Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege


pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor,
certificatelor și titlurilor științifice, semnat la 23 noiembrie 2021
---------------------------------------------------------------

În temeiul art. 14 alin. (4) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor
științifice, semnat la 23 noiembrie 2021.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor,
certificatelor și titlurilor științifice

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și


Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor
și titlurilor științifice, semnat la 23 noiembrie 2021.

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea


prevederilor Acordului nominalizat.

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica


Părții române ratificarea Acordului menționat.

Art.4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului
°RGU¼µN»Rµ°
privind oportunitatea ratificiirii °áÞrdçlçi dintre GççÕrßçl Republicii Moldova qi GççÕrßçl
Rominiei privind rÕáçßÞÐgtÕrÕÐ rÕáiàrÞáÙ Ð diplomelor, certificatelor qi titluriloÓ ptiin{ifice,
ýÕmßÐt la 23 noiembrie 2021, lÐ ²çáçrµti.
°. DÕsáriÕÓÕÐ trÐtÐtçlçi. Prezentul Acord de áÞÞàÕrÐrÕ constituie un tratat intemalional elaborat in
temeiul Legii 595/l999 privind tra¸tele internationale ale Republicii Moldova. °áÞrdçl Ð fost incheiat
la nivel interguvernamental, dintre Guvemul Republicii Moldova gi Guvemul RomAniei la 23
noiembrie 2021,|a Bucureqti. Implementarea °áÞrdçlçi tine de competen{a Ministerului Educa{iei gi
ÁÕráÕtñrii Ð[ Republicii Moldova qi Ministerul Educafiei din Rominia,
Textul Acordului are Þ structura clasicd continAnd ÀrÕÐmÌçl, Partea dispozitivñ qi Dispozilii finale gi
con{ine 13 articole. Scopul Acordului il constituie fortificarea bazei ßÞrmÐtiçÕ pentru rÕáçßÞÐýtÕrÕÐ
rÕáiàrÞáñ Ð diplomelor, certificatelor gi titlurilor qtiinlifice oferite in sistemele educationale ale Àir{ilÞr.
ÀrÕzÕßtçl Acord, semnat la 23 noiembrie 202|, çÐ inlocui Acordul dintre GççÕmçl Republicii
Moldova qi GuvemuI Rominiei privind recunoa9terea rÕáiàrÞáÙ Ð diplomelor, certificatelor gi titluriIoÓ
ýtiinlifice, acordate de institulii de ißçÑlim°ßt acreditate in RÞmÑßiÐ 9i Republica Moldova, semnat la
Chiginñu la 20 iunie l998 9i amendat in anul 20l0.
ÀrÕzÕßtçl °áÞrd este incheiat pentru Þ àÕriÞÐd¡ de 5 ani 9i se prelungeýte automat, àÕ perioade de cAte
un Ðß, dÐáñ niciuna dintre Àñrli ßç çÐ notifica intenlia sa de a-l denunta, cu cel pu}in Ñ luni inainte de
ÕåàirÐrÕÐ termenuIui respectiv. Prezentul Acord poate fi modificat àÓiß acordul À¡4ilÞr. Modific´rile
çÞr intra in vigoare áÞßfÞrm procedurii prev¡zute la Ðrt. l3 pentru ißtrÐrÕÐ in vigoare Ð prezentului
°áÞrd gi vor face parte integmntñ din acesta.

