Sunteți pe pagina 1din 92

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Adina Grigore ● Claudia-Daniela Negriţoiu ● Augustina Anghel


Elena Dumitrescu ● Mihaela Nițu ● Maria-Magdalena Pletea ● Elena-Otilia Țîroiu

ARTE VIZUALE
Ş I ABILITĂŢ
ABILITĂŢ I PRACTICE
CLASA A IV-A

Editura Ars Libri


Acest manual este proprietatea Ministerului Educației.
Manualul școlar este aprobat de Ministerul Educației
prin ordinul ministrului educației nr. 4200/ 07.07.2021.

Acest manual şcolar este realizat în conformitate cu Programa şcolară aprobată


prin Ordinul ministrului educației nr. 5003/ 02.12.2014.

116 111 – numărul de telefon de asistență pentru copii


MINISTERUL EDUCAȚIEI

Adina Grigore ● Claudia-Daniela Negriţoiu ● Augustina Anghel


Elena Dumitrescu ● Mihaela Nițu ● Maria-Magdalena Pletea ● Elena-Otilia Țîroiu

ARTE VIZUALE
Ş I ABILITĂŢ
ABILITĂŢ I PRACTICE
CLASA A IV-A

Editura Ars Libri


Inspectoratul Şcolar al Judeţului/ Municipiului .............................................................................
Şcoala/ Colegiul/ Liceul ..................................................................................................................
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:
Aspectul manualului*
Anul
Anul Numele elevului Clasa format tipărit format digital
şcolar
la primire la predare la primire la predare
1
2
3
4

* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
· Cadrele didactice vor verifica dacă informaţiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
· Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.
· Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit și este transmisibil timp de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2021-2022.

Arte vizuale și abilități practice. Manual pentru clasa a IV-a


Adina Grigore, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel
Elena Dumitrescu, Mihaela Nițu, Maria-Magdalena Pletea, Elena-Otilia Țîroiu

Referenți ştiinţifici:
Conf. univ. dr. Sofia-Loredana Tudor, Universitatea din Pitești
Prof. grad didactic I Ștefan-Cătălin Olteanu, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Pitești
Copyright © Editura Ars Libri, 2021
Toate drepturile rezervate
ISBN: 978-606-36-1633-4

Editura Ars Libri


ISO 9001: 2015
Str. Victoriei, bl. Z1, sc. D, ap. 1
oraş Costeşti, judeţul Argeş Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Tel: 0248 546 357; 031 82 82 293; Arte vizuale şi abilităţi practice: clasa a IV-a / Adina
e-mail: arslibri@yahoo.com Grigore, Claudia-
www.edituraarslibri.ro Daniela Negriţoiu, Augustina Anghel, .... -
Buzoeşti : Ars Libri, 2021
Editor: Adina Grigore ISBN 978-606-36-1633-4
Coordonator colecţia „Manuale şcolare”: Prof. Adina Grigore I. Grigore, Adina
Redactor-şef: Prof. Cristina Ipate-Toma II. Negriţoiu, Claudia-Daniela
Tehnoredactare, grafică şi design: Mihai Ștefănescu III. Anghel, Augustina
Coperta: Mihai Ștefănescu 37
Credite foto: Depositphotos, pixabay.com
Machetare şi prepress: Mihai Ștefănescu
Tipărit la Ars Libri Prof SRL, Costeşti, Argeş

Orice preluare, parţială sau integrală a textului, a graficii sau a formatului digital al acestui manual se face doar cu acordul expres în scris al
Editurii Ars Libri.
Acest manual, în format tipărit şi electronic, este protejat de legile române şi internaţionale privind drepturile de autor, drepturile conexe şi
celelalte drepturi de proprietate intelectuală.
C U PRI N S

Instrucțiuni de utilizare a manualului 6. Linia, punctul, culoarea, forma - ele-


digital ................................................ 4 mente de limbaj plastic în arta decorati-
Simboluri .......................................... 5 vă ...................................................... 40
Competențe generale și competențe 7. Îndoirea. Kirigami - tehnici de lucru .. 44
specifice ............................................ 6 8. Recapitulare .................................. 49
Recapitularea cunoștințelor din clasa 9. Evaluare ........................................ 50
a III -a ................................................ 7
Evaluare inițială ................................. 8 UNITATEA 3 - MĂIESTRIA FORMELOR.. 51
Materiale și instrumente de lucru ..... 9 1. Împletirea - tehnică de lucru ......... 52
2. Modelare liberă - tehnică de lucru.
UNITATEA 1 - SIMFONIA TOAMNEI .... 11
Forma - element de limbaj plastic ..... 57
1. Punctul - element de limbaj plastic .. 12 3. Fotografia ca limbaj ....................... 62
2. Linia - element de limbaj plastic .... 14 4. Recapitulare .................................. 65
3. Forma - element de limbaj plastic ...21 5. Evaluare ......................................... 66
4. Valoarea - element de limbaj plastic ..24
5. Recapitulare .................................. 27 UNITATEA 4 - LUMEA JOCULUI ........... 67
6. Evaluare ........................................ 28 1. Linia (ca intersecție de planuri) -ele-
ment de limbaj plastic ....................... 68
UNITATEA 2 - SIMFONIA CULORILOR .. 29 2. Texturi - element de limbaj plastic .. 70
1. Culori primare și culori binare - ele- 3. Forma - element de limbaj plastic ... 74
mente de limbaj plastic ..................... 30 4. Nuanțe - element de limbaj plastic .. 79
2. Culori calde și culori reci - elemente 5. Tonuri - element de limbaj plastic ... 81
de limbaj plastic ................................ 32 6. Recapitulare ................................... 84
3. Nuanțe și tonuri - elemente de limbaj 7. Evaluare ......................................... 85
plastic ................................................ 34
4. Tehnici mixte ................................. 36 Recapitulare finală ............................ 86
5.Pictură pe suport textil cu coloranți cu Evaluare finală ................................... 87
termofixare - tehnică de lucru ........... 38 Dicționar ........................................... 88
3
Instrucțiuni de utilizare a manualului digital
Conținutul manualului digital cuprinde Saltul direct la o anumită pagină se
integral conţinutul manualului în variantă tipă- poate face prin introducerea numărului de
rită, având în plus (sau în locul ilustraţiilor de pe pagină dorit în caseta din bara de butoane de
hârtie) elemente specifice precum: exerciţii in- sus, după care se apasă tasta Enter.
teractive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi
simulări. Pentru a parcurge manualul pa-
Navigarea este consistentă, permite gină cu pagină, se dă clic pe butonul
parcurgerea manualului și revenirea la activita- pentru a merge înainte, iar pentru a vedea pagi-
tea de învăţare precedentă. nile din urmă, se dă clic pe butonul _..
Manualul digital conține activități mul-
timedia interactive de învățare (AMII), după Butonul Ajutor contextual oferă in-
cum urmează: statice, animate și interactive. dicaţii despre modul în care trebuie parcurse
Manualul în format electronic poate fi activităţile multimedia interactive de învăţare
accesat și utilizat pe orice PC/ tabletă/ smart- și se află poziționat la fiecare dintre acestea.
phone cu procesor minimum de 800 MHz, 512
MB RAM, 1GB spațiu disponibil de stocare. Butonul Validare este pentru vali-
Sistem de operare - Windows Vista+, darea corectitudinii rezolvării unui item.
Android 4.03+, Linux (Ubuntu 14.04, Linux Mint În cazul în care se dă clic pe acest buton și
16, Debian GNU/Linux 7.0, OpenSUSE 13.1), OS apare Felicitări! Ai răspuns corect!, se confirmă
X 10.9+, iOS 7.1.X+ rezolvarea corectă a itemului.
Browser - Google Chrome 31+ (Win- În cazul în care se dă clic pe acest buton
dows Vista+, Android 4.03+, Linux, OS X 10.9+, și apare Ai greșit! Mai încearcă!, itemul este
iOS 7.1.X+) Mozilla Firefox 25+ (Windows Vis- rezolvat greșit.
ta+, Android 4.03+, Linux, OS X 10.9+) Inter- Pentru reluarea unui exercițiu interactiv,
net Explorer 10+ (Windows 7+) Safari 7+ (OS X se dă clic pe butonul Reia exercițiul .
10.9+, iOS 7.1.X+)
Rezoluție minimum 1024 x 768 pixeli Pornire pentru secvențele AMII ani-
Rularea aplicației pe calculator, tabletă, mat video
smartphone se realizează online prin accesarea
adresei de web indicată, scrisă în bara de adre- Pauză pentru secvențele AMII animat
să a browser-ului. video
Butonul Ajutor conține un ghid de Stop pentru secvențele AMII animat
utilizare a butoanelor de navigare prezente în video
manual, și anume:
Închidere a ferestrei curente
Butonul Cuprins conține titluri-
le unităților și ale subunităților manualului și Vizualizarea imaginii mărite
pagina la care se află fiecare. Dând clic pe cu-
prins, se poate merge la fiecare dintre Pornire videoclip animat
acestea printr-un clic pe tema respectivă. Exerciţiu interactiv

4
S I M B O LU R I

Observă!

Discută!

Exersează!

Metode activ-participative

Fișă de observare sis t emat ică a act ivi tăț ii și a


compor t ament ului elevului
Cuvintele marcate cu steluță (*) se regăsesc la pagina 88, în dicționar.
5
COMPETENȚE GENERALE ȘI COMPETENȚE SPECIFICE

1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de


contexte

1.1 Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin lim-


baj vizual
1.2 Evidenţierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj
plastic, în compoziţii, în mediul înconjurător şi în imagini

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice, folosind materiale şi


tehnici adecvate

2.1 Valorificarea unor materiale şi tehnici adecvate, pentru exprimarea clară


a unui mesaj intenţionat
2.2 Realizarea de compoziţii la alegere, valorificând potenţialul expresiv al
limbajului plastic
2.3 Realizarea de produse unicat, personalizate şi utilizabile, în urma des-
făşurării unor activităţi dominant manuale, creative şi ludice
2.4 Remodelarea spaţiilor şi formelor printr-un demers plastic intenţionat şi
prin tehnici variate

Fişa de observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului (model orientativ) va


fi utilizată de către cadrul didactic pe parcursul întregului an școlar.

Caracteristici/ comportamente DA NU
1. Atitudinea elevului faţă de sarcinile de lucru
A colaborat cu ceilalţi colegi.
A solicitat ajutor la nevoie.
A finalizat activitatea.
2. Asumarea responsabilităţilor în realizarea sarcinilor de lucru
A avut spirit de iniţiativă.
A respectat regulile pentru îndeplinirea sarcinilor.
3. Corectitudinea realizării sarcinilor
A pus în aplicare achiziţiile anterioare.
A remediat problemele/ dificultăţile apărute.
A îndeplinit corect sarcinile.
4. Progresul realizat

6
RECAPITULAREA CUNOȘTINȚELOR DIN CLASA A III-A
1. Numește elementele de limbaj plastic utilizate în lucrările de mai jos.

