Sunteți pe pagina 1din 58

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

COORDONAT
APROBAT
SPECIALIST- PRINCIPAL LA CONSILIUL PROFESORAL NR.1
METODIST AL SERVICIULUI 17 SEPTEMBRIE 2020
MANAGEMENT PREȘCOLAR________________ DIRECTOR___________GURGHIȘ T.
DATA____________________

PLANUL DE ACTIVITATE
AL INSTITUŢIEI
DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR.112
PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021

2020
Obiectivele prioritare pentru anul de studii 2020-2021

1. Oportunități de dezvotare a limbajului, comunicării și gândirii critice.

2. Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari prin interediu


activităților de artă plastica.
Cartea de vizită
Adresa juridică: Chișinău, strada Constantin Brîncuși 133, sec. Botanica
E-mail: botanica.gradi112@gmail.com
Telefon: 022-55-70-85
Regimul de lucru a instituției: 12 ore de la 07.00 până la 19.00
Director: Gurghiș Tatiana, Grad managerial –II, Grad didactic – I
Metodist: Torgai Diana, Cocier Victoria
Asistentă medicală: Pâslaraș Valentina, Tetelea Stela
În grădiniță fincționează 2 4grupe: 12 cu instruire în limba rusă, 12 cu instruire în limba română.
Managementul resurselor umane: În instituție activează 56 de cadre didactice: 50- educatori, 1 – metodist, 3 – conducători
muzicali, 2 - logopezi
În prezent dispunem de:
 24 săli de grupă;
 Centru metodic – înzestrat partial, conform Nomenclatorului de acte și material ale CM din instituție de educație timpurie
din municipiul Chișinău;
 2 Sali de muzică;
 2 Cbinete medicale – înzestrat conform cerințelor Centrului de Medicină preventive;
 Instituția de educație timpurie nu prestează servicii contra plată de nici un gen și nu dispune de încăperi specializate.
1. Raport de activitate al instituției de educație timpurie nr.112 pentru anul de studii 2019-2020

1.1. Analiza contingentului de copii după grupele de vârstă.

Nr. Din ele:


rând nr. grupe de vârstă nr. de copii în ele nr. grupe române nr. copii nr. grupe ruse nr. copii

1 3 grupe 2 – 3 ani 84 1 30 2 54
2 4 grupe 3 – 4 ani 108 3 80 3 79
3 7 grupe 4 – 5 ani 178 4 97 2 56
4 5 grupe 5 – 6 ani 125 2 54 3 68
5 4 grupe 6 – 7 ani 100 2 55 2 59
6 TOTAL 632 12 316 12 316

1.2 Cadre didactice din IET


Cadre didactice (inclusive director, metodist, Nr. cadre didactice deținătoare de grade didactice
cond. Musical, psiholog, logoped, cadru Deficitul de cadre
didactic de sprijin) didactice de care
Nr. instituția are nevoie
total Cu calificare Cu alte Cu alte Superior I II Fără grad didactic
în domeniul calificări în calificări Nr.total Din ei tineri
preșcolar (din domeniul (din nr. specialiști
nr.total) pedagogiei (din total)
nr.total)

56 20 33 3 0 1 16 38 4 4

1.3 Monitorizarea pregătirii copiilor pentru școală în baza SÎDC/ rezultate

A. Dezvoltarea B. Dezvoltarea C. Dezvoltarea D. Dezvoltarea cognitivă


Nr. fizică şi personală, limbajului, a și cunoașterea lumii
copii fortificarea emoţională şi comunicării şi
sănătăţii socială premisele citirii şi
scrierii
109 89,50 % 90,00 % 72,20 % 181,70 %

Comparativ cu anii de studiu precedenți, se observă o creștere a performanțelor copiilor la domeniile: A.Dezvoltarea fizică
şi fortificarea sănătăţii, cu un procentaj de 89,5 la sută a itemilor realizați , comparativ cu 80,70 la sută a anului precedent de
studiu; D. Dezvoltarea cognitivă o creștere de 2% la grila de apreciere ”Realizat” comparativ cu anul precedent. O vizibilă
creștere, cu circa 15%, comparativ cu anul precedent de studiu a fost monitorizat la domeniul B. Dezvoltarea personală,
emoţională şi socială, ceea ce ne demonstrează că copiii se cunosc mai bine pe sine însuși, comunică mai liber cu semenii și cu
maturii și au o stare emoțională de bine, fiind incadrați la diverse activități atât în grupă, cât și în instituție în ansamblu, cât și în
afara instituției. O mică scădere a performanțelor se constată la domeniul C. Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele
citirii şi scrierii, dat fiind faptul că părinții nu dau atențiea cuvenită comunicării cu copiii proprii, citirii cărților, limitându-se la
”Înmânarea ” gadjeturilor moderne, astfel copiii intrând într-o lume imaginară, în care comunicării interpersonale, nu mai este loc.
Copiii fiind ”statici ” în momentul ”Interacțiunii” cu lumea telefoanelor, computerelor, li se pierde interesul de a manipula cu
obiectele si diverse materiale, ceea ce frânează dezvoltarea motricității fine și grosiere și drept urmare fiind afectat și centrul
vorbirii.

2. Acţiuni de dezvoltare a instituţiei pentru anul curent de studii.


Nr. Acţiuni Subacţiuni Termeni Responsabili de Costuri Rezultate scontate Indicatori de
limită de realizare estimative monitorizare
realizare (bugetare sau
extrabugetare)
Obiectiv general 1 : Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional în vederea formării unei personalităţi integre, active, sociale,
sănătoase şi creative – factori principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-economic al ţării.
1.1 Obiectiv specific Asigurarea unei educaţii timpurii centrate pe copil şi a tranziţiei de succes către şcoală.
1.1.1. Abilitatea Înregistrarea Administrația Dezvoltarea
educatorilor de dinamicii instituției competenţelor Asistenţe
aplicare eficientă şi dezvoltării şi permanent preșcolare - profesionale ale Portofoliile copiilor
corectă a învăţării copiilor pe Director: Gurghiș cadrelor didactice în Rapoarte
standardelor de parcursul anului T. Metodiști: vederea aplicării
dezvoltare la copii preşcolar. Torgai D. Cocier eficiente și corecte a
de la naştere pînă la Victoria. standardelor de
7 ani.
CD dezvoltare la copii de la
naștere pînă la 7 ani
1.1.2. Aplicarea Respectarea Administrația Identificarea punctelor
standardelor regulamentului instituției tari ale competențelor Evaluarea şi
profesionale pentru instrumentelor şi permanent preșcolare - educatorilor prin autoevaluarea
cadrele didactice metodologiei de Director: Gurghiș evaluare și educatorilor
din instituţiile de evaluare a T. Metodist: autoevaluare, precum
educaţie timpurie în performanţei Torgai D. și zonelor ale pregătirii
procesul de cadrelor didactice CD profesionale ce
evaluare a
necesită îmbunătățiri.
performanţelor.
1.1.3.
Promovarea Instruirea Numărul de
programelor de educatorilor din permanent Administrația - beneficiari ai
educaţie preşcolară instituţie instituției activităţii de
care să satisfacă Monitorizarea preșcolare formare, rapoarte
necesităţile gradului de Director: elaborate şi
cognitive, afective, pregătire a copiilor Tatiana Gurghiș - aprobate.
sociale şi fizice ale către şcoală în baza
tuturor copiilor. ,,Ghidului de
aplicare a Mai 2021
instrumentului de Metodiști:
monitorizare a Torgai D.
pregătirii copiilor Cocier V.
către şcoală,, CD
Obiectivul general 2: Extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor pe parcursul întregii vieţi din perspectiva formării
generale şi a formării personale continuă, în corespundere cu nevoile persoanei raportate la necesităţile socioeconomice
Obiectivul specific: 2.1 Asigurarea calităţii procesului educaţional prin valorificarea oportunităţilor instituţionale şi naţionale de formare
continuă a cadrelor didactice

2.1.1 Formarea continuă -Sondaj de


a cadrelor didactice identificare a Septembrie Sursele proprii a Dezvoltarea -Nr. cadre didactice
în domeniul necesităților 2020 cadrelor competențelor implicate în sondaj.
implementării cadrelor didactice Metodiști: didactice profesionale ale -Plan elaborat
educaţiei centrate de formare în Pe -Nr. cadre formate
Torgai D., cadrelor didactice prin
pe copil. educația centrată pe parcursul Nr. ședințe,
anului Cocier Victoria procesul de formare
copil; continuă. seminare
2020-2021
Elaborarea planului CD organizate de
de formare cabinetului
continuă a cadrelor metodic.
didactice prin -Temele de
intermediul autoinstruire.
cabinetului
metodic;
-Selectarea temelor
de autoinstruire a
cadrelor didactice;
2.1.2 Promovarea -Vizite de studiu. Pe Administrația Nr. vizite
experienței -Elaborarea parcursul instituției Promovarea Nr. articole
avansate și publicațiilor în anului preșcolare experienței avansate cu eloborate şi
schimbul de colaborare cu alți 2020 - Director: Gurghiș Surse proprii alte instituții va rezulta publicate.
experiență cu parteneri. 2021 T. un schimb de bune Nr. participanți
instituțiile partenere -Participarea la Pe Metodiști: Torgai practici
din municipiu simpozioane parcursul D., Cocier Victoria
organizate de
parteneri anului
2020-2021
Obiectiv general 3: Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate
Obiectiv specific 3.1 Responsabilizarea societăţii pentru asigurarea unei educaţii de calitate
3.1.1 Diversificarea Elaborarea şi Administrația Colaborarea cu
formelor de aprobarea Septembrie instituției comunitatea și alți Regulamentul
implicare a regulamentului de 2020 preșcolare factori decizionali care aprobat.
comunităţii şi a organizare şi Director: - să ajute la punerea în
familiei în procesul funcţionare al Gurghiș T. aplicare a ideilor din
decizional consiliului de Metodiști: proiecte. Statutul aprobat
administraţie al Torgai D.
instituţiei de
Cocier V.
învăţămînt.-
Consiliul
Revizuirea
Statutului tip al admnistrativ
IET nr.112 al IET nr.112
3.1.2 Dezvoltarea - Elaborarea
programelor de planului de acţiuni Septembrie IET 112 Formarea unei Plan de acţiuni în
sprijinire a cu privire la 2020 comuniune de suport în elaborare
iniţiativelor sprijinirea scopul finalizării
comunitare de parteneriatelor - pozitive în rezolvarea
implicare în comunitare în problemelor
rezolvarea soluţionarea educaţionale.
problemelor problemelor
educaţionale educaţionale.
Obiectiv specific 3.2 Instituirea unui parteneriat constructiv, eficient, durabil, de încredere reciprocă între familie şi grădiniţă în vederea
asigurării socializării şi pregătirii copilului către debutul şcoalar şi viaţa socială.
3.2.1 Implicarea şi -Semnarea Metodiști: Torgai
responsabilizarea contractelor cu Pe D., Cocier Victoria Angajarea părinților în -Portofoliul
părinţilor în părinţii noi veniţi. parcursul diverse acțiuni vor ,,Parteneriatul
educarea copiilor şi -Informarea anului CD îmbunătăți atitudinea Familie-grădiniţă,,
luarea unor decizii părinţilor. 2020- - acestora față de -Disponibilitate și
de comun acord cu -Desfăşurarea 2021 grădiniță. dorința de a
grădiniţa. programului participa alături de
educativ în Responsabilizarea copii.
grădiniţă, părinților. -Planul de acţiuni
grupă(obiective,
conţinuturi, forme -Scenariile
şi metode de aprobate
lucru); -Note informative
-Şcoala părinţilor
(teme abordate de
specialişti în
diverse domenii)
Organizarea
activităţilor
extracurriculare
-Implicarea
părinţilor în calitate
de voluntari şi
experţi.
3.2.2 Organizarea unei -Cooptarea - Nr. de părinți
comunicări reprezentanţior Septembri Administrația implicați.
eficiente cu părinţii. părinţilor în e 2020 instituției Probleme abordate.
Consiliul de preșcolare Grad de implicare
administraţie, Director: Gurghiș în luarea deciziilor.
Consiliul T. Nr. de ședințe.
pedagogic, comisia Metodiști: Torgai Nr. de părinți ce
de atestare. D., Cocier Victoria participă la ședințe.
-Şedinţe de părinţi . Grad de satisfacție
Pe
organizate în și interes
manieră parcursul manifestat de
interactivă. anului părinți
CD
-Activităţi 2020-2021 Cel puţin 4
demonstrative pe activităţi pe an.
categorii de
activităţi.
Obiectivul general 4: Crearea unor condiţii optime de desfăşurare calitativă a învăţămîntului naţional cu spaţiu educaţional european al
educaţiei.

