Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU


455200, Jibou, Str. Wesselenyi Miklos, nr.5, Judeţul Sălaj
Tel./fax 0260644652, e-mail: scoalagogajibou@yahoo.com, site: www.ogogajibou.ro

„FANTEZIA IERNII”
1.DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU: „Fantezia iernii”

2.DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:...........................


Domeniul cultural-artistic, arte vizuale, literatură

3.TIPUL DE PROIECT: local

4.DURATA PROIECTULUI : 12 luni

5.PERIOADA DE DESFĂȘURARE: semestrul I

I. ARGUMENT

Iarna, cu dansul fulgilor de nea, cu tradițiile, obiceiurile și datinile strămoșești, cu magia


pe care o aduce, este cel mai iubit anotimp de către copii. Prin acest proiect ne propunem să
descoperim iarna, așa cum este ea văzută, percepută, simțită și trăită de către copii.

II. SCOPUL PROIECTULUI


Formarea și dezvoltarea la elevi a unor componente educaționale morale și artistice.
Cunoașterea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor românești de iarnă

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI


 dezvoltarea aptitudinilor creative;
 dezvoltarea simțului estetic;
 stimularea şi promovarea modalităţilor variate de exprimare a înclinaţiilor,
aptitudinilor și talentelor artistice ale copiilor;
 valorizarea competențelor artistico-plastice ale preșcolarilor prin realizarea
de lucrări cu temă dată;
 dezvoltarea competitivității dar și al fair-play-ului.
IV. RESURSELE PROIECTULUI

1. UMANE: preșcolarii și elevii de clasele primare implicate în proiect, cadrele


didactice și părinții elevilor
2. MATERIALE: resurse digitale

V. GRUP ȚINTĂ: preșcolarii și elevii de clasele primare

V. SECTIUNI:
Secțiunea 1: creaţie plastică – pictura, desen (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor,) format
A4
Secțiunea 2:creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte (orice
tehnică), felicitări, mici, decoraţiuni etc., din materiale diverse, inclusiv reciclabile, orice
format;
Secțiunea 3: creații literare, poezii având ca temă principal iarna. Această secțiune se
adresează elevilor din clasele a III-a și a IV-a.
Toate secțiunile au ca tema principală iarna.

VI. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:


Înscrierile se fac în perioada 21.11.2021 – 10.01.2022 pe baza fişei de înscriere,
acordul de parteneriat completat în 2 exemplare originale, ştampilat, semnat de directorul
şcolii (scanate) următoarea adresă: fanteziaiernii@gmail.com
Data limită de postare a lucrărilor: 10.01. 2022

VII. CONDIȚII DE PARTICIPARE:


În partea dreaptă jos, se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: titlul
lucrării, numele şi prenumele, clasa, numele cadrului didactic coordonator. Lucrările vor fi
fotografiate și postate pe urmatorul link: https://padlet.com/Concurs/17ie5eiyhjzqzbzg
Lucrările vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere, respectându-se tematica
propusă.
Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 5 lucrări.

VIII. MODALITĂȚI DE EVALUARE


Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada 11.01. – 31.01.2022 şi va fi făcută de
comisia de evaluare și jurizare.
Criteriile de evaluare vor fi: creativitatea, originalitatea, ingeniozitate si estetica
lucrărilor.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel de clasă/grupă, la
fiecare secţiune, diplome de participare elevilor participanţi şi adeverințe cadrelor didactice
îndrumătoare.
Diplomele se trimit online pe adresele de e-mail indicate de îndrumători în fişele de
înscriere.
Nu se admit contestaţii.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi/preșcolari .
Nu se percepe taxă de participare!

IX. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. ETAPELE ACTIVITĂȚI REPERE DE TIMP


crt PROIECTULUI

I Elaborare, pregătire 1) ELABORAREA ȘI


REDACTAREA
inițiere PROIECTULUI
septembrie – octombrie
1.1. Alegerea temei 2021
1.2. Stabilirea partenerilor
1.3. Trimiterea și semnarea
acordurilor de parteneriat
1.4. Identificarea grupului
țintă și informarea
1.5. Întâlniri de lucru

II Desfășurare, 2.1 MEDIATIZAREA octombrie – noiembrie


dezvoltare ACTIVITĂȚII 2021
Informarea în școli și grădinițe

III Finalizare, analiză Întocmirea unui portofoliu Februarie 2022


final, raportarea finală a
rezultatelor și interpretarea lor
de către instituția
coordonatoare

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. înv. primar: Dobai Marinela - tel.0726117121
Prof. înv. primar: Roja Andreea – tel.0742034328
ANEXE

Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Unitatea de


Loc. Jibou, jud. Sălaj învățământ...........................
Nr. ______ din ________ Loc. Jibou, jud. Sălaj
Nr. ______ din ________

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

1. Părţile contractante:
A) Liceul Tehnologic „Octavian Goga” cu sediul în Jibou, strada Wesselenyi
Miklos, nr. 5, reprezentat de domnul director prof.Mureșan Daniel și profesori
coordonatori Roja Andreea Nicoleta, Dobai Marinela, Pintea Andreea – Valentina și
Stejerean Iulia
și
B)Unitatea de învățământ.................................” cu sediul în ...............,
str. ............................... ,....................... reprezentat de
director ............................................și profesor
coordonator ................................................Convin prezentul protocol de
colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de
colaborare în domeniul educaţiei.

2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă co
laborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de
activităţi extraşcolare în cadrul Proiectului de parteneriat educațional
„FANTEZIA IERNII”.
3. Obligaţiile părţilor:
A)Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile, instituţiile partenere despre proiectul educaţional;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea proiectului;
- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în proiect.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- participarea prin elevi/cadre didactice, la activităţile organizate de inițiator
pentru sprijinirea elevilor şi a cadrelor didactice îndrumătoare;
- sprijinirea unităţii de învățământ partenere în vederea asigurării condiţiilor
optime de desfăşurare a acţiunilor;
-să respecte regulamentul de desfășurare a concursului;
- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea concursului.
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil în anul
şcolar 2021 - 2022
Modificarea acestui protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor
prin act adiţional datat şi semnat de ambele parţi.

Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru


fiecare parte şi intră în vigoare de la data semnării.

Aplicant, Partener,

Liceul Tehnologic „Octavian Goga”


Director,
Prof. Mureșan Daniel
L.S.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL „FANTEZIA IERNII”

Numele instituției de învățământ:


Numele si prenumele cadrului didactic coordonator:

Telefon :
E-mail:

Tabel nominal cu elevii participanţi

Nr. Numele și prenumele Clasa Titlul lucrării Secțiunea la care


crt. elevului participă

Data : Semnătura:

NOTĂ: Activitățile proiectului se vor desfășura cu respectarea strictă a normelor prevăzute


în Ordinul comun pentru aprobarea măsurilor de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS -CoV 2 în vigoare la data organizării activităților.