Sunteți pe pagina 1din 3

71.

MODEL DE PROCURĂ SPECIALĂ DE GARANTARE - FIDEIUSOR


S-a cerut redactarea si autentificarea urmatorului act:

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, ________, cetățean român, având cod numeric personal


____________, cu domiciliul în _________________, posesor al cărții de identitate seria __
nr. ______ eliberată de ______, la data de ______, ______, împuternicesc prin prezenta pe
numitul _______, cetățean român, având cod numeric personal ____________, cu domiciliul
în _________________, posesor al cărții de identitate seria __ nr. ______ eliberată de
______, la data de ______, pentru ca, în numele meu și pentru mine, să mă reprezinte cu
puteri depline în fața ______ S.A. (denumită în continuare ,,Banca’’) și a oricăror
instituții/autorități, în vederea încheierii unei convenții de fideiusiune pentru garantarea
unui credit în sumă de până la ___ (____) lei, care se va acorda de catre Banca societății
__________ SRL, cu sediul in _________________________________, convenție de
fideiusiune care va avea urmatorul conținut:
Art.1. ,,Fideiusorul, in mod irevocabil si neconditionat, se angajeaza si garanteaza, in
solidar cu Imprumutatul, indeplinirea de catre Imprumutat a tuturor obligatiilor acestuia,
precum si restituirea la timp si intocmai a Creditului acordat de catre Banca Imprumutatului,
impreuna cu dobanzile, comisioanele, taxele si orice alte cheltuieli aferente Contractului de
credit, cu toate modificarile ulterioare;
Art.2. In cazul in care Banca sufera prejudicii ca urmare a neindeplinirii de catre
Imprumutat a oricareia sau tuturor obligatiilor sale rezultate din Contractul de credit,
Fideiusorul se obliga sa despagubeasca Banca pentru toate pierderile inregistrate;
Art.3. Conform prezentei Garantii Fideiusorul se obliga sa plateasca Bancii dobanda
aferenta tuturor sumelor datorate de catre Imprumutat de la data prezentei pana la
rambursarea integrala a sumelor datorate, aceasta dobanda fiind platibila la o rata egala cu
aceea platita de catre Imprumutat, asa cum este calculata si modificata de catre Banca,
impreuna cu toate cheltuielile, penalitatile sau comisioanele (inclusiv, dar fara a se limita la
comisioane juridice) datorate Bancii in legatura cu (si pentru executarea) oricaror obligatii
ale Imprumutatului, Contractului de credit sau prezentei garantii;
Art.4. Fideiusorul se obliga sa indeplineasca obligatiile sus-mentionate prin plata
sumelor respective in 2 (doua) zile lucratoare de la prima cerere scrisa a Bancii intr-un cont
indicat de catre Banca. Fideiusorul va fi de drept in intarziere pentru neexecutarea la
scadenta a oricaror obligatii rezultand din prezenta conventie. Banca nu este obligata sa
procedeze la executarea oricarei alte garantii, instituite in favoarea sa, anterior solicitarii de
plata adresate conform prezentei conventii.
Art.5. Fideiusorul declara ca isi asuma şi accepta riscul schimbarii exceptionale
(previzibile sau imprevizibile) a imprejurarilor de natura economica, politica sau de orice alta
natura independente de vointa partilor, inclusiv (fara a se limita la) schimbari ale valorii
indicelui de referinta valutara care pot aparea dupa data incheierii prezentei conventii si care
ar avea drept efect cresterea costurilor de executare a obligatiilor contractuale si ca vor
suporta consecintele unor asemenea modificari si renunta anticipat si irevocabil la orice
pretentii decurgand din asemenea schimbari.
Art.6. Fideiusorul declara si garanteaza faptul ca obligatiile sale de plata conform
prezentei garantii vor fi avea un rang de prioritate cel putin egal cu toate obligatiile sale
decurgand din alte angajamente (pari passu).
Art.7. Fideiusorul va fi tinut fata de orice recunoastere a obligatiilor, datoriilor,
rezultand din Contractul de credit facuta de catre Imprumutat, iar in cazul unei executari
partiale a obligatiilor rezultate din prezenta nu va avea dreptul de a se intoarce impotriva
Imprumutatului pana la plata integrala catre Banca a tuturor sumelor stipulate in art.3 si
art.4 al prezentei conventii.
Art.8. Fideiusorul renunta in mod irevocabil si neconditionat la beneficiul discutiunii şi
diviziunii, prevazute de art.2294 si art.2295 Cod Civil şi in general la orice contestatie si
opozitie impotriva Bancii, izvorate din prezenta conventie si Contractul de credit, precum si la
orice alte exceptii personale impotriva Bancii.
Art.9. Cu exceptia cazului de neindeplinire cu rea-credinta a obligatiilor, raspunderea
Bancii fata de Garant nu va fi atrasa pentru orice actiuni ale angajatilor sai si/sau ale
cesionarilor Bancii (altele decat cele datorate neindeplinirii cu rea-credinta a obligatiilor) iar
Fideiusorul nu va fi eliberat de nici una dintre obligatiile sale conform prezentei garantii.
Art.10. Daca reprezentantii Imprumutatului nu aveau capacitatea de a semna si
executa Contractul de credit in numele si pe seama Imprumutatului, termenii si conditiile
prezentei garantii vor fi ramane in vigoare fata de Banca pentru toate obligatiile
Imprumutatului catre Banca.
