Sunteți pe pagina 1din 3

Între modelul de proiectare al unei 

programe școlare pentru o disciplină opțională și actualul model de proiectare utilizat în programele școlare pentru învățământul gimnazial pot fi identificate
următoarele aspecte:

1.  convergente:

-atât o programă pentru o disciplină opțională cât și programele școlare curente cuprind următoarele elemente: o notă de prezentare, competențele generale, competențele specifice și exemple
de activități de învățare, conținuturile și sugestiile metodologice;

-ambele tipuri de programă se raportează și la trunchiul comun.

2. divergente:

-programele școlare actuale nu cuprind o bibliografie la final;

-competențele specifice menționate într-o programă pentru o disciplină opțională nu pot fi o reiterare a celor din programele școlare în vigoare;

-programele școlare actuale menționează pe prima pagină numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale prin care au fost aprobate, precum și data respectivului ordin;

-în programele școlare în vigoare, competențele specifice sunt diferențiate pe clase, în timp ce un opțional vizează de obicei o singură clasă (și, prin urmare, nu necesită o astfel de
personalizare).

Proiectarea unei programe de opţional

Scopul principal al actului educațional este acela de a-i pregăti pe elevi pentru societate, fapt ce se realizează prin expunerea la diferite experiențe, care pot fi livrate de curriculum. Noul
curriculum național evidențiază conștientizarea necesității transformării „școlii centrate pe profesor” în „școala centrată pe elev”, fapt ce se reflectă atât în programa disciplinelor din trunchiul
comun, cât și în programa disciplinelor opționale.

Astfel, noua programă pentru limbi moderne, intrată în vigoare în 2017, este centrată pe formarea și dezvoltarea competențelor, fiind structurată din perspectiva modului în care fiecare
disciplină poate contribui la realizarea profilului de formare al absolventului. Accentul este pus pe dobândirea de competențe, oferind elevilor oportunități pentru transferul cunoștințelor și a
abilităților în contexte variante de viață.

Programa unei discipline opționale trebuie să fie concepută după modelul programei de trunchi comun și să fie axată pe dezvoltarea de competențe, fiind complementară celei de-a doua. CDȘ
reprezintă un instrument prin care instituțiile de învățământ au libertatea de a introduce o nouă disciplină de studiu, oferind posibilitatea inițierii elevilor în tematici care răspund nevoilor de
pregătire profesională a acestora și cerințelor de pe piața muncii, precum și pregătirii viitorilor adulți.

A.    Modelul de proiectare a programei unei discipline opționale vs. modelul de proiectare a programei unei discipline din trunchiul comun. Aspecte convergente

·         structura celor două tipuri de programe este similară: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice și exemple de activități de învățare, conținuturi, sugestii
metodologice, bibliografie (sitografie în cazul programei disciplinei din TC);

·         ambele sunt centrate pe formarea și dezvoltarea competențelor, contribuind la realizarea profilului de formare al absolventului;

·         competențele generale din programa pentru opțional se raportează la cele generale din programa disciplinei de trunchi comun:

·         competențele specifice din programa pentru CDȘ sunt construite după modelul celor din programa disciplinei (TC);

·         în cazul ambelor tipuri de programe, activitățile de învățare sunt centrate pe elev, conducând la dezvoltarea competențelor specifice;

·         conținuturile celor două programe sunt alese astfel încât să fie relevante pentru domeniul de studiu, reprezentând o resursă pentru structurarea competențelor specifice.

B.     Modelul de proiectare a programei unei discipline opționale vs. modelul de proiectare a programei unei discipline din trunchiul comun. Aspecte divergente

 
·         deși derivă din competențele generale și sunt construite după modelul celor din programa disciplinei, competențele specifice din programa pentru opțional nu reprezintă reluări ale
acestora, ci constituie plus valoare, aducând elemente de noutate;

·         numărul de competențe propuse în programa pentru opțional este mai mic decât cel din programa disciplinei din TC, trebuind să fie realistic, având în vedere alocarea orară;

·         metodele de evaluare avute în vedere la disciplina opțională sunt portofoliul, proiectul, posterul, concursul etc., evitându-se evaluarea tradițională, scrisă sau orală, specifică oarecum
disciplinei din TC;

·         bibliografia programei de opțional este selectată de către propunător.

3.
Pentru aprobarea  unui curs opțional, profesorul ce îl propune trebuie să realizeze o programă avizată de Inspectoratul Școlar. Programa de opțional este  documentul școlar de proiectare
curriculară  care se elaborează după modelul de proiectare pe competențe al programelor școlare de „trunchi comun”.

