Sunteți pe pagina 1din 48

CONTRACTUL COLECTIV

DE MUNCĂ

1
CUPRINS

ARGUMENT ............................................................................................................................... 3
Cap. 1 REGLEMENTĂRI JURIDICE ĬN DOMENIUL MUNCII ...................................... 4
1.1 Munca – concept ........................................................................................................ 4
1.2 Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă ........................................... 5
1.3 Munca prestată în cadrul unor raporturi juridice de muncă ......................................... 5
Cap. 2 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ…………………………….……………..6
2.1. Definiţii legale ale contractului colectiv de muncă ………………………..…….. 6
2.2. Natura juridică a contractului colectiv de muncă ………………………………... 6
2.3. Caracterele contractului colectiv de muncă …………………………………....…7
2.4. Categorii de contracte colective de muncă …………………………………..….. 7
2.5. Negocierea contractului …………………………………………………………. 8
2.6. Clauzele contractului …………………………………………………………… 9
2.7. Publicarea contractului …………………………………………………………..10

Cap. 3 STUDIU DE CAZ - NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE


MUNCA LA SC FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA ( SC FSR SA ) ................ 11
3.1 Prezentarea firmei ....................................................................................................... 11
3.2 Contractul colectiv de muncă la SC FSR SA ............................................................ 19
CONCLUZII ................................................................................................................... 47
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................. 48

2
ARGUMENT

Munca este o trasatură esenţială a activităţii umane, omul fiind singura fiinţă care depune
efort în mod conştient în vederea obţinerii unor foloase.
În acelasi timp, munca reprezintă o condiţie a traiului, deoarece fără a presta munca nu se
pot obţine bunurile necesare vieţii. De cele mai multe ori, munca depusă reprezintă şi o măsură a
bunăstării indivizilor.
Munca constituie pentru economişti factor de producţie, o activitate prin care oamenii
utilizează aptitudinile lor, fizice şi intelectuale, în scopul obţinerii de bunuri şi beneficii.
Dezvoltarea societăţii umane a determinat normativizarea relaţiilor de muncă. Dacă la
începutul organizării societăţii umane prestarea muncii se făcea în folos propriu, pe parcursul
evoluţiei structurilor etatice, munca s-a prestat şi în folosul altor indivizi. Ulterior, cei care
beneficiau de pe urma muncii altora au abuzat de drepturile lor, munca devenind pentru o mare
parte a membrilor societăţii munca silnica.
Munca se poate presta într-o multitudine de forme, care se integrează potrivit specificului
lor, diverselor ramuri de drept. Din acest motiv mi-am ales spre analiză şi cercetare aceasta tema –
Contractul colectiv de munca.
Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au
cunoscut şi cunosc o profundă transformare în contextul noilor modificări legislative din
domeniul dreptului muncii, impuse, pe de o parte, de transformările structurale intervenite în
economia românească, iar, pe de altă parte, de necesitatea armonizării legislaţiei de acquis-ul
comunitar.
Firesc că instituţia încetării contractului individual de muncă, în general, iar în cadrul
acesteia, cea a încetării contractului de muncă din iniţiativa angajatorului, este supusă aceluiaşi
proces de transformare.Datorită acestui fapt, preocupările noastre s-au îndreptat spre abordarea
comprehensivă a acestei instituţii, încercând să învederăm fundamentele socio-juridice ale
reglementărilor în domeniu.
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 din Codul Muncii reglementeaza totalitatea raporturilor
individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor
din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.
Din perspectiva dreptului muncii, munca se poate presta si în cadrul unor raporturi
juridice de munca. Categoria din care fac parte raporturile juridice de munca sunt nascute în baza
încheierii unui contract individual de munca, astfel se denota importanta acestui contract.

3
Cap. 1 REGLEMENTĂRI JURIDICE ĬN DOMENIUL MUNCII

1.1 Munca-concept
Munca reprezintă activitatea umană specifică – manuală şi/sau intelectuală prin care
oamenii îşi utilizează aptitudinile lor (fizice şi intelectuale) în scopul producerii bunurilor cerute
de satisfacerea trebuinţelor lor. Prestarea muncii se face în cadrul unor raporturi juridice de
muncă. Termenul de muncă. isi are originea in limba slavonă „monka” şi poate avea mai multe
sensuri. Primul şi cel mai important sens este cel de „activitate fizică sau intelectualã îndreptatã
spre a crea bunuri materiale şi spirituale”, un al doilea sens este cel de ocupaţie sau îndeletnicire.
De asemenea un alt sens atribuit termenului de muncă este ace la de tortură, respectiv „supus la
munci”.
In Constitutia Asociatiei Internationale a Muncii se specifica express ca munca nu
reprezinta o marfa, deoarece spre deosebire de orice marfa munca este:
 inseparabila de persoana care o presteaza;
 imposibil sa fie pastrata – persoana care nu isi pune in lucru la un anumit moment forta
sa de  munca, nu o poate utiliza ulterior;
 imposibil sa fie sporita cantitativ – fara a afecta, de regula, insasi substanta biologica a
persoanei (ea poate sa creasca sub aspect calitativ in ipostaza de capital uman);
 destul de greu deplasabila dintr-o zona in alta, sau dintr-o tara in alta;
Munca se poate presta fie in afara unor raporturi juridice de munca, fie in cadrul unor
raporturi juridice de munca.

1.2 Munca prestată în afara unor raporturi juridice de muncă


In afara raporturilor juridice de munca, se plaseaza aceea activitate, care nu se bazează
pe un contract de individual de muncă. Aceste raporturi nu au toate trăsăturile unui raport de
muncă, putând însă fi clasificate ca relaţii de muncă, astfel se aplică doar prevederile cuprinse în
reglementările speciale. Se încadrează in aceasta categorie:
 munca voluntară de interes public, prestată voluntar şi gratuit, care are ca izvor un
contract de voluntariat încheiat între o perosnă fizică - voluntarul, şi o persoană juridică
fără scop lucrativ (reglementată de Legea 195/2001 a voluntariatului); activităţi voluntare
ce nu sunt prestate în baza unui contract de voluntariat (din raţiuni de prietenie sau bună
vecinătate); pompierii voluntari civili, care presteză munca conform OUG 60/1997;

4
 munca prestată în baza unui raport juridic civil, spre exemplu contractul de prestări
servicii,este cuprins in legea 130/1999;
 activităţile independente - Legea 507/2002 organizarea şi defăşurarea de activităţi
economice de către persoanele fizice;
 munca prestată in temeiul unei hotarari judecatoresti ca pedeapsă penală;
 munca prestată in executarea unor obligaţii legale, respectiv ucenicii, elevii, studenţii in
timpul practicii; persoanele obligate prin lege să presteze anumite activitaţi, cum ar fi
stingerea incendiilor in zonele forestiere, sau intervenţii in cazul inundaţiilor;
 munca prestată in cadrul unui raport juridic societar (de societate comercială) ca aport
la capitalul social.
In afara raporturilor juridice de muncă, şi deci in afara dreptului muncii se plasează şi
profesiunile libere sau independente. În momentul de fată există legi de sine statatoare cu
privire la urmatoarele profesiuni: expert contabil şi contabil autorizat, notar public, avocat, medic,
farmacist, medic veterinar, practician în organizare şi lichidare, auditor financiar, persoane
autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi
cartografiei, persoane, care practică servicii publice conexe actului medical, consilier în
proprietate industrială, expert criminalist, executor judecătoresc, consultant fiscal, consultant de
investiţii.

1.3 Munca prestată în cadrul unor raporturi juridice de muncă


Raporturile juridice de muncă sunt relaţii sociale reglementate prin lege, care iau
naştere între o persoană fizică, pe de o parte şi o persoană juridică pe de altă parte, ca urmare a
prestării unei munci de către prima persoană în folosul celei de a doua persoane, care, la rândul ei
se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acelei munci.
Caracteristicile raportului juridic de muncă:
 este un raport juridic bilateral, în cadrul căruia una dintre părţi respectiv prestatorul muncii
este întodeauna o persoană fizică;
 are un caracter intuitu personae. Închieirea contractului de muncă se face luând în
considerare pregătirea, aptitudinea şi calităţile celui ce prestează munca;
 este un raport de subordonare a salariatului faţă de salarizant. Subordonarea constă în
obligaţia salariatului de a respecta disciplina muncii, de a presta munca;
 are un caracter oneros - munca se prestează în schimbul unei salarizări;
 salariatul se bucură în baza conrtactului individual de muncă si a prevederilor legale de
măsuri de protecţie a muncii.

5
În marea majoritatea a cazurilor raportul juridic de muncă ia naştere prin încheieirea
unui contract individual de muncă.
CAP. 2 CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ
Orice contract trebuie privit ca o intelegere, acord de vointa prin care doua sau mai multe
persoane fizice sau juridice dau nastere, modifica sau sting un raport juridic.
Contractul colectiv de muncă reprezintă o convenţie încheiată în formă scrisă între angajator pe
de o parte, şi salariaţi prin reprezentanţii lor desemnaţi sau prin sindicate, acolo unde ele există, de
cealaltă parte. În această convenţie se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea,
precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

2.1. Definiţii legale ale contractului colectiv de muncă

Actele normative interne care au reglementat acest contract l-au definit astfel:
 Convenţie scrisă privitoare la condiţiile de muncă şi salarizare incheiată, pe de o parte, de
unul sau mai mulţi ȋntreprinzători, de grupări sau asociaţii ale acestora şi pe de altă parte, de
asociaţii profesionale sau grupările de salariaţi;
 Convenţie care se ȋncheie ȋntre Comitetul Sindical din ȋntreprindere sau instituţie, ca
reprezentant al muncitorilor şi funcţionarilor, pe de o parte şi a celor care angajează pe de
altă parte;
 Convenţia dintre patroni şi salariaţi prin care se stabilesc, ȋn limitele prevazute de lege,
clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ce decurg din raporturile de
muncă;
 Convenţie ȋncheiată ȋn formă scrisă ȋntre patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi
salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori ȋn alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin
care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi şi obligaţii ce
decurg din raporturile de muncă;

2.2. Natura juridică a contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă are o natură juridică mixtă deoarece este ȋn acelaşi timp:
 Act juridic bilateral- din care izvorăsc drepturi şi obligaţii subiective şi reciproce ale
părţilor; ȋn contractile colective sunt concretizate măsurile de protecţie ale unui grup de
salariaţi;
 Izvor de drept- decurge din caracterul normativ al contractului colectiv de muncă, la
orice nivel este ȋncheiat prezintă caracteristicile unei legi pentru fiecare parte a
contractului;
6
 Are caracter general şi abstract deoarece reglementează condiţiile de muncă ale unui
grup de salariaţi

 Este impersonal deoarece reglementează situaţia tuturor salariaţilor de la nivelul la care


se ȋncheie;
 Caracter permanent
 Valoare obligatorie

2.3. Caracterele contractului colectiv de muncă

Din punct de vedere al caraterelor sal contractul colectiv de muncă se aseamănău contractele
civile, precum şi cu cele individuale de muncă. Astfel caracterele contractului de muncă sunt:
 Contract numit deoarece corespunde unor operaţiuni juridice determinate;
 Contract sinalagmatic pentru că ȋntre părţile contractante se creează obligaţii reciproce:
salariaţii se obligă la prestarea muncii iar patronii se obligă la plata salariului şi la asigurarea
condiţiilor corespunzătoare de muncă;
 Contract oneros pentru că fiecare parte doreşte procurarea unui avantaj;
 Contract comutativ deoarece prestaţiile se cunosc ab initio iar executarea lor nu depinde de
un element incert;
 După modul de executare este un contract cu prestaţii succesive;

2.4. Categorii de contracte colective de muncă

Contractele colective de muncă se pot ȋncheia la nivelul:


-angajatorilor;
-grupurilor de angajatori (societăţi comerciale şi regii autonome), dacă sunt constituite asociaţii
patronale la acest nivel;
-ramurilor de activitate;
-naţional;
Ȋn cazul instituţiilor bugetare, contractele colective se pot ȋncheia la nivelul unităţilor, la
nivelul administraţiei sau serviciilor publice locale, pentru instituţiile din subordinea acestora, şi la
nivelul departamentelor, prin instituţiile subordinate. Aşadar ȋn sectorul bugetar, contractele
colective de muncă sunt ierarhizate pe mai multe niveluri şi anume:
o La nivelul unităţilor;
o La nivelul administraţiei sau serviciilor publice locale, fiind vorba de contracte la nivel de
grupuri de unităţi;
7
o La nivel departamental care sunt, fie contracte colective la nivel de ramură, fie la nivel de
grupuri de unităţi;

