Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la Raportul privind realizarea Programului


de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar 2016-2020
În localitatea Găleşti
În temeiul Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Deciziei
Consiliului raional nr. 1/5 din 26 februarie 2016 ”Cu privire la aprobarea Strategia de
dezvoltare integrată a raionului strășeni, 2016-2020 examinînd raportul prezentat, Consiliul
pegagogic
HOTĂRĂŞTE:
Se ia act de Raportul prezentat , se anexează.
Se constată o activitate eficientă a Administraţiei grădiniţei, cadrelor didactice în
implementarea Programului de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar 2016-2020 În
localitatea Găleşti
Se pune în sarcina Administraţiei grădiniţei( L. Pahomi):
- să monitorizeze în continuare Programului de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar 2016-
2020 şi să întreprindă acțiunile necesare pentru executarea lui integrală şi în termenele
stabilite;
- să asigure examinarea semestrială în cadrul şedinţelor cu cadrele didactice informaţii
privind nivelul de implementare a Programului;
să asigure buna conlucrare cu administraţia publică locală de nivelul întîi întru
implementarea eficientă a cadrului legislativ privind îmbunătăţirea activităţii manageriale şi
didactice din instituţia de educaţie timpurie şi asigurării dezvoltării învăţămîntului preşcolar
în localitate.
4. Cadrele didactice vor asigura calitatea activităţilor educaţionale, asigurarea
parteneriatului educaţional şi vor monitoriza procesul de progres educaţional în conformitate
cu Domeniile de educaţie în IET.
5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri se pune în sarcina
directorului grădiniţei ( L.Pahomi).
 
 Preşedinte al Consiliului Larisa Pahomi
Secretarul Consiliului
ntrului metodic pentru anul de studii 2020-2021
 

Obiectivele de lucru ale fiecărei Comisii Metodice și a Cenrtului Metodic în general reies din problema de activitate a
liceului și a fiecărei CM în parte.

 
”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse contexte de învățare în scopul organizării unui proces
educațional de calitate la nivelul cerințelor actuale”

Priorităţi strategice:

Planul strategic al Liceului Teoretic „GAUDEAMUS” ţine cont de modificările care se manifestă în mediul social, dar şi
în contextul reformelor ce se produc în învăţămîntul general din RM.

În domeniul învaţământului eforturile cadrelor didactice se vor concentra pe:

modernizarea strategiilor, metodelor şi mijloacelor de organizare a predării şi învăţării;


asigurarea unei educaţii de calitate, care să corespundă nivelului standardelor europene.

În domeniul cercetării se urmăreşte:

realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a elevilor în activitatea de cercetare şi organizare
ştiinţifică a muncii.

În domeniul managementului resurselor umane se vor promova:

politici clare de recrutare a personalului liceului;


perfecţionarea criteriilor de evaluare a activităţii şi a performanţelor fiecărui angajat în vederea promovării şi
salarizării diferenţiate, în funcţie de performanţe;
crearea unui sistem de încurajare a valorilor şi activităţilor performante;
dezvoltarea culturii instituţionale în vederea respectării eticii profesionale.

Centrul Metodic asigură :

1. acordarea ajutorului metodic fiecărui profesor din liceu


2. acordare consultații profesorilor aflați în proces de atestare
3. ajutor metodic și dirijarea activității pentru o bună încadrare în colectiv a profesorilor nou-veniți și a tinerilor
specaliști

Centrul Metodic dispune și oferă pentru lucru:

1. documentele normative, legate de PIE


2. diverse tipuri de proicte dicatice de lungă durată și proiecte de zi
3. materiale metodice publicate în presă sau monografic, specailizat
4. xerox pentru mmuultiplicarea materialelor
5. portofoliul electronic actualizat

Centrul Metodic informează și direcționază:

1. despre cursurile de perfecționare din municipiu, republică, țară și peste hotare


2. despre proiectele educaționale
3. despre ofertele de parteneriat

Şedinţele Consiliului Metodic

Conţimutul activităţii Termeni Responsabil Note

Modalităţi de implementare a planului de activitate a liceului: 25.09. Administraţia Curriculum


