Sunteți pe pagina 1din 2

72.

MODEL DE PROCURĂ PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE


DIVORȚ PE CALE NOTARIALĂ
S-a cerut redactarea si autentificarea urmatorului act:

PROCURĂ SPECIALĂ
Subsemnatul, ________, cetățean român, având cod numeric personal
____________, cu domiciliul în _________________, posesor al cărții de identitate seria __
nr. ______ eliberată de ______, la data de ______, ______, împuternicesc prin prezenta pe
soția mea, numita _______, cetățean român, având cod numeric personal ____________,
cu domiciliul în _________________, posesor al cărții de identitate seria __ nr. ______
eliberată de ______, la data de ______, pentru ca, în numele meu și pentru mine, să mă
reprezinte în fața notarului public competent ales în vederea depunerii cererii de desfacere
a căsătoriei, prin acordul soților, pe calea procedurii de divorț notarială, în conformitate cu
prevederile Codului civil și ale Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale.
Prezentul act se încheie cu respectarea dispozițiilor art. 1.295-1314 și art. 2.009-2.038
Cod civil, precum și a art. 915-932 Cod procedură civilă.
Subsemnatul, declar că eu și soția mea, căsătoriţi la data de ____, în ____, conform
Certificatului de căsătorie seria __, nr. ____, eliberat în baza actului de căsătorie nr. __/____,
înregistrat la Primăria ____, cu ultima locuinţă comună în ______ , am decis, de comun
acord, să ne adresăm notarului public competent în vederea constatării desfacerii căsătoriei
şi a eliberării certificatului de divorţ.
Ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 375 alin. (2) Cod civil.
Luând cunoştinţă de prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar că:
a) există acordul nostru, al ambilor soți, cu privire la desfacerea căsătoriei;
b) avem următorul copil minor comun rezultat din căsătorie: ______, având CNP
__________, născută la data de _____, în ______, potrivit Certificatului de
naştere seria __, nr. ____, eliberat de ____, în baza Actului de naștere nr.
__/____;
c) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie;
d) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e) locuinţa comună este cea declarată mai sus;
f) după divorţ dorim să purtăm, fiecare, numele de familie după cum urmează:
 fostul soţ: _____,
 fosta soție: _____;
a) există acordul nostru, al ambilor soți, cu privire la desfacerea căsătoriei;
b) nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi;
c) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie;
d) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e) locuinţa comună este cea declarată mai sus;
f) după divorţ dorim să purtăm, fiecare, numele de familie după cum urmează:
 fostul soţ: _____,
 fosta soție: _____;
Am luat la cunoştinţă că nu se pot acorda mai multe termene, precum şi de
împrejurarea că suntem obligaţi să ne prezentăm personal la îndeplinirea tuturor actelor de
procedură.
În vederea executării prezentului mandat, mandatara mea va îndeplini toate
formalităţile necesare, mă va reprezenta în relația cu notarul public ales, va depune orice
acte/documente solicitate, inclusiv originalul certificatului de căsătorie (acesta urmând a fi
menținut de către notarul public până la soluționarea procedurii de divorț), va formula, va
completa și va semna cererea de divorț, în condițiile prezentate de subsemnata anterior, va
achita taxe, respectiv onorarii, va lua termen în cunoștință, semnând în numele meu şi
pentru mine oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi
opozabilă.
Mandatul se întinde și asupra altor acte necesare executării lui, neprecizate expres în
cuprinsul prezentului înscris.
Eu, mandantul, declar că notarul public mi-a adus la cunoștință modul de acceptare
de către mandatar a acestei oferte de mandat, precum și faptul că pot revoca oricând, până
la îndeplinire, prezentul mandat.
Prezentul mandat este gratuit, netransmisibil și valabil ___ (____) ani, începând de
azi, data autentificării.
Prezentul mandat se înscrie de notarul public instrumentator în Registrul național
notarial de evidență a procurilor și revocărilor acestora (RNNEPR), pe cheltuiala
mandantului.
Eu, mandantul, declar că am citit actul, sunt de acord cu conținutul său și îmi exprim
consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză,
consimțământul nefiindu-mi viciat.
Prezentul înscris a fost întocmit azi, data autentificării, de notarul public _______, cu
sediul biroului individual notarial în ________, într-un singur exemplar original, care se
păstrează în arhiva biroului individual notarial și __ (____) duplicate, din care 1 (un)
exemplar va rămâne în arhiva biroului notarial, iar __ (_____) exemplare s-au eliberat
părţii.

MANDANT,

____________(nume, prenume, semnătură)

S-ar putea să vă placă și