Sunteți pe pagina 1din 34

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr.

3/2009

ROLUL MODERNIZATOR AL THE MODERNIZING ROLE OF


REGULAMENTELOR ORGANICE ÎN CONSTITUTIONAL REGULATIONS IN
PLAN INSTITUŢIONAL ÎN ŢARA WALLACHIA AND MOLDAVIA
ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA

Lect. univ. Roxana GHERGHE, Roxana GHERGHE,


Universitatea „Constantin Brâncuşi” din „Constantin Brâncuşi” University of Târgu-
Târgu-Jiu Jiu

Abstract
Rezumat
In our country, the principle of powers’ separation
În ţara noastră principiul separaţiei puterilor în stat
inside the state was sanctioned for the first time in
a fost consacrat pentru prima dată în Regulamentele
Constitutional Regulations. The Constitutional
Organice. Regulamentul Organic a fost o lege
Regulations represented a basic law that modernized
fundamentală care a modernizat unele instituţii ale
certain institutions of Moldavia and Wallachia.
Moldovei şi Ţării Româneşti.
Key words: feudalism, capitalism, constitutional
Cuvinte cheie: feudalism, capitalism, regulamente
regulations, the Romanian principalities
organice, principatele române

Regulamentele Organice au înzestrat The Constitutional Regulations equipped


Principatele Române cu o serie de instituţii the Romanian Principalities with a series of
susceptibile de a favoriza dezvoltarea institutions liable to encourage capitalism’s
capitalismului, a pregătit unirea lor într-un stat development, prepared their union into a
modern şi centralizat. Ele au fost considerate modern and centralized state. They were
ca o expresie a luptei dintre vechi şi nou considered as an expression of the fight
făcând trecerea de la feudalism la capitalism. between the old and the new, passing from
Regulamentele Organice erau chemate să feudalism to capitalism.
dea viaţă programului de transformare a The Constitutional Regulations had to
structurilor interne în raport cu spiritul create the transformation programme of the
veacului, de modernizare a societăţii inner structures reported to the century’s spirit,
româneşti, de creare a condiţiilor capabile să to modernize the Romanian society, to create
accelereze progresul. Aceste cerinţe, expresie certain conditions able to accelerate the
a programului Revoluţiei din 1821, fuseseră progress. These demands, expression of 1821
incluse, într-o manieră sui generis, în cuprinsul Revolution’s programme, had been included,
Tratatului de la Adrianopol. 1 sui generis, in the Adrianople Treaty.
Regulamentele Organice, în esenţa Although, the Constitutional Regulations,
conţinutului lor, au reprezentat totuşi o operă related to their content’s essence, represented
de progres netăgăduit. Reliefând existenţa unei an action of an undeniable progress. Pointing
naţiuni române şi dându-i expresie prin out the Romanian nation’s existence and
normele comune de organizare, cele două acte expressing it by common organization
legislative subliniau că „nedespărţita unire” standards, the two legislative documents were
reprezintă o „necesitate mântuitoare”.2 emphasizing the fact that “the inseparable
Înlăturând o serie de instituţii şi practici union” represented a “saviour necessity”.
Removing a series of feudal institutions
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