². Analiza de impact
1. Informa{ii generale Actualitatea prezentului °áÞrd de áÞÞàÕrÐrÕ rezid¡ in faptul ái acesta va
facilita rÕáçßÞÐqtÕrÕÐ diplomelor, certificatelor gi titlurilor gtiintifice, eliberate de instituliile de
inv´lamant ale ÀÐrlilÞr.
Totodat´, este de menlionat áÐ in ultima àÕriÞÐdñ, sistemele educalionale ale Republicii Moldova 9i
RomAnia au fost supuse unui àrÞáÕs continuu de modemizare ýi transformare, dÐr qi àÕrfÕátiÞßÐrÕ Ð
bÜei normative áÕ reglementeazÑ procesul de ißçÙ|´mÑßt din ambele tñri, iß mÐrÕ parte aceste
trÐßsfÞrmtrri au fost determinate de aderarea RomAniei la Uniunea µçrÞàÕÐßi, àrÕáçm qi ÐdÕrÐrÕÐ
ÐmÌÕlÞr state la ÀrÞáÕsçl de la Bologna.
De asemenea, s-au intensificat substan{ial flçåçrilÕ de mobiliÙti academice qi profesionale ißtrÕ }trri,
çrâßÐrÕ Ð implemenÙrii ProgTamului de ÌçrsÕ oferit de GççÕrßçl RomAniei ceÙtenilor Republicii
Moldova, dÐr gi çÓmÐrÕ Ð àrÞáÕsÕlÞr migrationale intense din ultima perioada. Aceste àrÞáÕsÕ au
dÕtÕÓmißÐt necesi¸tea semnÙrii prezenfului °áÞrd bilateral iß domeniul rÕáçßÞÐýtÕrii actelor de studii.
ÀrÕzÕßtçl Acord de áÞÞàÕrÐrÕ stabileqte tipurile ÐátÕlÞr de studii, de la toate nivelurile de ißçñt´mißt,
áÐrÕ se rÕáçßÞsá rÕáiàrÞá - incepdnd áç actele de studii din invÙt¡mÑntul general 9i terminind cu
titlurile gtiinlifice. Important este fÐàtul ái °áÞrdçl stabileýte rÕglÕmÕßÙri àÕßtrç rÕáçßÞÐýtÕrÕÐ
rÕáiàrÞái Ð actelor de studii obtinute ÐßtÕriÞr adoptarii Procesului de la Bologna de áitrÕ Pa4i. ¾
imàÞrtÐß}i mÐjÞrÙ pentru ceÙtenii R. Moldova çÞr ÐçÕÐ àrÕçÕdÕÓilÕ Acordului áÐrÕ stabilesc
rÕáçßÞÐýtÕrÕÐ gi echivalaTea actelor de studii, ob}inute in invÙ}imAntul gÕßÕrÐl din R. Moldova cu
dçrÐÙ de l l ani 9i 10 Ðßi. De asemenea, documentul stabileýte prevederi speciale áÕ reglementeazÙ
rÕáçßÞÐýtÕrÕÐ ÓÕáiàÓÞáÙ Ð diplomelor gi certificatelor oblinute la absolvirea studiilor postuniversi¸re, Ð
studiilor de specializare postuniversitare gi Ð áçrsçrilÞr de perfectionare de nivel postuniversitar
eliberate in ambele state.

