c`lcâie [i-l urm` pe so]ul ei la bar. Acesta b`u dou` pahare de whisky
pe ner`suflate [i încerc` s-o fac` pe Phil s` bea ceva. Ea, îns`, refuz`, mult prea
con[tient` de prezen]a so]ilor Pentyre [i a lui Martin la câ]iva metri de ea.
- Hai s` plec`m de aici! \i ceru Rex, la un moment dat.
Noaptea de martie era destul de cald` [i îndemna la romantism. Phillida nu avu parte de a[a
ceva, pentru c` Rex se n`pusti asupra ei din clipa în care intrar` în ma[in`.
De ce l-a pus într-o asemenea pozi]ie cu blestematul de
Winters? De ce nu [i-a amintit c` în aceast` sear` era
petrecerea lui Pentyre? Dac` ar fi [tiut, n-ar fi pus piciorul în club! Nu-i p`sa ce credea Winters,
dar cu siguran]` generalul se întreba acum de ce refuzaser` invita]ia!
- {i nici nu cred c` Becki e bolnav`! încheie Rex, furios. Cred c` idiotul de Kipps i-a spus ceva
[i nu i-a permis s` vin` în seara asta!
Phil ascult` f`r` s` comenteze torentul lui de cuvinte dure. Era destul de plictisit` de r`bufnirile
lui [i [tia c` iritarea lui era pricinuit` de faptul c` Rendleton \[i exercitase autoritatea în fa]a so]iei
sale.
În aceast` sear`, îns`, \[i pierdu [i ea cump`tul.
- Cum îndr`zne[ti s`-mi vorbe[ti a[a, Rex?! N-ai nici un
drept! Ai fost la Cairo dou` zile [i m-ai l`sat singur`, iar acum
]ipi la mine pentru c` lucrurile nu sunt a[a cum ]i-ai dori! {tii
foarte bine c` m-am \ntâlnit cu Martin din întâmplare [i nu
VÂNTUL ORIENTULUI89
te-am pus în nici o pozi]ie! Ai fost de-a dreptul grosolan când ai refuzat toate invita]iile lui [i cred c`
e foarte amabil c` ne-a invitat înc` o dat`.
În fa]a clubului grecesc, Rex frân` brusc.
- M` iei drept prost? Crezi c` nu [tiu c` Winters ne tot invit` pentru c` vrea s` te vad` pe tine?
- {i chiar dac` ar fi a[a, d`-mi voie s`-]i atrag aten]ia c` tu
i-ai invitat la mas` pe so]ii Rendleton pentru c` voiai s-o vezi
pe Rebecca. Ai spus de nenum`rate ori c` nu po]i s`-l suferi
pe Kipps!
Rex r`mase f`r` cuvinte, neobi[nuit ca Phil s`-i ]in` piept. Î[i aprinse o ]igar` [i trase adânc fumul
în piept.
- Bine. Hai s` stabilim ceva - eu o s` fac ce vreau cu
Rendleton, iar tu po]i s` te întâlne[ti cu Winters [i cu prietenii s`i de câte ori vrei.
- Nu, Rex, spuse ea încet, dar foarte ap`sat. În]eleg ce vrei
s` faci, dar nu accept. Suntem c`s`tori]i de trei ani, dar am
tr`it împreun` doar câteva luni. Mi se pare de neconceput ca
mariajul nostru s` se transforme atât de curând în a[a ceva. Nu
accept!
Din nou, Rex nu [tia cum s` reac]ioneze. Nu se a[teptase la un asemenea comportament din partea
so]iei sale, de obicei atât de lini[tit` [i de timid`.
- Hai s` intr`m, s` mânc`m ceva. Sunt obosit, mi-e foame [i n-am chef s` ascult \nvinuirile tale.
Mai târziu, Rex i se adres` pe un ton mult mai conciliant:
90 DENISE ROBINS
- P`pu[`, hai s` fim prieteni. Nu putem s` st`m aici, urându-ne unul pe altul.
Ea î[i ridic` ochii cenu[ii [i-l privi cu o expresie care-l f`cu pe Rex s` se simt` ru[inat.
- M` ur`[ti, Rex?
El tu[i, stânjenit, dar sus]inu privirea tinerei sale so]ii.
- Nu vorbi prostii! {tii c` nu te ur`sc. A fost doar un mod de exprimare... Vreau s` spun c` nu
vreau s` ne mai cert`m. Tu m` ur`[ti?
- Nu. Dar cred c` o s` \ncep curând, dac` te mai por]i a[a. - Dac` m` cic`le[ti...
- Nu vreau s` te cic`lesc, \l întrerupse ea. Pot s` nu-]i mai vorbesc deloc, dac` asta vrei. Dar nu
mai accept s` strigi la mine [i s`-mi faci scandal de câte ori vii acas`. {tiu c` asta se întâmpl`
pentru c` nu m` mai iube[ti.
El f`cu ochii mari.
- Cine spune asta?
- M` mai iube[ti? \l întreb` ea, direct.
Rex clipi de câteva ori înainte s` r`spund`.
- E[ti foarte romantic`, Phil. Un b`rbat nu trebuie s` spun` într-una „te iubesc", s` citeze din poe]i sau
s` te ]in` de mân` ca s`-[i demonstreze dragostea. Am f`cut toate astea la \nceput, când ne-
am îndr`gostit, dar acum... Sper c` nu mai a[tep]i toate astea de la mine acum, nu? M` rog,
poate la anumite intervale de timp.
Phillida r`mase nemi[cat` câteva secunde. Cu o deta[are
de care nu s-ar fi crezut capabil`, privea chipul familiar [i
VÂNTUL ORIENTULUI91
atr`g`tor al celui care era so]ul ei. Cuvintele lui o f`cur` s` în]eleag`, în cele din urm`, cât de
pu]in o iubea.
- {i care ar fi acel interval de timp, Rex? \ntreb` ea, brusc.
- Pentru Dumnezeu, nu mai analiza atâta!
- Bine, accept` Phil.
În sfâr[it, î[i g`sise curajul de a-i spune tot ce gândea.
- Bine! Nu se mai pune problema dac` m` mai iube[ti
sau nu, pentru c` [tiu c` e[ti îndr`gostit de altcineva.
Adev`rul e c` n-ai nici un drept s-o iube[ti, pentru c` e[ti c`s`torit, ca [i ea!
- Pot s` te întreb ce vrei s` sugerezi? \ntreb` el foarte încet, ro[u la fa]`.
- Rebecca, spuse ea, foarte clar. Rebecca Rendleton! Nu e
numai o b`nuial` de-a mea. Toat` lumea [tie! Toat` lumea
din Ismailia vorbe[te despre voi! În prima sear`, când te
a[teptam la club, o femeie care nu [tia cine sunt mi-a povestit
despre voi. Când a]i intrat, mi l-a ar`tat pe ofi]erul englez care
are o aventur` cu o tân`r` sirianc`. A fost îngrozitor! Am
încercat s` m` conving c` nu este adev`rat [i am evitat s`
discut`m despre asta. Dar acum... Gata! Nu vreau s` mai
continu`m a[a. Nu vreau s` te mai por]i rece [i indiferent cu
mine [i s` tr`ie[ti numai pentru întâlnirile cu femeia aia! Nu
mai accept!
Cuvintele tr`dau toat` am`r`ciunea [i umilin]a pe care le îndurase în ultima lun`. Îngrozit` s`
nu izbucneasc` în plâns în public, îi [opti lui Rex:
92 DENISE ROBINS
- Te rog, pl`te[te nota [i du-m` acas`!
El f`cu acest lucru, f`r` s` fie în stare s` comenteze. Era [ocat de dezv`luirile Phillidei,
pentru c` nu-[i imagina c` b`nuie[te ceva despre el [i Rebecca. A[a cum nu [tia nimic
despre faptul c` oamenii bârfeau.
În primul moment, nu sim]i ru[ine sau regret pentru c`s`toria lui pe cale s` se destrame, ci
team`. Dac` zvonurile ajungeau la urechile superiorilor s`i, cariera sa era în pericol. Înc` un
scandal pe teme sexuale era tot ce-i lipsea! Trebuia s` g`seasc` o modalitate de a rezolva
lucrurile cu Phil [i de a continua s` se vad` cu Rebecca.
Pentru prima dat`, vedea c` so]ia sa nu era doar o femeie supus`, care nu ie[ea din cuvântul
so]ului, ci una puternic`, st`pân` pe via]a ei.
Când intrar` în dormitor, încerc` s-o ia în bra]e. - P`pu[`, vino la mine...
Ea se smuci [i se dep`rt` de el.
- Las`-m`, Rex. Sunt foarte obosit` [i vreau s` m` culc. El o sili s` se a[eze pe marginea patului.
- Draga mea, ascult`-m`! Nu putem s` continu`m a[a. Nu e adev`rat c` nu te mai iubesc. Te
iubesc, jur!
Ea cl`tin` din cap, încercând s` se elibereze.
- Nu pot s` te cred, Rex. Cum s` te cred, dup` tot ce ai
spus [i ai f`cut?
- Iubita mea, [tii c` m` aprind u[or. Am avut o perioad`
foarte grea: cei doi în Burma, apoi sta]ionarea în Egipt. Poate
VÂNTUL ORIENTULUI93
c` a venit timpul s` merg acas`. Te asigur c` mul]i b`rba]i calc` strâmb dup` ce stau departe
de cas` ani în [ir. Trebuie s` faci compromisuri, Phil!
Ea îl privi, ne[tiind ce s` cread`. Nu [tia dac` putea s` aib` încredere în vorbele lui, dar [tia c`
mângâierile lui nu mai aveau nici o importan]` pentru ea. Nu voia decât s` stea cât mai
departe de el, pentru c` nu suporta ideea s` fac` dragoste cu el în acea noapte.
Dar Rex continu` s-o ]in` lâng` el [i s`-[i cear` scuze.
- E îngrozitor dac` oamenii vorbesc despre mine [i
Rebecca. Kipps e prietenul meu! {tie c` ies în ora[ cu Becki atunci când el e plecat... Sau, cel
pu]in, f`ceam acest lucru înainte s` vii tu. Dar aici e suficient ca o femeie [i un b`rbat s` fie v`zu]i
împreun` de mai multe ori, pentru ca oamenii s` spun` c` au o aventur`.
Phil îl privi cu aten]ie pe so]ul ei [i-[i d`du seama c` nu-l
mai consider` atr`g`tor. Recuno[tea c` era chipe[, dar ochii [i
gura lui nu mai aveau tandre]e sau c`ldur`. Dintr-un motiv
inexplicabil, chipul lui Martin Winters îi ap`ru în fa]a ochilor
- chipul cu tr`s`turi fine, ochii alba[tri care o priviser` cu
atâta afec]iune cu câteva ore în urm`. Phil era convins` c`
nu-l mai iubea pe so]ul ei; el ucisese acea dragoste, chiar din
prima zi pe care ea [i-o petrecuse în Egipt.
Rex continu` s` se scuze [i s`-i explice c` ie[ise de câteva
ori cu Rebecca, dar nu se punea problema unei rela]ii.
- Nu-]i dai seama c` ]i-am repro[at prietenia cu Martin
Winters pentru c` eram gelos pe el? Cred c` te place [i nu
94 DENISE ROBINS
suport gândul c` po]i s` te apropii de un alt b`rbat. Dar [tiu
c` n-ai face a[a ceva! E[ti atât de loial`! P`pu[a mea drag`...
Îmi pare r`u pentru tot ce ]i-am f`cut. Dac` m` aju]i, î]i promit
c` totul se va rezolva. O s` fim din nou ferici]i! C`nd o s` lu`m
masa cu Winters, o s` vezi c` nu sunt chiar atât de r`u.
Mergem [i în vizit` la familia Pentyre... Fac tot ce vrei tu!
Obosit` de discu]iile contradictorii, Phillida \[i ascunse fa]a la pieptul lui [i începu s` plâng` în hohote.
- Nu [tiu! Nu mai [tiu nimic...
- Nu plânge, p`pu[`. Te rog, crede-m`. Hai s-o lu`m de la cap`t.
Nici un r`spuns.
- Te rog, mai d`-mi o [ans`. Nu-i a[a c` m` mai iube[ti?
O strânse la piept, dorindu-[i din toat` inima ca Phil s`-i
spun` c`-l iube[te. Ca întotdeauna, î[i dorea cu ardoare un
lucru atunci când nu putea s`-l aib`. Imaginea lui Becki p`li în
mintea lui.
- P`pu[a mea! Te rog, iart`-m`!
Phil nu [tia ce s`-i r`spund`. {tia numai c` nu-l mai putea iubi ca la început, pentru c` nu-l mai
respecta [i nu mai avea încredere în el. Dar, pentru c` era atât de singur`, de confuz`, de dornic`
s`-[i salveze c`s`toria, ced` îmbr`]i[`rilor lui. Inima ei, îns`, era frânt`.
Capitolul 5