2. Completează spațiile punctate.


a. Tehnica de lucru prin care se acoperă un contur, folosind linii paralele, se numește... .
b. Singurele culori care nu se obțin din amestecuri cromatice se numesc... .
c. Efectul obținut prin suprapunerea straturilor succesive de culoare este... .
3. Realizează corespondențe.
Origami împletire modelaj hașurare

plastilină creion hârtie fire textile foarfecă


4. Realizează un colaj cu titlul Carnaval, în care să folosești cel puțin trei materiale
de lucru diferite.
7
EVALUARE INIȚIALĂ
1. Realizează corespondențe între imagini și cuvinte, după model.

Origami împletire hașurare Tangram modelare liberă

2. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații, după model.
Model: Culorile primare sunt roșu, galben și albastru. (A)
a. Modelarea liberă se realizează cu ajutorul amestecurilor cromatice.
b. Nuanțele se obțin prin amestecul a două culori primare vecine, în cantități diferite.
c. Oranj, verde și violet sunt culori binare.
3. Analizează imaginile de mai jos și numește tehnicile de obținere a formelor spon-
tane în pictură.

4. Realizează o lucrare în care să utilizezi trei elemente de limbaj plastic și cel puțin
trei tehnici de lucru studiate. Dă-i un titlu potrivit.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Item Suficient Bine Foarte bine
Realizează corect Realizează corect Realizează corect
1
o corespondență. două corespondențe. trei corespondențe.
2 Alege un răspuns corect. Alege două răspunsuri corecte. Alege trei răspunsuri corecte.
3 Numește o tehnică de lucru. Numește două tehnici de lucru. Numește trei tehnici de lucru.
Utilizează trei elemente de lim- Utilizează trei elemente de limbaj Utilizează trei elemente de limbaj
4
baj plastic și o tehnică de lucru. plastic și două tehnici de lucru. plastic și trei tehnici de lucru.

Autoevaluare Ce îmi place? Ce nu-mi place? Ce-aș mai face?

Interevaluare Ce îți place? Ce nu-ți place? Ce-ai mai face?

8
MATERIALE
ŞI IN S TRUMENTE DE LUC RU

riglă cutter
foarfeci

creioane colorate tempera

creioane grafit creioane cerate

peniță
radieră
bandă adezivă paletă de culori acuarele

bureți
pensule șervețele
pixuri cu gel

hârtie creponată hârtie colorată hârtie ondulată hârtie gumată

carton ziare
9
pânză materiale textile

ață

sfoară

fire textile ac și nasturi paie de plastic

sticlă

mărgele  frunze uscate lut

obiecte de lemn dopuri de plută


ceramică plastilină

aparat de fotografiat
laptop tabletă telefon
10
U1 SIMFONIA TOAMNEI

1. PUNCTUL - element de limbaj plastic


2. LINIA - element de limbaj plastic
3. FORMA - element de limbaj plastic
4. VALOAREA - element de limbaj plastic
5. RECAPITULARE
6. EVALUARE
Amintește-ți! În unitatea de învățare Simfonia toamnei, vei fi evaluat de
către cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a activității și a
comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.
11
1. PUNCTUL
- element de limbaj plastic -
Observă şi discută despre prezenţa punctului în natură.

Dă exemple de elemente din mediul înconjurător, care conţin puncte.

În natură, în desen și în pictură, punctul are diferite mărimi, culori şi forme. El poate
reda forme diferite: picături de ploaie, nisip, stele etc.

aproape/ departe aglomerat/ aerat ordine/ dezordine

Punctul este urma lăsată de instrumente de lucru (creioane grafit, creioane


colorate, pensule, peniţe, pixuri, cărbuni etc.) prin atingere sau apăsare pe o supra-
faţă.

12
Punctul în lucrările unor pictori

Albert Dubois-Pillet Paul Signac


Pe malurile Marnei la răsărit Portul La Rochelle
1. Exersează punctul pe o foaie suport, folosind diferite instrumente de lucru.
2. Realizează un desen sau o pictură cu fructe sau cu legume de toamnă. Decorea-
ză-le cu puncte de diferite mărimi şi culori.

fotografie desen pictură

Filă de portofoliu
Indicație: Portofoliul constă într-o mapă, în care vei colecta toate lucrările
realizate în acest an școlar. Portofoliul va fi evaluat de către cadrul didactic, în
funcție de următoarele criterii: respectarea cerinței, originalitatea și aspectul ge-
neral. Aceste rezultate vor fi analizate și apreciate și de către colegi și părinți.
Confecționează-ți propria mapă de portofoliu și scrie, pe copertă, numele
tău. Decorează fiecare literă cu elemente realizate din puncte.
Cutia cu făină
Cu diferite obiecte (scobitoare, dop de plută, creion, etc.), lasă urme în
făină, prin atingere. Scrie pe o filă de portofoliu ceea ce observi.

13
2. LINIA
- element de limbaj plastic -
Linia poate fi întâlnită în viaţa de zi cu zi:
 în natură

 în creațiile realizate de om

Denumeşte şi alte elemente ce conţin linii, pentru fiecare dintre situaţiile prezentate.

14
Linia este urma lăsată de un punct în deplasare pe o suprafaţă.

Tipuri de linii

subțire groasă curbă frântă orizontală verticală oblică întreruptă

desen pictură

Identifică, în lucrările de mai sus, tipurile de linii utilizate pentru realizarea elemen-
telor.
Trasarea este o tehnică de lucru care presupune însemnarea liniei pe o supra-
față, cu ajutorul unui instrument.
Joc - Linii vesele
Joacă-te pe un suport de lucru, folosind diferite instru-
mente de scris şi realizează tipuri de linii.
Joc - Copacul desfrunzit
Continuă compoziția plastică alăturată pentru a realiza un
copac. Folosește acuarele și pune în evidență diferite tipuri de linii.
Filă de portofoliu
Cutia cu nisip
Cu ajutorul unui băț, trasează linii în nisip. Scrie pe o
filă de portofoliu ceea ce observi.
15
Hașurarea este o tehnică de lucru care constă în trasarea de linii paralele, întretăiate
(intersectate, încrucișate), pentru a reda o formă.
Tipuri de hașuri

1. Conturează flori pe o coală. Hașurează în contur, folosind linii paralele sau între-
tăiate.
2. Creează propriul model de hașurare, exersând pe o coală. Transformă hașura
într-o formă preferată (animal, plantă etc).

16
Scenariu prin schiţare

1 2

3 4

5 6
1. Ce anotimp este redat în imagini?
2. Descrie cum s-a desfășurat acțiunea în fiecare din cele șase ilustrații prezentate. Ce
simt copiii?
3. Ce instrument s-a folosit pentru realizarea ilustrațiilor?
Schițarea înseamnă desenarea în linii simple a unor personaje, peisaje, obiecte,
pentru redarea unui desen/ tablou.
17
Scenariul prin schițare reprezintă redarea desfășurării unei acțiuni prin ima-
gini. Acesta poate fi realizat pornind de la un cuvânt, o idee, o poveste, un subiect la
alegere.
 Citește fragmentele din textul Vrăjitorul din Oz după Lyman Frank Baum și obser-
vă legătura dintre acestea și imagini.
● Dorothy era o fetiţă orfană, care locuia la ferma mătuşii sale din Kansas, iar cel
mai bun prieten al ei era un căţeluş pe nume Toto.

● Într-o zi, o tornadă* stârnită din senin luă casa pe sus şi o duse hăt departe! După
o vreme, casa căzu într-un tărâm* fermecat, numit Oz.
Din fericire, în afară de o sperietură, nici Dorothy şi nici Toto nu păţiră nimic.

18
● O femeie prietenoasă, apărută ca din senin, îi spuse fetiţei:
— Numele meu e Glinda şi sunt Vrăjitoarea cea Bună de la Miazăzi. Şi mai află că,
prăbuşindu-se pe pământ, casa ta a omorât-o pe Vrăjitoarea cea Rea de la Răsărit. Pentru
asta îţi suntem cu toţii recunoscători şi, în semn de prețuire, îţi dăruim pantofii ei fermecaţi.

● — Îți mulţumesc din suflet, îi răspunse Dorothy, dar după ce voi vizita locurile
acestea minunate.
Glinda o sfătui pe fetiţă să urmeze drumul pietruit cu cărămizi galbene, care ducea în
Oraşul Smaraldelor. Acolo, îi mai spusese ea, i-ar fi putut cere ajutor Marelui Vrăjitor din Oz.
Fără să mai aștepte, Dorothy şi Toto porniră la drum. Aşa ajunseră să-i întâlnească
pe Omul de Paie, pe Omul de Tinichea şi pe Leul cel Fricos. Fiecare dintre ei spera să pri-
mească de la Marele Vrăjitor ceea ce îi lipsea: Omul de Paie, ceva minte, Omul de Tinichea,
o inimă, iar Leul cel Fricos, puțin curaj!

19
● Cum ajunseră în Oraşul Smaraldelor, Vrăjitorul din Oz le spuse:
— Întâi de toate trebuie s-o alungați pe Vrăjitoarea cea Rea de la Apus!
Numai că, în drum spre castelul vrăjitoarei, maimuţele ei înaripate o răpiră pe
Dorothy. Atunci când prietenii fetiţei re-
uşiră să o găsească, vrăjitoarea încercă
să-i sperie şi îi dădu foc Omului de Paie.
Acesta avu însă noroc cu Dorothy, care
aruncă pe el o găleată de apă. Dar apa
aceea o scăldă din cap până în picioare
şi pe vrăjitoare, iar aceasta se topi pe
dată!
Pentru că i-au scăpat de Vrăjitoarea
cea Rea, Vrăjitorul din Oz îi dărui Omului
de Paie minte, Omului de Tinichea o inimă,
iar Leului cel Fricos, pentru curajul arătat, o
medalie grozavă.
● Şi tocmai când Dorothy se pregătea să urce în balonul cu aer cald al Vrăjitorului
din Oz, pentru a se întoarce acasă, o rafală de vânt smulse balonul cu vrăjitor cu tot, pier-
zându-l în depărtări! Sărmana
Dorothy! Cum o să mai ajungă
ea acasă?
Deodată, se ivi Vrăjitoarea
cea Bună de la Miazăzi. Ea îi
aduse aminte fetiţei de pantofii
fermecaţi, cu care fusese încăl-
ţată tot timpul:
— Bate din ei de trei ori!
Dorothy îl luă pe Toto în braţe
şi bătu din pantofi, precum o
sfătuise vrăjitoarea. Şi, într-o
clipă, se şi trezi la ea acasă!
Activitate în echipă - Ghirlanda toamnei
1. Realizați schița unei frunze de arțar și
decorați-o după propria imaginație. De-
cupați mai multe astfel de frunze după contur.
Lipiți-le pentru a realiza o ghirlandă și decorați
sala de clasă.
Știați că ... Se pot realiza schițe cu
ajutorul aplicațiilor informatice (de exemplu
Paint, Photoshop, DaVinci)? Schițare în aplicația Paint

20
3. FORMA
- element de limbaj plastic -

Formă plană în desen Formă plană în pictură Formă spațială în natură

1. Ce diferențe sunt între


perechile de imagini cu ani-
male desenate, cu animale
pictate, cu animale în natu-
ră și cu animale modelate?
2. Ce deosebiri există între
figurile geometrice?
3. Cum este forma petalelor Formă spațială în modelaj
celor două flori?
În desen și în pictură, formele au lungime și lățime (sunt plane, bidimensionale). În
modelaj, sculptură sau Origami, formele au lungime, lățime și înălțime, adică au trei dimen-
siuni (sunt spațiale, tridimensionale).
Forma este aspectul exterior, prin care se pot diferenţia între ele obiectele, lu-
crurile, fiinţele.
21
Pentru realizarea acestei forme, se pornește de la un cerc, apoi se trasează linii sub-
țiri și groase. Astfel, vei obține o pasăre.

