Sunteți pe pagina 1din 18

TEST INTERMEDIAR – recapitulare finala

1. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate este obligatorie:


a. negocierea colectiva la nivel de unitate nu este obligatorie
b. negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie
c. negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia
cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati

2. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a


salariatului se considera îndeplinita de catre angajator:
a. la interviu
b. la momentul selectarii în vederea angajarii
c. la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului
aditional, dupa caz

3. Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:


a. dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea
departamentelor
b. sunt obligatorii doar pentru locurile de muncă cu expunere la
factori nocivi profesionali
c. dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme
speciale de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă

4. Salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu


prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau
perioada de proba
a. in termen de 30 de zile calendaristice de la data concedierii
b. in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii
c. in termen de 60 de zile calendaristice de la data concedierii

5. Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:


a. conform Codului Muncii pentru adaptarea salariatului la cerintele
postului sau ale locului de munca
b. conform Codului Muncii pentru prevenirea riscului de accidentare
c. nu are obiective cuprinse in Codul Muncii
6. Care este durata maximă legală a unei săptămâni de lucru, inclusiv orele
suplimentare:
a. 45 de ore
b. 48 de ore
c. nelimitat.

7. Reţinerile din salariu


a. cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net
b. pot fi retinute in baza unei decizii emise de angajator
c. cuantumul acestra poate fi stabilit in functie de venit

8. Contractul Colectiv de Muncă


a. este obligatoriu pentru fiecare unitate sau organizatie
b. negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie
c. negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia
cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati

9. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat:


a. este permisă numai în cazul încetării Contractului Individual de Muncă
b. nu este permisă numai în cazul încetării contractului individual de munca
c. se face doar la cererea angajatului

10. Concedierea individuala salariatilor nu poate fi dispusa:


a. mai devreme de 45 de zile calendaristice de la data comunicării
b. mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data aplicarii ultimei
sanctiuni
c. pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat
medical conform legii

11. Regulamentul Intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:


a. programul de lucru al salariatilor
b. reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii
oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c. codul vestimentar
12. În situaţia în care în perioada de preaviz Contractul Individual de Muncă este
suspendat, termenul de preaviz va fi:
a. suspendat corespunzător cu intervalul respectiv
b. nu va fi suspendat
c. nu este posibilă suspendarea

13. Refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul


inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la
dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii, constituie:
a. contravenţie
b. infracţiune
c. contravenţie şi infracţiune

14. Actul adiţional pentru modificarea elementelor contractului individual de


muncă se încheie:
a. la apariţia modificării
b. anterior apariţiei modificării cu cel putin o zi, exceptie face salariul,
indemnizatiile si orice alt element component al veniturilor salariale
c. anterior apariţiei modificării cu cel putin o zi

15. Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la


daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind
plata salariilor se prescrie:

a. în termen de 2 ani de la data la care drepturile respective erau datorate


b. în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate
c. nu se prescrie

16. Constatarea nulităţii Contractului Individual de Muncă produce efecte:


a. pentru viitor, fara a afecta drepturile slariale pentru munca depusa de
salariat pana la constatarea nunlitatii Contractului Individual de Muncă
b. pentru trecut
c. nu produce efecte

17. Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează


a. nu pot presta muncă de noapte
b. nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte
c. pot presta doar 3 ore muncă de noapte

18. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este


obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un
an calendaristic:
a. cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt
b. cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt
c. cel puţin 5 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt

19. Contractul individual de muncă încetează de drept:


a. la data expirării termenului pentru care a fost încheiat
b. la cererea uneia dintre părţi
c. din motive disciplinare

20. Detaşarea poate fi dispusa pe o perioada de:


a. cel mult 6 luni
b. cel mult un an
c. cel mult doi ani

21. Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în


cazul:
a. concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale
b. concediilor de odihnă
c. concediilor pentru incapacitate temporară de muncă

22. Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:


a. pentru absenţe nemotivate
b. concediu de maternitate
c. pe durata detaşării.

23. Persoana care a prestat muncă în temeiul unui contract individual de munca
nul are dreptul la:
a. nu are niciun drept
b. remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a
atribuţiilor de serviciu
c. la salariul de bază minim brut orar pe ţară
24. Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează:
a. funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de
muncă
b. doar funcţia
c. doar salariul

25. Contractul individual de muncă poate fi modificat:


a. unilateral de către angajator
b. numai prin acordul părţilor
c. unilateral de către angajat

26. Dreptul la concediu de odihnă anual de minim 20 de zile este garantat tuturor
salariaţilor, dar acesta poate fi diminuat:
a. de către angajator daca nu este multumit de munca prestată
b. prin acordul părţilor
c. dăcă angajatul solicită concediu fara plată