4.1 Obiectiv specific: Dezvoltarea unei baze tehnico-materiale racordate la noile cerințe ale educației centrate pe copil.
4.1.1. Crearea Inventarierea grupelor și Director adjunct
mediului a spațiilor IP. 2017 pe probleme de Evidența strictă a
educațional /2022 gospodărie: bunurilor materiale
optim de Stabilirea unei liste de Voloc Elena din instituție.
dezvoltare a priorități referitor la
copilului. dotări cu echipament Director: Listă elaborată.
necesar, reparații curente 2017/ Gurghiș Tatiana
și capitale. 2022 director adjunct Grad satisfacție cadre
pe probleme de didactice.
Asigurarea bazei gospodărie:
logistice pentru Voloc Elena Sporirea calității
desfășurarea activităților procesului
didactice din grădiniță. 2017/ Director: educațional.
Identificarea surselor de 2022 Gurghiș Tatiana
finanțare. Metodiști :
Torgai Diana,
Cocier Victoria
Director:
Gurghiș Tatiana
4.1.2 Efectuarea Elaborarea devizului Director: Gurghiș Nr. devize de
reparațiilor de cheltuieli pentru 2017/ Tatiana cheltuieli
curente în reparații. 2022 director adjunct Grupe, bloc
funcție de pe probleme de alimentar,bloc
mijloacele Efectuarea lucrărilor de gospodărie: medical reparatie și
financiare reparație cosmetică în Voloc Elena dotat cu utilaj
alocate. toate grupele de vîrstă; Director: Gurghiș corespunzător.
- blocul medical. Tatiana Securizarea
director adjunct terenului de joc al
Cabinet metodic, sală pe probleme de copiilor
de sport gospodărie:
2017/ Voloc Elena
Elaborarea proiectului 2022
de lucrări și a devizului Director: Gurghiș
de cheltuieli. Tatiana
director adjunct
pe probleme de
gospodărie:
Voloc Elena

3. Asigurarea vieţii şi sănătăţii copiilor, propagarea modului sănătos de viaţă.


Nr. Acţiuni Termen Responsabil Notă
d/o
I. Respectarea regimului sanitaro –epidimiologic
1.1 Respectarea cerinţelor de înscriere a copiilor noi veniţi în instituţie permanent Director: Tatiana Gurghiș
Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

1.2 Organizarea instructajului ,,Ocrotirea vieții și sănătății copiilor,, Septembrie 2020 Director: Tatiana Gurghiș

1.3 Perfectarea documentației medicale necesare conform anexei ord.nr.239-380 Septembrie 2020 Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
a min. Sănătății și min. Educației din 01.11.1996

1.4 Respectarea planului de măsuri pentru micşorarea morbidităţii copiilor Ianuarie 2020 Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
pentru anul 2020/2021 în instituţia preşcolară şi raport de analiză a
acţiunilor întreprinse.

1.5 Completarea asortimentului de medicamente şi utilaj necesar pentru Pe parcursul anului Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
cabinetul medical conform anexei 5 a ord. 239.380 a Ministerului Sănătăţii 2020-2021
şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.

1.6 Întocmirea graficului de trecere a controlului medical al colaboratorilor De 2 ori pe an Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
instituţiei preşcolare şi a celor nou veniţi şi verificarea rezultatelor
controlului medical.

1.7 Petrecerea ciclurilor de lecţii la minimul sanitar cu colaboratorii instituţiei


preşcolare pe temele:
a) Măsuri de profilaxie privind infecțiile virale acute și a gripei. O dată în lună Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

b) Măsuri profilactice a maladiilor infecțioase somatice și Permanent


parazitare.
c) Organizarea alimentaţiei copiilor în instituţia preşcolară. Permanent

d) Măsuri profilactice a tuberculozei. Permanent

1.8 Organizarea controalelor operative:


a) Efectuarea trierii matinale în grupele de creşă şi în cele de
grădiniţă. zilnic
b) Evidenţa îndeplinirii normelor naturale în alimentaţia copiilor
Director:Gurghiș T.
c) Examinarea copiilor şi personalului la pediculoza şi scabie.
d) Examinarea terenurilor de joc la ciuperci şi plante otrăvitoare. Metodiști: Torgai D., Cocier
e) Controlul stării sanitare a încăperilor de grupă, a sălii de sport şi zilnic Victoria
muzică, a terenului de joc, a blocului alimentar, depozite etc.
f) Verificarea şi înregistrarea fregvenţei copiilor din instituţia Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
preşcolară, motivele lipselor.
g) Controlul respectării graficului de schimbare a lenjeriei şi a calităţii conform graficului
prelucrării ei.
h) Controlul calităţii spălării veselii în grupe şi la blocul alimentar. săptămînal Șef pe probleme de gospodărie
Voloc Elena
i) Controlul stării veselei, inventarului moale şi tare în grupe şi la o data în trimestru
bucătărie.
j) Controlul păstrării şi preparării produselor alimentare o dată în trimestru Comisia de triaj

1.9 Prepararea soluțiilor dezinfectante cu respectarea condițiilor de păstrare și permanent Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
utilizare
1.1 Asigurarea instituției cu soluții dezinfectante O dată pe lună Șef pe probleme de gospodărie
0 Voloc Elena

II. Deservirea medicală a copiilor

2.1 Controlul primar al copiilor nou veniţi: Permanent


2 ori pe an
-controlul cartelelor medicale
Asis.med:
-antropometria 2 ori pe an Pîslăraș V.
-verificarea la pediculoză şi scabie Permanent
Tetelea S.
-informarea părinţilor referitor la regimul instituţei preşcolare. Septembrie-
octombrie,2020
2.2 Dotarea cabinetului medical cu medicamente pentru primul ajutor. septembrie, Director: Gurghiș T.
ianuarie Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

2.3 Întocmirea planului anual a vaccinilor conform vîrstei îndreptarea la Toamna- Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
medicul de familie pentru vaccinare. primăvara
2.4 Întocmirea fişei sănătăţii copiilor Septembrie 2020 Educatorii grupei
Mai 2021
2.5 Evidenţa lecţiilor de educaţie fizică. permanent Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea
S.Metodiști : Torgai Diana,
Cocier Victoria
2.6 Analiza morbidităţii pe grupe şi evidenţierea cauzelor. lunar Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

2.7 Întocmirea listelor copiilor pentru alimentarea dietică. lunar Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

2.8 Întocmirea listelor copiilor pentru efort fizic redus sau special. o dată în Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
trimestru
2.9 Verificarea efectuării procedurilor de călire cu aer, soare etc., a copiilor de lunar Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
diferite vârste în scopul micșorării morbidității. Metodiști : Torgai Diana,
Cocier Victoria
2.1 Marcarea mobilierului, lengeriei, inventarului sanitar şi a utilajului La necesitate Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
0 tehnologic conform cerinţelor sanitare.

2.1 Informarea părinţilor prin buletinul sanitar, lecţii, anexe. permanent Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
1

III. Organizarea alimentației copiilor

3.1 Formarea comisie de triaj Septembrie 2020 Director: T.Gurghiș

3.2 Întocmirea meniului perspectiv Septembrie 2020 Asis.med. Tetelea S.

3.3 Controlul păstrării produselor uşor alterabile permanent Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
3.4 Controlul calităţii şi păstrării produselor alimentare în frigidere şi depozite săptămânal Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

3.5 Controlul rebutării produselor alimentare. zilnic Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

3.6 Controlul păstrării probelor diurne. zilnic Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.

3.7 Controlul respectării normelor alimentare naturale la blocul alimentar şi în săptămânal Asis.med. Pîslăraș V. Tetelea S.
grupe.
3.8 Controlul respectării tehnologii de preparare a bucatelor. zilnic Asis.med. Pîslăraș V. Tetelea S.

3.9 Îmbunătăţirea sortimentului de produse alimentare şi introducerea în pe parcurs Magazionera


alimentaţie a sucurilor, fructelor şi legumelor proaspete de sezon. Asis.med. Pîslăraș V. Tetelea S.
3.1 Verificarea respectării normelor cultural-igienice la servirea mesei. permanent Director: Gurghiș T.
0 Metodiști : Torgai D., Cocier
V.Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S..
3.1 Întocmirea meniului zilnic zilnic Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
1

3.1 Vitaminizarea felului III de mâncare cu vitamina C. zilnic Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
2

3.1 Fitoterapie – ceai negru cu lămâie. perioada rece a Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
3 anului

3.1 Fitoncidoterapia ( usturoi – ceapă). perioada rece a CD


4 anului Părinții

IV. Respectarea „Instrucţiunii despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor în instituţia preşcolară”
(în continuare „IOVSC”):
4.1 Verificarea respectării „IOVSC” de către colaboratorii grădiniţei. zilnic Director: Gurghiș T.
4.2 Verificarea fixării mobilierului, iluminării încăperilor şi a firelor electrice, o dată în lună Șef pe probleme de gospodărie
funcţionării prizelor şi întrerupătoarelor. Voloc Elena
4.3 Verificarea stării inventarului de joc ( depistarea jucăriilor ce ar putea permanent Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
provoca traume şi dăuna sănătăţii copiilor).
4.4 Atenţionarea serviciilor specializate de colectare a câinilor şi pisicilor după necesitate Șef pe probleme de gospodărie
vagabonde despre apariţia lor pe teritoriul instituţiei. Voloc Elena
4.5 Respectarea regulilor de circulaţie de către copii şi organizarea măsurilor de permanent CD
prevenire a lor.
4.6 Respectarea tehnicii securității la activitățile de arta plastică, munca artistică permanent CD
și menaj, educația fizica.
V. Educaţia pentru sănătate. Propagarea unui mod sănătos de viaţă.