77
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

feudale, ele au creat un aparat de stat modern and practices, they have created a modern state
şi un climat mai propice pentru dezvoltarea device and a more favourable climate to
noului. În primul rând, au legiferat principiul develop the new. At first, they have
modern al separării puterilor în stat, puterea proclaimed the modern principle of powers’
legislativă fiind încredinţată unei adunări separation inside the state, the legislative
obşteşti, cea executivă fiind exercitată de power being entrusted to a public assembly,
domn, ajutat de un sfat administrativ the executive one being exerted by the ruler,
extraordinar, compus din şase membri şi de un who was helped by an extraordinary
sfat administrativ, alcătuit din trei membri. administrative council, consisting of six
Sistemul judecătoresc a fost organizat pe baze members and by an administrative council,
moderne, recunoscându-se autoritatea lucrului consisting of three members. The judicial
judecat.3 system had been organized by using modern
Regulamentul Organic, în care basis, knowing the judged thing’s authority.92
revoluţionarii din 1848 n-au văzut decât un The Constitutional Regulations, which the
instrument de împilare şi de umilire, a fost un 1848 revolutionists considered only as an
factor de progres, o adevărată constituţie, care oppression and humiliation tool, were a
a pus baza instituţiilor Romîniei moderne.4 progress factor, a real constitution that has
Potrivit lui Betolian, în dreptul founded Romania’s modern institutions.
constituţional principiul separaţiei puterilor According to Betolian, in the constitutional
ocupă locul cel mai important, încât” s-a putut right the principle of powers’ separation inside
dice cu drept cuvent, că el este formula the state is the most important principle so that
problemei politice unei drepte repartiţiuni a “we could say that it was the formula of the
puterei sociale, fără care nu poate esista o political problem related to the social power’s
constituţiune”.5 Betolian afirma „şi mie mi se honest repartition, without whom there could
pare că, cu cît în organizarea puterilor publice not be a constitution”. Betolian affirmed: “ I
unui stat se va ţine socoteală de regula think that the sooner we will consider the
separaţiunii, cu atât principiile înscrise în separation rule in the organization of the
constituţiune îşi vor găsi o aplicare mai sigură state’s public powers, the better will be the
şi libertatea va deveni o realitate”.6 application and the freedom will become
În discursul său de deschidere al anului reality”.
judecătoresc 1869-1870, răposatul Vioreanu In his opening speech in 1869-1870
zice „înainte de regulamentul organic o judicial year, the late Vioreanu says: “before
confusiune deplorabilă esista în atribuţiunile the constitutional regulations, there was a
tuturor puterilor publice; aceleaşi autorităţi lamentable extinguishments of a debt through
făceau legile şi le aplicau ca judecători, ba încă one debtor or creditor succeeding to the estate
aveau şi atribuţiunile puterii esecutive. Veliţii of the other in all public powers’ tasks; the
boieri participau în vechime la elaborarea same authorities made the laws and applied
legilor dinpreună cu ceilalţi boeri ai ţerii şi them as judges and they also had the executive
erau în acelaşi timp şi judecători în a doua power’s tasks. The great court officials were
instanţă şi în divanul domnesc…Ispravnicii de attending the laws’ elaboration, like the
judeţe erau totdeauna judecătorii şi country’s other court officials and they were
administratori. Domnul avea parte activă la judges both in the second court and in the
facerea legilor,…presida ca judecător suprem princely divan… The regions’ subprefects
divanul domnesc, şi ca representant suprm al were always judges and administrators. The
puterei esecutive administra prin agenţii sei ruler was attending the laws’ elaboration,… he
ţera întreagă.”7 chaired the princely divan as a supreme judge
N. Bălcescu afirma despre Regulamentul and he was administrating the entire country
Organic: „Regulamentul cu toate relele sale, by his agents, as a supreme representative of

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

78
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

aduse însă oarecare principiuri folositoare şi se the executive power.”


