Sunteți pe pagina 1din 23

CAPİTOLUL 3

PREZENTAREA AGENTULUİ ECONOMİC


S.C. AGRİCOLA İNTERNATİONAL S.A.

3.1. İstoricul activităţii, date generale şi obiectivele firmei

S.C. AGRİCOLA İNTERNATİONAL S.A a fost constituită la data de 1


septembrie 1992, prin preluarea în locaţie de gestiune a mijloacelor fixe a cinci societăţi
comerciale agricole şi de industrie alimentară; ca societate mixtă româno-germană, cu capital
majoritar privat (51 %) şi un capital social de 1 milion USD.
La constituire Agricola İnternaţional SA a preluat în locaţie de gestiune cinci
societăţi cu capital de stat :Avicola SA, Suinprod SA, Carbac SA, Combbac SA, Aicbac SA.
Realizând astfel un flux integrat de producţie, iar managementul capacitaţilor de producţie
capătă un caracter privat.
A fost înfiinţată acum 16 ani, impunând în agricultura românească conceptul modern
de "holding", pe fondul unei economii de piaţă firave ale cărei pârghii trebuiau puse in
valoare de vitalitatea unei structuri din ce in ce mai atomizate de agenţii economici.
Viaţa şi practica au dovedit, ceea ce intr-o mare măsura, in vest, era unanim
acceptat, ca o producţie integrată în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, concentrată
şi specializată, conduce nemijlocit la creşterea eficienţei economice.
Partenerul german este grupul MOKSEL A.G din Germania, unul dintre cei mai
mari comercianţi de carne din Piaţa Comuna în Germania, cu o cifra de afaceri de 5 miliarde
EURO.
Societatea are forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea in
conformitate cu legile române şi statutul ei. Sediul societăţii este in Bacău, str. Calea
Moldovei nr.94, având codul fiscal nr.2816014, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J/04/2214/1992.
Societatea pe acţiuni este acea societate comercială ale cărei obligaţii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii sunt obligaţi să răspundă în limita capitalului
subscris, exprimat în acţiuni. Acţiunile pot fi transmise liber terţilor persoane, nefiind
necesară o încuviinţare din partea celorlalţi asociaţi.
Capitalul social subscris la înfiinţare a fost de 30000 RON, divizat in 30.000 acţiuni
nominale. În prezent, capitalul social al holdingului s-a majorat la 5000000 RON lei, datorită
H.G.nr.500/1994, în baza căreia s-au reevaluat imobilizările corporale ale societăţii.
Constituirea holdingului băcăuan, prin preluarea în locaţie de gestiune a cinci mari
unităţi zootehnice şi de industrie alimentară, respectiv AVICOLA S.A, CARBAC, S.A.
SUINPROD S.A., AICBAC S.A. si COMBAC S.A., a însemnat începutul unui drum greu şi
anevoios, cu răspunderi deosebit de mari pentru conducerea societăţii, dar cu convingerea că
funcţionarea în sistem integrat era singura soluţie de salvare de la prăbuşire.
Pentru privatizarea societăţilor cu capital de stat aflate în locaţie de gestiune, în
trimestrul I al anului 2000 se finalizează proiectul de fuziune prin absorbţie al Agricolei
İnternaţional cu Carbac S.A. şi Combbac SA în urma căruia participaţia FPS la Agricola
İnternaţional SA este de 21.32 %.De asemenea, Aicbac SA. se privatizează pe baza legii
speciale pentru privatizarea societăţilor deţinătoare de teren agricol.
În anul 2002 se finalizează şi proiectele privind majorarea capitalului social al
Avicola SA şi Suinprod SA cu investiţiile făcute de Agricola Internaţional în aceste societăţi,
în urma cărora participaţia Agricolei Internaţional este de 59.96 % la Avicola SA si de
61.88% la Suinprod SA.
Avicola, Suinprod împreună cu celelalte firme din grupul Agricola - Intertrade
Union, Comcereal, Conagra, Aicbac, Agriconstruct, Bac Print, Confex, Alimenta - formează o
structură modernă de grup, în care Agricola İnternaţional are rolul integratorului ce
coordonează activităţile grupului, armonizând resursele sale spre înfăptuirea obiectivelor
propuse şi îndeplinirea misiunii asumate.
În aceeaşi măsura, sistemul integrat a permis susţinerea unor activităţi de cercetare
şi dezvoltare a patrimoniului genetic în producţia animală şi intensificarea creşterii calităţii pe
toate segmentele de producţie, în ciuda unor greutăţi financiare izvorâte din contextul
economic general.
Situaţia falimentară a celor cinci societăţi înainte de integrare, era identică cu a
celorlalte unităţi din agricultură şi industria alimentară românească fiind generată de :
- lipsa furajelor pentru hrana animalelor, cu consecinţe
insurmontabile privind sporurile şi mortalitatea;
- neasigurarea surselor valutare minime pentru retehnologizarea şi
modernizarea capacitaţilor de producţie.
Strategia aplicată în primele luni după înfiinţare a avut in vedere rezolvarea
problemelor acute de supravieţuire, dar concomitent, s-a urmărit şi relansarea activităţii în
toate domeniile. S-a realizat în felul acesta privatizarea relaţiilor de producţie în cadrul celor 5