şcolar şi
Direcţii prioritare de activitate a CM; 2020 Ponomari T. Curriculum la
Proiectarea activităţii Comisiilor metodice; decizia
Şefii CM
Teme de cercetare ale profesorilor din liceu; instituţiei
Activitatea Centrelor educaţionale, a cercurilor şi a cluburilor pe
interese;
Strategii de formare a cadrelor didactice la nivel de instituţie;
Determinarea grupei de profesori pentru schimb de practici
bune;
Metodologia de desfăşurarea a testărilor iniţiale şi ale celor din
cadrul monitoringului.

Metodologia de activizare a elevilor pentru asigurarea unui 30.10. Administraţia Strategia: „A


învăţământ de calitate. învăţa să
2020 Ponomari T. înveţi”
1.Activizarea elevilor prin intermediul concursurilor şi olimpiadelor
şcolare; Şefii CM

2. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor liceale, săptămâna CM,


orelor publice;

3.Stimularea potenţialului elevilor prin intermediul proiectelor;

4.Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în asigurarea


relaţiilor interdisciplinare şi formarea a competenţelor la elevi;

5.Aplicarea standartelor educațioanle și a referențialului de evaluare –


soluții;

6.Trasarea căilor de lucru petru elevii cu CES;

7.Determinarea strategilor optime pentru formarea competenţelor


generale şi în special culturale şi de comunicare eficientă;

8.Calitatea completării Portofoliului Comisiei Medodice (conform


cerinţelor, listei de documente solicitate);

9.Elaborarea tezele semestriale de iarnă;

1. Atestarea cadrelor didactice. Harta creditară.


Program/parcurs de formare individual în baza problemei de
cercetare;
2. Discutarea rezultatelor testărilor iniţiale.

Rolul cadrului didactic în actul de formare a personalităţii elevului, Ianuarie Administraţia Formarea
capabil să se adapteze la diversitate Ponomari T. continuă a
2021 cadrelor
Rolul profesorului în procesul de formare a competenţelor cu Şefii de CM didactice la
caracter de integrare - schimb de practici bune; nivel de
Atestarea cadrelor didactice; instituţie
Modalităţi de activizare a elevilor în acţiuni de voluntariat în
comunitate;
Rolul dirigintelui în eficientizarea activităţii organelor
autoconducerii şcolare.

Activitatea ştiinţifică şi de creaţie a cadrelor didactice şi a elevilor: Aprilie Administraţia Strategii de


Chiriac S. optimizare a
Reuşitele pedagogice în cursul realizării problemei de lucru a 2021 învăţării
liceului, obţinute de către membrii fiecărei CM; Şefii de CM
Eficientizarea învăţării prin abordarea diferenţiată şi
individualizată;
Consolidarea relaţiilor de parteneriat liceu – comunitate;
Reuşitele sistemului de monitorizare a competenţelor şi
cunoştinţelor fiecărui elev în baza multiplelor inteligenţe.

Seminare de formare continuă, mese rotunde


Conţinutul Termeni Locul Responsabil Note

 
Seminar Metodic. Sugestii pentru elaborarea şi 04.09.2020 CM Ponomari T.
implementarea proiectării didactice de lungă durată
şi a unităţilor de învăţare. şefii CM

 
Seminar instructiv-metodic. Formarea în domeniul Septembrie SA Botezatu T.
organizării activităţilor cu părinţii .

Traning de formare: 27-28.10.2020 SA Gangan Z. 2 ore

”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în Ponomari T.  


diverse contexte de învățare în scopul
organizării unui proces educațional de calitate la Şefii CM  
nivelul cerințelor actuale”
Botezatu T.

Training de formare (pentru profesorii nou Ianuarie 2021 CM Gangan Z. 6 ore


angajaţi la liceu)
Ponomari T.
Problemele şi soluţii în organizarea PEI

Seminar practicum: 02.02.2021 IPLT„GAUDE Administraţia 6 ore


-AMUS”
”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în Ponomari T.
diverse contexte de învățare în scopul
organizării unui proces educațional de calitate la Şefii CM
nivelul cerințelor actuale”
Botezatu T.