Joc - Forme năzdrăvane


Să ne jucăm cu formele geometrice!
Realizează desene, pornind de la figurile geometrice de la punctul b, după modelul
de la punctul a.
a.

b.

22
Joc - Aţa magică!
Realizează forme spontane cu ajutorul unui fir textil și cu al acuarelelor, după model.
Poți transforma formele obținute, dându-le viață prin adăugarea de noi elemente.

1. Alege un fir textil și pune 2. Amestecă fiecare culoa- 3. Așază firul pe o jumătate a
culori pe paletă. re cu apă și înmoaie firul în foii îndoite, suprapunând păr-
amestecuri, pe porțiuni di- țile colorate diferit. Lasă un
ferite, folosind pensula. capăt al firului spre margine.

4. Acoperă firul colorat cu cealaltă jumătate a foii, presează 5. Trage ața în afara foii și
suprafața cu un carton și trage de capătul liber al aței. deschide cu grijă lucrarea.

6. În imaginea de mai sus, conturează formele observate


și adaugă elemente pentru a le însufleți.
23
4. VALOAREA
-element de limbaj plastic-

1. Care sunt asemănările și deosebirile dintre prima imagine și următoarele două?


2. În cea de-a treia imagine sunt părți mai întunecate și părți mai luminate. Care
sunt acele părți? De unde vine lumina?
3. Cum au fost redate formele și detaliile obiectelor și ale ființelor din imaginile de
mai jos? Ce instrument de lucru s-a folosit?

24
Valoarea este calitatea culorii prin care deosebim luminozitatea sau întunecimea
acesteia. A valora înseamnă a dirija logic și conștient lumina și umbra, cu ajutorul creio-
nului, al cărbunelui, al culorii, pe o suprafață plană.
Prin hașurare se realizează o lucrare expresivă, mai apropiată de realitate, obser-
vând forma obiectelor și detaliile acestora în lumină, prin suprapuneri repetate de linii
cu intensități diferite de gri. Astfel, se evidenţiază părţile mai luminate și mai întunecate,
realizându-se valoarea.

Hașura este la fel de intensă pe toată suprafaţa fiecărui element?

Exerciţiu-joc
Realizează o lucrare plastică, utilizând valoarea ca element de limbaj plastic, por-
nind de la expresia Coșul cu mere și cu pere.
Cadranele
Indicație: Pentru a realiza acest tip de exercițiu, se împarte coala în patru drept-
unghiuri (cele patru cadrane). Fiecare cadran prezintă câte o sarcină diferită, care
trebuie rezolvată.
Rezolvă cerințele pentru pătratul dat, desenând în cadrane, conform indicațiilor
din imagine.
I. Hașurează cu II. Hașurează cu
linii paralele. linii întretăiate.

III. Obține o altă IV. Dă valoare, prin


formă, pornind de hașurare, formei ob-
la pătrat. ținute în cadranul III.

După rezolvarea sarcinilor, lucrările vor fi prezentate într-o expoziție cu tema Creio-
nașul fermecat.
25
Ne jucăm și reciclăm
Proiect
Indicație
☼ Prin acest proiect veți analiza, veți cerceta și veți descoperi
singuri informații/ situații asemănătoare celor din viața de zi cu zi.
Ce vom face?
☼ Vom recondiționa cutii de carton și sticle de plastic.
Ce urmărim?
☼ Colectarea și depozitarea resturilor de materiale (hârtie,
semințe, mărgele etc.) care vor rămâne după executarea lucrărilor,
pe parcursul anului.
Cum procedăm?
☼ Proiectul se derulează pe parcursul a patru săptămâni.
☼ Se grupează elevii în trei echipe, se alege câte un repre-
zentant, apoi își împart sarcinile de lucru.
☼ Fiecare echipă își va procura o cutie de carton, un recipi-
ent din plastic (PET) și o cutie metalică.
☼ Cutiile se îmbracă în hârtie creponată, ziar, imagini, fotografii etc. sau în culorile
reprezentative colectării selective a deșeurilor: verde - sticlă; galben - plastic; albastru -
hârtie și carton.
☼ Sub supravegherea cadrulului didactic, se taie recipientele din plastic, apoi se
realizează modele decorative, folosind elementele de limbaj plastic învățate.
☼ Pe fiecare obiect recondiționat se scrie denumirea utilității acestuia.
☼ La computerul școlii/ clasei se caută informații despre efectele poluării mediului.
☼ Se realizează un afiș, pe care se scriu îndemnuri de protejare a mediului și se
realizează desene potrivite acestora.
Cum vom evalua activitatea proiectului?
☼ Reprezentantul fiecărei echipe prezintă în fața clasei lucrările realizate și contri-
buția membrilor.
☼ Elevii își exprimă opinia în legătură cu utilitatea materialelor reciclate.
☼ Fiecare membru va citi câte un îndemn de pe afiș.
Autoevaluare Evaluarea elevului de către cadrul didactic
Criterii de apreciere Da Nu Criterii de apreciere Da Nu
Am desfășurat toate activitățile A colaborat cu alți colegi.
din proiect. A comunicat eficient.
Am rezolvat dificultățile apărute A finalizat corect sarcinile.
pe parcurs. A respectat regulile pentru îndeplinirea
Materialele/ lucrările proiectului sarcinilor.
sunt bine realizate. Și-a pus în aplicare achizițiile anterioare.

26
5. RECAPITULARE
1. Numește tipurile de linii din imaginile de mai jos.

2. Observă cele trei imagini de mai jos și spune de unde vine lumina.

3. Precizează în care dintre cele patru imagini apar forme modelate de om.

4. Desenează o vază. Folosește linia și punctul ca elemente decorative.


27
6. EVALUARE
1. Realizează corespondențe, după tipurile de puncte prezentate.

ordonate aerate apropiate-depărtate  în mișcare


2. Completează propozițiile, după model.
Model: Schițarea înseamnă desenarea în linii simple a unor personaje, peisaje,
obiecte, pentru redarea unui desen/ tablou.
a. ... este aspectul exterior, prin care se pot diferenția între ele obiectele, lucrurile,
ființele.
b. Scenariul prin schițare reprezintă redarea desfășurării unei acțiuni prin ... .
c. Tehnica de lucru care constă în trasarea de linii paralele, întretăiate, pentru a
reda o formă se numește ... .
3. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații.
a. Punctul este urma lăsată de un instrument de lucru pe o suprafață.
b. Scenariul prin schițare reprezintă redarea unei forme.
c. Trasarea este însemnarea unei linii pe o suprafață, cu ajutorul unui instrument de
lucru.
4. Realizează o lucrare în care să folosești punctul, linia și valoarea ca elemente de
limbaj plastic, cu temă la alegere.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Item Suficient Bine Foarte bine
Realizează corect Realizează corect Realizează corect
1
o corespondență. două corespondențe. toate corespondențele.
Completează Completează Completează
2
corect un răspuns. corect două răspunsuri. corect trei răspunsuri.
3 Alege un răspuns corect. Alege două răspunsuri corecte. Alege trei răspunsuri corecte.
Folosește un element de Folosește două elemente de Folosește trei elemente de
4
limbaj plastic. limbaj plastic. limbaj plastic.

Autoevaluare Ce îmi place? Ce nu-mi place? Ce-aș mai face?

Interevaluare Ce îți place? Ce nu-ți place? Ce-ai mai face?

28
U2 SIMFONIA CULORILOR

1. CULORI PRIMARE ȘI CULORI BINARE - elemente de limbaj plastic


2. CULORI CALDE ȘI CULORI RECI - elemente de limbaj plastic
3. NUANȚE ȘI TONURI - elemente de limbaj plastic
4. TEHNICI MIXTE
5. PICTURĂ PE SUPORT TEXTIL CU COLORANȚI CU TERMOFIXARE - tehnică
de lucru
6. LINIA, PUNCTUL, CULOAREA, FORMA - elemente de limbaj plastic în arta
decorativă
7. ÎNDOIREA. KIRIGAMI - tehnici de lucru
8. RECAPITULARE
9. EVALUARE
Amintește-ți! În unitatea de învățare Simfonia culorilor, vei fi evaluat de
către cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a activității și a
comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.
29
1. CULORI PRIMARE ȘI CULORI BINARE
- elemente de limbaj plastic -
Numește culorile florilor din imaginile de mai jos.

Culorile din natură sunt vizibile în prezența luminii soarelui.


Culorile folosite în artele plastice sunt obținute în fabrici, din substanțe artificiale.
În trecut, culorile se obțineau prin extragerea unor nuanțe naturale din plante sau
roci și din unele insecte.
Culorile primare (roșu, galben și albastru) sunt acelea care nu pot fi obținute
prin amestecul altor culori. Sunt numite astfel, deoarece sunt culori de bază, cu cel
mai înalt grad de strălucire.
Joc - Steluțe colorate
Joacă-te cu un pai din plastic și cu acuarele pe o coală de hârtie. Dirijează jetul de
aer, pentru a forma steluțele artificiilor, după etapele de mai jos.

1. Pregătește o coală, un 2. Aplică picături de culoa- 3. Pune paiul deasupra fiecă-


pai din plastic și acuarele re pe suprafața hârtiei. rei picături și suflă cu putere
în culorile primare. în pai.
30
Observă amestecurile cromatice ale culorilor primare și numește-le pe cele obținute.

Prin amestecul culorilor primare vecine, două câte două, în cantități egale, se
obțin culorile binare: oranj, verde, violet.
Joc - Curcubeu
Folosește culorile curcubeului pentru a obține o compoziție plastică, realizată prin
curgerea liberă a culorii. Urmărește etapele de mai jos.

1. Umezește suportul de lucru și pune 2. Ridică hârtia în poziție verticală.


culorile curcubeului sub formă de picături
mari, în partea de sus a colii.

3. Ține suportul de lucru în


această poziție, pentru a
lăsa culoarea să ajungă pe
latura opusă a colii, prin
curgere liberă.

1. Desenează o ghirlandă asemănătoare celei de mai jos și pictează frunzele neco-


lorate în culori binare. Poți picta și alte forme preferate, realizând alte ghirlande.

2. Realizează o lucrare cu tema Ploaie de vară, în care să folosești culori primare și


culori binare.
31
2. CULORI CALDE ȘI CULORI RECI
- elemente de limbaj plastic -

1. Ce culori predomină în prima imagine? Dar în cea de-a doua?


2. Ce culori dau senzația de căldură? Dar de răcoare?
3. Denumește elemente din natură, care dau impresia de cald sau rece.
Culorile calde sunt: roșu, galben și oranj. Culorile reci sunt: albastru, verde și violet.
Culorile calde dau impresia de Culorile reci dau impresia de
lumină și căldură. umbră și răcoare.

