Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Propunători: Eliza-Maria


Școala Gimnazială „Carol I”, Roman Constantinescu (căs. Sandu), Cristina
Clasa: a III-a Chelaru (căs. Smău)

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba și literatura română

Unitatea de învățare II: Poveștile pământului

Subiectul lecţiei: Spiridușul cel bun al cărții, după Ada Teodorescu

Tipul lecției: de comunicare de noi cunoștințe

Competențe generale:

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare

4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare.

Competenţe vizate:

1.1Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil;

2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu;

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia;

3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit.

Obiective operaţionale:

a. Cognitive
OC1 – să identifice personajul, titlul şi autorul povestirii pornind de la enunţurile prezentate;
OC2 – să citească corect, fluent şi expresiv textul;
OC3 – să analizeze comportamentele personajelor;
OC4 – să alcătuiască propoziții cu ajutorul cuvintelor noi.

b. Afectiv-atitudinale

OA1 : sa-si exprime trairile afective declansate de citirea si interpretarea textului;

OA2 : sa colaboreze cu colegii in grup.


C. (Psiho)motrice

OM1: să realizeze sincronizarea între exprimarea verbală-nonverbală-paraverbală.

Resurse:

A. Metodologice:
 Strategia didactică:
a) Din punctul de vedere al particularităților evolutive ale gândirii: mixtă;
b) Din punctul de vedere al dirijării învățării - semialgoritmică
 Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, citirea explicativă.
 Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe;
 Mijloace de invatamant: planşe, fişe, manualul;
B. Umane: 18 elevi
C. Temporale: 45 de minute.

Bibliografie:

 *** Curriculum national 2004


 Cojocariu, Venera-Mihaela, Teoria și metodologia instruirii, Editura Didactică și
Pedagogică R.A., București, 2002.
 Dumitrescu. I; Ciobanu, N., Limba și literatura română. Auxiliar pntru clasa a III-a,
Editura CD Press, București, 2015.
 Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2008.
 Șerdan, Ioan, Didactica limbii si literaturii romane in invatamantul primar, Editura Corint,
București, 2008.
Scenariul didactic

Activitatea profesorului Activitatea Strategia didactică


Obiective
Evenimentele lecţiei elevilor Metode Mijloace Forme de Evaluare
operaţional
didactice didactice organizare
e

1. Captarea atenţiei Oc1 Captarea atenției va fi realizată Elevii numiți Conversația puzzle frontală
cu ajutorul unui puzzle sub rezolvă puzzle-ul.
(2 min.) Oc2 forma unei cărți. Doi elevi vor fi Observare
invitați să descopere care este Elevii care doresc sistematică
Oc3 forma finală a acestui puzzle, își dau cu părerea
copiii fiind întrebați despre ce
despre tema lecției,
cred că vom discuta.
fiind vorba despre
cărți.

Azi, la ora de limba și literatura Elevii notează pe Tabla Observare


2. Enunţarea obiectivelor română, vom discuta un caiete titlul și Conversația Manualul frontală a
lecţiei fragment din opera Spiridușul autorul. caietele sistematică
cel bun al cărții, după Ada Elevii receptează
(2 min.) Teodorescu (Se scrie pe tablă obiectivele
titlul și autorul). anunțate de
Vom citi textul lecției corect, profesor.
coerent, vom alcătui propoziții
cu acestea, vom identifica
sensuri opuse sau diferite pentru
unele cuvinte, vom preciza
personajele, locul și timpul când
se desfășoară întâmplarea și vom
formula întrebări și răspunsuri
referitoare la textul citit.
3. Actualizarea În actualizarea cunoștiințelor se a). Elevii citesc cu Conversația Caietele
cunoştinţelor rezolvă tema pentru acasă. voce tare poezia.
(5 min.) Exercițiul 4 din manual, pagina b) Elevii citesc Citirea frontală Aprecieri
9. poeziile alcătuite explicativă Frontal verbale
a). Citiți poezia Toamna creată de către ei și le
de copii ca voi. afișează la locul
b).Scrieți o poezie de două strofe special amenajat. Explicația individual
cu titlul Toamna, în care fiecare
strofă să aibă patru versuri.
Afișați poezia la Colțul
cititorului din clasa voastră.
4. Prezentarea conţinutului Oc1 Astăzi, la Limba și literatura Elevii citesc în Lectura Manualul frontal Observare
Învăţării Oc2 română, vom trece la o nouă gând textul și explicativă Caietele sistematică
(5 min) Oc3 lecție, intitulată Spiridușul cel subliniază Conversația Tabla
bun al cărții. cuvintele Explicația
1. Citirea model a lecției necunoscute.
(lectura sensibilizatoare) Prima
dată voi citi eu textul, apoi în
lanț, vom scrie cuvintele
necunoscute, le vom explica și
vom face propoziții cu ele, vom
rezolva exerciții folosind
informații din text.
2. Conversația de testare s Manualul
5. Dirijarea învăţării Caietele Aprecieri
nivelului primelor impresii
(15 min) Oc1 Tabla
Oc2 - Care sunt personajele -Personajele sunt verbale
Oc3 Lectura
textului? Spiridușul cel
Oc4
- Care dintre personaje bun și Spiridușul Conversația
Explicația Frontal
povestește întâmplările? cel rău.

