Sunteți pe pagina 1din 10

CURTEA CHISINAU

DE APEL СНIýIГIДU COURT ОF APPEAL


2043, mrrn.Chiginёu, str.Teilor 4 4 Teilor str., Chiqinёu2043
www. instante justice.md; e-mail ; www. instante j ustice.md; e-mail :

rэас@justiсе.md cac@justice.md
Те|, (022) 4tJ9-209; Fах: (022) б35-З55 Tel. (022) 409-209; Fах: (022) 635-355

DISPOZITIE
nr.42
30 decembfie 202l mun. Chiqinбu

priviпd соmропе п|а со legiilor ;i со nstit uirea соmр let urilor de j udесаtЙ
iп cadrul Cur|ii de Apel Сhisiпdu репtru апul 2022

inbazaprevederilorart.6lalin. (l') qi alin. (2), аrt. 15 alin. (2)аП.lбlаliп.


( |l qi h) qi art. З7 alin. (2) din Legea privind organizarea judecйtoreascй
1) lit. Ь),
пr. 514 din 06 iulie 1995, cu referire 1а поrmеlе procesual civile qi procesual -
penale, Legea privind regimul juridic al adop{iei пr. 99 din 28 mai 2010, Legea
privind ечаluаrеа integritйlii institulionale пr. 325 din 23 decembrie 20l3, precum
Ei in vederea ехесutйrii Hotйririi Consiliului Superior а1 Magistraturii пr.2I9l8
din 05 martie 201З cu privire 1а desemnarea judecёtorilor in чеdеrеа specializйrii
pentru examinarea cauzelor сu implicarea miпоrilоr, НоtёrАrii Consiliului
Superior а1 Magistraturii nr. l98/10 din 17 aprilie 20l8 cu privire 1а desemnarea
judecбtorilclr in vederea specializйrii pentru ехаmiпаrеа cauzelor penale privind
traficul de fiinle umane 9i crime conexe, Hotйr0rii Consiliului Superior al
Magistraturii пr. 556125 din 27 noiembrie 2018 cu privire 1а instituirea
completelor specializate in materie de contencios administrativ (modificatй prin
Ноtёrбrеа Consiliului Superior al Magistraturii cu nr. 101/5 din 12 martie 2019),
Ноtйrбrii Consiliului Superior al Magistraturii пr. Збll din 18 ianuarie 20l8, сч
рriчirе 1а ulrele chestiuni се lin de ехаmiпаrеа de сйtrе judecйtorii а pricinilor de
declarare а insolvabilitalii, cu rеsресtаrеа prevederilor Legii cu privire la secretul
de stat пr. 245 diп 27 noiembrie 2008, НоtйrАrii Guvernului RM пr. 1 176 diп 22
decembrie .2010 cu privire la арrоЬаrеа Regulamentului cu privire la asigurarea
regimului secret in cadrul autoritafilor publice 9i al altor реrsоапе juridice, in
acord сu Нrэtйrбrеа Consiliului Superior а1 Magistraturii пr.2З5l|0 din 24 martie
20l5 (modificatё prin Ноtйrirеа Consiliului Suреriоr al Magistraturii пr. 3/1 din
10 ianuarie 2017), се рrоmочеаzй specia|izareajudecёtorilor, inclusiv, pentru
cauze се inrpun asigurarea secretului de stat, НоtёrАrеа Consiliului Superior а1
Magistraturii nr. 24l| diп 15 ianuarie 2019 (anexa пr. 1), cu respectarea pct. 4 -
10 Regularnentul privind modul de constituire а completelor de judecatй qi

Раgiпб l din 10
sсhimЬаrеа mеmЬrilоr acestora, aprobat prin НоtбrАrеа Consiliului Superior al
Magistraturii пr. 1l1/5 din 05.02.20|З,
DISPUN:

1. Se арrоЬй componenla numeric6,, а Colegiului penal al Cur{ii de Аре1


Chi;inйu in numбr de24judecйtori, а Colegiului civil, comercial 9i de contencios
administrat_iv al Cu(ii de Apel Chi;inйu in пumйr de З3 judecйtori.
2. Se арrоЬй componen{a поmiпаlй а judecйtorilor Colegiului penal а1 Cu(ii
de Аре1 Chiginйu, pentru апu12022, dupй cum urmеаzй:

l. Iordan Iurie 13. Juganari Marcel


2. Вriпzа Liubovi (suspendatй) 14. Lisii Ghenadie
3. Bulhac Ion 15. Minёscurt6Igor
4. Cecan Silvia 16. Morozan Ghenadie
5. Chiro;ca Igor 17. Moscalciuc Galina
6, Cojocari Elena 18. Robu Oxana
7. Dagula Sergiu 19. Spoialй Alexandru
8. Diaconu Mihail 20. Таlрй Boris
9. Dulghieru Dorin 21. Теlеuсй Stelian
l0. Gafton Alexandru 22. post vacant
l1. Galben Anatolie (detaqat) 23. post vacant
12. Girbu Silvia 24. post vacant

13. Se арrоЬё componenla nominalЁ а judecбtorilor Colegiului civil,


comercial qi de contencios administrativ al Cu(ii de Apel Chi;inбu, pentru anul
2022, duрй счm чrmеаzй:

1. Minciuna Anatolie l'l.Dutca Ina


2. Budйi Nelea 18. Guzun Maria
з. Anton Маriпа l9. [orgov Steliana
4. Аrпйut Sergiu (suspendat) 20. Malii Ala
5. ВбЬйlйu Denis 21. Mihaila Viorica
6. Вirса Boris 22. Мirа Ghenadie
'7. Bostan Angela 2З. Negru Vеrопiса
8. Corotchi Angela (suspendatй) 24. Pahopol Anatol
9. Buhnaci Virgiliu 25. Palanciuc Ecaterina
10. Сеrпаt Nina (detagatй) 26. PanovAna
11. Clim Eugeniu 27. Pruteanu Liuba
12. Clima Vladislav 28. Pulbere Ruxanda
13. Cojocaru Olga 29. Secrieru Ion
14. Cotorobai Vitalie 30. Sirbu Victoria
l5. Соtrutй Iurie 31. furcan Ion
16. Da;chevici Grigore З2. post vacant
33. post vacant

Pagin1 2 din l0
14. Se constituie in cadrul Colegiului penal al Curlii de Apel Chiqinйu,
completurile de judecatй 9i se desemneaza preýedintii acestora, pentru апul 2022,
duрй cum чrmеаzй:

Completul пr. 1, соmрчs din:


Iordan Iurie - preqedintele completului
Jчgапаri Marcel mаr(i, sala de gedin(й пr. 1

Cojocari Elena

Completul пr.2, соmрчs din:


Сесап Silvia - pregedintele completului mаr{i, sala de gedin{й пr. 2
Dagu{a Sergiu
Girbu silvia

Completul пr.3, compus din:


Robu Oxana - pregedintele completului
Таlрй Boris miеrсчri, sala de 9edin{i пr. 2
Мiпйsсчrtб Igor

Completul пr.4, compus din:


Sроiаlй Alexandru - pregedintele completului
Diaconu Mihail miеrсчri, sala de Eedin{i пr. 1

Dulghieru Dorin

Completul пr. 5, соmрчs din:


Moscalciuc Galina - pregedintele completului
joi, sala de gedin{й пr. 5

Completul пr. 6, (specializat iп materia сопtrаvеп|iопаld 9j iп activitatea


judecdtorulai de iпstrac|ie) compus din:
Теlечсё Stelian - pregedintele completului
Gafton Alexandru zilnic, sala de ;еdiп{й пr.3
Chiro;ca Igor

Completul пr. 7, (specializat iп materia сопtrаvеп|iопаld лi iп activitatea


judecdtorului de iпstrac|ie) compus din:
Bulhac Ion - pregedintele completului
Morozan Ghenadie zilnic, sala de ;edin{й пr. 4
Lisii Ghenadie

Completul пr. 8, (specializat iп ехаmiпаrеа ас|iапilоr се imрап asigarareo secretalai


de stat, iп caaze репаlе) сопрus din:
Iordan Iurie - pregedintele completului
Gafton Alexandru
Lisii Ghenadie

Paginй 3 din l0
Completul пr.9, (specializattп ехаmiпаrео ac|iuпilor се imрuп asigurarea secretului
de stat, iп cauze реисlе) соmрчs din:
Robu Oxana - pregedintele completului
Мiпйsсurtё Igor
моrоzап Ghenadie

15. Cauzele penale cu implicarea minorilor, чоr fi examinate de completul


пr. l 9i пr. 3 din cadrul Colegiului penal al Cur[ii de Apel Chiginйu.

l6. Cauzele penale din domeniul combaterii traficului de fiinte umane qi а


сrimеlоr conexe, чоr fi examinate de completul nr. 2 qi пr. 4 din cadrul Colegiului
penal а1 Cu(ii de Apel Chiqinёu.