unităţi, ceea ce a reprezentat, în concepţia unor analişti "modelul băcăuan de privatizare".
Măsurile organizatorice luate, infuzia de capital străin orientat cu precădere pentru
producerea nutreţurilor combinate şi retehnologizarea sectoarelor de producţie, refacerea
tuturor relaţiilor cu partenerii externi şi nu în cele din urmă capacitatea managerială a
conducerii societăţii, profesionalismul şi experienţa colectivului de salariaţi, au determinat
obţinerea unor rezultate de performanţă.
Grupul Agricola, care prin performanţele sale a căpătat o largă recunoaştere
naţională şi internaţională, realizând aproximativ 20% din producţia de carne pasare, 10% din
producţia de carne de porc şi 10% din producţia de ouă, a unităţilor specializate din România,
are şi o mare importanţă zonala asigurând locuri de muncă pentru aproximativ 3.000 angajaţi
proprii, din care 210 specialişti cu studii superioare, precum şi pentru aproximativ 10.000 de
angajaţi care muncesc în societăţile partenere din aval şi din amonte.
Importante acţiuni de instruire s-au efectuat pentru activitatea de resurse umane,
calitate şi strategie, activităţi noi care s-au înfiinţat în anul 2001 şi care sunt încadrate de
specialişti tineri cu experienţă şi foarte bine pregătiţi în aceste domenii de activitate.
Participarea cu succes la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale, prezenţa
companiei pe o piaţă foarte exigentă, îmbunătăţirea continuă a calităţii au contribuit la
promovarea şi consolidarea mărcii Agricola.
S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACAU, face parte din ramura
"Agricultura" din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
Obiectul de activitate conform statutului societăţii, îl constituie :
- producerea de nutreţuri combinate ;
- creşterea, îngrăşarea şi sacrificarea animalelor şi pasărilor ;
- industrializare carne şi valorificare subproduse de abator; producţie de preparate din
. carne, salamuri crude, conserve, grăsimi topite, făinuri proteice;
- producţie de confecţii, blănuri, articole de marochinărie ;
- desfacerea prin reţeaua proprie de magazine a cărnii şi produselor din carne şi a altor
. produse alimentare şi industriale de larg consum, indigene şi/sau închiriate;
- desfăşurarea de activităţi de concesionare, închiriere, locaţie de gestiune şi .
. participarea la orice fel de licitaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Obiectivele firmei dau in general o imagine concretă asupra orientării firmei, în
funcţie de scopul şi misiunea urmărită. În cazul S.C. AGRİCOLA İNTERNAŢİONAL S.A.
obiectivul major al strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare este creşterea
volumului vânzărilor proprii atât pe piaţa internă cât şi pentru export.
Societatea acordă o importanţă deosebită desfacerii producţiei deoarece asigură
reluarea şi continuitatea proceselor de producţie precum şi existenţa firmei şi realizarea
profitului. Deoarece produce şi comercializează produse destinate consumului alimentar se
urmăreşte în permanenţă creşterea calităţii produselor şi încadrarea acestora în norme şi
stasuri conforme legislaţiei române si internaţionale.
În vederea realizării încadrării produselor la parametri de calitate competitivi
societatea dispune de mijloace tehnice şi tehnologice constituind pe ansamblu sistemul
asigurării calităţii. Se are in vedere şi verificarea, analizarea în laboratoare specifice, dotate
corespunzător, a materiei prime, pentru evitarea folosirii în producţie a cărnii provenită de la
animale cu diverse afecţiuni, care ar pune în pericol sănătatea consumatorului. Nu este lipsită
de importanţă şi asigurarea unor condiţii optime de lucru pentru toţi salariaţii şi familiile
acestora,a unor salarii decente, stimulative care dau motivaţie muncii lor; a echipamentelor de
lucru şi de protecţie; a meselor calde zilnice subvenţionate în proporţie de 50% de către
unitate; precum şi a grădiniţei proprii pentru copii.
Calitatea produselor fabricate sub marca “Agricola Internaţional “corespunde
normelor sanitar veterinare internaţionale, fapt demonstrat prin aceea ca unitatea este agreată
de Comunitatea Europeană, S.U.A., Piaţa Angliei şi Japoniei punând în valoare gradul ridicat
de competitivitate şi calitate a produselor.
Pentru societate clientul ocupă un loc foarte important, motiv pentru care se
încearcă realizarea unor costuri reduse sau a unor produse care se diferenţiază prin calităţile
sale ,de produse similare oferite de ceilalţi comercianţi.
Raportul preţ-calitate, elasticitatea produselor oferite pe piaţă, realizarea unor livrări
in compensare avantajoase ambelor părţi, preţurile de vânzare a produselor livrate negociate
cu toţi partenerii în funcţie de volumul produselor preluate, modalitatea de plată şi distanţa de
transport, reprezintă factori esenţiali în relaţiile cu partenerii de afaceri.

