Sunteți pe pagina 1din 13

Anul școlar: 2017 – 2018

Unitatea de învățământ: .........................................................................


Profesor: .........................................................................
Aria curriculară: Matematică și ș tiin ț e ale naturii
Disciplina de învățământ: Biologie
Clasa: a V-a
Resurse utilizate:
• Manual Biologie. Clasa a V-a, autori Irina Pop-Păcurar, Dorina Podar, Editura ART, București, 2017
(aprobat prin O.M. nr. 5268/03.10.2017)
• Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE, CLASELE A V-A – A VIII-A, aprobată prin O.M. nr. 3393/28.02.2017.

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE I


Explorarea lumii vii

RECAPITULARE INIȚIALĂ
CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.ORE
(detaliere) SPECIFICE exemple ORGANIZAREA
CLASEI
RECAPITULARE Jocuri și activită ți de prezentare și Manual
INIȚIALĂ formare a grupului elevi-profesor Fișe de lucru,
Autoevaluare
planșe, culori
Exerci ții recapitulative ș i amuzante
într-o strategie bazată pe organizatori Ghidul profesorului
Test predictiv scurt
grafici, brainstorming, joc de rol și
alte tehnici active de recapitulare
(col țurile, linia valorilor, controversa
Activitate frontală, pe
creativă etc.)
grupe și individuală

Test predictiv

1
UNITATEA I: Explorarea lumii vii
Studiul vie ții 1.1. - Discu ții introductive, de evocare, Manual Observarea 1
1.2. referitoare la lumea vie și biologie Resurse digitale sistematică a
- Activită ți de descoperire a lumii vii Plan șe, atlase, filme activită ții elevilor
2.2. bazate pe observare (imagini statice,
secven țe de film documentar etc.),
Ustensile ș i
lectură ș i conversa ție
materiale de
- Lucrări practice simple, dirijate, laborator Temă de Portofoliu:
dedicate observării macroscopice a
Instrumente de Fișa de observare a
etapelor de creștere și dezvoltare ale
măsură creșterii și dezvoltării
vie țuitoarelor
unui organism
- Exerci ții: măsurători, înregistrare a animal
datelor în tabele, reprezentare grafică Activitate frontală
Activitate pe grupe (p. 11)
și interpretare a acestora
Să explorăm 1.1. - Activită ți de observare macro- ș i Manual Observarea 1
lumea vie în 1.2 microscopică a unor organisme sau Resurse digitale sistematică a
laborator păr ți ale acestora Caietul elevului activită ții elevilor
2.2. - Exerci ții de observare pentru Fișa de lucru Lucrare
familiarizarea cu instrumentele de practică p. 13 sau
observare din laboratorul de biologie: miniLaborator p. 50
3.1. lupa, microscopul
Instrumente de
observare: lupe,
- Realizarea și observarea unui microscoape
preparat microscopic simplu Preparate
(organisme colectate din mediu sau o microscopice fixe
selec ție de structuri
Materiale ș i
anatomice/histologice/celulare simple)
instrumente pentru
realizarea preparatelor
microscopice simple
Activitate frontală ș i
individuală sau în
grupe