2.5. Negocierea contractului


Conform Noului Cod al Muncii contractul colectiv unic la nivel national ȋşi ȋncetează
existenţa ȋnsă legea prevede posibilitatea negocierii şi ȋncheierii contractelor colective de muncă la
nivel de unităţi grupuri de unităţi şi sectoare de activitate.
Angajatorii care intenţionează să negocieze contractual colectiv de muncă la nivel de grup de
unităţi pot constitui ȋn mod voluntar grupul de unităţi, atȃt prin hotărȃre judecătorească de
constituire cȃt şi prin proces verbal sau orice altă convenţie scrisă ȋntre părţi.
Negocierea contractelor colective de muncă este obligatorie la nivel de unitate atunci cȃnd unitatea
are peste 21 de angajaţi inclusiv. Iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei
patronale aceştea avȃnd obligaţia de a iniţia negocierea colectivă cu cel puţin 45 de zile
calendaristice ȋnaintea expirării contractelor colective de muncă sau a actelor adiţionale la
contractele colective de muncă. Prin excepţie contractele colective de muncă ȋn sectorul bugetar se
negociază după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, ȋn limitele
şi ȋn condiţiile stabilite prin aceştea.
La ȋncheierea şi negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate va participa
din partea unităţii, organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege sau regulament.
Pentru ca organizaţiile sindicale să participle la negocierile privind contractul colectiv de muncă
trebuie să ȋndeplinească cumulative următoarele condiţii:
- Au statut legal de organizaţie sindicală
- Numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin 1/3 din numărul salariaţilor unităţii;
- Sunt afiliate la o organizaţie sindicală reprezentativă;
Ȋn cazul ȋn care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va
ȋncepe la cererea scrisă a organizaţiilor sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor ȋn
termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării iar durata negocierii colective
nu poate depăşi 60 de zile calendaristice cu excepţia cazului ȋn care părţle convin o altă dată a
negocierii contractului colectiv.
Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că
negocierile au fost declanşate, iar ȋn cadrul acestei şedinţe părţile vor consemna ȋn procesul verbal
următoarele:
 Conponenta nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, ȋn baza unor
ȋmputerniciri scrise;
 Nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractual colectiv de muncă;
8
 Durata maxima a negocierilor convenită de părţi ;
 Locul şi calendarul reuniunilor;
 Dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;
 Dovada convocării tuturor părţilor ȋndreptăţite să participle la negociere;
 Alte detalii privind negocierea;
Anunţul privind ȋnceperea negocierilor va fi transmis ȋn formă scrisă tuturor părţilor
ȋndreptăţite să negocieze contractul colectiv de muncă, cu cel puţin 15 zile ȋnainte de data ȋnceperii
negocierilor. Aceştea vor confirma ȋn scris primirea respectivului anunţ şi acceptarea sau refuzul
participării la negociere. Lipsa unui răspuns scris coroborată cu prezentarea dovezii de invitare, va
fi interpretată ca refuz de participare la negocieri. Neinvitarea la negocieri a tuturor părţilor
ȋndreptăţite să negocieze contractual colectiv de muncă constituie un temei de neȋnregistrare a
contractului colectiv de muncă negociat.
Obligaţia de a negocia este instituită numai la nivel de unitate, subliniindu-se ȋn acest fel rolul
esenţial pe care ȋl joacă contractul colectiv de muncă ȋncheiat la acest nivel.

2.6. Clauzele contractului

Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:


- Pentru toţi angajaţii din unitate, ȋn cazul contractelor de muncă ȋncheiate la nivel de unitate;
- Pentru toţi angajaţii ȋncadraţi ȋn unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a
ȋncheiat contractual colectiv de muncă;
- Pentru toţi angajaţii ȋncadraţi ȋn unităţile din sectorul de activitate pentru care s-a ȋncheiat
cantractul colectiv de muncă şi care fac parte din organizaţiile patronale semnatare ale
contractului;
Prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor au un caracter minimal. Astfel contractele
colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel superior celor
stabilite prin Codul Muncii, legi speciale sau contactul colectiv de muncă ȋncheiat la nivel superior.
Prin contractele colective de muncă ȋncheiate ȋn sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse
clauze referitoare la drepturi ȋn bani şi ȋn natură, altele decȃt cele prevăzute de legislaţia ȋn vigoare
pentru categoria respective de personal. Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin
lege ȋn limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor şi nu pot fi modificate prin
contracte colective de muncă.

2.7. Publicarea contractului

9
Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se ȋncheie ȋn formă scrisă şi se
ȋnregistrează, după cum urmează:
 Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 Contractele colective de muncă ȋncheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de
activitate, la Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale;
Contractul colectiv de muncă se ȋncheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mica de 12
luni şi mai mare de 24 luni, iar prelungirea valabilităţii acestuia se face o singură dată cu cel mult 12
luni. Prevederile contractelor colective de muncă se aplică de la data ȋnregistrării lor la autoritatea
competentă sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor.
Se prevede obligativitatea publicării contractelor colective de muncă la nivel de sectoare de
sectoare de activitate şi grupuri de unităţi ȋn Monitorul Of. al Romȃniei, partea a-v-a, prin grija
părţilor semnatare. Totodată Ministerului Municii ȋi revine obligaţia de a publica pe pagina sa de
web contractele colective la nivel de sector de activitate şi grup de unităţi.
Contractul colectiv de muncă nu poate fi denunţat unilateral acesta ȋncetează numai:
- La ȋmplinirea termenului sau la terminarea lucrării pentru care a fost ȋncheiat, dacă părţile
nu convin prelungirea aplicării acestuia fără depăşirea termenelor maxime;
- La data dizolvării sau lichidării judiciare a unităţii;
- Prin acordul părţilor;

10
CAP. 3 STUDIU DE CAZ - NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV
DE MUNCA LA SC FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA ( SC FSR SA )

3.1. Fisa de prezentare a SC FSR SA

S.C. Fabrica de Scule Rasnov S.A, este o societate pe actiuni si provine din intreprinderea
de stat Fabrica de Scule Rasnov, care s-a infiintat prin nationalizare in anul 1948. Numarul de
inregistrare la Oficiul Registrului Comertului este J/08/354/29J4J99L Codul Unic de inregistrare: R
11 21 175.
Sediul societatii este in orasul Rasnov, str. Campului. Nr. l, jud. Brasov, cod 505400.
Inceputa pentru fabricarea burghielor pentru metal in 1919 intr-un atelier din localitatea Halehiu,
judetul Brasov, fabricarea sculelor aschietoare in Romania a fost transferata in Rasnov in 1936, prin
infiintarea firmei SC GetGP de catre cetateanul de origine germana Otto Rein. In anul 1939 la
aceasta afacere s-a asociat si ing. Gh. Georgescu — Topuslau, iar atelierul a fost transformat intr-o
mica fabrica numita 'GETGP', care producea; burghie, freze, alezoare si alte scule speciale destinate
industriei de avioane si armament In anul 1948 fabrica 'GETGP' a fost nationalizata si transformata
in ' Fabrica de Scule Rasnov.
Transformata conform H.G. nr, 1272/08,12,1990 in societate comerciala pe actiuni, ' Fabrica
de Scule Rasnov' ( SC FSR SA )„ a practicat mai multe programe de restructurare si reorganizare,
adaptandu-se continuu la conditiile impuse de economia nationala aflata M plin proces de
restructurare si de tranzitie de la economia centralizat-programata la economia de piata puternic
concurentiala, dar pastrandu-si specificul activitatii
Cu o traditie de peste 70 de ani si cu o cultura a societatii puternic inradacinata, conducerea
societatii negociaza cu reprezentantii salariatilor a caror putere este profund conturata si sustinuta.
Salariata societatii sunt reprezentati de Sindicatul 'SCULERUL 1', conform Sentintei Civile
iar. 137, publicata in data de 22.02.2005 ( Anexa nr. 1).

3.2. Negocierea Contractului Colectiv de Munca

Contractul colectiv de munca la SC FSR SA, incheiat pe 1 an, expira la data de 01.03.2022.
Respectand prevederile Legi 130/1996, republicata, art.3, conducerea societatii inainteaza
sindicatului ''SCULERUL', in data de 20.01.2021, adresa prin care invita biroul de conducere a
sindicatului in data de 01.02.2021, ora 10, in 'Sala de Sedinte' la prima intalnire in vederea

11
demararii negocierii contractului colectiv de munca. Adresa are anexata decizia nr. 1/20.01.2021.
prin care este numita comisia de negociere a contractului colectiv de munca din partea conducerii
SC FSR SA.
Sindicatul 'Sculerul' inainteaza conducerii societatii uimitoarea adresa nr. 2 / 22.01.2021 ( Anexa
nr.3).
In data de 01.02.2021, la ora 10 cele doua comisii se intalnesc.
Se convine, de catre cele doua parti contractante, ca discutiile purtate sa fie consemnate intr-
un proces-verbal redactat prin grija patronatului respectiv de seful serviciului Organizare-
Management, Resurse Umane.
In conformitate cu Legea nr. 130/1996, republicata, art.4 aiin.2, lit.a si a art.208, pct.8 din
Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura -Constructii de Masini - pe anii 2020-2021,
publicat in Monitori Oficial., partea a-V-a, din data de 22.12.2005, SC FSR SA aflandu-se ia pozitia
109 in Lista cu societatile comerciale beneficiare ale contractului si a Contractului Colectiv de
Munca Unic la Nivel National pe anii 2021-2025, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea
a V a, din data de 29.01.2021, sindicatul solicita comisiei de negociere din partea patronatului
punerea la dispozitie a urmatoarelor documente:
-         bilantul pe anul anterior
-         bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs volumul productiei
-         nivelul de salarizare
-         numarul mediu de personal
Respectand prevederile legale comisia de negociere din partea patronatului pune la
dispozitia sindicatului in maxim 3 zile lucratoare documentele solicitate.
Partile convin ca negocierea contractului colectiv de munca sa se desfasoare in continuare in 'Sala
de Sedinte', de trei ori pe saptamani, la ora 10 in zilele de luni marti si joi.
La cea de-a doua intalnire comisia de negociere din parte conducerii propune, tinand cont de
contractul de munca existent, parcurgerea lai, comisia dorind sa poarte discutii asupra capitolului
'Salarizarea si alte drepturi salariale', celelalte articole ramanand neschimbate sau acolo unde este
cazul aducerea lor in concordanta cu noile prevederi legale.
Se da citire contactului colectiv de munca:

Contract Colectiv de Munca incheiat la S.C F.S.R. S.A.

In temeiul Legii 130/1996, republicata, se incheie prezentul contract colectiv de munca la


SC FSR SA.

12
Salariatii / angajatii SC FSR SA sunt reprezentati, in conformitate cu Legea nr. 54/2003 si
Legea 130/1996, republicata, de Sindicatul 'SCULERUL', conform Sentintei Civile nr.137,
publicata in data de 22.02.2005.
SC FSR SA este reprezentata prin Directorul General
Preambul
Prezentul Contract colectiv de munca are ca scop promovarea si aplicarea unor raporturi de
munca echitabile de natura sa permita desfasurarea unei activitati in conditii de profitabilitate,
echilibru financiar si capacitate de plata in baza bugetelor de venituri si cheltuieli si a programelor
de activitate aprobate potrivit prevederilor legale si pe aceasta baza sa asigure o protectie sociala
pentru salariati, precum si evitarea aparitiei unor conflicte colective de munca.
Prin prezentul contract partile doresc sa extinda cooperarea dintre angajatori si organizatia
de sindicat prin stabilirea unui cadra organizai de actualizare a drepturilor si obligatiilor partilor
contractante cu privire la conditiile generale de munca si promovarea intelegerii reciproce a
problemelor de dezvoltate economica si sociala,
Dispozitii generale
Art. 1. Prezentul Contract Colectiv de Munca, incheiat conform dispozitiilor Legii nr,
130 / 1996, republicata, reglementeaza relatia de munca tare conducerea
Art 2 Prevederile prezentului Contract colectiv de munca se aplica salariatilor fara nici
o deosebire sex, varsta, religie, origine sociala, convingeri sociale sau politice si nu este lezata
schimbarea persoanelor semnatare sau a functiilor si/sau formei de conducere a societatii
comerciale.
Art. 3. Dispozitiile prezentului contract nu pot fi cumulate cu dispozitiile de aceeasi
natura deja existente sau care vor fi introduse prin noi dispozitii legale sau conventionale,
dispozitiile cele mai avantajoase aplicandu-se in toate cazurile,, fie prin substituire pura sau simpla,
fie cu titlu complementar.
Art. 4, Legea, si Contractul Colectiv de munca la nivel national si la nivel de ramura se
aplica in orice situatie nereglementata de prezentul contract
Art. 5. Din prezentul Contract Colectiv de Munca fac parte si Regulamentul Intern.
Art. 6. Prezentul Contract Colectiv de Munca stabileste, in principal, drepturi negociate,
garantate salariatilor din SC FSR SA si obligatiile partilor, cu privire la:
CAPITOLUL 1 - Timpul de munca si timpul de odihna
CAPITOLUL 2 - Salarizarea si alte drepturi salariate
CAPITOLUL 3 - Conditii de munca si protectia Muncii
CAPITOLUL 4 - Masuri de protectie speciala a salariatilor
CAPITOLUL 5 - Munca si protectia femeilor si a tinerilor
13
CAPITOLUL 6 - Incheierea, executarea, modificarea si incetarea Contractului Individual de munca
CAPITOLUL 7 - Formarea profesionala, economica si sindicala
CAPITOLUL 8 - Drepturile sindicatului ca organizatie si reprezentant al salariatilor,
imunitati sindicale
CAPITOLUL 9 - Obligatiile generale ale partilor, reglementari speciale
CAPITOLUL 10 - Dispozitii finale.
Art. 7. Prezentul Contract Colectiv de munca se poate completa pe parcursul aplicarii sale,
cu acordul partilor, cu reglementari specifice activitatii ce se desfasoara m societate si ca urmare a
elaborarii unor acte normative unitare pe economie, aceste modificari vor face parte integranti din
prezentul contract.
Art. 8. Prezentul Contract Colectiv de munca la nivelul societatii nu poate prevede drepturi
sub limitele stabilite in Contractul Colectiv de munca la nivel de ramura,
Art. 9. Partile contractante recunosc si adopta pe deplin drepturile si obligatiile reciproce
stipulate in acest contract, neindeplinirea obligatiilor asumate atragand raspunderea celor ce se vor
face vinovati, prin sesizarea organelor competente. La incheierea Contractului Colectiv de Munca,
partile semnatare sunt libere si egale in negocierea clauzelor acestuia.
Art. 10. Partile se obliga sa aduca la cunostinta celor pe care ii reprezinta, prevederile
prezentului Contract Colectiv de Munca.
Art. 11. Reprezentantii patronilor si reprezentantii federatiilor sindicale semnatare, au
dreptul sa verifice, la cererea sindicatelor afiliate, modul cum sunt respecatte in societate drepturile
salariatilor, prevazute in contractul colectiv de munca.
Art. 12. Partile se angajeaza sa colaboreze la realizarea prevederilor prezentului Contract
Colectiv de Munca pe principiul bunei credinte, cu respectarea legii.
Art 13(1) – Prezentul Contact Colectiv de Munca se incheie pe o perioada de 4 ani cu
negocierea, drepturilor salariale anual.
(2) — Cu cel putm 60 de zie calendaristice inainte de expirarea termenului pentru care a fost
incheiat partile pot conveni asupra prelungirii valabilitatii contractului sau renegocierii lui.
(3) - Clauzele prezentului Contract Colectiv de munca continua sa produca efecte si dupa
expirarea termenului pentru care a fost incheiat, pina la incheierea urmatorului contract.
(4) - Conventiile, acordurile si actele aditionale la contractul colectiv de munca, semnate
intre partile contractante fac parte clin prezentul contract
Art. 14(1) - Clauzele prezentului contract pot fi modificate in orice moment, conform legii,
ori de cate ori partile convin in acest sens.
- Cererea de modificare se va comunica celeilalte parti, in scris, si va cuprinde atat motivele
care au determinat-o, cat si propunerile concrete.
14
- Negocierile cu privire la modificare, nu vor putea incepe mai tarziu de 5 zile de la data
comunicarii si nici mai devreme de 48 de ore de la data acesteia
- Partile se angajeaza, ca in perioada prevazuta la alin.3, sa nu declanseze greve si respectiv sa
nu procedeze la desfaceri de contracte individuale de munca pentru motive legate de modificarea
propusa prezentului contract
Art. 15. Modificarile aduse contractului fac parte integranta din prezentul Contract Colectiv
de munca si produc aceleasi efecte ca si contractul insusi de la data inregistrarii lor.
Art. 16(1) - Interpretarea clauzelor prezentului contract se face prin consens.
(2) — Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform regulilor de drept
comun, iar daca si dupa aceasta exista indoiala, se interpreteaza in sensul mai favorabil salariatilor.
Art. 17 (1) — Pentru solutionarea pe cale amiabili a litigiilor intervenite cu ocazia
executarii, modificarii sau incetarii prezentului Contract Colectiv de Munca, partile convin sa
instituie o Comisie Paritara, formata din cele doua comisii de negociere.
Art. 18. Declansarea procedurii prevazuta la ari 17, nu constituie impediment pentru
sesizarea instantelor de judecata competenti, potrivit prevederilor legii
Art. 19 - drepturile salariatilor prevazute in prezentul Contract Colectiv de Munca, nu pot sa
reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior,
negociate la nivel de ramura, in afara situatiilor convenite.
Art.20 (1) — Partile contractante se obliga ca pentru perioada de aplicare a prezentului
Contract Colectiv de munca, sa nu promoveze si sa nu sustina decizii a caror adoptare ar conduce la
alterarea conditiilor Contractului Colectiv de Munca.
(2) - Partile convin la respectarea prevederilor art.27 din Legea 54 / 2003.