făcu instrument de progres. El recunoscu în N. Bălcescu was saying about the
drept principiul libertăţii comerciale, Constitutional Regulations: “The regulations,
despărţirea puterilor judecătoreşti, with all their bad things, has also brought
administrative şi legiuitoare şi introduse useful principles and it has become a progress
regimul parlamentar”.8 tool. He accepted in right the principle of
În una din scrierile sale economistul de commercial freedom, the judicial,
şcoală liberală Alexandru Moruzi afirma „eşti administrative and legislative powers’
izbit de uriaşa dezvoltare a instituţiilor separation, powers that had been included in
noastre….Această dezvoltare, orice s-ar spune, the parliamentary system”.
o datorim dispoziţiunilor cuprinse în In one of his writings, the liberal school
Regulamentul Organic de la 1832. Cu toate economist, Alexandru Moruzi, was saying:
concesiunile făcute spiritului vremii, “you come up against our institutions’ huge
obiceiurilor şi situaţiei ţării, Regulamentul nu development…This development, no matter
a fost mai puţin binefăcător pentru noi. El what they say, is due to the disposals included
pune capăt cârmuirii bunului plac; aşază o in 1832 Constitutional Regulations.
administraţie regulată; statornicea Considering all concessions of that time, the
contribuţiile; garanta egalitatea în faţa legii în Regulations were not less beneficial for us.
materie civilă.”9 They end the irresponsible rule; they settle a
Regulamentele Organice au reprezentat steady administration; they were establishing
acte fundamentale cu caracter constituţional the contributions; they assured the civil
cum nu existau în nici unul din marile imperii equality in front of the law.”
autocrate vecine. Totuşi aceste acte, primele The Constitutional Regulations represented
constituţii moderne româneşti, nu au rezolvat basic constitutional documents that did not
decât în parte problema puterii. Din punct de exist in the great tyrant empires in the
vedere al administraţiei de stat, ele au avut un neighbourhood. Although, these documents,
rol modernizator, dar din punct de vedere al the first Romanian modern constitutions,
exercitării puterii, ele nu au făcut decât să solved only the power’s problem. From state
înlocuiască vechiul absolutism domnesc cu un administration’s point of view, they had a
regim oligarhic care concentra toată puterea în modernizing role, but from exerting the
mâna câtorva familii de mari boieri, aceleaşi power’s point of view, they have only replaced
care îi răsturnaseră pe fanarioţi şi ai căror the old princely absolutism by an oligarchic
reprezentanţi redactaseră Regulamentele system that concentrated all the power in some
Organice. Atribuţiile legislative şi de control court official families’ hands, the same
financiar ale Adunărilor obşteşti erau astfel families who had overthrown the Phanariots
alcătuite încât domnul, a cărui putere era and whose representatives had elaborated the
teoretic suverană, nu putea cârmui fără Constitutional Regulations. The public
concursul marii boierimi care domina assemblies’ legislative and financial
adunările. De aici a rezultat un neîncetat attributions were elaborated so that the ruler,
conflict între puterea centrală şi boierime, un whose power was theoretically sovereign,
conflict care a dominat întreaga epocă could govern only with the great gentry’s
regulamentară atât în Moldova cât şi în Ţara support that was dominating the assemblies.
Românească. Totuşi aceste acte constituţionale From here, it came out a permanent conflict
au aduse şi lucruri noi pentru aceea perioadă: between the central power and the gentry, a
responsabilitatea parţială a puterii centrale faţă conflict that dominated the entire regular age
de Adunare, realizarea unei separaţii a both in Moldavia and Wallachia. However,
puterilor care nu existase până atunci, a creat these constitutional documents also brought
un sfat al miniştrilor compus din 6-8 persoane things that were new for that time: central

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

79
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

numite şi responsabile în faţa domnului.10 power’s partial responsibility for the