Studierea şi generalizarea experienţei avansate

Nr. Conţinutul activităţii Timp Subiectul Responsabil

1 Confirmarea mentorilor Septembrie Studierea experienţei avansate şi numirea mentorilor Gangan Z.


profesorilor nou-veniţi. pentru profesorii nou-veniţi la liceu. Particularităţile
  2020 activităţii instructive în L.T. „GAUDEAMUS” Ponomari T.
Seminar de instruire.

2 Ore demonstrative pentru Octombrie Schimb de experienţă şefii CM


profesorii nou-veniţi la liceu.
2020

3 Studierea problemelor în Noiembrie Formarea competenţelor la elevi mentorii


formarea competenţelor
profesionale ale profesorilor. 2020

4 Seminar practicum le Februarie 2021 ”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse Ponomari T.
problema de lucru a liceului contexte de învățare în scopul organizării unui
proces educațional de calitate la nivelul cerințelor  
actuale”

5 Ore demonstartive cu caracter Februarie 2021 Realizarea obiectivelor specifice disciplinei şefii CM
interdisciplinar.

6 Ore demonstrative la Aprilie 2021 ”Utilizarea eficientă a resurselor digitale în diverse Cîrnaț M.,
disciplina Dezvoltarea contexte de învățare în scopul organizării unui
personală. proces educațional de calitate la nivelul cerințelor Ponomari T.
actuale”

Nr. Activităţi Timpul desfăşurării Responsabilii Beneficiarii

1 Seminare: Septembrie 2020 Directorii adjuncţi Tinerii specialişti;

- de cunoaştere (reactualizare) a nou-angajaţilor cu Ianuarie 2021   Elevii;


particularităţile culturii organizaţionale ale instituţiei;
Instituţia
- completarea cataloagelor;
 
- alcătuirea proiectelor didactice de lungă durată şi zilnice;

- sistemul de apreciere a rezultatelor învăţării;

- încheirea mediilor semestriale.

2 Supervizarea activităţii. Asistarea lecţiilor nou-angajaţilor, În fiecare lună câte o Directorii adjuncţi; Tinerii specialişti;
în scopul acordării ajutorului metodic. lecţie şi la solicitare
Mentorii Elevii;
 
Directorul Instituţia

3 Asistarea de către nou-angajaţi a lecţiilor, inclusiv a lecţiilor Octombrie; Martie; idem idem
publice, prezentate de profesorii cu experienţă din
instituţie. Aprilie; anual

4 Prezentarea lecţiilor publice de către tinerii specialişti. Februarie-martie idem idem


2021

5 Participarea la reuniunile metodice instituţionale şi August, decembrie idem idem


orăşeneşti.

6 Participarea la seminarele organizate de DGETS. Conform planului Idem idem

7 Dialoguri profesionale ( prezentarea de către tinerii Sem.II Idem idem


specialişti a referinţelor /informaţiilor cu tematică
pedagogică actuală).

8 Familiarizarea cu activitatea de diriginte. Atribuirea rolului Octombrie 2020 - Idem idem


de diriginte secund. martie 2021

9 Încadrarea noilor angajați în organizarea şi desfăşurarea Conform planului Idem idem