3.2. Prezentarea generală a capacităţilor de producţie, tehnologiilor, a


stării tehnice.

Aşadar, Agricola İnternaţional fiinţează în cadrul unei structuri integrate, începând


cu producţia de furaje, obţinerea de material biologic pentru reproducţie, creşterea şi
îngrăşarea pasărilor si animalelor, abatorizarea cărnii de pasăre şi porc şi comercializarea
produselor proprii la export şi pe piaţa internă, beneficiind de o reţea proprie de magazine.
Din suprafaţa de teren în proprietate de 365 ha, suprafaţa construită este de 108 ha,
reprezentând: ferme zootehnice, staţii de incubaţie, staţie însămânţări artificiale, centre
achiziţii animale, abatoare, fabrici de nutreţuri combinate, secţii de industrializare ( conserve,
preparate carne, salamuri crude, grăsimi topite, făinuri proteice, lactate, confecţii ), precum şi
o reţea de magazine proprii.
Agricola İnternaţional dispune de capacităţi tehnice pentru producţia specializată de
produse din carne de porc şi vită , preparate din carne de porc şi vită, producţia de nutreţuri
concentrate, deţine deasemenea capacităţi adecvate de transport şi desfacere a produselor
finite.
Activitatea de procesare a cărnii de porc şi vită se desfăşoară în două
amplasamente: Abator - cu o suprafaţă construită de 35.913 mp si Frigorifer, cu o suprafaţă
construită de 19.850 mp.
Fluxul tehnologic din cadrul Abatorului cuprinde secţiile de sacrificare bovine –300
cap/8 ore , sacrificare porcine-800 cap/8 ore, prelucrare maţe, grăsimi şi organe, o fabrică de
preparate cu capacitatea proiectată de 3000 tone/an, fabrica de salamuri crude proiectată
pentru o producţie de 1000 tone/an, fabrica de conserve cu o capacitate de 2500 tone/an.
Secţiile şi fabricile sunt dotate cu spaţii aferente pentru depozitare materie prima/produs finit,
capacităţi adecvate frigorifice, sursă proprie de agent termic şi racordare la principalele
utilităţi: apă, gaz, energie electrică.
Capacităţile de producţie profilate pe procesarea cărnii de porc şi vită deţin
agrementele sanitar-veterinare pentru export in S.U.A. Infrastructura şi spatiile fluxului
tehnologic satisfac în totalitate cerinţele sanitar-veterinare specifice activităţilor de producţie,
nivelul tehnic al echipamentelor fiind pe ansamblu afectat de gradul de uzura fizică, peste
70%. Producţia de salamuri crude are o tradiţie de lungă durată fabrică pe care S.C.Agricola
İnternaţional S.A.o exploatează în prezent. « Salamul de Sibiu », produsul cel mai bine
cunoscut pe piaţă se produce la Bacău încă din anul 1976, după o tehnologie proprie care se
apropie foarte mult de metoda tradiţională aplicata artizanal în anumite zone de munte ale
ţării. În procesul tehnologic de fabricaţie a salamurilor crude carnea nu sufera nici un
tratament termic. Capacitatea proiectată a fabricii este de 1050 tone produs finit pe an, uzura
fizică şi morală reducând gradul de utilizare în prezent la 30%.
Activitatea de producere a nutreţurilor concentrate se desfăşoară în incinta unei
fabrici construită în anul 1973, pe o suprafaţă de 2500 mp pe care se află următoarele
capacităţi pentru o producţie anuală de 140-150.000 tone nutreţuri: staţie de recepţie auto 20
to/oră, staţie de recepţie CF 80 to/oră, siloz depozitare cereale 9000 tone, buncăre industriale
pentru depozitarea sroturilor 2400 tone, buncăre de dozare materie primă 700 tone, buncăre
depozitare produs finit 2000 tone, corp de fabricaţie pentru o producţie de 35 tone/ora, secţie
de granulare 20 to/ora, staţii de uscare 18 tone/ora.
Fabrica a beneficiat în perioada 1999-2000 de un program de retehnologizare,
corpul de fabricaţie fiind în modernizat cu echipamente tip Buhler, Elveţia, procesul de
fabricaţie fiind adecvat pentru o gamă de peste 30 de reţete pentru toate speciile de animale şi
pentru toate categoriile de vârstă.
Reţeaua de magazine din Agricola İnternaţional cuprinde un număr de 29 spatii
comerciale cu o suprafaţă de vânzare de 4215 mp, distribuite astfel: în oraşul şi judeţul Bacau-
18 unităţi, Piatra Neamţ-3 unităţi, Bucureşti-4 unităţi, Buzău-2unităţi, Galaţi–2 unităţi, Iaşi-2
unităţi, Constanta-1 unitate. Toate magazinele au autorizaţii de funcţionare şi sanitar-
veterinare, dispunând de toate dotările necesare(capacităţi de frig, mobilier de expunere, case
de marcat cu memorie fiscală, etc) pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale normale,
prin care se derulează cca 35% din portofoliul activităţii de vânzări din Agricola İnternaţional.
Activitatea de transporturi este subordonată în întregime activităţilor de producţie
şi servicii din Agricola İnternaţional. Parcul de autovehicule este de 127 de unităţi specializate
din care 16 sunt din import şi 111 de producţie autohtonă. Capacităţile de transport zilnic sunt
destinate pentru: 160 tone carne şi preparate din carne, 220 tone cereale, 550 tone nutreţuri
concentrate, 55000 păsări vii, 20 tone lichide alimentare, ulei, motorină si 250 persoane. Din
totalul parcului de transport 14 maşini au ani de fabricaţie înainte de 1980,50 maşini , între
1981 si 1990 şi numai 12 au fost achiziţionate după 1996.
Transportul mărfurilor la export se face cu 4 autocamioane frigorifice MERCEDES,
cu o capacitate nominală de 80 tone.
Strategia de concentrare a vânzărilor pe un sistem propriu de distribuţie care are la
bază un sistem logistic (reţea de mijloace de transport flexibilă, personal specializat ) pentru o
activitate de vânzări eficace şi eficientă. Realizarea vânzărilor prin reţeaua proprie de
desfacere până la 70% din producţia proprie se face prin mijloace extensive - deschiderea de
depozite en-gross zonale în Sibiu, Craiova, Piteşti. În acelaşi timp Agricola İnternaţional a
abordat contactul cu distribuitorii mari specializaţi şi se va intensifica desfacerea prin reţele de
distribuţie consacrate: Metro, Billa, Selgros, etc.