Nicolae Iorga afirma în lucrarea sa11 că Assembly, the accomplishment of the power’s
întocmirea Regulamentului Organic trebuia să separation that has not existed until that
înlăture grijile constituţionale. „Acest moment, it created un new council that
Reglement organique se dezvoltă încet, dar contained 6-8 ministries that were responsible
metodic; trebuia să cuprindă nu numai in front of the ruler.
Constituţia, ci şi tot ce era necesar pentru Nicolae Iorga said in his work that the
administraţie. „Această Constituţie impusă în Constitutional Regulations’ accomplishment
cea mai mare parte de Rusia e o copie should remove the constitutional concerns.
armonică şi practică a dispoziţiilor care se ”This Reglement organique develops slowly,
încetăţeniseră în toată Europa în noul veac, but methodically; it should contain not only
după modelul francez. Aşa-numitele pouvoirs the Constitution, but also all that was needed
fură şi aici bine despărţite”. by the administration. ”This Constitution
Care a fost raţiunea pentru care au fost established by Russia is a harmonious and
adoptate Regulamentele Organice? A fost de practical copy of the disposals that were
ordin politic, acest lucru rezultând de altfel şi naturalized in the entire Europe during the
din precizările lui Kiseleff pe care le-a făcut în new century, using the French model. The so-
raportul adresat împăratului Nicolae: „La 1828 called pouvoirs were also separated in here”.
Guvernul imperial folosindu-se de What was the reason to adopt the
ocupaţiunea Principatelor cu armatele noastre, Constitutional Regulations? It was a political
a depus toate silinţele ca, în timpul guvernării reason, resulting also from Kisseleff’s
provizorii, să se desăvârşească propusa explanations in the report for the emperor
reorganizare, ca o afacere neapărată pentru Nicolae: „In 1828, the imperial Government,
buna stare a unei ţări megieşită cu noi şi ca o conquering the Principalities by our armies,
măsură care întărea temelia influenţei noastre made all the efforts so that, while the
politice asupra Orientului. Îndemnat de vederi provisional rule, the suggested re-
atât de înalte spre folosul şi gloria Rusiei, accomplishment would improve, as a
Vice-Cancelarul contele Nesselrode a mijlocit necessary business for the wealth of a free
înalta autorizaţie, după care secretarul de Stat holder country and as a measure that
Daşcoff a fost trimis în Principate ca, emphasized our political influence’s basis
conformându-se cu starea lucrurilor din ţară, above the East. Encouraged by Russia’s high
să schiţeze un proiect de instrucţiuni pentru hopes, the Vice-Chancellor the Count
alcătuirea Regulamentelor”.12 Nesselrode elaborated the high authorization
„Acest proiect, bazat pe adevărata stare a and then the State Secretary Daşcoff was sent
împrejurărilor locale, cuprinzând toate părţile to the Principalities so that, according to the
reorganizaţiei din lăuntru, s-a învrednicit de things’ position inside the country, he would
înalta întărire şi, în iunie 1829, a fost dat design an instruction project to accomplish the
fostului Preşedinte-Pplenipotent, General Regulations”.
Joltuchin, spre a alcătui, dintre boierii locali, „This project, based on the real local
Comisii şi printr-însele lucrări pregătitoare circumstances’ state, containing all the inside
pentru Regulamentele Organice ca în urmă să reorganization’s sides, were worth the high
le supune în cercetarea obşteştilor Adunări”.13 reinforcement and, in June 1829, it was given
Agenţii consulari ai Austriei, care au to the ex-Plenipotent-President, General
urmărit elaborarea şi introducerea Joltuchin, to elaborate, using the local court
Regulamentului Organic cu cea mai vie officials, committees and preparing works for
îngrijorare şi ostilitate, nu vedeau în Reformă the Constitutional Regulations and these
decât „opera Ruşilor”: Une chartre octroyee works had to be examined by the public
par la Russie! – Comparând Regulamentul cu Assemblies”.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