17. Conflictele de соmреtеп!ё pozitive gi negative, strйmutйrilе, сопехбrilе,


in materie репаlй qi сопtrачеп{iопаlй, vor fi examinate de completurile пr. 6 9i пr.
7 din cadrul Colegiului penal а1 Cur|ii de Apel Chi9inёu.

Cauzele penale privind transferul реrsоапеlоr condamnate qi


18.
recunoaýterea hоtйrбrilоr penale ale instan{elor strйine, чоr fi examinate de
complete unipersonale, compuse de judecйtorii din cadrul Colegiului penal а1
Cu(ii de Аре1 Chiginёu, cu excep{ia judecйtorilor specializati in materia
contravenlional6 qi in activitatea judecйtorului de instruc{ie.

апul202\ in cadrul Colegiului civil, comercial qi de


19. Se constituie pentru
contencios administrativ а1 Cur(ii de Apel Chiqinйu, completurile de judecatй in
materie de drept соmuп, contencios administrativ gi materie de insolvabilitate gi
se desemneazё pregedintii acestora, dupй счm чrmеаzй:

Completul пr. 1, compus din:


Budёi Nelea - pre;edintele completului apel - joi, sala de ;edin{й пr. б
Dutca Ina rесurs - mаr{i
вёьйlёu Denis

Completul пr.2, compus din:


Pruteanu Liuba - pregedintele completului apel - mаr{i, sala de qedin{й пr. 9
Соtru{ё Iurie recurs - joi
lurcan Ion

Completul пr.3, compus din:


Panol,Ana - pregedintele completului apel - joi, sala de qedin{й пr. 9
Anton Marina rесurs - mаr{i
Cojocaru Olga

Paginё 4 din 10
Completul пr. 4, compus din:
Pahopol Anatol - pregedintele completului apel - mаr{i, sala de ;edin{i пr. 6
Pulbere Ruxanda rесчrs - joi
Mihaila viorica

Completul пr. 5, соmрчs din: apel - joi, sala de ;edin{й пr. 7


Clima Vladislav - pregedintele completului rесurs _ mar{i
cotorobai vitalie
Malii Ala

Completul пr. 6, compus din: apel - miеrсчгi, sala de gеdiп{й пr. 7


Guzun Maria - pregedintele completului rесчrs - lчпi
sirьu victoria
Buhnaci Virgiliu

Completul пr.7 (specializat iп ехаmiпаrеа ac|iuпilor iп сопtепсiоs adminЫrativ),


compus din:
Minciuna Anatolie - preqedintele completului
Palanciuc Ecaterina рrimа instantё, recurs - luni, sala пr. 6
Negru Veronica apel - miеrсuri, sala пr. б

Completul пr. 8 (specializat tп ехаmiпаrеа ас|iuпilоr iп сопtепсiоs admiпЫrativ),


compus din:
Bostar Angela - pre;edintele completului
Grigore
Daqchevici prima instantё, recurs - joio sala пr. 9
Mira Ghenadie apel - mar{i, sala пr. 7

Completul пr. 9 (specializat |п materie de iпsolvabililate, reorgaпizare si dizolvare а


persoaпelor), compus din:
Clim Eugeniu - pre9edintele completului
Iorgov Steliana Marfi qi joi, sala de qedin{i пr. 12
Secrieru Ion

Completul пr. 10 (specializat iп materie de insolvabililate, reorganizare si dizolvare а


реrsоапеlоr), compus din:

Вirсё Boris - pregedintele completului Mar{i qi joi, sala de qedin{й пr. 12

Completul пr. 11 (specializat iп ехаmiпаrеа ac|iaпilor се imрuп asigurarea secretului de


stat, itt cauze de сопtепсiоs odmiпistrativ), compus din:
Minciuna Anatolie - preqedintele completului
Negru Vеrопiса
Bostart Angela

Paginё 5 din 10
Completul nr. 12 (specializat tп ехаmiпаrеа ac|iaпilor се imрuп asigararea secretului
de stat, tп cauze civile), compus din:
Bostan Angela - pregedintele completului
Cojocaru Olga
Mihaila viоriса

20. Cauzele civile, сu privire 1а rесuпоаýtеrеа qi executarea hotar6rilor


arbitrale strйiпе, se vоr examina de completele, compuse de judec5torii Colegiului
civil, comercial 9i de contencios administrativ al Cu(ii de Аре1 Chiginйu, cu
excep{ia judecйtorilor specializa{i in examinarea ac{iunilor in contencios
administrativ 9i in materie de insolvabilitate, reorganizare qi dizolvare а
реrsоапеlоr juridice.

21,. Ca.uzelecivile, privind regimul juridic а1 adop{iilor nalionale (in ordine


de аре1 9i rесurs), se чоr examina de judecйtorii specta|tza\t in examinarea
саuzеlоr civile cu implicarea minorilor, mеmЬri ai Completului nr. 1 din cadrul
Colegiului civil, comercial qi de contencios administrativ а1 Cu(ii de Аре1
Chiqinйu.

22, Cauze|e civile, privind regimul juridic al adop{iilor internationale,


сеrеrilе privind inapoierea copilului in statul reqedinlei sale obiqnuite qi
exercitarea dreptului de yizitare а copilului, se vоr examina de complete
unipersonale specialtzate in examinarea cauzelor civile cu implicarea minorilor,
compuse din judecёtorii Colegiului civil, comercial 9i de contencios administrativ
al Cu(ii de Apel Chiqinбu, Budбi Nelea 9i Mihaila Viorica.

23. Cc,,nflictele de competen!й Ei сеrеrilе de strйmutаrе, in materie de drept


comun, se чоr soluliona de сйtrе judecйtorii din cadrul Colegiului civil al Cu(ii
de Apel Chiginйu, cu exceplia completelor specializate.

24. Conflictele de competen!6 qi сеrеrilе de strйmutare, саrе араr 1а

ехаmiпаrеа actiunilor de contencios administrativ, intre instantele specializate in


examinarea aciiunilor de contencios administrativ, instan{ele de drept comun qi
specializate in materie de insolvabilitate, se чоr solutiona de completurile
specializate in examinarea ac{iunilor in contencios administrativ.

25. Conflictele de соmреtеп{й Ei сеrеrilе de strбmutare, саrе араr in cadrul


examinйrii dosarelor de insolvabilitate, reorganizare gi dizolvare а реrsоапеlоr
juridice, se чоr solu{iona de completul specia|izat in materie de insolvabilitate,
reorganizare 9i dizolvare а persoanelor juridice, stabili prin prezenta dispozilie.

Раgiпй б din l0
2б. Judecйtorilor completului specializat in materie de insolvabilitate,
reorganizare qi dizolvare а реrsоапеlоr juridice, li se чоr repartiza spre ехаmiпаrе
in ordine de rесurs 9i cauze civile in materie de drept соmuп.

27. Cauzele privind controlul judiciar asupra activitelii de testare а


integritйlii profesionale чоr fi examinate de judecбtori desemnati prin Ноtйrirеа
Consiliului Superior а1 Magistraturii.

28. in situalia numirii ре parcursul anului а unui judecйtor nou in cadrul


Сuцii de Аlэеl Chiqinйu, апulаrеа suspendйrii sau incetarea detaqйrii judecйtorilor
Cu(ii de Аре1 Сhigiпёu, acegtia, prin dispozilia pre;edintelui instan{ei, vor fi
incluqi in unul din completurile Colegiului respectiv, confolTn componenlei
пumеriсе 9i nominale арrоЬаtе, in ordinea qi modul determinat de lege 9i
Regulamentul пr. 11l/5 din 05 februarie 20|З.