activităţilor extracurriculare.
Analiza SWOT a activității DETS sectorul Râșcani în anul de studii 2018-2019
Puncte forte Puncte slabe
 Mijloace financiare conform Foii de titlu 2019 în sumă de  Grad avansat de uzură a
11530,08 mii lei, destinate reparaţiilor capitale în 36 clădirilor (anul fondării
instituţii valorificate integral instituțiilor - mijlocul secolului
 Mijloacele financiare identificate suplimentar în sumă de al XX- lea)
27731869 lei, conform Dispoziţiei nr.412 -d din 30.05.2018  Clădiri ce necesită izolare
(Anexa nr.4) și _6000 mii lei lei, conform Dispoziției nr. termică
635-d din 21.08.18 valorificate integral  Terenuri de sport ce necesită
 Bugetul Direcției pentru anul 2019 solicitat a fost renovări/reconstrucții
acoperit la nivel de 80 % și este în creștere comparativ cu  Bazine de înot în IET
76 % în anul 2018. nefuncționale
 30% spații școlare utilizate în
 Blocuri alimentare reparate capital în toate instituțiile de Liceul teoretic ”Mihail
educație timpurie (100%) Lomonosov” (str. Gheorghe
 Înstalarea iluminatului pe toate teritoriile instituțiilor din Madan 83)
subordine (100%);  15% spații școlare utilizate în
 Acoperișuri reparate - în _2_ instituții (gimnaziul nr.8 gimnaziul T. Șevcenko
”T.Șevcenco”, CCT)  Garduri ce necesită renovare
 10 blocuri sanitare reparate în 10 instituții (IET nr. 56,  Lipsa personalului auxiliar
57, 66, 74, 129, 196, gim.I.L.Caragiale, liceele teoretice  Mijloacele alocate nu acoperă
”M.Sadoveanu”, ”V.Levschi”, ”G.Meniuc) normativul per/copil din IET și
 Geamuri schimbate - în 6 instituții (IETnr. 68, 127, 159, normativul valoric ponderat
196, CPPC ”Orfeu”, liceul theoretic ”Lucian Blaga” ) ; stabilit pentru 1 elev.
 Sisteme de canalizare capital reparate - în _3 instituții  Suma mijloacelor alocate pentru
(IETnr. 68, 88, 150) întreținerea clădirilor acoperă
 Spălătorii reparate - în 2 instituții (IET nr.118, liceul necesarul doar la nivel de 40%.
Waldorf)  Sistemul electronic de achiziții
 Fațade reparate în 2 instituții (liceele teoretice ”Kiril și imperfect
metodiu”, ”Lucian Blaga”)
 Blocuri alimentare reparate în 3 instituții de învățământ
secundar general (IET nr.118, liceele teoretice ”Mihail
Lomonosov”, ”Alecu Russu”, ”Kiril și Metodiu”)
 Depozite pentru păstrarea produselor alimentare
reparate (IET nr.13, 108, Liceele teoretice ”Mihail
Lomonosov”, ”Alecu Russo”)
 Coridoare reparate în 2 instituții (liceul theoretic ”Kiril și
Metodiu”, gimnaziul ”Ion Luca Caragiale”;
 Pavilioane construite și reparate în IET nr.150, 160;
 Utilaj tehnologic – 1 791 180 lei.
 Mobilier – 2 888 793 lei.
 Inventar moale pentru toate 32 IET (100%) în sumă de
26400 lei
 Produse sanitaro-igienice pentru și pentru toate 32
instituții de educaţie timpurie (100%) în sumă de 74900
lei și în 14 instituții de învăţământ în sumă de 398100 lei.
 Medicamente pentru toate _32 IET (100%) în sumă de
44200 lei
și pentru 14 instituții de învăţământ secundar general
în sumă de 50200 lei
 9 grupe noi redeschise în 2018 IET nr.150, 137, 38, 13 și
10 grupe noi redeschise în 2019 în IET 137, 13, 108,
CPPC Orfeu și Complexul școlar Kiril și Metodiu”;
 Proceduri de achiziții – 34, finalizate, în mare parte ce țin
de lucrări de reparații.
 Tabere de odihnă – 2. În anul 2018 au fost repartizate
1029, iar în anul 2019 - 730 foi
Participarea la proiecte
 IET nr. 66 a participat la proiectul ”Buget civil 2018” și
a obținut finanțarea lucrărilor de asfaltare a teritoriului în
sumă de 200 mii lei.
 1 grădinițe (IET nr. 81) au beneficiat de asistență tehnică
și finaciară acordată de Guvernul României; DETS sectorul
Râșcani a beneficiat de 2000065,69 lei, destinate pentru