5.1 Reînnoirea şi pregătirea materialului didactic la compartimentul dat în toate Pe parcursul anului CD
grupele de vîrstă.
5.2 Identificarea copiilor cu CES nesevere integrați în grupele de copii din Septembrie 2020 Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
instituție;
5.3 Convorbiri: Adaptare a copiilor în instituţia preşcolară. Septembrie 2020

 COVID-19 - profilaxia Septembrie 2020


 IRVA – profilaxia şi urmările lor. Septembrie 2020 Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
 Bolile infecţioase şi profilaxia lor. Noiembrie 2020
 Importanţa plimbărilor în aer liber; Ianuarie 2021
 Formele de călire a copiilor. Februarie 2021
5.4 Completarea ungheraşului sanitar cu informaţii la bolile specifice o dată în trimestru Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S.
anotimpului sau altor situaţii: Gripa, meningită, hepatita, BDA, etc.
5.5 Crearea unei rubrici în afişierele pentru părinţi cu informaţii la Septembrie 2020 CD
compartimentul dat
5.6 Organizarea jocurilor dinamice pe parcursul zilei. permanent CD

5.7 Păstrarea şi întărirea sănătăţii psihice a copiilor prin observarea climatului permanent Metodiști: Torgai D., Cocier V.
din grupe, observarea şi studierea stării emoţionale a copiilor. Elaborarea
recomandărilor.
5.8 Anchetarea părinţilor pe probleme de educare a sănătăţii în familie şi 2 ori în an CD,
grădiniţă. Asis.med. Pîslăraș V.Tetelea S
5.9 Derularea proiectelor tematice cu copii pe teme de educaţie pentru sănătate: pe parcurs CD
„Corpul uman”, „Piramida alimentară”, „Vitamine de la cine”, „Soarele
și apa-sunt prietenii mei”, „Plantele-s folositoare dacă nu-s otrăvitoare„ et
5.1 Organizarea excursiilor în parcuri, la havuzuri, la menagerie etc. după posibilitate CD
0

5.1 Respectarea regimului zilei şi respectarea igienei personale şi publice. permanent CD


1

5.1 Organizarea şi petrecerea tuturor tipurilor de gimnastică:de dimineaţă, zilnic CD


2 respiratorie, de corijare, a activităţilor de educaţie fizică

4.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


4.1 CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUȚIE

Nr. Numele, Anul, Studiile, instituţia Calificarea Recalificare/ Vechimea în Funcţia Data numirii în Grad
d/0 prenumele luna, absolvită, anul conform master muncă ocupată, instituţie data, didactic,
data absolvirii, diplomei disciplina nr.ordinului managerial
Peda În
naşterii nr. diplomei predată anul
go instituția
acordării
gică dată
Personal de conducere

1. Gurghiș 1983*07* Superioare Învățător de Masterat, 11,8 3,4 ani Director 25.05.2017 I (întâi)
Tatiana 06 AMTAP Chișinău muzică, Mana-gement didactic
2007, educațional 0rd.78/17 2016
0124148 Dirijor de cor II (Doi)
managerial
2019
Personal didactic

2. Torgai Diana 1977*10* Superioare UPS Pedagogia 7 3 ani Metodist 04.09.2017 II (Doi)
23 I.Creangă1999 Preșcolară și
00162359 Limba franceză Ord.120 - p 2019

3. Mitul Nadejda 1961*12* IPS Bălți Învățător clasele 33,8 Educator 20.01.03 II (doi)
06 1983, primare
949682 Ord. 1 2019

4. Olari Marina 1959*03* Institul Național de Educator în 32,9 Educator 01.08.1987 II (doi)
25 Instruire a CD 1993, Instituțiile
535 Preșcolare Ord.650 - C 2017

5. Movileanu 1958*08* Medii se Pedagogia 39,2 Educator 12.12.79 II (doi)


Anastasia 19 SpecialitateChișinău preșcolară
1986, Ord.661
826851
6. Petrunina 1953*06* Medii de specialitate Pedagogia 43.2 Educator 12.09.2000 II (doi)
Elena 23 Or.Sarapul preșcolară
1973, 28 Ord.4402 - a

7. Milonas 1957*11* Superioare Istoria 29,0 Educator 11.05.09


Galina 07 IP Kiers 1991,
836301 Ord.11

8. Cosinova Olga 1957*08* Superioare Pedagogie/ 32,8 Educator 02.10.09 II (doi)


03 UPS I.Creangă
1993, Psihologie Ord.19
653
9. Țurcan Ala 1966*04* Superioare UPS Psihologie/Peda 21,11 Educator 04.09.09 II (doi)
24 Creangă gogie
1998,
117948

10. Clionova 1966*03* Superioare UPS Filologie 17,5 Educator 03.09.12


14 I.Creangă 1992,
Tatiana 3284456 Ord.16

11. Gajev Natalia 1981*04* Superioare Pedagogie 3,4 Educator 18.05.17


11 UPS I. Creangă Învățământ
2011, primar Ord.28-p
511429367060
12. Junea Galina 1963*12 Medii de Pedagogie 17,2 Educator 17.07.17
*09 specialitate preșcolară Ord.96-p
Colegiul Pedagogic
Chișinău, 1984,
ET-1053246
13. Antohi 1966*06 Superioare Limba și 12,10 Educator 04.09.17
Valentina *19 UPS I.Creangă literatura
1987, moldovenească Ord.122-p
17955
14. Cîrstea Alina 1986*04 Superioare UPS I. Pedagogia 10,5 Educator 04.09.17 II(Doi)
*15 Creangă 2007, învățământului
14790 primar și limba Ord.121-p 2019
engleză

15. Moroz Doina 1983*09 Studentă anul III Pedagogie 3,11 Educator 18.09.17
*22 UPS I.Creangă preșcolară
Ord.143
16. Cravțova 1957*05 Medii de Conducător de 40.2 Cond. 25.09.07 II(doi)
Irina *04 specialitate cor muzical
Colegiul de muzică Ord.11 2019
1976,
208240

Cojocar 1953*12 Medii de Conducă-tor 40.2 Cond. 01.03.99 II (doi)


Liudmila *25 specialitate de cor muzical
17. 1976, Ord.259-a 2016
178859
18. Marian 1971*02 Superioare Profesor la 7,4 Educator 22.12.14
Natalia *14 UPS I. Creangă clasele primare
1994, Ord.110-p
1761
19. Moraru Iulia 1962*09 Medii de Educator în 35,1 Educator 01.08.2018 II (doi)
*25 specialitate instituțiile Ord.131 -p 2019
Lipcani preșcolare
1979-1983,
ET-I 045998
20. Cojocaru 1998*06 Medii de Educator 3 Educator 15.08.2018
Luminița *30 specialitate învățământ
Colegiul Pedagogic preșcolar Ord.129 - p
A.Mateevici
2014 – 2018
PTP 000020394
21. Moldovan 1998*03 Profesionale tehnic Educator în 2 Educator 03.09.2018
Olesea *17 postsecundare învățământul
Colegiul Mihai preșcolar Ord 142-p
Eminescu din
Soroca
2014-2018
22. Țurcan 1980*03 Superioare Pedagogie 12 Conducă 13.11.2017 II(doi)
Ludmila *05 AMTAP Chișinău muzicală, tor
2000-2005 Conducător de muzical Ord. 174 – p 2017
N 0085203 cor

23. Stasieva 1972*08 Medii de Pedagogia 12,5 Educator 23.04.2018


Olga *11 specialitate preșcolară
Colegiul pedagogic Ord.30 – p
A.Mateevici 1990-
1993
AC0060980
24. Bîrlea 1991*04 UPS I.Creangă Limba și 2 Educator 01.08.2018
Cristina *09 2012 – 2015 literatura
N.515438154617 franceză și Ord 129 - p
engleză

25. Cabac 1950*07 UPS I.Creangă Profesor și 2,6 Logoped 12.03.2018


*29 Chișinău logoped în
Ludmila 1973 – 1978 școală Ord 21 – p
B-1 51265 auxiliară

26 Cocier 1980*08 UST Învățător Masterat în 25,11 Educator 19.09.2018 II(doi)


Victoria *02 Pedagogia clasele Psihopedag
învățământului primare, ogie Ord 149 – p 2015
primar și preșcolar Educator 2002-2004
1998-2003 AM 003886
AL-0067280
27 Sorocovici 1974*02 Universitatea de Pedagogie în Masterat 31,8 Educator 16.07.2018
Marina *05 Stat din Tiraspol învățământul Științe ale Ord.116
2008 – 2011 primar educației
N.511429361845
28 Lupașco 1981*03 Universitatea de Filologie 6,1 Educator 24.09.2018
Tatiana *01 Stat din Moldova Limba și
literatura rusă Ord.151

29 Ternovețcaia 1957*08 Școala Pedagogică Educator în 24,4 Educator 21.09.2017


Larisa *28 or. Chișinău instituțiile
1982 -1986 preșcolare Ord.148
N.826338

30 Tetelea Stela 1990*04 Universitatea Psihopeda- 1,5 Logoped 22.04.2019


*2017 Pedagogică de Stat gogie specială Ord.58/1
”Ion Creangă”
2012 – 2017
N.517430674392
31 Mînăscurtă 1999*12 Colegiul Pedagogic Pedagogie 1,8 Educator 15.08.2019
Elena *10 ”Alexei Mateevici” preșcolară
2015 - 2019 Ord.214

32 Pitula 1999*08 Colegiul Pedagogic Pedagogie 1,10 Educator 11.10.2018


Ecaterina *04 ”Alexei Mateevici” preșcolară Ord.184
2015 – 2019
PTP000026914
33 Rusu Elena 1982*03 Universitatea de Psihologie 11,6 Educator 22.11.2018 II (Doi)
*12 Stat ”Alecu Russo”
Bălți Ord.222 2011
2003-2018
N.0135893
34 Arhip Ana 1974*01 Universitatea de Limba și Masterat 16,3 Educator 11.02.2019
*07 Stat din Tiraspol literatura Științe ale Ord.20
1997-2002 română/rusă educației,
N.0056082 Managemen
tul educației
preșcolare
35 Sîrbu 1985*05 Universitatea de Limba și 14,2 Educator 11.02.2019
Veronica *24 Stat literatura
2006-2010 română Ord.21
N.510435451641
36 Dvineanicov 1977*03 UPS”Ion Creangă” Psihopedagogi 3,7 Educator 02.09.2019
a Natalia *19 1998-2003 e specială
N.0057716 Ord.238

37 Javgurean 1991*07 UST Învățător Master în 1,11 Educator 02.09.2019


Xenia *20 2008-2013 Fizică/ Pedagogie Ord. 231
matematică Fizică/Mate
matică
38 Botnari Nina 1995*12 UST Chișinău Psihopedagogi 1 Educator 02.09.2019
*11 Pedagogie e specială
preșcolară, Ord.236
Admisă în 2016
Certificat nr.08 din
30.08.2019
39 Sîrbu Irina 1992*07 UPS ”Ion Creangă” Psihopedagogi 1 Educator 02.09.2019
*23 Adeverință Nr.6 e specială
din 03.09.2019 Ord.235

40 Huțu 1991*06 UST ”Alecu Limba și UPS ”Ion 9,0 Educator 16.09.2019 II (Doi)
Anastasia *10 Russo” Bălți literatura Creangă, Ord.246 2018
2011-2015 română Pedagogie
N.515435453661 preșcolară
2017-2018
N.61812906
2620
41 Dociu 1982*08 Universitatea de Profesor de 1 Educator 02.09.2019
Valentina *14 Stat din Tiraspol matematică Ord.237
2015-2019
N.619616700624
42 Podubni 1969*03 Universitatea Licențiat Recalificare 1 Educator 10.12.2019
Efimia *16 Kainar, or. Almaty În psihologie ”Logoped”, Ord.343-p
2009-2012 Certificat
N.0442838 nr. 426
43 Iarujin Anna 1961*09 Colegiul pedagogic Învățător de 14 Educator 02.01.2020
*23 din Belgorod- clasele primare Ord. 1-p
Dnistrovsc
44 Zbîrnea 1961*05 Universitatea de Pedagogie în 4 Educator 13.02.2020
Tatiana *25 Stat din Tiraspol învățământul Ord.3-p
2005-2009 primar
Nr.509429329196

45 Antipov 1979*04 Universitatea Pedagogie 22 Educator 11.11.2019 Doi (II)


Olesea *26 Pedagogică de Stat preșcolară Ord.313 -p 2018
”Ion Creangă”
Nr. 0045194
46 Tricolici 1992*05 Universitatea Pedagogie în UPS. ”Ion 1 Educator 02.12.2019
Lilia *24 Pedagogică de Stat învățământul Creangă”
Nr.720129064 Ord.331-p
”Ion Creangă” primar 491 Pedagogie
Nr.515429342047 preșcolară