2. Aspectul politic, cultural qi social. ÀÓÕçÕdÕrilÕ Acordului nu contravin politicii educationale Ð


Republicii Moldova in plan intemational. Tratatul ÐrÕ la ÌÐzÙ principiul reciprocitilii, corespunde
intereselor ÐmÌÕlÞr Àñr[i gi va contribui la fÞrtifiáÐrÕÐ qi diversificarea relatiilor bilaterale de
áÞlÐÌÞrÐrÕ in domeniul educa}iei gi recunoa9terii diplomelor, certificatelor gi titlurilor ýtiinlifice.
Implementarea AcoÓdului va facilita procesul de rÕáçßÞÐgtÕrÕ rÕáiàrÞáñ Ð diplomelor, certificatelor ýi
titlurilor ýtiintifice ÕliÌÕrÐtÕ in Republica Moldova qi Rominia, ³Ðàt áÕ va facilita mobilitatea
academici 9i profesional5 Ð cetatenilor ÐmÌÕlÞr state.
Astfel, implementarea pÓezentului Acord in materie de recunoa;tere Ð diplomelor, certificatelor 9i
titlurilor gtiin{ifice cu RomAnia va facilita mobilitatea ÐáÐdÕmiáñ 9i àrÞfÕsiÞßÐlñ Ð cet¡tenilor ÐmÌÕIÞr
state, dÐÓ 9i dezvoltarea contactelor ißtÕr-çmÐßÕ qi stimularea cooperirii intre instituliile de inva1amant
din ambele {¡ri.
3. Aspectul ÕáÞßÞmiá gi de mediu. Prezentul Acord ßç conline àÓÕçÕdÕri áÐrÕ Ðr avea repercusiuni
negative ÐsçàrÐ economiei Republicii Moldova. Facili¸rea procedurilor de recunoagtere Ð actelor de
studii va contribui la àrÞmÞçÐrÕÐ mobiliÙ}ii academice gi profesionale Ð cetalenilor Republicii
Moldova Ei RomAniei, va spori calitatea studiilor ýi pregatirea speciali;tilor de inalÙ áÐlifiáÐrÕ pentru
economiile na}ionale ale }irilÞr implicate 9i va asigura dezvoltarea durabilñ Ð economiilor ambelor
SØte.
Implementarea ac{iunilor prevazute in prezentul Acord ßç va produce efecte negative ÐsçàrÐ mediului
ißáÞßjçritÞr.
4. Aspectul normativ. Prevederile Acordului nu contravin ConstituJiei Republicii Moldova, legisla{iei
gi ÐátÕlÞr ßÞÓmÐtiçÕ in vigoare gi nu necesittr modificarea ÐáÕstÞrÐ. Prezentul °áÞrd este compatibil cu
prevederile Cartei ONU, áu alte tratate iß vigoare pentru Republica Moldova, cu angajamentele
Republicii Moldova asumate la nivel intemational gi regional, de asemenea ÐáÕsØ ßç áÞßtrÐçißÕ
legislatiei Uniunii Europene. Implementarea eficienti Ð Acordului ßç necesitÑ adoptarea çßÞr acte
normative noi.
5. Aspectul institu{ional qi organizatoric. Pa(ile çÞr árÕÐ Þ Comisie de Experti pentru mÞßitÞrizÐrÕÐ
implementñrii Acordului, áÐrÕ çÐ avea çß statut tehnic. Comisia de ÕåàÕr{i se va áÞßçÞáÐ pentru
qedin{e la solicitarea ÞriáÙrÕi dintre P5r{i. ÁÞmàÞßÕßtÐ Comisiei va fi stabilit´ de Àñrti. Locul gi timpul
dÕsf69çrñrii qedintelor çÞr fi comunicate àriß canale diplomatice. ÀÕßtrç realizarea Acordului gi in
scopuI faciliÙrii àrÞáÕdçrilÞr áÕ tin de recunoaýterea diplomelor, certificatelor gi titlurilor academice,
autoriÙ}ile competente ale Pa{ilor çÞr face schimb de infoÓmatii privind evoluliile din domeniul
educa}iei, qtiintei gi cu rÕfÕrirÕ la tipologia ÐátÕlÞr de studii eliberate in sistemele de invalamant.
Ñ. Aspectul fißÐßáiÐr. Asigurarea financiar5 Ð activitalilor prevazute de °áÞrd çÐ fi realizatñ in limiØ
disponibilitatilor fißÐßáiÐrÕ ale Pe{ilor 9i in conformitate cu legislatia lÞr iß vigoare. Aspectul
normativ, institulional gi organizatoric ale Acordului ßç ßÕáÕsit¡ cheltuieli suplimenØre.
7. Aspectul temporaI. Prezentul Acord ißtrñ in vigoare la data ultimei notificñri prin áÐrÕ Pa4ile se
ißfÞrmÕÜñ rÕáiàÓÞá despre indeplinirea procedurilor legale inteme, necesafe pentru intrarea lui in
vigoare. Acordul se incheie pentru Þ perioad5 de 5 ani gi se prelungegte automat, àÕ perioade de cAte
çß Ðß, dactr nici una dintre P¡(i nu va notifica intentia sa de Ð-[ denun}a, cu cel pu}in Ñ [çßi inainte de
ÕåàirÐÓÕÐ tÕÓmÕßçlçi ÓÕsàÕátiç.
La data intrÙrii iß vigoare Ð prezentului °áÞrd, semnat la 23 ßÞiÕmÌÓiÕ 202l, i9i inceteazi efectele
°áÞrdul dintre Guvemul RomAniei qi Guvemul Republicii Moldova privind recunoagterea reciproca Ð
diplomelor, certificatelor qi titlurilor gtiintifice, acordate de institu}ii de ißçÑJÙm´ßt acrediØte in
Rom´nia gi Republica Moldova, semnat la Chiqinñu la 20 iunie 1998.
Á. °ßÔlizÐ ÞàÞÓtçßiti{ii ÐàrÞÌirii °áÞrdçlçi
in conformitate cu legisla}ia Republicii Moldova, °áÞrdçl dintre GççÕÓßçl Republicii Moldova gi
GççÕrßç[ RomAniei privind rÕáçßÞÐgtÕrÕÐ rÕáiàrÞáÑ Ð diplomelor, certificatelor gi titlurilor ýtiinlifice,
incheiat la Bucureqti la 23 noiembrie 2021 vÐ ißtÓÐ in vigoare la data ultimei notificÙri, prin canale
diplomatice, prin áÐrÕ Pñ(ile se informeazd rÕáiàrÞá despre indeplinirea procedurilor legale inteme
ßÕáÕsÐrÕ pentru ißtrÐrÕÐ lui in vigoare. Procedura [ega[Ù ißtÕmñ àrÕsçàçßÕ rÐtifiáÐrÕÐ Acordului.

Avind in vedere beneficiile pentru dezvoltarea qi consolidarea relaliilor iß domeniul educatiei dintre
Republica Moldova qi RÞmÑßiÕi 9i necesitatea facilitÙrii àrÞáÕdçrilÞr de recunoaqtere qi echivalare Ð
diplomelor, certificateloÓ qi titlurilor qtiintifice dintre ÀÙrti, Ministerul Educa{iei qi ÁÕráÕÙrii consider¡
ÞàÞrtuß rÐtifiáÐrÕÐ Acordului dintre GuçÕrßul RepuËicii Moldova gi Guvernul RomAniei privind
rÕáußÞÐýtÕrÕÐ reciproctr Ð diplomelor, certificatelor gi titlurilor gtiin{ifice.

Ministru <;|d?l\<:-<l- ÔßÐtÞliÕ¾À°L´