2
Primul meu 1.1. - Activită ți de lectură ș i lucru cu Manual Observarea 1
experiment 1.2. textul (de documentare – știin ț ific și Caietul elevului sistematică a
știin ț ific literar/caseta de lectură) ș i discu ție Ghidul profesorului activită ții elevilor
despre condițiile de creștere și
3.1. Fișa de lucru Lucrare
dezvoltare ale vie țuitoarelor
practică p. 14-15
- Enun țarea de ipoteze de lucru în Activitate de proiect
3.2. scopul realizării unei investiga ții și (auto)evaluarea
știin ț ifice produselor și
4.1. - Experiment de laborator (ex. Instrumentar și
rezultatelor
activitate de investigare știin ț ifică a materiale de
activită ții de proiect
unor condi ții ale încol țirii laborator
4.2. (p. 17)
semin țelor; Observa ție: lucrarea Instrumente de
Cum cercetez
experimentală trebuie pregătită în măsură
știin ț ific via ța
avans) organismelor?
- Exerci ții de înregistrare a datelor ș i (timp recomandat
de analiză a unor modele ș i scheme min. 3 – 4 săptămâni,
(ex. etapele metodei de investigare conform specificului
știin ț ifică, p. 15, înregistrarea și metodic al
interpretarea datelor experimentale în activită ților de
activitatea de proiect, p. 16 – 17) Activitate individuală,
frontală ș i pe grupe proiect)
- Exerci ții de formulare și
reformulare a ideilor/concluziilor
știin ț ifice utilizând terminologia
specifică
Să explorăm 1.1. - Activită ți de explorare a mediilor de Manual Observarea 1
mediile naturale: 1.2. via ță, pe teren Caietul elevului sistematică a
- Fotografierea unor vie țuitoare Ghidul profesorului activită ții elevilor
Medii terestre în 3.1. și/sau realizarea de desene sau scheme Ustensile ș i
apropierea ș colii simple de redare a caracteristicilor materiale pentru
Medii acvatice în ecosistemelor naturale activită ți pe teren
3.2.
apropierea ș colii - Colectarea ș i conservarea, cu metode Resurse digitale
și instrumente specifice, a unor probe
4.1. (ex. statice:
și materiale din ecosistemele vizitate,
Explorarea mediilor
pentru observare directă și studiul
terestre/acvatice,
ulterior în clasă
3
4.2. - Completarea fișelor de observare Laboratorul de
(ex. p. 18/20) buzunar; animate:
- Înregistrarea datelor în tabele (ex. Vie țuitoare din
categorii și caracteristici ale mediile acvatice)
vie țuitoarelor observate/prezente în
ecosistem etc. p. 21) Activitate frontală,
- Exerci ții de recunoaștere ș i individuală și pe
încadrare a vie țuitoarelor observate în grupe
grupe sistematice, pe baza
cunoștin ț elor preexistente (clasa a Recomandăm
IV-a) continuarea
- Recunoașterea sau identificarea unor (extinderea) acestor
plante și animale cu rol important în activită ți în cadrul
via ța omului unei excursii de o zi,
- Stabilirea și aplicarea regulilor de cu clasa, într-un
comportament ecologic în timpul ecosistem din
activită ții pe teren apropierea
școlii/localită ții.
Cum este 1.1. - Lectura unor texte din manual, Manual Observarea 1
organizată lumea 1.2. extragerea ș i rezumarea informa țiilor sistematică a
vie? - Observarea desenelor, schemelor, Resurse digitale activită ții elevilor
3.1. graficelor, hăr ților (ecosisteme, medii (interactive ș i statice
de via ță, reprezentan ți ai ex. Dic ționar ilustrat
biocenozelor etc.) din manual ș i de biologie, Biomurile
3.2. suportul digital pentru a extrage terestre ale Terrei,
caracteristici și a intui primele Descoperim
4.1. no țiuni despre organizarea lumii vii ecosistemele acvatice
și ecologie ale Planetei! etc.)
4.2. - Discu ție bazată pe lectură,
observa ție și problematizare despre Plan șe, atlase
diversitatea mediilor de via ță, a (Botanic, Zoologic)
rela țiilor biotop-biocenoză în planiglob, secven țe Teme de Portofoliu:
ecosistem etc. de filme didactice Ecosisteme în
- Realizarea de produse din materiale documentare miniatură – p. 23
4
reciclabile (ex. ecosisteme în Ecosistemul meu
miniatură, colaje, planșe, machete etc. Caietul elevului preferat* – p. 25
reprezentând biomuri sau ecosisteme) Ghidul profesorului Interevaluarea
- Descrierea rela țiilor dintre materialului de
vie țuitoare precum și dintre acestea portofoliu (*a se
și mediul de via ță (verbală, vedea suportul digital
scrisă/eseu și cu ajutorul materialelor Activitate frontală, static: Evaluarea
de prezentare realizate în portofoliu) individuală și în temei de portofoliu)
echipe
- Prezentarea materialelor de portofoliu
în cadrul unei sesiuni de interevaluare
(la o dată ulterioară)
Recapitulare Toate Activită ți recapitulative: sumarizare Manual, p. 26 1
competen țele cu ajutorul organizatorilor grafici,
specifice vizate exerci ții de formulare a opiniei și Caietul elevului
în Unitatea I aplica ții
Evaluare Toate Probă de evaluare scrisă Manual, p. 27 Evaluare sumativă 1
competen țele și/sau
specifice vizate Probă de evaluare practică Manual, p. 28 Evaluare sumativă
în Unitatea I
sau
Autoevaluare
Caietul elevului
Ghidul profesorului

Total 7 ore

Proiectare pe unități de învățare, Biologie clasa a V-a, model propus de Irina Pop-Păcurar. 