32
Cald și rece în lucrări realizate de pictori

Vincent Van Gogh - Iriși Ștefan Luchian - Anemone

Diagrama Venn
Găsește asemănări și deosebiri între fotografiile de mai jos și completează diagrama,
după model.

Deosebiri Asemănări Deosebiri


culori închise corabie

1. Realizează un colaj în care să folosești materi-


ale colectate în cutia confecționată în proiectul
Ne jucăm și reciclăm, desfășurat în Unitatea I.
Decorează lucrarea cu o ramă pictată în culori calde
și în culori reci.

33
3. NUANȚE ȘI TONURI
- elemente de limbaj plastic -
Nuanțe

1. Ce culori observi în prima imagine? Dar în cea de-a doua imagine?


2. Ce culoare predomină în fiecare imagine?
3. Spune primul cuvânt care îți vine în minte atunci când privești fiecare dintre cele
două imagini.
Nuanțele sunt amestecuri a două culori primare sau o culoare primară și una
binară, vecine din roata culorilor. Culoarea care se pune în cantitate mai mare este
culoarea ale cărei nuanțe se obțin.

1. Cum s-au obținut nuanțele din cele două lucrări? Ce culori s-au folosit?
2. Desenează pe un carton alb conturul unei flori, apoi decupează. Pictează floarea
cu nuanțe de albastru, adăugând roșu.
34
Tonuri

1. Ce s-a adăugat la culoarea verde pentru a picta coroanele copacilor? Dar pentru
iarbă?
2. Cum s-au obținut culorile din a doua imagine?
Prin amestecul unei culori cu alb sau cu negru, vei obține tonuri ale acelei culori.
Prin amestecul cu alb se obțin tonuri deschise, iar prin amestecul cu negru se
obțin tonuri închise.

1. Desenează pe o coală cel puțin trei fluturi și colorează-i, folosind tonuri mai
închise sau mai deschise. Decupează fluturii, perforează-i într-o margine a unei
aripi, trece o panglică prin orificiu și leagă-i. Ai obținut o cărticică a fluturilor în
tonuri deschise și închise.
35
4. TEHNICI MIXTE
1. Ce materiale și tehnici de lucru s-au folosit pentru realizarea lucrărilor?
În compoziția de mai jos, pentru a avea un efect deosebit, interesant, elementele
componente au fost realizate prin ștampilare, cu ajutorul unor frunze de mărimi și forme
diferite, iar fondul, prin tehnica pulverizării.

În această compoziție, detaliile clădirii, ramurile copacului și obiectele din partea de


jos au fost realizate cu creionul, iar culorile au fost aplicate cu pensula, folosind acuarela.

În artele plastice, pentru a obține lucrări artistice deosebite, originale, se pot


îmbina două sau mai multe tehnici de lucru, materiale și texturi diferite.
2. Pe o bucată de ziar, combină tehnica amprentării cu palma, cu o altă tehnică de
lucru și realizează un tablou personalizat.

36
Frisco
Indicație: Se împarte clasa de elevi în grupe de câte patru membri. Aceștia vor avea
de analizat lucrarea de mai jos, realizată prin tehnică mixtă (desen și pictură). Se
stabilesc rolurile membrilor echipei și se dezbate problema din mai multe perspective,
după cum arată indicațiile.

Roluri

Conservatorul Exuberantul Pesimistul Optimistul


are rolul de a obser- are rolul de a pre- va combate ceea va găsi posibilități
va calitățile lucrării ciza cât mai multe ce prezintă exube- de realizare a celor
prezentate, motivând îmbunătățiri ce se rantul, motivând de propuse de exube-
acest lucru. pot aduce lucrării. ce crede că nu este rant.
bine să se aducă
acele îmbunătățiri.
Rolurile participanților se pot inversa, pentru ca aceștia să își poată expune ideile. La
sfârșitul dezbaterii se trag concluziile.
1. Realizează o lucrare asemănătoare celei analizate mai sus, pe care să o îmbunătă-

țești, valorificând ideile exprimate în timpul dezbaterii.

37
5. PICTURĂ PE SUPORT TEXTIL
CU COLORANȚI CU TERMOFIXARE
- tehnică de lucru -
1. Ce materiale crezi că s-au folosit ca
suporturi de lucru pentru realizarea
lucrărilor?
2. Ce observi în prima imagine?
3. Ce tehnici de lucru s-au folosit pen-
tru decorarea lucrărilor?
4. Cum au fost decorate obiectele din
imaginile 3 și 4?
5. Ce elemente de limbaj plastic s-au
utilizat?

1 2

Peste tot în jurul nostru există culori. Pictorii folosesc în


creațiile lor diferite vopsele. Acestea pot fi pe bază de apă (acua-
rele, tempera, guașe) și pe bază de ulei. 4

Suportul textil (pânză, etamină, bumbac etc.) are o textură diferită în comparație
cu hârtia. Culorile folosite sunt diferite: coloranți cu termofixare*, vopsea textilă, vopsea
în ulei etc.
Tehnica picturii pe suport textil folosind coloranți cu termofixare presupune usca-
rea și fixarea culorilor cu ajutorul aerului cald.

38
Etape de lucru pentru realizarea unei picturi pe suport textil cu coloranți cu
termofixare

1. Se aleg materialele și 2. Se alege șablonul prefe- 3. Se trasează conturul cu


instrumentele de lucru. rat. Sub țesătură se așază carioca (evidențiatorul) pe
un carton, pentru protec- suprafața textilă, după șa-
ția suprafeței de lucru. blon.

4. Se pictează modelul cu 5. Se fixează coloranții 6. Se obține produsul final.


vopsea. cu ajutorul unui aparat
cu aer cald.
Culorile primare roșu, galben și albastru se regăsesc atât în natură, cât și pe
drapelul României. Roșu reprezintă jertfa strămoșilor care au luptat pentru țară și
libertate, galben ne duce cu gândul la bogăția pământului românesc, iar albastru
semnifică libertate și pace.
1. Pictează un tricou, folosind coloranţi cu termofixare. Alege un personaj preferat
pentru șablon.
2. Confecționează un banner* pentru galeria clasei, folosind aceeași tehnică. Pictea-
ză mesajul în nuanțe.
39
6. LINIA, PUNCTUL, CULOAREA, FORMA
- elemente de limbaj plastic în arta decorativă -
Portul popular
Motivele populare românești se regăsesc în cusături, în țesături, în prelucrarea lem-
nului și în alte decorațiuni specifice. Elementele din natură apar independent, în grupuri, în
șiruri etc.
În arta populară românească se folosesc ca elemente decorative: linia, punctul,
culoarea și forma. Principalele motive populare care se găsesc pe costumele tradițio-
nale românești sunt: flori și păsări, elemente din natură, forme geometrice etc. Acestea
diferă în funcție de zonele țării; la fel și culorile folosite.

Bluză tradițională Cămașă tradițională


românească (ie) românească (ie)
1. Ce vestimentație este prezentată în imaginile de mai sus?
2. Ce elemente de limbaj plastic s-au folosit în realizarea cusăturilor?
3. Cum au fost decorate cămășile din imagini?
Costumele populare, ştergarele* și fețele de masă cusute sau țesute, sunt decorate
cu râuri. Li se spune râuri, fiindcă pot continua la nesfârșit, precum curgerea apei.

șablon cusătură

Modele decorative

40
1. Denumește elementele de limbaj plastic folosite pentru decorarea obiectelor cu
specific popular românesc.

model repetitiv model simetric

Elementele de limbaj plastic care intră în alcătuirea modelelor decorative


sunt așezate în mod repetitiv și simetric.

Țesături

război de țesut

pled* ștergare

În casele țărănești din România, țesăturile au avut rol decorativ, dar și de uz casnic.
Acestea erau realizate în gospodăriile proprii, din fibre naturale (in, cânepă, lână), cu aju-
torul războiului de țesut și al instrumentelor pentru prelucrarea lânii. Pentru decorarea lor
se foloseau modele din natură.
41
Împletituri din fibre vegetale

1. Ce obiecte sunt prezentate în imagini?


3. La ce sunt folosite?
2. Cum au fost realizate? 4. Din ce sunt confecționate?
De-a lungul timpului, materialele din natură au oferit românilor resurse pentru a
realiza obiecte folosite în gospodărie. Aceste obiecte au rol decorativ sau sunt utilizate
pentru diferite activități. Și în prezent, unele dintre ele își păstrează utilitatea, iar altele,
prin valoarea lor, au devenit exponate* în muzee.
Prelucrarea artistică a lemnului

Lemnul a fost utilizat în construcțiile gos-


podărești, pentru confecționarea uneltelor, a us-
tensilelor de bucătărie și a pieselor de mobilier,
fiind o resursă foarte des întâlnită.
Pentru decorarea lemnului se folosesc unelte specifice sculpturii. Modelele se aleg
și se realizează în ateliere sătești, de către țăranii meșteșugari și tâmplari. Acestea înfru-
musețează porțile, pridvoarele, mobilierul etc.
42
Ceramică

Românii utilizează resursele solului (argilă și lut) pentru a crea obiecte cu scop prac-
tic și decorativ. Le înfrumusețează cu puncte, linii, culori și forme, prin zgâriere, incizie,
pictură și alte tehnici de lucru specifice olăritului. Astfel, elementele de limbaj plastic sunt
folosite tematic, unele regiuni având motive populare diferite de alte zone ale țării.
Olăritul, îmbinare între meșteșug și artă, a fost una dintre ocupațiile de bază ale
românilor din cele mai vechi timpuri.
Olarul, folosindu-și mâinile dibace și imaginația, dă viață lutului frământat cu apă.
1. Realizează, folosind un carton, o ramă pen-
tru fotografii și lipește pe acesta un material
textil de culoare deschisă. Decorează rama cu
motive folosite în arta populară românească.
Te poți inspira din imaginile alăturate.
2. Caută costume populare și fotografiază-le.
Identifică elementele de pe costume și prezintă moti-
vele cusute. Expune aceste fotografii în galeria clasei.
3. Pictează o cană și o farfurie din ceramică,
folosind motive decorative specifice zonei în care
locuiești. Modele decorative

43
7. ÎNDOIREA. KIRIGAMI
- tehnici de lucru -
Amintește-ți tehnicile de lucru învățate!

1. Ce materiale s-au folosit în realizarea lucrărilor din imagini?


2. Care dintre lucrări au fost realizate prin tehnica Tangram? Dar prin tehnicile Ori-
gami și Quilling?
3. Alege o lucrare realizată prin tehnica Quilling și alta prin tehnica Origami, apoi
compară-le, precizând modul de realizare al acestora. Ce utilitate poate avea fiecare lucrare?
Îndoirea este o tehnică de lucru prin care se strânge o hârtie, o stofă, un material
de două sau mai multe ori, așezând marginile una peste alta.
44
1. Ce reprezintă fiecare lucrare?
2. Din ce materiale au fost realizate acestea?
3. Ce tehnici de lucru cu hârtia recunoști în lucrările prezentate?
4. Ce tipuri de hârtie s-au folosit?
Kirigami este o tehnică de lucru care presupune plierea (îndoirea) unei bucăți
de hârtie și tăierea acesteia după un anumit model, astfel încât, atunci când se desfac
părțile pliate, să existe o simetrie a formelor tridimensionale obținute.
Cuvântul Kirigami este de origine japoneză și se traduce astfel: kiri - a tăia și kami - hârtie.
Pentru poporul japonez, ornamentele Kirigami reprezintă sănătate, eleganță, relația dintre
om și univers.