În prima s`pt`mân` a lunii iunie, dou` scrisori lungi luar` drumul Angliei, pornind din Egipt.
Prima era scris` de Phillida Maltern [i adresat` bunicii ei, doamna Milverton.
„ Draga mea bunic`,
{tiu c` e[ti convins` c` te-am neglijat în ultima vreme, dar adev`rul este c` n-am fost în stare s` scriu
nim`nui. N-am vrut s`-]i faci griji pentru mine, a[a c` nu ]i-am spus cât de r`u m-am sim]it.
Dar acum, când [tiu exact despre ce e vorba, pot s`-]i dau mai multe am`ununte.
O s` am un copil, buni!
Am fost la doctor [i mi-a spus c` sunt îns`rcinat` în trei luni. A[adar, în decembrie o s` devin
m`mica unei feti]e sau a unui b`ie]el. Cred c` Rex e încântat, de[i se teme pu]in de
responsabilit`]ile care-i revin, în calitate de p`rinte. Am impresia c` nici nu crede c` este
adev`rat.
96 DENISE ROBINS
Acum dou` zile am plecat din casa familiei Martial. Mi-a
p`rut foarte r`u, pentru c` m` apropiasem foarte mult de
Sophie, Emile [i micul Pierrot. Dar [tiam c` nu mai puteam
sta acolo, de vreme ce urma s` avem un copil. Rex a f`cut un
efort [i a g`sit o cas` foarte dr`gu]`, în care ne-am mutat deja.
E o cas` în cartierul grecesc, cu gr`din`, salon [i dou`
dormitoare, din care unul va fi transformat în camer` pentru copil.
Avem un servitor sudanez, pe nume Ahmed, care g`te[te destul de bine [i face toat` treaba \n
gospod`rie. Din p`cate, nu [tie decât câteva cuvinte în francez` [i câteva în englez`, a[a încât
comunic cu el prin gesturi.
Adev`rul este c` e mai mult` g`l`gie [i nu e la fel de pl`cut ca în cartierul francez. Am fi putut s`
locuim în Fayid, dar Rex n-a vrut s` st`m într-o garsonier` - un c`pitan de armat` nu poate primi
altceva. M`car aici pot transforma casa într-un c`min pentru noi [i copilul ce va veni.
S` nu-]i faci griji din cauza mea, pentru c` am ni[te prieteni minuna]i. So]ia generalului Pentyre,
Mabyn, se poart` foarte frumos cu mine [i a început deja s` cro[eteze h`inu]e pentru bebelu[.
Steve Cubbit vine de la Fayid o dat` sau de dou` ori pe s`pt`mân`, la fel ca [i Doreen Angus.
Din p`cate, nu-mi face pl`cere s-o v`d, pentru c` se plânge în permanen]`, iar copilul ei e
foarte sl`bit. Sper ca al meu s` nu fie a[a! Clima e foarte dificil`, iar Doreen e una din persoanele
care nu poate suporta c`ldura asta umed`.
VÂNTUL ORIENTULUI97
Mai ]ii minte c` ]i-am scris despre Martin Winters, ofi]erul de marin` care m-a ajutat când am venit
aici? A devenit un bun prieten al nostru [i se în]elege din ce în ce mai bine cu Rex. Vine adesea
[i-mi aduce flori [i c`r]i de citit.
Dac` ai vedea cât de frumoas` este Ismailia acum! Toate
florile au înflorit [i este atâta culoare pe str`zi...
Cred c` asta e cea mai lung` scrisoare pe care ]i-am scris-o.
Ai grij` de tine [i nu munci prea mult în gr`din`. Spune-i lui
Patsy c` am s` m` gândesc la ea s`pt`mâna viitoare, în ziua
nun]ii ei.
Cu toat` dragostea, Phill".
Cealalt` scrisoare era scris` de Martin Winters [i adresat` m`tu[ii sale, doamna Mackay, din
Ayshire.
„Nu ]i-am scris în ultima vreme pentru c` am fost foarte
ocupat cu mutatul la Fayid. Noua mea slujb` este interesant`,
de[i a[ fi preferat s` r`mân în continuare în Port Said. La urma
urmei, sunt marinar, obi[nuit cu marea, [i nu pot aprecia a[a
cum se cuvine de[ertul. Fayid înseamn` un ora[ plin de
drumuri pr`fuite [i de familii de militari, ale c`ror so]ii
încearc` din r`sputeri s` transforme locuin]ele austere în
c`mine.
Dar am avut [i alte probleme, m`tu[` Kate. Pentru c` n-am avut niciodat` secrete fa]` de dumneata, o
s`-]i spun [i acum adev`rul. Când a murit Bridget, cred c` n-a[ fi putut s` merg mai departe dac`
n-ai fi fost dumneata [i Killoun.
Iat` despre ce e vorba - m-am îndr`gostit.
98 DENISE ROBINS
N-o s`-]i plac` ce o s` afli! {tiu c`, de[i ai iubit-o foarte mult pe Bridget, ]i-ai dorit s` cunosc o fat`
tân`r`, dr`gu]`, pe care s-o aduc acas`, la Killoun. În cinci ani, de când iubita mea Bridget nu
mai este, nu m-am uitat la o alt` femeie [i am considerat c` nimeni nu poate s-o înlocuiasc`.
Am întâlnit, în sfâr[it, o femeie pe care sunt sigur c-o pot iubi din toat` inima, dar... ironia sor]ii - este
c`s`torit`.
}i-am spus numele ei în scrisoarea mea anterioar`. Este vorba de Phillida Maltern, tân`ra pe care
am ajutat-o în ziua în care a sosit în Egipt. Simt nevoia s`-]i scriu despre ea. De când eram copil, ]i-
am povestit toate problemele care m` fr`mântau. M` în]elegi, nu-i a[a?
Phillida seam`n` uimitor de mult cu Bridget - au accea[i
în`l]ime, acela[i p`r lung, blond, acelea[i mâini delicate.
Bridget, slav` Domnului! a fost fericit` pân` în ultima clip` a
vie]ii sale. Biata Phillida este, îns`, teribil de nefericit`.
A venit aici plin` de entuziasm, a[teptând cu ner`bdare
momentul în care se va reîntâlni cu so]ul ei, pe care nu-l mai
v`zuse de trei ani. Era extrem de îndr`gsotit` de eL! Dar \n
prima sear` a aflat c` el avea o aventur` cu o tân`r` sirianc`,
so]ia unui ofi]er de aici. Nu intru în detalii, pentru c` [tiu c`
nu-]i plac aceste lucruri. Dumneata e[ti o persoan` loial` [i
n-ai acceptat abateri de la moralitate. Phillida Maltern a fost în
stare s` suporte separarea de so]ul ei, dar el este un tip slab [i
foarte arogant, asaltat de femei pentru c` arat` bine. Nu a
rezistat acestor avansuri, a dezam`git-o pe so]ia sa [i continu`
s` fac` acest lucru chiar [i acum, dup` sosirea ei în Egipt.
VÂNTUL ORIENTULUI99
Din clipa în care am v`zut cât de mult m` afecteaz`
problemele ei, am în]eles ce pericol m` pândea. Ea nu gândea
la fel, sunt convins, pentru c` dorea din toat` inima s`
recâ[tige încrederea [i dragostea so]ului ei. Toate eforturile ei
au fost sortite e[ecului, s-a v`zut foarte clar. Nu s-a plâns nici
o clip` [i am admirat-o pentru asta. Biata Phillida! Nu a avut
nici o [ans` în fa]a tinerei sirience care-l prinsese pe Rex
Maltern în mreje [i n-avea de gând s`-i dea drumul.
Dar prefer s`-]i vorbesc despre Phillida. La început, n-am v`zut-o câteva s`pt`mâni. So]ul ei m`
evita [i era clar c` nu m` putea suferi. Sentimentul era reciproc... M-am întâlnit întâmpl`tor
cu Phillida de vreo dou` ori [i am observat c` s-a bucurat s` m` vad`. Îi era dor de cas` [-i pl`cea
s` m` asculte vorbindu-i despre Killoun.
E atât de deosebit` de toate acele tinere care nu doresc s` se distreze prin cluburi [i baruri!
So]ul ei ar fi trebuit s-o întâmpine cu bra]ele deschise, dar sistemul lui de valori e cu totul
altul. Phil îl plictise[te, pentru c` e prea serioas` [i prea lini[tit` pentru el.
Purtarea lui a fost îngrozitoare! Nop]i lips` de acas` sub pretextul unor misiuni, petreceri al`turi
de acea Rebecca, dar f`r` so]ul ei... Am v`zut-o încercând s` fac` haz de necaz, încercând s`-l
conving` pe so]ul ei s` nu mai bea atât de mult, încercând s` resping` avansurile unor
imbecili care deveniser` mult prea familiari cu ea.
Într-o sear`, am v`zut-o plecând singur` acas` [i l`sându-l
pe Rex pe ringul de dans, în compania unor femei atr`g`toare
100 DENISE ROBINS
[i disponibile. M-am oferit s-o conduc acas`, dar a preferat s` plece cu un taxi. Era atât de obosit`
[i de ru[inat`! M-a durut inima, m`tu[` Kate.
Într-o zi, când îl a[tepta pe so]ul ei care întârzia ca întotdeauna, Phillida mi-a spus c`
prietenia noastr` este foarte important` pentru ea. A fost singura dat` când mi-a spus ceva despre noi
doi.
La un moment dat, s-a întâmplat ceva între ei. Nu [tiu ce, dar rezultatul a fost o schimbare de
tactic` din partea lui. A devenit mai amabil fa]` de ea, cel pu]in în public; a început c` accepte
invita]ii la cin`, chiar [i din partea mea. Încerca s` se fac` pl`cut [i trebuie s` recunosc c` are
farmec - cânt` la pian, danseaz` foarte bine. Dup` p`rerea mea, n-are ce s` caute în armat`. Nu
este b`rbatul portivit pentru Phillida [i cred c` [i ea a în]eles acest lucru.
De pu]in` vreme, s-au mutat într-o cas` din cartierul grecesc [i au dat o petrecere, la
care am fost [i eu invitat. Phillida mi-a dat o veste care m-a [ocat - va avea un copil. {tiu c` n-am
dreptul s` spun asta, dar nu vreau s` aib` un copil de la Maltern. E atât de sl`bit`! Mabyn Pentyre
a v`zut-o ieri [i mi-a spus c` nu este preg`tit`, din punct de vedere fizic [i psihic, s` aib` un
copil.
Ea, îns`, mi-a spus c` este fericit`, a[a c` am felicitat-o.
Mi-am propus s` fac tot ce pot ca s` n-o mai v`d. Faptul c` va
avea un copil o face inaccesibil`, [tiu asta. Când am plecat de
la petrecere, i-am spus c`, în starea ei, n-ar trebui s` mai
VÂNTUL ORIENTULUI 101
primeasc` musafiri. R`spunsul ei m-a surprins pl`cut - m-a rugat s`-i fac [i alte vizite [i m-a
asigurat c` sunt binevenit oricând.
În clipa în care am v`zut privirea ei rug`toare, am [tiut c`
nu pot s` stau departe de ea, atâta timp cât are nevoie de
mine. Am continuat s-o vizitez [i am observat c` Rex m-a
primit întotdeauna cu amabilitate. Chiar m-a încurajat s` vin...
Nu [tiu ce urm`re[te! Am mers la plimbare dup`-amiezele,
când c`ldura nu mai era atât de puternic`. Pentru mine, acele
momente au fost fericite [i nefericite în acela[i timp. O iubesc,
m`tu[` Kate, a[a cum am iubit-o pe Bridget. N-am întâlnit
niciodat` un suflet care s` aib` mai mult` nevoie de dragoste
[i de blânde]e decât Phil!
Desigur, nu i-am spus ce simt. Pentru ea, sunt doar un prieten bun, de încredere. Am
convingerea c` poart` tot timpul o masc` [i nu [tiu ce crede sau ce simte pentru so]ul ei sau
despre copilul care va veni. Ce mult mi-a[ dori ca acel copil s` fie al meu...
Mi-a spus c` Rex nu vrea s` se întoarc` în Anglia [i c` va încerca s` r`mân` în Orient. Am vorbit
[i despre mama lui [i mi-a m`rturisit, cu am`r`ciune, c` nu era interesat` de Rex [i-i spusese
deja acestuia c` nu voia s` aib` de-a face cu bebelu[ul, chiar dac` era nepotul ei.
Ce bine ar fi fost dac` a[ fi cunoscut-o înaintea lui Rex! Eu
[i dumneata am fi primit copilul cu inima deschis` [i l-am fi
înconjurat cu dragostea de care are atâta nevoie. Dar [tiu c`
102 DENISE ROBINS
între noi nu poate fi nimic. Cred c` ar trebui s` plec de aici
înainte ca lucrurile s` se complice. {i totu[i, nu pot s-o
p`r`sesc...
A[tept cu ner`bdare p`rerea ta. Cu dragoste, Martin".

