Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
DISCIPLINA: CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

Coordonator științific,
Drd. Mihaela Curea

Studenți,
Dorcu Sergiu-Mădălin
Dupalău Robert-Alexandru
Lupăescu Laura-Georgiana
CIG 3.4

Iași
2021
Credit Europe Bank România este o bancă comercială membră a grupului financiar Credit Europe
Bank N.V., înființată în 1994, având sediul central la Amsterdam, oferind atât produse pentru retail
banking și IMM, cât și servicii private banking prin mai mult de 200 de sucursale și 11.000 de puncte de
vânzare din 9 țări. De asemenea, pune la dispoziția clienților săi servicii de trade finance și corporate
banking.

1. Tipul situațiilor financiare anuale


Situațiile financiare anuale ale băncii Credit Europe Bank sunt situații financiare consolidate,
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”) adoptate de
Uniunea Europeană.

2. Reglementările contabile aplicabile


Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară așa cum aceasta au fost adoptate de Uniunea Europeană (”IFRS”) și Ordinul Băncii Naționale
a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare (”Ordinul 27/2010 al BNR”) în temeiul
convenției costului istoric modificat prin reevaluarea investițiilor disponibile în vederea vânzării (prin
alte elemente ale rezultatului global), a titlurilor de tranzacționare și tranzacțiilor cu instrumente
financiare derivate evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere.
Banca a adoptat IFRS 9 Instrumente financiare (“IFRS 9”) și IFRS 10 Situații financiare consolidate
(“IFRS10”) începând cu 1 ianuarie 2018. Mai multe standarde noi sunt de asemenea valabile începând cu
această dată, dar nu au un efect semnificativ asupra situțiilor financiare ale Băncii.
IFRS 9 stabilește cerințele pentru recunoașterea și evaluarea activelor financiare, a datoriilor
financiare și a anumitor contracte pentru cumpărarea sau vânzarea de elemente nefinanciare. Acest
standard înlocuiește IAS 39 Instrumente financiare: Recunoaștere și evaluare.
IFRS 10 abordează contabilitatea pentru situațiile financiare consolidate. Stabilește un singur model
de control care se aplică tuturor entităților, inclusive entităților cu scop special. Acesta cere conducerii să
exercite raționamente semnificative pentru a determina care entități sunt controlate și trebuie, așadar,
consolidate de către o entitate-mamă, în comparative cu cerințele IAS 27.

3. Structura situațiilor financiare anuale


Credit Europe Bank face parte din grupul entităților mijlocii, iar la data bilanțului prezenta criteriile
următoare:
1. Totalul activelor : 4.017.047 lei.
2. Cifra de afaceri netă: 10.000.000 lei .
3. Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 6.000.
La sfârșitul exercițiului financiar, Credit Europe Bank trebuie să prezinte, în mod obligatoriu,
următoarele componente ale situațiilor financiare anuale: bilanț, cont de profit și pierdere, situația
modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare
anuale. Acestea vor fi însoțite ulterior de formularele ,,Date informative” și ,,Situația activelor
imibilizate”.
Bilanțul contabil este o sinteză a situației financiare la un moment dat a unei persoane juridice,
care conține informații despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților acesteia) și
pasive (capitalul propriu și datoriile). Rolul său este de a reda o imagine clară, în formă sintetică și
valorică, a situației financiare aferente unei entități. În funcție de rezultatele obținute în bilanț și de
indicatorii economico-financiari calculați pe baza acestuia, o companie își poate gestiona mai bine
resursele, poate face previziuni pentru evoluția bugetului și își poate orienta mai profitabil activitatea.
Contul de profit și pierdere reprezintă documentul contabil de sinteză care reflectă veniturile și
cheltuielile societății pe o anumită perioadă, de obicei pe parcursul unui exercițiu financiar, pe baza
cărora se determină rezultatul din exploatare (Veexpl-Cheexpl), rezultatul financiar (Vefinanc- Chefinanc) și
rezultatul excepțional (Veexcep- Cheexcep). Astfel, contul de profit și pierdere reflectă performanța
întreprinderii, respectiv aptitudinea acesteia de a genera venituri viitoare prin utilizarea resurselor
existente (cheltuielile perioadei).
Situația modificărilor capitalurilor proprii prezintă creșterile și descreșterile elementelor de capital
propriu în cursul perioadei contabile, de regulă, exercițiu financiar. Sunt cuprinse în această situație
toate elementele de capital propriu: capitalul social, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat,
rezultatul current.1 Modificarea capitalurilor proprii este determinată de următoarele evenimente:
aporturi în bani sau natură aduse de acționari, distribuiri în favoarea acționarilor, activitatea de gestiune
din contul de profit și pierdere și alte activități neobișnuite (reeavaluări, modificarea politicilor
contabile, etc.).
Situația fluxurilor de trezorerie reprezintă documentul contabil care permite utilizatorilor să
evalueze capacitatea întreprinderii de a degaja lichidități, să determine necesitățile de lichidități, să
prevadă scadențele și riscul încasărilor viitoare și să compare rezultatele întreprinderii.2
Importanța și utilitatea acestui document se dezvăluie în contextul folosirii cu celelalte componente ale
situațiilor financiare, permițându-le utilizatorilor să evalueze modificarea activului net al entității,
structura sa și capacitatea de a influența valoarea și momentul producerii fluxurilor de lichidități.
Notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie să prezinte informații despre
reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale și despre politicile
contabile folosite și de asemenea, trebuie să ofere informații suplimentare care nu sunt prezentate în
bilanț, contul de profit și pierdere și, după caz, în situația modificărilor capitalurilor proprii/ situația
fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru înțelegerea oricărora dintre acestea. Acestea
menționează dacă situațiilefinanciare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității
nr.82/1991.3
Formularul Date informative conține informații reprezentative în legătură cu situația și
activitatea firmei, unele dintre datele furnizate reprezentând detalieri ale posturilor din bilanț și din
contul de profit și pierdere sau completări ale acestora.
Formularul Situația activelor imobilizate prezintă o descriere analitică a imobilizărilor deținute
de entitate și a deprecierilor înregistrate de acestea.

