Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET


1.2.Facultatea PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, BRAȘOV
1.3.Departamentul PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
1.4.Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1.5.Ciclul de studii LICENŢĂ
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI
1.6.Programul de studii/Calificarea
PREŞCOLAR

2. Date despre disciplină

2.1.Denumirea activității PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR III

2.2. Codul activității PSE_Bv/PIPP/3/5/07


2.3. Titularul activităților
de curs
2.4.Titularul activităților Lect. univ. dr. Florescu Daniela
de seminar
2.5. Anul de studiu III 2.6.Seme 5 2.7. Tipul de Cv5 2.8.Regimul DS
strul evaluare activității

3. Timpul total estimat

3.1 Număr de ore pe 4 3.2 din care: - 3.3 seminar/laborator 4


săptămână
3.4 Total ore din 56 3.5 din care: - 3.6 seminar/laborator 56
planul de
învăţământ
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe -
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 18
teren
Pregătire teme, referate, portofolii – lucrări de proiectare didactică, proiecte de 20
activitate, material didactic, fișe de lucru, fișe de evaluare, etc.
Tutoriat 2
Examinări 4
Alte activităţi - -
3.7 Total ore studiu individual 44
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiţii

4.1 de curriculum Noţiuni, principii de organizare, teorii ştiinţifice din teoria educației, teoria și
metodologia curriculumului
4.2 de competenţe Operarea cu noţiuni ştiinţifice de specialitate, de diferite grade de
generalitate, în contexte diferite.
5. Condiţii
5.1. de desfăşurare -
a cursului
5.2. de desfăşurare Lectura bibliografiei recomandate
a Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate
seminarului/laborat Participare activă
orului În perioada stării de alertă seminariile se desfășoară online pe platforma
meet.google.com
6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate
profesionale pentru diverse niveluri de vârsta /pregătire şi diverse grupuri ţintă,
pentru învăţământul preșcolar
Competenţe
CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională,
transversale
fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în
ştiinţele educaţiei
CT2 Cooperarea eficienta in echipe de lucru profesionale,
interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din
domeniul ştiinţelor educaţiei

7. Obiectivele activității (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general Aplicarea principiilor şi a metodelor didactice în acticităţile de


al activității predare-învăţare-evaluare a conţinuturilor specific domeniului
experiențial/ activității școlare din învățământul preșcolar; obiectivul
se consideră atins dacă studenţii realizează adaptările necesare la
contextul psihopedagogic şi didactic în care conţinutul ştiinţific este
selectat, prelucrat şi transmis copiilor.
7.2 Obiectivele Până la sfârşitul perioadei de practică didactică efectivă în grădiniță,
specifice: studenţii vor fi în măsură:
- să stabilească datele necesare proiectării activităților de probă
cuprinse în unitatea de învăţare repartizată, urmărind parcurgerea
următoarelor etape: profesorul îndrumător, disciplina, clasa,
subiectul activitatei, sistemul de activitate – analiza curriculumlui
şcolar, identificarea obiectivelor de referință /competenţelor
specifice, diagnoza nivelului de pregătire al copiilor, formularea
obiectivelor operaţionale, anticiparea activităţii instructiv-
educative;
- să valorifice cunoştinţele socio-psiho-pedagogice şi metodice
dobândite în adoptarea strategiilor didactice adecvate (metode şi
procedee, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii
copiilor, tratare diferenţiată, modalităţi specifice de evaluare);
- să utilizeze metodele şi mijloacele de învăţământ în concordanţă
cu obiectivele urmărite, dar şi în funcţie de situaţia de învăţare
concretă;
- să realizeze activitatea didactică, având în vedere acţiuni de
evaluare continuă în scopul perfecţionării activitatei pe parcursul
derulării ei (elemente de conexiune inversă);
- să (auto)aprecieze / să (auto)evalueze, pe baza unor criterii
riguroase, activitățile desfăşurate;
- să propună variante metodologice posibile, prin care activitățile
pot fi eficientizate.