45
Hora fetelor - etape de realizare prin tehnica Kirigami

1. Se taie un dreptunghi din hârtie. 2. Se pliază hârtia în dreptunghiuri


mai mici, de aceeași dimensiune.

3. Se desenează conturul siluetei pe 4. Se decupează silueta după contur.


hârtia pliată, având cotul către partea
deschisă a hârtiei.

5. Se deschide forma obținută.


46
1. Realizează corespondența între fiecare lucrare și tehnica de lucru prin care a fost
obținută.

Quilling Kirigami Origami Tangram Împletire

Termeni cheie inițiali


Indicație
Termeni cheie inițiali - modalitate prin care se reactualizează cunoștințele care au
legătură cu tema lecției
1. Se vor scrie pe tablă patru cuvinte - cheie: Tangram, Quilling, Kirigami, Origami.
2. Organizați în perechi, se decide prin discuții desfășurate pe durata a trei - patru
minute, ce legătură există între acești termeni.
3. După ce se ajunge la o concluzie privind cele patru tehnici de lucru, se va realiza
o lucrare cu tema Cutia cu amintiri.
Cutia cu amintiri
2. Realizează trei flori prin tehnicile Origami, Quilling, respectiv Kirigami.
Îmbracă o cutie din carton cu materiale de diferite texturi (ziar, hârtie glasată, car-
ton ondulat, bucăți de plasă - ambalaj pentru buchete de flori etc.).
Decorează capacul cutiei cu cele trei flori.
Folosește cutia pentru a păstra amintiri din călătoriile tale.
47
Portul popular românesc
Investigație
Indicație
֍ Prin investigație se face o cercetare
amănunțită, desfășurată în mod organizat, cu
scopul de a descoperi ceva.
Elevii vor fi împărțiți în trei echipe.
Anunțarea temei
֍ Tema cercetării este Portul popular
românesc.
֍ Investigația se va desfășura pe parcur-
sul a patru săptămâni.
Împărțirea sarcinilor de lucru
֍ Elevii se împart în trei echipe.
֍ Fiecare echipă își alege două tipuri de costume populare românești (femeiesc și
bărbătesc), dintr-o anumită zonă geografică a țării.
֍ Prin intermediul Internetului și în cadrul vizitelor la muzee cu specific, se caută
informații referitoare la originea costumelor populare alese, precum și la denumirea pie-
selor din care sunt compuse.
֍ Se investighează elementele decorative care compun costumul femeiesc și pe
cel bărbătesc și se stabilesc tehnicile de realizare.
֍ Se observă culorile folosite în realizarea costumelor.
֍ Se realizează o lucrare în care să apară costumul popular decorat cu elementele
descoperite pe parcursul investigației, reprezentative zonei geografice studiate.
Prezentarea rezultatelor investigației
֍ Elevii se vor îmbrăca în costume populare.
֍ Fiecare grupă va prezenta rezultatele investigației și elementele specifice costu-
melor din zona studiată.
֍ Se vor evidenția elementele de limbaj plastic, precum și tehnicile de lucru folosite.
Evaluarea elevului de către cadrul didactic
Caracteristici/ comportamente DA NU
Atitudinea elevului faţă de sarcinile de lucru
A colaborat cu ceilalţi colegi.
A finalizat activitatea.
A avut spirit de iniţiativă.
A respectat regulile pentru îndeplinirea sarcinilor.
Corectitudinea realizării sarcinilor
A pus în aplicare achiziţiile anterioare.
A îndeplinit corect sarcinile.
Progresul realizat

48
5. RECAPITULARE
1. Numește culorile primare.
2. Care sunt culorile reci?
3. Realizează corespondențe.

tehnici mixte culori binare culori reci tonuri


4. Completează spațiile libere.
Nuanțele se obțin prin ... .
Tonurile se obțin prin ... .
Culorile binare se obțin prin ... .
5. Realizează o lucrare cu tema La teatru, în care să reprezinți un costum în culori
calde, o scenă în culori reci și o mască în culori primare.
Explozia stelară
Indicație: Se împart elevii în cinci echipe. Reprezentantul fiecărei echipe extrage un
bilet, pe care se află scrisă una dintre întrebările de mai jos. Elevii vor formula între-
bări despre tehnica de lucru Kirigami, pornind de la întrebările de pe bilet.
Răspunsurile vor fi date de membrii unei alte echipe, aleasă de către reprezentant.

De ce?

Cu ce? Pe ce?
Kirigami

Cum? Cine?

49
6. EVALUARE
1. Privește culorile prezentate și spune ce culoare obții prin amestecul lor.

+ = ?
+ = ?
+ = ?
2. Enumeră culorile calde.
3. Realizează corespondențe între imagini și denumirea elementelor de limbaj plastic.

nuanțe culori calde tonuri culori primare

4. Realizează o lucrare cu temă la alegere, în care să utilizezi tehnica mixtă de lucru,


tonuri de verde și nuanțe de roșu. Dă-i un titlu potrivit.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Item Suficient Bine Foarte bine
Precizează două Precizează trei
1 Precizează un răspuns corect.
răspunsuri corecte. răspunsuri corecte.
2 Numește o culoare. Numește două culori. Numește toate culorile.
Realizează corect Realizează corect Realizează corect
3
o corespondență. două corespondențe. toate corespondențele.
4 Respectă o cerință. Respectă două cerințe. Respectă toate cerințele.

Autoevaluare Ce îmi place? Ce nu-mi place? Ce-aș mai face?

Interevaluare Ce îți place? Ce nu-ți place? Ce-ai mai face?

50
U3 MĂIESTRIA FORMELOR

1. ÎMPLETIREA - tehnică de lucru


2. MODELARE LIBERĂ - tehnică de lucru. FORMA - element de limbaj plastic
3. FOTOGRAFIA CA LIMBAJ
4. RECAPITULARE
5. EVALUARE

Amintește-ți! În unitatea de învățare Măiestria formelor, vei fi evaluat de


către cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a activității și a
comportamentului elevului, prezentată la pagina 6.
51
1. ÎMPLETIREA
- tehnică de lucru-

1. Recunoști ceea ce este prezentat în imagini?


2. Ce materiale s-au folosit pentru confecționarea lor?
3. Ce utilitate au acestea?
4. Cum au fost realizate?

Împletirea este o tehnică de lucru prin care se îmbină/ încrucișează diferite ma-
teriale (fire, benzi, nuiele, material textil, papură, paie etc.), după anumite reguli.
Tehnica împletirii este folosită din cele mai vechi timpuri, atât în construirea anu-
mitor anexe ale locuințelor, cât și pentru confecționarea unor obiecte de uz casnic sau
decorativ.
Înainte de a fi împletite, fibrele vegetale pot fi tratate prin fierbere sau pot fi folosite
în starea lor naturală. În funcție de fibra folosită, împletiturile au o rezistență mai mare sau
mai mică. În prezent, obiectele de acest fel sunt protejate cu ajutorul unor lacuri speciale.
1. Căutați imagini și informații despre tehnica împletirii, folosind un dispozitiv
electronic. Vizitați muzee și expoziții de artă populară pentru a afla utilitatea
împletirii de-a lungul timpului, în toată lumea.
52
Etape de lucru pentru realizarea unei împletituri din pănuși de porumb

1 3
2

1. Se umezesc pănușile și se rup în 2. Se aleg trei fâșii cu 3. Se strâng la un ca-


fâșii subțiri. lungimile aproximativ păt toate trei, înno-
egale. dându-se cu o sfoară.

2
1 3

4. Se împletesc benzile, astfel: 5. Se leagă cu


- banda 1 se trece peste banda 2 sfoară și cel de-al
și pe sub banda 3; doilea capăt.
- banda 2 se trece peste banda 3
și pe sub banda 1;
- banda 3 se trece peste banda 1 6. Se folosește împletitura pen-
și pe sub banda 2; tru părul și mâinile unei păpuși
- se reiau etapele și se continuă din pănuși.
până la terminarea împletirii.

1. Realizează și tu o păpușă asemănătoare celei din imagine, folosind pănuși de


porumb sau alte fibre vegetale (nuiele de salcie, paie, fân etc.).
53
Etape de lucru pentru realizarea unei cocarde din fire textile

1. Se aleg materialele și in- 2. Se prind cele trei benzi 3. Se realizează împletirea, astfel:
strumentele de lucru: ațe din fire (roșu, galben și ● se trece firul roșu peste cel gal-
în culori primare, foarfecă, albastru) într-un nod și ben și pe sub cel albastru;
bandă adezivă și ac de si- se lipește nodul pe o su- ● se trece firul galben peste cel
guranță. prafață de lucru, folosind albastru și pe sub cel roșu;
bandă adezivă. ● se trece firul albastru peste cel
roșu și pe sub cel galben.
Se repetă pașii de la punctele
anterioare, lăsându-se libere ca-
petele firelor, pentru a forma un
ciucure.

4. Se prind cele trei fire într-un nod și se


taie de dimensiuni egale.

5. Împletitura se înfășoară și se coase


pentru a realiza cocarda. 6. Se obține produsul final.

1. Folosind tehnica împletirii, realizează un obiect pe care să-l dăruiești unei per-
soane dragi.

54
Confecționarea de obiecte decorative și bijuterii

1. Denumește obiectele din imagini.


2. Descrie elementele decorative de pe fiecare obiect.
3. Ce alte utilități ai putea găsi acestor accesorii?
Bijuteriile sunt obiecte confecționate din materiale și metale diverse, care, de-a
lungul timpului, au avut semnificații diferite (împodobirea corpului uman, obiecte cu rol
de protecție, obiecte de artă etc.).

Mărgelele sunt obiecte mici, care au diferite forme și dimensiuni, fiind obținute
din diverse materiale (piatră, os, sticlă, lemn etc.). Acestea au un orificiu mic, pentru a
putea fi înșirate.
Paietele sunt mărgele în formă de disc, folosite în scop decorativ. Acestea au dife-
rite culori și diferite forme geometrice.
Știați că ... Cea mai veche bijuterie din lume este un colier format din patru scoici
perforate și prelucrate?
55
Etape de realizare a unui obiect decorativ din mărgele

1. Materiale nece- 2. Se înșiră 3. Se răsu- 4. Se modelează 5. Se îndoaie sâr-


sare: sârmă subți- mărgelele cește sârma sârma pentru a ma, pentru a forma
re, mărgele. pe sârmă. la capete. obține un cerc. frunza de trifoi, ob-
ținându-se produ-
sul final.
Cusutul este prinderea părților unui articol vestimentar, a unui material textil, a
unui nasture etc., trecând prin ele un fir de ață cu ajutorul unui ac.