29. Judecйtorii completului specializat in materie de insolvabilitate,


reorganizare 9i dizolvare а реrsоапеlоr juridice, se desemneazб iп calitate
judecёtori suplean{i 1а judecarea cauzelor civile de drept соmuп, in cazurile
justificate de imposibilitate а constituirii completurilor.

30. Judecйtorii specializati in mаtеriе de drept civil, Guzun Maria, Pahopol


Anatol, Sirbu Victoria qi Mihaila Viorica se desemneazй in calitate de judecйtori
supleanli pentru examinarea ac{iunilor de contencios administrativ, la necesitate
constituind individual un complet distinct specializat in materia de contencios
administrativ.

3l. Judecёtorii specializali iп materie de drept civil Buhnaci Virgiliu, Malii


Ala qi Cojocaru Olga se desemneazб in calitate de judecёtori supleanti pentru
examinarea cauzelor in materie de insolvabilitate, reorganizare gi dizolvare а
persoanelor juridice, la necesitate constituind individual un complet distinct
specializat in materia respectivй.

32. Judec6torii а сйrоr specializare а fost modificatй prin prezenta dispozilie,


din materie de contencios administrativ in materie сiчilё qi invers din materie
сiчilй in materie de contencios administrativ, vor acliona in conformitate сu
prevederile art. 199 Codul administrativ, in privinta cauzelor civile 9i respectiv de
contencios administrativ pendinte. Procedurile de contencios administrativ
atribuite Curlii de Apel Chi;inйu са primЁ instan!6 сопfоrm art. |99 alin. (1) ýi (2)
din Codul administrativ gi procedurile de apel а сйrоr examinare а fost inceputб
in completurile de judecatб in materie de contencios administrativ constituite
pentru anul 2021, dar саrе nu аu fost finalizate рiпб la sfбrqitul acestui an, se чоr

Paginб 7 din l0
examina de aceleaqi completuri de judecatй, cu exceplia се dеriчй din modificarea
specializйrii dispusё prin prezenta dispozilie.

З3. Judecёtorii in materie civilй, а сйrоr specializare, а fost modificatб prin


prezenta dispozilie, чоr continua judecarea саuzеlоr civile pendinte, а сйrоr
ехаmiпаrе а fost inceputa, in aceleaýi completuri, in care а fost inceputё
examinarea cauzei. Cauzele а сйrоr examinare nu а fost inceputё, vor fi remise in
baza prezentei dispozilii, репtrч redistribuire aleatorie, prin intermediul
Programului Integrat de Gestionare а Dosarelor, Secliei penale din cadrul
Direcliei eviden!6 9i documentare рrосеsuаlй, саrе ч-а verifica intrunirea condiliei
impuse.

34. Judecйtorii generaliqti in materie репаlй, а сйrоr specializare а fost


modificatб in anul 2022, in contravenlionalй qi activitatea judecйtorului de
instruclie, \/or continua judecarea cauzelor penale pendinte а сйrоr ехаmiпаrе а
fost iпсерutё, in aceleaqi completuri, in саrе а inceput ехаmiпаrеа cauzei. Cauzele
penale in ordine de apel qi recurs, а сйrоr examinare nu а fost inceputй, vor fi
remise inbazaprezentei dispozilii, репtru redistribuire aleatorie, prin intermediul
Programului Integrat de Gestionare а Dosarelor, Sec{iei penale din cadrul
Direcfiei eviden!ё qi documentare procesua16, саrе ч-а verifica intrunirea condiliei
impuse.

35. Jurlecйtorii in materie репаlй, а сйrоr specializare, а fost modificatб prin


prezenta dispozilie, чоr continua judecarea cauzelor penale pendinte а сйrоr
ехаmiпаrе а fost inceputё, in aceleaqi completuri, in саrе а fost inceputй
examinarea cauzei.

36. Judecёtorii specializa{i in materia contraven{ionalй qi


activitatea
judecйtorului de instructie, а сёrоr specializare а fost modificatб prin prezenta
dispozilie, in сеа а judecйtorilor generaliqti in materie репаlй,iпЬаzа prezentei
dispozilii, !,оr remite Sec{iei penale din cadrul Direcliei evidentй qi documentare
рrосеsчаlй, cauzele pendinte in materia contraven{ionalй 9i сеа а judecбtorului de
instruclie, pentru redistribuire aleatorie.