8. Conţinuturi

8.1 Curs – nu e cazul

8.2 Seminar / Practică pedagogică efectivă Metode de predare, Observaţii


recomandări metodice
Instructaj privind activitatea de practică
didactică efectivă la activități din Săpt.1-2,
curriculum obligatoriu: 4 ore/ săpt.
- organizarea grupelor/subgrupelor, prezentarea
profesorilor mentori;
- programul de activităţi săptămânale şi al Instructajul
regulamentului de ordine interioară;
- prezentarea obligaţiilor privind activitatea Demonstraţia
studenţilor practicanţi, a profesorului mentor şi
al coordonatorului din universitate;
- familiarizarea cu cerinţele din Caietul de
practică pedagogică, Conversaţia
- planificarea susţinerii activităților din unitatea
de învăţare, pentru fiecare student, minimum
două activităţi; Activitatea de proiectare
- familiarizarea cu criteriile de evaluare a integrate trebuie să aibă minim
proiectului didactic, din perspectiva respectării 2 ore, respectiv studentul
structurii şi a criteriilor de activitate pentru practicant trebuie să proiecteze
necesarul activităților, care urmează să fie şi să predea două tipuri de
predate, în cadrul acesteia; activitate, la alegere:
- completarea documentelor necesare pentru 1. activitate de dobândire de
realizarea portofoliului de practică. cunoştinţe sau activitate mixtă;
2. activitate de formare de
priceperi şi deprinderi sau
activitate mixtă;
3. activitate de evaluare.
Discutarea şi corectarea cerinţelor din Caietul Metoda lucrărilor practice Săpt.3-5,
de practică pedagogică. 4 ore/ săpt.
Sunt valorificate şi tehnicilor
de studiu independent (inclusiv
a TIC)

Activităţi de proiectare curriculară şi predare: 2


proiecte didactice
1. activitate de dobândire de cunoştinţe sau Demonstraţia, exerciţiul Săpt.6
activitate mixtă; metoda lucrărilor practice 4 ore/ săpt.
2. activitate de formare de priceperi şi
deprinderi sau activitate mixtă; Sunt discutate și analizate cel
3. activitate de evaluare puțin: Proiectul unei teme
Numărul activităților predate poate varia, în anuale integratoare, un proiect
funcţie de nr. orelor repartizate prin de activitate integrată, două
planificarea anuală pentru unitatea de învăţare proiecte de activitate
la care se întocmeşte proiectul atent elaborat,
respectând structura şi criteriile de activitate.

Corectarea întocmirii celor două proiecte Metoda lucrărilor practice Săpt.7


didactice 4 ore/ săpt.
Sunt valorificate şi tehnicilor
de studiu independent (inclusiv
a TIC)

Susţinerea activităților de practica, în Săpt.8-13


conformitate cu planificarea acestora în cadrul Exerciţiul 4 ore/ săpt.
temei anuale integratoare; discuţii de analiză şi Activitate practică
autoevaluare după fiecare activitate.
Completarea portofoliului de practică cu
proiectele didactice corectate, cu resursele
didactice utilizate în activitate; cu fişe de lucru,
probe de evaluare, copii după câteva lucrări ale
copiilor, fişele de evaluare a profesorului
mentor.

Colocviu: Săpt.14
Studentul va prezenta Caietul de practică Colocviu 4 ore/ săpt.
pedagogică şi Portofoliul de practică, după cum
urmează:
Caietul de practică pedagogică va include:
I. Practica pedagogică observativă
- Grila de observare a comportamentului
cognitiv al preșcolarilor;
- Grila de observație a comportamentului social
al copiilor;
- Fișa de analiză a proiectului/ planificării
anuale/ semestriale;
- Fișa de analiză a proiectelor didactice
- Fişa de observaţie a activităţii didactice
- Fişa de observare a comportamentului
didactic
II. Practica pedagogică activă
- Susținerea a două activități didactice
- Proiectele didactice pe baza cărora s-au
susținut cele două activități didactice (2
proiecte didactice)

Portofoliul de practică va include:


- Planificarea anuală (Anexa 1 la Caietul de
practică pedagogică) (întocmită de
îndrumătorul de practică - copie xerox);
-Planificarea săptămânală (Anexa 2 la Caietul
de practică pedagogică) (întocmită de
îndrumătorul de practică - copie xerox)
(planificarea realizată pentru un proiect
tematic);
- 3 Fișe de asistență (Anexa 3 din Caietul de
practică pedagogică) la activitățile susținute de
mentorul de practică

Bibliografie:

1. *** MECT, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2008), Curriculum pentru învăţământul preşcolar,
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/progr_pre/TT/Curriculum%20pentru%20invatamantul%20prescolar
%203%20%E2%80%93%206-7%20ani.pdf
2. Bocoș, M.-D. (2016), Instruirea interactivă. Iași: Polirom, p. 404 – 425.
3. Florea, N. M.; Ţăranu, M. A. (2016), Caiet de practică pedagogică, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti
4. Ulrich, C. (2016), Învățarea prin proiecte. Ghid pentru profesori, Iași: Polirom
5. Gomoescu, M.; Todor, O. (2019), Caiet de practică pedagogică, Editura Universității Transilvania, Brașov