5
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE II
Vie țuitoarele în mediile lor de via ță

CONȚINUTURI COMPETENŢE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


(detaliere) SPECIFICE exemple ORGANIZAREA
CLASEI
Mamifere 1.1. - Observarea ilustra țiilor ș i a Manual Observarea 1
terestre. Vulpea. schemelor (în manual și în suportul Manual digital sistematică a
Ariciul digital, pe planșe, atlase sau în activită ții elevilor
1.2. secven țe de film didactic etc.) pentru
a descoperi caracteristicile morfo- Caietul elevului
anatomice și comportamentale ale Ghidul profesorului
2.2.
mamiferelor
- Lectura textului știin ț ific din
3.1. manual, extragerea ș i rezumarea Plan șe, atlase, filme
informa țiilor
Complementar
3.2. - Conversa ția euristică și
problematizarea bazate pe lectură ș i Temă de Portofoliu:
Activitate frontală,
observa ții asupra materialului didactic individuală și în Jurnalul vie ții de…
4.2. mamifer, p. 31
- Exerci ții de identificare a unor perechi
rela ții trofice între mamifele studiate,
de modelare a unui lan ț trofic, de
asociere (ex. Interactiv, p. 30)
Păsări în mediile 1.1. - Observarea ilustra țiilor ș i a Manual Observarea 1
lor de via ță. schemelor (în manual și în suportul Manual digital sistematică a
Ra ța sălbatică. digital – ex. Supervideo p. 33), pe activită ții elevilor
Bufni ța 1.2. planșe, atlase, în secven țe de film Caietul elevului
didactic etc.) Ghidul profesorului
2.1. - Descoperirea pe baza modelelor:
caracteristicile morfo-anatomice și Plan șe, atlase, filme
comportamentale (etologice) ale și anima ții
2.2. păsărilor didactice
6
- Rezumarea și organizarea
3.1. informa țiilor pe baza fișelor de lucru Lecturi facultative
și a tabelelor (p. 33) pentru cultura
- Conversa ția euristică și generală și
3.2. problematizarea bazate pe lectură ș i știin ț ifică: ex.
observa ții asupra materialului Enciclopedia (1). Complementar
4.2. didactic: adaptările păsărilor la mediile Migra ția (p. 40) Temă de Portofoliu:
de via ță și modurile de hrănire
Jurnalul vie ții unei
- Exerci ții: compara ții – păsări Activită ți frontale ș i păsări, p.33
terestre – păsări acvatice în perechi
Nevertebrate în 1.1. - Observarea ilustra țiilor ș i a Manual Observarea 1
mediile lor de schemelor (în manual și în suportul Manual digital sistematică a
via ță. Insectele digital, pe planșe, atlase sau în activită ții
1.2. secven țe de film didactic etc.) elevilor/echipelor
- Descoperirea pe baza modelelor: Caietul elevului
2.1. caracterele generale ale nevertebratelor Ghidul profesorului
și adaptările acestora la mediile de
via ță
2.2. Plan șe, atlase, filme Evaluare
- Descoperirea, rezumarea și
organizarea noilor no țiuni prin complementară prin
activită ți ghidate de întrebări: Activitate de
3.1.
caractere generale și adaptări ale proiect. Viața
insectelor la diferite medii de via ță ș i socială a insectelor.
3.2. moduri de hrănire sau reproducere Ferma de furnici, pp.
36 – 37
- Conversa ția euristică și
4.1. problematizarea bazate pe lectură ș i
observa ții asupra materialului (timp recomandat
didactic: adaptările nevertebratelor la min. 3 – 4 săptămâni,
4.2. mediile de via ță și modurile de conform specificului
hrănire metodic al
- Exerci ții de transfer (identificarea activită ților de
Activită ți frontale,
și asocierea corectă a unor proiect)
individuale și în
reprezentan ți ai nevertebratelor cu perechi/grup mic
