Sunteți pe pagina 1din 8

1

PROIECT EDUCAȚIONAL LOCAL

SIMPOZION DE CREAȚIE PLASTICĂ

„NATURA NE ASEAMĂNĂ, EDUCAȚIA NE UNEȘTE ”

EDIȚIA aIIa

3 IUNIE 2022

Motto: „ Natura îți dă zilnic exemplul de a trăi” Nicolae Iorga


PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 14.12.2021 – 29.06.2022

AN ȘCOLAR 2021- 2022

ORGANIZATOR,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI


PROF. PLEŞA MIRELA

COORDONATORI:

EDUCATOARE, COMAN LUMNIȚA

PROF.CREȚAN CRISTINA
2

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

PROFESOR CONSILIER, UNGUREANU CLAUDIA

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, BĂZĂVAN LARISA

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR, BEJINARU ELIDA

PROF.ÎNV PREȘCOLAR ȚÎRCĂ FLOROIU MARIA

BIBLIOTECAR, TRUȘCĂ ABIANA

INFORMATICIAN, UNGUREANU STĂNCIOIU ANA-DIANA

Primăria oraș Țicleni Primar, Radu Constantin


Nr……./…………...

Inspector, Accesare Fonduri și Dezvoltare Locală,


Avram Ileana

Casa de Cultură oraş Țicleni Coordonator Casa de Cultură,


Nr……/……………. Negreanu Paula-Cristina

Biblioteca Orășenească Țicleni Bibliotecari,


Nr……../…………….. Mărgineanu Elena
Vîrdarie Adriana

Biblioteca Școlară „Miron Dobroiu” Bibliotecar,


Nr………/…………… Trușcă Abiana- Sorina

REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI
3

Proiectul se desfășoară online şi se adresează preşcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice din


orașul Țicleni dar și din judetul Gorj și din țară.

Nu se percepe taxa de participare!

SIMPOZIONUL SE DESFĂŞOARĂ PE 2 SECŢIUNI.

SECŢIUNEA I-,,Natura-colțul de rai al pământenilor” – creaţii plastice preșcolari, grupa


pregătitoare și clasele I – IV (colaj, pictură, desen în creioane colorate sau carioca)

SECTIUNEA II – REVISTĂ ŞCOLARĂ, CD CU ISSN, ONLINE ADRESAT


CADRELOR DIDACTICE PE TEMA PROIECTULUI „ Natura ne aseamănă,
educația ne unește” (pentru cadrele didactice participante cu elevii la concurs)
ETAPELE PROIECTULUI

1. Formarea echipei de proiect, întocmirea proiectului și implementarea acestuia- 14.12.2021-


14.01.2022.

2. Lansarea oficială a proiectului/simpozionului – postarea acestuia pe site și adresa electronică a


școlii http://m.scoala-gimnazială-nr-1ticleni7.webnode.ro,concursuri școlare, www.didactic.ro
17.01.2022-18.02.2022.

3. Înscrierea participanţilor- 21.02.2022-31.03.2022. Formularul de înscriere – pentru fiecare


cadru didactic ( anexa 1 ) şi acordul de parteneriat (1 exemplare) vor fi completate şi trimise
împreună cu lucrările cadrelor didactice și lucrările copiilor. În fişă se va specifica adresa de
email pentru trimiterea diplomelor, adeverințelor și a CD ului.

4. Realizare bazei de date. 04.04.2022-13.05.2022.

Amenajarea expoziţiei în incinta Casei de Cultură Țicleni-16.05.2022-31.05.2022.

5. Simpozion local „Natura ne aseamănă, educația ne unește” jurizarea lucrărilor - 03 iunie


2022.
6. Expedierea diplomelor/adeverinţelor şi a auxiliarului cu ISSN în perioada: 06.06.2022-
30.07.2022, pe adresele de e mail ale cadrelor didactice participante.
7. Diseminarea și evaluarea proiectului – 25.06.2022-29.06.2022.

SECŢIUNEA I- ,,Natura-colțul de rai al pământenilor” – creaţii plastice (pictură, desen în

creioane colorate sau carioca vor fi realizate în format A4, tehnica la alegere ).

Lucrările secțiunii I vor fi expediate pe adresa de email.coman.luminita70@gmail.com,


scanate . Parteneriatul educaţinal se încheie doar pentru secţiunea I.

Vă rugăm să respectaţi următoare cerinţe:


4

1) Să se trimită lucrări care nu au mai participat la alte concursuri.

2) Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări /secțiune.

3) Vă rugăm completaţi modelul de etichetă oferit şi ataşaţi pe fiecare lucrare în colţul din
dreapta, jos- pe față.

TITLUL LUCRĂRII...................................................................................................................................................................................

NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞCOLARULUI/ ELEVULUI ………………………………….........................................................

GRUPA/CLASA......................................................................................................................................................................................

CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR.....................................................................................................................................................

GRĂDINIŢA/ŞCOALA ............................................................................................................................................................................

ORAŞ/ JUDEŢ........................................................................................................................................................................................

SECTIUNEA II – REVISTĂ ŞCOLARĂ, CD CU ISSN ONLINE, ADRESAT CADRELOR


DIDACTICE PE TEMA PROIECTULUI „ NATURA, PRIETENA MEA” (pentru cadrele
didactice participante cu elevii la concurs)

o Materialele vor fi predate electronic pe adresa de email:


coman.luminita70@gmail.com.
o Lucrarea va fi scrisă în Microsoft Word, format A4 font Times New Roman, cu
diacritice (caractere româneşti), corp de literă 12, tehnoredactată la 1,5 rânduri
1 pagină sau 1 + ½ pagini;
o Lucrarea trebuie să cuprindă titlul lucrării, la două rânduri numele autorului /
autorilor și unitatea de învăţământ.
o Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile
tehnice de redactare şi legea dreptului de autor.
”Natura ne aseamănă, educația ne unește”, se va finaliza prin realizarea revistei şcolare cu
ISSN în format electronic/CD ce va cuprinde lucrările cadrelor didactice îndrumătoare.
Fiecare cadru didactic va primi adeverință de publicare material în revistă cu ISSN.
RESURSE.
Umane: şcolari, elevi, cadre didactice, comunitatea locala.
 Temporale: decembrie 2021- iunie 2022;
 Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziţie, cameră video, aparat foto,
diplome, adeverinţe, invitaţii, revistă cu ISSN.
EVALUARE
5

Mediatizarea proiectului pe, site-ul școlii, concursuri școlare, mass media şi pe


www.didactic.ro.

REZULTATE SCONTATE

1. Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;

2. Realizarea unei expoziţii la nivel local;

3. Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice ;

4. cu ISSN cuprinzând lucrările participanţilor.

VALORIFICAREA PROIECTULUI

 Diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, şcolarilor, oficialităţilor locale şi


judeţene;
 Crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice.
Persoane de contact:

Coman Luminița , e-mail : coman.luminita70@gmail.com ,nr. telefon: 0767752925


6

ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL LOCAL
„NATURA NE ASEAMĂNĂ, EDUCAȚIA NE UNEȘTE”
Ediţia aIIa
14 DECEMBRIE 2021- 29 IUNIE 2022

Unitatea şcolară__________________________________________________
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)
Telefon unitate şcolară_______________________Fax_____________________
Nume cadru didactic participant_________________________________________
Specialitatea________________________________________________________
Telefon____________________________________________________________
Adresa e-mail________________________________________________

Nr.crt. Numele şi prenumele Grupa Tehnica Titlul lucrării


preşcolarului/elevului /Clasa
1.

2.

3.
ȘCOALA ………………………………….
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȚICLENI
STR. PETROLIȚTILOR,NR.686, STR………………………..NR……………
TEL: 0253234094
TEL……………………………..
NR……………DIN……………
NR…………DIN……………….

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL SIMPOZION LOCAL


7

„NATURA NE ASEAMĂNĂ, EDUCAȚIA NE UNESTE”

Încheiat astăzi, ……………………..

ÎNTRE:
- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȚICLENI, cu sediul în oraş Țicleni, str. Petroliștilor, nr. 686, județul
Gorj, reprezentată de prof. Pleşa Mirela- director și prof.limaba franceză- Crețan Cristina, educatoare- Coman
Luminița, coordoatori.
şi:
ȘCOALA/GRĂDINIȚA.......................................................................................................................,localitatea.........
........................................,județul..................,reprezentată prin ........................................................în calitate de
director şi……………………………………….. în calitate de partener în cadrul proiectului educațional „Natura ne
aseamănă, educația ne unește”- simpozion local de creație plastică.
Obiectul contractului
Obiectul contractului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre instituțiile partenere în vederea
organizării și desfășurării simpozionului local.
Obligațiile părților:
1) Organizatorul se obligă să presteze următoarele servicii:

- să informeze prin mijloacele aflate la îndemână grădiniţelor/școlilor despre organizarea și desfășurarea


simpozionului;

- să respecte termenul prevăzut în regulamentul stabilit;

- să organizeze expoziţia cu lucrările copiilor;

- să emită şi să distribuie diplomele preșcolarilor/elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare;

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

- să mediatizeze simpozionul în grădiniţă/școală;

- să trimită lucrările preșcolarilor/elevilor la adresa de mail menționată;

- să respecte regulamentul de desfăşurare al simpozionului.

Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil până la încheierea
simpozionului.

Clauze finale ale acordului: Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform calendarului stabilit.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȚICLENI GRĂDINIȚA/ȘCOALA……………….

Director, Director,

Prof. Pleşa Mirela Prof. ..............................


8

S-ar putea să vă placă și