Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 16.05.2017
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.1 Derna
ÎNVĂȚĂTOAREA: Cheregi Andreea
OBIECTUL:Matematică și explorarea mediului (MEM)/Matematică
CLASA a II-a a IV- a
SUBIECTUL Măsurarea timpului. Ceasul Aflara numărului necunoscut
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,Unități de măsură” ,,Călătorind prin lume”
TIPUL DE LECȚIE Dobândire de noi cunoștințe Dobândire de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE Activitate integrată Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE -Arte vizuale și abilități practice (AVAP) -Arte vizuale și abilități practtâice(AVAP)
-Științe ale naturii
COMPETENȚE SPECIFICE MEM Matematică
3.1-Rezolvarea de probleme în cadrul unor 2.4-Efectuarea de adunări şi scăderi de numere
investigații, prin observarea și generalizarea naturale în concentrul 0-100
unor modele sau regularități din mediul
apropiat Științe
6.2-Utilizarea unor unități de măsură pentru 1.1. Identificarea unor relații între corpuri în
determinarea, compararea și ordonarea cadrul unor fenomene și procese
duratelor evenimente variate
AVAP AVAP
2.1. Realizarea de creații funcțonale sau 2.1. Realizarea de creații funcțonale sau estetice
estetice folosind materiale și tehnici elementare folosind materiale și tehnici elementare diverse.
diverse.
OBIECTIV FUNDAMENTAL Dobândirea cunoștințelor legate de masurarea Dobândirea cunoștințelor legate de aflarea
timpului. termenului necunoscut.
OBIECTIVE OO1:-să participe activ la experimente; OO1:-să participe activ la experimente;
OPERAȚIONALE OO2:-să recunoască ora, pe diferite ceasuri; OO2:-să rezolve calcule de adunare și scădere;
OO3:-să rezolve corect exercițiile propuse în OO3:- să afle termenul necunoscut dintr-un
grupuri coooperante; calcul simplu.
OO4:să realizeze un ceas. OO4:-să realizeze un ceas.

METODE ȘI PROCEDEE Metoda cubul, explicația, conversașia, Metoda cadranelor, exercițiul matematic,
exercițiul, experimentul. explicația.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE Fișe de lucru, materiale pentru experiment, Fișe de lucru, caiet.
magnet, caiet, materiale pentru realizarea
ceasului.
FORMA DE ORGANIZARE frontală, individuală, pe grupe. Frontală și individuală.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI
ETAPELE O CONȚINUTUL LECȚIEI ETAPELE OO CONȚINUTUL LECȚIEI EVALUARE
LECȚIEI / O CLASA A II-A LECȚIEI / CLASA A IV-A
DOZARE DOZARE
TIMP TIMP
1.Moment Activitate directă 1.Moment Activitate directă
organizatoric/ -Se asigură condițiile optime organizatori -Se asigură condițiile optime
5` pentru desfășurarea activității; c pentru desfășurarea activității;
-Aerisirea sălii de clasă / 5` -Aerisirea sălii de clasă -Se fac
-Pregătirea materialelor necesare -Pregătirea materialelor necesare aprecieri
desfășurării activității desfășurării activității verbale asupra
copiilor

2.Pregătirea O1 Activitate directă 2.Pregătirea O1 Activitate directă -Se apreciază


psihologică / - Pregătesc un recipient în care se psihologică/ - Pregătesc un recipient în care se verbal copiii
5` găsește hârtie, plastic și materiale 5’ găsește hârtie, plastic și materiale
care conțin fier. care conțin fier.
-Rog un elev să iasă lângă acest -Rog un elev să iasă lângă acest
recipient îi dau un magnet și îl rog recipient îi dau un magnet și îl
să-l țină deasupra recipientului. rog să-l țină deasupra
-Ce observăm? recipientului.
-Magnetul atrage materialele -Ce observăm?
care conțin fier. -Magnetul atrage
materialele care conțin fier.
-Metode și procedee:
-experiment -Metode și procedee:
-Mijloace de învățământ: -experiment.
-recipient cu materiale, magnet -Mijloace de învățământ:
-Forme de organizare: -reciient cu materiale, magnet
-frontală -Forme de organizare:
-frontală
4.Anunțatrea Activitate directă 4. Activitate directă
temei și a -Azi, la ora de matematică și Anunțarea -Azi vom învăța aflarea
obiectivelor/1 explorarea mediului, vom învăța temei și a termenului necunoscut în operații
` despre timp și instrumentele de obiectivelor / de adunare și scădere.
măsurat timpul, vă prezint și 1`
câteva carecteristici ai magneților.
5.Dobândirea Activitate directă/indirectă 5.Însușirea Activitate directă -Se apreciază
noilor -Magnetul este un material sau un noilor O2 -Aamintesc elevului, operațiile de elevii verbal
cunoștințe/ obiect care are însușirea de a cunoștințe / adunare și scădere.
10` atrage un obiect care conține fier. 15` -Prezint elevului metoda de aflare
-Magnetul este descoperit de a termenului necunoscut.
greci, aproape de orașul A+2=7
O2 ,,Magnezia”, piatra poate atrage O2 A=7-2
bucăți de fier, deoarece conține A=5
magnetită. V:5+2=7
-Magnetul este folosit în -Elevul primește o fișă de lucru
reciclarea deșeurilor, precum am cu trei exerciții!
și observat, sau și la fabricarea -Ex 1: Să rezolve adunări în
busolelor. concentrul 0-30
-Ex2: Să rezolve scăderi în
concentrul 0-30
-În continuare doesc să vă arăt o -Ex3: Să afle termenul
clepsidră. necunoscut.
-La ce se folosește.
-Clepsidra se folosește la -Metode și procedee:
măsurarea timpului. - explicația, exercițiul.
-Cunoașteți și alte instrumente O3 -Mijloace de învățământ:
care se folosesc la măsurarea -fișa de lucru, caiet
timpului? -Forme de organizare
-Un alt instrument de măsurat -frontal, individual.
timpul este ceasul.

