Sunteți pe pagina 1din 7

Prezentarea programului de formare continuă

“MENTORAT”
Denumirea programului “MENTORAT”
Categoria programului : “program tematic / modular realizat prin strategii nondisciplinare ”
Tipul programului : “modul lung ”- 89 ore
Număr de credite profesionale transferabile propuse – 25
Forma de învăţământ : zi

CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Scopul programului :
Programul urmăreşte pregătirea teoretică şi practică a mentorilor în vederea ghidării
viitorilor profesori şi a profesorilor debutanţi pentru o integrare socio-profesională cât
mai eficientă, respectiv pentru facilitarea dezvoltării profesionale şi personale a acestora.

Obiectivele programului :
1. Elaborarea /abordarea unor strategii eficiente de coordonare a stagiilor de pregătire
practică a viitorilor profesori / profesorilor debutanţi.
2. Susţinerea, de către mentori a unor parteneriate eficiente cu mediul universitar,
inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, asociaţiile profesionale sau alte
organizaţii nonguvernamentale în vederea facilitării inserţiei profesionale a viitoarelor
cadre didactice.
3. Aplicarea unor strategii interactive, specifice activităţilor de mentorat, de proiectare şi
evaluarea a activităţilor didactice.
4. Exersarea unor strategii de comunicare eficientă, de ascultare şi observare activă în
activităţilor de mentorat.
5. Exersarea capacităţilor de inter-relaţionare , de lucru în ecipă, încurajarea autonomiei
intelectuale, a spiritului de iniţiativă şi de colaborare a viitorilor profesori.
6. Aplicarea metodologiilor specifice sistemului de asigurare a calităţii în domeniul
educaţiei.
 Concordanţa obiectivelor din curricula programului cu standardele de formare
naţionale
În cadrul programului de formare continuă “Mentorat” un rol important revine
formării şi dezvoltării competenţelor necesare cadrului didactic –mentor prin
armonizarea obiectivelor din curriculumul programului cu standardele de formare
continuă elaborate de CNFP.
Dezvoltarea competenţelor specifice ale cadrului didactic –mentor – competenţe
de comunicare, de planificare şi organizare a activităţii de mentorat, competenţe
didactice şe de evaluare – se va realiza în direcţia optimizării şi instituţionalizării
pregătirii viitorilor profesori.
Programul oferă o gamă largă de metode şi tehnici interactive, în vederea
pregătirii cadrelor didactice care doresc să-şi dezvolte competenţe specifice mentorilor
pentru a anticipa sau a surmonta dificultăţile cu care se confruntă viitorii profesori.
1
Pornind de la rezultatele analizei de nevoi, de la standardul de formare continuă
pentru funcţia de profesor, respectiv şi de la propunerea de standard ocupaţional pentru
funţia de profesor, elaborate de CNFP – MECTS programul îşi propune formarea /
dezvoltarea care să le permită cadrelor didactice o evoluţie în cariera didactică în acord
cu noile orintări ale politicilor educaţionale.

 Concordanţa obiectivelor cu activităţile din oferta din program


Potrivit proiectului “Legii educaţiei naţionale ” , articolul 221 precizează că “pentru
ocuparea funcţiilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an
şcolar,realizat într-o unitate de învăţământ , în funcţia didactică corespunzătoare studiilor sub
îndrumarea unui profesor ”.
Cadrul didactic – mentor este cadrul didactic care are responsabilitatea îndrumării şi
evaluării practicii pedagogice a elevilor sau a studenţilor , precum şi a cadrelor didactice
aflate în perioada de stagiatură, fiind denumit cadru didactic – mentor de practică
pedagogică, respectiv cadru didactic – mentor de stagiatură.
Dezvoltarea şi promovarea în cariera didactică constitue fundamentul major pentru o
politică educaţională bazată pe corespondenţa dintre perspectivele sistemului de formare a
personalului didactic şi funcţionalitatea socială a acestuia.
O condiţie a asigurării succesului în schimbările educaţionale actuale o reprezintă
motivarea şi antrenarea cadrelor didactice în toate etapele procesului de reformă.
În cadrul sistemului naţional de învăţământ ,perfecţionarea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar constituie un drept,conform Legii învăţământului din România, nr.
84/1995 ,art. 159.
Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă , integrală şi
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative (art. 3,alin2).

