Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar executare nr. _____ / ______________ al B.E.J.

Parvan Violeta

DOAMNA EXECUTOR JUDECATORESC,

Subsemnatul(a)/Subscrisa _________________________________, cu domiciliul/sediul


în_________________________, Str. __________________________ Nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Et. __,

Sector/Judeţ ____________, CNP/CUI ______________________, Telefon: _______________, Fax:

_______________, E-mail: ________________________reprezentat(ă) legal /conventional


prin__________________________________, conform
_____________________________________________________în calitate de licitator, formulez prezenta

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Organizata in dosar de executare nr. _______ / _______ cu termen de vanzare la data de ____________,
orele _______ privind imobilul situat in
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ofer pretul de _________________________________________________________

Anexez prezentei urmatoarele inscrisuri:

 Dovada consemnarii cautiunii in cuantum de ____________________________


 Copie C.I./ Copie certificat inmatriculare de la Registrul Comertului si imputernicire

Data: Semnătura/ştampila

S-ar putea să vă placă și