80
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Charta Constituţională a lui Ludovic XVIII, Austria’s consular agents, who were
Fleischhackl voia să stigmatizeze willing to elaborate and introduce the
Regulamentul atât prin conţinutul revoluţionar Constitutional Regulations, being very
al Chartei constituţionale, cât şi prin faptul că concerned and hostile, considered the Reform
a fost impus de Alexandru I. 14 only as the “Russians’ work”: Une chartre
Inovaţiile întemeiate de principiile octroyee par la Russie! – Comparing the
revoluţiei franceze şi iniţiativa decisivă a Regulations to the Constitutional Charter of
Rusiei sunt efectiv cele două surse principale Ludovic XVIII, Fleischhackl wanted to brand
ale Regulamentului Organic, ca şi ale Chartei the Regulations both by Constitutional
constituţionale. Citind instrucţiunile Charter’s revolutionary content and by the fact
guvernului rus pentru elaborarea that it was suggested by Alexandru I.
Regulamentului Organic, St. Marc de Girardin The innovations elaborated by the French
a declarat: ”Adesea aveam impresia că citesc revolution’s principles and Russia’s crucial
unele din referatele măreţe şi solemne pe care initiative are in fact the two main sources both
le făceau Adunării Constituante Dupont, of the Constitutional Regulations and of the
Lally-Tollendal, Talleyrand, Barnave. Sunt Constitutional Charter. Reading the Russian
aceleaşi idei, aceleaşi vederi.” Instrucţiunile government’s instructions to elaborate the
urmăreau să introducă „instituţiile noastre Constitutional Regulations, St. Marc de
civile, judiciare şi administrative, tot ceea ce Girardin declared: « I often think that I’m
datorăm Adunării Constituante.”15 reading some of the great and solemn essays
Cum s-a ajuns la adoptarea made for the Constituent Assembly of Dupont,
Regulamentelor Organice, primele legiuiri Lally-Tollendal, Talleyrand, Barnave. There
care au consacrat pentru prima dată principiul are the same ideas, the same visions.” The
separaţiei puterilor în stat? instructions wanted to introduce “our civil,
Prin Tratatul de la Akerman din 1826 se judiciary and administrative institutions, all
prevedea că „spre a se îndrepta gravele that we owed the Constituent Assembly.”
atingeri aduse ordinei în feluritele ramuri ale How did we adopt the Constitutional
ocârmuirii interne prin turburările întâmplate Regulations, the first laws that had sanctioned
în Moldova şi în Muntenia, gospodarii vor fi for the first time the principle of powers’
ţinuţi a se ocupa fără cea mai mică întârziere separation inside the state?
împreună cu divanurile respective de măsurile The 1826 Ackerman Treaty was foreseeing
trebuitoare pentru a îmbunătăţi starea that “to correct the serious touches brought to
principatelor, şi acele măsuri vor forma the discipline in many branches of the inner
obiectul unui regulament obştesc pentru rule by disorders occurred in Moldavia and
fiecare provincie fiind pus de îndată în Muntenia, the householders and the respective
lucrare”. În urma acestei convenţii Poarta dă divans will take care immediately of the
un hatişerif, îndatorând pe Grigore Ghica al measures needed to improve the principalities’
Munteniei şi pe Ioan Sturza al Moldovei ca state and those measures will represent valid
împreună cu divanurile să alcătuiască acele public regulations for every province.” After
legi constitutive pentru ambele ţări.16 this convention, the Porte elaborates a royal
S-a format câte o comisie astfel încât mandate, so that Grigore Ghica of Muntenia
comisia din Bucureşti se alcătuia sub and Ioan Sturza of Moldavia have to elaborate
preşedinţia consilierului de stat Minţiaki, those constitutive laws for the both countries.
pentru Muntenia din banul Grigore Băleanu, They accomplished committees so that the
vornicul Gheorghe Filipescu, numiţi de Bucharest committee contained the state
autoritatea rusească, iar logofătul Ştefan counsellor Minţiaki’s presidency, the
Bălăceanu şi hatmanul Alexandru Vilara aleşi Muntenia committee contained the ban
de adunare, având de secretar pe vornicul Grigore Băleanu, the village chief Gheorghe