3.3. Piaţa şi comercializarea

S.C. AGRİCOLA İNTERNAŢIONAL S.A BACAU se aprovizionează de la


furnizori interni, care reprezintă cea mai mare parte, si furnizori externi, aceştia având o
pondere de aproximativ 15 %. Aprovizionarea se face ritmic, pe baza de contract, iar plata
furnizorilor se efectuează în termen de 30 zile sau în funcţie de data scadenţei stipulată în
contract.
Principalii furnizori ai societăţii sunt :
- Romagora Urziceni - pentru şrot soia ;
- Protan Roman - pentru faina oase ;
- Romvac Company Bucureşti - pentru medicamente de uz veterinar;
- Integra Bucureşti - pentru carne carcasa bovină;
- Ultex Ţăndarei -..pentru ulei brut care constituie materie
. auxiliară pentru furaje;
- Tempo - pentru publicitate;
- Beralbac Bacău - pentru abur tehnologic ;
- Termloc Bacău - pentru apa canal;
- E.ON - pentru energie electrică ;
Valorificând cele mai moderne tehnologii de creştere industrială a animalelor şi
pasărilor, într-un lanţ de producţie integrat, S.C. AGRICOLA İNTERNAŢIONAL S.A.
BACǍU produce şi comercializează anual, pe piaţa internă şi la export, peste 38 mii tone
carne, în 306 de sortimente şi aproximativ 100 milioane ouă.
S.C. Agricola İnternaţional S.A. realizează vânzări prin compartimentul de
marketing, pe baza de comenzi ferme şi contracte.
Pe piaţa internă S.C. AGRICOLA İNTERNATIONAL S.A. deţine segmente
importante de desfacere, produsele societăţii fiind foarte apreciate în capitala ţării şi în multe
judeţe din ţară.
Avantajele societăţii faţă de concurenţii pieţei interne sunt determinate de :
- ponderea obţinută în totalul producţiei de carne şi ouă;
- calitatea şi costul produselor.
Exista o preocupare susţinută din partea conducerii societăţii de a realiza prin
reţeaua proprie de magazine, formată din 42 unităţi comerciale situate în Bacău, Piatra Neamţ
şi Bucureşti, un comerţ civilizat, de înaltă ţinută, dat fiind faptul că cca.25 % din producţia
societăţii este comercializată prin aceste magazine.
Retehnologizarea cu instalaţii şi linii tehnologice performante a însemnat o garanţie
a calităţii fără de care contractele externe, reprezentând in 2000 aproximativ 40 % din cifra de
afaceri a holdingului, nu ar fi fost posibilă. Atingând nivelul tehnic şi calitativ al produselor
occidentale, S.C. AGRICOLA İNTERNAŢIONAL S.A. concurează din plin pe piaţa SUA,
Japoniei şi a ţărilor occidentale din cadrul Pieţei Comune ( Germania, Italia, Franţa, Elveţia,
Anglia ) pentru care are agreate sanitar-veterinar capacităţile de producţie, graţie unui efort
uriaş de a face faţă unei concurenţe acerbe şi unei politici discriminatorii in comerţul
internaţional precum şi un mediu fiscal şi vamal ostil.
Criteriile de selecţie a distribuirii se bazează pe următoarele criterii : plata imediată;
volum; loialitate; relaţia anterioară; cererea unei game largi de produse.
Totalul vânzărilor interne se împarte în funcţie de zonele cu venituri mari - 19%,
mijlocii - 70%, mici - 11%, in figura 4. astfel :Ţ

STRUCTURA VÂNZARILOR IN FUNCŢIE DE


VENITURILE POPULAŢIEI
11% V anzari in segmentul cu
venituri mari
70%
V anzari in segmentul cu
venituri medii
19%
V anzari in segmentul cu
venituri mici

Figura 4 Structura vânzarilor in funcţie de veniturile populaţiei

Vânzările firmei Agricola după canalul de distribuţie: 38% - vânzări en-gros, 36%
cu amănuntul, 26% - prin reţea proprie de magazine.
Piaţa externă a S.C. AGRICOLA S.A. este extinsă. Astfel societatea exportă :
- carne de pasăre în : Germania, Elveţia, Bulgaria
- carne de porc în : Macedonia, Republica Moldova
- conserve în : Germania, Anglia
- carne de vită în Suedia
- Salam Sibiu în Cehia.
Ponderea exportului a reprezentat în 2006, 15 % din cifra de afaceri.
Analiza comerţului exterior cu produse agroalimentare a dus la constatarea că
România este net importatoare de asemenea produse, cu un deficit al balanţei comerciale de
peste 200 milioane de EURO, exportul agricol reprezentând numai 6,5 % din exportul total iar
importul 9,3 %. Cu o cifra de afaceri estimată în acest an la peste 600 milioane lei, Agricola
Internaţional ocupă o foarte bună poziţie în ierarhia economică de ramura.
Rezultatele se datorează într-o măsura substanţială unui management dinamic,
coerent, care a utilizat restructurarea ca pe o cale vitală de optimizare a activităţii - pentru că a
restructura înseamnă evident a schimba, a schimba elementele componente şi, mai ales, relaţii
interioare şi exterioare. Restructurarea unei societăţi nu poate începe decât cu definirea unei
strategii, cu decizia nodală privind identitatea sa, identitate definită cel mai sintetic de
evantaiul de produse şi de pieţe specifice care circumscrie, până la urmă, câmpul de bătălie,
armele utilizate, momentul acţiunilor, adversarii actuali şi potenţiali, sistemul de alianţe.

3.4. Realizări şi perspective privind activitatea S.C. AGRİCOLA


İNTERNAŢİONAL S.A.