CAPITOLUL 1 - Timpul de munca si timpul de odihna


Art.21 (1) - Durata normala a timpului de lucra este de 8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamani,
realizata prin saptamana de lucra de 5 zile.
Art.22 - Sambata si Duminica sunt zile de repaos.
(2) - in cazul locurilor de munca a caror activitate nu poate fi intrerupta zilele de repaos se pot
acorda prin rotatie in alte zile decat sambata si duminica, astfel incat fiecare salariat sa beneficieze
cel putin o data pe luni de repausul saptamanal, succesiv in zilele de sambata si duminica sau
cumulat pe o perioada mai mare.
Art.23 (1) - inceputul si sfarsitul programului zilnic de lucru, se stabilesc prin
Regulamentul Intern,
(2) - in situatii deosebite, pentru unele categorii de personal, cum ar fi: salariatii care
ingrijesc copii de varsta prescolara, salariatii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant,
15
pensionari de invaliditate gr.III incadrati in munca, persoane cu recomandari medicale sau
handicapate, navetistii, precum si in alte situatii stabilite in prezentul Contract Colectiv de munca,
se pot aproba programe de munca specifice, cu alte ore de incepere a programului
Art.24 - Timpul de lucru incepe si se sfarseste la locul de munca, in tinuta de lucru.
Art.25 - Salariatii beneficiaza de o pauza de masa de 30 de minute, pauza care este inclusa
in timpul normal de lucru.
Art.26 - Pentru unele activitati, locuri de munca si categorii de personal, prevazute in
prezentul Contract Colectiv de munca, se pot stabili programe de lucru partiale, corespunzatoare
unor fractiuni de norma, cu o durata a timpului de lucru de 6 sau 4 ore pe zi.
Munca suplimentara
Art.27 - Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este
considerata munca suplimentara.
Art.28 - Munca suplimentara se compenseaza prin ore litere platite in urmatoarele 30 de zile
dupa efectuarea acesteia.
Art.29 - In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul
prevazut, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu
corespunzator duratei acesteia.
Art.30 - Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. 1, este de
75% din salariul de baza.
Munca in timpul noptii
Art31 - Se consideri munca -desfasurata in timpul noptii, munca prestata in intervalul
cuprins intre orele 23,00 - 07,00.
(2) - Este interzisa prestarea muncii in timpul noptii ( schimbul III de catre tinerii sub 18 ani.
(3V Munca prestata in timpul noptii se plateste cu un spor de 25% din salariul de baza,, daca
timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din durata, normala a programului de lucra zilnic.
Art. 32 Femeile gravide, lauze si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de
noapte.
Zile de sarbatoare
Art.33 Se consideri sarbatori legale si religioase si sunt zile de repaos, urmatoarele:
Anul Nou 2 zile 1,2, Ianuarie
- Pastele 2 zile Luni
- Ziua Internationala a Muncii 1 zi 1 Mai
- Ziua Nationala a Romaniei 1 zi 1 Decembrie
- Craciunul 2 zile 25,26 Decembrie

16
Art.34 (1) - In societatea Comerciala 'T.S.R.'-S.A. se acorda o zi libera pentru ziua
Constructorului de Masini - 15 August.
(2) Pentru realizarea unor parti din ajunul sarbatorilor, de comun acord intre administratia
societatii si sindicat, se poate hotari lucrul in zilele de sambata; munca respectiva nefiind
considerata munca suplimentara.
Concediul
Art.35 (1) - Salariatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit,
de minimum 21 zile lucratoare.
(2) - Diferenta in functie de vechime, este conform prezentului Contract Colectiv de Munca:
pana la 5 ani - 21 zile
intre 5 - 10 ani - 24 zile
intre 10-15 ani - 25 zile
intre 15-20 ani - 27 zile
peste 20 de ani - 30 zile
Art.36. Efectuarea concediului anual de odihna este o obligatie, atat pentru salariati cat si
pentru administratie.
Art.37 (1) - Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul anului in curs pentru anul
viitor.
(2) - Proclamarea concediilor se face de catre administratia societatii, de comun acord cu
organizatia de sindicat, tinandu-se cont de solicitarea salariatului.
Art.38. In cazul in care exista salariati care nu au efectuat integral sau deloc concediul de
odihna in cursul anului, acesta va fi intrerupt si / sau reprogramat pana la sfarsitul anului urmator.
Art.39 Compensarea in bani a concediului de odihna este permisa numai in cazul incetarii
contractului individual de munca.
Aat.40 Concediul de odihna se efectueaza de regula integral, sau se poate acorda fractionat
in transe, daca interesele societatii o cer, dar nu mai mult de 50% sau la solicitarea salariatului.
Art.41 In situatii in care ambii soti lucreaza in societate, ei au dreptul la programarea
concediului de odihni in aceeasi perioada.
Art.42 (1) - in cazul in care salariatul are bilet de tratament el va beneficia de concediul sau
de odihni in perioada pentru care are bilet
(2) - Prevederile alin. 1 se pot aplica si in situatia in care salariatul are bilet de odihna prin
sindicat
Art.43 (1) - Salariatii au dreptul la efectuarea concediului de odihna, proportional cu
activitatea prestata intr-un an calendaristic.

17
(2) — Durata concediului de odihna anual pentru salariatii cu contract individual de munca
cu timp partial se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat
Art.44 In cazul in care un salariat demisioneaza sau i se desface Contractul Individual de
munca, din motive imputabile lui, dupa efectuarea concediului de odihna si acesta a incasat
drepturile banesti aferente concediului, societatea va retine, din ultimul salariu, suma
corespunzatoare concediului efectuat in plus.
Art.45 (1) - in cazul in care Contractul Individual de munca a incetat ca urmare a initiativei
societatii din motive neimputabile salariatului, acesta avand deja efectuat concediul de odihna,
societatea nu poate pretinde suma de bani corespunzatoare concediului efectuat in plus.
Art. 46 (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de
concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter
permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
(2) - Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute
la alin 1. din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul
de zile de concediu.
Art.47 In afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile libere platite, in cazul unor
evenimente familiare deosebite, dupa cum urmeaza:
- pentru casatoria salariatului - 4 zile lucratoare
- pentru casatoria unui copil al salariatului - 4 zile lucratoare
- pentru decesul sotului (sotiei), copilului - 5 zile lucratoare
- pentru decesul parintilor, parintilor nefiresti, socrilor:
- cu domiciliul stabil in judet - 3 zile lucratoare
- cu domiciliul stabil in afara judetului - 5 zile lucratoare
- pentru decesul unui frate, sora, bunic, nepot de bunic, cumnat: - 2 zile lucratoare
- pentru mutarea salariatului si a familiei sale din alta localitate in localitatea de resedinta a
societatii comerciale, in interesul societatii - 5 zile lucratoare
- pentru mutarea salariatului in aceeasi localitate - 2 zile lucratoare
Art.48 Elevii de la invatamantul seral, au dreptul la concediu fara plata de 30 zile
calendaristice, care se acorda o singura data, la cerere, pentru pregatirea si prezentarea la examenul
de bacalaureat
Art.48 (1) - Studentii invatamantului superior, seral, sau fara frecventa, beneficiaza de cate
un concediu fara plata de pana la 60 zile calendaristice, la cerere, esalonat sau integral, pentru
fiecare an calendaristic.
(2) - Daca studiile se fac in baza unui contract cu societatea, studentii beneficiaza si de
concediu de studii platit, de 30 zile pe an
18
Art.49 Candidatii care se prezinta la examen sau la colocviu de admitere sau la doctorat,
beneficiaza de un concediu cu plata de 15 zile.
Art.50 Se acorda la cererea salariatului, o data pe an, 30 zile calendaristice de concediu fara
plata, pentru vizitarea sotului (sotiei ) detasat (a) in strainatate, in interes de serviciu.
Art.51 Pentru situatii deosebite, salariatii pot beneficia de zile de concediu fara plata, de
maximum 90 zile intr-un an, cumulate, dar nu inainte de efectuarea concediului de odihna.
Invoiri
Art.52 La cererea salariatului se acorda un numar de ore invoire fara plata sau cu recuperare
anterioara, in urmatoarele situatii:
- efectuarea unor analize, tratament medical;
- citatie in fata instantei;
- alte situatii cand salariatul solicita si activitatea societatii permite.