Etape de realizare a decorării unui accesoriu

1. Materiale ne- 2. Se trece acul prin 3. Se trece acul 4. Se continuă pro-


cesare: accesoriu, spatele accesoriului din fața materi- cedeul, pentru a
mărgele, ață, ac. spre față (de jos în alului spre spate coase mărgelele și
sus) și se introduce (de sus în jos). se obține produsul
mărgeaua. final.
1. Personalizează-ți un obiect școlar (penar, ghiozdan, banderolă, cravată etc.), de-
corându-l cu mărgele și paiete.
2. Confecționează o bijuterie din mărgele și paiete. Cu sprijinul cadrului didactic,
organizați o expoziție cu vânzare. Donați această sumă unei organizații caritabile
care se ocupă de cazuri ale copiilor cu nevoi speciale.
Filă de portofoliu
Cele mai frumoase mărgele
Colecționează mărgele și paiete. Sortează-le după mărime și culoare,
apoi lipește-le armonios pe o filă de portofoliu.
56
2. MODELARE LIBERĂ - tehnică de lucru
FORMA - element de limbaj plastic -

pastă de modelaj ceramică plastilină


1. Ce obiecte sunt prezentate în imagini?
2. Din ce materiale au fost realizate aceste obiecte? Ce alte materiale pentru mode-
laj mai cunoști?

1. Ce anotimp este prezentat în imagine?


2. Ce elemente compun această lucrare?
3. Ce materiale crezi că s-au folosit pentru realizarea acesteia?
4. Ce utilitate poate avea lucrarea de mai sus?
57
Modelarea liberă este o tehnică de lucru ce constă în redarea formelor unor
obiecte executate manual, fără tipare sau șabloane.
Această tehnică dezvoltă mușchii mici ai mâinilor și contribuie la dezvoltarea
atenției, a gândirii și a imaginației, cultivând simțul estetic.

Etape de lucru pentru realizarea unei bufnițe din plastilină

1. Se frământă plastili- 2. Se presează bila și se fi- 3. Se imprimă discurile, fo-


na, se combină culorile nisează marginile, pentru a losind un capac de carioca.
și se formează o bilă. obține un disc.

4. Se pliază două părți 5. Se pliază marginea de 6. Se imprimă două dis-


laterale opuse, fără să sus și se modelează forma curi pentru ochi și se rea-
se unească, mai apro- smocurilor din jurul urechi- lizează ciocul, prin incizie.
piate la un capăt și mai lor.
depărtate la celălalt.
58
Plastilina este un material moale și maleabil, care nu se usucă atunci când este
expus la aer, deoarece conține ulei.
Pasta de modelaj este un material de culoare albă sau maro, care se modelează
cu mâinile umezite, uscându-se când este expusă la aer.
Plastilina și pasta de modelaj pot fi ușor modelate cu ajutorul degetelor și al pal-
melor.
Forma reprezintă aspectul vizual exterior, înfățișarea lucrurilor, ființelor etc.
Etape de lucru pentru realizarea unei brățări din pastă de modelaj

1. Se umezesc mâini- 2. Se presează 3. Se realizează un


le și se modelează o bila și se formea- orificiu în centrul
bilă din pastă. ză un disc. discului.

7. Se trec două fire tex-


tile prin centrul florii și
se prind de o parte și de
cealaltă a acesteia, obți-
4. Se împing marginile cer- 5. Se pictează 6. Se lasă modelul nându-se brățara.
cului spre interior, pentru după prefe- la uscat.
a obține forma petalelor și rință.
se lasă floarea la uscat.
Lutul (argila) este un material întrebuințat în olărit, în
construcții și în sculptură.
În contact cu căldura mâinilor, argila se poate descompu-
ne, îngreunând modelajul. De aceea, este indicat să avem dege-
tele și palmele umezite.
1. Realizează un mărțișor din plastilină, pastă de modelaj sau
lut și oferă-l persoanei dragi.
Nu uita, folosește planșeta de modelaj pentru a proteja masa
de lucru!
Știați că ... William Harbutt, un profesor de artă din Anglia, din dorința de a obține
pentru studenții săi o compoziție care să nu se usuce, a creat plastilina, în anul 1897?
59
Pictură pe ceramică/ lemn/ sticlă

Pictură pe lemn Pictură pe sticlă Pictură pe ceramică

1. Ce suporturi de lucru s-au folosit pentru realizarea lucrărilor?


2. Ce elemente de limbaj plastic s-au utilizat pentru decorarea acestora?

Etape de realizare a unei picturi pe ceramică

1. Se desenează mode- 2. Se trasează con- 3. Se pictează în 4. Se lasă la uscat.


lul pe o coală de hârtie. turul pe farfurie. culori vii.
Pictura pe ceramică este o tehnică foarte cunoscută și folosită din cele mai vechi
timpuri.
60
Etape de realizare a unei picturi pe lemn

Pictura pe lemn este o tehnică de lucru mai greoaie, deoarece lemnul are o structu-
ră poroasă* și absoarbe rapid vopseaua aplicată. De aceea, este necesară o cantitate mai
mare de vopsea.
Etape de realizare a unei picturi pe sticlă

1. Se alege un mo- 2. Se așază 3. Se trasează 4. Se pictează 5. După ce s-a


del și se desenea- bucata de sti- conturul, urmă- elementele. uscat, se întoar-
ză pe o coală. clă peste șa- rind modelul de ce sticla pe par-
blon. pe șablon. tea necolorată.
Pictura pe sticlă este o tehnică ce scoate în evidență culorile vii, armonioase, atră-
gătoare, care sunt puse în valoare de strălucirea și transparența sticlei.
Pentru a picta obiecte de ceramică, lemn și sticlă sunt necesare vopsele speciale.
Pentru a decora un obiect, nu este întotdeauna necesar să se folosească un șablon,
ci trebuie doar să se dea frâu liber imaginației, pentru a obține lucrări unicat.
1. Realizează o pictură, folosind ca suport de lucru un obiect de ceramică, de lemn
sau de sticlă. Înainte de a-ți alege acest suport, gândește-te la utilitatea produsu-
lui final.
Știați că ... În România există zone cu tradiție în ceramică, recunoscute la nivel in-
ternațional? Culturile Cucuteni și Hamangia, precum și obiectele confecționate la Horezu,
în județul Vâlcea, s-au remarcat prin originalitate.
61
3. FOTOGRAFIA CA LIMBAJ

1. Ce reprezintă imaginile de mai sus?


2. Cu ce instrumente pot fi realizate?

Fotografia înregistrează culorile, apoi le redă cu ajutorul luminii.


În fotografie, formele redate privitorului de către fotograf exprimă realitatea încon-
jurătoare.
Fotografiile pot fi așezate și păstrate în albume foto, în calculator (folder), telefon
(galerie foto).

62
Fotografia este reprezentarea vizuală a unor persoane, peisaje, obiecte, anima-
le, evenimente etc. Fotografia transmite mesaje, idei, emoții. Limbajul fotografiei este
simplu de înțeles și direct.

Într-o fotografie se pot surprinde subiecte aparent banale, care pot fi transformate
în ceva spectaculos.
Instrumente folosite pentru realizarea fotografiilor:

Aparat foto digital Smartphone Aparat foto clasic

1. Observă ele-
mente din na-
tură, care pot
fi sugerate prin linii și
puncte, apoi realizează
fotografii cu acestea.

2. Pornind de la cuvintele - cheie: soare, floare, vară, explorează un colț din natură
și realizează fotografii. Așază fotografiile pe un panou cu titlul În parc.

Filă de portofoliu
Cea mai frumoasă fotografie
Realizează un album foto cu tema Familia mea.
Prezintă colegilor fotografia preferată și explică alegerea făcută.

63
Lumea vie
Proiect
Ce vom face?
☼ Vom realiza fotografii cu aspecte ale anotimpului primăvara.
Ce urmărim?
☼ Urmărim să ne informăm, prin intermediul fotografiei, despre diverse ipostaze
ale elementelor din natură.
Cum procedăm?
☼ Vă grupați în trei echipe și realizați fotografii
în care să surprindeți diferite elemente din natură, spe-
cifice anotimpului primăvara.
☼ Fiecare echipă va realiza un album cu aceste
fotografii, urmărind una dintre temele:
● Copaci
● Flori
● Insecte
☼ Membrii echipelor își vor stabili următoarele
sarcini de lucru:
● identificarea elementelor care urmează a fi
fotografiate, fiecare echipă urmărind tema aleasă;
● fotografierea elementelor identificate;
● imprimarea sau decuparea fotografiilor;
● așezarea fotografiilor în album;
● etichetarea elementelor fotografiate;
● scrierea denumirii albumului.
Cum vom evalua proiectul?
☼ Echipele își vor prezenta albumul foto în fața clasei.
☼ Elevii le vor analiza și vor face sugestii referitoare la modul de realizare a proiec-
telor celorlalte echipe.
☼ În analiza și evaluarea proiectului se va ține cont de următoarele criterii: res-
pectarea temei, calitatea imaginilor, prezentarea informațiilor și a fotografiilor potrivite,
așezarea și îmbinarea fotografiilor în mod armonios.
Autoevaluare Evaluarea elevului de către cadrul didactic
Criterii de apreciere Da Nu Criterii de apreciere Da Nu
Am desfășurat toate activitățile A colaborat cu alți colegi.
din proiect. A comunicat eficient.
Am rezolvat dificultățile apărute A finalizat corect sarcinile.
pe parcurs. A respectat regulile pentru îndeplinirea
Materialele/ lucrările proiectului sarcinilor.
sunt bine realizate. Și-a pus în aplicare achizițiile anterioare.

64
4. RECAPITULARE
1. Digrama Venn
Observă fotografiile de mai jos și scrie în diagramă care sunt asemănările și deo-
sebirile dintre cele două fotografii.

deosebiri asemănări deosebiri

2. Cu ce se realizează o fotografie digitală?


3. Folosind împletirea ca tehnică de lucru, realizează o podoabă (accesoriu) pentru
păr.
4. Modelează din plastilină, diferite obiecte necesare în bucătărie.
Model:

65
5. EVALUARE
1. Realizează corespondențe.

modelaj împletire fotografie


2. Completează spațiile libere.
a. Modelajul este o tehnică de lucru prin care se obțin ..., folosind ca materiale de
lucru argila sau... .
b. Fotografia înregistrează culorile, apoi le redă cu ajutorul ... .
3. Completând pe verticală, de la A la B, vei obține denumirea domeniului care cu-
prinde desenul, pictura, sculptura etc., după model.
Model: a. Prin modelarea lutului se obțin vase.
b. ... este înfățișarea exterioară a unei figuri.
c. ... înregistrează culorile și le redă apoi cu ajutorul luminii.
d. Argilă arsă sau ... . A
a. M O D E L A R E A
b.
c.
d.
B
4. Așază o fotografie într-o ramă realizată de tine. Decorează rama cu o împletitură
din plastilină.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Item Suficient Bine Foarte bine
Realizează corect Realizează corect Realizează corect
1
o corespondență. două corespondențe. trei corespondențe.
Completează corect Completează corect Completează corect
2
un spațiu liber. două spații libere. trei spații libere.
Completează corect Completează corect Completează corect
3
un cuvânt. două cuvinte. trei cuvinte.
4 Respectă o cerință. Respectă două cerințe. Respectă toate cerințele.