S.C. AGRİCOLA İNTERNAŢİONAL S.A. BACAU este cel mai mare producător
de carne, ouă şi produse din carne din România.
În cadrul holdingului se produce întreaga cantitate de nutreţuri combinate necesare
creşterii şi îngrăşării efectivelor de animale şi păsări, efective care la data de 31 mai 2003
reprezentau 1.862.393 capete păsări; 109.365 porcine; 5.200 capete bovine, 4.400 capete
ovine; 11.273 iepuri.
De asemeni, se asigură din fermele proprii, pentru taiere, în totalitate carnea de
pasăre şi iepure, 90% din porcinele tăiate, la bovine asigurându-se din resurse proprii cca.
50%, ponderea deţinând-o achiziţiile de la populaţie şi societăţi specializate.
Societatea şi-a diversificat activitatea în favoarea sectorului zootehnic, industrial şi
de comerţ.
Programul investiţional de amploare dezvoltat in perioada 1995-1996, s-a desfăşurat
pe baza unei infuzii de tehnologie de vârf, vizând pe de o parte creşterea spectaculoasă a
eficienţei proceselor de producţie şi pe de altă parte alinierea riguroasă la standardele
internaţionale.
Importurile de utilaje s-au cifrat la aproximativ 20 mil. $ şi s-au structurat pe
următoarele obiective dominante :
- modernizarea abatorului de pasări în sistem STORK (Olanda), care are o
importanţă deosebită pentru societate;
- modernizarea sistemului de creştere la sol a puilor de carne şi găinilor de
reproducţie, tip BIG-DUTCHMAN şi LOHMANN(Germania);
- modernizarea sistemului de exploatare a găinilor ouătoare în baterii ecologice, tip
BIG-DUTCHMAN (Germania);
- echipamente incubaţie, tip BUCKEYE (Anglia);
- instalaţii muls şi pasteurizare lapte, tip TECHNODAIRY si ITALFARM(Italia);
- instalaţie infeliere-vaccumare, infeliere, cântărire şi etichetare, tip KRAMER &
GREBE ( Germania );
- instalaţie de prelucrare a grăsimilor, tip ALFA-LAVAL (Suedia);

Principalele efecte ale acestui program de modernizare sunt evidenţiate pe ansamblul


societăţii astfel :

Tabelul II
Nr. crt. Indicatori U/M Realizat2004 Previzion.2005
1. Cifra afaceri mil. lei 530.000 565.000
2. Cheltuieli totale mil. lei 541.576 547.000
3. Rata profitului % 6,4 6,7
4. Rata % 6,8 7,2
rentabilităţii

Indicatorul rata profitului se obţine raportând profitul societăţii la cifra de afaceri,


după formula :
Rp = P/CA,

iar rata rentabilităţii se obţine prin raportul dintre profit şi cheltuielile totale :

Rr = P/Ct

Perspectivele de dezvoltare ale S.C. AGRİCOLA İNTERNAŢİONAL S.A


BACAU trebuie considerate în contextul românesc, caracterizate de o piaţa în creştere, de
ameliorarea puterii de cumpărare a populaţiei şi un mediu concurenţial puţin activ.
Societatea şi-a diversificat activitatea în favoarea sectorului zootehnic, industrial şi
de comerţ, astfel că realizările obţinute şi planul de perspectivă pot fi prezentate după cum
urmează :
Tabelul III
Specificare U/M 2000 2001 2002 2003 Program
Anual
2004-
2006
1. Animale şi păsări
abatorizate t viu 37.1479 35.383 32.416 37.200 37.200

din care :
- Păsări “ 17.591 17.144 18.689 20.000 20.000
- Bovine “ 4.715 3.090 1.559 2.000 1.000
- Porcine “ 14.961 15.057 12.134 15.000 16.000
- Altele (iepure-ovine) “ 212 92 34 200 200

2.Carne tăiată t 25.741 24.157 23.123 26.000 26.000

3.Ouă consum mii buc 88.615 83.270 95.497 90.000 90.000

4.Furaje concentrate t 145.216 137.704 134.294 136.125 135.000

În cei 16 ani de existenţă, Agricola İnternaţional a realizat investiţii în valoare de 40


milioane USD, îndreptate către un spectru larg de obiective, pentru consolidarea unei
activităţi puternice şi flexibile :
-25.5000.000 USD pentru modernizarea sectorului d industrializare a cărnii de pasăre şi a
sectorului de exploatare a găinilor ouătoare ;
-5.000.000 USD pentru modernizarea sectorului de industrializare a cărnii si a laptelui ;
-5.600.000 USD pentru modernizarea sectorului de transporturi ;
-2.400.000 USD pentru modernizarea sectorului de prelucrare a nutreţurilor concentrate ;
-1.500.000 USD pentru implementarea S.A.P.
Aceste investiţii au constituit suportul realizării unei producţii anuale relativ
constante de 37.000 tone carne în viu şi peste 100 milioane de ouă.
În acelaşi timp, s-a urmărit creşterea productivităţii muncii în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de muncă pentru personalul din exploatare, graţie unui grad înalt de tehnologizare,
pe fondul unor condiţii de sanitaţie ideale.
Din producţia zilnică de 100 tone carne şi produse din carne şi 300 mii ouă ,
aproape jumătate se comercializează prin reţeaua zonală de Magazine şi Depozite Agricola
İnternaţional din Bucureşti, İaşi, Constanta, Galaţi, Buzău, Piatra Neamţ şi judeţul Bacău.
De asemenea, în prezent Agricola İnternaţional este una din puţinele unităţi
procesatoare de carne pasăre, porc şi vită din România agreată pentru exportul în Uniunea
Europeană şi Statele Unite ale Americii şi singurul exportator de carne din România.