CAPITOLUL 2- Salarizarea si alte drepturi salariale


Art.53 (1) - Pentru munca prestata in conditiile prevazute in Contractul Individual de
Munca, fiecare salariat are dreptul la un singur salariu in bani, convenit prin acest contract.
(2)- in conformitate cu prevederile legale, salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat
in raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat,
cu pregatirea si competenta profesionala.
(3)- La stabilirea salariului nu pot fi facute discriminari pe criterii afective, politice, etnice,
confesionale, de sex, varsta sau stare materiala.
(4)- Pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de munca se propune modificarea
nivelului de salarizare propunere concretizata prin referat si decizie anexate la Contractul individual
de Munca.
Art.54 In vederea stabilirii drepturilor ce decurg din Contractul Individual de Munca,
salariatii societatii sunt clasificati in functie de continutul activitatii si cerintele postului, astfel:
A. Muncitori:
1. - Necalificati
2. - Calificati
B. Functii de conducere si executie:
- Functii de executie
a) cu pregatire liceala sau post-liceala
-pentru activitati administrative ( dactilograf, functionar, etc.)
-pentru activitati de specialitate ( tehnician, contabil )
b). maistri

19
c). cu pregatire superioara de subingineri si similare.
d). cu pregatire superioara.
- Functii de conducere a compartimentelor functionale de productie, cercetare- proiectare si
altele similare (sef serviciu, birou, sectie, laborator, etc.)
- Functii de conducere a societa
tii (director, directori executivi).
Art.55 (1) - Salariul de baza minim la SC 'FSR SA, este de 4400 lei indexatii
(2) - Salariile SC 'FSR' SA, pe categorii profesionale sunt prevazute in 'Grila de Salarizare' pentru
un program de lucru de 170 ore / luna.
(3)- Drepturile salariale ale angajatului se regasesc in Contractul Individual de Munca.
- Tichetele de masa se vor acorda functie de posibilitatile financiare ale societatii
- In vederea echilibrarii platilor, se stabilesc ca zilele de plata a salariilor urmatoarele:
pentru avans - ziua de 28 ale lunii in curs pentru lichidare - ziua de 13 ale lunii urmatoare
Art.56 (1) - Salariatul care indeplineste integral atributiile unei functii superioare celei pe care este
incadrat, pentru o perioada mai mare de o luna, va beneficia, incepand cu luna a 2-a, de diferenta de
salariu pentru intreaga perioada lucrata in aceste conditii, in aceasta perioada salariatul este degrevat
de atributiile sale.
Art. 57. Adaosurile la salariile de baza sunt :
a) - adaosul rezultat din depasirea de norma. Depasirea de norma (orele efective realizate) nu
poate fi mai mare de 25% fata de orele efectiv lucrate pentru fiecare.
b)- sporurile acordate conform prezentului Contract Colectiv de munca, functie de vechimea in
munca sunt:
intre 3-10 ani vechime 5%
intre 10-15 ani vechime 10%
intre 15-20 ani vechime 15%
peste 20 ani vechime 20%
c)- prima de vacanta se acorda la efectuarea a 15 zile de concediu si va fi de 50% din clasa 1 de
salarizare;
Art.58 - in functie de formele de organizare a Muncii se pot aplica urmatoarele forme de
salarizare:
a) - in regie sau dupa timp;
b)- acord;

GRILA DE SALARIZARE
20
Valabila cu data de 01.03.2021 indexabila trimestrial cu rata inflatiei

Clasa Salariul Muncitori Muncitori Mais Functio Tehnicieni Studii Sefi serv
Ierarhi de baza necalificati calificati trii nari contabili superioare sectii
zare lunar brut
1 4400 x
2 4450 x
3 4500 x
4 4550 x
5 4600 x
6 4650 x
7 4700 x x
g 4750 x x
9 4790 x x
10 4920 x x x
11 5140 x x x
12 5260 x x x
13 5500 x x x
14 5620 x x x
15 5850 x x x x x
16 5980 x x x x
17 6200 x x x x
18 6370 x x x x
19 6540 x x x x
20 6730 x x x
21 6950 x x x
22 7200 x x x
23 7450 x x x x
24 7700 x x x
25 7960 x x
26 8200 x x
27 8480 x x
28 8760 x x
29 9050 x x
30 9360 x
31 9680 x
32 9990 x
33 10550 x

Presedinte Sindicatul' SCULERUL'

21
Art.59 (1) - Unitatea are obligatia sa asigure conditiile necesare realizarii de catre fiecare
salariat, a sarcinilor ce-i revin, in cadrul programului zilnic de munca stabilit in cazurile cand
unitatea nu poate asigura pe durata unei zile de lucru , partial sau total, conditiile realizarii
sarcinilor de serviciu, salariatii vor benefica de 75% din salariul de baza si sporul de vechime.
Art. 60 (1) - Indexarea se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de Institutul
National de Statistica.
Art. 61 (1) - Plata salariilor se face de doua ori pe luna, prima chenzina 40% din salariul de
baza, in functie de orele lucrate in perioada 01 - 15 ale lunii.
(2) - Documentele de salarii constituie 'secret de serviciu', iar procedura de plata va asigura
confidentialitatea acestora.
Art. 62 (1) - Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror
obligatii banesti ale unitatii, cu exceptia cazurilor de forta majora caz in care se va negocia cu
sindicatul la momentul respectiv.
(2) - Unitatea este obligata sa tina evidenta si sa mentioneze activitatea desfasurata in baza
Contractului Individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si sa le elibereze
dovezi despre acestea.

CAPITOLUL 3 - Conditii de munca si protectia Muncii


Art. 63 (1) - Partile se obliga sa depuna orice efort ce va fi necesar pentru institutionalizarea
unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.
Inspectoratele pentru Protectia Muncii vor identifica locurile unde activitatea munca se desfasoara
in conditii nocive sau periculoase precum si cele unde este necesara usurarea conditiilor de munca,
a efortului fizic, s.a.
- masurile preconizate sa vizeze mai intai ameliorarea reala a conditiilor de munca si numai daci
acest lucru nu este posibil Ia un moment dat. si se recurga la compensari banesti sau de alta naturi.
- masurile preconizate pentru ameliorarea conditiilor de munca, sa fie realizate cu reprezentantii
sindicatelor, astfel incat acestia sa fie consultati si informati cu privire la aceste masuri, incheindu-
se anexe speciale la Contractul Colectiv de Munca.

Protectia si igiena Muncii


Art.64. Partile considera prevederile legislatiei si ale normelor generale republicane si
departamentale de protectie si igiena Muncii, precum si cele cuprinse in prezentul Contract
Colectiv de Munca - minimale si obligatorii.
Art.65. Obligatia si raspunderea, privind asigurarea masurilor de protectie si igiena Muncii
revine in totalitate patronatului.
22
Securitatea si sanatate in munca
Art.66 (1) Pentru asigurarea securitatii corespunzatoare a salariatilor in procesul Muncii,
unitatea are obligatia de a adopta urmatoarele masuri:
- efectuarea instructajelor periodice de protectie si securitate a Muncii
- asigurarea dotarii instalatiilor, masinilor si utilajelor, cu dispozitive de protectie, aparatura de
masura si control a parametrilor tehnologici precum si de avertizare a starilor de pericol si
efectuarea verificarilor periodice, in scopul mentinerii in permanenta stare de functionare a acestora
- asigurarea functionarii permanente a instalatiilor si sistemelor de cartare, retinere si neutralizare
a substantelor nocive, degajate in desfasurarea proceselor tehnologice.
- analizarea periodica, impreuna cu inspectoratele de stat, teritoriale pentru protectia si
securitatea Muncii si organele sanitare competente, a cauzelor accidentelor de munca si
imbolnavirilor profesionale.
- indepartarea de urgenta a cauzelor generatoare de accidente de munca si adoptarea unor masuri
eficiente in vederea eliminarii grabnice a cauzelor imbolnavirilor profesionale.
- diagnosticarea factorilor nocivi ale caror niveluri depasesc limitele admise in normele nationale
si internationale, la care Romania a aderat,
- admiterea la lucru numai a persoanelor care, in urma controlului medical periodic si a
verificarilor aptitudinilor psiho-profesionale, corespund sarcinilor de munca ce urmeaza sa le
execute.
- masurarea periodica a parametrilor ce caracterizeaza conditiile de munca si factorii de mediu cu
aparatura si personal autorizat iar la prelucrarea si analiza probelor, vor participa si reprezentantii
din partea organizatiilor de sindicat.
Art. 67 - La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de nunei sau a felului Muncii,
acesta va fi instruit si testat efectiv, cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca' si
normele de protectie a Muncii pe care este obligat, in procesul Muncii sa le cunoasca si si le
respecte.
Art.68 - Patronalul va finanta intregul ansamblu al activitatilor legate de protectia Muncii,
potrivit obligatiilor ce-i revin din legislatia in domeniu, din prezentul contract de munca
Art. 69 - Patronatul se obliga sa previna salariatii asupra tuturor riscurilor la care se expun in
procesul Muncii,
Art.70(1) - Salariatii au in principal urmatoarele obligatii:
- sa-si insuseasca si sa respecte regulile si instructiunile de protectie a Muncii specifice activitatii
prestate,
- sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca, incat sa nu expuna la pericol propria
persoana, cat si ceilalti angajati.
23
- sa utilizeze mijloacele de protectie individuala din dotare, corespunzator scopului pentru care au
fost acordate.
- sa respecte Regulamentul Intern si Fisa Postului.
(2) - incalcarea acestor obligatii, constatata de sefii ierarhici si organele de inspectie
autorizati, atrage raspunderea disciplinara, administrativa si materiala, precum si penala,, dupa caz,
potrivit legii.
Art.71 Conducerea societatii are obligatia sa asigure salariatilor, echipamentul individual
de protectie si echipamentul de lucru, conform normelor in vigoare.
Art.72 CI) - La acordarea sortimentelor de echipament de protectie, pe meserii si locuri de
munca, se vor respecta prevederile Normativului Cadru, aprobat prin Ordinul nr.225/21.07.1995 -
privind acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie, pe care partile le socotesc
minime si obligatorii.
Art. 73 Echipamentul poate fi acordat si inainte de incheierea termenului stabilit, daca se
face dovada deteriorarii lui, ca urmare a unor avarii sau conditii de munca accidentale.
Art 74(1) - Echipamentul individual de protectie a Muncii se acorda gratuit.
(2) - Costul echipamentului de lucru se suporta de catre unitate, in proportie de 50% pentru
primul echipament si 25% pentru al doilea echipament acordat, in conditiile Art73.
Art. 75 Neutilizarea echipamentului individual de protectie, poate atrage sanctiuni, pana la
desfacerea contractului de munca.
Ocrotirea sanatatii angajatului
Art.76 (1) - In vederea ocrotirii eficiente a sanatatii angajatilor,, conducerea societatii va
respecta urmatoarele obligatii ce-i revin:
- angajarile se vor face numai dupa efectuarea examenelor medicale, corespunzatoare
fiecarei meserii sas loc de manca in parte;
- efectuarea cel putin o data pe an, a controalelor medicale pentru salariati, conform normelor
sanitare si conditiilor concrete de munca;
- schimbarea locului de munca, in situatia in care starea, de sanatate a angajatului impune acest
luciu, la recomandarea organelor medicale de specialitate, in raport de calificarea salariatului si in
functie de posibilitatile societatii;
Art.77 La cererea uneia din parti, medicii de Medicina Muncii si inspectorii de Protectia
Muncii, vor fi consultati in vederea duratei reduse a timpului de lucru si acordarii de concedii de
odihna suplimentare.
Igiena Muncii

24
Art. 78 Conducerea societatii se obliga, sa respecte prevederile normelor si
normativelor din domeniul protectiei si Igienei Muncii, referitoare la dotarea salariatilor cu
materiale igienico-sanitare, pe care le considera minime si obligatorii
Art. 79 (1) - Acordarea materialelor igienico-sanitare, se face gratuit conform N.G.P.M. art
150.
(2) - Servirea mesei de catre salariati, in conditii de nocivitate, toxicitate si pericol este
interzisa.
Conditii sociale
Art.80 (1) - In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de munca si a conditiilor
sociale in cadrul societatii, conducerea societatii este obligati si ia cel putin urmatoarele masuri:
a) - amenajarea ergonomica a locurilor de munca;
- asigurarea conditiilor optime de munca ( iluminat, microclimat, temperatura aerisire, umiditate,
zgomot, vibratii);
- asigurarea vestiarelor la o capacitate suficienta si dotarea corespunzatoare a acestora;
- intretinerea si modernizarea grupurilor sociale si instalatiilor sanitare;
- asigurarea apei calde si a apei reci, precum si a materialelor igienico-sanitare;
Art.81(1 ) - Conducerea societatii va adopta planuri de masuri de comun acord cu
organizatia sindicala, in vederea ameliorarii treptate a conditiilor de munca si viata.
(2) - Pentru punerea in practica a acestor masuri, vor fi alocate in intregime fondurile
necesare. Ele vor fi prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si destinatia lor nu
poate fi schimbata.
Art. 82 Locurile de munca si categoriile de salariati cu conditii deosebite se stabilesc
conform legii.
Art.83 (1) - Conducerea societatii va organiza, la angajare si ulterior, cel putin o data pe an,
examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea
activitatii in postul pe care urmeaza si il ocupe, sau pe care il ocupa, precum si pentru prevenirea
imbolnavirilor profesionale.
(2) - Salariatii sunt obligati si se supuna, examenelor medicale.
(3) - in cazul cand dispozitiile legale, speciale sau ale Contractului Colectiv de munca,
prevad examinarea medicala la termene mai scurte, determinate de conditiile deosebite de la
locurile de munca, se vor aplica aceste prevederi.
(4) - Refuzul salariatilor de a se prezenta la examinarea, medicala organizata potrivit alin 1
si 3, constituie abatere disciplinara.
Art.. 84 - In toate cazurile in care conditiile de munca s-au inrautatit, determinand
reclasificarea locurilor de munca, salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari,
25
incepand cu data schimbarii conditiilor de munca, indiferent de momentul efectuarii reclasificarii
de catre organele competente.
Organizarea si normarea Muncii
Art. 85 (1) - Organizarea activitatii din cadrul societatii prin stabilirea unei structuri
organizatorice functionale, repartizarea tuturor salariatilor pe locuri de munca, cu precizarea
atributiilor si raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere
tehnic, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de
catre salariati, sunt de competente celor care angajeaza.
(2) - in exercitarea acestor atributii, conducerea societatii este obligata sa tina seama de
prevederile din prezentul Contract Colectiv de munca
Art.86 (1) - Normele de munca si normativele de personal, vor fi stabilite de conducerea
societatii, astfel incat sa conduca la un ritm de munca, la o intensitate a efortului muscular sau
intelectual, ori la o tensiune nervoasa care sa nu determine o oboseala excesiva.
(2) - Normele de munca si normativele de personal stabilite conform alin.1, vor fi prezentate
spre consultare organizatiei sindicale.
(Art.87 (1) - Sarcinile de serviciu trebuie sa fie stabilite in limitele felului Muncii, la care
fiecare salariat s-a obligat prin Contractul Individual de munca, Fisa Postului si Regulamentul
Intern.
Art. 88 Numarul de personal se va stabili in raport cu volumul activitatii, de durata timpului
normal de lucru si normele de munca, pentru a se evita incarcarea excesiva cu sarcini de munca a
salariatilor.
Art. 89 in toate cazurile in care munca este efectuata intr-un ritm impus, colectiv sau
individual, in normele de munca se includ si timpi de refacere a capacitatii de munca.
Art.90 Sindicatul este obligat sa-si prezinte motivat, toate observatiile privind normele de
munca si atributiile de serviciu.
Art.91 (1) - In cazul in care exista divergente la stabilirea normelor de munca sau a
normativelor de personal, la cererea oricareia dintre parti, se poate apela la o expertiza tehnica sau
la orice alta procedura prevazuti in Contractul Colectiv de Munca.
(2) - Expertii vor fi desemnati de comun acord de ambele parti, Concluziile expertizei
tehnice sunt obligatorii pentru parti, plata acesteia fiind suportata de conducerea, societatii pentru
prima, solicitare a sindicatului.
(3) - Pontajul prezentei si activitatii salariatilor se realizeaza zilnic de catre conducatorii
formatiilor de lucru in foaia colectiva de prezenta.