7
grupul lor taxonomic, ex. interactiv –
Lista naturalistului , p. 34)
Complementar: Activitate de proiect –
Viața socială a insectelor
Animale acvatice. 1.1. - Lectura textului-suport, lucru cu Manual Observarea 1
Pești ș i textul știin ț ific Manual digital sistematică a
amfibieni. - Descoperire dirijată bazată pe modele activită ții elevilor
Păstrăvul. 1.2. Caietul elevului
figurative statice: ex. adaptările
Broasca peștilor la deplasarea prin înot și Ghidul profesorului
2.1. respira ția în apă
- Exerci ții interactive de recunoaștere Plan șe, atlase, filme
și de diferen țiere a peștilor fa ță de și anima ții
2.2.
alte grupe de vertebrate, pe baza didactice
caracterelor lor generale (digital
Complementar
3.1. interactiv p. 38)
Lecturi pentru cultura Filă de Portofoliu:
- Introducerea prin problematizare a generală și științifică:
no țiunii de amfibian Specii interesante de
4.2. Enciclopedia (1). amfibieni
- Exerci ții, aplica ții: compara ții Viviparitatea (cazul
pești- amfibieni, adaptări ale Documentare cu
unor pești)
amfibienilor adul ți la trecerea de la ilustra ții
mediul de via ță acvatic la cel terestru pp. 40 – 41
- Dezbatere pentru reflec ție și
transfer: aspecte ale ecologiei ș i Activită ți frontale ș i
protec ției speciilor de pești individuale
Plante terestre. 1.1. - Lectură – lucru cu text nonliterar sau Manual Observarea 1
Castanul literar (textul de documentare din Manual digital sistematică a
manual) și conversa ție de evocare ș i activită ții
1.2. euristică: plantele și mediile lor de Caietul elevului elevilor/perechilor
via ță Ghidul profesorului
2.2. - Învă țare prin descoperire, cu fișă de
lucru ș i model iconic analog (ex. Planșe cu alcătuirea
digital interactiv p. 43): fotosinteza Complementar
plantelor ș i
Fișă de Portofoliu
8
3.1. - Exerci ții de reflec ție, de ex. în reprezentan ți ai cu fotografii sau
formatul Gândiți, lucrați în perechi, principalelor grupe de desene realizate de
comunicați – importan ța plantelor în plante și/sau planșe elevi:
4.1. via ța noastră cotidiană de ierbar (mușchi, Un an/ n anotimpuri
- Aplica ții și transfer prin experiment ferigi, plante ierboase din via ța unui
4.2. (ex. digital static p. 43) – importan ța și lemnoase), atlase arbore: aspect,
plantelor în fixarea solului ș i botanice transformări
prevenirea eroziunii și alunecărilor de fenologice
teren Materiale naturale și (determinate de
recipiente pet pentru schimbarea
montajul experimental anotimpurilor),
(digital p. 43) vizitatori
permanen ți sau
Activită ți frontale, în sezonieri
perechi și individuale
Plante acvatice și 1.1. - Observare nedirijată și dirijată, Manual Observarea 1
alge conversa ție euristică – plante acvatice, Manual digital sistematică a
adaptările acestora pentru sus ținere și activită ții elevilor
1.2. hrănire în mediul acvatic Caietul elevului
- Modelare prin analogie – alge Ghidul profesorului
2.1. macroscopice (alcătuire), lan țuri
trofice acvatice Plan șe, atlase
- Învă țare prin descoperire – plante botanice filme ș i
2.2.
acvatice carnivore (digital static p. 44) anima ții didactice
- Lucrare practică: realizarea de
3.1. preparate simple și observa ție Instrumentar și
microscopică (fito- ș i zooplancton, materiale de
alge unicelulare ș i pluricelulare laborator pentru o
3.2.
observabile la microscop) lucrare de
microscopie simplă
4.1. cu preparate
proaspete sau fixe
(permanente)
4.2.