2.6 Organigrama S.C. AGRİCOLA İNTERNAŢİONAL S.A.


PREZENTARE GENERALĂ A
S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU

Strada: Bacău, Calea Moldovei nr. 94

Telefon: 0234/577600
Fax: 0234/516573

Forma actuală de organizare:Societate comercială

Domeniul de activitate:

-Producere nutreţuri concentrate, reproducţie şi creştere


animale şi păsări, abatorizare şi industrializare carne.

- Comercializare carne şi produse din carne, ouă, lapte.

- Autobază transport

Statutul juridic actual : Societate pe Acţiuni

Structura acţionarilor în cadrul S.C.AGRICOLA


INTERNAŢIONAL S.A. se prezintă în felul următor:

71,39% acţionari persoane fizice

21,32% din acţiuni: F.P.S.

3% din acţiuni Moksel A.G.

1,64% din acţiuni S.I.F. Moldova

0,89% din acţiuni Prod. Export Bucureşti

0,44% din acţiuni B.A.S.A. Bucureşti

0,44% din acţiuni Avicola S.A. Bacău

0,44% din acţiuni Aicbac S.A. Bacău

0,44% din acţiuni Suinprod S.A. Bacău


Agricola Internaţional S.A. produce şi comercializează anual pe piaţa
internă şi la export peste 37000 tone de carne şi peste 100 milioane de ouă.
Pentru realizarea acestei producţii societatea exploatează importante efective de
păsări şi animale, care în prezent sunt de peste 2,5 milioane de pui şi găini,
90.000 de porci şi 1.000 de bovine.
Pentru a satisface într-un grad cât mai înalt cerinţele de
îmbunătăţire a calităţii produselor livrate pe piaţa internă şi
externă societatea a realizat un amplu program de modernizare
şi dezvoltare a capacităţlor de producţie de peste 32 milioane
USD, finanţat din profitul reinvestit în totalitate şi din credite
bancare.

În cadrul procesului de producţie un rol important revine


materialului biologic, care este importat de la firme cu renume
în domeniu din Europa.

În acelaşi timp societatea are o mare importanţă zonală


asigurând locuri de muncă pentru 2594 de salariaţi structuraţi
astfel:

-după studii

Studii superioare 186


Ingineri 89
Subingineri 16
Economişti 60
medici veterinari 12
alte categorii 9
Studii medii 67
Muncitori 2241
cu înaltă calificare 105
Calificaţi 1878
Necalificaţi 258
-pe grupe de vârstă

Grupa de vârstă Bărbaţi Femei


15-20 ani 33 38
21-25 ani 120 176
26-30 ani 259 352
31-40 ani 428 470
41-50 ani 252 172
51-60 ani 193 100
Peste 60 ani 1 _
Total 1286 1308

-pe grupe de vechime în muncă

Vechimea Bărbaţi Femei


1-5 ani 47 43
5-10 ani 200 188
10-15 ani 392 394
15-20 ani 405 461
peste 20 de ani 242 222
Total 1286 1308

-pe domenii de activitate

Administraţie (financiar, 250


contabilitate,

personal)
Cercetare dezvoltare 8
Distribuţie-vânzări 330
aprovizionare
Producţie 2006

Pentru a reuşi integrarea producţiei pe principiul


specializării pe produs, Agricola Internaţional s-a reorganizat în
trei centre de profit şi două centre de cost şi anume:

Departamentul 1- Avicola-centru de profit specializat în :


creşterea păsărilor pentru producţie şi reproducţie; abatorizarea
şi industrializarea cărnii de pasăre; valorificarea produselor din
carne de pasăre, ouă consum, praf de ouă, păsări vii, ouă de
reproducţie prin Departamentul Magazine Agricola Internaţional
al societăţii şi la terţi prin Biroul Vânzări al departamentului,
precum şi la export prin Biroul Import-Export al societăţii.

Departamentul 2-Carbac-centru de profit specializat în:


creşterea porcilor pentru producţie şi reproducţie; creşterea
bovinelor pentru carne şi lapte; abatorizarea porcilor taurinelor
şi ovinelor; industrializarea cărnii; valorificarea cărnii şi
produselor din carne prin Departamentul Magazine Agricola
Internaţional al societăţii şi la terţi prin intermediul Biroului
Vânzări al departamentului, precum şi la export prin Biroul
Import-Export al societăţii.

Departamentul 3- Magazine Agricola Internaţional-


centru de profit specializat în:vânzarea en detail şi en gross a
produselor proprii şi complementare. Intreprinderea dispune în
prezent de 26 magazine proprii amplasate după cum urmează:
Bacău 11, Moineşti 1, Oneşti 2, Tg. Ocna 1, Comăneşti 1, Piatra
Neamţ 3, Iaşi 1, Galaţi 1, Buzău 1, Bucureşti 4.
Departamentul 4- F.N.C.-centru de cost specializat în:
achiziţionarea cerealelor şi a altor resurse furajere; fabricarea
nutreţurilor combinate pentru efectivele de păsări şi animale
ale societăţii şi la terţi.

Autobaza 5-centru de cost organizat în coloane specializate


pentru transporturi interdepartamentale şi la terţi.

Parcul auto este alcătuit din 63 autovehicule de diferite tipuri şi dimensiuni.

Principale direcţii şi obiective pe termen scurt şi


mediu:

1. CREŞTEREA REŢELEI DE MAGAZINE

2. MODERNIZAREA SPAŢIILOR COMERCIALE


EXISTENTE

3. CREŞTEREA VOLUMULUI VÂNZĂRILOR3.2 PRODUSELE


ŞI SERVICIILE OFERITE DE AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A.