 Analiza de nevoi

Programul de formare continuă “Mentorat” s-a fundamentat pe o analiză de nevoi


derulată pe parcursul ultimilor 5 ani în cele 15 unităţi de învăţământ (grupuri şcolare şi colegii
naţionale) ca şcoli de aplicaţie pentru studenţii care efectuau practica pedagogică în cadrul
modulului de pregătire psihopedagogică pentru cariera didactică.
Totodată, s-a pornit de la concluziile desprinse în cadrul manifestărilor ştiinţifice
organizate annual de DPPD din UPB la care au participat inspectori şcolari şi directori din
unităţile de aplicaţie pe teme precum : “Direcţii de optimizare a practicii pedagogice în licee şi
şcoli de aplicaţie ” , “Educaţia astăzi : noi exigenţe în şcoli şi universităţi ”, “Direcţii şi
strategii moderne de formare şi perfecţionare în domeniul resurselor umane ”.
O altă sursă de informaţii privind nevoia de pregătire în domeniul mentoratului l-au
constituit programul de pregătire pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământ.

În urma acestor analize s-au evidenţiat axe prioritare privind necesitatea organizării unui
program specific pregătirii mentorilor.
- Abordarea diferenţiată a problematicii pregătirii mentorilor pe două direcţii
fundamentale şi anume : coordonarea practicii pedagogice şi îndrumarea în cariera
didactică a profesorilor debutanţi.
2
- Abilitatea viitorilor mentori în sesizarea problemelor reale cu care se confruntă în
îndrumarea şi consilierea studenţilor şi a profesorilor debutanţi.
- Iniţierea lor în transferul de tehnologii didactice moderne şi bune practice către
debutanţi.
- Necesitatea utilizării metodelor activ-participative în predare.
- Nevoia de standardizare a instrumentelor de observare şi evaluare a profesorului cu
experienţă redusă : fişe de observare focalizată şi globală, fişa de evalare a activităţii
didactice însoţită de un ghid de utilizare şi descriptori de performanţă.
- Nevoia de îndrumare şi monitorizare a activităţii de proiectare didactică.
Conceput astfel , programul răspunde şi obiectivului general al formării continue a
cadrelor didactice din România referitor la redimensionarea raportului dintre componenta
teoretică şi cea practică a curriculum-ului de pregătire a cadrelor didactice.

 Componentele generale şi specifice ce vor fi dezvoltate în cadrul programului


1. Competenţe metodologice :
- utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţeşle educaţiei ( didactica
generală / a specialităţii , abordări interdisciplinare , psihologia educaţiei / şcolară);
- proiectarea conţinuturilor instructiv- educative;
- utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale /
de grup, scopului şi tipului lecţiei;
- stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare;
- utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului
instructiv-educativ;
- manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional.
2. Competenţe de comunicare şi relaţionare :
- stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare;
- accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;
- proiectarea , conducerea şi realizarea procesului instrctiv-educativ ca act de
comunicare.
3. Competenţe psiho-sociale
- valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;
- asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic.
4. Competenţe psiho-sociale
- utilizarea calculatorului în procesul instrctiv-educativ;
- conceperea şi utilizarea materialelor / mijloacelor de învăţare;
- aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor / auxiliarelor
didactice în procesul de învăţământ.

5. Competenţe de managementul carierei :


- utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental;
- adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea “situaţiilor de criză ”;
- manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice
proprii;
- manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării
profesionale.

3
 Corelarea obiectivelor programului cu competenţe specifice ce vor fi dezvoltate
cursanţilor
Obiectivele programului Competenţele urmărite
1.Elaborarea unor strategii de coordonare a -utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor
stagiilor de pregătire practică a viitoarelor din ştiinţelor educaţiei (didactica generală / a
cadre didactice specialităţii , abordări interdisciplinare,
psihologia educaţiei /şcolară)
-proiectarea conţinuturilor instructiv –
educative;
-stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice
utilizate în activităţile de învăţare;
-valorificarea metodelor şi tehnicilor de
cunoaştere şi activizare a elevilor;
-asumarea responsabilă a rolului social al
cadrului didactic;
-conceperea şi utilizarea materialelor /
mijloacelor de învăţare.
2. Susţinerea parteneriatelor cu mediul -asumarea responsabilă al rolului social al
universitar , inspectoratele şcolare , casele cadrului didactic;
corpului didactic, asociaţiile profesionale şi -manifestarea deschiderii faţă de tendinţele
alte organizaţii nonguvernamentale în vederea novatoare necesare dezvoltării profesionale.
facilitării inserţiei profesionale a viitoarelor
cadre didactice
3.Aplicarea unor strategii interactive, specifice -utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor
activităţilor de mentorat , de proiectare şi din ştiinţele educaţiei (didactica generală / a
evaluare a activităţilor didactice specialităţii , abordări interdisciplinare,
psihologia educaţiei / şcolară);
-proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
-utilizarea metodelor şi strategiilor de predare
adecvate particularităţilor individuale /de
grup,scopului şi tipului lecţiei;
-stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice
utilizate în activităţile de învăţare;
-proiectarea,conducerea şi realizarea procesului
instructiv-educativ ca act de comunicare;
-valorificarea metodelor şi tehnicilor de
cunoaştere şi activizare a elevilor;
-utilizarea calculatorului în procesul instructiv-
educativ;
-conceperea şi utilizarea
materialelor/mijloacelor de învăţare
4.Exersarea unor strategii de comunicare -stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de
eficientă, de ascultare şi observare activă în comunicare;
activităţile de mentorat -proiectarea,conducerea şi realizarea procesului
instructiv-educativ, ca act de comunicare;
-asumarea responsabilă a rolului social al
4
cadrului didactic;
-utilizarea metodelor şi tehnicilor de
autocontrol psihocomportamental;
-adoptarea de conduite eficiente pentru
depăşirea “situaţiilor de criză ”.