1. Aspecte convergente

Structura pentru elaborarea programelor de opţional include:

– Notă de prezentare
– Competențe generale
– Competențe specifice și exemple de activități de învățare
– Conținuturi didactice asociate
– Sugestii metodologice
– Bibliografie

-În ambele cazuri, cadrul didactic  alege/selectează conținuturile didactice și bibliografia, iar scopul didactic este realizat dacă optimizarea metodelor și procedeelor didactice se remarcă prin
rezultatele elevilor (progresul școlar, autoevaluare corectă).

–Procesul de predare-învățare-evaluare se dorește  interactiv, stimulând astfel creativitatea elevilor.


– conținuturile didactice sunt de obicei organizate din perspectiva abordării interdisciplinare,  transdisciplinare, crosscurriculare.
– Se folosesc  metode și procedee diferite moderne, încercându-se  valorificarea personalității psiho-emoționale și cognitive a elevilor.
– Activităţile de învăţare conduc la dezvoltarea competenţelor specifice propuse,  presupunând implicarea activă a copiilor în cadrul orelor de curs.

2.Aspecte divergente

Programa de opțional răspunde  nevoilor unei anumite clase, unui anumit grup de elevi. Competențele specifice sunt diferite față de cele care există  în programa școlară. Chiar dacă ambele
derivă din competențele generale, programa unui optional nu va relua competențele specifice aflate în programa școlară. Competențele specifice ale programei de opțional ar trebui  să aducă
ceva nou.

4.

 Programa școlară este principalul instrument de lucru care ajută profesorul să-și planifice întreaga activitate didactică. Este un document curricular reglator care cuprinde oferta educațională a
unei discipline, organizată într-o manieră coerentă. Societatea actuală se caracterizează printr-o dinamică economică și socială. Școala românească și, implicit, cadrele didactice se confruntă cu o
serie de provocări ce vizează nevoile reale ale beneficiarilor de servicii educaționale. Curriculumul la decizia școlii (CDȘ)  trebuie văzut ca parte a întregului curriculum, și nu separat de acesta.
O analiză comparativă a programei școlare și a programei de opțional evidențiază următoarele aspecte:

ASPECTE CONVERGENTE

            ►Ambele programe sunt documente școlare care descriu o ofertă educațională.

            ►Ambele programe conțin notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice și activități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice.

            ►Ambele programe au în nota de prezentare incluse intențiile formative ale disciplinei, contribuția disciplinei la profilul de formare al elevului și aspectele de inovație ale studierii
disciplinei respective din perspectiva activităților de învățare propuse prin programa școlară / programa de opțional.

            ►Competențele generale ale ambelor programe respectă profilul de formare al absolventului de gimnaziu.

            ►Competențele specifice sunt formulate în funcție de vârsta și anul de studiu al elevilor.

            ►Activitățile de învățare din ambele programe sunt diverse, specifice demersului de învățare al elevilor, pot fi adaptate la contexte de învățare formală, nonformală, informală și sunt
interparticipative.

            ►Conținuturile incluse în ambele programe sunt de actualitate, conforme cu vârsta și interesele elevilor și contribuie la dezvoltarea competențelor specifice propuse.

            ►Sugestiile metodologice includ recomandări privind strategii didactice, tipuri de exerciții, modalități de evaluare.           
ASPECTE DIVERGENTE

            ◄Programa școlară prezintă oferta educațională a unei discipline pentru un parcurs școlar determinat și este proiectată pe ani de studiu. Programa de opțional este particularizată pentru
o anumită clasă sau un anumit grup de elevi și este concepută, în general, pentru un an de studiu.

            ◄Programa școlară este o lucrare colectivă la care contribuie un grup de profesori și specialiști în domeniul educației. Programa de opțional este un document individual, creat de
profesorul care propune un anumit opțional.

            ◄În nota de prezentare din programa școlară sunt indicate alocările orare aferente și politicile educaționale care reglementează studiul disciplinei respective la nivel național /
internațional care nu se regăsesc în programa de opțional. La programa de opțional, în nota de prezentare, este inclusă motivația cursului propus.

            ◄ Competențele specifice în programa de opțional nu sunt identice cu cele din programa școlară. Dacă opționalul ar repeta competențele specifice ale programei școlare pentru
respectiva disciplină de trunchi comun, atunci opționalul propus nu ar aduce nimic nou.

            ◄Programa de opțional conține rubrica ‘Bibliografie’, care nu se regăsește în programa școlară.

Curriculumul la decizia școlii oferă școlii românești oportunitatea de a-și configura propria ofertă educațională, care să reflecte scopurile proprii, filozofia educațională specifică, prin propunerile
de programe adaptate mediului de învățare. Programa de opțional se raportează la programa școlară a disciplinei și reprezintă o valoare adăugată la profilul de formare al absolventului.

S-ar putea să vă placă și