З7. Ju<lecйtorii generali;ti in materie репаlй, se desemneazd in апul 2022 iп


calitate de judecйtori suplean{i, 1а examinarea cauzelor in
materia
сопtrачепli,эпаlй qi in activitatea judecйtorului de instructie, iаr judecйtorii
specializali in anul 2022 in materia contravenlionalё 9i in activitatea judecйtorului
de instruc{ie, se desemneazб, iп calitate de judecйtori suplean{i generaliqti in
materie репа15.

Paginй 8 din 10
38. in cazul incompatibilitйlii tuturor judecбtorilor in materie репаlё sau
civilй, de а participa 1а examinarea unei cauze concrete, in conformitate cu аrt. 37
alin. (2) din Legea privind organizarea judecйtoreasc6, se desemneazd in calitate
dejudecёtori suplean{i, pentru dosarele civile - judecёtorii membri ai Colegiului
Penal, iar pentru dosarele penale - judecйtorii membri ai Colegiului civil,
соmеrсiаl 9i de contencios administrativ al Curtii de Аре1 Chiginёu.

39. in
cazul necesitйlii inlocuirii unui judecйtor а1 completului constituit
сопfоrm prezentei dispozilii gi саrе nu este rароrtоr intr-o calzб сопсrеtё,
schimbarea lui se ча opera aleatoriu prin Programul Integrat de Gestionare а
Dosarelor, iar figa de repartizare ча constitui temeiul examinбrii cauzei in
componenta completului de judecatй din саrе а йcut parte judecёtorul inlocuit.

40. in judecбtorului rароrtоr, intr-o


cazul existenlei temeiului de iпlосuirе а
cauzб сопсrеtё 9i desemnйrii de сйtrе Programul Integrat de Gestionare а
Dоsаrеlоr а altui judecйtor rароrtоr, mеmЬrч al altui complet, judecarea cauzei va
avea 1ос in completul acestuia, exclusiv in baza prezentei dispozilii.

41. in cazu| in саrе se impune schimbarea membrilor completurilor de


judecatй, in baza prevederilor pct.14 din Regulamentul privind modul de
constituire а completurilor de judecatё qi sсhimЬаrеа mеmЬrilоr acestora,
gedinlele de judecatё чоr fl prezidate, dupй cum чrmеаzё:
4l.| in cazurile in care la examinarea cauzei пu poate participa
pregedintele completului а сбrеi componentб se modificй, de сбtrе
judecбtorul саrе, fiind inclus in respectivul complet, este preqedintele
unuia din completurile fоrmаtе рriп prezenta dispozilte;
4|.2 iп cazurile in саrе, nici unul din membrii completului modificat пu
este pregedinte de complet, sau doi sau mai mulli judecйtori au
calitatea de preqedinte de complet, conform prezentei dispozilii,
qedintele de judecatё чоr fi prezidate de judecйtorul/pregedintele de
complet, сч сеа mai mаrе vechime in muпсй de judесйtоr.

42. Av,6nd la Ъаzб prevederile prezentei dispozilii privind


constituirea
completurilor de judecatй, datele privind componenta completurilor de judecatй,
se чоr introduce de persoana rеsропsаЬilй in Programul Integrat de Gestionare а
Dosarelor, prin intermediul modulului special. Se admite modificarea datelor
privind conrpletul de judecatб in Programul Integrat de Gestionare а Dosarelor
doar in cazurile ехрrеs prevбzute de lege, la dosar fiind anexat un extras din
рrоgrаm саrе сопfirmй modificйrile efectuate.

PaginЁ9 din l0
4З. Prezenta dispozilie este еmisй la data de 30 decembri е 2021 qi se pune in
executare i,ncepind cu data de 01 ianuarie 2022 9i se aduce la cunoqtin!й
judecбtorilor, se аftqеаzб ре panoul informational de 1а sediul instantei gi se
publicё ре pagina web а Curlii d.
УЧi"Й* _/
*' r
/ '

-,( ,1 л)
/ *--=--
prese:dintele :-_f __:-__
interi ,
Curlii de Apel СhiqiпаIц,\ ,У ,/ Anatolie Minciuna

Paginб 10 din 10