CAPITOLUL 4 - Masuri de protectie speciala a salariatilor


26
Pierderea temporara a capacitatii de munca
Art.92 (1) - In cazul in care salariatii lipsesc de la lucru, din motive de incapacitate
temporara de munca, conducerea societatii poate compensa diferenta dintre salariul de baza initial
si ajutorul la care are dreptul salariatul, potrivit legii
(2) - in caz de pierdere temporara a capacitatii de munca, survenita ca urmare a unui
accident de munca, sau in legatura cu munca, ori in cazul contactarii unei boli profesionale,
salariatul va primi o compensatie baneasca 100 %. Acordarea acestei compensatii, nu inlatura si
nici nu inlocuieste dreptul legal la despagubiri al salariatului in cauza, in conditiile prevazute de
lege.
Art. 93 Daca salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, conducerea societatii va
aplica dispozitiile Legii nr. 19 / 2000.
Art. 94 In cazul in care boala generatoare de concediu medical, intervine in timpul
concediului de odihna, acesta se va prelungi cu un numar egal de zile ramase neexectuate ca urmare
a concediului medical si se poate lua in continuarea acestuia
Art. 95 In cazul recomandarilor medicale, conducerea societatii va asigura trecerea
salariatilor la alte locuri de munca si dupa caz, recalificarea acestora, in functie de posibilitatile
societatii, care vor fi stabilite impreuna cu sindicatul.
Art. 96 (1) - Salariatul care a fost pensionat pentru incapacitate temporar de munca, dupa
perioada de recuperare, va fi reintegrat, pe cat posibil, in functia avuta la data pierderii capacitatii
de munca, sau intr-una echivalenta ca salariu.
(2) - Daca exista recomandare expresa a Comisiei de Expertiza a Capacitatii de munca, va fi
incadrat conform respectivei recomandari.
Munca persoanelor handicapate
Art. 97 Persoanele handicapate, salariate in societate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
- program redus de lucru;
- scutire de a presta serviciul in timpul noptii;
- concedii de odihna suplimentare;
- altele, prevazute de lege.
Art.98 Societatea are obligatia suportarii cheltuielilor pentru spitalizare, medicatie, cat si
confectionarea protezelor impuse in urma accidentului de munca, daca accidentul nu este din vina
salariatului.
Art. 99 (1) - Societatea se obliga sa nu refuze angajarea, sau dupa caz, mentinerea in munca
a persoanelor handicapate, in cazurile in care acestea sunt apte pentru prestarea obligatiilor de
serviciu, ale posturilor sau locurilor de munca existente.

27
Art. 100 (1) - Partile se obliga sa asigure un regim de protectia muncii, tinerilor in varsta de
pana la 18 ani cel putin la nivelul drepturilor specifice, reglementate in legislatia muncii si
prevederile prezentului contract, pe care le socotesc ca fiind minimale.
(2) - Tinerii incadrati cu contract de munca, in varsta de pana la 18 ani, beneficiaza de
urmatoarele drepturi:
- scutire de a presta serviciul in timpul noptii;
- interzicerea de a lucra in locuri de munca considerate cu conditii deosebite;
- interzicerea de a lucra peste durata normala a zilei de munca;
- concediu de odihna, conform prevederilor legale.
Art.101 Tinerii care au efectuat stagiul militar, vor fi reincadrati in munca pe durata
determinata de 30 zile, in aceeasi meserie. Aceasta perioada constituie perioada de proba, care se
finalizeaza printr-un concurs sau test.
Trimiterea salariatilor la tratament si odihna
Art.102 (1) - Salariatii pot beneficia de bilete de tratament sau odihna recuperatorie, in
statiunile balneoclimaterice si turistice, prin sindicat, cu reducere de tarife de 60% .
(2) Societatea va achizitiona, cu ajutorul sindicatului, un numar corespunzator de bilete, in
baza necesarului de bilete, intocmit de aceasta si functie de posibilitatile financiare ale societatii.
Ajutoare materiale
Art.103 (1) - In afara ajutoarelor prevazute de lege la care au dreptul, salariatii vor beneficia
si de urmatoarele ajutoare:
a)- in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel putin im salariu baza lunar pe
societate, in cazul in care decesul a survenit din cauza unui accident de munca, in legatura cu
munca sau boala profesionala, situatii de care decedatul nu se face vinovat, cuantumul acordat
familiei va fi de minim 3 salarii medii pe societate, diferenta de salarii platindu-se dupa stabilirea
cauzei decesului;
- un salariu de baza platit de societate la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de grad l
( parinti, copii );
- un salariu minim pe societate in decesul socrului sau soacrei, acordat pe baza de cerere si cu
prezentarea urmatoarelor acte in copie : certificat de deces, de casatorie, de nastere.
- un salariu de baza platit de societate pentru nasterea fiecarui copil ( daca mama
este casnica, se va acorda tatalui ); Salariatul ( salariata ) va depune cerere, in termen
de 90 zile de la data nasterii copilului;
Art.l04(1) - La nivelul societatii, se vor aloca fonduri prin buget, care vor fi utilizate in
principal pentru:
-infiintarea si intretinerea de oficii si grupuri sociale la locul de munca;
28
- cheltuielile cu formarea, perfectionarea pregatirii profesionale si actiuni cultural-sportive si
umanitare;
Alt. 105 - Societatea suporta 60 % din costul abonamentului pentru salariatii navetisti ai
societatii, sau a biletelor de calatorie CFR sau auto din zilele lucratoare.

CAPITOLUL 5 - Munca si protectia femeilor si a tinerilor


Art,106 (1) - Femeile au dreptul, conform Conventiilor Internationale, la tratament egal cu
barbatii in situatii egale sau comparabile.
Art. 107(1) - La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.
(2) - incadrarea pe post si salariu se va stabili in functie de pregatire si competenta.
Art. 108(1) - Femeile gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, nu vor fi trimise in
deplasare in alte localitati.
(2) - Femeile care au in ingrijire copii de varsta prescolara, nu pot fi trimise in deplasare in
alte localitati, pentru o durata mai mare de o zi, decat cu acordul lor.
Art. 109(1) - Angajatorul, conf. OUG. nr.96/14.10.2003, acorda salariatelor care alapteaza,
in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare. In aceste pauze se
include si timpul necesar deplasarii dus si intors de la locul in care se gaseste copilul.
(2) La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale
a timpului de munca cu doua ore zilnic.
Art110 (l) - Se va evita prestarea Muncii in timpul noptii, de catre femei.
(2) - Pentru femeile gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, munca in timpul noptii este
interzisa.
Art. 111 (1) - Femeile au dreptul la concedii prenatale si postnatale platite concedii pentru
ingrijirea copiilor bolnavi, precum si pentru cresterea copiilor, in conditiile legii.
(2) - in afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 (doi)
ani, salariata mama, poate beneficia de inca un an concediu fara plata.
Art. 112 (1) - Reincadrarea femeilor dupa incetarea perioadei de concediu pentru cresterea
copilului, se va face in aceeasi functie sau intr-una echivalenta ca salariu.
(2) - Pe o perioada de o luna de la reincadrare, considerata perioada de readaptare, persoana
reincadrata in conditiile alin. l, va beneficia cel putin de salariul de baza. In aceasta perioada, de 30
zile, concedierea este interzisa.
Art. 113 In perioada de sarcina, femeile au dreptul la invoiri, in vederea efectuarii
controalelor medicale periodice.
Art. 114(1) - Este interzisa, femeilor gravide, incepand cu luna a 5-a de sarcina, munca in
locuri considerate cu conditii deosebite.
29
Art 115 Pentru personalul de sex feminin, societatea va asigura obligatoriu, conditiile
sociale: vestiare si .grupuri sociale la capacitate corespunzatoare, amenajate si cu o dotare specifica
Art. 116 Femeile vor beneficia de echipament de lucru si de protectie specifice, precum si
de materiale igienico-sanitare.
Art. 117 Prevederile bugetare cu caracter social, vor avea in vedere si rezolvarea
problemelor de naturi sociala a femeilor.
Art. 118 (1) - In vederea, aniversarii zilelor de 1 Martie ( Ziua. Martisorului ) si 8 Martie
(Ziua Internationala a Femeii), se poate constitui la nivelul societatii un fond de premiere pentru
femei
(2) - Conducerea societatii acorda femeilor o zi libera platita, in vederea sarbatoririi zilei de
8 Martie, daca aceasta este zi lucratoare.
Art.119 - Societatea, impreuna cu sindicatele, va solutiona eventualele conflicte de natura sa
lezeze demnitatea femeii.
Art. 120 Este interzisi concedierea persoanelor de sex feminin, in perioada graviditatii si
maternitatii si in alte cazuri prevazute de lege.
Art.121 Femeile cu copii in intretinere, precum si cele cu probleme sociale deosebite, vor
fi protejate, in cazul unor masuri de concediere.
Art.122 Concedierea femeilor din motive neimputabile lor, care au mai putin de 3 ani pana
la pensionarea la cerere, se face cu acordul partilor contractante.
Art. 123 Femeile vor participa in egala masura cu barbatii la programele stabilite, in vederea
perfectionarii in cazul introducerii unor tehnologii modeme, precum si la programele de
recalificare profesionala.

CAPITOLUL 6 - Incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului


individual de munca
6.1. Incheierea Contractului Individual de Manca
Art. 124 Angajarea se face prin incheierea Contractelor Individuale de Munca, ce vor
cuprinde drepturile, obligatiile si cerintele minime ale postului respectiv.
Art. 125 (1) - Contractul Individual de munca se incheie in baza conditiilor stabilite de lege
si cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca.
(2) - Nu vor putea fi incluse in contractele individuale si nu vor putea face obiectul
negocierii, prevederi mai putin avantajoase pentru salariati decat cele cuprinse in Contractul
Colectiv de Munca.
Art. 126 Contractai Individual de Munca este conform prevederilor legale.

30
Art. 127 Contractele Individuale de Munca se incheie in scris, cate un exemplar pentru
fiecare parte, prin grija celui ce angajeaza.
Art .125 Contractul individual de Munca se incheie pe o perioada nedeterminata.
2) – Contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata in cazurile si
modalitatile prevazute expres de lege.
6.2. Angajarea si incadrarea personalului
Art. 129 Incheierea Contractului Individual de Munca se face cu respectarea drepturilor
fundamentale ale cetateanului, pe meserii functii si nivele de salarizare, dupa urmatoarele criterii:
- nivel de incadrare al locului de munca;
- competenta profesionala dovedita prin rezultatele obtinute;
- aptitudini;
- pregatire profesionala;
pe baza de concurs, interviu sau examen, fara discriminari pe criterii de nationalitate, sex,
convingeri politice, religioase, etc.
Art. 130 - Cel ce angajeaza are obligatia sa aduca la cunostinta salariatilor posturile devenite
vacante. Acestea se vor comunica la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, numai dupa
epuizarea posibilitatilor de ocupare prin redistribuire in cadrul societatii.
Art 131 (1) - Concurs, pentru ocuparea unui post, se organizeaza atunci cand exista mai
multi candidati. Tematica si data examenului sau a concursului vor fi afisate la sediul societatii.
(2) - in cazul in care angajarea se face prin concurs,, daca un salariat si o persoana din afara
societatii obtin acelasi rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului
6.3. Perioada de proba
Art.132 (1) - Angajarea si incadrarea pe durata nedeterminata se vor face dupa o perioada de
incercare ( proba ) care va fi de:
a) - 30 zile calendaristice pentru muncitorii calificati si posturile care necesiti pregatire medie;
- 60 zile pentru posturile ce necesita pregatire superioara;
- 90 zile pentru functiile de conducere.
(2) - Fac exceptie de la prevederile alin.1, absolventii invatamantului mediu si superior, care
se angajeaza pentru prima data si pentru care perioada de proba este de 6 luni.
Art. 133 Nu intra in calculul perioadei de incercare timpul in care salariatul s-a aflat in
incapacitate temporara de munca.
Art.134 In situatiile in care, in perioada de proba, salariatul respectiv nu a manifestat interes
pentru insusirea temeinica a cunostintelor profesionale si a deprinderilor necesare pentru
exercitarea meseriei sau a functiei si nu se ridica la nivelul cerintelor cerute de postul respectiv,