4. Definirea termenilor și precizarea mărimii lor pentru cel


mai recent an
1. Rezultatul net (profit sau pierdere) – este un indicator care evidențiază rezultatul final al
activitații băncii după plata impozitului (cota de 16% aplicată rezultatului brut). Soldul creditor
reprezintă profitul, iar soldul debitor pierderea băncii.
2. Rezultul global – include veniturile și cheltuielile recunoscute în profitul perioadei, cât și cele
recunoscute direct în capitalurile proprii.
3. Total activ – reprezintă resursele economice controlate de bancă, ca rezultat a unor evenimebte
trecute și de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare.
4. Total datorii – sunt obligațiile pe care le are banca, decurg din evenimente trecute, prin
decontarea carora se așteaptă să rezulte ieșiri de resurse.

1
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/ accesat la 03.01.2020
2
Feleagă,N., Tratat de contabilitate financiară, vol I, Ed.Economică, București, 1998, p.222.
3
Toma C.,Contabilitate financiară, Ed.TipoMoldova, Iași, 2018, p.582.
5. Total capitaluri proprii – sunt resurse financiare atrase de la proprietari sau constituite din
profiturile obținute. Reprezintă interesul rezidual al acționarilor în activele unei societăți, după
deducerea datoriilor sale.
6. Fluxul de numerar din activități operaționale – reprezintă activele curente (monetarul sau
mijloacele de plată echivalente), ce pot fi accesate imediat sau aproape imediat.
7. Venituri nete din dobânzi – sunt creșteri ale beneficiilor economice viitoare sub forma creșterii
ratelor dobânzii la creditele acordate.
8. Venituri nete din comisioane - sunt creșteri ale beneficiilor economice viitoare sub forma
creșterii valorii comisioanelor.
9. Cheltuieli cu personalul - reprezintă scaderi ale beneficiilor economice viitoare, ce se
concretizează în creșteri ale datoriilor înregistrate cu personalul.
10. Credite și avansuri acordate clientelei (net) – sunt operațiuni efectuate cu agenții economici,
alții decât băncile, sub formă de credite, depozite, conturi curente.
11. Depozite de la clienți – reprezintă principala sursă de atragere de disponibilități, în vederea
plasării ulterioare a acestora, de catre bancă, respectiv pentru acordarea de credite. Acestea pot
fi “la vedere”- caz în care sumele pot fi retrase oricand, sau “la termen” – caz în care sumele nu
pot fi retrase decât la expirarea termenelor pentru care au fost constituite.