În mica ei locuin]`, Phillida încerca s` fac` fa]` c`ldurii. Sarcina îi punea probleme [i era
foarte sl`bit`, adesea cu accese de febr`. Ajunsese s` urasc` Egiptul, dar se str`duia s` fie vesel`
[i bine dispus`, a[a cum î[i dorea Rex.
Din seara în care îl acuzase c` avea o rela]ie cu Rebecca,
comportamentul lui se schimbase radical în bine. Când îl
anun]ase c` urma s` fie tat`, p`ruse foarte fericit [i mândru;
cu toate acestea, se ar`tase nemul]umit de cheltuielile [i de
schimb`rile care urmau s` apar`. O avertizase c` nu avea s` fie
la fel de s`ritor [i în]eleg`tor ca Jimmy Angus [i c` nu voia s`
vad` scutece [i biberoane prin toat` casa. Phil vedea foarte
clar c` grija pentru ea nu durase mult [i era înlocuit`, încet,
dar sigur, de egosimul lui. B`rbatul încânt`tor din Alvercombe
nu mai exista - acum era c`s`torit` cu un b`rbat superficial,
egoist, insensibil. Era clar c` nu-l mai iubea [i nu mai încerca
s` se conving` de acest lucru.
Adev`rata ei tragedie era c` nu dorea copilul care urma s`
se nasc` [i [tia c` nu va mai putea s` simt` nici afec]iune, nici
VÂNTUL ORIENTULUI 103
respect pentru tat`l lui. Spera, îns`, din toat` inima c` sentimentele ei se vor schimba în
clipa în care î[i va ]ine în bra]e bebelu[ul.
Amenin]area pe care o reprezenta Rebecca Rendelton disp`ruse, o dat` cu mutarea so]ului
ei în Grecia. Imediat dup` plecarea iubitei, Rex fusese ca un leu în cu[c` [i ridicase tonul la
Phillida, f`când-o s` plâng`.
Nu trecuse mult [i în via]a lui ap`ruse o nou` tenta]ie - o
tân`r` de nou`sprezece ani, fiica unui colonel locuind \n
Moascar. De[i abia ie[it` de pe b`ncile [colii, Cooper era foarte
sofisticat` [i chiar experimentat` în rela]iile cu b`rba]ii. Profita
din plin de aspectul ei fizic - era înalt`, supl`, cu p`rul ro[u [i
ochii verzi, cu gene lungi; juca tenis [i înota foarte bine.
Declarase deja c`-i pl`ceau b`rba]ii mai în vârst`, iar faptul c`
Rex era însurat, iar so]ia lui urma s` aib` un copil nu p`rea s`
conteze prea mult. Sem`na mult cu Becki, dar avea mai mult`
prospe]ime [i tinere]e, fiind, a[adar, cu atât mai periculoas`.
El nu vorbea despre Cooper, dar Phil observase c` ea participa la toate petrecerile la care
mergeau [i nu [tia - sau nu voia - s`-[i ascund` pasiunea pentru Rex.
Într-o sear`, dup` o petrecere la care Rex dansase aproape numai cu tân`ra Cooper, Phil îi atr`sese
aten]ia:
- Nu crezi c` e p`cat ca toat` lumea s` vorbeasc` despre
fiica so]ilor Deacon? Are numai nou`sprezece ani [i nu [tie cum s` se poarte. De ce o
încurajezi?
Ochii lui Rex avur` o sclipire ciudat`, dar î[i revenise repede [i o b`tuse pe um`r pe Phil.
104 DENISE ROBINS
- Ce prostii spui, p`pu[`! Cooper se simte bine, nimic mai
mult! Am dansat de vreo dou` ori cu ea... Te superi?
- E problema ta, Rex, replicase ea, pe un ton de ghea]`. Nu
vreau s`-]i spun ce s` faci, dar m` gândeam la ce simt p`rin]ii
ei.
Rex izbucnise în râs [i schimbase subiectul.
Dar Phil începea s`-l cunoasc` pe so]ul ei [i vedea în ochii lui interesul [i dorin]a pentru Cooper.
Rex era îndr`gostit din nou! El numea acel sentiment „dragoste", dar ea [tia c` era ceva pe cât
de p`tima[, pe atât de trec`tor. Î[i d`dea seama c` ea îl plictisea - ar`ta r`u, cu cearc`ne, pielea
uscat` [i p`rul lipsit de str`lucire. Se gândise la un moment dat s` se tund` [i-l întrebase pe Rex
ce p`rere avea.
- Nu m` intereseaz` ce faci cu p`rul t`u, p`pu[`, r`spunsese el, plictisit.
În aceea[i zi, îi men]ionase ideea lui Martin, care reac]ionase complet diferit.
- Phillida, te rog s` nu te tunzi! P`rul t`u e atât de frumos [i de deosebit! Ar fi o crim` s`-l tai, ca
celelalte tinere!
R`spunsul lui îi înc`lzise inima [i o f`cuse s` nu se mai
gândeasc` la schimbarea tunsorii.
Martin îi era un bun prieten [i-i era al`turi atunci când Rex
juca tenis, înota sau f`cea alte lucruri, interzise ei de c`tre doctor. Prefera s` nu-i spun`
so]ului ei c` doctorul o sf`tuise s` fie foarte atent` [i s` se odihneasc` foarte mult.
- Nu [tiu de ce te plângi atâta, îi spusese el, la un moment dat. Doar nu e[ti prima femeie care va
avea un copil!
VÂNTUL ORIENTULUI 105
Îi vorbise despre so]ia unui coleg care, îns`rcinat` fiind,
înota, dansa [i mergea în cluburi. Phil nu avea chef de ceart`
[i nu-i r`spunse. {tia c` acum sem`na din ce în ce mai mult cu
Doreen, dar nu putea s` nu se gândeasc` la faptul c` Jimmy o
ajuta [i era mereu la dispozi]ia ei, spre deosebire de Rex.
Ar fi vrut s` m`rturiseasc` bunicii, lui Steve sau lui Patsy tot chinul prin care trecea, dar nu
îndr`znea. Singura ei mul]umire era c` Rex nu mai avea comentarii negative despre Martin [i
nici n-o mai tachina, numindu-l „iubitul ei". Totu[i, nu avea o p`rere prea bun` despre el.
- Îl comp`timesc pe tipul `sta t`cut [i timid. Nu [tie s` se distreze!
Phil [tia, îns`, c` so]ul ei trebuia s` fie comp`timit - în
câ]iva ani, se va transforma într-o umbr` a celui de acum. Se
va îngr`[a, nu va mai face sport [i nu va mai fi atr`g`tor în
ochii tinerelor fete, ca acum; din p`cate pentru el, nu va avea
parte de lini[te sufleteasc`, de confortul oferit de lectur` sau
de un c`min primitor în care putea s` se refugieze. Martin, în
schimb, chiar dac` un accident l-ar fi obligat s` r`mân` în pat
tot restul vie]ii, avea c`r]ile sale, mintea sa receptiv`, deschis`
la tot ce era în jurul lui, intereseul [i simpatia pentru oamenii
din preajma sa.
Phil ajunsese s`-l respecte foarte mult pe Martin. Pre]uia
prietenia lui [i se gândea uneori c`-i va sim]i lipsa dac` va fi
deta[at în alt` zon`. Ori de câte ori discuta cu el sim]ea c`
prindea puteri [i putea s` suporte mai u[or abuzurile [i
durit`]ile lui Rex. Nu vorbeau niciodat` despre so]ul ei [i
106 DENISE ROBINS
despre problemele din c`snicia ei; îi povestea despre Killoun, despre m`tu[a lui, a[a cum [i Phil
vorbea despre bunica ei [i despre gr`dina acesteia. Încercase de câteva ori s` discute despre
acestea cu Rex, dar el refuzase, spunând c` aceste subiecte îl plictisesc.
În acea dup`-amiaz` c`lduroas`, Ahmed îi servi ca de
obicei ceaiul. Phil nu-l pl`cea [i credea c` nu este un servitor
bun; nu era respectuos cu ea, în schimb [tia exact cum s` se
poarte cu Rex pentru ca orgoliul lui s` fie satisf`cut. Ajunsese
s` cread` c` Ahmed îi voia r`ul [i nu mânca aproape nimic din
ce-i aducea el.
Tocmai începuse s` bea ceaiul, când servitorul îl conduse în camer` pe Martin.
- Nu te ridica, draga mea, îi spuse el. Cum te sim]i ast`zi? Iau cina la Garrison [i m-am gândit s`
trec pe la tine, s` v`d ce mai faci. Rex este acas`?
Phil se relax` in scaun [i-i zâmbi lui Martin. În prezen]a lui se sim]ea lini[tit` [i în siguran]`.
- Rex a primit o misiune. Ar fi trebuit s` fie acas` la prânz, dar a fost trimis în Quassassin.
Martin ridic` o sprâncean`, neîncrez`tor. Pe drumul de la
Fayid la Ismailia întâlnise ma[ina lui Rex Maltern [i o
recunoscuse pe Cooper Deacon, ale c`rei bucle de un ro[u aprins ie[eau în eviden]`. P`rerea lui
Martin despre Rex era la fel de proast` ca acum câteva luni. Nu numai c` alerga dup` toate
femeile care-i ap`reau în cale, dar f`cea acest lucru pe fa]`, f`r` s` se ascund` de so]ia sa.
VÂNTUL ORIENTULUI 107
O privi cu aten]ie pe Phillida. În prima zi când o v`zuse, o
comparase cu o floare, plin` de culoare [i de tinere]e; acum
era convins c`, smuls` din p`mântul englezesc, floarea se
ofilea [i murea încet, cu fiecare zi care trecea departe de cas`.
Era foarte îngrijorat din pricina ei [i ar fi vrut s` poat` s-o
trimit` la m`tu[a lui, la castelul Killoun. {tia c` i-ar fi f`cut
bine s` stea pe malul râului, s` admire apusul soarelui în
lini[tea acelei zone. Cu un efort considerabil, Martin încerc`
s`-[i aminteasc` ce-i scrisese m`tu[a lui:
„Cred c` este o tân`r` foarte dr`gu]`. Dac` seam`n` cu
scumpa noastr` Bridget, sunt convins` c` a[ putea s-o iubesc
[i eu. Dar nu uita, dragul meu, c` este so]ia altui b`rbat! Nu te
gândi la ea decât ca la o bun` prieten`. Întotdeauna ai fost
cinstit [i onorabil [i n-ai putea s` supor]i gândul c` tu e[ti cel
care a provocat probleme în c`snicia lor. Biata de ea... În]eleg
c` e nefericit`, dar nu te ata[a prea mult de ea, pentru c` ve]i
suferi amândoi".
Martin avea scrisoarea în buzunarul de la piept. {tia c` m`tu[a Kate avea dreptate, dar sfatul
ei venise prea târziu -
deja Phillida era în mintea [i-n sufletul lui. Nu credea, îns`, c` [i ea sim]ea la fel.
- Trebuie s` m`nânci ceva, draga mea. Uite, Ahmed ]i-a adus ni[te sandvi[uri.
Ea refuz`, cl`tinând hot`rât` din cap.
- Haie, nu fi înc`p`]ânat`, îi zâmbi el. Arat` foarte bine!
Phil privi sandvi[urile cu mare aten]ie, apoi î[i scoase
ochelarii.
108 DENISE ROBINS
- Nu vreau, spuse ea, foarte serioas`. {i nu mânca nici tu, Martin! - De ce?
Se uit` în jurul ei, apoi \i [opti:
- Ahmed vrea s`-mi fac` r`u. Mi-e fric` de el [i cred c` vrea s` m` otr`veasc`...
Zâmbetul lui Martin disp`ru [i în]elese c` starea lui Phil era mult mai grav` decât crezuse ini]ial.
- Cum po]i s` spui a[a ceva, Phillida? De ce ar vrea s` te otr`veasc`?
- Nu [tiu.
- Nu exist` nici un motiv. {i dac` nu-]i place sau n-ai încredere în el, concediaz`-l, draga
mea. Po]i s`-]i iei oricând un alt servitor!
- Rex... Rex îl place. Iar Ahmed ar face orice pentru Rex...
Pe mine nu m` poate suferi! Rex mi-a spus c` arabii
dispre]uiesc femeile [i primesc ordine numai de la b`rba]i.
Martin era gata s`-i spun` c` nu mai auzise niciodat` o asemenea inep]ie, dar se ab]inu.
- Cred c` exagerezi. Arabii le consider` inferioare pe
femeile lor, dar majoritatea lor sunt servitori devota]i [i
respectuo[i.
- Nu [tiu!
Dup` o noapte în care nu dormise [i o zi mult prea c`lduroas`, Phillida î[i pierdu
controlul. Izbucni în plâns [i-[i acoperi chipul cu palmele.
Martin ar fi vrut s-o ia în bra]e, s-o lini[teasc` [i s-o asigure c` va avea grij` de ea, dar nu îndr`znea s`
se apropie.
VÂNTUL ORIENTULUI 109
- Nu te l`sa \nfrânt`, Phillida. Tu e[ti foarte curajoas`! o s` fie bine, ai s` vezi! Nu te-ai sim]it bine
în ultima vreme, iar c`ldura asta înfior`toare...
Phil ridic` privirea, iar Martin v`zu un zâmbet slab pe
buzele ei. Îi d`du batista lui [i încerc` s-o fac` s` râd`:
- Am sp`lat-o azi diminea]` [i n-am folosit-o de atunci!
Continu` s`-i vorbeasc` [i reu[i s-o conving` s` m`nânce
un sandvi[, în timp ce-i povesti ultimele [tiri din Sco]ia,
primite de la m`tu[a lui.
- I-am trimis fotografii de la ultimul picnic la care a mers împreun` [i mi-a spus c` semeni foarte
mult cu Bridget.
- Serios?
Martin îi evit` privirea.
- Da. Numai c` ea n-a refuzat niciodat` s` m`nânce de team` c` cineva încearc` s-o otr`veasc`.
- {tiu c` a fost o prostie! Nu e de mirare c` Rex se sup`r` pe mine!
Rex ar trebui s` fie spânzurat pentru cum se poart` cu tine, \[i spuse Martin în gând. E[ti foarte
bolnav`, fizic [i psihic, [i ar trebui s` te trimit` acas` cât mai repede.
Pentru moment, îns`, Phil p`rea vesel` [i mult mai lini[tit`.
De fapt, a[a se întâmpla ori de câte ori o vizita Martin - în
primele ore era sup`rat`, apoi se transforma într-o alt`
persoan`. Era flatant pentru Martin, dar [tia c` nu poate face
nimic [i nu putea s` uite c` este so]ia lui Maltern, îns`rcinat`
cu copilul lui.
Pu]in dup` ora [ase, Martin anun]` cu regret c` trebuia s` plece, iar Phil r`mase singur`. Cât de
goal` p`rea casa...
110 DENISE ROBINS

Duminica urm`toare, Phil [i Rex se duser`, împreun` cu al]i amici, la plaj`. Pentru c` doctorul
îi interzisese s` înoate, Phil se v`zu nevoit` s` stea pe mal [i s`-l priveasc` pe so]ul ei în ap`, al`turi
de Cooper Deacon.
Doreen Angus fu prima care ie[i din ap` [i veni lâng` ea.
- Apa asta e singurul lucru pentru care merit` s` stai în
Egipt!
- Mai sunt [i alte lucruri. Martin mi-a povestit multe despre
Egipt [i mi-a spus c` n-am ajuns s` cunoa[tem adev`ratul
Egipt.
Doreen îi f`cu semn cu ochiul prietenei sale. - Martin al t`u...
- Nu e al meu! protest` Phil, \mbujorat`. - Dar ar vrea s` fie!
- Doreen! Nu trebuie s` spui a[a ceva!
- Stai lini[tit`, nu mai spun nim`nui! {tiu ce înseamn` bârfa... Dar te ador`, Phil! E un b`rbat
minunat [i foarte serios [i nu ]i-ar m`rturisi niciodat` asta, dar se vede foarte clar. Eu [i Jimmy
suntem siguri c` a[a stau lucrurile!
Phil refuz` s-o asculte [i schimb` subiectul.
Rex [i Cooper ie[ir` din ap` [i se apropiar` de ele. Cooper ar`ta grozav [i [tia c` to]i b`rba]ii de pe
plaj` o priveau.
- P`cat c` nu po]i s` intri [i tu în ap`, Phil. Cred c` ]i-e
foarte cald, biata de tine!
VÂNTUL ORIENTULUI 111
Phil o privi cu aten]ie [i în]elese de ce Rex era atras de ea - era atât de tân`r`, de plin` de
via]`, de atr`g`toare. Nu sim]ea nici o urm` de gelozie, dar o deranja faptul c` mariajul [i
reputa]ia ei erau distruse.
- Nu se simte prea bine, interveni Rex.
- Nici nu ar`t bine! \ncerc` s` glumeasc` Phil.
- Eu cred c` ar`]i întotdeauna minunat!
Entuziasmul lui Cooper era fals, chiar ipocrit.
- E prea cald pentru tine? se pref`cu Rex preocupat. Vrei s` te duc acas`?
- Nu e nevoie, Rex. M` simt bine.
- E foarte palid`, spuse Doreen, în ap`rarea prietenei sale.
- Nu trebuie decât s` spun` c` vrea s` mearg` acas`,
replic` t`ios Rex.
- V` rog, nu mai discuta]i despre mine! Totul e în regul`.
- Biata mea p`pu[`! spuse el, înconjurându-i umerii cu
bra]ul. E o perioad` foarte grea pentru ea...
Phil [tia c` farmecul [i grija lui sunt doar de fa]ad`, pentru a o impresiona pe Cooper. Nu
încerc` s` se elibereze, dar v`zu c` purtarea lui avea efectul scontat:
- E[ti foarte norocoas` s` ai un asemenea so], Phillida!
Rex o privi încântat pe tân`ra care st`tea lâng` el pe nisip,
admirându-i talia îngust`, picioarele lungi. {i ce gur` avea! O
s`rutase de mai multe ori [i [tia c` nu era prea experimentat`,
dar era încântat` s` înve]e. Becki era, deja, de domeniul
trecutului, cât despre Phil... Nu era deloc amuzant s` fie
c`s`torit cu o femeie care era mai mereu bolnav`. Era mândru
112 DENISE ROBINS
s` fie tat`, dar nu avea r`bdare s` treac` prin lunile care se
dovedeau lungi [i grele pentru Phil. Acum regreta acea noapte
fierbinte în care încercase s` se împace cu ea; rela]iile dintre
ei nu se îmbun`t`]iser` [i nu-i pl`cea faptul c` era responsabil,
moral [i financiar, pentru Phil [i copilul care avea s` vin`.
Era foarte uimit c` ajunsese s` se însoare cu o tân`r` ca Phil
- era foarte dr`gu]`, foarte educat`, dar plictisitoare. B`rbatul
care i s-ar fi portvit era Martin Winters. Ce p`cat c` nu s-au
îndr`gostit unul de altul! Rex [tia c` amândoi erau mult prea
corec]i s` fac` a[a ceva. Iar despre divor] nu putea fi vorba, din
pricina copilului. De aceea, era hot`rât s` se distreze cât mai
bine, f`r` s` ]in` cont de bârfele care circulau.
Îi zâmbi lui Cooper [i începu s` discute în [oapt` cu ea. V`zându-i, Phil sim]i nevoia s` fie cât
mai departe de ei [i de toat` lumea de pe plaj`.
- Rex, te-ai sup`ra foarte tare dac` te-a[ ruga s` m` duci acas`? Nu m` simt prea bine.
F`r` tragere de inim`, Rex î[i îndrept` privirea asupra ei.
- Sigur c` da, spuse el repede, vrând s` arate c` respecta
rug`min]ile so]iei sale. O s` m` întorc repede, s-o conduc pe
Cooper acas`. I-am promis mamei ei c-o duc acas` pân` la
prânz.
Tân`ra se ridic` brusc în picioare.
- Mama mi-a spus s` v` invit pe amândoi la prânz. A preg`tit gâsc`! Era vie, când a
cump`rat-o de la Negrelli. Asear`, servitorul nostru i-a t`iat gâtul [i a început s` ]ipe [i s` se
zvârcoleasc`...
VÂNTUL ORIENTULUI 113
Începu s` râd`, dar se opri brusc când o v`zu pe Phillida.
- O s` le[ine! exclam` Doreen, care s`ri în picioare [i o
sprijini.
Îi arunc` o privire dur` lui Cooper:
- Cum po]i s` fii atât de proast`? Vorbe[ti a[a când [tii foarte bine în ce stare e!
Rex, care nu suporta astfel de scene, o prinse de mân` pe so]ia sa.
- Revino-]i, Phil! Hai s` mergem la ma[in`. O s` conduc a[a, f`r` s` m` mai schimb!
Phil încerc` s` se st`pâneasc` [i r`mase t`cut` tot drumul
pân` acas`.
- Poate ar trebui s` nu mai mergi la petreceri [i la
picnicuri, dac` nu te sim]i bine.
Se p`rea c` uitase c`, doar cu o zi în urm`, îi spusese Phillidei c` trebuia s` fac` un efort [i c` i-
ar prinde bine s` mai ias` din cas`.
- Dac` [tiam c` o s` te afecteze atât de mult, nu te-a[ fi l`sat
s` p`strezi copilul, îi spuse el când o ajut` s` coboare din
ma[in`. Nu e o perioad` prea bun` pentru nici unul dintre noi!
- M` bucur c` te gânde[ti [i la mine, ad`ug` ea cu am`r`ciune.
- Asta primesc pentru c` încerc s` m` port frumos cu tine? ridic` el tonul.
- Te rog, Rex, hai s` nu ne cert`m.
- {tiu foarte bine de ce te por]i a[a. E[ti geloas`! Ai v`zut c` m` simt bine cu Cooper [i nu ]i-a
convenit!
114 DENISE ROBINS
- Chiar crezi c` m-am pref`cut c` mi-e r`u ca s` te iau de lâng` fata aia?
- E[ti în stare! Nu cred c` e[ti chiar atât de bolnav`. {i s` faci o scen` doar pentru c` ai auzit c` a
fost omorât` o gâsc`. Phil, po]i s` înnebune[ti [i un b`rbat perfect s`n`tos!
Phil ajunse la cap`tul r`bd`rii.
- Nu m` mai cic`li! Nu mai suport! Du-te înapoi la Cooper... F` ce vrei, spune ce vrei, dar
las`-m` în pace! Ai spus c` ]i-ai dorit s` n-ai copilul `sta? {i eu simt la fel!
Se pr`bu[i într-un scaun [i începu s` plâng` cu sughi]uri, tremurând. Rex o privi câteva clipe,
apoi turn` un pahar de coniac [i îngenunche lâng` ea.
- Gata, draga mea! Te rog, nu plânge. Hai, bea pu]in... Sunt un tic`los. {tii bine c`-mi doresc
copilul!
Dar Phil nu se putea lini[ti, pentru c` nu credea nici un
cuvânt din cele spuse de so]ul ei.