31
acesta nu se definitiveaza pe post, urmand a fi trecut la un loc de munca inferior, corespunzator
nivelului sau de pregatire teoretica si practica, sau va fi disponibilizat
Art. 133 (1) - Salarizarea in perioada de proba se va face ca respectarea salariului minim al
categoriei de personal in care se angajeaza salariatul, cu exceptia celor aflati in perioada de debut in
activitate.
Art. 136 In cazul in care un angajat, pe o perioada determinata, este angajat in continuare
pe perioada nedeterminata, contractul de munca se considera pe perioada nedeterminata de la data
angajarii,
6.4. Detasarea si delegarea
Art. 137 (1) - In cazul in care salariatul solicita si necesitatile societatii o permit, poate fi
acordata mutarea in cadrul societatii.
(2) - Un salariat mutat din cadrul unei sectii sau ai unui serviciu, al societatii in cadrul unei
functii sau meserii de aceeasi natura, nu poate fi supus unei noi perioade de proba.
Art. 138 In functie de necesitatile serviciului salariatii vor putea fi detasati in conditiile
prevazute de legislatia in domeniu, cu acordul salariatului
Art. 139 (1) - Vor fi precizate, in scris, termenul pentru care se face detasarea, conditiile
oferite, obligatiile salariatului si ale societatii in aceasta perioada. Aceste elemente se vor inscrie
intr-un act ce se va anexa la Contractul Individual de Munca.
(2) - Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. In mod exceptional,
perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la
angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni
Art. 140 Societatea va asigura salariatilor trimisi in strainatate toate drepturile prevazute de
lege.
Art.141 In functie de interesele serviciului, salariatii vor putea fi delegati in aceeasi
localitate sau in alte localitati.
Art. 142 (1) - Salariatii societatii trimisi in delegatie vor beneficia de urmatoarele drepturi:
- pentru deplasari, la mijloacele CFR se vor deconta bilete de clasa a II-a, la distante sub 300 km si
clasa I peste 300 km.
- asigurarea unui salariu corespunzator salariatului, negociat in cadrul Contractului Individual.
Pentru cazarea in unitati hoteliere, asigurarea decontarii la categoria II pentru toate categoriile de
salariati
c) - diurna de deplasare conform legislatiei in vigoare
d) - decontarea cheltuielilor de cazare fara document justificativ, in suma de 7 lei, indexabila
conform grilei de salarizare.

32
(2) - Salariatii se poate deplasa, cu acordul Directorului General, cu autovehicolul propriu.
In acest caz, se vor deconta cheltuielile cu carburantul la pretul zilei la liber, la un consum de 10
litri/100 km.
6.5.Promovarea si retrogradarea salariatilor
Art. 143 (1) - Promovarea salariatilor se face in cadrai aceleiasi meserii prin negociere, iar
pe alte functii promovarea se face in fonetic de necesitatile societatii, pe baza de examen sau
concurs.
(2) - In functiile de conducere a sectiilor si atelierelor de productie, a serviciilor si birourilor,
se promoveaza acei salariati care au dovedit in activitatea anterioara, competenta profesionala, au
pregatirea necesara prevazuta pentru postarile respective si cunosc specificul societatii, pe baza de
testare sau concurs.
Art. 144 Retrogradarea salariatilor se face numai in cazuri bine justificate, de incompetenta
profesionala, in raport cu necesitatile postului ocupat, sau abateri disciplinare, conform
Regulamentului Intern..
Art. 145 Salariatul poate depune contestatie la decizia de retrogradare, la Comisia de
solutionare a contestatiilor. in termen de 30 de zile,
Art. 146 (1) - Contractul Individual de munca se poate modifica in ce priveste felul Muncii
locul Muncii si drepturile salariate, numai prin acordul partilor.
(2) - La refuzul repetat al salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la
felul Muncii ( schimbarea locului de munca ), partile contractante pot proceda la analiza situatiei
intr-o comisie paritara patronat—sindicat
6.6.1 Incetarea Contractului Individual de Munca
Art. 147 Incetarea Contractului Individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute
de lege, prin unul din urmatoarele moduri:
- de drept;
- ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
- ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile
limitative prevazute de lege;
Art. 148 (1) - Daca contractul de munca este reziliat ca urmare a initiativei uneia din parti,
este necesar acordarea unui preaviz.
(2) - in cazul incetarii raporturilor de munca, urmare a acordului partilor, nu este necesara
acordarea preavizului
Incetarea Contractului Individual de Manca din initiativa salariatului
Art. 149 Salariatul poate cere incetarea contractului individual de munca, fara a fi obligat
sa prezinte motivele care l-au determinat si faca acest lucru.
33
Art. 150 Decizia salariatului privind incetarea contractului individual de munca trebuie
comunicata in scris celeilalte parti, respectandu-se urmatoarele termene:
15 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de executie;
30 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de conducere;
Art. 151 Salariatul poate cere incetarea contractului individual de munca cu preaviz,
conform art. 79 din Codul Muncii.
Incetarea Contractului Individual de Munca din Initiativa angajatorului (Concedierea)
Art. 152 Contractul Individual de munca poate fi desfacut din initiativa celui care
angajeaza numai dupa expirarea preavizului, in cazul cand:
- societatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in
cauza, ca urmare a reorganizarii.
- societatea. isi inceteaza activitatea prin dizolvare;
- persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata din motive
neimputabile ei si nu a acceptat trecerea intr-o alta munca corespunzatoare pregatirii;
- in postul ocupat de persoana incadrata in munca, este reintegrat pe baza hotararii organelor
competente cel care a detinut anterior acest post
Art. 153 (1) - Concedierea pentru motivele prevazute la art. 152, va fi precedata de o
perioada de preaviz de 15 lucratoare pentru care societatea, se obliga si asigure o indemnizatie
egala cu salariul negociat, indexat, aferent perioadei de preaviz.
Art. 154 In situatia in care desfacerea contractului de munca nu poate fi evitata, conducerea
societatii are obligatia de a comunica in scris, fiecarui salariat:
- termenul de preaviz in conditiile prevazute in prezentul Contract Colectiv de Munca;
- motivul pentru care i se va desface contractul de munca
- organul caruia i se va adresa contestatia privind preavizul.
Art. 155 (1) - Societatea poate face concedieri fara preaviz, in cazuri de abateri disciplinare
grave, care nu constituie infractiune,, daca angajatul:
a) a utilizat documente false la angajare;
b) a sustras sau a favorizat sustragerea de obiecte, apartinand societatii sau colegilor;
c) a refuzat nejustificat dispozitiile superiorilor, sau a incitat pe altii si o faca;
d) a pus in pericol, prin acte deliberate sau prin imprudente grosolane securitatea societatii, a
colaboratorilor sau a sa personali, ori a provocat avarii;
e) in interiorul societatii s-a facut vinovat de acte de violenti sau insulte grave la adresa colegilor
sau a conducatorilor, sau a sindicatului;
f) a provocat mari pagube materiale societatii;
g) a dezvaluit secrete ale societatii prin care a adus prejudicii acesteia,
34
h) a introdus sau a consumat bautori alcoolice in interiorul societatii;
a fost absent nemotivat 3 zile de la serviciu.
i) a falsificat un act generator de drepturi;
(2) - In cazul incetarii contractului individual de munca, urmare a uneia din situatiile
prevazute la alin precedent, se va proceda la efectuarea cercetarii disciplinare prealabile conform
legii; In cazul constatarii vinovatiei clare a salariatului, se poate lua hotararea de concediere,
tinandu-se seama de cauzele si gravitatea faptei, imprejurarile in care a fost savarsita, gradul de
vinovatie al salariatului, daci acesta a mai avut sau nu abateri si de urmarile faptei.
Art. 156 Nu pot constitui motive pentru desfacerea contractului de munca:
- activitatea sindicatelor;
- apartenenta la sindicate sau la un anumit sindicat;
- alte conditii prevazute de lege.
Art. 158 (1) - La implinirea varstei respectiv vechimii pentru pensionare conform legii,
raporturile de munca dintre societate si salariat, inceteaza.
(2) - Pentru salariatii care vor fi pensionati, societatea are obligatia sa intocmeasca din timp
formele de pensionare.
Art. 159 Acordarea de prime de pensionare.
Protejarea fortei de munca
Art. 160 (1) - In situatia in care organele competente din societate au aprobat masuri de
reducere a activitatii ori de reorganizare a procesului de productie, care ar determina desfaceri de
contracte de munca, conducerea societatii este obligata sa comunice in scris organizatiilor sindicale,
numarul posturilor ce ar urma sa fie reduse, natura acestora pe societate si compartimente, precum
si cauzele concrete care au dus la necesitatea acestor masuri. Anuntul trebuie sa se faca cu 30 zile
calendaristice inaintea scurgerii termenului de preaviz.
(2) - in perioada prevazuta la alin.1, conducerea societatii este obligata sa intreprinda
simultan urmatoarele actiuni:
- sa identifice si sa valorifice posibilitatile de recalificare, in vederea redistribuirii in cadrai
societatii;
Art.161 (1) - La aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor
vacante, de natura celor desfiintate, masurile vor afecte, in conditii de competenta egala, in ordine:
- salariatii care sunt asociati la alte societati comerciale cu capital privat sau mixt;
- contractele de munca ale salariatilor care mai au un alt loc de munca, sau care cumuleaza pensia
cu salariul;
- contractele de munca ale salariatilor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea societatii;
- contractele de munca ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare, la cererea lor;
35
- daca masura ar afecta doi soti care lucreaza in aceeasi societate se va desface contractul de munca
al unuia din soti, se va tine seama si daca unul din soti este in somaj, trimis de alta societate sau
casnic;
- masura sa afecteze mai intai salariatii care nu au copil, sau alte persoane in intretinere;
- masura sa afecteze numai in ultima instanta salariatii care sunt singurii intretinatori ai familiei.
(2) - in cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a urmat o
forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale, inclusiv scoala profesionala si a
incheiat cu societatea un contract sau act aditional la contactul de munca, prin care s-a obligat si
presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, societatea nu-i va putea pretinde acestuia
despagubiri pentru, perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului

CAPITOLUL 7- Formare profesionala, economica si sindicala


Art.162 (l) - Prin termenul de 'FORMARE PROFESIONALA; partile inteleg sa desemneze
orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare, o alta calificare, precum si orice
procedura prin care salariatul se specializeaza sau se perfectioneaza, obtinand un certificat sau o
diploma care atesta aceste situatii.
(2) — Prin termenul de formare profesionala continua se intelege procedura prin care o
persoana, avand deja o calificare ori profesie, dobandeste noi competente cognitive si
deprinderi.
(3) - Activitatea de formare profesionala de la alin.1, cuprinde si perfectionarea in domeniul
relatiilor de munca, dreptul de asociere si al libertatii sindicatului
Art.163 (1) - Nevoile de formare profesionala prevazute in art 162 (1), vor fi stabilite de
catre conducerea societatii, iar cele de la art 163 (2), de catre conducerea societatii impreuna cu
sindicatul.
- Cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor, se suporta de catre societate.
- Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de catre angajatori,
salariatii primesc drepturile stabilite prin contractele individuale de munca, pentru program normal
de lucru.
- Salariatii care au incheiat acte aditionale la Contractul Individual de munca, in vederea formarii
profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, daca parasesc
societatea din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii
cursurilor.

CAPITOLUL 8 - Drepturile sindicatului ca organizatie si reprezentant al salariatilor,