-Notăm titlul lecției în caiete.


(Anexa 1)
-Analizăm ceasul!
-Acul mic indică ora , se numește
orar
-Acum mare indică minutele și se
numește minutar.

-Din câte minute este formată o


ora?
-O oră este formată din 60 de
minute
-Să ne amintim că 30 de minute
înseamnă o jumătate de oră, 15
minute înseamnă un sfert de oră.

- Se va rezolva următorul
exercițiu:
3ore= min
1 săptămână= zile
1 zi= ore
1 an= luni
-Realizăm un joc, prin care copiii
au de recunoscut ora pe diferite
ceasuri. Pregătesc un cub, iar pe
cele 6 fețe ale cubului va fi ascuns
câte un ceas, copilul numit trebuie
să recunoască ora marcată pe
ceas.

-Timpul mai poate fi măsurat prin


ani, luni , săptămâni și zile.

-Metode și procedee:
-exlicația, metoda cubul.
-Mijloace de învățământ:
- caiete, tablă, cubul
-Forme de organizare:
-frontală, individuală
6.Fixarea O3 Activitate indirectă 6. Fixarea O5 Activitate directă -Aprecieri
cunoștințelor/ -Fixarea cunoștințelor se va cunoștințelo -Fixarea cuoștințelor se va realiza verbale
7` realiza în grupe de câte 3 r/ prin exerciții.
persoane. 5` -Metode și procedee:
-Se reamintesc regulile și -conversația, exercițiul.
atribuțiile membrilor grupului: -Mijloace de învățământ:
-se vorbește în șoaptă -tablă.
(responsabilul cu liniștea) -Forma de organizare
-se respectă timpul alocat - frontală.
(responsabilul cu timpul)
-liderul/purtătorul de cuvânt
(coordonează activitatea și
prezintă răspunsurile obținute).

-Fiecare grupă primește câte o fișă


de lucu pe care trebuie să o
rezolve împreună (Anexa 2)

-Metode și procedee:
- conversația, exercițiul
-Mijloace de învățământ:
-fișă de lucru
-Forme de organizare:
-grupe
7. Evaluare/ O4 Activitate directă 7. Evaluare/ Acti Activitate directă
Aprecieri / 8 -Evaluarea se va realiza printr-o Aprecieri vitat -În aceeastă etapă elevul va
activitate individuală. Fiecare elev 8` e realiza aceeași activitate, pe care
realizează un ceas, cu care se recre o desfășoară și colegii din clasa a
poate juca și exersa recunoașterea ativă doua.
orei. O4
-Metode și procedee:
Metode și procedee: -explicația, colorarea și
- explicația, colorarea și asamblarea
asamblarea -Mijloace de învățământ:
-Mijloace de învățământ: - farfurii din hârtie, creioane
-farfurii din hârtie, creioane colorate, foarfecă
colorate, foarfecă. -Forma de organizare
-Forme de organizare: -individual.
-individual.
8. . Tema Activitate directă 8. Tema -Temă: Rezolvarea calculelor de
pentru acasă. -Copiii își notează tema pentru pentru adunare și scădere.
Indicații acasă în caietele de clasă. acasă.
pentru Indicații
studiul pentru
individual/ studiul
2` individual/
2`
9. Încheierea Activitate directă 9.Încheierea Activitate directă
lecției/ -Se fac aprecieri asupra modului lecției/ 2` -Se fac aprecieri asupra modului
de desfășurare al activității. de desfășurare al activității.
-Ne-am descurcat foarte bine. -Ne-am descurcat foarte bine.

S-ar putea să vă placă și