Nr. Crt. Denumire termen Valoare an 2019


1. Rezultat net (profit sau pierdere) 53.266.000
2. Rezultat global 73.451.000
3. Total activ 4.017.047.000
4. Total datorii 3.170.711.000
5. Total capitaluri proprii 772.885.000
6. Fluxul de numerar din activități 407.850.000
operaționale
7. Venituri nete din dobânzi 141.566.000
8. Venituri nete din comisioane 63.595.000
9. Cheltuieli cu personalul 81.868.000
10. Credite și avansuri acordate clientelei 2.088.135.000
(net)
11. Depozite de la clienți 2.662.607.000
x

5. Note explicative

1. Entitatea raportoare: Credit Europe Bank dispune începând cu anul 1994 de autorizația Băncii
Naționale a României de a executa toate activitățile bancare comerciale: atragerea depozitelor,
gestionarea de carduri și numerar, acordarea de credite, etc. Toate activitățile băncii se realizează
exclusiv pe teritoriul României.
2. Bazele întocmirii:
Declarația de conformitate: Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu
IFRS-urile adoptate de Uniunea Europeană, iar conturile băncii sunt menținute în RON.
Baza de avaluare: Situațiile financiare sunt întocmite pe baza costului istoric, cu
excepția activelor financiare clasificate la valoarea justă prin profit sau pieredere la
01.01.2019. Activele și pasivele nefinanciare sunt prezentate la costul amortizat sau la
valoarea reevaluată.
Utilizarea estimărilor și judecăților: IFRS utilizate impun conducerii să facă anumite
estimări și judecăți care afectează aplicarea politicilor și sumelor raportate ale activelor
și pasivelor, veniturilor și cheltuielilor.
3. Politici contabile semnificative:
Modificări ale politicilor contabile: Banca a adoptat IFRS 9 și IFRS 10 începând cu 1
ianuarie 2019, dar acestea nu au un efect semnificativ asupra situațiilor financiare, dar
totuși s-a înregistrat o creștere a pierderilor din deprecierea activelor financiare și
necesitatea unor prezentări suplimentare cerută de IFRS 9.
4. Politici contabile:
Tranzacții în valută: prezintă veniturile și cheltuielile generate de schimbul valutei în lei
și invers. Cursul practicat la 1 ianuarie 2019 a fost: Eur: 1:4,6639 RON și USD:
1:4,0736 RON.
Venituri din dobânzi și cheltuieli cu dobânzile- se calculează prin aplicarea EIR la
valoarea contabilă brută a activelor financiare.
Active și datorii financiare: la recunoașterea inițială acestea sunt evaluate la valoarea
justă, iar ulterior le poate derecunoaște în cazul în care drepturile asupra activelor expiră
și datoriile sunt stinse. Activele și datoriil pot fi compensate și sunt evaluate permament
(atunci când este posibil) de către bancă, aceasta determinând mereu și activele
depreciate.
În cadrul activelor și datoriilor financiare sunt prezentate toate specipicațiile legate de:
numerar și echivalente de numerar, credite și avansuri, titluri de valoare și titluri de stat,
imobilizări corporale și necorporale (prezentate la cost istoric), depozite atrase de
clienți, împrumuturi de la entități financiare, provizioane, garanții financiare, impozite.
În viitor se urmărește adoptarea IFR 16 și realizarea unor modificări asupra IFRS 9.
5. Utilizarea estimărilor și judecăților: scopul estimării pierderilor de credit așteptate nu
este nici estimarea scenariului celui mai pesimist, nici estimarea scenariului celui mai
optimist. Estimarea pirderilor de credit anticipate reflectă posibilitatea ca o pierdere de
credit să se producă și posibilitatea ca nicio pierdere de credit să nu aibă loc, chiar dacă
rezultatul cel mai probabil nu este o pierdere de credit.
6. Impactul tranziției la IFRS9 este reprezentat de :
Estimarea pierderilor din credit așteptate pentru creditele și avansurile acordate băncilor,
Estimarea pierderilor din credit așteptate pentru creditele și avansurile acordate
clienților,
Estimarea pierderilor din credit așteptate pentru garanțiile financiare emise și
angajamentele de creditare,
Reclasificarea titlurilor de creanță di FVOCI (disponibile pentru vânzare) în conformitate
cu IAS 39 la costul amortizat în conformitate cu IFRS 9 și estimarea pierderilor din
credit așteptate pentru titlurile de creanță;
7. Venituri nete din dobânzi: Veniturile nete din dobânzi aferente creditelor și avansurilor
acordate clienților în anul 2019 sunt în valoare de 141.874.000 RON
8. Venituri nete din speze și comisioane: Veniturile nete din speze și comisioane aferente anului
2019 sunt în valoare de 44.279.000 RON.
9. Alte venituri din exploatare- aferente anului 2019 sunt în valoare de 6.949.000 RON.
10. Cheltuieli de exploatare- aferente anului 2019 sunt în valoare de 143.733.715 RON.
11. Pierderi din deprecierea instrumentelor financiare: Constituire ajustări pentru deprecierea
conturilor NOSTRO (185.259.000); constituire ajustări pentru deprecierea titlurilor de
valoare (8850); constituire ajustări pentru deprecierea creditelor și avansurilor către clienți
(16.352.548); Recuperări din credite scoase în afara bilantului (8.671.799); Pierdere din
deprecierea totală a instrumentelor financiare (7.722.414).
12. Cheltuieli cu impozitul pe profit – cuprinde:
- Cheltuiala cu impozitul curent : 10.146.000
- (Venitul)/cheltuiala cu impozitul amanat : 2.969.000
- Total cheltuiala cu impozitul pe profit: 13.115.000
13. Numerar si conturi curente la banci – la 31.12.2019 depozitele la termen la bănci au inclus
depozite la banci în România în RON, EURO și USD cu scadențe reziduale de până la 1 luna:
- Numerarul din casierie : 85.563.000
- Conturi nostro la bănci: 17.400.000
- Depozite la termen la bănci: 239.451.000
- Total : 342.414.000
- Investiții cu scadentă reziduală până la 3 luni: 17.400.000
- Total numerar și echivalente de numerar (fluxuri de trezorerie) : 102.963.000
14. Credite și avansuri la Banca Nationala a Romaniei – BNR impune băncilor să
mențină o sumă calculată ca procent din finanțarea lor, iar in 2018 rata pentru rezervele minime
obligatorii în RON și în monedă străină era de 8%. Rata dobânzilor la soldurile conturilor
curente la BNR au fost: RON – 0.2%; USD – 0.02%, EUR – 0.12%.
15. Credite si avansuri cordate clientilor :
- Credite și avansuri acordate clienților : 3.664.208.000
- Austări pentru deprecierea (Nota 11) : 185.259.000
- Total 3.849.467.000
Analiza pe industrii
2%
6% 3% 18%
4%
7% constructii
imobiliare
9% agricultura si alimentatie
19%
altele
9% sanatate
9% 14% comert
cabinete profesionale
industria prelucratoare
turism
persoane fizice
servicii financiare