imunitati sindicale
36
Art. 164 (1) - Conducerea societatii recunoaste libera exercitare a dreptului sindical,
conform conventiilor internationale si libertatea de opinie a fiecarui salariat
(2) - Conducerea societatii se obliga sa adopte o pozitie impartiala fata de organizatia
sindicala si de reprezentantii acestora din societate.
Art. 164 Sindicatul este organul reprezentativ oficial al salariatilor, membrii de sindicat, in
fata conducerii societatii iar aceasta recunoaste sindicatul ca organizatie democratica si factor de
progres si va sustine activitatea acestuia.
Art. 165 Sindicalele au ca principal obiectiv, urmarirea aplicarii legislatiei in prevederile
Contractului Colectiv de Munca in interiorul societatii.
Art. 166 (1) In vederea, exercitarii dreptului sindicatului societatea va asigura gratuit baza
materiala necesara functionarii sindicatului. in cadrul si in afara programului de lucru, spatiul
mobilierul necesar, telefon, telex, fax. xerox si altele.
(2) - Baza materiala cu destinatie cultural-sportiva, proprietatea societatii va putea fi folosita
fara plata si pentru actiuni organizate de sindicat Sindicatul nu va putea subinchiria acestea fara
aprobarea conducerii societatii.
Art. 167 La intrunirea Consiliului Director,. in care se discuta probleme ce implica in mod
direct sau indirect interesele profesionale, economice, sociale sau cultural -sportive ale salariatilor,
vor fi invitati sa participe si reprezentantii din partea sindicatului
Art. 168 (1) - Societatea se obliga si puna la dispozitia organizatiilor sindicale, date scrise,
necesare fundamentarii obiectivelor de actiune sindicala, conform legii in conditiile asigurarii
clauzei de confidentialitate
(2) - Comisia paritara prevazuta prin prezentul Contract Colectiv de munca, va controla
modal in care reprezentantii conducerii societatii asigura respectarea dreptului la informatie a
sindicatului, prevazut de legislatia in vigoare si va interveni pentru stabilirea acestuia atunci cand
este incalcat.
Art. 169 (1) - Cu ocazia negocierilor colective, sindicatul poate apela la expertii din interior
sau din exterior, pentru consultare si reprezentare in negocieri
(2) - imputernicitii organelor de conducere si organizatiilor conducerii societatii precum si ai
federatiilor sindicale semnatare, vor verifica la sesizarea unei parti, modul in care sunt respectate
prevederile din prezentul contract; administratia va asigura intrarea in societate, in conformitate cu
RI si protectie in societate,, pe durata verificarii cu respectarea normativelor in vigoare.
Art. 170 (1) - Reprezentantii sindicatelor si ai organizatiilor de tip federativ si confederativ,
etc., au dreptul la protectie conform legii
(2) - Conducerea societatii se va abtine de la orice forma de conditionare, constrangere sau
limitare a exercitarii mandatului acestora
37
(3) - De asemenea, conducerea societatii este obligata sa garanteze mentinerea locului de
munca corespunzator pregatirii lor profesionale, a membrilor biroului de conducere a sindicatului
pe perioada detinerii functiei in cadrul sindicatului si doi ani dupa expirarea mandatului neputand
denunta contractul de munca decat cu aprobarea Adunarii Generale a organizatiei sindicale.
Art. 171 (1) - Persoanele cu functii in conducerea sindicatului 'SCULERUL' sunt salarizate
de societate aferent timpului de lucru stipulat in art. 172 (1) si isi pastreaza toate drepturile pe care
le-au avut in calitate de angajati ai societatii la revenirea lor la locul de munca, precum si salariul
corespunzator pe care l-ar fi avut daca desfasurau o activitate neintrerupta.
(2) - Persoanele detasate participa la toate drepturile prevazute de lege si de Contractul
Colectiv de munca, iar pe locurile lor de munca nu pot fi angajate alte persoane, decat pe durata
determinata.
Art.172 (1) - Timpul lunar de lucru al fiecarui salariat ales in organele de conducere ale
sindicatului, se reduce astfel:
- Presedinte - scoatere din productie pe toata durata tampului de lucru lunar, cu pastrarea tuturor
drepturilor salariale
-1 vicelideri - 4 zile
4 presedinti al organizatiei - 2 zile de fiecare persoana pe compartiment/sectie
secretar executiv - 2 zile.
(2) - Reducerea programului de lucru nu afecteaza drepturile salariale, plata facandu-se de
societate,
Art. 173 (1) - Conducerea societatii permite participarea unui numar de membrii de sindicat
din cadrul biroului, la diverse reuniuni sau actiuni sindicale, considerand absentele motivate, putand
sustine cu fonduri organizatia sindicala, functie de posibilitatile financiare ale societatii.
(2) - Anual, federatiile vor asigura pregatirea pentru actiuni sindicale si relatii de munca, a
unui numar de membrii de sindicat, pe durata de pana la 10 zile/an.
Art. 174 Reprezentantii Federatiilor Sindicale la care sindicatul este afiliat, sau ai
Confederatiilor Nationale, precum si alti invitati ai sindicatului (instructori, experti, etc), vor avea
acces in unitate si vor putea fi efectuate vizite sau scurte intalniri cu salariatii, pentru solutionarea
unor probleme sociale, cu acordul conducerii societatii.
Art. 175 In situatia declansarii unor conflicte colective de munca, inclusiv a grevei potrivit
legii sindicatul si conducerea unitatii au obligatia, ca pe durata acestora sa protejeze patrimoniul
unitatii si sa asigure functionarea neintrerupta a utilajelor si instalatiilor tehnologice a caror oprire
ar putea constitui un pericol pentru viata sau sanatatea oamenilor, sau ar putea cauza pagube
ireparabile.

38
Art. 176 Revendicarile organizatiei sindicale vor fi prezentate in scris conducerii unitatii,
prin registratura generala a acesteia, care nu va putea rezilia primirea si inregistrarea lor..
Art. 177 Cand salariatul membru de sindicat solicita, el este insotit si aparat la audientele in
fata conducatorilor, de un reprezentant al sindicatului ori de cate ori solicita.
Art. 178 Conducerea societatii va colabora cu organizatia sindicala, permanent, in luarea
masurilor care implica interesele salariatilor.
Domenii de colaborare
Administratia si conducerea sindicatului, stabilesc de comun acord domeniul de colaborare care va
ingloba, cel putin, urmatoarele:
- stabilirea orarului de munca;
- programarea concediilor;
- concedieri: demisii:
- programul de recalificari; instruiri, perfectionari
- salarizare (sistem, forme, nivele de salarizare,, etc. );
- protejarea sanatatii;
- vestiare, grupuri sociale, instalatii sanitare, etc;
- elaborarea RI care va include si obligatiile specifice ale salariatilor;
- alte domenii prevazute in contractele colective.
Comunicari in cadrul unitatii
Art 179 In vederea aducerii la cunostinta salariatilor a diverselor comunicari,, se vor utiliza
panouri speciale de afisaj, puse la dispozitie de unitate, amplasate in locuri usor accesibile si in
numar suficient
Art. 180(1) - Nimic nu poate fi afisat in afara panourilor de afisaj.
- Toate comunicarile afisate, vor purta semnatura presedintelui de sindicat si stampila.
- Comunicarile organizatiei sindicale vor trebui sa se limiteze la cadrul atributiilor sindicatului,
reglementate prin legislatia in vigoare si Contractul Colectiv de munca.
Art. 181 In cazul in care unitatea este dotata cu statie de radioamplificare, sindicatul va avea
acces liber la aceasta, ori de cate ori este nevoie, prin reprezentantii lor autorizati, cu instiintarea
conducerii societatii.
Art 182 (1) - Membrii desemnati in organele de conducere ale organizatiei sindicale de tip
federativ, confederativ, etc., vor putea participa la intrunirile organelor pentru care au fost
desemnati.
(2) - Participarea membrilor de sindicat la actiunile de la acest articol, se va face fara
diminuarea salariului.

39
CAPITOLUL 9 - Obligatiile generale ale partilor
Art. 183 - Patronatul se obliga:
(1) - Sa respecte si sa aplice prevederile Contractului Colectiv de munca.
(2) - Sa asigure toate conditiile pentru functionarea unitatii in conditii de rentabilitate, pe toata
durata prezentului contract.
(3) - Sa impuna respectarea disciplinei tehnologice, organizatorice si de protectie si igiena a
Muncii.
(4) - Sa accepte, la cererea organizatiei sindicale din unitate, ca persoanele ce au ca sarcini de
serviciu plata salariilor, cu acordul lor, sa incaseze cotizatii de sindicat si sa le vireze in contul
sindicatului.
Art.184 (1) - Sindicatul recunoaste drepturile conducerii societatii de a stabili in conditiile
legii, raspunderea disciplinara sau patrimoniala a salariatilor care se fac vinovati de incalcarea
normelor de disciplina, a Muncii sau aduc prejudicii unitatii.
(2) - Conducerea societatii si Sindicatul, se recunosc ca parteneri sociali permanenti si egali,
Art. 185 (1) - Salariatii au urmatoarele obligatii:
- sa-si insuseasca si sa respecte regulile, regulamentele si instructiunile stabilite conform legii care
le reglementeaza activitatea in cadrul unitatii, aduse la cunostinta lor prin grija conducerii societatii;
- salariatul care s-a angajat la o alta unitate trebuie sa renunte in scris la calitatea sa de angajat, in
cazul in care prin activitatea desfasurata la noua unitate face concurenta neloiala unitatii unde este
incadrat;
- sa foloseasca materialele din dotarea societatii numai pentru activitati legate de obiectul sau de
activitate, ca salariat;
- sa nu pretinda sau sa nu primeasca de la colegii de munca, subalterni, superiori sau persoane
straine, avantaje materiale pentru exercitarea atributiilor sale de serviciu sau favorizarea rezolvarii
unor servicii;
- sa intervina responsabil in cazul unor avarii sau accidente tehnice sau umane;
- sa dea relatii in scris, la solicitarea conducerii societatii daca este in cunostinta de cauza, in
vederea efectuarii cercetarilor prealabile privind accidentele de munca si abaterile disciplinare;
- sa respecte Regulamentul Intern

CAPITOLUL 10 - Dispozitii finale


Art. 186 Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca sunt considerate minime;
Art. 187 In Contractele Individuale de munca nu se pot prevede clauze contrare
Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate sau care sa stabileasca drepturi sub limitele
considerate minime in conditiile prevazute de art. 189;
40
Art. 188 Prevederile Contractelor Individuale de Munca, existente la data intrarii in vigoare
a prezentului Contract Colectiv de munca, vor fi puse de acord cu prevederile acestuia;
Art. 189 - Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca, se aplica tuturor salariatilor
societatii care adera la acest contract;
Art. 190 - Prezentul Contract Colectiv de munca se depune la Directia de munca
Solidaritati Sociale si al Familiei de catre reprezentantul Directorului General, in termen de 5 zile
de la semnare.
Prezentul contract Colectiv de munca este valabil 4 ani de la data inregistrarii sale, cu negocierea
drepturilor salariale anual. El poate inceta, sau aplicarea sa poate fi suspendata daca partile
hotarasc acest lucru.
Orice prevedere din prezentul contract, contrara legii, este nula.
Art. 191 - Dispozitiile Contractului Colectiv de munca sunt revizuibile in orice moment, in
conditiile legii, prin acordul partilor semnatare.
Art 192 Reprezentantii fiecarei parti semnatare convin sa se intalneasca, la cererea partii
diligente, in urmatoarele 3 zile lucratoare cererii, pentru studierea oricarui diferend (de ordin
general sau particular ), care reiese din interpretarea prezentului contract.
Art.193 (1) - Prevederile prezentului Contract Colectiv de munca, vor fi aduse la cunostinta
salariatilor, de catre partile semnatare.
- Prezentul Contract Colectiv de munca va fi incheiat in patru exemplare, semnate in original de
partile contractante, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
- Prezentul Contract Colectiv de munca intri in vigoare incepand cu data de 01.03.2007, inclusiv
acordarea drepturilor salariate.
COMISIA DE NEGOCIERE:
Din partea:
CONDUCERII SOCIETATII SINDICATULUI:
Director General Presedinte
Director Productie Vicepresedinte
Director Comercial Secretar
Director Economic Membru
Sef serv. O.M.R.U. Membru
Consilier Juridic
Contractul de munca este parcurs.
Acolo unde a fost cazul s-au negociat articolele din contract, pentru a fi in stricta
concordanta cu prevederile legislatiei Muncii in vigoare, punctul cel mai important fiind grila de
salarizare, actualizata in baza Contractului Colectiv de Munca unic la nivel national pe anii 2021-
41
2025, art.40, alin.4: „salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de lucra de
170 de ore, in medie, este de 4400 lei. adica 25,9 lei/ora. incepand cu data de 01. 01.2021'.
Avand in vedere ca grila de salarizare este valabila cu data de 01.03.2021, pentru a nu se
incalca prevederile legale, aceasta deoarece salariul minim pe grila de salarizare la data de
01.01.2021 este de 3800 lei se convine ca pe lunile ianuarie si februarie, salariatii societatii, cu
salariul negociat sub valoarea de 4400 lei, sa fie salarizati la valoarea de 4400 lei, pentru luna
martie grila indexandu-se proportional cu cresterea rezultata, respectiv de 16%.
Comisia de negociere din partea patronatului propune ca la Capitolul 2 „Salarizarea si alte
drepturi salariale', salarizarea angajatilor societatii sa ramana neschimbata, respectandu-se grila de
salarizare, care va fi indexata trimestrial cu rata inflatiei comunicata de Directia de Statistica
Brasov si cu respectarea prevederilor legale privind salariul minim brut pe tara.
Cat priveste acordarea tichetele de masa, respectiv art. 55 alin 4, acest articol sa ramana
neschimbat, adica ' tichetele de masa se vor acorda functie de posibilitatile financiare ale societatii.
Comisia de negociere din partea sindicatului analizand documentele puse la dispozitie de catre
conducerea societatii este de acord cu grila de salarizare, cu actualizarea ei trimestriala, functie de
rata inflatiei, dar nu poate accepta sub nici o forma neacordarea tichetelor de masa. Angajatii
societatii doresc ' un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna', asa cum prevede Legea nr.
142/09.07.1998, dar se va aduce la cunostinta salariatilor propunerea formulata de comisia de
negociere din partea patronatului,, urmand ca la viitoarea intalnire sa se precizeze punctul de
vedere.
La urmatoarea intalnire Comisia de negociere din partea sindicatului aduce la cunostinta
Comisiei de negociere din partea patronatului, neacceptarea propunerii formulate, angajatii fiind
foarte nemultumiti avand in vedere ca nu s-a solicitat nici o majorare salariata substantiala. Se
doreste in continuare ca in contractul colectiv de munca sa se mentioneze in mod expres, acordarea
unui tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna tinand cont ca posibilitatile financiare ale
societati permit acest lucra, societatea chiar beneficiind de unele facilitati fiscale In acest sens,
sumele fiind deductibile din impozitul pe profit la randul lor, salariatii pentru valoarea constand in
tichetul de masa. sunt scutiti de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.
Comisia de negociere din parte patronatului nu poate fi de acord cu aceasta solicitare, avand
in vedere cresterea fondului de salarii prin aplicarea ratei inflatiei, deci nu se poate vorbi de o
stagnare a salariilor, acordarea tichetelor de masa ingreunand substantial cheltuielile financiare ale
societatii cheltuieli, care in prezent se suporta foarte greu.
Reprezentantii sindicatului subliniaza faptul ca nemultumirea salariatilor este foarte mare
vis-a-vis de acesta, problema existand posibilitatea declansarii unui conflict de interese si roaga

