Sunteți pe pagina 1din 2

BILANŢ

întocmit la 31 decembrie 2021

2020 2021
A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creanțe
III. Investiții pe termen scurt
IV. Casa si conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete/datorii curente nete = B + C – D - I
F. Total active minus datorii curente = A + B + C – D – I = A + E
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital si rezerve CAPITALURI PROPRII
I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat si capitalul nevărsat)
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar
Contul de Profit și Pierdere
La data de 31.dec. 2021

ELEMENTE 2020 2021


1. Venituri din exploatare
2. Cheltuieli din exploatare
3. Rezultat din exploatare (1-2)
4. Venituri financiare
5. Cheltuieli financiare
6. Rezultat financiar (4-5)
7. TOTAL VENITURI (1+4)
8. TOTAL CHELTUIELI (2+5)
9. REZULTAT CONTABIL BRUT (7-8)
10. Cheltuieli cu impozitul pe profit
11. REZULTAT CONTABIL NET (9 – 10)
NOTĂ: SOCIETATEA ESTE SCUTITĂ DE LA PLATA IMPOZITULUI PE PROFIT