Figura 1
16. Alte active – în categoria altor active, banca a înregistrat la sfărșitul anului 2019:
- Cheltuiali în avans de 2.086.000
- Numerar în tranzit de la furnizorul rețelei de ATM-uri: 18.786.000
- Active recuperate și debitori diverși : 79.627.000
- Total 98.413.000
17. Titluri de valoare în anul 2019 sunt:
- Titluri de stat de: 628.075.000
- Total: 628.075.000
La data de 31.12.2019, investițiile includ obligațiuni de stat denominate în RON și EUR, cu rata
dobânzii între(2,5% - 7,25%)/an pentru RON și (1,25% - 3,4%)/an pentru EURO. O parte a
portofoliului de obligațiuni de stat în suma de 21.714.250 RON este angajată în favoarea
BNR.
18. Imobilizari corporale si necorporale la data de 31.12.2019

Imobilizări Terenuri și Echipamente Vehicule Active Total


corporale cladiri de birou imobilizate
în curs
Imobilizari 960.386.000 66.426.000 3.077.000 186.000 170.321.000
corporale
Depreciere 52.982.000 50.931.000 2.873.000 - 118.211.000
și
amortizare
cumulată
Valoarea 43.271.000 12.531.000 177.000 204.000 83.482.000
contabilă
netă
active
corporale

Imobilizări Imobilizări Total


necorporale necorporale în curs
Imobilizări 59.585.000 177.000 59.762.000
necorporale
Depreciere acumulată 15.072.000 - 15.072.000
Valoarea contabilă 13.161.000 177.000 13.338.000
netă