9. Coroborarea conţinuturilor activității cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Discutarea conţinutului activității şi a cerinţelor privind dobândirea competenţelor profesionale şi


transversale stabilite pentru ocupaţia de profesor de gimnaziu şi de profesor de liceu cu specialişti care au
lucrat / lucrează la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi la COR (Codul Ocupaţiilor din România);
- Conţinuturile activității contribuie la dobândirea competenţelor solicitate de funcţiile didactice: director de
şcoală, director CCD, inspector şcolar;
- Conţinuturile activității corespund nivelului de aspiraţii al studenţilor şi al reprezentaţilor comunităţii
locale.

10. Evaluare:
.
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs - - -
10.5 Seminar Implicarea în discuţiile de analiză a
/laborator activităților predate şi a celorlalte Observare sistematică -
activităţi la care studenţii au discuţii, microdezbateri,
participat sau la care s-au implicat în conversaţia de verificare
organizare.
Evaluare – colocviu
Realizarea Caietului de practică.
Acesta va fi susținut oral în cadrul Metoda lucrărilor practice
colocviului sau, în condiții de
restricții datorate situației pandemice
va fi încărcat pe platforma
Blackboard.
10.6 Standard minim de performanţă
Notă: conform art. 10.1 din Regulamentul practicii pedagogice, nota minima la această disciplină est 7 (șapte); o notă
mai mica determină refacerea activităților și a lucrărilor evaluate
Criterii pentru obţinerea notei 7(şapte):
Caietul de practică pedagogică va conţine minimum:
I. Practica pedagogică observativă
- Grilă de observație a comportamentului cognitiv al copiilor (1 grilă)
- Grilă de observație a comportamentului social al copiilor (1 grilă)
- Fișa de analiză a proiectului/ planificării anuale/ semestriale (o fișă)
- Fișa de analiză a unui proiect didactic (1 fișă)
- Fişă de observaţie a activităţii didactice (1 fișă)
- Fişă de observare a comportamentului didactic (1 fișă)
II. Practica pedagogică activă
- Susținerea a două activități didactice
- Proiectele didactice pe baza cărora s-au susținut cele două activități didactice (2 proiecte didactice)
Portofoliul de practică va include minim:
- 3 Fișe de asistență (Anexa 3 din Caietul de practică pedagogică) la activitățile susținute de mentorul de practică

Criteriile de evaluare sunt următoarele:


- Portofoliul de practică este organizat conform recomandărilor din Caietul de practică pedagogică;
- studentul prezintă Portofoliul şi conţinutul Caietului de practică pedagogică coerent şi în concordanţă cu structura
solicitată;
- studentul aduce dovezi concludente ale activităților derulate la clasă pe baza elementelor din portofoliul prezentat
- studentul motivează alegerea competenţelor şi corelarea lor cu activităţile de învăţare, formularea obiectivelor
operaţionale, a strategiilor didactice folosite pentru atingerea obiectivelor, a tehnicilor de evaluare utilizate în vederea
testării atingerii obiectivelor;
- studentul răspunde cu precizie la 3 întrebări legate de activitățile predate (ex.: «  Care a fost activitatea cea mai
interesantă /atrăgătoare pentru elevi? Cum a fost organizat colectivul de elevi pentru a realiza o anumită activitate de
învăţare? Care au fost elementele de feedback utilizate? », etc.);
- studentul indică cel puţin o direcţie de dezvoltare personală şi profesională (ex.: « Îmi propun să ... »);
- studentul oferă concluzii pertinente referitoare la activităţile derulate cu elevii (ex.: « Cel mai dificil aspect al
aplicării a fost ... »; « Cel mai uşor mi s-a părut să ... »)
- studentul propune variante metodologice posibile, prin care aplicaţiile și intervențiile metodice pot fi optimizate.

Pentru nota 10 toate criteriile trebuie să fie satisfăcute.

Semnătura titularului activității,

Lect. univ. dr. Florescu Daniela

Data avizării în Departament, Semnătura Directorului de Departament,


01.10.2021 Conf univ. dr. Adina Babonea

S-ar putea să vă placă și