Spre sfâr[itul s`pt`mânii urm`toare, Rex o anun]` c` fuseser` invita]i la o petrecere în


Fayid.
- Nu m` atrage foarte tare, dar cred c` ar trebui s` mergem, pentru c` to]i colegii mei vor
fi acolo.
Era ora [ase [i jum`tate diminea]a, iar Phil se resim]ea
dup` o noapte de nesomn.
- O s` mergem, dac` tu crezi c` ar trebui, dragul meu, dar nu sunt în cea mai bun` form`.
VÂNTUL ORIENTULUI 115
- Nici nu se observ` c` e[ti îns`rcinat`. Pune-]i rochia
neagr`, pentru c` te sub]iaz`, [i strânge-]i p`rul în coc, ca de
obicei.
- E destul de lung drumul pân` la Fayid [i mi se face r`u în ma[in`.
Rex era gata s`-i spun` s` r`mân` acas`, pentru c` va invita pe altcineva s`-l înso]easc`. Ar fi
preferat s`-[i petreac` seara cu atr`g`toarea Cooper Deacon, dar [tia c` era o petrecere formal`,
la care era necesar` prezen]a so]iei.
- Când o s` încetezi cu st`rile astea? se încrunt` el.
- Nu [tiu, n-am mai fost îns`rcinat` pân` acum.
El o privi cu aten]ie - p`rea extenuat` [i nu-l atr`gea deloc.
- Uneori m` gândesc c` ar fi mai bine s` te trimit în Anglia,
dar nu-mi permit s` fac asta, din motive financiare. A[ pierde
aloca]ia [i ar mai trebui s`-]i trimit [i ]ie bani. Nu se poate!
- Sigur c` nu se poate, îl aprob` Phil, cu triste]e \n glas. Nu
vreau s` fiu o povar` [i din acest punct de vedere. Cred c`
lucrurile se vor rezolva. Ai pu]in` r`bdare, Rex.
- N-am avut [i pân` acum? r`spunse el, iritat. Dar ne-am
ab`tut de la subiect. Ce fac, accept invita]ia la petrecere sau
nu?
- Dac` asta vrei... În cazul în care nu m` simt bine în ziua respectiv`, va trebui s` m` scuzi în fa]a
gazdei.
- Dumnezeule, ce r`u e s` fii femeie!
Se îndrept` spre u[`.
- Ahmed! Micul dejun!
- La ce or` te întorci, Rex?
116 DENISE ROBINS
- Lucrez pân` târziu, nu m` a[tepta cu cina.
Phillida î[i petrecu diminea]a scriind o scrisoare buncii ei,
dup` care ie[i în ora[, s` bea o cafea cu Doreen. Se întoarse la
prânz, vl`guit` din pricina c`ldurii, [i abia fu în stare s` m`nânce
prânzul preg`tit de Ahmed. Când se preg`tea s` se întind` în
pat, servitorul o abord` [i-i ceru plata pentru acea s`pt`mân`.
Vechea poveste! se gândi Phil. Phil era foarte generos când era vorba de distrac]ie, b`uturi, cadouri;
când era bine dispus, venea acas` cu bra]ele pline de trandafiri sau garoafe, dar uita mai mereu s`
pl`teasc` cheltuielile casei.
Îi spuse lui Ahmed s` a[tepte [i c`ut` în po[et`, dar nu g`si decât câ]iva pia[tri. Încerc` s`-l
conving` s` a[tepte întoarcerea lui Rex, dar nu reu[i.
- Trebuie bani, spuse el, f`r` urm` de zâmbet.
- Mai târziu, Ahmed. A[teapt`-l pe Rex, pe c`pitanul Maltern, bine?
Nu era sigur` dac` în]elesese sau nu, dar era mul]umit` c` plecase din salon. Phil se retrase în
dormitor [i încerc` s` doarm` câteva ore. F`r` s` reu[easc`, se îmbr`c` din nou, cu gândul s`-i
cear` lui Doreen s-o împrumute.
În hol, se întâlni cu Ahmed.
- Trebuie bani!
- Da, [tiu, spuse ea, tremurând. M` duc s` fac rost.
Se duse pân` la apartamentul so]ilor Angus, dar descoperi îngrozit` c` nu era nimeni acas`.
Se \ntoarse, obosit`, f`r` bani [i f`r` speran]a de a-i ob]ine din alt` parte. Ahmed era în hol, de
parc` nu s-ar fi mi[cat din loc.
VÂNTUL ORIENTULUI 117
- Trebuie s`-l a[tept`m pe c`pitan. Nu am bani! - Nu bani?
- Trebuie s`-l a[tept`m pe c`pitan, repet` ea.
Ahmed îi arunc` o privire dur`, t`ioas`, apoi disp`ru în
buc`t`rie. Phil se duse în salon, unde încerc`, f`r` succes, s`
citeasc` o carte. Când se l`s` seara, decise s` mai fac` o
încercare la familia Angus, care trebuia s` se fi întors acas`. În
hol, îns`, îl întâlni pe Ahmed, îmbr`cat în haine de ora[.
- M` duc \n ora[, s` caut bani, îi explic` ea servitorului. - Trebui bani!
Se apropie de ea, iar Phil lu` gestul lui ca pe o amenin]are [i
sim]i cum o cuprinde frica. Alerg` spre u[`, iar po[eta îi alunec`
de pe um`r [i c`zu pe podea. Încercând s-o fac` atent`, Ahmed
o prinse de mân`. Îngrozit`, Phil scoase un ]ip`t lung, ascu]it.
În fa]a casei, opri o ma[in`, iar Martin, îmbr`cat în uniform`, coborî [i se îndrept` spre
intrare. N-o mai vizitase pe Phillida de dou` s`pt`mâni, pentru c` avusese mult de lucru [i
pentru c` sentimentele erau prea puternice ca s` r`mân` indiferent în preajma ei.
Ce Dumnezeu se întâmpl` în cas`? se întreb` el, când auzi ]ip`tul. Gr`bi pasul [i încerc` s`
deschid` u[a, dar era încuiat`. Începu s` bat` cu pumnul în u[`.
- Hei! Ce s-a întâmplat? Deschide]i! Phillida, deschide-mi!
U[a se deschise brusc [i Martin o v`zu pe Phillida, cu o
masc` îngrozit` pe chip. În spatele ei, servitorul sudanez f`cu ochii mari când îl v`zu pe Martin,
l`s` s` cad` po[eta lui Phil pe podea [i disp`ru în direc]ia camerei sale.
Tremurând, Phillida c`zu \n bra]ele lui Martin [i începu s` plâng` în hohote.
118 DENISE ROBINS
- Martin! Oh, Martin!
El o ridic` în bra]e [i o duse în salon. Nu în]elegea ce se întâmplase, dar vedea c` este teribil
de însp`imântat`. F`r` s` se controleze, î[i lipi obrazul de al ei.
- Draga mea! Phillida, totul e în ordine. O s` am grij` de tine. N-ai de ce s` te temi, draga mea.
O s`rut` pe frunte [i pe p`r [i continu` s`-i [opteasc` la ureche cuvinte lini[titoare
pân` când sim]i c` se calmeaz`.
- Hai, nu mai plânge! Ce s-a întâmplat? Ce te-a speriat atât de tare?
Phil reu[i cu greu s`-i explice ce s-a întâmplat - Poate c` exagerez, dar...
Vocea i se frânse. Martin se gândi c` de data asta, Rex întrecuse m`sura. Era de necrezut
c` o expunea unei asemenea situa]ii!
- Trebuie s` pleci de aici!
- Nu pot, [opti ea. Cum a[ putea?
- Du-te acas`, Phillida. Du-te la bunica ta. - Nu cred c` ar trebui s`-l p`r`sesc pe Rex. - De ce nu?!
- Locul meu e lâng` el. Nu-i a[a, Martin?
Îi era mult prea greu s`-i r`spund` la aceast` întrebare. Se ridic` [i o ajut` [i pe ea s` se ridice.
- Nu m` întreba asta, Phillida. Nu pe mine! Tu[i de câteva ori.
VÂNTUL ORIENTULUI 119
- Ar trebui s` te duci la culcare, dar nu pot s` te las singur` cu Ahmed. O s`-l dau afar`, iar tu o s`
\ncui u[a. Dup` aceea, o s` m` duc s-o aduc pe sora lui Doreen Angus, ca s` stea cu tine pân` se
întoarce Rex.
Lipsit` brusc de îmbr`]i[area lui puternic` [i sigur`, Phil se sim]ea pierdut` [i foarte \nsp`imântat`.
- Nu pleca, Martin. Te rog, nu pleca!
F`r` s` se gândeasc`, o trase aproape de el.
- Nu ar trebui s` m` rogi s` r`mân. Te iubesc, Phillida. {tii
asta!
Ea sim]i c`-i fuge p`mântul de sub picioare.
- Te iubesc, Martin, [opti ea. Martin... [i eu te iubesc!
O s`rut` pe p`r, str`duindu-se din r`sputeri s` se st`pâneasc`. Acum, când aflase c` [i ea
îl iubea, îi era greu s` nu-i cear` s` plece cu el, s`-i permit` s` fie al`turi tot restul vie]ii. Dar nu
putea [i nu trebuia s` uite c` era so]ia altcuiva [i, în câteva luni, avea s` devin` mam`.
F`cu un pas \napoi [i o conduse pe canapea.
- Iubita mea... Uit`-te la noi! Ne iubim [i... amândoi [tiam asta de ceva vreme, nu-i a[a?
Ea î[i ridic` privirea c`tre el. - Da, cred c` da.
- E îngrozitor, Phillida. Nu cred c` puteam s` ne afl`m
într-o situa]ie mai complicat`! Vreau s` [tii c`, dac` n-ar fi fost
copilul, ]i-a[ fi cerut s`-l p`r`se[ti pe Rex [i s` vii cu mine. Nu
m-a[ fi gândit la scandal, ci numai la tine. O s`-]i vorbesc
120 DENISE ROBINS
sincer. Rela]ia voastr` s-a terminat, nu-i a[a? Sta]i împreun` pentru copil, dar adev`rul este c`
nu mai vrei s` fii cu el.
- Nu, nu mai vreau! repet` ea, înfl`c`rat`.
Îl prinse pe Martin de mân` [i-l strânse cu putere. - Dar trebuie. Trebuie!
El trase adânc aer în piept.
- Nu [tiu ce s` fac. Nu pot s` v`d cum suferi [i s` nu fac nimic!
- O s` fie bine, murmur` ea. Probabil c` o s` m` duc acas`. {i Rex mi-a sugerat asta azi-diminea]`.
- }i-a sugerat s` te întorci în Anglia?
- Da. A spus c` nu-[i permite financiar, dar c` este de p`rere c` mi-ar fi mai bine acas`, cu
bunica mea.
El îi s`rut` mâna.
- Ar fi bine s` pleci, Phillida. Nu mi-e u[or s` fiu departe de tine, dar e cea mai bun` solu]ie. Cu
cât pleci mai repede din acest ora[, cu atât mai bine.
- Nu mai pot s`-l suport pe Rex, spuse ea cu lacrimi în ochi. Nu mai pot! {tiu c` e tat`l
copilului meu [i c` ar trebui s`-i fiu loial`, dar a ucis toat` dragostea pe care i-o purtam. Am \ncercat,
Martin!
El \i înconjur` umerii cu bra]ul. - {tiu, draga mea.
- Mi-ar pl`cea s` m` întorc la Alvercombe, la bunica, s` nasc acolo. Dar m` întreb dac`...
Rex bea prea mult [i are rela]ii cu alte femei... Sunt atâtea probleme!
VÂNTUL ORIENTULUI 121
- Nu cred c` trebuie s`-]i faci griji pentru Rex, Phillida. {tie
s`-[i poarte singur de grij`. {i dac` nu... treaba lui!
Phil î[i puse capul pe um`rul lui. Se sim]ea bine, în
siguran]` al`turi de el [i ar fi f`cut orice s` fie a lui.
- De ce nu te-am a[teptat pe tine, Martin? De ce?
- Nu te gândi la a[a ceva, draga mea. Oricât de ciudat ar fi,
poate c` nu ne-am fi întâlnit dac` n-ai fi fost c`s`torit` cu Rex.
- Ai dreptate... Îi mul]umesc lui Dumnezeu c` te-am
cunoscut! Chiar dac` n-o s` ne mai întâlnim, vreau s` [tii c-o
s` r`mâi în inima mea. N-o s` te uit niciodat`!
Martin, îns`, nu era dispus s` accepte c` nu aveau s` se mai întâlneasc` vreodat`.
- Într-o bun` zi, draga mea... O s` ne întâlnim din nou.
Incapabil` s` r`spund`, Phillida d`du din cap. Martin o lu`
în bra]e [i o s`rut` pe p`r, apoi, cu infinit` tandre]e, o s`rut`
pe obraji.
- Fii curajoas`, draga mea Phillida. Nu l`sa via]a s` te înfrâng`!
- Mi-ai mai spus asta, Martin. - {i am s-o mai spun!
- Nu sunt a[a de curajoas` ca tine.
- Mai ai înc` multe de înfruntat, dar [tiu c` o s`-]i fie mai bine dup` ce o s` pleci de aici.
- O s` plec, spuse ea hot`r`t`. Chiar de voi fi nevoit` s`-i ceri bunicii banii pentru drum! Dup`
ceea ce mi-ai spus, nu mai pot s` stau cu Rex.
122 DENISE ROBINS
- Poate n-ar fi trebuit s`-]i spun... Nu vreau s`-]i îngreunez situa]ia!
Pentru prima oar` în acea zi, Phil zâmbi.
- M` bucur atât de mult c` mi-ai spus! Te iubesc foarte
mult, Martin, [i m` simt mai puternic` la gândul c` [i tu m`
iube[ti.
- Draga mea copil`! Sunt atât de mândru de tine!
O îmbr`]i[`, dar se retrase dup` câteva clipe.
- Trebuie s` plec. Sunt a[teptat la cin` în Fayid. Te sim]i mai bine? Î]i mai este fric`?
- Nu, [i nu cred c-o s`-mi mai fie fric` prea curând. Mi-ai dat mult` for]`, Martin. E[ti
minunat! Iar gândul c` m` iube[ti... Dac` voi avea un fiu, m` rog s` semene cu tine, nu cu
Rex. M` rog din toat` inima!
Profund emo]ionat, Martin nu-[i putea alunga senza]ia c` destinul f`cuse ca drumurile lor s` se
intersecteze prea târziu.
- Î]i mul]umesc, iubito. Acum o s` m` duc la familia Angus
[i o s-o rog pe Peggy s` stea cu tine pân` vine Rex. Nu vreau s` stai singur`.
Un zgomot de pe verand` o împiedic` s` r`spund`. Phil se uit` pe fereastr` [i o v`zu pe Sophie
Martial.
- Doamna Martial a venit in vizit`, a[a c` n-o s` fiu singur`.
Nu-]i face griji, Martin.
- Noapte bun` [i Dumnezeu s` te binecuvânteze. Phil îl privi îngrijorat`.
- Mai vii pe la mine? Faptul c` ne iubim o s` ne împiedice s` fim prieteni?
VÂNTUL ORIENTULUI 123
- Niciodat`! O s` fiu prietenul t`u toat` via]a. - Mul]umesc, zâmbi ea, u[urat`.
- Dar convinge-l pe Rex s` te trimit` acas`. Cât mai curând!
Phil se îndrept` spre u[a de la intrare. Pentru c` se p`rea
c` Ahmed p`r`sise casa, deschise chiar ea u[a. În spatele ei,
Martin o salut` pe doamna Martial [i se duse gr`bit c`tre
ma[in`.
Phil f`cu un efort s`-[i îndrepte aten]ia asupra doamnei Martial.
- Comment ça va, madame?
Sophie Martial o privi cu aten]ie [i o îmbr`]i[` cu c`ldur`.
- Ce e cu tine? Nu te sim]i bine? E[ti tare palid`.
Phil îi povesti totul despre Ahmed [i frica ei exagerat`, dar
nu-i spuse nimic despre Martin. Era secretul lor [i a[a trebuia
s` r`mân`.
Capitolul 6