9
Activită ți frontale, în
perechi și individuale
Via ța 1.1. - Observare nedirijată și dirijată a Manual Observarea 1
ciupercilor. diversită ții ciupercilor (în manual Manual digital sistematică a
Ciuperci cu și/sau pe suport animat p. 46) pentru activită ții elevilor
pălărie, drojdii, 1.2. recunoașterea și identificarea Caietul elevului
mucegaiuri ciupercilor, în diferite medii de via ță Ghidul profesorului
respectiv a utilizărilor ciupercilor în
2.2.
cele mai diverse domenii (Supervideo,
p. 47) Plan șe, Atlasul
ciupercilor
3.1. - Conversa ție de descoperire
(euristică) – frontal ș i muncă
îndividuală, ex. în formatul metodic de Fișa de lucru (Ghid
3.2.
tip Ghid de studiu (p.46): Cu ce se de studiu) p. 46
hrănesc ciupercile? Sunt necesare
4.1. ciupercile?
Instrumentar și
- Exerci ții interactive de identificare a materiale de
utilizărilor ciupercilor în domeniul laborator pentru o
4.2. alimentar-culinar (interactiv p. 46) lucrare de
- Lucrare practică: microscopie simplă, Complementar
a. formare de deprinderi de lucru în cu preparate
Fișă de Portofoliu
laborator: realizarea de preparate proaspete sau fixe
simple ș i observa ție microscopică – (permanente) cu Experiment cu
Alcătuirea ciupercilor și ciclul lor de fungi (ciuperci) drojdii! (exerci țiu -
viață aplicarea metodei
experimentale pentru
b. desene de observare macro: ciuperci Lecturi pentru cultura studiul influen ței
cu pălărie generală și științifică: unor factori ai
c. aplica ții și transfer de cunoștin ț e Enciclopedia (2). mediului asupra
în contexte noi: Laboratorul distractiv. Polenizarea. vie țuitoarelor)
Ciuperci „puternice” Ciupercile
bioluminescente (pp.
48 – 49)
10
Via ța văzută la 1.1. - Lucrare practică – observarea la Manual Observarea
microscop. microscop a protistelor de apă dulce (a Manual digital sistematică a 1
Amiba, euglena, se vedea și Laboratorul de buzunar, activită ții elevilor
parameciul 1.2. digital, p. 50) Caietul elevului
- Observa ție ș i discu ție pe baza Ghidul profesorului
2.1 materialului didactic (planșe, imagini
din manual vs. preparate Plan șe, atlase,
microscopice): identificare a anima ții
2.2. caracteristicilor corpului ș i adaptărilor
protistelor la mediul de via ță
- Compara ții între protiste pe baza Instrumentar și
3.1.
fișei de lucru (tabel) ș i a imaginilor materiale de
sau pe baza modelelor flexibile (desene laborator pentru
3.2. schematice adnotate, realizate de lucrări practice de
profesor pe tablă și de elevi în caiete): microscopie
amiba, parameciul, euglena verde Culturi de parameci,
- Învă țare prin problematizare – amibe, euglene
încadrarea protistelor în categorii pe Preparate proaspete
baza asemenărilor cu sau fixe cu protiste Complementar
plantele/animalele/ciupercile
Filă de Portofoliu
Și/sau: Fișa de lucru p. 50 Desene inspirate de
- Învă țare prin cooperare, joc didactic, Activită ți frontale, în protiste (ex.
de ex. Controversa creativă: Sunt perechi și grup mare, Diatomee)
protistele plante sau animale? în func ție de
secven ță
Via ța văzută la 1.1. - Observare dirijată, demonstra ție cu Manual Observarea 1
microscop. imagini ș i explica ție, evocarea Manual digital sistematică a
Bacteriile experien ței de observare din lec țiile activită ții elevilor
1.2. anterioare: introducerea no țiunii de Caietul elevului
microorganism Ghidul profesorului
2.2. - Învă țare prin descoperie,
conversa ție: caractere generale ale Plan șe, atlase de
bacteriilor, importan ța bacteriilor biologie, filme
11
3.1. - Vizionare film și dezbatere, didactice, anima ții
educa ție pentru sănătate: Bacteriile se Interevaluare între
prezintă (de ex. digital Supervideo, p. echipe (a modelelor
3.2. 52) Instrumentar și
materiale de reprezentând bacterii)
Aplica ții: laborator pentru
4.1 - Modelare: bacterii din plastilină lucrări practice de
- Lucrare practică: observarea la microscopie
microscop a bacteriilor fixatoare de
azot din nodozită țile leguminoaselor Fișa de lucru, p. 53
Activită ți frontale, în
grupe de 4 – 5 elevi,
respectiv în perechi
Recapitulare Toate - Activită ți recapitulative: modelare, Manual pp. 54 – 55 Observarea 1
competen țele compara ții, grupare a vie țuitoarelor Manual digital sistematică a
specifice vizate studiate în func ție de criterii date, activită ții elevilor
în Unitatea II sumarizare cu ajutorul organizatorilor Caietul elevului
grafici, exerci ții de formulare a Ghidul profesorului
opiniilor ș i aplica ții
- Fixare prin exerci ții interactive – Plan șe, atlase de
itemi de asociere și de alegere duală biologie, filme
(A/F) (ex. digital, pp. 54 – 55) didactice, anima ții,
- Op țional, dezbaterea unor subiecte fișe de recapitulare
de interes din Enciclopedii
- Op țional, lectura didactică: Lecturi pentru cultura
Interdisciplinar. Colecții naturale, p. generală și științifică:.
58
- Enciclopedia (1).
Migra ția.
Viviparitatea (pp. 40 –
41)
- Enciclopedia (2).
Polenizarea.
Ciupercile
12
bioluminescente (pp.
48 – 49)
Evaluare Toate Probă de evaluare scrisă Manual, p. 56-57 Evaluare sumativă 1
competen țele (de ex. pp. 56 – 57: 8 categorii de itemi Caietul elevului
specifice vizate de evaluare; proba se aplică integral
în Unitatea II Ghidul profesorului și /sau
sau par țial, cu ajustarea punctajelor)
(va cuprinde
răspunsuri la itemi ș i Autoevaluare
scheme de corectare a
probei de evaluare)
Total 11 ore
Proiectare pe unită ț i de învă ț are, Biologie clasa a V-a, model propus de Irina Pop-Păcurar. 

13