- Ce necazuri are -Întâmplările sunt


povestite de către Individual
Spiridușul cel bun?
Spiridușul cel
bun.
-Spiridușul cel bun
are necazuri cu
Spiridușul cel rău
care îî deranjează
pe copii când
citesc.
3. Receptarea propriu-zisă a
mesajului textului
Profesorul solicită elevii să
citească textul lecției (citire pe
fragmente, citire dirijată și,
paralel, sunt explicate
cuvintele necunoscute (prin
raportarea la context).
- Ce înseamnă spiriduș? Cuvântul spiriduș
Profesorul notează cuvintele înseamnă „personaj
și explicația acestora pe tablă. cu puteri
Paralel cu explicarea supranaturale, bun
cuvintelor, profesorul solicită sau rău”.
elevii să alcătuiască enunțuri cu Locuință = casă
acele cuvinte. Ați bănuit = ați
crezut
Să se abată = să se
îndepărteze
Locuința mea este
aproape de școală.
Am bănuit că va
veni Moș Nicolae.
Nu mă abat de la
drumul spre casă.
Moment de activitate frontală
După citirea expresivă a textului
Elevii citesc
vor fi delimitate fragmentele
fragmentele,
principale, un copil fiind numit
rezumă conținutul
să citească fragmentul la care se
și, cu ajutorul
face referire, unul să rezume
profesorului,
fragmentul citit iar altul să
alcătuiesc planul de
extragă ideea principală pe care
idei pe care îl
să o scrie la tablă.
notează în caiete.
Plan de idei:
1. Spiridușul cel bun
locuiește în carte și își așteaptă
cititorii.
2. Tot el le amintește
copiilor în somn de cărțile pe
care ei le-au citit.
3. În timpul somnului,
Spiridușul cel rău intervine dând
înțelesuri greșite poveștilor citite
de către copii.
4. Acum Spiridușul cel bun
locuiește în cartea unui copil
năzdrăvan care are foarte multe
întrebări.
8. Obținerea performanţei Elevii sunt împărțiți în două Elevii lucrează Fișe de Aprecieri
(5 min) Oc1 grupe. Fiecare grupă primește cerința de pe fișă. Conversația lucru
câte o fișă. Aceștia trebuie să Explicația Pe grupe
găsească în text câte o trăsătură verbale
care motivează numele frontal
Spiridușului cel bun și al
Spridușului cel rău.
9. Asigurarea feedback- Profesorul solicită prezentarea Un raportor al Conversația Fișe de Pe grupe Aprecieri
ului frontală a modului de rezolvare a grupului prezintă în Explicația lucru verbale
(4 min) sarcinilor. fața clasei modul
de rezolvare a
cerinței.
10. Evaluarea Oc1 Împărțiți în aceeați grupă, elevii Se afișează Turul Fișe de Pe grupe Sunt notați
(3 min) Oc2 primesc biletele pe care să desenele realizate. galeriei lucru elevii vare
Oc3 deseneze un Spiriduș bun/ rău. au răspuns
la oră.

Retenția (2 min) Ce lecție am învățat? Titlul lecției este Conversația


Spiridușul cel bun
Care este autorul textului? al cărții.

Care este rolul celor doi Autoarea este Ada


spiriduși? Teodorescu.

Spiridușul cel bun


ajută copiii să
înțeleagă poveștile
citite, iar cel rău le
schimbă conținutul
și ii face neatenți.

Profesorul explică tema pentru Elevii notează Tabla Individual


acasă. Elevii vor trebui să noteze tema pe caiete și
Transferul (2 min) trei lucruri care îi pot face să fie adresează Explicația caietele
distrași de la lectură. eventuale întrebări.

S-ar putea să vă placă și