Rex întârzie foarte mult în acea sear`. Reu[ise s` aib` o


întâlnire cu tân`ra Cooper, dar ea \i d`duse o veste foarte
proast` - tat`l ei fusese mutat în Palestina [i toat` familia
urma s` plece din Egipt imediat. Foarte îndr`gostit`, Cooper
îi ceruse lui Rex s-o p`r`seasc` pe Phillida [i s` plece
împreun` în Anglia. Sugestia ei îl speriase [i încercase s`-i
explice c` nu putea s` demisioneze f`r` preaviz [i nu putea
s-o p`r`seasc` pe Phil când era \ns`rcinat` cu copilul lui.
Cooper, îns`, nu acceptase aceste r`spunsuri [i începuse s`
strige c` acel copil nu era al lui, c` toat` lumea [tia c` Martin
Winters era îndr`gostit de Phillida [i c` cineva trebuia s`-i
deschid` ochii. Chiar dac` tân`ra î[i ceruse scuze pentru
ie[irea ei, Rex r`mase cu impresia c` Martin trebuia exclus din
via]a lui [i a so]iei sale. Avea încredere în Phil [i [tia c` acel
copil este al lui, dar se s`turase de atitudinea cavalereasc`,
mereu corect`, a lui Martin. În plus, nu voia ca so]ia sa s` fie
subiect de bârf`.
VÂNTUL ORIENTULUI giannijollys
125
Când ajunse acas`, o g`si pe Phil în pat. Al`turi de ea st`tea doamna Martial [i micul Pierrot, care
venise mai târziu, în c`utarea mamei sale.
- V` mul]umesc c` a]i avut grij` de so]ia mea, îi spuse el doamnei Martial. Te sim]i mai bine,
p`pu[`?
- Da, mul]umesc. Am mâncat bine, doamna Martial mi-a
preg`tit o omlet`.
- Dar unde este Ahmed? De ce a trebuit s` se oboseasc` doamna?
Phillida nu îndr`zni s` vorbeasc`, dar madame Sophie îi povesti totul despre purtarea
îngrozitoare a servitorului. Rex îi d`du dreptate, îi mul]umi din nou pentru ajutorul dat so]iei sale
[i-i conduse pe cei doi musafiri pân` la u[`.
Când se întoarse, continu` discu]ia despre Ahmed. Voia s` g`seasc` momentul potrivit pentru a-i
spune despre bârfele legate de ea.
- Chiar a[a tare te-a speriat Ahmed? Mereu te plângi de el. - Ai auzit ce a spus doamna Martial!
- Ea nu [tie nimic despre Ahmed [i ]i-a[ fi recunosc`tor dac` n-ai vorbi cu str`inii despre
problemele noastre intime. E[ti la fel ca Doreen Angus - te plângi tot timpul!
Phillida ro[i.
- Rex, ai venit acas` doar ca s` te cer]i cu mine? El îi arunc` o privire dur`.
- Nu vreau ca doamna Martial sau oricine altcineva s`-mi spun` cum s` m` port cu servitorii
mei!
126 DENISE ROBINS
- A fost îngrijorat` din pricina mea. M-am sim]it amenin]at` de el [i mi-a fost fric`!
- Amenin]at`? De ce s` te amenin]e?
- Pentru c` nu l-ai pl`tit [i nici nu mi-ai l`sat bani ca s` fac
asta!
- Aha! Deci este vina mea...
- Rex, [tii c` ]i se întâmpl` foarte des s` nu pl`te[ti
facturile. Nu po]i s`-l \nvinov`]e[ti pentru c` [i-a cerut
salariul.
{tia foarte bine c` el este vinovatul - cheltuise prea mult pe b`uturi [i pe cadouri pentru
Cooper. {tia c` st`tea foarte prost cu banii [i va fi nevoit s`-i cear`, din nou, mamei
sale.
- Îmi pare r`u. O s` rezolv problema asta mâine. Acum nu
m` mai bate la cap cu arabul `la, ne-am \n]eles? Mie îmi place
[i [tie exact ce [i când vreau. S` nu mai aud prostiile astea!
Phil îl privi f`r` s` spun` nimic, gândindu-se cât de mare era diferen]a între el [i Martin. Când
auzise despre Ahmed, prima reac]ie a lui Martin fusese s`-l dea afar`, de dragul ei. Pe când Rex...
- Vreau s`-]i spun ceva, Rex. M-am hot`rât s` plec acas`. El se încrunt`, nemul]umit.
- S` pleci acas`?
- Da. Chiar tu ai spus azi-diminea]` c` ar fi mai bine pentru
mine. Atunci n-am crezut, dar acum [tiu c` a[a e cel mai bine.
Vreau s` m` la[i s` plec, Rex. E mai bine... pentru amândoi.
Dup` o scurt` t`cere, Rex o întreb`:
VÂNTUL ORIENTULUI 127
- Pot s` întreb ce te-a f`cut s` te r`zgânde[ti? Ea înghi]i în sec.
- Mai multe lucruri, Rex. Noi... rela]ia noastr` nu merge, nu-i a[a? Asta nu e bine pentru mine [i
nici pentru copil. Vreau s` fiu lini[tit` în urm`toarele luni [i cred c` ar fi bine s` m` duc la
bunica.
- A[adar, dup` câteva luni petrecute aici, vrei s` renun]i? Dup` ce m-ai implorat atâta s` te aduc
aici, vrei s` renun]i?
- Nu e vorba de asta.
- Nu? Dai bir cu fugi]ii!
- Nu e adev`rat. Dar m` simt r`u, iar c`ldura nu-mi face bine. Nu te ajut cu nimic [i nici tu nu
vrei s` stau aici. De ce nu recuno[ti?
- De ce a[ recunoa[te?
Ea îl privi cu repro[.
- Nu e cinstit! Întotdeauna m-ai acuzat pe mine pentru tot ce s-a întâmplat între noi. Nu te-ai
gândit niciodat` c` tu e[ti vinovat? De fapt, la ce bun s` mai discut`m? Nu ne mai
\n]elegem [i ar fi mai bine s` locuiesc în Alvercombe pân` la na[terea copilului.
Rex Maltern nu se mai putu ab]ine.
- {i stimabilul Martin Winters va pleca în Anglia \n acela[i timp cu tine?
Ea f`cu ochii mari.
- Rex! Ce vrei s` spui? \ntreb` ea, cu obrajii în fl`c`ri.
- Exact ce am spus, nevinovat` Phillida. }i-am pus o simpl`
\ntrebare [i te rog s`-mi r`spunzi. Winters se \ntoarce în Anglia?
128 DENISE ROBINS
- Din câte [tiu eu, nu. Nu!
- Când l-ai v`zut ultima oar`?
- Ce urm`re[ti, Rex? Nu vrei...
El o întrerupse, ridicând vocea.
- R`spunde-mi la întrebare, Phil. Când l-ai v`zut ultima oar`?
- A-ast`zi, se bâlbâi ea. A venit chiar atunci când am avut
incidentul cu Ahmed. El m-a salvat!
Mul]umit de r`spuns, Rex începu s` râd` - un râs încordat, ciudat, care o f`cu pe Phil s` se team`
de el.
- A[adar, ast`zi ai fost singur` cu el. Din nou! {i spui c`
te-a salvat? De la ce?! Ahmed nu-]i f`cea nimic, dar a fost foarte frumos din partea lui s` intervin`.
Vre]i s`-l da]i afar` pe Ahmed? P`rerea mea nu conteaz`, nu-i a[a?
Phil începu s` tremure.
- Rex, te rog...
- Te anun] c` Ahmed r`mâne. A[a cum [i tu r`mâi acolo unde ]i-e locul. Al`turi de mine, în
Ismailia!
- Dar de ce? De ce? Nu m` vrei aici [i ai preferat s` locuie[ti
singur, ca un burlac. Mi-ai spus de o mie de ori ce bine te sim]eai
la petreceri, cu prietenii [i prietenele tale, înainte s` apar eu.
- Se poate, dar mi-am schimbat p`rerea. Nu te las s` pleci
singur` în Anglia, pentru c` n-am \ncredere în tine.
- Rex!
- Po]i s` spui ce vrei, n-am încredere în tine! Toat` lumea vorbe[te despre tine [i Martin Winters!
Despre tine, care vei deveni mam` \n câteva luni! E dezgust`tor!
Inima ei începu s` bat` nebune[te.
VÂNTUL ORIENTULUI 129
- Nu se poate! [opti ea. Nimeni nu vorbe[te, pentru c` n-are despre ce! Sunt doar ni[te
zvonuri nefondate.
El îi d`du dreptate, dar ad`ug`:
- Toate zvonurile astea ajung la urechile comandantului
meu [i pot avea probleme. Nu vreau s` las impresia c` accept
un astfel de comportament din partea so]iei mele, a[a c` nu-]i
dau voie s` pleci nic`ieri. E reputa]ia mea în joc! A[a c` stai
aici lini[tit` [i poart`-te ca o so]ie devotat` ce e[ti!
În timpul discu]iei, se ridicase de pe scaun [i acum o privea
triumf`tor, cu mâinile înfipte în buzunarele pantalonilor.
- În plus, Winters nu mai are ce c`uta în casa asta. Nu ai
voie s`-l mai invi]i aici, iar dac` \l întâlne[ti în vreun club, îl
salu]i [i mergi mai departe. Ai în]eles? A abuzat de ospitalitatea
mea [i a transformat-o pe so]ia mea în subiect de bârf`...
- Rex, nu e adev`rat! interveni ea. E prietenul meu, dar
nici eu, nici el n-am f`cut ceva necuviincios. Faci o mare
nedreptate! Îl acuzi din pricina unor bârfe proste[ti? Cum
r`mâne cu rela]ia dintre tine [i Cooper? Sunt sigur` c`
jum`tate din Ismailia te consider` iubitul ei [i a[a [i este, dar eu nu ]i-am cerut s` renun]i la ea.
- Cooper pleac` de aici.
- Deci asta e! Ai pierdut-o pe noua ta iubit` a[a cum ai
pierdut-o pe Rebecca Rendelton [i te iei de mine!
- Nu schimba subiectul! Acum vorbim de tine [i de
Winters.
Phil încerca din r`sputeri s` se calmeze, dar i se p`rea c`
Rex face o mare nedreptate - îl acuza pe Martin de ceva ce nu
130 DENISE ROBINS
f`cuse. Când îi m`rturisise c` o iubea, nici m`car n-o s`rutase pentru c` se sim]ea vinovat [i o
p`r`sise, [tiind c` va face tot posibilul s` fie o so]ie bun` pentru Rex. Martin era cel mai
onorabil b`rbat pe care-l cunoscuse!
- Nu se poate s` se spun` a[a ceva despre mine [i Martin, îi lu` ea ap`rarea. Suntem prieteni,
atâta tot! Cum s` am o aventur` cu el, când eu sunt a[a bolnav`? {i îns`rcinat` cu copilul
t`u!
Un zâmbet ironic ap`ru pe buzele lui Rex.
- Puteai s` începi aceast` rela]ie mai de mult, nu-i a[a?
Cineva, a c`rui p`rere e foarte important` pentru mine, mi-a
sugerat c` e posibil ca acel copil s` fie al lui Winters, nu al meu.
Aceste cuvinte o l`sar` f`r` replic` pe Phil. Trecur` câteva minute bune pân` când fu în stare s`
r`spund`:
- N-o s` te iert niciodat` pentru ce ai spus. E o minciun`
grosolan` [i o insult` la adresa lui Martin [i a mea. O s` m` \ntorc la bunica, în Anglia, chiar
de-ar fi s` \mprumut banii pentru drum. Nu mai stau cu tine nici o clip`! Dup` tot ce ai spus azi...
Niciodat`!
El î[i coborî ochii în fa]a privirii p`trunz`toare a Philldei.
Din clipa \n care o auzise pe Cooper spunând aceste lucruri,
[tiuse c` nici Phil, nici Martin, nu erau în stare de a[a ceva.
- N-am spus c` am crezut zvonurile...
- Dar le-ai repetat în fa]a mea! Ai acceptat ca o alt`
persoan` s` sus]in` a[a ceva, f`r` s` spui c` nu este adev`rat!
Ai sugerat c` ]i-am fost infidel` [i nu pot s` accept asta! S-a
terminat, Rex! Nu mai stau aici, cu tine. M` duc acas`!
VÂNTUL ORIENTULUI 131
El \njur` printre din]i. Nu-i pl`cea s` fie contrazis [i [tia c` acum exagerase.
- Taci din gur`! strig` el. Ai s` faci cum î]i spun [i ai s` stai
unde ]i-e locul - al`turi de mine. Dac` e[ti atât de loial` [i de
devotat`, n-o s` te deranjeze c` nu-l mai vezi pe Martin
Winters.
F`r` nici un cuvânt, Phil coborî din pat [i-[i puse
papucii.
- Unde te duci?
- Plec de aici, reu[i ea s` spun`, tremurând din tot corpul. M` duc la madame Sophie. {tiu c` o
s` m` primeasc`... Nu vreau s` mai stau aici, unde sunt jignit`.
- Gata, Phil. Iart`-m`, [tiu c` e copilul meu. Sigur c` [tiu! Uite...
O prinse de mân`, dar ea încerc` s` se elibereze. - Las`-m`!
- Phil, ascult`-m`! Nu po]i s` pleci a[a din cas`! - Ba pot. Nu mai stau aici nici un minut...
- Ascult`-m`!
- Nu!
Se smuci brusc [i alunec` pe podeaua lustruit`. C`zu [i r`mase nemi[cat`, sim]ind dureri
ascu]ite \n tot trupul.
- Doamne!
Phil se aplec` asupra ei, speriat.
- Phil, îmi pare r`u. }i-e r`u?
- Cheam` un doctor, Rex, [opti ea. Repede!
132 DENISE ROBINS
Ambulan]a ajunse repede, iar Rex o urm` în propria
ma[in`. Doactorul avea s` discute cu el dup` câteva ore -
Phillida era într-o stare foarte grav` [i pierduse sarcina.

