Sunteți pe pagina 1din 1

4.

MODEL DE DECLARAŢIE DE ACCEPTARE TACITĂ A SUCCESIUNII ÎN AFARA TERMENULUI DE


OPȚIUNE SUCCESORALĂ

S-a cerut redactarea si autentificarea urmatorului act:

DECLARAȚIE

Subsemnatul,..................., cetățean .........., cod numeric personal ....................., cu


domiciliul în .............., posesor al cărții de identitate seria .........nr. ..........., eliberată de ...........,
la data de ..........., declar că am acceptat succesiunea defunctului............, cetățean .............,
având cod numeric personal ............ , decedat la data de ................ , cu ultimul domiciliu
în ................, conform certificatului de deces seria ............. nr............... eliberat de
Primăria .............. la data de ............... .

Declar că am față de defunct calitatea de.................. .

Acceptarea succesiunii a fost făcută în termenul de opțiune succesorală, întrucât încă de


la data de _________ subsemnatul am locuit în mod stabil în imobilul situat în mun. ____,
având nr. cadastral ___, înscris în cartea funciară nr. ____, care a aparținut defunctului ____ și
am achitat impozitul aferent acestui imobil.

Dau prezenta declaraţie în condiţiile art. 1.108 și următoarele din Codul civil spre a servi
la dezbaterea succesiunii defunctului................. .

Prezenta declaraţie se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul Naţional


Notarial de Evidență a Opțiunilor Succesorale (RNNEOS).
Eu,..................., declar că am citit actul, sunt de acord cu conținutul său și îmi exprim
consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză,
consimțământul nefiindu-mi viciat.

Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul public..............., cu


sediul biroului individual notarial în .............., într-un singur exemplar original, care se păstrează
în arhiva biroului individual notarial și ........... (...........) duplicate, din care 1 (un) exemplar va
rămâne în arhiva biroului notarial, ........(............) exemplare s-au eliberat părţii.
Declarant,
..........................(nume, prenume, semnatura)

S-ar putea să vă placă și