Comercializarea unui produs pe o piaţă necesită o înţelegere aprofundată


a mecanismelor care o guvernează. Înţelegerea acestora este în centrul atenţiei
marketingului, corespunde conceptului de marketing care este sinonimul
orientării eforturilor spre consumator, privilegiază piaţa şi pe componenţii ei.
.

Produsele oferite de Agricola Internaţional sunt:

Carne de pui tăviţe:

Carne de pui- pungi


Ouă şi praf de ouă

Carne de porc şi vită


Carne de oaie

Salamuri crude

Preparate din carne

Conserve

Produse lactate

S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. OFERĂ:

1. O gamă largă de produse alimentare.


. 2. Preparate obţinute în cadrul abatoarelor proprii.

3. O reţea de distribuţie care care asigură un flux contiuu


de produse, atât pentru piaţa internă cât şi pentru cea externă.

4. Existenţa unui număr însemnat de puncte de vânzare


proprii.

5. O serie de avantaje şi reduceri pentru clienţii fideli


firmei.

CONCURENŢA

Ca regulă generală, firma nu este singură şi nestingherită


în acţiunile sale pe piaţă. Poziţia de monopol este tot mai rar
întâlnită. Concurenţa orizontală (cea cu produse similare) sau
verticală (cea cu produse diferite, dar având aceeaşi utilizare)
poate zădărnici eforturile firmei.

Concret, se poate vorbi de concurenţă de soluţii,


concurenţă generică, concurenţă de produs şi concurenţă de
marcă.

Pe pieţele moderne, cele mai serioase şi mai numeroase


probleme de marketing sunt ridicate de concurenţa dintre
mărci.
Principalii concurenţi ai Agricola sunt: Agribac Investrand S.A.

Bacău şi Cosarom S.A.

FURNIZORII
Pentru a ieşi pe piaţă cu o anumită gamă de produse şi
servicii, firma trebuie să preia, la intrare, o anumită combinaţie
de resurse.

Agenţii de la care întreprinderea cumpără resurse de orice


natură, repere şi părţi de produs în cadrul unor relaţii
comerciale durabile poartă numele de furnizori.

Furnizori pot exercita anumite influenţe şi presiuni asupra


firmei.

Principalii furnizori de la care se aprovizionează S.C.


AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. sunt:

FURNIZORI DE CEREALE
CERES SMIRNA IALOMIŢA

CEREALCOM CĂLĂRAŞI

GAAD INVEST INTERNAŢIONAL S.R.L.

S.C. TIS INTERNAŢIONAL BACĂU

S.C. P.C.O. BACĂU

UNIREA GĂICEANCA BACĂU

INTERTRADE UNION S.A.

SEMROM MOLDOVA S.A. BACĂU

HOLDING AGROFAM FETEŞTI

3 GENERAL LEASING S.A.

RUSSEL CONSTANŢA

AGROCOM GROUP S.R.L. BUCUREŞTI


PRODAGRO ZORLENI

CEREALCOM VASLUI

OCOLUL SILVIC BACĂU

SERVCHIMEX VULTURENI

AGRICOM SERVICE FILIPEŞTI

AGROVITAN S.R.L. BACĂU

AGROMAIS V. SEACĂ

SERVAGRICOM S.A. SECUIENI

TEHNOIND GHIGOIEŞTI

LEO S.R.L. DRINCENI VASLUI

CEREALCOM BOTOŞANI

A.N.R.S. UT-315 BUCECEA BOTOŞANI

AGROMEC S.A. NICHITENI BOTOŞANI

COMCEREAL NEAMŢ

IZVORUL ALB S.R.L. VASLUI

OIL PYCMA S.R.L. TIMIŞOARA

FURNIZORI DE ŞROT SOIA


SOFOCO S.R.L. BUCUREŞTI

LIBERTATEA DOROHOI

REMIANA TUTOVA

PRODBAC LTD S.R.L. BACĂU

S.C. ULENA RĂCĂCIUNI

INTERLINK INVESTIŢII S.R.L. BUCUREŞTI

AGREX SHIPPING & TRADING CONSTANŢA

ULTEX ŢĂNDĂREI

EXPUR URZICENI S.A.