Vestea se r`spândi foarte repede în Ismailia. Toat` lumea îl


comp`timea pe Rex, care p`rea distrus de chinul prin care
trecea Phil. Chiar dac` toat` lumea auzise zvonurile despre el
[i alte femei, acum era considerat un b`rbat devotat so]iei
sale. Numai dou` persoane b`nuiau adev`rul despre c`snicia
lor - Sophie Martial [i Doreen Angus. De[i Phil nu vorbise cu
nici una dintre ele, amândou` v`zuser` purtarea lui Rex [i
efectul pe care-l avea asupra bietei Phillida.
Martin, cel care [tia cel mai multe dintre to]i, îi telefon` lui Rex de îndat` ce auzi vestea. Acesta nu
era la birou, iar colegul lui \i spuse c` era la spital, la so]ia lui.
- Bietul Rex, sufer` foarte mult.
Bietul Rex? se întreb` Martin, dup` ce puse receptorul în furc`. El era responsabil pentru tot ce
p`]ise Phil!
Încerc` s` sune la spital, dar reu[i s` ob]in` leg`tura abia
dup` o or` [i jum`tate.
- Cum se simte doamna Maltern? - Cine întreab`?
- Ce conteaz`?!
- Vrem s` [tim cu cine vorbim. Sunte]i o rud`?
- Sunt un prieten. Vreau s` [tiu în ce stare e.
VÂNTUL ORIENTULUI 133
- Cât se poate de bine, în situa]ia dat`. - Ce înseamn` asta?
- Are temperatur`, dar se afl` pe mâini bune [i nu trebuie s` v` face]i griji. C`pitanul Maltern
este aici, dac` dori]i s` vorbi]i cu el. Cum v` numi]i?
Era prea mult pentru Martin, a[a c` mul]umi [i închise. Petrecu o diminea]` îngrozitoare -
nu-[i g`sea locul în cas`, încerc` s` scrie o scrisoare, dar nu reu[i. În cele din urm`, se hot`rî s`
se duc` la doamna Pentyre, singura cu care putea vorbi deschis.
- Ce s-a întâmplat? \l întreb` ea, de cum îl v`zu.
- Nu pot s` v` ascund nimic. A]i [tiut dintotdeauna!
Avea dreptate, doamna Pentyre [tiuse din prima clip` ce sentimente nutrea Martin pentru
Phillida.
- Nu-]i face griji. Am fost la spital [i am vorbit cu doctorul care o îngrije[te. O s` fie bine! Era într-
o stare grav` când a ajuns la spital, dar acum e mult mai bun`.
- M` bucur s` aud asta.
- Nici eu nu pot s`-l suf`r pe Maltern, dar trebuie s`
recunosc c` a f`cut totul pentru ca so]ia lui s` fie îngrijit` cât
mai bine. E tân`r` [i o s` se \nzdr`veneasc` repede. Nu e
primul cuplu care a trecut prin a[a ceva [i mai pot încerca...
- S-o fereasc` Dumnezeu s` mai treac` prin a[a ceva vreodat`!
- În]eleg ce sim]i Martin, îi zâmbi doamna Pentyre. E o tân`r` minunat`, mult prea bun` pentru
el. Dar...
134 DENISE ROBINS
- A trecut prin ni[te chinuri îngrozitoare!
- {tiu. Sincer` s` fiu, l-am v`zut pe Maltern azi la spital [i
i-am spus c` ar trebui s-o trimit` pe biata Phillida acas`, în
Anglia.
- M` bucur c` i-a]i spus asta, doamn`.
- Peste o zi sau dou`, o s` po]i s` mergi la ea. Am s` te anun] când va putea s` primeasc`
vizite.
- Întotdeauna a]i fost \n]eleg`toare. V` mul]umesc mult.
Martin î[i petrecu seara cu doamna Pentyre [i so]ul
acesteia. Dup` ce aflase c` starea Phillidei era mai bun`, putea
s` recunoasc` faptul c` se bucura c` n-avea s` dea na[tere
copilului lui Maltern. {tia c` [i ea se bucura din acest motiv.
În tot acest timp, Phillida st`tea în patul de spital, ascultând scuzele nesfâr[ite ale lui Rex.
În timpul zilei, îi trimisese un co[ de flori, cu un bilet care le impresionase pe asistente. Toate \i
povestiser` cum se purtase când veniser` la spital [i cât îl implorase pe doctor s` aib` grij` de ea.
Acum ar fi vrut s` stea singur`, dar Rex insist` s` r`mân`.
- Nu m` trimite acas`. Nu pot s` m` întorc acolo singur!
Te rog, draga mea, las`-m` s` stau lâng` tine. Am fost nebun,
n-am judecat limpede, dar acum [tiu ce însemni pentru mine.
Continu` a[a minute în [ir, obosind-o peste m`sur` pe
Phil. Nu-i r`spunse, pentru c` [tia c` nu putea ierta atât de
u[or insultele aduse ei [i lui Martin, ca [i zilele [i nop]ile în
care o neglijase pentru c` alergase dup` tinere precum
Cooper sau Becki.
VÂNTUL ORIENTULUI 135
Criza Phillidei îl speriase foarte tare pe Rex. Î[i regreta
purtarea [i dorea ca Phil s`-l ierte pentru tot ce spusese [i
f`cuse.
În noaptea care urm`, aduse chiar el în discu]ie subiectul Martin Winters.
- Draga mea, vreau s` te rog s` m` ier]i pentru ce am spus
despre tine [i Winters. N-am crezut nici o iot`, doar am
repetat bârfele pe care le-am auzit. O s` am grij` de persoana
care le-a împr`[tiat! {tiu c` e[ti sincer` [i mi-ai fost
întotdeauna fidel`. Vreau s` [tii c` Martin este binevenit la noi oricând, în orice clip`. M` ascul]i,
p`pu[`?
Ea îl privi cu r`ceal` pe b`rbatul cu care era c`s`torit` [i-[i d`du seama c` nu mai sim]ea nimic
pentru el.
- Nu mi-ai adresat nici un cuvânt ast`zi. P`pu[`, nu vrei s`
m` crezi c`-mi pare r`u?
- Nu... mai... conteaz`, [opti ea cu greutate. - De ce, p`pu[`?
- E prea... târziu, Rex.
El îi lu` mâna [i o s`rut`.
- Te rog, draga mea! Nu fi atât de dur` cu mine. Tu nu e[ti a[a... Am b`ut prea mult! Jur c`, dup` ce
ie[i din spital, nu m` mai ating de b`utur`.
Ea zâmbi u[or, ironic. Dezgustat` de atingerea lui, î[i trase mâna [i o ascunse sub cear[af.
T`cerea ei era atât de elocvent`, încât Rex ro[i [i-[i feri privirea.
- A[adar, nu vrei s` m` ier]i?
- Vreau s` r`mân singur`. Te rog, Rex, pleac`.
136 DENISE ROBINS
- Nu plec pân` nu spui c` m` ier]i. - La ce bun?
- E vorba de via]a noastr`, draga mea.
Egoist, Rex nu se gândea c` aceast` insten]` îi f`cea r`u Phillidei.
- }i-am spus c` am încredere în tine. }i-am cerut iertare pentru Martin. Dac` vrei, \i telefonez
[i mâine diminea]` îl aduc aici.
Phil f`cu eforturi s` se ridice [i se sprijini într-un cot.
- Te rog s` nu vorbe[ti despre Martin. Nu te amesteca în
prietenia mea cu el. Rela]ia noastr` s-a terminat, Rex. O s` m`
întorc în Anglia de îndat` ce doctorii îmi dau voie s`
c`l`toresc.
Rex era sup`rat atât pentru ceea ce f`cuse, cât [i pentru faptul c` superiorii [i colegii s`i puteau
afla c` el era vinovat de starea so]iei sale.
- Nu m` p`r`si, draga mea. Pentru Dumnezeu, nu face asta! Mai d`-mi o [ans` s`-]i ar`t c` te
iubesc. P`pu[`...
De ce nu pleac` odat`? \[i spuse ea. Nu-l mai suport.
- Am nevoie de asistent`. Te rog, Rex, pleac`!
Speriat, chem` asistenta.
- Am s` vin mâine diminea]`, înainte s` m` duc la unitate. Noapte bun`! Te rog, d`-mi un motiv s`
sper!
Phillida f`cu un efort.
- O s` încerc... s` te iert. Noapte bun`.
Rex era nevoit s` se mul]umeasc` doar cu atât. De la spital,
se duse la un club, „King George", unde se întâlni cu câ]iva
VÂNTUL ORIENTULUI 137
colegi. R`mase acolo câteva ore, dup` care, \ncurajat de
paharele b`ute, nu se duse acas`, ci la Clubul Francez. Primul cuplu care-i veni în întâmpinare fu
Steve [i Geoffrey Cubbit, veni]i de la Fayid pentru aniversarea nun]ii lor.
- E adev`rat ce am aflat despre Phil? \ntreb` Steve, f`r` alt` introducere.
- M` tem c` da.
- Îmi pare foarte r`u, Rex.
- Î]i imaginezi cum m` simt eu.
Ea î[i mu[c` buza. Nu prea îi p`sa cum se sim]ea Rex, pentru c` nu-l pl`cuse niciodat` [i
în]elesese, din purtarea Phillidei, c` nu era un so] model.
- Am s` m` duc la ea la spital, dac` doctorii îmi dau voie.
- Chiar te rog, spuse Rex, cu c`ldur`. Phil ]ine foarte mult
la tine.
- Po]i s` stai cu noi, îl invit` Steve, din polite]e. Spre u[urarea ei, Rex refuz`.
- Nu sunt îmbr`cat potrivit. Poate alt` dat`...
Prefer` s` se duc` la bar, departe de ringul de dans.
Pu]in dup` ora zece, în club intr` Martin Winters. Plecase de la familia Pentyre, dar nu se
sim]ea în stare s` se duc` acas`. Îl v`zu imediat pe Rex [i-[i d`du seama c` b`use dup`
primirea cald` pe care acesta i-o ar`t`.
- Ce bine îmi pare c` te v`d! Exact persoana cu care voiam s` stau de vorb`! Hai s` bem ceva! Am mare
nevoie... B`nuiesc c` ai auzit ve[tile îngrozitoare despre biata Phil.
Martin se înnegur`, speriat c` starea ei se agravase.
138 DENISE ROBINS
- Vrei s` spui...
- Ce s-a întâmplat asear`. Ai auzit, nu? El r`sufl` u[urat.
- Da, îmi pare foarte r`u. Chiar foarte r`u. Rex mai ceru o b`utur` de la bar.
- Tu ce vrei, Martin?
- O bere.
{tia c`-i va fi greu s` discute cu so]ul Phillidei, dar voia s` afle ultimele [tiri despre starea ei.
- Cum se mai simte?
- Foarte r`u, b`trâne. Foarte r`u.
Rex vorbi vrute [i nevrute despre Phil, despre copilul pierdut, despre planurile de viitor, dar
nu rezist` decât o or` în compania lui Rex.
- Te rog s` m` scuzi, trebuie s` m` întorc la Fayid.
- O s` te duci s-o vizitezi, nu-i a[a? E[ti cel mai bun prieten al ei. O s` le spun s` te lase s` intri la ea.
- Mul]umesc, îi spuse Martin. Abia a[tept s-o v`d, atunci când se va sim]i destul de bine ca s`
primeasc` vizite.
- O s-o duc în Cipru când doctorii o s-o lase s`
c`l`toareasc`.
Martin, care se preg`tea de plecare, r`mase nemi[cat. - În Cipru? N-o trimi]i acas`, în Anglia?
Rex zâmbi slab.
- Dar nu vrea s` se duc` în Anglia! N-o s` m` p`r`seasc`... Are nevoie de o schimbare de aer,
atâta tot. Chiar ea mi-a spus.
VÂNTUL ORIENTULUI 139
- Chiar ea? \ntreb` Martin, rostind cu greutate cuvintele. Noapte bun`.
Oare era adev`rat? se întreb` el. Phillida avea de gând s` se sacrifice [i s` tr`iasc` în continuare
al`turi de so]ul ei? Iar el era obligat s` stea deoparte, f`r` s` intervin`...