19. Depozite atrase de la clienți – în condițiile folosirii unei rate între 0 % – 6 % la RON și 0% -
2,5% la EURO, situația depozitelor in RON și EURO se prezintă astfel:
Depozite in RON Depozite în EURO
Depozit la 22% Depozit la
35% vedere vedere
65% 78%
Depozit la Depozit la
termen termen
20. Împrumuturi de la institutii financiare – banca a semnat un acord de împrumut cu Fondul
European de Investiții, cu un sold de 31.839.000RON
21. Provizioane constituite de bancă la sfarșitul anului 2019 au fost în valoare de 4.298.000.
22. Alte datorii – contribuțiile sociale, salarii, alte impozite de plată și datorii către creditori
diverși în sumă de 66.628.000 lei.
23. Capital social: la 31 decembrie 2019, Capitalul social era 608.165.000.
24. Alte rezerve: constau din rezerve legale- 5% din profitul brut (24.213.000RON) și
rezerva generală de risc (12.831.000 RON).
26. Valoarea justa a instrumentelor financiare reprezintă prețul care poate fi obținut din
vânzarea unui activ, sau plătit la transferul unei datorii, într-o tranzacție normală între
participanții la piață, dacă sunt disponibile, valoarea justă se bazează pe prețurile de piață cotate.
27. Tranzacții cu părțile afiliate- părțile sunt considerate afiliate dacă o parte are capacitatea de a o
controla pe cealaltă. Banca are tranzacții cu entități-membre ai Broadhurst Group NCH și cu
membrii cheie ai conducerii. Cele mai mari valori se înregistrează în cazul tranzacțiilor
efectuate cu entitățile Grupului.
28. Evenimente ulterioare: Nu există evenimente ulterioare de raportat.

6. Caracterizarea riscurilor financiare

Banca are expunere la următoarele riscuri financiare :


a. Riscul de credit
b. Riscul de lichiditate
c. Riscurile de piață

a. Riscul de credit
Banca își asumă expunerea către riscul de credit pentru toate facilitățile de credit și creditele
acordate, ceea ce reprezintă riscul ca cealaltă parte să nu aibă capacitatea financiară să plătească
integral sumele la data scadentă. Banca își dorește prin managementul riscurilor de credit să
îmbunătățească și să mențină calitatea portofoliului de credite prin monitorizarea expunerilor de credit
a tuturor clienților.
În cazul politici de management al riscului de credit, banca solicită garanții adecvate privind
aprobarea creditelor pentru clienți.
b. Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate se referă la disponibilitatea fondurilor suficiente pentru a onora retragerile
depozitelor și a altor angajamente financiare asociate cu instrumentele financiare atunci când acestea
sunt scadente. Banca controlează aceste riscuri prin analiza scadențelor, stabilind strategia băncii pentru
următoarea perioadă financiară.
c. Riscurile de piață
Riscul de piață reprezintă riscul actual sau potențial asupra câștigurilor și al capitalului rezultat din
mișcările nefavorabile ale pieței acțiunilor și ale ratelor dobânzilor, precum și din evoluția ratelor de
schimb valutar și prețului mărfurilor pentru întreaga activitate a instituțiilor de credit.
Riscul valutar- se apare la efectuarea tranzacțiilor atât în lei, cât și în valutăstrăină. Banca este în
principal expusă riscului de variație a cusrului de schimb al activelor și datoriilor monetare în USD și
EUR, care constituie cea mai mare parte a activelor și datoriilor în valută.
Riscul de rată a dobânzii- include riscul de preț al ratei dobânzii și riscul de flux de numerar al
dobânzii. Riscul de preț al ratei dobânzii este riscul ca valoarea unui instrument financar să fluctueze
datorită modificărilor ratelor dobânzilor de pe piață față de ratele dobânzilor aplicabile instrumentului
financiar.
Riscul de fiscalitate – legislația fiscală din România prevede reguli detaliate și complexe și a suferit
diverse modificări în ultimii ani. Interpretarea textului și a procedurilor practice de punere în aplicare a
legislației fiscale ar putea varia și există riscul ca anumite tranzacții să poată fi interpretate diferit de
autoritățile fiscale în comparație cu interpretarea băncii.

7. Concluzie

Dimensiunea și transparența situațiilor financiare se referă la informațiile la calitatea și


accesibilitatea informațiilor pe care ni le oferă banca.
Credit Europe Bank ne furnizează informații complexe cu privire la poziția financiară,
performanțele și modificarea poziției financiare.

Bibliografie:

1. Feleagă N., Tratat de contabilitate financiară, vol. I, Ed. Economică, București, 1998, p. 222.
2. Toma C., Contabilitate financiară, Ed. TipoMoldova, Iași, 2018, p. 582.
3. Raportul anual 2019 al Credit Europe Bank.