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

81
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Barbu Ştirbei. Pentru Moldova figurau Filipescu, both of them chosen by the Russian
vistiernicul Costache Paşcanu şi vornicul Authority and bailiff Ştefan Bălăceanu and the
Mihai Sturza numiţi de Kisseleff, iar vornicul hetman Alexandru Vilara, both of them chosen
Costache Conache şi vistiernicul Iordache by the assembly, having the village chief
Catargiu aleşi de obşteasca adunare, şi având Barbu Ştirbei as a secretary. The Moldavia
ca secretar pe Gheorghe Asaki.17 committee contained the treasurer Costache
Regulamentul alcătuit după instrucţiunile Paşcanu and the village chief Mihai Sturza,
ruseşti, pentru organizarea politică, şi sub both of them chosen by Kisseleff, and the
supravegherea lui Kisseleff pentru cea village chief Cstache Conache and the
administrativă, de comisia mixtă din treasurer Iordache Catargiu, both of them
Bucureşti, este trimis la Petersburg împreună chosen by the public assembly and having
cu o delegaţie din trei membrii care Gheorghe Asaki as a secretary.
participaseră la întocmirea acestuia: vornicul The regulations accomplished by Russian
Mihai Sturza, logofătul Alexandru Vilara şi instructions, for the political organization and
aga Gheorghe Asaki. La Petersburg se for the administrative one, supervised by
întocmeşte o comisie compusă din aceşti Kisseleff, by Bucharest mixed committee, is
boieri şi doi funcţionari ruşi, Catacazi şi sent to Petersburg by a deputation achieved by
Minţiaki, sub preşedinţia secretarului de stat three members who had accomplished it: the
Daschkoff, aducând câteva modificări. village chief Mihai Sturza, the bailiff
Ambele Regulamente au fost apoi trimise lui Alexandru Vilara and police prefect Gheorghe
Kisseleff spre a le supune aprobării şi votării Asaki. In Petersburg, they accomplish a
adunărilor extraordinare. committee containing these court officials and
Instrucţiunile guvernului rus prescriau ca two Russian office holders, Catacazi and
alegerea Domnului să fie făcută de o adunare Minţiaki, under the State Secretary
extraordinară, calificată să exprime dorinţa Daschkoff’s presidency, changing some
naţiunii. În compunerea ei trebuiau să intre , things. Both of the Regulations were sent to
pe lângă membrii clerului înalt şi boierii de Kisseleff to be approved and voted by the
primul rang, deputaţii judeţelor, oraşelor şi extraordinary assemblies.
breselor. Poate şi alţi notabili ai ţării, ca The Russian government’s instructions
„patriciii ocoalelor, etc.” 18 Textul definitiv nu prescribed that the ruler’s election would be
a admis decât 27 de deputaţi ai isnafurilor pe accomplished by an extraordinary assembly,
lângă 163 deputaţi ai boierilor, deci abia 14% able to express the nation’s will. The assembly
în loc de 25%.19 În intenţia marilor boieri, should contain, beside the members of the
Obişnuita Obştească Adunare trebuie să fie high clergy and the first courts officials, the
compusă din boieri de primă clasă, care nu deputies of the regions the cities and the
luau parte la sarcinile statului şi nu-i cunoşteau breaches. Maybe other notables of the country,
adevăratele nevoi. În acest sens, Instrucţiunile like “patriciii ocoalelor etc.” The final text
le reproşează că „nu erau decât instrumente accepted only 27 deputies compared to 163
docile, şi, interesate în mâinile domnului şi ale deputies of the court officials, so only 14%
Porţii. Cu această stare de lucruri, tratatele şi instead of 25%. In the great court officials’
hatişerifele deveneau iluzorii şi aceste două intention, the Usual Public Assembly should
provincii se vedeau despoiate de privilegiile contain very the most important court
care le erau garantare de Curtea imperială.”20 officials, who did not participate to thee state’s
Pentru a remedia aceste inconveniente, duties and who did not know the real needs of
Instrucţiunile au recomandat ca Adunarea să the country. Speaking of these things, the
fie completată din membrii clerului judeţelor. Instructions reproach them with “being only
Instrucţiunile de la St. Petersburg se încheie cu docile tools and interested in the ruler’s hands
o serie de măsuri menite să pregătească unirea and the Porte’s hands. Therefore, the treaties