Autoevaluare Ce îmi place? Ce nu-mi place? Ce-aș mai face?

Interevaluare Ce îți place? Ce nu-ți place? Ce-ai mai face?

66
U4 LUMEA JOCULUI

1. LINIA (ca intersecție de planuri) - element de limbaj plastic


2. TEXTURI - element de limbaj plastic
3. FORMA - element de limbaj plastic
4. NUANȚE - element de limbaj plastic
5. TONURI - element de limbaj plastic
6. RECAPITULARE
7. EVALUARE
Amintește-ți! În unitatea de învățare Lumea jocului, vei fi evaluat de către
cadrul didactic și pe baza fișei de observare sistematică a activității și a com-
portamentului elevului, prezentată la pagina 6.
67
1. LINIA (ca
(ca intersecție de planuri)
planuri)
- element de limbaj plastic -

1. Numește construcțiile prezentate.


2. Ce materiale se folosesc pentru a construi o casă? Dar pentru un bloc?
3. Cum se numesc oamenii care le construiesc?
4. Cum poți recunoaște partea din față a unei clădiri?
5. Observă pereții, tavanul și podeaua din clasa ta. Cum sunt liniile care le delimi-
tează?

Prin linie (ca intersecție de planuri), reprezentăm suprafețele care alcătuiesc pe-
reții, podelele, tavanele, fațadele, acoperișul și alte elemente ale unei clădiri. Intersecțiile
planurilor (suprafețelor) oferă clădirii un aspect tridimensional.
Pentru a construi o clădire, se face mai întâi o schiță din linii a acesteia (proiect).
Clădirea are lungime, lățime și înălțime (tridimensională). Între liniile care delimi-
tează părțile componente, apar suprafețe (camere, pereți, tavane). În funcție de destina-
ția construcției, se realizează împărțirea prin pereți despărțitori. La exterior, apar fețele
construcției, care sunt diferite prin aspect și prin mod de decorare.
68
Aspecte ale unei clădiri văzută din unghiuri diferite.

față spate lateral dreapta spate

lateral stânga față lateral dreapta față lateral stânga spate

1. Care este partea din față a machetei din imagine? Dar cea din spate?
2. Câte etaje are?
Planurile variază în funcție de numărul etajelor, de tipul clădirii și de specificul zo-
nei în care este amplasată construcția (rural, urban, zonă de relief).
Persoana care schițează, proiectează și verifică etapele construirii unei clădiri se
numește arhitect. Arhitectura este știința care se ocupă cu proiectarea și construirea clă-
dirilor, după proporții și reguli, organizând spațiul eficient și armonios.
1. Realizează, din carton, o machetă a casei/ blocului în care locuiești. Adaugă ele-
mentele necesare (uși, ferestre), folosind hârtie colorată, acuarele sau creioane.
69
2. TEXTURI
- element de limbaj plastic -

1. Care sunt elementele ce compun macheta de mai sus? Ce mediu de viață este
prezentat?
2. Ce alte medii de viață cunoști?
3. Ai vizitat astfel de locuri?
Fiecare mediu de viață are anumite elemente care îl compun. Acestea au aspecte,
culori, dimensiuni și texturi diferite. Observă-le în următoarele imagini.

70
În machete și modele, texturile devin elemente de limbaj plastic, fiind folosite în
realizarea pieselor care intră în alcătuirea spațiilor, a decorului, a personajelor etc.
Textura este aspectul unui material, care poate fi: moale, aspru, subțire, trans-
parent, neted etc. Acest aspect este rezultatul modului de realizare a materialului
prin țesut, cusut, lipire, împletire, zidărie, vopsire etc. sau al modului în care a fost
creat de natură.

1. Ce mediu de viață este prezentat în machetă?


2. Ce tehnici de lucru s-au folosit pentru realizarea acesteia? Dar materiale?
1. Grupați în trei echipe, realizați câte o machetă cu tema Medii de viață.
Prin tragere la sorți, se vor stabili denumirile echipelor: echipa Polul Nord, echipa
Polul Sud și echipa Deșert.
Veți folosi materiale cu texturi și culori specifice mediului de viață.
Sugestii de materiale: material textil, cuburi, polistiren, sare grunjoasă, nisip etc.
Amintește-ți de materialele reciclabile depozitate în cutiile confecționate în cadrul
proiectului Ne jucăm și reciclăm. Folosește-te de ele pentru realizarea lucrării.
71
Miniscena. Decor scenografic

1. Ce reprezintă fiecare imagine?


2. Care sunt asemănările și deosebirile dintre ele?
3. Ai fost vreodată într-o astfel de sală? Descrie-o.
Scena este un spațiu special amenajat într-o sală sau în aer liber, pentru desfă-
șurarea unui spectacol, a unui concert, a unei piese de teatru.
Decorul scenografic este ansamblul de obiecte specifice spectacolului ce ur-
mează a fi prezentat pe scenă.
Etape de realizare a unei scene în miniatură

1 2 3

4 5
Un decor este alcătuit din: costume, obiecte de iluminat, mobilier, carton pictat,
măști etc. În diferite momente, cortina se închide sau se deschide, pentru a marca pauze-
le, pentru a se face schimbările decorului, la începutul și la finalul spectacolului.
72
1. Prezintă elementele decorului scenografic.
2. Ce legătură există între personajele de mai jos și decor? Recunoști povestea din
care fac parte?

Vizualizează, audiază sau citește povestea Alice în Țara Minunilor, scrisă de Lewis
Carroll, apoi identifică momentul prezentat în decorul de mai sus.
1. Se apropie sfârșitul anului școlar. Discutați despre cadrul în care v-ar plăcea să se
desfășoare festivitatea acestui eveniment.
2. Realizează o miniscenă cu un decor scenografic, așa cum ți-l imaginezi.
73
3. FORMA
- element de limbaj plastic-
Jocuri și jucării

1. Ce observi în imagini?
2. Ce materiale s-au folosit
pentru realizarea acestora?
3. De către cine pot fi folosite?

Jucăriile sunt folosite în acti-


vitățile copiilor. Ele dezvoltă inteli-
gența, creativitatea și gustul pentru
frumos, fiind o sursă de amuzament
și relaxare. Jucăriile sunt educative și
au un rol important în cunoașterea
realității înconjurătoare.

Jucăriile sunt modele ale unor ființe sau lucruri din lumea reală sau imaginară.
Confecționarea acestora presupune utilizarea anumitor forme și asamblarea lor, folo-
sind materiale și instrumente diverse.
1. Din role de hârtie, confecționează o jucărie, reprezentând animalul preferat.
Folosește-o ca marionetă într-un joc de rol, împreună cu un coleg.

74
Jucăriile pot fi manevrate (mânuite) de către păpușari* pe scenele de teatru pentru
copii. Acestea se numesc marionete*.

Din materiale reciclabile poți confecționa jucării, jocuri, colaje, machete etc., folo-
sindu-ți imaginația, îndemânarea și creativitatea.

1. Ce joc este prezentat în cele


două imagini?
2. Care sunt asemănările și de-
osebirile dintre acestea?
3. Tu ai jucat acest joc?
4. Unde se poate desfășura un
astfel de joc?

Jocurile au un rol important în viața voastră (a copiilor), fiind o activitate plăcu-


tă, dezvoltând emoția, imaginația, creativitatea, memoria, atenția, spiritul de echipă etc.
Comparativ cu jucăriile, în desfășurarea jocurilor trebuie respectate anumite reguli.

1. Din pahare de plastic sau de carton și din alte materiale, realizează un joc.
Înainte de a-l practica, nu uita să stabilești regulile de desfășurare.

Știați că ... Mamiferele tinere se joacă adesea cu diferite obiecte? Ele pot transforma
orice lucru, chiar și mâncarea, într-o jucărie.

75
Schițare prin colaj

1. Denumește mediul prezentat în imagini.


2. Ce materiale s-au folosit pentru realizarea colajului?
3. Precizează cele mai importante instituții din localitatea ta.
4. Prin ce tehnici de lucru au fost realizate elementele colajului?
76
2

1. Cum se numește tipul de localitate prezentat în imaginile de mai sus?


2. Ce materiale s-au folosit pentru realizarea colajului?
3. Prin ce tehnici de lucru au fost realizate elementele colajului?
Pentru a organiza cât mai armonios o suprafață de teren sau un spațiu interior, se
poate face o schițare prin colaj. Astfel, se pot vizualiza construcții, clădiri, străzi, amenaja-
rea mobilierului, a elementelor decorative, dar și culori care vor compune spațiul în mod
eficient și avantajos.
77
Colajul este o tehnică de lucru prin care se realizează un tablou, utilizând mate-
riale diferite, pentru a crea lucrări unice.
Materialele utilizate pot fi: hârtie (glasată, creponată, carton, reviste, ziare), fire
textile (pânză, ațe etc.) materiale din natură, lipici, acuarele.
Pentru realizarea schițării prin colaj, se parcurg mai multe etape:
1. În funcție de tema dată sau aleasă, se aleg materiale, instrumente și suportul
de lucru adecvat.
2. Formele elementelor necesare se conturează pe materialele de lucru.
3. Se decupează aceste forme și se lipesc, asamblându-le în mod armonios, pen-
tru a alcătui colajul.

Diagrama Venn
Observă colajele 1 și 2 de la paginile 76, respectiv 77, apoi realizează o diagra-
mă asemănătoare celei de mai jos.
Completează această diagramă cu asemănările și deosebirile dintre formele clădiri-
lor, formele geometrice, formele naturale etc., ale elementelor ce compun aceste așezări.

Deosebiri Asemănări Deosebiri

1. Vizionează un film, având ca temă localitatea în care locuiești, sat sau oraș.
Joc de rol
Imaginează-ți că ești ghid și trebuie să le prezinți excursioniștilor spațiul ambiental
urban și spațiul ambiental rural.
În prezentarea ta, trebuie să ții cont de formele clădirilor, descrierea regulilor exis-
tente în desenarea fațadelor, istoricul caselor, construcții reprezentative etc.

2. Realizează o schițare printr-un colaj, în care să evidențiezi locul natal.

Știați că ... Se pot


realiza colaje de fotogra-
fii, cu ajutorul aplicații-
lor digitale, instalate pe
dispozitivele electroni-
ce: smartphone, tabletă
etc.?

78
4. NUANȚE
- element de limbaj plastic -
Confecționare de costume și măști

1. Ce este prezentat în imagini?


2. Ai participat la spectacole în care actorii erau costumați
astfel?
3. Ce sentimente ți-au transmis acestea?
4. Ai purtat astfel de costume în cadrul momentelor artistice
din școala ta? Ce personaje ai interpretat?
79
Costumele și măștile sunt folosite atât de adulți, cât și de copii, la anumite sărbă-
tori, evenimente, spectacole etc.
Ele pot transmite diferite stări: bucurie, tristețe, teamă, nerăbdare etc.