Art.11. Evenimentele de forta majora, cazul fortuit sau alte evenimente asimilate
acestora nu il exonereaza de raspundere pe Fideiusor, acesta suportand riscul producerii
acestor eveniment si ramanand obligat fata de Banca pana la rambursarea integrala a
tuturor datoriilor garantate prin prezenta conventie.
Art.12. Fideiusorul consimte in mod expres şi anticipat cu privire la cesionarea de
catre Banca a prezentei garantii ori a creantelor rezultand din prezenta conventie, catre alte
entitati din grupul din care face parte Banca, catre societati specializate in recuperarea
creantelor ori catre entitati avand acelaşi obiect de activitate cu Banca. Fideiusorul va fi
notificat cu privire la cesiune, potrivit prevederilor legii, iar Partile vor avea drepturile si
obligatiile prevazute de lege in cazul acestei operatiuni.
Art.13. Prezenta garantie este accesorie Contractului de credit, se completeaza cu
prevederile acestuia si va inceta la momentul si numai in cazul in care oricare si toate
obligatiile Imprumutatului specificate la art.3 si oricare dintre obligatiile Fideiusorului
specificate in art.4 au fost indeplinite/rambursate integral in conformitate cu cerintele
Bancii.
Art.14. In cazul in care orice prevedere din prezenta conventie devine nelegala,
nevalabila sau neexecutabila conform legii aplicabile, caracterul legal, valabil si executabil al
celorlalte prevederi ale conventiei nu va fi afectat de aceasta.
Art.15. Aceasta Conventie va fi guvernata şi interpretata conform legislatiei din
Romania. Partile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea amiabila a oricaror litigii
rezultate din prezenta conventie, oricare litigiu rezultat urmand a fi supus spre solutionare
instantelor competente de la sediul Bancii.
Art.16. Fideiusorul declara ca a primit toate informatiile necesare pentru incheierea in
deplina cunostinta de cauza a prezentei conventii, dispune de experienta si de cunostintele
necesare pentru a intelege toti termenii acesteia, astfel cum acestia au fost negociati si
agreati de catre Parti. Intrucat clauzele referitoare la renuntarea la beneficiul de diviziune si
discutiune, obiectiuni/aparari, clauzele referitoare la impreviziune, pari passu, acceptarea
conformitatii declaratiilor Bancii cu evidentele acesteia, precum si cu privire la limitarea
raspunderii Bancii, ca si cele privind libertatea de a contracta a Fideiusorului pot reprezenta
in acceptiunea legii clauze neuzuale, prin semnarea acestei Conventii Partile declara ca
accepta in mod expres aceste clauze’’.
Mandatarul meu este împuternicit cu puteri depline să-mi reprezinte interesele față
de Bancă, având deplină putere să negocieze, să aprobe, să încheie și să execute, în numele
meu și pentru mine, Contractul de credit menționat în prezenta procură, convenția de
fideiusiune, ale căror prevederi îmi sunt pe deplin opozabile, precum și orice document în
legatură cu încheierea contractului de credit și a convenției de fideiusiune.
Mandatarul meu este împuternicit să formuleze și să semneze orice fel de acte,
formulare, cereri, declarații și orice alte documente care, deși neprecizate în mod expres în
cuprinsul prezentulului act, ar apărea necesare și utile în vederea aducerii la îndeplinire a
prezentului mandat.
Totodată, declar că am cunoștință de faptul că neîndeplinirea de către Împrumutat a
oricărei prevederi a Contractului de credit reprezintă caz de culpă, iar Banca poate declara
scadența anticipată a creditului și, ca efect, poate trece la executarea garanțiilor aferente
creditului.
În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în numele meu și
pentru mine, semnatura sa fiindu-mi opozabilă in limitele prezentului mandat.
Mandatul se întinde și asupra altor acte necesare executării lui, neprecizate expres în
cuprinsul prezentului înscris.
Prezentul act se încheie cu respectarea dispozițiilor art. 1.295-1314 și art. 2.009-2.038
Cod civil.
Eu, mandantul, declar că notarul public mi-a adus la cunoștință modul de acceptare
de către mandatar a acestei oferte de mandat, precum și faptul că pot revoca oricând, până
la îndeplinire, prezentul mandat.
Prezentul mandat este gratuit, netransmisibil și valabil ___ (____) ani, începând de
azi, data autentificării.
Prezentul mandat se înscrie de notarul public instrumentator în Registrul național
notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora (RNNEPR), pe cheltuiala
mandantului.
Eu, mandantul, declar că am citit actul, sunt de acord cu conținutul său și îmi exprim
consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză,
consimțământul nefiindu-mi viciat.
Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul public _______, cu
sediul biroului individual notarial în ________, într-un singur exemplar original, care se
păstrează în arhiva biroului individual notarial și __ (____) duplicate, din care 1 (un)
exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial, iar __ (_____) exemplare s-au eliberat
părţii.

MANDANT,

____________(nume, prenume, semnătură)

S-ar putea să vă placă și