Lucrări de reparație capitală (acoperiș, tâmplăria, lucrări
interioare la sala de festivități și cantină etc) procurarea
parțială de mobilier pentru grupe:
Contribuția DETS sectorului Râșcani
 _44 instituții participante la Concursul organizat de
DETS Râșcani în colaborare cu pretura sectorului
Râșcani ”Cel mai bun teritoriu amenajat”
 Seminare instructive
 ”Implementarea prevederilor Legii nr. 270 din 23
noiembrie 2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar” Beneficiari: 30
conducători din instituțiile de învățământ din
subordine; angajați ai contabilității centralizate
DETS sectorul Râșcani
 Seminar cu tema ” Alimentația sănătoasă și echilibrată a
copiilor în instituțiile de educație timpurie”, cu
participarea CSP, ANSA, conducătorilor instituțiilor.
Colaborarea cu comunitatea
 Colaborare cu Pretura sectorului Râșcani și cu direcțiile de
profil (ÎM pentru servicii locative Râșcani, ÎM
Lumteh , Termoelectrica ș.a.)
 Centrul de Sănătate Publică, ANSA, ș.a.
 Colaborarea cu ÎM pentru Spațiile Verzi în cadrul
salubrizării teritoriilllor;
 Colaborarea cu ÎM Lumteh la instalarea și modernizarea
iluminatului teritoriilor
 Colaborarea cu ”Termoelectrica la soluționarea
cazurilor de avariere a sistemelor de livrare a energiei
termice ș.a.
 232 copii beneficiari de alimentație gratuită a copiilor din
familii numeroase din sector (61 copii de scutire totală
100%; 171 de copii – de scutire parțială 50% din costul
alimentației)
 Campania de caritate ”Suntem alături” din ajunul
sărbătorilor pascale pentru 5 copii dinntr-o familie social
vulnerabile
 108 de copii cu scutire integrală de plată (100%) a biletelor de
odihnă.; 622 copii - de scutire parțială de plată (20% din costul
deplin al biletului)
 Pagina WEB și profil de facebook accesibile
 Personal profesionist și deschis spre autoperfecționare
 Manageri deschiși spre colaborare
 Alimentația copiilor
 Majorarea normei bănești până la 31,65 lei a asigurat
atingerea normelor naturale, recomandate de Ministerul
Sănătăţii al RM.
 S-a reușit ameliorarea statutului nutriţional al copiilor prin
includerea a mai multor fructe și legume în Meniul zilnic al
copiilor,
 S-a pus accentul pe vitaminizarea bucatelor, salatelor din
legume, sfeclă roșie și morcov, rădăcină de țelină,
conopidă, brocoli, bostan, compotului din fructe proaspete,
mere, banane, portocale, lămîie.
 Meniul zilnic de repartiție a devenit mai divers, variat, s-a
majorat numărul de mese, de la 4 la 5 mese pe zi, a fost
inclus dejunul II.
 Pentru I dată s-a inclus în alimentația copiilor carne de
curcan, iaurt natural, chiflă cu vișină, biscuiți cu semințe de
in și floarea soarelui; de 2 ori (I zi și a VI-a zi) terciul a fost
înlocuit cu măr și bostan copt.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Posibilităţi financiare de stimulare, motivare a angajaților;  Imposibilitatea de a deschide
 Posibilitatea de a fi parte la unele proiecte naționale și alte grupe și grădinițe din lipsă
internaţionale; de finanțare.
 Tendinţe de creştere a gradului de implicare a agenţilor  Degradarea spaţiilor datorită
economici în soluţionarea problemelor din instituții; fondurilor băneşti limitate;
 Promovarea imaginii și creșterea prestigiului Direcției  Acceptarea tardivă a unor
 Parteneriat cu comunitatea locală (Primăria mun. Chișinău, finanțări de către CMC;
Pretura sectorului Râșcani, ONG,etc.)  Tergiversarea procedurilor de
 Diseminarea bunelor practice, seminare instructive, aplicarea achiziții din cauza neparticipării
proiectelor. agenților economici.
 Mijloace financiare insuficiente

Șef DETS sectorul Râșcani


Andrei PAVALOI

S-ar putea să vă placă și