IZVORUL ALB S.R.L. VASLUI

CONSTRUCT CAMAT S.A. PERIENI


FURNIZORI DE TĂRÂŢE
ALEXANDRIA COM S.R.L. BACĂU

COMBIVRA S.A. FOCŞANI

HARMOPAN S.A. MIERCUREA-CIUC

FURNIZORI DE FURAJE
COMBIMAR S.A. BAIA MARE

AGROPROD IMPEX S.R.L. SATU- MARE

FURNIZORI DE SARE
SALINA TG. OCNA

FURNIZORI DE FOSFAŢI
SOFERT S.A. BACĂU

MARCHIM S.A MĂRĂŞEŞTI

MARITIME TRADING A&O

AGROVITAN S.R.L. BACĂU

FURNIZORI DE PESTICIDE
AECTRA AGROCHEMICALS BUCUREŞTI

FURNIZORI DE AMBALAJE DIN POLIETILENĂ


MULTIPLAST BUCUREŞTI

DIAPLAST FOCŞANI

FURNIZORI DE AMBALAJE METALICE


AMEP PACK TECUCI

FURNIZORI DE AMBALAJE DIN CARTON


BAC PRINT BACĂU

FURNIZORI DE AMBALAJ, HÂRTIE IGIENICĂ


LETEA BACĂU

FURNIZORI DE LUBRIFIANŢI
LOSADO BACĂU

FURNIZORI DE ACUMULATORI
RIEL BACĂU
FURNIZORI DE ANVELOPE
DRAGOŞ TRADING COMPANY BACĂU

FURNIZORI DE PIESE DE SCHIMB


TRACOROM BACĂU

FURNIZORI DE MEMBRANE
DARIMEX AGROPRODEX ARAD

FURNIZORI DE DETERGENŢI
PHOENIX NATUR MIERCUREA- CIUC

FURNIZORI DE CLIPSURI
GASTROPROD BUCUREŞTI

FURNIZORI DE SODĂ CALCINATĂ, SODĂ CAUSTICĂ ŞI CLORURĂ


DE VAR
CHIMCOMPLEX BORZEŞTI

FURNIZORI DE BECURI INCANDESCENTE ŞI LĂMPI CU


FLUOR
ROMLUX TÂRGOVIŞTE

FURNIZORI DE CAŞEROLE ŞI ROLE CRYOFILM


M & M PRODUCT BRAŞOV

FURNIZORI DE OXIGEN TEHNIC


ELECTRONUS PIAF BACĂU

FURNOZORI DE MATERIALE PENTRU REBOBINAT MOTOARE


SIMULTAN DIVERS BACĂU

ELECTRIC GENERAL SERVICE BACĂU

FURNIZORI DE RULMENŢI
GHEZACO BACĂU

FURNIZORI DE CIMENT ŞI VAR


MOLDOCIM BICAZ

FURNIZORI DE FĂINĂ ALBĂ ŞI MĂLAI


PAMBAC BACĂU
FURNIZORI DE MATERIALE FEROASE ŞI VOPSELE
METALBAC & FARBE BACĂU

FURNIZORI DE MATERIALE ELECTRICE ŞI UNELTE DIVERSE


COMAT BACĂU
FURNIZORI DE APĂ POTABILĂ ŞI EVACUARE APE UZATE
RAGC BACĂU

FURNIZORI DE GAZE NATURALE


DISTRIGAZ NORD S.A. TG. MUREŞ, SUC. BACĂU

FURNIZORI DE CURENT ELECTRIC


S.C. ELECTRICA S.A. BUCUREŞTI, SUC. BACĂU

FURNIZORI DE SERVICII DE TELEFONIE


C.N. ROMTELECOM S.A., DIR. DE TELECOMUNICAŢII BACĂU

CLIENŢI

Cheia micromediului de marketing este clientela. Ea


constituie destinaţia şi raţiunea eforturilor firmei şi se prezintă
prin piaţa efectivă a întreprinderii, în fiecare moment al
existenţei sale. Clientela poate fi formată din consumatori care
distrug produsele prin consum efectiv, sau din utilizatori, care
folosesc însuşirile produselor pentru a realiza alte produse. În
primul caz, produsele devin bunuri de consum, iar în al doilea
caz, sunt bunuri industriale.

Clienţii firmei pot fi plasaţi în unul sau mai multe din


următoarele tipuri de pieţe:

- piaţa bunurilor de consum, anume aceea pe care


acţionează consumatorii;

- piaţa industrială, pe care acţionează utilizatorii


industriali;

- piaţa de distribuţie, pe care acţionează distribuitorii şi


agenţii de schimb.
- piaţa bunurilor publice sau piaţa guvernamentală pe care
acţionează statul, organizaţiile non-profit şi administraţia
publică care finanţează sau cumpără bunuri de folosinţă
colectivă precum drumurile, podurile, rezervaţiile, parcurile,
securitatea naţională şi individuală, şcolile publice, etc.

În cele mai frecvente cazuri, firma se adresează mai


multor tipuri de pieţe, simultan.

Pentru că Agricola Internaţional S.A. desface cca 40% din producţia sa


prin propriile magazine, restul de 60% fiind vândută către terţi, intr-un număr de
aproape 1500 firme a căror colaborare este nestatornică şi la export, voi prezenta
în primul rând clienţii de pe piaţa externă, care deţin o pondere importantă în
totalul vânzărilor şi doar cei mai importanţi clienţi de pe piaţa internă:
Pe piaţa externă aceştea sunt:

WERNER SIMON GMBH, GERMANIA-pentru conserve


PRONOX GMBH, GERMANIA-pentru carne de pasăre
PRO-VOST HELMULT STIMMING GMBH, GERMANIA-pentru carne
de pasăre
FAUPEL S.A., ELVEŢIA-pentru carne de pasăre
STELA TRADE, MACEDONIA- pentru carne de porc
Trebuie reţinut că valoarea exportului spre aceste ţări s-a ridicat în anul
2000 la 2.541.000 USD (39.426.000 mii lei), iar transportul produselor s-a
efectuat integral cu maşini proprii Agricola Internaţional(4 buc. Mercedes de 20
tone).
Pe piaţa internă principalii clienţi sunt:

YOUR FRIEND S.R.L. BACĂU


STENYON BUCUREŞTI
AMIRAL MIERCUREA CIUC
DANTEX TG. JIU
GENU S.R.L. BACĂU
MEDAS IMPEX S.R.L. P. NEAMŢ
PRACTIC BUCUREŞTI

4.5 OBIECTIVE DE ATINS

1.Dezvoltarea în următorii ani a unei reţele proprii de


ditribuţie, în completarea celei deja exitente, la nivel naţional în
oraşele mari: Braşov, Cluj, Sibiu, Craiova, Timişoara, pentru ca
vânzările prin spaţiile proprii şi închiriate să ajungă la cca. 50-
60% din cifra de afaceri.

2. Modernizarea magazinelor existente.

3.Creşterea volumului vânzărilor.