27. Repausul săptămânal se acordă:


a. o singura zi
b. 48 de ore consecutive
c. nu se acordă

28. În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este


obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un
an calendaristic:
a. cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt
b. cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt
c. cel puţin 5 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt

29. Salariul cuprinde :


a. salariul de bază şi indemnizaţiile
b. salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
c. salariul de bază

30. Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de:


a. 6 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune
disciplinară în acest termen
b. 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune
disciplinară în acest termen
c. 9 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune
disciplinară în acest termen

31. Regulamentul Intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:


a. programul de lucru al salariatilor
b. codul vestimentar
c. procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale
ale salariatilor

32. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat:


a. este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă
b. nu este permisă numai în cazul încetării contractului individual de munca
c. se face doar la cererea angajatului

33. Munca suplimentară se compensează prin spor ce nu poate fi mai mic de 75%
din salariul de baza sau ore libere plătite în următoarele:
a. 45 de zile după calendaristice dupa efectuarea acesteia
b. 30 de zile după calendaristice dupa efectuarea acesteia
c. 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia

34. Actul adiţional pentru modificarea elementelor contractului individual de


muncă se încheie:
a. la apariţia modificării
b. anterior apariţiei modificării cu cel putin o zi, exceptie face salariul,
indemnizatiile si orice alt element component al veniturilor salariale
c. anterior apariţiei modificării cu cel putin o zi

35. În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este


suspendat, termenul de preaviz va fi:
a. suspendat corespunzător cu intervalul respectiv
b. nu va fi suspendat
c. nu este posibilă suspendarea
36. Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită
angajarea de la foştii săi angajatori:
a. fără încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză
b. cu încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză
c. numai cu încunoştiinţarea prealabilă a celui în cauză (aplicantul selectat)

37. Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la


daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind
plata salariilor se prescrie:

a. în termen de 2 ani de la data la care drepturile respective erau datorate


b. în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate
c. nu se prescrie

38. În situaţia în care facem angajarea unei persoane pe o funcţie de executie cu


Contract Individual de Munca pe perioada nedeterminata, perioada de probă
pentru este de:
a. 90 zile calendaristice
b. 120 zile calendaristice
c. 110 zile calendaristice

39. Salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu


prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau
perioada de proba
a. in termen de 30 de zile calendaristice de la data concedierii
b. in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii
c. in termen de 60 de zile calendaristice de la data concedierii

40. Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:


a. conform Codului Muncii pentru adaptarea salariatului la cerintele
postului sau ale locului de munca
b. conform Codului Muncii pentru prevenirea riscului de accidentare
c. nu are obiective cuprinse in Codul Muncii

41. Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa:


a. instantelor
b. angajatului
c. angajatorului şi angajatului

42. Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, Contractul Individual de Muncă


poate înceta exclusiv printr-o:
a. decizie
b. cerere din partea angajatorului
c. notificare scrisă

43. Angajatorii care nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative


conform legii sunt obligati sa permita angajatilor sa numeasca reprezentantii alesi
si mandatati special cu scopul de a fi reprezentati de acestia la intalnirile cu
conducerea(managerii) societatii.
Care este numarul de salariati de la care angajatorii sunt obligati sa permita
angajatilor sa-si numeasca reprezentanti?
a. de la 50 de angajati
b. mai mult de 20 de salariati
c. mai putin de 20 de salariati

44. Certificareă medicală emisă de medicul de medicină a muncii (fisa de


aptitudini) este obligatorie şi în următoarele situaţii:
a. la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 24 luni,
pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali
b. la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 12 luni, pentru
locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali
c. la angajare, documentul trebuie emis anterior semnarii contractului de
munca

45. Transmiterea modificarilor Contractul Individual de Muncă se face:


a. unilateral de către angajator
b. in maxim 5 zile de la semnarea actului adiţional
c. de regula anterior aplicarii modificarilor, exceptie face doar salariul si
componentele acestuia pentru care angajatorul are la dispozitie 20 de
zile lucratoare
46. Plata salariului se dovedeşte prin:
a. semnarea statelor de plata, precum şi prin orice alte documente
justificative care demonstrează efectuarea plaţii câtre salariatul
îndreptăţit
b. nu trebuie să se dovedească plata salariului
c. prin dispoziţie de plata

47. Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat :
a. să informeze in scris Inspectoratul Teritorial de Muncă
b. să nu informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă
c. nu are voie să utilizeze munca de noapte

48. Salariul se plăteşte în bani:


a. cel puţin de doua ori pe luna
b. cel puţin o data pe luna
c. când angajatorul dispune de resurse financiare

49. Refuzul salariatului de prelungire a perioadei de delegare constituie:


a. motiv pentru sancţionare disciplinare a acestuia
b. nu constituie motiv pentru sancţionare disciplinare a acestuia
c. are consecinţa asupra salariatului.