Măștile și costumele au rolul de a-l ajuta pe interpret să transmită spectatorilor


nu doar mesajul, ci și impresia că personajul este real.
Pentru confecționarea costumelor și măștilor se folosesc materiale cu texturi
diferite, în nuanțe diverse, pentru a fi cât mai expresive și atractive.

1. Recunoașteți per-
sonajele reprezen-
tate de măștile din ima-
gini? Din ce poveste fac
parte?

2. Citește textul de mai jos.


Iarnă. Noapte lucie* într-o lume ca din poveşti. Şi-n cu-
prinsul larg, uriaşul policandru* al cerului îşi aprinde, una câte
una, luminile, ca într-o nemăsurată sală de dans. Vieţuitoarele
pustietăţii sunt încântate de farmecul acesta: păsările zboară
ca ziua, lupul poposeşte pe labe, în hăţişuri*, şi priveşte ne-
mişcat. Vulpea stă lângă vizuină şi nu se-ndură să meargă la
vânat, veveriţa sare creangă după creangă şi hoinăreşte, ca
o deşucheată*, pădurea-ntreagă, iar iepurele a zbughit-o la
jucat. Încet, ascultând, ademenind, a ieşit tiptil-tiptil din cură-
tură*, şi când a ajuns la margine şi-a văzut întinderea lucie de
zăpadă, a-nceput să sară de bucurie.
(Fricosul după Emil Gârleanu)
1. Consideri că masca - iepure este potrivită pentru a interpreta rolul personajului
din textul citit?
2. Pentru ce alt rol ar mai putea fi folosită?
1. Confecționează o mască reprezentativă unei viețuitoare din textul Fricosul după
Emil Gârleanu. Interpretează un joc de rol cu colegul de bancă.
2. Confecționează un costum pentru Carnavalul primăverii.
80
5. TONURI
- element de limbaj plastic -
Camuflajul

1. Identifică și denumește viețuitoarele ascunse.


2. Există asemănări între aceste viețuitoare și mediul lor de viață? Care sunt?
Camuflajul este adaptat atât mediului înconjurător, cât și comportamentelor ani-
malelor.
Viețuitoarele se camuflează, adică se pot confunda cu mediul în care trăiesc, având
tonuri de culoare asemănătoare cu acesta prin coloritul blănii, al penajului și al pielii.
Astfel, ele au abilitatea de a trece neobservate, camuflându-se perfect pentru
a-și obține hrana mai ușor și pentru a nu fi identificate de către alte viețuitoare.

81
1. Ce viețuitoare reprezintă cele două costume?
2. În ce mediu de viață trăiesc acestea?
3. Ce întrebuințări găsești costumelor?
4. Care sunt tonurile culorilor fiecărui costum?
5. Ai putea interpreta rolul unui personaj din povești cunoscute de tine, îmbrăcând
aceste costume?
Precum animalele, oamenii se camuflează și ei, costumându-se în culorile mediului
cu care doresc să se confunde.

1. Confecționează un costum pe care să îl folosești într-un joc de mișcare, ce nece-


sită camuflaj, precum și în cadrul unor scenete.
Folosind culoarea ta preferată, obține tonuri ale acesteia și realizează elementele
specifice costumului.
2. Costumat într-un personaj din povești, prezintă în fața colegilor informații despre
acesta. Motivează alegerea făcută și evidențiază detalii referitoare la obținerea tonurilor
de culoare.
82
ARHITECȚII
Investigație
Definirea problemei
֍ Observarea formei unei construc-
ții, văzută din diferite unghiuri.
Anunțarea temei
֍ Tema aleasă este Arhitecții.
֍ Investigația se va desfășura pe
parcursul unei săptămâni.
Împărțirea sarcinilor de lucru
֍ Elevii se organizează în trei grupe
de cercetare și își planifică investigația după
următorul plan:
1. Se studiază clădirea în care se învață, văzută din diferite unghiuri (față, spate,
lateral stânga, lateral dreapta).
2. Se schițează planul clădirii.
3. Se realizează clădirea din cutii de carton.
4. Se îmbracă sau se pictează cutiile, apoi se desenează ferestrele și ușile pe fețele
clădirii.
5. Se realizează o machetă cu baza din polistiren, având ca elemente clădirea re-
alizată, aleile, băncile și pomii din fața intrării principale. Acestea se confecționează din
materiale reciclabile.
Prezentarea rezultatelor investigației
֍ Fiecare grupă prezintă macheta și rezultatele investigației.
֍ Prezentarea trebuie să implice toți membrii grupului, fiecare explicând etapa la
care a contribuit.
֍ Expuneți machetele în clasă.
Evaluarea elevului de către cadrul didactic
Caracteristici/ comportamente DA NU
Atitudinea elevului faţă de sarcinile de lucru
A colaborat cu ceilalţi colegi.
A finalizat activitatea.
A avut spirit de iniţiativă.
A respectat regulile pentru îndeplinirea sarcinilor.
Corectitudinea realizării sarcinilor
A pus în aplicare achiziţiile anterioare.
A îndeplinit corect sarcinile.
Progresul realizat

83
RECAPITULARE
1. Care dintre imaginile de mai jos sunt machete?

2. Completează spațiile libere.


• Textura poate fi ..., ..., ..., ..., ... .
• Pentru a organiza armonios o suprafață de teren sau un spațiu de interior, se face o ...
prin colaj.
3. Joc de cuvinte.
Completând spațiile libere, de la A la B, vei obține cuvântul care denumește un
obiect foarte îndrăgit de copii.
a. Tehnică de lucru ce con- A
stă în realizarea unui tablou prin
a.
lipirea mai multor materiale
b. Aspectul unui material b.
c. Proiect sau ...
c.
d. Modalitate prin care
unele viețuitoare își schimbă d.
aspectul exterior, pentru a nu fi e.
identificate
e. Proiectant sau ... f.
f. Schița pentru construi- g.
rea unei clădiri se realizează în ...
g. Obiecte folosite într-un B
spectacol
84
EVALUARE
1. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații.
a. Textura poate fi aspră, moale, netedă.
b. Decorul scenografic este ansamblul de obiecte specifice unei locuințe.
c. Din materiale reciclate se pot confecționa jucării.
2. Realizează corespondențe.

camuflaj nuanțe texturi linia (ca intersectie de planuri) culori primare


3. Numește șase tipuri de materiale pe care le poți utiliza în realizarea unui colaj.
4. Confecționează o mască în care să folosești trei materiale diferite.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Item Suficient Bine Foarte bine
1 Alege un răspuns corect. Alege două răspunsuri corecte. Alege trei răspunsuri corecte.
Realizează corect Realizează corect Realizează corect
2
una - două corespondențe. trei corespondențe. patru corespondențe.
Numește corect două - trei Numește corect patru - cinci Numește corect șase
3
tipuri de materiale. tipuri de materiale. tipuri de materiale.
4 Folosește un material. Folosește două materiale. Folosește trei materiale.

Autoevaluare Ce îmi place? Ce nu-mi place? Ce-aș mai face?

Interevaluare Ce îți place? Ce nu-ți place? Ce-ai mai face?

85
RECAPITULARE FINALĂ
1. Răspunde la următoarele întrebări.
a. Care sunt culorile primare?
b. Care sunt culorile calde? Dar cele reci?
c. Ce se obține prin amestecul culorilor?
d. Cum sunt așezate elementele de limbaj plastic în modelele decorative?

2. Explozia stelară

Se împart elevii în 6 grupe. Reprezentatul fiecăreia extrage un bilet pe care se află


una dintre formulările scrise pe steluțe. Elevii vor alcătui întrebări despre fotografie.
Răspunsurile vor fi date de membrii unei alte echipe, aleasă de către reprezentant.
Model: Unde păstrăm fotografiile?

De ce?

Cu ce? Pe ce?
Fotografie

Cum? Cine?

3. Modelează din plastilină animale domestice și realizează o machetă cu titlul


La fermă.
4. Compune un dialog între Soare și un Nor. Confecționează măști pentru aceste
personaje, folosind nuanțe și tonuri. Interpretează rolurile.
86
EVALUARE FINALĂ
1. Completează enunțurile.
Culorile binare se obțin prin ... .
Tehnica mixtă presupune îmbinarea ... .
Pictura pe suport textil, folosind coloranți cu termofixare, presupune uscarea și
fixarea culorilor cu ajutorul ... .
2. Realizează corespondențe.

schițare modelaj pensulație fotografiere Kirigami împletire


3. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații.
a. Roșu, galben și albastru sunt culori calde.
b. Valoarea se realizează prin punerea în evidență a părților mai luminate sau mai
întunecate.
c. Lutul se folosește în olărit.
4. Realizează un colaj cu tema Dansul florilor, în care să utilizezi tehnica Kirigami,
tehnica mixtă și tehnica împletirii.
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ
Item Suficient Bine Foarte bine
Completează corect Completează corect Completează corect
1
un răspuns. două răspunsuri. trei răspunsuri.
Realizează corect două-trei Realizează corect Realizează corect
2
corespondențe. patru corespondențe. cinci corespondențe.
3 Alege corect un răspuns. Alege corect două răspunsuri. Alege corect trei răspunsuri.
4 Folosește o tehnică de lucru. Folosește două tehnici de lucru. Folosește trei tehnici de lucru.
Evaluați portofoliul realizat pe parcursul anului școlar, urmărind criteriile de apreci-
ere din modelul fișei de evaluare.
Autoevaluare unuiEvaluarea Evaluarea
Criterii de apreciere coleg cadrului didactic
Da Nu Da Nu Da Nu
realizarea corectă a temelor de portofoliu
originalitate/ creativitate
aspectul îngrijit al lucrărilor
Mai multe aprecieri cu DA, înseamnă că ai realizat progres în dezvoltarea ta.
Mai multe aprecieri cu NU, înseamnă că trebuie să acorzi mai multă atenție realiză-
rii lucrărilor tale în anul școlar următor.
87
Dicționar
banner - bucată mare de pânză sau de material plastic, așezată pe o clădire sau deasupra
unei străzi, pe care se află o reclamă, un desen etc.
curătură - loc defrișat (curățat de cioturi, rădăcini, mărăcini etc.)
deșucheată - neastâmpărată
exponat - obiect expus într-un muzeu, într-o expoziție sau într-o vitrină
hățiș - pădure mică, foarte deasă
lucie - care răspândește lumina
marionetă - păpușă acționată (mânuită) de o persoană, fiind pusă în mișcare cu sfori
păpușar - persoană care dă spectacole de păpuși, manevrându-le cu mâna sau condu-
cându-le din spatele decorului, cu ajutorul sforilor
pled - cuvertură viu colorată de lână sau de fire sintetice; pătură ușoară
policandru – candelabru; lustră cu mai multe brațe
poros - care are mici orificii
ștergar - bucată dreptunghiulară de pânză, uneori cu broderii sau cu franjuri, care ser-
vește ca prosop sau ca podoabă în casele țărănești
tărâm - ținut, regiune, meleag
termofixare - procedeu de fixare a coloranților pe materiale textile, cu ajutorul aerului
cald
tornadă - furtună violentă

Vacanţă plăcută!

88
ISBN: 978-606-36-1633-4