47 Lisnic Inga 1981*04 2016 Jurist Studentă 0,11 Educator 03.10.2019


*13 Universitatea Recalificare
administrare de Universitatea Ord.276-p
Stat, Moscova Pedagogică
de Stat ”Ion
Nr.137724
Creangă”
Pedagogie
preșcolară
48 Dogot 1984*03 Universitatea Specialist în Studentă 0,7 Educator 04.02.2020
Tatiana *31 Corporativ- domeniul Recalificare Ord.149-p
comercială din vămuirii Universitatea
Moldova Pedagogică
de Stat ”Ion
Nr.0724538
Creangă”
Pedagogie
preșcolară
49 Tiron 1988*07 2004-2008 Pedagogie 4 Educator 20.07.2020
Vasilina *01 Colegiul Pedagogic învățământ Ord.276-p
Alexei Mateevici primar
mun. Chișinău
Nr. 40820500023

50 Conțevaia 1969*07 1994 Pedagogie și 1 Educator 20.20.2019


Svetlana *14 Universitatea de psihologie Ord.283-p
Stat din Tiraspol preșcolară
Nr.0256779

Personal didactic în concediu pentru îngrijirea copilului

51. Levința Ana 1992*02* SuperioareUPS Pedagogia 5,9 Educator 01.09.15


29 I.Creangă 2015, preșcolară
Ord.50-p
515429649663

52 Nazarciuc 1993*11* Superioare USM Limba și 6 Educator 17.08.15


Nadejda 07 2015, literatura Ord.46-p
515439947321 română
53 Sorocean 1987*04* Superioare Limba și 5 Educator 01.09.17
Corina 10 UPS I. Creangă literatura
2010, română și Ord.11-p
510437652766 italiană

54 Danița 1989*01* Superioare Psihopedagogi 5 Educator 18.11.15


Angela 18 UPS I.Creangă e specială
2011, Ord.102-p
511417375053
54 Tarpan 1988*09” UPS ”Ion Creangă” 5,8 Educator 09.10.2018
Daniela 05 Studentă Anul IV-
Pedagogie primară Ord.182
Adeverință Nr.74
din 03.09.2019
56 Cojocaru 1998*06* Medii de Educator 2 Educator 15.08.2018
Luminița 30 specialitate învățământ
Colegiul Pedagogic preșcolar Ord.129 - p
A.Mateevici 2014
– 2018
PTP 000020394

5. Managementul educaţional.
5.1 Consilii profesorale.
5.1.1. Aprobarea obiectivelor educaționale şi a planului de activitate al instituţiei preşcolare pe anul de studii 2020 -2021.
Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
d/o realizare
I. Planul consiliului profesoral nr.1:
1.1 Precizarea preşedintelui, secretarului şi a componenţei nominale a Consiliului Director:Tatiana Gurghiș
profesoral. Realegerea reprezentanților în Consiliul de Administrație
1.2 Aprobarea planului de activitate 2020-2021 Director:Tatiana Gurghiș
1.3 Rezultatele controlului tematic ,,Pregătirea instituției către noul an de învățământ Director: Tatiana Gurghiș
2020-2021 în contextul pandemiei COVID-19 ,,
1.4 Dezbaterea și avizarea Regulamentului intern al Instituției de învățământ preșcolar 17 Septembrie Director:Tatiana Gurghiș
2020
1.5 Aprobarea statutului instituției preșcolare Director:Tatiana Gurghiș
1.6 Aprobarea comisiei pedagogice. Director:Tatiana Gurghiș
1.7 Aprobarea educatorilor la grupele de vârstă. Director:Tatiana Gurghiș
1.8 Formarea și aprobarea comisiei de atestare pe anul de studii 2020-2021 Director Gurghiș Tatiana
1.9 Depunerea și aprobarea cererilor pentru atestare pe anul de studii 2020 -2021 CD
II. Acţiuni de pregătire către consiliu profesoral
2.1 Control tematic: ,, Pregătirea instituției către noul an de învățământ 2020-2021 în 07.09.2020 Metodiști:Torgai.D, Cocier V
contextul pandemiei COVID-19 ,, -16.09.2020 Director: Gurghiș T.
2.2 Perfectarea documentaţiei cadrelor didactice. Septembrie 2020 CD
2.4 Perfectarea documentației pentru atestare Septembrie 2020 CD
2.5 Consultaţie: ,,Organizarea procesului educațional în instituțiile preșcolare în 26 august 2020 Metodiști:Torgai D. Cocier V
contextul pandemiei COVID-19 ,,
2.7 Amenajarea informaţiei vizuale pentru părinţi şi cadre didactice. Septembrie 2020 CD, metodist: Torgai D.
Cocier V.

5.1.2 Oportunități de dezvotare a limbajului, comunicării și gândirii critice.


Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
d/o realizare
I. Planul consiliului profesoral nr. 2 :
1.1 Realizarea deciziilor consiliului precedent. Actualitatea temei. Director
14 decembrie Tatiana Gurghiș
2020
1.2 Competența de comunicare a preșcolarului. Indicatori ai comunicativității. Educator: Sorocovici Marina
1.3 Particularitățile dezvoltării vorbirii la copilul de vârstă preșcolară Educatori: Antipov Olesea
Gajev Natalia
1.4 Dezvoltarea gândirii critice la preșcolari. Educatori: Bîrlea Cristina
Javgurean Xenia
1.5 Rezultatele controlului tematic ,, Oportunități de dezvotare a limbajului, comunicării Metodiști:Torgai D.;
și gândirii critice.” Cocier V.
1.6 Deciziile consiliului profesoral. Director:
Gurghiș Tatiana
II. Acţiuni de pregătire către consiliu profesoral
2.1 Atelier logopedic.”Importanța dezvoltării respirației la copiii cu deficiențe de 1 octombrie 2020 Logoped Tetelea Stela
vorbire”
2.2 Seminar teoretic ”Interacțiunea logopedului cu educatorii în instituțiile de dezvoltare 2 octombrie 2020 Logoped Cabac Ludmila
timpurie”
2.3 Oră metodică: ”Metode interactive pentru dezvoltarea gândirii critice în 29 octombrie Metodiști: Cocier Victoria
învățământul preșcolar.” 2020 Torgai Diana
2.4 Consultaţie: ”Ce beneficii au preșcolarii în urma dezvoltării gândirii critice?” 7 , 21 octombrie Metodiști D.Torgai, Cocier
2020 Victoria
2.5 Seminar teoretico-practic” Ajută-mă să vorbesc corect” 12 noiembrie Logoped Tetelea Stela
2020
2.6 Atelier logopedic ”Обогaщение словарного запаса детей логопатов по теме 19 noiembrie Logoped Cabac Ludmila
МЕБЕЛЬ” „Îmbogățirea vocabularului copiilor cu probleme de vorbire la tema 2020
MOBILIERUL”
2.7 Control tematic: ,,Nivelul cunoștințelor copiilor la dezvotare a limbajului, 3 – 25 noiembrie Metodiști D.Torgai, Cocier
comunicării și gândirii critice.” 2020 Victoria
2.8 Activităţi publice: Educatori:
 Literele (semen grafice) – concepte şi implicaţii practice în strategia de 03.11.2020 Stasieva Olga
comunicare preşcolară.( 6-7 ani) 04.11.2020 Petrunina Elena

 Antrenarea gândirii critice prin intermediul jocurilor de dezvoltare a 11.11.2020 Moldovan Olesea
limbajului și comunicării (5-6 ani) 17.11.2020 Zbîrnea Tatiana
18.11.2020 Cosinova Olga
19.11.2020 Huțu Anastasia

5.1.2 (1) Consiliul extraordinar. Atestarea cadrelor didactice (2020-2021)


Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
d/o realizare
I. Planul consiliului profesoral nr. 2.1 :
1.1 Rezultatele atestării cadrelor didactice în baza fișei integrate de evaluare. Comisia de atestare

1.2 Susținerea probei practice de de autoevaluare. Gurghiș Tatiana,


1.4 Deciziile comisiei de atestare. Director: Gurghiș Tatiana

5.1.3 Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari prin intermediu activităților de artă


plastica.
Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
d/o realizare
I. Planul consiliului profesoral nr. 3 :
1.1 Realizarea deciziilor consiliului precedent. Actualitatea temei. Director: Tatiana Gurghiș

1.2 Importanța educației socio-emoționale la vârsta preșcolară. 15 Aprilie 2021 Educator: Ternovețcaia Larisa
Doronceanu Valentina
1.3 Principiile și obiectivele educației socio-emoționale. Educatori: Țurcan Ala
Morau Iulia
1.4 ”Factorii de risc în dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari. Educatori: Rusu Elena
Moroz Doina
1.5 Rezultatele controlului tematic ”Amplasarea și dotarea centrului ”ARTA” Metodiști: Torgai D.;
Cocier V.
1.6 Deciziile consiliului profesoral. Director: Gurghiș Tatiana
II. Acţiuni de pregătire către consiliu profesoral
2.1 Seminar teoretico practic: ” Caracteristici ale dezvoltării socio-emoționale la vârsta 11 martie 2021 Metodiști: Cocier Victoria
preșcolară. Formarea și dezvoltarea comportamentelor și abilităților socio-emoționale Torgai Diana
la preșcolari.”
2.2 Consultaţie: ”Activitatea practică la vârsta timpurie. Dezvoltarea emoțiilor în 16 martie 2021 Metodist: Cocier Victoria
procesul activitații de artă plastică ” Torgai Diana
2.3 Control tematic: ”Amplasarea și dotarea centrului ”ARTĂ” 16 martie- 09 Metodiști D.Torgai, Cocier
aprilie 2021 Victoria
2.4 Activităţi publice: Educatori
 Dezvotarea socio-emoțională a copiilor prin intermediul activităților de 16.03.2021 Pitula Ecaterina
pictură. (3-4 ani) 17.03.2021 Tatiana Dogot
18.03.2021 Lilia Tricolici
23.03.2021 Efimia Podubnîi
 Dezvotarea socio-emoțională a copiilor prin intermediul activităților de
modelare.(4-5 ani) 24.03.2021 Mînăscurtă Elena
25.03.2021 Sîrbu Veronica
30.03.2021 Lisnic Inga
31.03.2021 Botnari Nina
06.04.2021 Milonas Galina
07.04.2021 Marian Natalia

5.1.4 Rezultatele activităţii colectivului pedagogic referitor la realizarea obiectivelor educaţionale.


Finalităţi şi perspective.
Nr. Problema examinată Termen de Responsabil Realizat
d/o realizare
I. Planul consiliului profesoral nr.4:
1.1 Raportul de activitate al instituției pentru anul 2020-2021 Director : T.Gurghiș
1.2 Raport privind rezultatele activităților de evaluare sumativă pe grupe de vârstă 31 mai 2021 Metodist : D.Torgai
1.2 Aprobarea panului de activitate a grupelor pe perioada de vară și a măsurilor de Cocier Victoria
întremare a sănătății copiilor pe perioada estivală
II. Acţiuni de pregătire către consiliu profesoral
2.1 Consultaţie: „Planificarea activităţii în perioada de vară” 20 mai Metodist D.Torgai, Cocier Victria
2021
2.2 Oră metodică:,,Raportul educatorilor despre activitatea efectuată pe parcursul 22 aprilie Metodisti: D.Torgai , Cocier Victoria
anului,, 2021
2.3 Prezentarea activităţilor de evaluare sumativă pe grupe de vârstă . 13.04.21 Cojocar Liudmila
14.04.21 Țurcan Ludmila
15.04.21 Cravțova Irina
11.05.21 Iarujin Ana
12.05.21 Movileanu Anastasia
13.05.21 Dvineanicova Natalia
14.05.21 Junea Galina, Donciu Valentina
18.05.21 Mitul Nadejda
19.05.21 Cocier Victoria
20.05.21 Cîrstea Alina
21.05.21 Lupașco Tatiana
25.05.21 Antohi Valentina, Conțevaia Svetlana
26.05.21 Tiron Lina
28.05.21 Olari Maria, Cleonova Tatiana
2.4 Control tematic: Elaborarea rapoartelor despre dezvoltarea copiilor la finele grupei 11 -28 mai Metodist D.Torgai Cocier Victoria
pregătitoare.” 2021