5.Exersarea capacităţilor de interrelaţionare , -stăpânirea conceptelor şi teoriilor şi teoriilor


de lucru în ecipă, încurajarea autonomiei moderne de comunicare;
intelectuale, a spiritului de iniţiativă şi de -accesarea diverselor surse de informare în
colaborare a viitorilor profesori scopul documentării;
-valorificarea metodelor şi tehnicilor de
cunoaştere şi activizare a elevilor ;
-utilizarea metodelor şi tehnicilor de
autocontrol psihocomportamental;
-adoptarea de conduite eficiente pentru
depăşirea “situaţiilor de criză ”.
6.Aplicarea metodologiilor specifice sistemului -manifestarea unei conduite metodologice
de asigurare a calităţii în domeniul educaţiei inovative în plan profesional;
-utilizarea optimă factorilor spaţio-temporari în
vederea eficientizării procesului instructiv-
educativ;
-asumarea responsabilă a rolului social al
cadrului didactic;
-aplicarea strategiilor didactice de utilizare
eficientă a mijloacelor / auxiliarelor didactice
în procesul de învăţământ;
-manifestarea unei conduite (auto)reflexive
asupra activităţilor didactice/pedagogice
proprii.

Planul de învăţământ
MENTORAT

Modul / Tema
TIPURI DE ACTIVITĂŢI

5
Curs Aplicaţii Evaluare Total
practice (modul)

1.Proiectarea, organizarea şi 10 ore 20 ore 2 ore 32 ore


evaluarea activităţii didactice
-Proiectarea activităţilor de instruire 3 ore 6 ore
şi evaluare
-Strategii didactice de instruire şi 4 ore 6 ore
evaluare
-Integrarea şi utilizarea TIC în 3 ore 8 ore
activităţile educaţionale

2.Consiliere şi orientare 8 ore 17 ore 2 ore 27 ore

2.A Cunoaşterea, consilierea şi 4 ore 8 ore


tratarea diferenţiată a elevilor
2.B Managementul şi dezvoltarea 4 ore 9 ore
carierei didactice

3, Managementul organizaţiei 10 ore 15 ore 2 ore 27 ore


şcolare (instituţional şi al clasei de
elevi).Asigurarea calităţii în
educaţie
-Managementul organizaţiei şcolare. 4 ore 5 ore
Dezvoltare instituţională şi de
parteneriate
- Managementul clasei de elevi 4 ore 4 ore
-Asigurarea calităţii în educaţie 2 ore 6 ore

Evaluare finală 3 ore

Total ore program 89 ore

Echipamente / spaţii de formare puse la dispoziţie de UPB – DPPD pentru derularea


programului :
- 4 săli de curs , echipate cu mobilier modern şi tablă , cu o capacitate totală de 150 de
locuri
- 1 sală calculatoare pentru cursanţi (5 calculatoare) şi o sală de calculatoare pentru
echipa de formatori (3 calculatoare), toate conectate la internet ;
- acces la centrul propriu de documentare şi informare (literatura şi perioadice de
specialitate)
- 4 calculatoare pentru desfăşurarea activităţii personalului logistic şi administrativ
- 2 aparate video
- 2 scannere
- 1 retroproiector
6
- 1 imprimantă multifuncţională
- 1 imprimantă HP laser
- 2 flipchart-uri
- 2 ecrane
- 1 tablă magnetică

S-ar putea să vă placă și