42
patronatul sa analizeze aceasta problema si sa vina cu o alta propunere, care sa raspunda
solicitarilor angajatilor.
La urmatoarea intalnire Comisia de negociere din partea SC FSR SA propune acordarea a:
- 5 tichete de masa pana in luna iunie,
- din luna iunie, 10 tichete de masa pe luna.
Comisia de negociere din partea sindicatului nu este de acord cu propunerea inaintata si sesizeaza
unitatea in scris privind existente premiselor declansarii unui conflict de interese, prin adresa nr.3
/10.02.2021 :
'Catre: Conducerea S.C. RS.R. S.A.
In atentia d-nului Director General si a Comisiei de negociere a Contractului colectiv de munca
Sindicatul ** SCULERUL' a luat la cunostinta, cu surprindere si cu parere de rau, de propunerea
formulata de conducerea societatii privind acordarea tichetelor de masa.
Salariatii societatii nu pot fi de acord cu aceasta propunere si solicita Biroului de conducere
a sindicatului 'Sculerul” deschiderea conflictului de interese.
Analizand Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si avand in vedere cresterea
productiei marfa si a exportului cat si faptul ca fondul de salarii al societatii nu va creste, chiar prin
aplicarea trimestriala a ratei inflatiei, deoarece numarul mediu de personal va cunoaste o scadere
datorita tehnologiilor noi implementate, angajatii societatii solicita in continuare acordarea unui
tichet de masa pentru fiecare zi lucrata.
Va rugam sa analizati aceasta, solicitare pentru a nu aprofunda tensiunile din societate si sa
se comunicati punctul de vedere, sindicatul 'SCULERUL' dorind finalizarea cat mai curand a
contractului colectiv de munca in cele mai bune conditii.
Presedinte Sindicat*
Comisia de negociere din parte SC FSR SA analizeaza adresa sindicatului si in termen de doua zile,
conform art. 15 din Legea nr. 168/12.02.1999, inainteaza Comisiei de negociere din partea
sindicatului adresa nr. 4/12.02.2021:
Catre: Sindicatul 'SCULERUL'
In atentia: d-nului Presedinte si a Comisiei de Negociere
Conducerea SC FSR SA analizand adresa inaintata de Sindicatul 'Sculerul' si avand in vedere platile
lunare pe care societatea trebuie sa le onoreze atat la bugetul de stat cat si la bugetul asigurarilor
sociale, cat si plata salariilor, dar tinand cont si de solicitarea angajatilor, va propunem:
- acordarea a 5 tichete de masa pana in luna iunie;
- din luna iunie, 10 tiechete de masa pe luna, pana in luna octombrie
- din luna octombrie un tichet de masa la fiecare zi lucrata
Director General
43
Sindicatul ' SCULERUL' nu este de acord cu propunerea formulata si inainteaza Directiei de
Munca Solidaritate Sociala si Familiei Brasov, Adresa Nr. 5/14.02.2021
Catre:
Directia de Munca Solidaritate Sociala si familiei Brasov
'SCULERUL', de la S.C, F.S.R. S.A., str. Campului nr. l - reprezentata prin Director General, va
aduce la cunostinta deschiderea conflictului de interese in aceasta unitate.
Conflictul de interese a fost generat de nemultumirile salariatilor din SC FSR SA privind
neacordarea tichetelor de masa, avand in vedere ca pana in prezent angajatii societati nu au
beneficiat de aceasta prevedere legala.
Sindicatul 'Sculerul' prin adresa nr.3/10.02.2021, aduce la cunostinta societati existenta premizelor
declansarii conflictului de interese si nu este de acord cu raspunsul dat de conducerea societatii prin
adresa nr. 4/12.02.2021
Persoanele delegate din partea sindicatului Sculerul sa participe la conciliere sunt:
Presedinte
Vicepresedinte
Secretar
Membru
Membru
Biroul de Conducere al Sindicatului
Directia de Munca Solidaritate Sociala si Familiei Brasov luand act de adresa inaintata de sindicatul
'Sculerul' numeste, in termen de 24 de ore de la data inregistrarii sesizarii, respectiv in data de
15.02.2021, delegatul care va participa la concilierea conflictului de interese.
Delegatul comunica sesizarea unitatii in 48 de ore de la desemnarea sa, respectiv in data de
17.02.2021, si convoaca partile in data de 20.02.2021, ora 10, la sediul Directiei de Munca
Solidaritate Sociala si Familiei Brasov, camera 10, la conciliere.
Conducerea SC FSR SA printr-o imputernicire isi desemneaza delegatia care va participa la
conciliere, respectiv:
- Director General
- Director Productie
- Director Economic
- Sef serv. O.M.R.U.
Discutiile purtate sunt consemnate intr-un proces-verbal, cate unul pentru fiecare parte.
In urma discutiilor purtate, ca ultima variata posibila, delegatia din partea S.C. F.S.R. S.A. propune
delegatiei din partea sindicatului „Sculerul” urmatoarele:
Societatea acorda tichete de masa salariatilor, dupa cum urmeaza:
44
- Pana la data de 01.10.2021 - 10 tichete de masa pe luna
- In perioada 01.10.2021 - 01.03.2022 - 16 tichete de masa pe luna
- Dupa data de 01.03.2022 - un tichet de masa pe zi lucrata
- In situatia in care societatea nu va mai acorda tichete de masa, contravaloarea acestora va fi
introdusa in salariul de baza al fiecarui salariat
Delegatia din partea sindicatului Sculerul este de acord cu propunerea delegatiei SC FSR
SA, conflictul de interese fiind astfel incheiat.
Delegatia Sindicatului Sculerul aduce la cunostinta salariatilor rezultatul concilierii, urmand sa se
definitiveze contractul colectiv de munca.
Contractul Colectiv de munca este finalizat, semnat de catre partile participante la negocieri
si este depus pentru a fi inregistrat cu data de 01.03.2007, la Directia de Munca Solidaritate Sociala
si Familiei Brasov prin adresele urmatoare:
SC FSR SA Nr. .3
Localitatea: Rasnov Str. Campului rar. 1
Catre
Directia de munca, Solidaritate Sociala, si Familie
Compartimentul pentru dialog social, legislatie, salarizare, conflicte si contracte colective de munca
Alaturat, va inaintam, conform Legii nr. 130/1996 republicata, Contractul Colectiv de munca,
negociat intre conducerea societatii si reprezentantul salariatilor in vederea inregistrarii.
Totodata anexam urmatoarele acte:
- Fisa nr. 1 conform Legii nr. 130/1996 republicata;
- Procesul — Verbal pentru desemnarea reprezentantului salariatilor ( unde nu este constituit
sindicatul reprezentativ);
- Protocolul de organizare a negocierii Contractului Colectiv de munca;
- Grila de Salarizare
Conducerea SC FSR SA Reprezentantii salariatilor
Director General Presedinte Sindicat
'SCULERUL'

45
CONCLUZII
Prin incheierea contractelor colective de munca se obtin anumite avantaje atat pentru
patronat cat si pentru sindicat si implicit pentru salariati, ca de exemplu:
- se adapteaza drepturile si obligatiile la specificul fiecarei societati comerciale;
- se obtine totodata o reglementare cadru;
- exista o stabilitate a relatiilor de munca;
- sunt adaptate in conditiile concrete;
- riscurile care apar in negocierea sau in incheierea contractelor colective de munca pot fi:
- cresterea substantiala a drepturilor si mai mica a obligatiilor;
Drepturile consacrate intr-un contract colectiv de munca trebuie considerate ca drepturi
castigate la negocierea viitorului contract colectiv. La negocierea contractelor colective se porneste
in general de la viziunea mentinerii drepturilor castigate, O astfel de solutie este discutabila cel
putin din ratiuni economico-financiare. Legislatia privind minimul de drepturi trebuie respectata
neconditionat ( inclusiv in succesiunea contractelor colective de munca), dar minimul concret al
drepturilor stabilite intr-o societate comerciala (cu respectarea celui legal) ar putea sa fluctueze de
la an la an. In acest sens este necesara o precizare legala clara, in sensul ca nu se poate porni de la
teoria drepturilor castigate in materia contractelor colective de munca, daca s-au schimbat conditiile
economico-financiare in sens radical negativ. Asa cum sunt reglementarile actuale exista o sursa
potentiala de conflicte de munca.
Legea nr. 130/1996, republicata ar trebui sa aduca precizari si sa tina cont si de:
- formularea riguroasa a caracterului de exceptie al negocierii anuale obligatorii la nivel de unitate,
pentru a se intelege clar ca prevederile art. 3 nu exclud posibilitatea incheierii contractelor colective
de munca si in unitati cu mai putin de 21 salariati
- largirea obiectului negocierilor colective in institutiile bugetare
Incheierea contractelor colective de munca pe mai multi ani respectiv 4 ani, desi prezinta avantajul
privind stabilitatea raporturilor de munca pe unitate, este poate lipsita de sens avand in vedere
obligativitatea, conform Legii 130/1996, a negocierii anuale a salariilor, a duratei timpului de lucru,
a programul de lucru si a conditiilor de munca.
Conflictul de interese (inclusiv greva) se poate declansa respectand prevederile Legii
168/1999.. rezulta ca potrivit reglementarilor actuale, daca revendicarile salariatilor vizeaza
acordarea unor drepturi decurgand din acte normative sau din contracte colective de munca, nu se
poate declansa greva deoarece nu exista legal un conflict de interese ci unul de drepturi, Daca in
unitate exista un contract colectiv, art.13, alin. l interzice expres, pe durata valabilitatii lui,
declansarea unui conflict de interese (inclusiv a grevei).

46
Prevederile Legii 168/1999, sunt sub aspectul organizarii grevei, deosebit de restrictive, s-ar
impune o reglementare in acest sens. avand in vedere situatiile intalnite in practica si vechea
legislatie in acest sens ( Legea m. 15/1991)
Din reglementarile privind conflictele colective de munca se pot trage cateva concluzii
generale:
- sesizarea organelor de jurisdictia Muncii de catre partea interesata, iar nu din oficiu;
- accesibilitate - prin inlaturarea obligatiei de a plati taxa de timbru;
- solutionarea divergentelor intre parti, pe cal posibil, prin dialog, prin buna intelegere, inclusiv in
fata instantelor judecatoresti;
- celeritatea solutionarii cauzelor de munca si a aplicarii hotararilor privind conflictele de munca;
In cazul conflictului de interese, in ipoteza declansarii grevei, potrivit art.46, alin. 2 din
Legea nr. 168/1999, sindicatele reprezentative sau dupa caz, reprezentantii alesi ai salariatilor ii
reprezinta pe grevisti, pe toata durata grevei, in relatiile cu angajatorul, inclusiv in fata instantelor
judecatoresti. In cazul conflictului colectiv de drepturi tot sindicatul reprezentativ sau dupa caz,
reprezentantii alesi ai salariatilor ii reprezinta pe salariati.
Avand in vedere legislatia Muncii actuala care ofera instrumente 'arme' de lupta sindicala, ar
trebui ca in 'oglinda' sa existe posibilitatea de inchidere temporara a unitatii de catre angajator, ca
raspuns la conflictul colectiv de munca ( de interes) la greva sau la amenintarea cu greva.
In perioada interbelica, reglementarile legale din Romania consacrau si posibilitatea patronilor de a
inchide unitatea, un serviciu sau un atelier cu ocazia unui conflict colectiv de munca. Era
reglementat Lock-out-ul, cunoscut, si astazi in legislatii din tarile cu economie de piata dezvoltata.
Lock-out-ul — 'greva patronilor' - trebuie deosebita de somajul tehnic determinat de motive de
ordin economic. Lock-out-ul s-ar putea considera licit in situatiile ca:
- pe fondul unei situatii preconflictuale, angajatorul riposteaza fata de o prestare defectuoasa a
muncii, care excede in mod cert exercitiul normal al infaptuirii obligatiilor de servicii;
- in situatia necesitatii de a asigura ordinea si securitatea societatii periclitate din cauza grevei
si care daca ar continua ar fi de natura sa antreneze responsabilitatea juridica a angajatorului.
- avandu-se in vedere astfel de situatii limita, ar fi justificat ca lock-out-ul sa se reglementeze,
dar numai cu titlu de exceptie, in conditii riguros stabilite si in Romania.
Legislatia Muncii in Romania a cunoscut intr-o perioada relativ scurta ( dupa decembrie
1989) profunde transformari, asezandu-se pe noi baze care sa coprespunda noilor cerinte de
dezvoltare economica. Mai mult ca sigur ca intrarea Romaniei in Uniunea Europeana va impune
actualizarea legislatiei la cea europeana, la tratate si pacturi internationale.
In toate aceste transformari legislative factorii importanti sunt patronii, organizatiile patronale.si
salariatii reprezentati de sindicate sau de reprezentantii alesi.
47
BIBLIOGRAFIE:

1. Capotă Valentina - Contracte economice– manual clasa a XI-a, profil Servicii


Editura Akademos Art Bucureşti 2007
2. Radu Roxana Cristina - „Dreptul Muncii” Ed. C. H. Beck Bucureşti 2008
3. Lucia Uţă, Florentina Rotaru - Contractul individual de muncă - Editura Hamangiu
si Simona Cristescu Bucuresti 2009
4. Ovidio Nicolescu şi - Management – Editura Economică, Bucureşti, 1997
Ion Verboncu
5. Ţiclea Alexandru - „Tratat de dreptul muncii” Ediţia a IV-a a Universului
Juridic, Bucureşti 2010
6. *** - Codul Muncii
7. *** - www.ase.ro – Biblioteca digitală – titlul cursului
8. *** - Legea dialogului social nr. 62/2011

48