5.2 Consilii de administraţie.


Nr. Probleme examinate Termen de Responsabil Notă
d/o realizare
1. Rezultatele controlului tematic ,, Pregătirea instituției către noul an de învățământ Metodist D.Torgai
2020-2021 în contextul pandemiei COVID-19 ,,
2. Rezultatele completării listelor/fișelor sănătății, dispanserizarea copiilor IX.2020 Asistentă medicală
Pîslăraș Valentina
Tetelea Stela
3. Respectarea Regulamentului cu privire la evidența și înmatricularea copiilor în
instituția de învățământ preșcolară nr. 112 Director: Tatiana Gurghiș
4. Prevenirea cazurilor de ANET în instituție. Aprobarea planului de acțiuni privind CD
aplicarea Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor
instituției preșcolare a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului.
1. Rezultatele instituționalizării copiilor. Evidența copiilor din grupa pregătitoare Metodiști:
înmatriculați în instituție. D.Torgai
X.2020 Cocier Victoria
2. Conlucrarea cu familia. Organizarea ședințelor cu părinții, tematica, repere de Director: Gurghiș Tatiana
organizare.
3. Rezultatele controlului pregătirii instituției către perioada rece a anului Șef pe probleme de
gospodărie : Voloc Elena
4. Organizarea alimentației: respectarea meniului perspectiv, calitatea produselor Magazionera:
furnizate de agentul economic.
1. Rezultatele controlului operativ la respectarea regimului de activitate al Preș.com.sindical:
colaboratorilor Olari Maria
2. Rezultatele controlului la respectarea regimului zilei. Director: Gurghiș Tatiana
3. Rezultatele controlului operativ la respectarea normelor sanitaro-igienice în încăperile XI.2020 Asistentă medicală
IET 112 Pîslăraș Valentina
Tetelea Stela
4. Rezultatele inventarierii bunurilor materiale – mijloacelor fixe ale instituţiei de Șef pe probleme de
învăţământ preşcolar. gospodărie : Voloc Elena
1. Aprobarea măsurilor de organizare a matineelor de Anul Nou: Cond.muz.: Țurca Ludmila,
-Amenajarea sălii XII.2020 Cravțova Irina,
-aprobarea orarului desfășurăii distracțiilor; Cojocari Liudmila
-aprobarea graficului educatorilor deserviciu pe perioada desfășurării distracțiilor.
2. Coordonarea și aprobarea graficului privind concediile angajaților Preș.com.sindical: Olari
Maria
3. Respectarea regimului de temperatură în încăperile instituției Asist. medicală Pîslăraș
Valentina; Tetelea Stela
4. Rezultatele inventarierii bunurilor materiale ale instituției Șef pe probleme de
gospodărie : Voloc Elena
1. Analiza morbidității copiilor pe anul 2018. Aprobarea planului de măsuri cu privire la I.2021 Asist. medicală Pîslăraș
micșorarea morbidității copiilor. Valentina; Tetelea Stela
2. Rezultatele controalelor operative la capitolul Respectarea limitelor la agenții termici Șef pe probleme de
(apă, lumină,căldură) gospodărie : Voloc Elena
3. Rezultatele controlului tematic ,,Respectarea instrucțiunii cu privire la OVSC Director Tatiana Gurghiș
4. Analiza nevoilor de formare și stimularea participării la cursuri de formare continua, Metodiști : Torgai D.
grade didactice Cocier Victoria
1. Rezultatele controlului la respectarea instrucțiunilor la Protecția muncii și Protecția Director Tatiana Gurghiș
Civilă.
2. Aprobarea planului de măsuri cu privire la pregătirea pentru desfășurarea distracțiilor Cond.muz.: Cond.muz.:
muzical-literare de 8 martie. Țurca Ludmila, Cravțova
II.2021 Irina, Cojocari Liudmila
3. Rezultatele controlului operativ la organizarea plimbărilor Director T.Gurghiș
4. Respectarea normelor natural bănești în organizarea Asist.medicală Pîslăraș V.
alimentației copiilor-raport pe luna 01.2020 Tetelea S.
1. Rezultatele controlului operativ la organizarea gimnasticii matinale, gimnasticii de Director :Gurghiș T.
corijare și călirii copiilor Asist.Med. Pîslăraș V.
Tetelea S.
2. Rezultatele expoziției „Mărțișoare fermecate” III.2021 Director T.Gurghiș
3. Aprobarea planului de măsuri a bilunarului solubrizării. Șef pe probleme de
gospodărie: Voloc Elena
1. Rezultatele controlului operativ la desfășurarea bilunarului solubrizării teritoriului Director T.Gurghiș
instituției. IV.2021
3. Organizarea activităților de educație fizică. Asist. medicală Tetelea S;
Pîslăraș V.
1. Rezultatele evaluăriii copiilor la debutul școlar Metodiști: D.Torgai,
V.2021 Cocier Victoria
2. Aprobarea planului de măsuri cu privire la efectuarea lucrărilor de reparație în Șef pe probleme de
instituție pe perioada de sistare a activității instituției. gospodărie : Voloc Elena
3. Aprobarea planului de măsuri cu privire la organizarea și desfășurarea zilei Educator: Moroz Doina
copiilor. Petrunina Elena

5.3 Seminare, ore metodice, consultaţii.


Nr. Tema Obiective Subiecte abordate Termen Responsabil
d/o
I. Seminar teoretico-practic
1.2. ” Caracteristici ale  Înțelegerea esenței  Caracteristici ale dezvoltării socio- Martie 2021 Director: Gurghiș T.
dezvoltării socio- educației socio- emoţionale la vârsta preşcolară. Metodiști: D.Torgai ,
emoționale la vârsta emoționale – parte  Formarea și dezvoltarea Cocier Victoria
preșcolară. Formarea și componentă a comportamentelor și abilităților
dezvoltarea procesului educațional socio-emoționale la preșcolari.”
comportamentelor și la vârsta timpurie.
abilităților socio-  Conștientizarea
emoționale la necesității formării și
preșcolari.” dezvoltării
comportamentelor și
abilităților emoționale
și sociale la vârsta
timpurie.
II. Ore metodice
2.1. ”Metode ale dezvoltării Cunoașterea și folosirea adecvată  Dezvoltarea gândirii critice în 17 decembrie Metodiști: D.Torgai ,
gândirii critice în a metodelor şi tehnicilor de învățământul preșcolar. 2020 Cocier Victoria
învățământul preșcolar” predare/învăţare menite să
stimuleze gândirea critică a
copiilor.
III. Control tematic :

2.2. ,, Pregătirea instituției Verificarea condițiilor sanitoro  Redeschiderea instituției în 07.09.2020 Director: Gurghiș Tatiana
către noul an de igienice în Instituție. contextual pandemiei COVID -19 Metodist : D.Torgai ,
învățământ 2020 – 2021 Dotarea grupelor cu inventar si Asist Medical. Tetelea
în contextul pandemiei material didactic necesar. Stela
COVID-19 ” Educator: Gajev Natalia
2.3. ”Nivelul cunoștințelor Folosirea adecvată a metodelor şi Practici contraindicate în dezvoltarea Metodisti: D.Torgai ,
copiilor la dezvoltarea tehnicilor de predare/învăţare gândirii critice la preşcolari Ianuarie 2021 Cocier Victoria
limbajului, comunicării menite să stimuleze gândirea Practici indicate în dezvoltarea gândirii
și gândirii critice.” critică a copiilor. critice la preşcolari.

2.4. ”Impactul activităților de Definirea completă și corectă a - Determinarea conținutului educației Mai 2021 Metodisti: D.Torgai ,
artă plastică asupra conceptelor de educație socială și socio-emoționale la vârsta timpurie. Cocier Victoria
dezvoltării socio- emoțională;
emoționale a copiilor
preșcolari.”
2.5. ”Elaborarea rapoartelor Verificarea nivelului maturității  Evaluarea formativă și sumativă. Mai 2021 Director: Gurghiș Tatiana
despre dezvoltarea școlare a copiilor din grupele de  Indeplinirea raportelor de Metodisti: D.Torgai ,
copiilor la finele grupei pregatire. dezvoltare fizică, socio- Cocier Victoria
pregătitoare.” emoțională, cognitivă a CD grupe de pregătire
limbajului și comunicării precum
și a dezvoltării capacităților și
atitudinilor de învățare.
III. Consultaţii
3.1 Consultaţie: ”  Familiarizarea cadrelor  Discutarea prevederilor scrisorii Septembrie Metodisti: D.Torgai ,
Organizarea procesului didactice cu scrisoarea metodice 2020 Cocier Victoria
instructiv educativ în metodică propusă de ME
instituțiile preșcolare în
contextul pandemiei
COVID-19.”
3.2 ,, Activitatea practică la  Organizarea și  Dezvotarea socio-emoțională a Metodisti: D.Torgai ,
vârsta timpurie. desfășurarea activităților copiilor prin intermediul Cocier Victoria
Dezvoltarea emoțiilor în de artă plastică (pictură, activităților de
procesul activității de modelare) pictură. (3-4 ani)
artă plastică.”  Dezvotarea socio-emoțională a
copiilor prin intermediul
activităților de modelare.(4-5 ani)

3.3 „Planificarea activităților  Dezvoltarea abilităţilor de  Programul zilei în perioada de Mai 2018 Metodisti: D.Torgai ,
pe perioada de vară.” proiectare a activităţii cu asanare . Cerinţe de elaborare a Cocier Victoria
copiii în perioada de vară. planurilor de activitate pe perioada
de vară.

5.4 CONSILII DE ETICĂ


Nr. Activităţi/acţiuni Termen de realizare Responsabil Mod de verificare/indicatori
d/o de realizare
I. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică
1.1 Elaborarea Planului de activitate al Consiliului de etică Octombrie 2020 Membrii Consiliului de Plan elaborat,
pentru anul de studii 2020-2021 etică
1.2 Elaborarea Raportului de activitate pentru anul de studii Iunie 2021 Membrii Consiliului de Raport elaborat
2020-2021 etică
1.3 Elaborarea Notei informative privind persoanele în privinţa Decembrie 2020 Membrii Consiliului de Notă informativă elaborată
cărora au fost desfăşurate anchete de serviciu Iunie 2021 etică
1.4 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare ale Octombrie 2020 Preşedintele Consiliului 4 şedinţe
Consiliului de etică Ianuarie 2021 de etică
Aprilie 2021 Iunie 2021
1.5 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale La necesitate Preşedintele Consiliului
Consiliului de etică de etică
1.6 Organizarea instruirilor pentru cadrele didactice Septembrie 2020 Membrii Consiliului de 2 şedinţe
Aprilie 2021 etică
1.7 Organizarea instruirilor pentru personalul auxiliar Noiembrie 2020 Membrii Consiliului de 2 şedinţe
Iunie 2021 etică
1.8 Organizarea instruirilor pentru părinţi Octombrie 2020 Membrii Consiliului de 2 şedinţe
Martie 2021 etică
1.9 Organizarea activităţilor de instruire pentru copii Lunar Membrii Consiliului de Câte 10 activităţi în fiecare
etică grupă
1.10 Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi La necesitate Membrii Consiliului de Consultaţii, asistenţă
consultaţii cadrelor didactice, personalului auxiliar, etică informaţională
părinţilor, copiilor pe domeniile de competenţă
1.11 Examinarea petiţiilor parvenite în adresa Consiliului de La necesitate Membrii Consiliului de Petiţii examinate, termeni
etică al instituţiei etică respectaţi
II. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic
2.1 Elaborarea reperelor metodologice pentru cadrele didactice, Pe Membrii Consiliului de Recomandări, elaborări
copii, părinţi privind organizarea şi funcţionalitatea parcursul etică
Consiliului de etică al instituţiei. anului
III. Asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului de etică
3.1 Asigurarea transparenţei decizionale cu privire la proiectele În termenii indicaţi Preşedintele Consiliului Acte afişate pe Panoul
de acte, note informative, decizii şi la materialele aferente de etică informativ al instituţiei.
acestora .
3.2 Consultarea actanţilor educaţionali în privinţa proiectelor de În perioada publicării Membrii Consiliului de Propuneri valorificate
acte normative care pot avea impact asupra activităţii în etică
domeniu.
5.5 Activităţi publice.