50. Solicitarea, la angajare a testelor cu scopul de a identifica a persoanele


insarcinate este:
a. obligatorie
b. nu este necesară
c. este interzisă.

51. Contractul Individual de Muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în


cazul:
a. concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale
b. concediilor de odihnă
c. concediilor pentru incapacitate temporară de muncă
52. Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive şi conform prevederilor
cuprinse în Codul Muncii poate fi acordat şi în alte zile decât sâmbăta şi duminica,
iar în aceasta situaţie salariaţii vor beneficia de:
a. zile libere suplimentare
b. un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz,
prin contractul individual de munca
c. nu vor beneficia de nimic

53. Sancţiunea disciplinară dispusă fără efectuarea unei cercetări disciplinare


prealabile este:
a. mustrarea
b. avertismentul verbal
c. avertismentul scris

54. Regulamentul Intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:


a. programul de lucru al salariatilor
b. codul vestimentar
c. procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale
ale salariatilor

55. Salariul individual se stabileşte prin:


a. legi speciale
b. negocieri individuale între angajator şi salariat
c. contractul colectiv de muncă

56. Salariaţii care presteaza minim 3 ore - program de lucru in timpul noptii,
beneficiază de un spor la salariu de:
a. minimum 15% din salariul orar de bază pentru fiecare oră de muncă de
noapte prestată
b. minimum 25% din salariul orar de bază pentru fiecare oră de muncă de
noapte prestată
c. nu se acorda

57. Actul adiţional pentru modificarea elementelor Contractului Individual de


muncă se încheie:
a. la apariţia modificării
b. anterior apariţiei modificării cu cel putin o zi, exceptie face salariul,
indemnizatiile si orice alt element component al veniturilor salariale
c. anterior apariţiei modificării cu cel putin o zi

58. In functie de prevederile cuprinse in Regulamentul Intern concediile pentru


formare profesionala se pot acordă:
a. fără plată
b. cu plată
c. cu sau fără plată

59. La incetarea Contractului Individual de Muncă angajatorul are obligatia de a


elibera documentele de incetare si extras din Revisal:
a. antrior incetarii activitatii cu cel putin o zi
b. in ziua incetarii activitatii
c. in maxim 20 de zile de la incetarea activitatii

60. Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani


a. nu pot presta muncă de noapte.
b. pot presta 3 ore muncă de noapte
c. pot presta 2 ore muncă de noapte

61. Salariul se plăteşte:


a. oricărei persoane care solicită plata salariului
b. direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta (document
notarial)
c. unui membru din familia salariatului

62. Încadrarea în muncă în locuri de munca grele, vătămătoare sau periculoase se


poate face după împlinirea vârstei:
a. de 16 ani
b. de 18 ani
c. de 20 ani

63. Registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea


muncii fără forme legale, va fi completat de către inspectorii de munca:
a. după efectuarea controlului
b. anterior efectuării controlului
c. in timpul efectuării controlului

64. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în


termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către
partea interesata constituie:
a. contravenţie
b. infracţiune
c. executarea este opţională

65. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului


în următoarele situaţii:
a. pentru absente nemotivate
b. concediul pentru incapacitate temporară de muncă
c. în alte cazuri expres prevăzute de lege.

66. Conform Codului Muncii Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat


la instanţele judecătoreşti competente în termen de:
a. 45 de zile calendaristice de la data comunicării
b. la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile
calendaristice de la data comunicarii
c. nu se contesta

67. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a


salariatului se considera îndeplinita de catre angajator:
a. la interviu
b. la momentul selectarii în vederea angajarii
c. la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului
aditional, dupa caz

68. Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună


a. cel mult 30%
b. jumătate din salariul net
c. 10% din venitul realizat

69. Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei :


a. de 15 ani
b. de 16 ani
c. de 18 ani

70. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a


salariatului se considera îndeplinita de catre angajator:
a. la interviu
b. la momentul selectarii în vederea angajarii
c. la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului
aditional, dupa caz

71. Pe durata detaşării conform Codului Muncii, salariatul beneficiază:


a. de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la
angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la
care este detaşat
b. de drepturile privind concediu de odihna şi salariul de incadrare
c. de drepturile privind salariul

72. Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:


a. dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea departamentelor
b. sunt obligatorii doar pentru locurile de muncă cu expunere la factori
nocivi profesionali
c. dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale
de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă

73. Este considerată muncă de noapte:


a. munca prestată între orele 22.00 - 6.00
b. munca prestată între orele 20.00 - 6.00
c. munca prestată între orele 24.00 - 6.00

74. Salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu


prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau
perioada de proba
a. in termen de 30 de zile calendaristice de la data concedierii
b. in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii
c. in termen de 60 de zile calendaristice de la data concedierii

75. Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:


a. conform Codului Muncii pentru adaptarea salariatului la cerintele
postului sau ale locului de munca
b. conform Codului Muncii pentru prevenirea riscului de accidentare
c. nu are obiective cuprinse in Codul Muncii

76. În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice


angajatorul are posibilitatea reducerii programului de lucru:
a. de la 5 la 3 zile pe săptămână
b. de la 5 la 4 zile pe săptămână
c. nu se poate reduce

77. Contractul individual de Muncă încetează de drept:


a. la data expirării termenului pentru care a fost încheiat
b. la cererea uneia dintre părţi
c. din motive disciplinare

78. Care este durata maximă legală a unei săptămâni de lucru, inclusiv orele
suplimentare:
a. 45 de ore
b. 48 de ore
c. nelimitat.
79. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat:
a. este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă
b. nu este permisă numai în cazul încetării contractului individual de munca
c. se face doar la cererea angajatului

80. Concedierea individuala salariatilor nu poate fi dispusă:


a. mai devreme de 45 de zile calendaristice de la data comunicării
b. mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data aplicarii unei
sanctiuni
c. pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat
medical conform legii

81. Regulamentul Intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:


a. programul de lucru al salariatilor
b. reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii
oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c. codul vestimentar

82. Pe durata reducerii/întreruperii temporare a activităţii salariaţii beneficiază


de o indemnizaţie:
a. de cel putin 50% din salariul de bază
b. ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului
de munca ocupat, cu exceptia situatiilor reducerii temporare a activitatii,
pentru motive economice, tehnologice, structurale
c. de cel putin 80% din salariul de bază.

83. Delegarea poate fi dispusă pentru:


a. o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni
b. o perioada de 90 de zile lucratoare in 12 luni
c. o perioada de 120 de zile calendaristice in 12 luni.

84. În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este


suspendat, termenul de preaviz va fi:
a. suspendat corespunzător cu intervalul respectiv
b. nu va fi suspendat
c. nu este posibilă suspendarea

85. Anunţul privind pierderea carnetelor de munca emise în temeiul Decretului nr.
92/1976, cu modificările ulterioare, se publica:
a. în Monitorul Oficial al României
b. nu se mai publică
c. în presa locală

86. Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la


daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind
plata salariilor se prescrie:
a. în termen de 2 ani de la data la care drepturile respective erau datorate
b. în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate
c. nu se prescrie
87. Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează
a. nu pot presta muncă de noapte
b. nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte
c. pot presta doar 3 ore muncă de noapte

88. Încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă revine:


a. angajatorului
b. angajatului
c. angajatorului şi angajatului

89. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului


în următoarele situaţii:
a. pentru absente nemotivate
b. concediul pentru incapacitate temporară de muncă
c. în alte cazuri expres prevăzute de lege.

90. Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează:


a. funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de
muncă
b. doar funcţia
c. doar salariul

91. Certificareă medicală emisă de medicul de medicină a muncii (fisa de


aptitudini) este obligatorie şi în următoarele situaţii:
a. la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 24 luni,
pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali
b. la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 12 luni, pentru
locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali
c. la angajare, documentul trebuie emis anterior semnarii contractului de
munca

92. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este :
a. de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână
b. de 5 ore pe zi şi de 25 de ore pe săptămână
c. de 6 ore pe zi şi de 24 de ore pe săptămână
93. În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice
angajatorul are posibilitatea reducerii programului de lucru:
a. de la 5 la 3 zile pe săptămână
b. de la 5 la 4 zile pe săptămână
c. nu se poate reduce

94. Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:


a. programul de lucru al salariatilor
b. codul vestimentar
c. criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor

95. Durata preavizului în cazul concedierii datorită desfiinţării locului de muncă


este de:
a. 15 zile lucrătoare
b. 20 zile lucrătoare
c. 30 zile lucrătoare.

96. Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia


pentru o perioadă de:
a. maxim 24 de luni
b. maxim 30 de luni
c. maxim 36 de luni

97. În situaţia în care facem angajarea unei persoane pe o funcţie de conducere,


cu Contract Individual de Munca pe perioada nedeterminata, perioada de probă
pentru este de:
a. 90 zile calendaristice
b. 120 zile calendaristice
c. 110 zile calendaristice

98. La încheierea contractului individual de muncă certificatul medical emis de


medicul de medicina a muncii este:
a. opţional
b. obligatoriu
c. nu este necesar .

S-ar putea să vă placă și