Când Phillida se îns`n`to[i, nu plec` în Cipru cu Rex, dar nici nu se duse acas`. În ziua în care
trebuia s` fie externat`, Mabyn Pentyre se duse la ea.
- Draga mea, îmi pare r`u, dar Rex nu va putea veni dup` prânz, s` te duc` acas`.
Phillida st`tea pe marginea patului, preg`tit` s` p`r`seasc`
micu]a camer` de spital. Înc` se sim]ea sl`bit`, dar odihna [i
relaxarea îi f`cuser` foarte bine. Rex se purta foarte frumos
cu ea; se întâmplase s` fie la ea atunci când venise Martin
[i-l primise cu c`ldur`, ca pe un adev`rat prieten. Singurul
lucru care o îngrijora era insisten]a cu care-i vorbea despre
c`l`toria în Cipru, menit` s` dea o nou` [ans` c`sniciei lor.
{tia c` trebuia s` mai stea cu el, \n aceea[i cas`, dar era
hot`rât` s` nu mai fie so]ia lui, în adev`ratul sens al
cuvântului.
- Ce s-a întâmplat, doamn` Pentyre?
- Tu pleci din spital, în vreme ce Rex se interneaz`. Azi noapte a fost dus la spitalul militar.
140 DENISE ROBINS
- Poftim?!
Doamna Pentyre îi explic` - i-a fost r`u cu o zi în urm` [i a fost dus la spital. Are febr` [i e foarte
probabil s` fie vorba de grip`, a[a c` urma s` r`mân` în spital.
- De aceea, dac` nu te deranjeaz`, o s` mergi la noi acas`
pân` când Rex va fi externat. Nu po]i s` stai singur` acas`.
Phillida îi d`du dreptate, pentru c` n-avea nici o tragere
de inim` s` se întoarc` \n vila despre care avea numai
amintiri nepl`cute. Ahmed plecase de mult, iar Rex angajase un nou servitor, pe nume Ali,
recomandat chiar de doamna Pentyre.
În plus, era bucuroas` c` putea s` evite întâlnirea cu Rex,
la care se gândea cu nepl`cere de câteva zile. Oricât de frumos
ar fi încercat s` se poarte cu ea, Phil nu-l mai putea iubi [i nici
nu mai putea avea încredere în el. Cooper plecase acas`, dar
[tia c` în orice moment pot ap`rea altele. Dar mai era Martin...
Dragostea pentru el, profund` [i adev`rat`, cre[tea cu fiecare
zi. Îi era dor de el [i a[tepta cu ner`bdare momentul în care
urma s`-l vad`.
Phil se sim]i bine al`turi de familia Pentyre, oameni cumsecade care ]ineau la ea [i voiau
s-o ajute. La dou` zile dup` venirea ei de la spital, Mabyn Pentyre puse la cale o cin` la care îl
invit` pe Martin. So]ul o întrebase ce urm`rea, dar ea îl întrerupsese [i-i spusese c` nu trebuia s`-
[i bat` capul cu asta. Discutaser` de mai multe ori despre sentimentele lui pentru Phil, dar
[tiau c` Martin nu va uita niciodat` c` femeia pe care o iubea era c`s`torit`.
VÂNTUL ORIENTULUI 141
A[adar, Martin veni la cin`, iar Mabyn g`si momentul s`-i
lase singuri. Cei doi se studiar` în t`cere, încânta]i s` se
revad`.
- M` bucur s` v`d c` ar`]i atât de bine. - M` simt mult mai bine.
- Chiar ar`]i minunat, serios.
Phil purta o rochie alb`, lung`, cu p`rul l`sat liber pe umeri. P`rea vulnerabil`, dar foarte
fericit`.
- Doamna Pen mi-a spus c` d` o petrecere, a[a c` m-am
îmbr`cat elegant. {i tu ar`]i bine, domnule locotenent-
colonel.
- Mul]umesc. Cât timp crezi c` o s` stai aici?
- Nu [tiu, depinde de starea lui Rex. Cred c` voi sta câteva zile, totu[i.
- A[ vrea s` ne vedem mai des. Poate c` ar fi în]elept s`
stau departe, dar nimeni nu face \ntotdeauna ceea ce trebuie.
Phil zâmbi u[or. Îi f`cea bine s` fie din nou lâng` Martin,
pentru c` se sim]ea mai lini[tit`, mai puternic` [i st`pân` pe
sine.
- {i eu vreau asta, r`spunse ea, sub impulsul momentului.
R`spunsul ei îl transform` pe Martin \ntr-un b`rbat foarte
fericit.
- Iubita mea...
- Iubitul meu...
Zâmbetul ei se stinse brusc când îi reveni în minte b`rbatul
internat în spitalul militar. El era cel c`ruia îi jurase c`-i va sta
al`turi „la bine [i la r`u". Fusese mai mult „la r`u", dar nu
142 DENISE ROBINS
putea s` renun]e la c`snicia ei, la principiile ei.
Martin îi în]elese fr`mânt`rile [i o lu` de mân`.
- Nu-]i face griji, draga mea. Poate c` putem rezolva cumva lucrurile.
- Nu putem, [opti ea. Cum am putea?
- Nu te gr`bi, Phillida. Trebuie s` ne întâlnim [i s` st`m de vorb`.
- Oricând vrei tu, Martin.
- Mâine termin serviciul devreme, a[a c` o s` vin s` te iau la plimbare.
Ea aprob`, dar ochii aveau aceea[i privire îndurerat` care-i rupea inima lui Martin.
- Nu-]i face griji, te rog! Acum nu trebuie decât s` te îns`n`to[e[ti complet.
- Nu m` simt în stare s` m` întorc la el, [opti ea abia auzit.
Martin ar fi vrut s`-i spun` s` nu se întoarc`, s` nu aib`
încredere în cuvintele lui frumoase, dar [tia c` n-are dreptul. Se mul]umi s` stea lâng` ea, ]
inând-o de mân`; [tia c` o iube[te mai mult decât orice pe lume, mai mult chiar decât o iubise
pe Bridget.
Auzi c` se apropiau pa[i [i-i [opti:
- Vorbim mâine. S` dormi bine la noapte, draga mea. S` te faci bine!
So]ii Pentyre intrar` în camer`, iar servitorul îi anun]` c` masa era servit`. Urm` o cin`
minunat`, la lumina lumân`rilor; pentru Phil, era cea mai fericit` sear` de la venirea în
Egipt.
VÂNTUL ORIENTULUI 143
A doua zi, doamna Pentyre o duse pe Phillida \n Fayid, s`-l vad` pe Rex. Doamna Pen spusese c`
Phil este prea sl`bit` [i c` se putea molipsi de la un bolnav de grip`, dar ea insistase,
sim]ind c` era datoria ei s` mearg`.
Rex era într-o stare mult mai bun` decât crezuse ea [i o primi pe so]ia lui cu mult` afec]iune.
- Ce mult m` bucur c` ai venit, p`pu[`. Regret c` n-am
putut s` am grij` de tine, dar [tiu c` e[ti pe mâini bune. M` ier]i,
nu? Dac` n-a[ fi fost atât de bolnav, n-a[ fi stat departe de tine.
Rex continu` s`-i vorbeasc`, dar ea observ` cu uimire c`
toate cuvintele lui o l`sau indiferent`. Dup` câteva minute în
care discutar` banalit`]i, Phil î[i adun` curajul [i-i spuse:
- Rex, îmi pare r`u c`-]i spun acum, cât e[ti în spital. Cred c` e mai bine s` [tii, ca s` nu existe
neîn]elegeri. Nu vreau s` merg cu tine în Cipru!
El f`cu ochii mari.
- De ce nu?
- E[ti extraordinar! Nu [tiu cum po]i s` te por]i ca [i când nimic nu s-ar fi întâmplat? Te
a[tep]i s` uit trecutul, doar pentru c` te-ai hot`rât s` te por]i frumos cu mine?
El râse u[or.
- Sigur c` nu!
Incredibil, î[i spuse Phil. Cum poate s` fie atât de insensibil, de mincinos? Chiar nu
în]elegea prin ce infern trecuse din cauza lui?
Se aplec` spre el [i-i [opti, astfel ca b`rbatul care st`tea în patul de al`turi s` nu aud`:
144 DENISE ROBINS
- Vreau s`-]i spun foarte clar c` nu pot s-o iau de la cap`t
cu tine. Nu pot! Ai ucis ceva în mine, Rex. Vreau s` m` întorc
în Anglia, la bunica. În afar` de faptul c` nu ne mai în]elegem,
mai sunt [i alte motive - eu nu pot s` suport înc` dou` luni
de var` aici, iar bunica nu se simte bine [i vreau s-o v`d.
Dup` o scurt` t`cere, Rex i se adres` pe un ton dur:
- Po]i s` g`se[ti tot felul de scuze, dar adev`rul este c` nu vrei s` m` ier]i. Nu credeam c` e[ti atât
de rea, Phil!
- Nu e vorba de r`utate [i nu vreau s` te sup`r sau s` te
r`nesc. Dar cred c` nu vrei s` \n]elegi ce mult r`u mi-ai f`cut! E ridicol s` crezi c` pot s` devin din
nou so]ia iubitoare, de parc`... Dac` nu în]elegi, nu pot s`-]i explic!
Rex pufni scurt.
- În]eleg! Asta înseamn` c` renun]i la c`snicia noastr`?
- Nu. Vreau doar s` nu mai stau aici [i s` m` duc acas`. Te rog, las`-m`.
- Ca s` spui tuturor c` m-am purtat ca un nemernic cu
tine?
- Astea sunt copil`rii, Rex. Problemele noastre nu sunt publice! Toat` lumea va în]elege c` m`
duc acas` din motive de s`n`tate.
- În]eleg.
- Nimeni nu regret` mai mult decât mine ce s-a
întâmplat cu noi. Poate c`, dup` ce stau o perioad` acas`...
o s` fiu în stare s` în]eleg ce s-a întâmplat. Îmi e foarte greu,
crede-m`.
VÂNTUL ORIENTULUI 145
El îi arunc` o privire t`ioas`, sup`rat c` era în inferioritate în fa]a ei. Ar fi vrut s-o r`neasc` [i era gata
s` aduc` din nou \n discu]ie numele lui Martin Winters, dar nu îndr`zni.
- {i cam cât crezi c` va dura pân` când vei decide dac` m` ier]i sau nu? \ntreb` el mali]ios.
- Rex, nu te purta a[a! {tiu c` [i eu am gre[it, dar
recunoa[te...
- C` nu m-am purtat a[a cum trebuia, interveni el. Da, recunosc! Dar ]i-am spus c` în seara
aceea eram b`ut. E[ti atât de dur`!
Phil era preg`tit` s` riposteze [i s`-i spun` c` închisese ochii de multe ori - Rebecca,
Cooper, alte indiscre]ii. Dar era mult prea obosit` ca s` înceap` o discu]ie în
contradictoriu.
- Hai s` nu ne cert`m! Nu vreau decât s` aflu când pleac` urm`torul vapor spre Anglia.
- Ce frumos! {i eu, care preg`tisem o reîntâlnire de zile mari...
- Îmi pare r`u.
- Asta înseamn` c` o s` avem dormitoare separate?
Phil ro[i violent, de[i [tia c` trebuia s` se a[tepte la a[a ceva din partea lui Rex.
- Da, asta înseamn`. {i nu po]i s` m` învinov`]e[ti pentru asta! Dac` vrei s`-]i mai acord o [ans`,
trebuie s`-mi dai spa]iu, s` m` la[i s` respir. Te rog, fii rezonabil.
Trase aer adânc în piept, sim]ind c` era gata s` înceap` s` plâng`. - La revedere.
146 DENISE ROBINS

Phil dormi toat` dup`-amiaza, obosit` dup` diminea]a petrecut` la Fayid. Sosi Martin [i
luar` ceaiul împreun` cu doamna Pentyre, dup` care el [i Phil plecar` la plimbare. Se oprir` pe
o str`du]` lini[tit` în cartierul francez, unde vorbir` ore în [ir despre situa]ia lor.
Amândoi erau convin[i c` se iubeau, dar era chiar mai mult - era vorba de prietenie, de în]elegere, de
sus]inere reciproc`. Dar era so]ia lui Rex, iar acesta o voia înapoi. Gândul era de neconceput
pentru amândoi.
- Nu se poate s` fugim \n lume, spuse Phil. Asta ]i-ar distruge cariera! Onoarea [i
moralitatea sunt valori foarte importante pentru un militar!
- Dar merit`, încerc` s` argumeteze Martin.
- Pe termen lung, nu. Gânde[te-te bine [i ai s`-mi dai dreptate. Ce se va spune despre mine?
{i despre tine... C` ai furat so]ia unui coleg! Problema este c` amândoi avem con[tiin]`!
Chiar dac` nu m` împac cu Rex, nu pot s` accept ca tu s` fii motivul divor]ului nostru.
- Cred c` e[ti cea mai grozav` tân`r` pe care am întâlnit-o!
Mi-ar fi pl`cut ca m`tu[a Kate s` aud` tot ceea ce ai spus acum.
- {i mie mi-ar fi pl`cut s-o cunosc pe m`tu[a Kate [i s` v`d
Killoun.
Martin î[i încle[t` pumnii.
VÂNTUL ORIENTULUI 147
- E groaznic, Phillida. Când m` gândesc c` ai fi putut divor]a de tipul `sta. {i nu doar o
dat`...
Ea \[i coborî privirea.
- Da, cred c` a[ fi putut. Dar [tii ce p`rere am despre c`s`torie. Divor]ul e o afacere urât`,
sordid`. P`rin]ii lui Rex au divor]at [i.. iat` rezultatul!
- E[ti o femeie uimitoare!
- Nu sunt, îi zâmbi ea. Te iubesc. Te iubesc atât de mult,
c` m` doare gândul c` trebuie s` te p`r`sesc. Martin!
Pentru prima dat`, o lu` în bra]e [i o s`rut` a[a cum dorise
de mult` vreme: fierbinte, cu pasiune. R`maser` îmbr`]i[a]i
mult` vreme, sim]ind c` timpul se oprise în loc.
- Dragostea mea! \i [opti el. Am fi putut s` fim atât de ferici]i!
- Sunt bucuroas` c` ne-am întâlnit [i ne-am îndr`gostit.
- {i eu, draga mea.
- Oare o s` ne mai întâlnim, dac` plec din Egipt?
- Nu [tiu, Phillida. Poate c` ar fi mai bine dac` n-am face-o. Dac` o s` te întorci aici s` fii cu so]ul t`u,
poate c` ar fi bine ca eu s` plec. Am s` încerc s` ob]in un post în Orientul Îndep`rtat.
Ea se lipi de pieptul lui.
- Martin, e atât de departe!
- Ar fi mult mai bine decât s` stau aici [i s` te v`d mereu al`turi de Maltern!
Ea închise ochii.
- N-o s` fie u[or pentru nici unul dintre noi, nu-i a[a?
Martin r`mase foarte serios. O s`rut` pe p`r, apoi o îndep`rt` u[or.
148 DENISE ROBINS
- Întoarce-te în Anglia cât mai repede, draga mea. Ai fost foarte curajoas`, dar te sf`tuiesc s` stai cât
mai mult cu bunica ta [i s` pui s`n`tatea pe primul loc.
- Via]a mea aici a fost ca un... Cum se nume[te? Khamsin, vântul din iad. Distruge tot ce
întâlne[te în cale, tot ce e bun [i frumos. A[a a fost via]a mea cu Rex!
Martin o lu` din nou în bra]e [i încerc` s-o lini[teasc`.
- Vânturile astea vin [i trec, draga mea. Dup` ce trec, totul r`mâne lini[tit. A[a o s` fie [i în cazul
t`u, Phillida. Ai s` vezi, totul o s` fie bine!
Phil nu-l mai v`zu pe Martin în acea s`pt`mân`. Merse la Rex în fiecare zi [i r`mase ferm` în hot`rârea ei
de a pleca în Anglia.
- Tu e[ti de vin` pentru c` mi-am g`sit amante! \i repro[ase
Rex la un moment dat.
Phil îl privise foarte serioas`.
- Dac` vrei s` m` câ[tigi \napoi, s` [tii c` nu aceasta e calea.
Întoarcerea acas` a lui Rex nu a fost un eveniment fericit.
Rex era prost dispus, plictisit dup` [ederea prelungit` \n spital [i furios c` nu reu[ise s-o fac` pe
Phil s` se r`zgândeasc`. Refuz` s` r`spund` eforturilor ei de a fi vesel` [i prietenoas` [i nu
observ` nimic din ceea ce preg`tise Phil - florile, vinul, mâncarea lui preferat`.
- Cum te sim]i? Vrei s` stai \n pat sau mergem la club, s` bem o cafea?
- Mai bine \l suni pe Martin Winters [i-l rogi s` te duc` el la cafea. Cred c` eu nu m` mai bucur de
favorurile tale.
Phil îl privi f`r` urm` de zâmbet.
VÂNTUL ORIENTULUI 149
- Sper c` n-o s` începi iar cu asta, Rex.
Dar el rev`rs` asupra ei o ploaie de repro[uri. Cum s`
accepte purtarea ei? Un b`rbat care se întoarce acas` vrea s`
g`seasc` o so]ie iubitoare, nu una care se poart` cu r`ceal`.
- Îmi pare r`u dac` nu-]i sunt pe plac, r`spunse Phil, st`pân` pe sine. Am vrut s` te sim]i bine
când te întorci acas`, dar îmi pare r`u dac` te a[teptai la mai mult. }i-am explicat c` nu pot s` alerg
în bra]ele tale. Fii rezonabil!
- La naiba! strig` el. Vreau s` m` duc la club! Singur! Tu n-ai decât s` faci ce vrei...
- Rex, te rog! Încearc` s` în]elegi!
- F` ce vrei, Phil, eu n-o s` te opresc. Ai vrut s` ai dormitor separat? Foarte bine! Dar [i eu o s` fac ce
vreau! A[a e corect, nu?
Eforturile ei de a r`mâne calm` erau \n zadar.
- Rex, eu nu vreau s` avem vie]i separate [i s` ne batem joc de c`snicia noastr`. Vreau ca
lucrurile s` se rezolve, dar trebuie s` ai pu]in` r`bdare.
F`r` s-o mai asculte, Rex ie[i ca o furtun` din cas` [i trânti u[a în urma lui.