Nr Tema Grupa de vârstă Numele, prenumele cadrului didactic Termen


.
d/o
1 Activităţi publice: grupele de pregătire Stasieva Olga 03.11.2020
 Literele (semen grafice) – concepte şi Petrunina Elena 04.05.2020
implicaţii practice în strategia de Moroz Doina 05.11.2020
comunicare preşcolară.( 6-7 ani) Sîrbu Irina 10.11.2020
2  Antrenarea gândirii critice prin grupele mari Moldovan Olesea 11.11.2020
intermediul jocurilor de dezvoltare a Huțu Anastasia 12.11.2020
limbajului și comunicării (5-6 ani) Cosinova Olga 15.11.2020
Zbîrnea Tatiana 16.11.2020
3 Activităţi publice: Pitula Ecaterina 16.03.2021
 Dezvotarea socio-emoțională a grupele mici Tatiana Dogot 17.03.2021
copiilor prin intermediul activităților Lilia Tricolici 18.03.2021
de pictură. (3-4 ani) Efimia Podubni 23.03.2021
4  Dezvotarea socio-emoțională a grupele medii Mînăscurtă Elena 24.03.2021
copiilor prin intermediul activităților Sîrbu Veronica 25.03.2021
de modelare.(4-5 ani) Lisnic Inga 30.03.2021
Botnari Nina 31.03.2021
Milonas Galina 06.04.2021
Marian Natalia 07.04.2021
5  Prezentarea activităţilor de evaluare Cojocar Liudmila 13.04.2021
sumativă pe grupe de vârstă . toate grupele de vârstă Țurcan Ludmila 14.04.2021
Cravțova Irina 15.04.2021
Iarujin Ana 11.05.2021
Movileanu Anastasia 12.05.2021
Dvineanicova Natalia 13.05.2021
Junea Galina, Donciu Valentina 14.05.2021
Mitul Nadejda 18.05.2021
Cocier Victoria 19.05.2021
Cîrstea Alina 20.05.2021
Lupașco Tatiana 21.05.2021
Antohi Valentina, Conțevaia Svetlana 25.05.2021
Tiron Lina 26.05.2021
Olari Maria, Cleonova Tatiana 28.05.2021
Țurcan Ludmila (cond muzical) 29.05.2021
Cojocar Liudmila (cond muzical) 29.05.2021
Cravțova Irina (cond. Muzical) 30.05.2021

5.6 Acţiuni de caritate/binefaceri, concursuri, expoziţii, chestionare


Nr Tema Scopul Resurse materiale Resurse Termen Responsabil
. umane
d/o
I. Acţiuni de binefacere
1.1 Fapte bune făcute de - Oferirea de daruri copiilor cu Părinții vor aduce  Copii decembrie 2020 Director : Gurghiș
copii pentru copii!” situaţii materiale precare de acasă lucruri  Părinţi Tatiana
diverse  CD
II Concursuri
2.1 Concurs ”Ce-a mai  Colaborare eficientă dintre cadrele Părinșii cu copiii și  CD
frumoasă Galerie” didactice, părinți și copii” CD vor aduce  Părinți Octombrie Cadrele Didactice
compoziții, diverse  Copii 2020
obiecte decorative.
2.2 Concursul „Mărţişoare Identificarea şi promovarea tinerilor Părinții vor ajuta  Copii Martie 2021 Director : Gurghiș
fermecate” talente din instituţie. copiii să  Părinţi Tatiana
confecționeze  CD
mărțișoare din Cadrele diadactice
diverse materiale. din IET 112
III Expoziţii
.
3.1 „Toamna în Moldova”  Implicarea părinţilor în Compoziţii florale,  Părinţi, Octombrie Cadrele diadactice
confecţionarea lucrărilor pentru de fructe şi legume  Copii 2019 din IET 112
expoziție de toamnă.
3.2 ”Iarnă de vis  Implicarea părinţilor în Compoziții de iarnă  Părinți , Decembrie Cadre didactice din
confecţionarea lucrărilor pentru din diverse copii 2020 IET
expoziție de iarnă materiale
3.3 ,,Lumina învierii,,  Expunerea celor mai reuşite lucrări Lucrările copiilor  Copii, Aprilie-mai Cadrele diadactice
de paște realizate de copii . realizate din diferite  CD 2020 din IET
materiale şi tehnici.

5.7 Control și dirijare


Nr. Tipul Tema Obiectivele controlului Termen de Personal implicat în Responsabil de Data şi locul unde
d/o Con- controlului realizare control efectuarea se vor asculta
trolu- controlului rezultatele
lui controlului
I Control tematic
TEMATIC

I.1 ,, Pregătirea instituției Verificarea condițiilor 3-4 septembrie Director: Gurghiș Director. Consiliul
către noul an de sanitoro igienice în 2020 Tatiana Gurghiș Tatiana pedagogic nr.1 din
învățământ 2020 – 2021 Instituție. Metodist : D.Torgai , 17 septembrie
în contextul pandemiei Dotarea grupelor cu Asist Medical: 2020
COVID-19 ” inventar si material didactic Tetelea Stela
necesar. Educator:
Gajev Natalia
1.2. ”Nivelul cunoștințelor Folosirea adecvată a Decembrie 2020 Director: Gurghiș Director. Consiliul
copiilor la dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de Tatiana Gurghiș Tatiana pedagogic nr.2 din
limbajului, comunicării predare/învăţare menite să Metodist : decembrie 2020
și gândirii critice.” stimuleze gândirea critică a D.Torgai ,
copiilor. Cocier Victoria
1.3. ”Impactul activităților Definirea completă și corectă Martie2021 Director: Gurghiș Director. Consiliul
de artă plastică asupra a conceptelor de educație Tatiana Gurghiș Tatiana pedagogic nr.3 din
dezvoltării socio- socială și emoțională; Metodist : martie 2021
emoționale a copiilor D.Torgai ,
preșcolari.” Cocier Victoria
1.4. ”Elaborarea rapoartelor Verificarea nivelului Mai 2021 Director: Gurghiș Director: Consiliul
despre dezvoltarea maturității școlare a copiilor Tatiana Gurghiș Tatiana pedagogic nr.4 din
copiilor la finele grupei din grupele de pregatire. Metodist : Metodisti: mai 2021
pregătitoare.” D.Torgai , D.Torgai ,
Cocier Victoria Cocier Victoria
CD grupe de
pregătire
II. Control episodic
Scop: studierea activităţii şi determinarea eficacităţii lucrului cu copiii.
EPISODICC

3.1. Pregătirea instituţiei Evaluarea gradului de Periodic Toţi colaboratorii din Șef pe pr.de Consilii de
pentru perioada rece a pregătire . IE T112 gospodărie administraţie
anului octombrie 2020
3.2 Perfectarea Evaluarea şi îmbunătăţirea O dată în Toate cadrele didactice, Metodiști: Consiliu de
documentaţiei cadrelor competenţelor profesionale trimestru specialişti Torgai Diana, administraţie,
didactice ale tuturor CD Cocier Victoria Februarie 2021
3.4. Realizarea deciziilor Nivelul de realizarea a periodic Toate cadrele Director: Consiliul de
consiliului profesoral deciziilor hotărîte la didactice din IET Gurghiș Tatiana administrație
consiliul pedagogic nr.112 Metodiști: Oră metodică
Torgai D.,
Cocier V.

III. Control operativ/zilnic.


Scop: executarea calitativă a acţiunilor zilnice. Evaluarea şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale tuturor
colaboratorilor.
4.1 Respectarea regimului Monitorizarea periodic Director: Consiliul de
zilei cadrelor didactice Toate cadrele didactice din IET Gurghiș Tatiana administrație
cu privire la nr.112 Metodiști:
respectarea Torgai D.,
regimului zilei Cocier Victoria
4.2 Respectarea regimului Nivelul periodic Toate cadrele didactice din IET Director: Consiliul de
de activitate al respectării nr.112 Gurghiș Tatiana administrație
colaboratorilor regimului de Metodiști:
activitate de către Torgai D.,
angajaţi. Cocier Victoria
4.3 Rezultatele respectării Executarea periodic Director: Consiliul de
normelor sanitaro- calitativă a Toate cadrele didactice din IET Gurghiș Tatiana administrație
igienice în încăperi atribuţiilor nr.112 Metodiști:
funcţionale ale Torgai D.,
tuturor Cocier Victoria
colaboratorilor
4.4 Respectarea regimului Executarea periodic Director: Consiliul de
de temperatură în calitativă a Toate cadrele didactice din IET Gurghiș Tatiana administrație
încăperile instituției atribuţiilor nr.112 Metodiști:
funcţionale ale Torgai D.,
tuturor Cocier Victoria
colaboratorilor
4.5 Respectarea limitelor la Executarea periodic Director: Consiliul de
agenții termici (apă, calitativă a Toate cadrele didactice din IET Gurghiș Tatiana administrație
lumină, căldură) atribuţiilor nr.112 Metodiști:
funcţionale ale Torgai D.,
tuturor Cocier Victoria
colaboratorilor
4.6 Respectarea etapelor de Evaluarea periodic Toate cadrele didactice din IET Director: Consiliul de
organizare a plimbărilor competenţelor nr.112 Gurghiș Tatiana administrație
profesionale ale Metodiști:
cadrelor Torgai D.,
didactice la Cocier Victoria
capitolul dat
4.7 Organizarea gimnasticii Evaluarea și periodic Director: Consiliul de
matinale, gimnasticii de îmbunătățirea Toate cadrele didactice din IET Gurghiș Tatiana administrație
corijare și călirii competențelor nr.112 Metodiști:
copiilor. profesionale Torgai D.,
tuturor Cocier Victoria
colaboratorilor la
acest capitol.
4.8 Rezultatele CO la Executarea periodic Toate cadrele didactice din IET Director: Consiliul de
desfășurarea bilunarului calitativă a nr.112 Gurghiș Tatiana administrație
solubrizării atribuţiilor Metodiști:
funcţionale ale Torgai D.,
tuturor Cocier Victoria
colaboratorilor

5.8. Activitatea cabinetului metodic


Ședinţele consiliului metodic

Nr. Problema examinată Termen de realizare Responsabil


d/o
1. Discutarea planului de activități pentru anul de învățămînt 2020-2021 1 – 16 Septembrie 2020 Comisia metodică
2. Lucrul cu tinerii specialiști După necesitate pe parcursul anului Comisia metodică
3. Propuneri privind planificarea lucrului pentru perioada estivală 2021 Aprilie 2021 Comisia metodică
5.8.1 Activitatea cabinetului metodic
Nr. Activități Termen de realizare Responsabil

