Sunteți pe pagina 1din 2

71.

MODEL DE PROCURĂ SPECIALĂ DE GARANTARE - FIDEIUSOR


S-a cerut redactarea si autentificarea urmatorului act:

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, ________, cetățean român, având cod numeric personal


____________, cu domiciliul în _________________, posesor al cărții de identitate seria __
nr. ______ eliberată de ______, la data de ______, ______, împuternicesc prin prezenta pe
numitul _______, cetățean român, având cod numeric personal ____________, cu domiciliul
în _________________, posesor al cărții de identitate seria __ nr. ______ eliberată de
______, la data de ______, pentru ca, în numele meu și pentru mine, să constituie o
fideiusiune în favoarea _____ SA, prin care să garantez în solidar cu solicitantul creditului,
societatea _______, cu sediul în ______, având CUI _____, executarea obligaţiilor acestuia
față de bancă de rambursare a creditului/creditelor în valoare maximă de ___ (_____) Lei,
precum și a dobânzilor și a celorlalte costuri aferente acestuia, având calitatea de fideiusor
solidar.
În vederea constituirii fideiusiunii, contractul semnat de mandatarul meu în acest sens
va cuprinde cel putin clauze similare cu cele de mai jos:
Garantul fideiusor se obligă să platească in mod solidar cu împrumutatul toate
sumele datorate de acesta băncii, de natura principalului, dobânzilor, comisioanelor, tuturor
accesoriilor şi cheltuielilor care ar rezulta din contractul de credit care urmeaza sa se incheie
cu banca. Garantul fideiusor raspunde, de asemenea, si de cheltuielile de judecata si de
executare silita avansate de banca in cazul procedurilor indreptate impotriva
imprumutatului.
Ca urmare a solidarității dintre Garantul fideiusor și împrumutat, Garantul fideiusor
nu poate invoca beneficiile de discutiune si de diviziune.
In cazul unor mai multi garanti fideiusori, toti sunt tinuti indivizibil intre ei, astfel incat
fiecare dintre ei este tinut pentru intreaga datorie.
Garantul fideiusor nu se poate prevala în executarea propriilor obligaţii faţă de bancă
de nici de excepţiile sau prelungirile de termene pe care banca le-ar putea acorda
imprumutatului sau de modalitatea preferenţială de imputare a plăţii efectuate de
imprumutat înainte sau după data scadenţei obligaţiilor de plată.
Garantul fideiusor autorizează banca să debiteze conturile curente deţinute la banca
pentru restituirea sumelor datorate conform contractului de credit şi să efectueze orice
operaţiune de schimb valutar, dacă este necesar, utilizând cursul Băncii din ziua efectuării
operaţiunii.
Fideiusiunea constituita prin prezentul contract nu reprezinta o fideiusiune constituita
in considerarea unei anumite functii detinute de imprumutat sau de Garantul fideiusor.
Garantul fideiusor intelege si este de acord ca datoriile pentru care se constituie
fideiusiunea nu au caracter viitor sau nedeterminat si ca perioada pentru care se acorda nu
are caracter nedeterminat, astfel incat prevederile art. 2.316 Cod civil nu sunt aplicabile
acestei fideiusiuni.
Fideiusiunea constituita este data in considerarea creditului acordat imprumutatului
prin contractul de credit si a obligatiilor acestuia de rambursare a creditului, dobanzilor,
comisioanelor si spezelor aferente si inceteaza atunci când intreaga datorie este în totalitate
achitata bancii de catre imprumutat sau garanti.
Pentru evitarea oricaror neintelegeri, fideiusiunea este constituita pe o perioada
egala cu durata contractului de credit astfel cum rezulta din acesta si din orice acte
aditionale care se vor putea incheia la acesta, la care se adauga 5 ani, dar nu mai tarziu de
data la care toate sumele datorate.
Pentru realizarea prezentului mandat, în numele meu și pentru mine, mandatarul
meu va prezenta băncii toate documentele solicitate, va semna acordul pentru prelucrarea
datelor mele cu caracter personal de catre bancă, birourile de credit cu care banca
colaboreaza, Centrala Riscurilor Bancare, va semna contractul de credit in numele meu, in
calitate de garant fideiusor, inclusiv orice acte aditionale ulterioare prin care nu se
majoreaza suma creditului, astfel cum intelege sa le negocieze, va face cereri si va da
declaratii oriunde va fi necesar, semnand oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi
opozabila.
Mandatarul meu este împuternicit cu puteri depline să-mi reprezinte interesele față
de Bancă, având deplină putere să negocieze, să aprobe, să încheie și să execute, în numele
meu și pentru mine, Contractul de credit menționat în prezenta procură, convenția de
fideiusiune, ale căror prevederi îmi sunt pe deplin opozabile, precum și orice document în
legatură cu încheierea contractului de credit și a convenției de fideiusiune.
Totodată, declar că am cunoștință de faptul că neîndeplinirea de către Împrumutat a
oricărei prevederi a Contractului de credit reprezintă caz de culpă, iar Banca poate declara
scadența anticipată a creditului și, ca efect, poate trece la executarea garanțiilor aferente
creditului.
În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu și
pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabilă in limitele prezentului mandat.
Mandatul se întinde și asupra altor acte necesare executării lui, neprecizate expres în
cuprinsul prezentului înscris.
Prezentul act se încheie cu respectarea dispozițiilor art. 1.295-1314 și art. 2.009-2.038
Cod civil.
Eu, mandantul, declar că notarul public mi-a adus la cunoștință modul de acceptare
de către mandatar a acestei oferte de mandat, precum și faptul că pot revoca oricând, până
la îndeplinire, prezentul mandat.
Prezentul mandat este gratuit, netransmisibil și valabil ___ (____) ani, începând de
azi, data autentificării.
Prezentul mandat se înscrie de notarul public instrumentator în Registrul național
notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora (RNNEPR), pe cheltuiala
mandantului.
Eu, mandantul, declar că am citit actul, sunt de acord cu conținutul său și îmi exprim
consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză,
consimțământul nefiindu-mi viciat.
Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul public _______, cu
sediul biroului individual notarial în ________, într-un singur exemplar original, care se
păstrează în arhiva biroului individual notarial și __ (____) duplicate, din care 1 (un)
exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial, iar __ (_____) exemplare s-au eliberat
părţii.

MANDANT,

____________(nume, prenume, semnătură)

S-ar putea să vă placă și