Diminea]a urm`toare era în`bu[itoare. Soarele era


acoperit de nori cenu[ii, iar umiditatea era extrem de ridicat`.
- Vine khamsin-ul, anun]` Ali când îi aduse micul dejun.
Martin îi explicase la un moment dat c` adev`ratul termen
era Khamashin, dar europenii îl numeau khamsin. Este vorba
150 DENISE ROBINS
de „vântul din iad", altfel spus cincizeci de zile de furtun` puternic`; în realitate, putea dura o
or` sau o zi [i distrugea totul în cale.
Trecuse o s`pt`mân` de la întoarcerea lui Rex [i acesta
refuzase cu înc`p`]ânare s` discute cu ea. Adoptase o nou`
strategie [i, în loc s-o mai terorizeze, o trata ca pe un
str`in: nu-i vorbea, nu mânca acas`. O singur` dat` îl
rugase s` r`mân` acas` [i s` stea de vorb`, dar el o
repezise:
- Roag`-l pe Winters s` vin`!
- Dac` nu vrei s` discut`m, foarte bine! O s` stau acas`, singur`. Dar te rog s` nu mai aduci
în discu]ie numele lui Martin, pentru c` nu l-am mai v`zut de mult` vreme. A cerut s` fie mutat
în Orientul Îndep`rtat [i doamna Pentyre mi-a spus c` va primi postul.
Curiozitatea \l f`cuse pe Rex s` \ntrebe:
- De ce a f`cut asta? {i de ce nu v` mai vede]i? Phil îi înfruntase privirea.
- Pentru c` ne placem prea mult [i pentru c` vrem s` respect`m jur`mintele pe care le-
am f`cut când m-am c`s`torit cu tine. Acestea sunt motivele!
El o privise cu aten]ie câteva clipe, dup` care începuse s`
râd`.
- E prea frumos ca s` fie adev`rat... Nu cred! Sper s` nu m` acuzi dac` o s` caut distrac]ii în alt` parte!
Se r`sucise pe câlcâie [i plecase f`r` alte explica]ii.
VÂNTUL ORIENTULUI 151
Phil [tia la ce face referire. Deja aflase, prin intermediul lui Doreen, c` Rex se întâlnea cu o femeie
c`s`torit`, al c`rei so] era pentru moment în Kenya. Era sigur` c` Rex nu va rezista mult, în ciuda
promisiunilor f`cute.
În acea diminea]`, Phil se duse pe verand` [i-l g`si pe so]ul ei citind ziarul.
- Bun` diminea]a!
F`r` s-o priveasc`, el murmur` un r`spuns.
- Ai v`zut ce nori sunt? Ali spune c` vine khamsin-ul. E cam târziu pentru aceast` perioad` a anului, nu
crezi?
El refuz` discu]ia.
- Te duci undeva? \ntreb` ea, v`zând c` se preg`tea de plecare.
- Am o întâlnire [i m` duc s` navighez.
- Nu e o vreme prea bun`, \l avertiz` ea. Ai v`zut ce nori sunt?
- Nu-]i face griji pentru mine, dr`gu]`! {tiu s` \not [i nu-mi pas` de khamsin! La revedere!
Se preg`ti [i ea de plecare, pentru c` urma s` mearg` la plaj` cu Jimmy [i Doreen Angus. Dar
acesta veni \n scurt timp [i o anun]` c` intervenise o schimbare de plan.
- Am vorbit cu un prieten care [tie bine clima de aici [i
mi-a spus c` vântul bate deja cu putere [i a spulberat corturile
de pe plaj`. Doreen a spus s` vii la noi, dar st`m acas`. Unde
e Rex?
152 DENISE ROBINS
Regret` imediat întrebarea pus`. Ca [i restul colegilor lui, [tia c` Rex î[i f`cea de cap cu Jackie
Channery, f`r` s`-i pese de so]ia lui.
Phil încerc` s` ascund` adev`rul. - A plecat pe mare cu un prieten. - Pe vremea asta?!
- {i eu i-am spus s` nu se duc`, pentru c` Ali m-a avertizat c` va fi khamsin.
- A[adar, vii la noi? Te a[tept`m mai târziu, bine?
Ea r`mase pe verand`, dar Ali veni repede la ea [i o rug` s`
intre.
- Repede, doamn`! Ali închide ferestre [i u[i... Repede!
Vântul începu s` bat` cu putere, ridicând praful [i frunzele. Îl ascult` pe Ali [i intr`, iar el \nchise cu
mare grij` toate u[ile, ferestrele, obloanele. F`r` s` vad` nimic, Phil ascult` furtuna care b`tea cu
furie în geamuri.
Brusc, î[i aduse aminte de Rex. A[a cum îl cuno[tea, era con-
vins` c` ie[ise în larg cu barca pe care o cump`rase, în urm` cu
o lun`, împreun` cu Harold Gayter. Harold era un navigator
experimentat, dar Rex era un amator [i nu [tia s` controleze
barca. {tia c` Harold era plecat la Port Fuad [i o speria gândul
c` Rex era singur pe mare. De fapt, nu singur, ci cu Jackie.
Furtuna crescu în intensitate, apoi începu un fenomen natural pe care Phil nu-l întâlnise de
când venise în Egipt: ploaia. Totul dur` cam dou` ore, dup` care totul se lini[ti. Ali deschise
ferestrele, iar str`zile \ncepur` s` se umple la fel de repede cum se goliser`.
VÂNTUL ORIENTULUI 153
Phil se preg`ti s` plece la Doreen. Trebuia s` se întoarc` acas` la ora ceaiului, când trebuia
s` vin` la ea Mabyn Pentyre.
În fa]a por]ii opri un jeep al poli]iei militare, din care
coborâr` doi militari [i un civil. Phil î[i puse ochelarii [i-l
recunoscu pe c`pitanul Blackers, unul din doctorii din
regiune.
- Bun` ziua, îl salut` ea.
El î[i drese vocea, stânjenit.
- Putem s` discut`m ceva cu dumneavoastr`, doamn` Maltern?
- V` rog, pofti]i.
Doctorul o urm` în cas`.
- Lua]i loc, doamn` Maltern. Trebuie s` v` spun ceva... nu prea pl`cut.
Phillida trase aer în piept, dar r`mase foarte calm`.
- C`pitane Blackers, a fost un accident, nu-i a[a? So]ul meu era pe mare [i a p`]it ceva.
Tân`rul doctor \[i feri privirea. - Da, doamn`.
- A ie[it chiar \nainte de khamsin. L-am avertizat s` nu se duc`...
- Multe b`rci ie[iser` în larg.
- Ce s-a \ntâmplat? V` rog, spune]i-mi.
- Barca so]ul dumneavoastr` a fost prins` de uragan. Nimeni n-ar fi putut face nimic.
Phillida îl privi fix, palid` ca hârtia.
154 DENISE ROBINS
- C`pitane Blackers... A]i venit s`-mi spune]i c` so]ul meu s-a înecat?
Era o misiune foarte grea pentru tân`rul doctor. Pân` la urm`, îi spuse toat` povestea. Rex ie[ise
cu barca în larg, f`r` s` asculte sfaturile celor care cuno[teau mai bine clima [i previziunile
meteo. Rex [i Jackie Channery au fost prin[i în mijlocul uraganului. Ea a reu[it s` înoate
c`tre ]`rm [i a fost salvat`, dar Rex e dat disp`rut. A fost v`zut înotând lâng` ea, dup` care s-a
scufundat ca o piatr`.
Phil încerca s`-l asculte, dar nu auzea decât o voce interioar` care-i spunea „ Rex a murit!
Rex a murit!"
- A murit?
- Nu [tim, n-am g`sit trupul. Poate c` a ajuns la ]`rm, dar m` tem c`...
- Nu, îl înterupse ea. A murit! S-a \necat [i nu se va întoarce!
- Ar trebui s` be]i ceva. Ave]i coniac \n cas`?
- Nu vreau, refuz` ea. Duce]i-m` pe plaj`, v` rog.
- La ce bun? Mai bine r`mâne]i aici. Trebuie s` fac raportul
oficial. So]ul dumneavoastr` lucra în Fayid, nu?
Verbul folosit la timpul trecut o [oc` pe Phillida. Acum
câteva ore era lâng` ea, s`n`tos [i chipe[ ca de obicei, iar
acum... era mort. Iubita lui \notase pân` la mal, dar el
murise. Chiar dac` nu-l mai iubea, vestea avea efect asupra
ei. Picioarele începur` s`-i tremure, iar doctorul o ajut` s`
se a[eze. Îl v`zuse pe Rex de atâtea ori pe barc`, vesel [i
pus pe [otii.
VÂNTUL ORIENTULUI 155
Nu va mai intra niciodat` pe u[`, nu va mai discuta niciodat` cu el! Regreta c` [i în aceast`
diminea]` schimbaser` cuvinte dure [i se desp`r]iser` sup`ra]i.
Dup` câteva ore, u[a se deschise [i doamna Pentyre intr` gr`bit` în camer`.
- Draga mea! Sunt absolut [ocat` de...
Se opri brusc din pricina expresiei zugr`vit` pe chipul ei.
- Nu trebuie s` m` comp`timi]i, doamn` Pentyre. Nu pot
s` fiu ipocrit` [i s` spun c` am suferit o pierdere teribil`.
Recunosc c` l-am iubit, dar pierderea... este a lui. A pierdut
toate ocaziile de a fi fericit, de a avea o familie adev`rat`.
Cele dou` femei se ]ineau de mân`, dar cea care începu s`
plâng` nu era Phil. Ea privea f`r` ]int` pe fereastr`, gândindu-se
cu triste]e la trupul dus de curent al so]ului ei. Mabyn Pentyre,
în schimb, plânse, pentru prima oar` dup` mult` vreme. Nu-l
jelea pe b`rbatul mort, ci plângea u[urat` c` suferin]a tinerei
ei prietene se sfâr[ise.
Nici una nu rosti numele lui Martin.
Capitolul 7

Trecuser` [ase s`pt`mâni de la accidentul lui Rex Maltern.


Martin, care fusese plecat în Grecia, aflase vestea, dar nu
discutase [i nu se întâlnise cu Phillida în aceast` perioad`.
Vestea \l [ocase [i i se p`rea de necrezut. Nu putea s` descrie sentimentele care-l \ncercau - i
se p`rea incredibil c` destinul îl m`turase pe Rex de pe fa]a p`mântului cu o mi[care
simpl` [i sigur`; pe de alt` parte, era convins c` acesta era sfâr[itul chinului pentru Phillida.
Martin aflase c` trupul lui Rex fusese g`sit în Laguna Albastr` la dou` zile dup` khamsin.
Phil, care le[inase dup` ce-l identificase la morg`, se mutase la familia Pentyre, în Moascar.
So]ii Pentyre se ocupaser` de toate formalit`]ile [i-i chemaser` pe p`rin]ii lui Rex, din Anglia.
De îndat` ce se întoarse din Grecia, Martin se duse la familia
Pentyre, dornic s` afle ve[ti despre Phillida. Mabyn îl asigur` c`
se sim]ea bine [i c` s`n`tatea ei nu mai era atât de [ubred`.
VÂNTUL ORIENTULUI 157
- S` fiu sincer`, nu cred c` a existat cineva care a deplâns
din toat` inima dispari]ia lui Rex. Iar Phil a tr`it un infern din
cauza lui. Cu toate astea, i-a fost loial` [i nu l-a vorbit niciodat`
de r`u.
- A[a e, doamn`.
- M` bucur c` te-ai întors. Phillida are nevoie de pu]in` fericire. O s` ai grij` de ea acum, nu-i
a[a?
Martin ro[i u[or.
- {ti]i c` aceasta a fost cea mai fierbinte dorin]` a mea. N-a[ fi îndr`znit s` m` gândesc...
- Nimeni n-ar fi îndr`znit, sublinie doamna Pentyre. - Când o s` plece acas`?
- S`pt`mâna viitoare.
- Am o veste bun` pentru ea [i pentru dumneavoastr`,
doamn`. La sfâr[itul lunii o s` se aprobe mutarea mea în alt
post.
- Martin! Sper c` nu Orientul Îndep`rtat... - Nu, va fi în apropiere de Anglia.
- Grozav!
- Se pare c` lucrurile se vor rezolva. Nu [tiu ce simte Phillida, dar...
- Nu-]i face griji pentru asta, complet` doamna Pentyre, zâmbind.
- A vorbit despre mine?
- De câteva ori. L-a rugat pe Freddy s` afle când te întorci de la Atena.
Martin zâmbi larg, foarte încântat.
158 DENISE ROBINS
Nu mai apuc` s` r`spund`, pentru c` Phil intr` \n camer`. Doamna Pentyre îi privi pe cei doi
tineri, dup` care ie[i, pe nesim]ite, din salon.
Prima impresie a lui Martin fu aceea c` Phillida ar`ta minunat - s`n`toas`, vesel`,
bronzat`. Ochii îi str`luceau [i nu p`rea deloc obosit`.
F`r` s` ezite, str`b`tu camera [i se cuib`ri la pieptul lui, fericit` s` simt` bra]ele lui în jurul ei. Î[i
ridic` privirea spre el [i primi fericit` s`rutul lui fierbinte.
- Phillida! Phillida, iubita mea!
Pentru prima oar`, Phillida consider` Egiptul un loc pl`cut. Tot co[marul ei era, în sfâr[it, încheiat.
- Sunt atât de fericit`! Poate c` ar trebui s` m` simt vinovat`, dar nu e a[a. Eu [i Rex eram
str`ini de mult` vreme, iar în inima mea nu aveai loc decât tu, Martin!
- Iar inima mea era a ta, iubito, [opti el.
- Nu trebuie s` m` simt vinovat`, nu-i a[a?
- Din contr`! Acum ai dreptul s` fii fericit`!
- E atât de bine... Nu-mi vine s` cred c` am dreptul s` spun c` te iubesc.
- E un miracol, draga mea. A[ vrea s` uit`m trecutul [i s` începem o via]` nou` \mpreun`.
- Ar fi minunat, iubitul meu.
Îi spuse nout`]ile despre serviciul lui, apoi vorbir` despre întoarcerea ei în Anglia. Petrecur`
ore bune vorbind, pl`nuind, visând.
VÂNTUL ORIENTULUI 159
La un moment dat, servitorul familiei Pentyre intr` în
salon s`-i întrebe dac` putea servi ceaiul, dar se retrase în
lini[te.
- Micu]a doamn` englezoaic` e din nou fericit`, îi spuse el buc`t`resei. Asta e bine, pentru
c` e o doamn` foarte dr`gu]`.
- Dumnezeu s`-i binecuvânteze!
- Anul `sta n-o s` mai fie nici un khamsin!
- Sigur c` nu! Toate zilele agitate, zbuciumate au trecut...

Sfâr[it

giannijollys

S-ar putea să vă placă și