1. Pregătirea fişelor de evaluare iniţială a copiilor în baza tabelelor de înregistrare a datelor 15 Septembrie 2020 Cadrele didactice
evaluării, dar şi a tebelelor de înregistrare a datelor privind evaluarea copilului în baza SÎDC -15 octombrie 2020
de la naştere la 7 ani
2. Perfectarea informaţiei vizuale de la panourile din Cabinetul Metodic 1-15 septembrie Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
3. Sugestii metodologice cu privire la completarea panourilor informaționale pentru părinți Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
4. ,,Ziua Pedagogului” Manifestare consacrată zilei pedagogului 5 Octombrie 2020 Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
5. Amenajarea expoziţiei pe tema „Toamna în Moldova„ Noiembrie 2020 Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
6. Completarea Paşaportului Cabinetului Metodic cu materialele Noiembrie 2020 Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
7. Aprobarea scenariilor pentru distracțiile de iarnă Decembrie 2020 Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
8. Abonarea la ziare şi reviste pentru I-a jumătate a anului. Decembrie 2020 Director: Gurghiș Tatiana
9. Selectarea fişelor individuale pentru evaluarea copiilor Ianuarie 2021 Metodiști: Torgai Diana,
10. Elaborarea pliantelor pentru părinţi pe teme de interes în educaţia copiilor. Cocier Victoria
Director: Gurghiș Tatiana
11. Elaborarea recomandărilor metodice. Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
12. Completarea Cabinetului metodic cu materiale și literatura necesară Metodiști: Torgai Diana
Aprilie – Mai 2021 Cocier Victoria
13. Evaluarea şi autoevaluarea cadrelor didactice în baza Standardelor profesionale naţionale Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria ,CD
14. Anchetarea cadrelor didactice la depistarea problemelor în anul de studii şi în depistarea Metodiști: Torgai Diana
temelor de interes Cocier Victoria
15. Elaborarea planului de lucru pentru perioada estivală Mai 2021 Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria
16. Elaborarea raportului activității instituției pentru anul de studii 2020-2021 Metodiști: Torgai Diana
Cocier Victoria

5.9 ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE

Lista cadrelor didactice care se atestează în anul de studii 2020-2021 şi a celor ce necesită formare continuă

Nr. Nume, prenume cadre Funcţia Anul Grad didactic Cursuri de formare Notă
Ord atesării în continuă (150 ore)
. perspectivă Gradul deţinut şi Gradul solicitat Instituţia şi anul ultimei
(anul conferii/ în anul curent formări
confirmat)
1. Gurghiș Tatiana Conduc. muz. 2021 I 2016 I Institutul de formare -
continuă,Botanica 2020-2021
2. Cosinova Olga Educator 2021 II 2016 II - Art 131 (1)
3. Cojocaru Liudmila Conduc. muz. 2021 II 2016 II Art 131 (1)
5.10. ACTIVITATEA DE MENTORAT

5.10.1. Mentoratul de inserţie pentru cadrele didactice debutante.

Nr. Tema, forma de lucru Numele, prenumele Termen de Responsabil Data şi locul unde se
ord participanţilor realizare vor asculta rezultatele
.
1. Organizarea lucrului educativ-instructiv Olesea Moldovanu Moraru Iulia
cu copii . Botnari Nina Cocier Victoria octombrie
Crîșmaru Anastasia Pe parcursul anului Olari Maria Oră metodică
Pitula Ecaterina Cosinova Olga
Mînăscurtă Elena Petrunina Elena
Dociu Valentina Cuznețova Galiana

5.10.2 Mentorat de practică pentru studenţi

Nr. Tema, forma de lucru Numele, prenumele Termen de Responsabil Data şi locul unde se
ord participanţilor realizare vor asculta rezultatele
.
1. La necesitate
Inițierea în cariera profesională La necesitate Pe parcursul anului Director: IET nr.112
Gurghiș Tatiana

5.11 LUCRUL CU TINERII SPECIALIŞTI

Nr. Tema, forma de lucru Termen de realizare Responsabil


d/o
1. Acordarea ajutorului metodic la pregătirea şi organizarea activităţilor. Permanent Metodist
Director,
Educatori cu experienţă
3. Familiarizarea educatorului debutant cu fişa postului şi atribuţiile funcţionale Septembrie 2020 Director Gurghiș Tatiana

4. Repartizarea unui mentor de inserție pentru acordare de ajutor educatorului debutant. Septembrie 2020 Metodiști: Torgai Diana,
Cocier Victoria
5. Consultaţii:
 „Amenajarea mediului educațional conform cerințelor curriculare„ Septembrie 2020 Metodiști: Torgai Diana,
 ,,Conlucrarea educatorului cu părinții,, Octombrie 2020 Cocier Victoria
 ,,Cerințe psihopedagogice față de elaborarea materialelor,, Februarie 2021
6. Recomandări metodice la elaborarea planificării tematice și zilnice Septembrie 2020 Metodiști: Torgai Diana,
Cocier Victoria
7. Asistenţe la activităţi, rutine, tranziţii la educatorii cu experienţă. De 2 ori pe lună Educatori debutanți:
Botnari Nina, Dociu
Valentina.
8. Prezentarea publică a unei activităţi, rutine. Mai 2021 Educatori debutanți:
Botnari Nina, Dociu
Valentina,
9. Monitorizarea permanentă a activităţii educatorilor debutanți. Pe parcurs Director : Gurghiș Tatiana
Metodiști: Torgai Diana,
Cocier Victoria
10. Raport despre activitatea educatorilor debutanţi în anul de studii 2020-2021 Mai 2021 Metodiști: Torgai Diana,
Cocier Victoria

5. 12 STUDIEREA, GENERALIZAREA, PROPAGAREA EXPERIENŢEI AVANSATE A CADRELOR DIDACTICE.

Nr Activităţi Termen de realizare Responsabil


.
d/
o
I. Lucrul organizatoric cu pedagogul
1.1 Discuţii cu cadrul didactic despre studierea şi generalizarea experienţei avansate la tema dată. Septembrie 2020 Director : Gurghiș Tatiana
Metodist: Torgai Diana
1.2 Elaborarea planului de acţiuni în vederea studierii experienţei avansate pentru perioada Septembrie 2020 CD
2020– 2021.
1.3 Selectarea şi recomandarea literaturii metodice la tema dată Octombrie 2020 CD
II. Activităţi de propagare a experienţei avansate.
2.1 Consultaţii: Noiembrie 2020 Metodiști: Torgai Diana,
Aprilie 2021 Cocier Victoria
2.2 Asistenţe ale tinerilor specialişti/debutanţi la activităţi. Pe parcurs Metodist: Torgai Diana
Cocier Victoria
2.3 Activităţi publice Pe parcurs CD
Propagarea experienţei avansate.
III.
3.1 Studierea subiectului Decembrie2020 – Aprilie Cocier Victoria
2021
3.2 Selectarea celor mai reuşite proiecte didactice. Pe parcurs Metodiști: Torgai Diana
3.3 Informații din experiența proprie Pe parcurs Educator
3.4 Colectarea materialelor în portofoliu Pe parcurs Metodiști: Torgai Diana,
3.5 Raport despre studierea experienţei avansate. Mai 2021 CD

6. ACTIVITATEA COORDONATORULUI ŞI A GRUPULUI DE LUCRU ANET


Nr. Activităţi/acţiuni Termen Responsabil Data şi locul ascultării
d/o rezultatelor
1. Elaborarea planului de activitate al coordonatorului şi grupului de lucru August 2020 Coordonatorul şi Septembrie
ANET Grupul de lucru Consiliul de administraţie
ANET
2. Şedinţe cu părinţii în toate grupele de vârstă Septembrie Coordonatorul Septembrie
 Prezentarea planului de activitate al grupei; 2020 ANET, cadrele Consiliul de administraţie
 Regulamentului de ordine internă. didactice
3. Chestionarea părinţilor privind comportamentul copilului în familie Octombrie 2020 Coordonatorul Noiembrie
(forme de manifestare a violenţei) ANET, cadrele Consiliul de administraţie
didactice
4. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare ale grupului de lucru Octombrie 2020 Coordonatorul şi Consiluil de administraţie din
ANET Ianuarie 2021 Grupul de lucru noiembrie,februarieaprilie,
Martie 2021 ANET iunie
Iunie 2021
5. Masă rotundă cu actanţii educaţionali Cum putem corecta Noiembrie 2020 Coordonatorul şi Decembrie
comportamentul violent al copilului. Grupul de lucru Consiliul de administraţie
ANET
6. Elaborarea Raportului de sesizare a cazurilor de abuz, neglijare, Decembrie 2020 Coordonatorul şi Ianuarie
exploatare, trafic al copilului pentru semestru I al anului de studii 2021- Grupul de lucru Consiliul de administraţie
2022 ANET
7. Activitate de caritate Bunătatea vine de la Moş Nicolae Decembrie 2020 Coordonatorul Ianuarie
ANET, cadrele Consiliul de administraţie
didactice
8. Activităţi publice la toate vârstele de grupă Toţi copiii sunt egali. Ianuarie 2021 Coordonatorul Februarie
Drepturile copiilor. ANET, cadrele Consiliul de administraţie
didactice
9. Masă rotundă Violenţa în familie – exemplu negativ pentru toţi copiii. Februarie 2021 Coordonatorul şi Martie
Grupul de lucru Consiliul de administraţie
ANET
10. Activităţi de instruire pentru părinţi Atenţie la neatenţie (emisiunile TV Martie 2021 Coordonatorul Aprilie
interzise copiilor). ANET, cadrele Consiliul de administraţie
didactice
11. Activităţi comune grădiniţa de copii-şcoala Prietenia – un dar de preţ. Aprilie 2021 Coordonatorul şi Mai
Grupul de lucru Consiliul de administraţie
ANET
12. Activităţi publice Să ne comportăm civilizat la grădiniţă, în familie şi în Mai 2021 Coordonatorul Iunie
societate ANET, cadrele Consiliul de administraţie
didactice
13. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale grupului de lucru La necesitate Coordonatorul şi Consiliul de administraţie
ANET Grupul de lucru
ANET
14. Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi consultaţiilor La necesitate Coordonatorul şi Consiliul de administraţie
cadrelor didactice, personalului auxiliar, părinţilor, copiilor. Grupul de lucru
ANET
15. Elaborarea Raportului de sesizare a cazurilor de abuz, neglijare, Mai 2021 Coordonatorul şi Iunie
exploatare, trafic al copilului pentru semestru II al anului de studii 2019- Grupul de lucru Consiliul de administraţie
2020 ANET

7. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE.
7.1 PARTENERIAT CU PĂRINŢII/FAMILIA.

Nr. Activităţi Termen de realizare Responsabil


d/o
I. Şedinţe cu părinţii pe grupe de vârstă.
1.1 Grupa a I-a inferioară nr. 2,10, 17
1.1. „Să facem cunoştinţă !” Septembrie 2020 Educatori
1
1.1. ”Dezvoltarea capacităților de vorbire și comunicare” Decembrie 2020 Educatori
2
1.1. „La revedere grupa de creșă” Mai 2021 Educatori
3
2.2 Grupa mică nr. 3,5,9,13,15
2.2. „Să facem cunoştinţă !” Septembrie 2020 Educatori
1
2.2. Dezvoltarea autocontrolului socio-emoțional. Decembrie 2020 Educatori
2
2.2. „Uite ce mari ne-am făcut!”” Mai 2021 Educatori
3
2.3 Grupa medie nr. 4,6,7,14,20,22,23
2.3. „Pășim cu dreptul în noul an !” Septembrie 2020 Educatori
1
2.3. Bazele educației de calitate Decembrie 2020 Educatori
2
2.3. „Realizări la final de an„ Mai 2021 Educatori
3
2.4 Grupa mare nr. 1,11,12,18,21
2.4. Am mai crescut cu-n an. Septembrie 2020 Educatori
1
2.4. Drepturile și obligațiile copiilor. Decembrie 2020
2
2.4. Comunicarea cheiița spre inima copilului. Mai 2021 Educatori
3
2.5 Grupa pregătitoare nr. 8,16,19
2.5. „Bun sosit în grupa pregătitoare !” Septembrie 2020 Educatori
1
2.5. Direcții de integrare cu succes în școală Decembrie 2020 Educatori
2
2.5. „La revedere grădiniță” Mai 2021 Educatori
3

III. Consultaţii pentru părinţi

3.1 „Adaptarea copiilor la grădiniță.” Pe parcursul anului Educatori


3.2 „Copii curați, copii sănătoși..”
3.3 „Criza vîrstei preșcolare.”
3.4 „Părinți responsabili, copii responsabili.”
3.5 Consultaţii individuale în diverse probleme de educaţie a copiilor După necesitate Metodiști: Torgai D. Cocier V
IV. Lucrul cu familiile ce necesită o atenţie sporită

4.1 Elaborarea şi repartizarea unor pliante despre educația copiilor. Pe parcursul anului Metodiști: Torgai D. Cocier V
4.2 Întâlniri tematice – consultaţii: Pe parcursul anului Director
-„Metode de educaţie a copiilor”; Metodist
 „Abuzul și neglijența faţă de copii.”

V. Informarea părinţilor şi implicarea lor în activitatea instituţiei.

5.1 Completarea Afişierelor pentru părinţi cu informaţii actuale tematicii consiliilor Periodic Educatori
pedagogice.
5.2 Chestionarea părinților ,,Așteptări în noul an,, Septembrie 2020 Educatori
5.3 Amenajarea unei expoziţii cu lucările copiilor ” Festivalul toamnei ” Octombrie 2020 Educatori
5.4 Organizarea concursului ,,Mărțișor 2021. Martie 2021 Metodiști: Torgai D. Cocier V
5.6 „Ziua uşilor deschise” – pentru părinţi. Aprilie 2021 Director
5.7 Demonstrarea activităţilor de totalizare şi a unor secvenţe din activitatea copiilor în Periodic Educatori , specialişti
grădiniţă înainte de sedinţele de părinţi.
5.8 Anchetarea părinţilor privind activitatea instituției de educație timpurie nr. 112 Aprilie 2021 Director , educatori
5.9 Asistenţe la activităţi, rutine, tranziţii. Pe parcursul anului Comitetul părintesc, educatori

8. LUCRUL ADMINISTRATIV - GOSPODĂRESC


Nr Activități Termen de Responsabil
. realizare
d/o
I. Achiziţionare
1.1 Detergenţi şi substanţe dezinfectante pentru grupe, bloc În fiecare lună Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
alimentar,spălătorie
1.2 Utilaj tehnologic pentru blocul alimentar August Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
1.3 Șervețele și hîrtie igienică În fiecare lună Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
1.4 Achiziționare de medicamente La necesitate Asist. Med.: Pîslăraș V, Tetelea S.
1.5 Aprovizionarea nisipierelor cu nisip August 2020 Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
1.6 Achiziționare de paturi, mese, scaune August 2020 Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
1.7 Lengerie de pat, prosoape August 2020 Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
1.8 Asigurarea didactic-materială a instituției. La necesitate Metodist
1.9 Mărfuri de cancelarie Septembrie 2020 Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
II. Reparaţii
2.1 Lucrări de reparație capitală a acoperișului de la bucătărie, de la Iunie-august 2020 DETS Botanica
cabinetulu medical, depozit și sala muzicală, din blocul II
Reparație capitală a scării exterioare de la intrarea grupelor 6 și 3.
Reparație cosmetică a fațadei blocului I
Reparație capitală a blocului sanitar din grupele 1 și 10
Reparație cosmetică a blocului sanitar din grupele 13 și 15
III. Controale
3.1 Evidenţei şi păstrării bunurilor materiale din grupe şi alte încăperi Trimestrial Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
3.2 Respectarea limitelor la utilităţi: apă, energie electrică şi termică Zilnic, lunar
3.3 Funcţionarea instalaţiilor electrice : prize, întrerupătoare, lămpi O dată în lună
3.4 Funcţionarea instalaţiilor sanitare, de apeduct şi canalizare O dată în trimestru
3.5 Funcţionarea stingătoarelor şi starea de păstrare a furtunurilor de apă de la Decembrie 2020
panourile antiincendiare
3.6 Pregătirea instituţiei către sezonul rece Noiembrie 2020
IV Alte activităţi
4.1 Aprovizionarea nisipierilor cu nisip Septembrie 2020 CD
4.2 Decontarea bunurilor materiale uzate După necesitate Șef pe probleme de gospodărie : Voloc Elena
4.3 Îmbogăţirea fondului de carte şi auxiliare didactice Pe parcursul anului Director , Metodist
4.4 Alcătuirea graficului la concedii. Revizuirea dosarelor personale Decembrie 2020 Administraţie, comitet sindical
4.5 Acţiuni de amenajare şi întreţinere a teritoriale instituţiei preşcolare. Pe parcursul anului Administraţie, comitet sindical.
9. PLANUL DE ACTIVITATE A IET ÎN PERIOADA DE VARĂ

Obiectivul de referinţă: Crearea condiţiilor favorabile de fortificare a sănătăţii copiilor în perioada de vară.
Obiective: Ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor, evitând şi preântâmpinând traumatismul şi reducând morbiditatea;
Realizarea activităţilor orientate spre fortificarea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a copiilor, spre dezvoltarea
spirituală, a comunicării şi curioziăţii;
Informarea/instruirea părinţilor în problemele educaţiei copiilor în perioada de vară.

Nr/ Acţiuni Termen Responsabil Notă


o
I. Securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor
1. Respectarea regimului epidemologic
1.1 Respectarea regimului sanitaro-epidemologic zilnic Asistenta
medicală
1.2 Inspectarea efectuării trierii matinale zilnic Asistenta
medicală
1.3 Respectarea programului zilei zilnic Asistenta
medicală
1.4 Respecarea regimului de aerisire a grupelor zilnic Asistenta
medicală
1.5 Respectarea regimului de efectuare a curăţeniei generale şi umede în grupe zilnic Asistenta
medicală
1.6 Respectarea regimului de securitate în timpul plimbărilor şi excursiilor zilnic Asistenta
medicală
1.7 Examinarea copiilor pentru prevenirea cazurilor de pediculoză O dată în săptămână Asistenta
medicală
1.8 Respectarea orarului de schimb al lengeriei O dată în 7 zile Asistenta
medicală
1.9 Menţinerea în ordine a terenurilor de joacă zilnic Educatorii
2. Deservirea medicală şi activităţi de intremare a sănătăţii copiilor
2.1 Organizare regulată a gimnasticii de dimineață zilnic Director,Metodist
, CD
2.2 Organizarea procedurilor de călire cu apă, aer şi soare zilnic CD, Asist. Med.
2.3 Organizarea activităților de eucație fizică în aer liber O dată în lună Asistenta
medicală
3. Respectarea Instrucţiei despre ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor
3.1 Realizarea controlului referitor la respectarea IOVSC de către colaboratorii zilnic Asistenta
grădiniţei medicală
3.2 Realizarea controlului referitor la fixarea mobilierului, prizelor, întrerupătoarelor, O dată în lună Asistenta
şi a utilajului de pe teren medicală
3.3 Realizarea controlului referitor la respectarea cerinţelor de servire a copiilor cu O dată în săptămână Asistenta
apă potabilă. medicală
3.4 Asigurarea copiilor cu pălărioare şi chipiuri de soare. zilnic Asistenta
medicală
3.5 Verificarea marcării inventarului moale şi tare, veselei în grupe şi la blocul O dată în trimestru Șef pe probleme
alimentar. de gospodărie :
Voloc Elena
3.6 Nimicirea ciupercilor şi a plantelor otrăvitoare de pe terenul de joc zilnic Educatorii
3.7 Înlăturarea obiectelor periculoase/riscante pentru viaţa şi sănătatea copiilor de pe zilnic Educatorii
teritoriul grădiniţei.
3.8 Prelucrarea nisipului cu apă şi sare Aj. de educatori
săptămânal
4. Organizarea alimentaţiei corecte
4.1 Respectarea regimului strict de păstrare a produselor alimentare, în general, şi a zilnic Bucătarii,
celor uşor alterabile în special. Magazinierul
4.2 Realizarea controlului referitor la activitatea comisiei de triaj. O dată în lună Directorul
4.3 Verificarea rebutării produselor alimentare zilnic Directorul
4.4 Respectarea strictă a tehnologiei de preparare a produselor alimentare. zilnic Bucătarii
4.5 Realizarea controlului referitor la respectarea normelor alimentare şi calităţii săptămânal Directorul
bucatelor.
4.6 Elaborarea meniului perspectiv şi zilnic. săptămânal Asistenta
medicală
4.7 Întroducerea în alimentaţia copiilor a sucurilor, fructelor şi legumelor de sezon. Pe parcursul întregului an Directorul
5. Activitatea sanitar-instructivă cu colaboratorii
5.1 Instruirea colaboratorilor la respectarea IOVSC, protecţia muncii şi apărarea iunie Directorul
civilă.
5.2 Instruirea colaboratorilor în vederea preîntîmpinării şi profilaxiei bolilor O dată în lună Directorul
infecţioase.
II. Acţiuni organizator – pedagogice
1. Activitatea cu cadrelele didactice
1.1 Analiza contingentului de copii din instituţie, formarea şi completarea grupelor Iunie Directorul : Gurghiș Tatiana
conform vârstei. 2020
1.2 Amenajarea spaţiului educaţional prin completarea centrelor de activitate cu Iunie- CD
materiale. august
2020
1.3 Revizuirea şi îmbunătăţirea arsenalului didactic în toate grupele Iunie- CD
august
2020
1.4 Abonarea la ziare şi reviste de specialitate pentru a II-a jumătate a anului Iunie Directorul : Gurghiș Tatiana
2020
1.5 Sporirea măiestriei profesionale prin autoinstruire. Iunie- CD
august
2020
1.6 Consultaţii: Iunie- Director ,
Acordarea primului ajutor în caz de traume, insolaţie, intoxicaţii alimentare; Iulie Metodist
2020
2. Activitatea cu copiii
2.1 Concursul desenului pe asfalt: În lumea copiilor Iunie CD
2020
2.2 Sărbători şi distracţii: Iunie- Conducătorul muzical
Sărbătoarea muzical-literară: 1 iunie-Ziua copiilor; Iulie Educatorii
2020
3. Activitatea cu părinţii
3.1 Consultaţii cu părinţii:
Profilaxia bolilor gastro-intestinale; Iunie- CD
Cum organizaţi odihna copiilor acasă în perioada estivală?. iulie
2020
3.2 Reparaţii cosmetice în vederea pregăirii spaţiului educaţional pentru noul an de Iulie- șef pe pr.gospodărie: Voloc Elena,
studii. august CD
2020
III. Activitatea administrativ-gospodărească
1. Procurarea şi asigurarea cu: Iulie- șef pe pr.gospodărie: Voloc Elena
-detergenţi şi soluţii de dezinfectare; august
-echipament al personalului tehnic; -veselă; materiale de construcţie. 2020
2. Lucrări de reparaţie curentă Iulie- Directorul,șef pe pr.gospodărie
august personalul instituţiei
2020
3. Lucrări de amenajare a terenului de joc Iulie- șef pe pr.gospodărie
august Personalul IET
2020
4. Reparaţia şi vopsirea atributelor de joc şi de la terenul de sport Iulie- șef pe pr.gospodărie, Educatorii
august
2020
5. Spălarea hidraulică a sistemului de încălzire Iulie șef pe pr.gospodărie: Voloc Elena
2020
6. Aprovizionarea cu nisip a nisipierilor de la terenurile de joc şi sport. Iunie șef pe pr.gospodărie: Voloc Elena
2020
7. Evidenţa strictă a indicilor de la controlul de apă şi energia electrică. zilnic șef pe pr.gospodărie: Voloc Elena
8. Verificarea iluminării artificiale în grupe, fixarea mobilierului, funcţionarea O dată în șef pe pr.gospodărie: Voloc Elena
prizelor şi întrerupătoarelor. lună
9. Decontarea bunurilor materiale. Conform șef pe pr.gospodărie: Voloc Elena
planului

S-ar putea să vă placă și