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

82
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

între cele două principate, ele recomandând ca and the royal mandates became illusory and
instituţiile cu care Regulamentul Organic le va these two provinces were bare of the
înzestra să fie cât mai uniforme. Curtea privileges granted by the Imperial Court.” To
Imperială considera că „această uniformitate rectify these difficulties, the Instructions
poate apropia două popoare pe care identitatea recommended that the Assembly should be
de religie, de origine şi de poziţie ar trebui să completed by the members of the region’s
le ţină strâns unite în orice împrejurare.”21 clergy. St. Petersburg Instructions end by a
Adunarea extraordinară de revizie a Ţării series of measures meant to prepare the union
Româneşti s-a deschis la Bucureşti la 10 between the two principalities, recommending
martie 1831 fiind alcătuită din preşedinte that the institutions granted by the
Kisseleff şi vice-preşedinte Minciaki. Constitutional Regulations should be as
Kisseleff în discursul său rostit de logofătul homogeneous as possible. The Imperial Court
Iordache Golescu spunea că:”împăratul luând considered that “this homogeneousness may
sub ocrotirea sa organizaţia principatelor a approach two people that the religion, origins
privit numai şi numai la binele locuitorilor de and position identity should keep united in any
obşte”.22 circumstances.”
Adunarea de revizie a Ţării Româneşti, Wallachia’s extraordinary Revision
deschisă la 10 martie 1831 şi încheie lucrările Assembly opened in Bucharest on March 10th,
la 22 mai, după 31 de şedinţe. Ordinea în care 1831, containing the president Kisseleff and
s-a dezbătut proiectul de regulament a fost the vice-president Minciaki. Kisseleff, during
următoarea: Cap.III(finanţe), IV(sfatul its speech presented by the bailiff Iordache
administrativ şi ministerul de interne), Golescu, said: “the emperor, protecting the
VII(căutarea judecăţilor),V(slobozenia principalities’ organization, looked only for
comerţului), VI(carantine), VIII(dispoziţii the people’s wealth”.
generale), IX(regulamentul obştesc), Wallachia’s extraordinary Revision
I(alegerea domnului), iar Cap. II(obşteasca Assembly opened on March 10th, 1831 and
adunare) s-a discutat după capitolul IX. 23 La closed the works on May 22nd, after 31
30 aprilie Regulamentul era votat. În şedinţa meetings. The order of the regulations project
din 18 mai, Barbu Ştirbei înfăţişează spre was the following: Chapter III (finances), IV
semnare trei exemplare ale Regulamentului, (administrative council and the ministry of
din care două de trimis celor două curţi, iar interior), VII (the research of the judgement),
unul de păstrat la arhivă. Regulamentul scris V (the commerce release), VI (quarantine),
pe 718 feţe era împărţit în 9 capitole cu 445 VIII (general disposals), IX (public
articole şi 4 anexe. A fost semnat de 47 de regulations), I (the election of the ruler) and
deputaţi în ziua de 20 mai, după ce adunarea Chapter II (the public assembly) was discussed
numise o comisie care să confrunte aceste after chapter IX. On April 30th, the
exemplare cu procesele-verbale ale şedinţelor. Regulations were voted. During the meeting
După votarea Regulamentului Organic, on May 18th, Barbu Ştirbei presents three
Kisseleff, cu autorizaţia superioară, cunoscând copies of the Regulations to be signed, two of
sistemul dilatoriu turcesc, a fixat oficial data them for the two courts and one to be kept in
aplicării în Muntenia la 1 mai 1831 şi a luat the archive. The Regulations written on 718
măsuri în consecinţă, prin trei adrese către pages was structured in 9 chapters containing
obştea divanurilor, la 31 martie,2 aprilie şi 23 445 articles and 4 annexes. It was signed by 47
aprilie.24 deputies on May 20th, after the assembly had
Sfatul administrativ extraordinar al Ţării chosen a committee to compare these copies to
Româneşti a fost alcătuit atunci de Kisseleff the meetings’ reports.
din: banul Grigore Brâncoveanu, prezident, After voting the Constitutional
vornicul Iordache Filipescu, ministru de Regulations, Kisseleff, being highly

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

83
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

interne, hatmanul Alexandru Vilara la finanţe, authorized and knowing the Turkish dilatory
vornicul Iordache Golescu ministru al system, settled officially the application date
dreptăţii, logofătul Ştefan Bălăcianu, la in Muntenia on May 1st, 1831 and took
pricinile bisericeşti, vornicul Alexandru Ghica measures by three notes for the divans’
spătar, adică şef al armatei, vornicul de oraş community, on March 31st, April 2nd and April
Barbu Ştirbei, secretar al statului. 23rd.
De la 1mai 1831, atribuţiile de până Wallachia’s extraordinary administrative
atunci ale Divanului executiv se împart între Council was structured by Kisseleff as
diferitele departamente, ai căror şefi, după following: the ban Grigore Brâncoveanu,
glăsuirea Regulamentului Organic, formau president, the village chief Iordache Filipescu,
sfatul administrativ al ţării. Fiecare şef de minister of interior, the hetman Alexandru
departament avea să adreseze lui Kisseleff un Vilara in finances, the village chief Iordache
raport amănunţit asupra activităţii sale de când Golescu, minister of justice, the bailiff Ştefan
intrase în funcţie sub noul regim.25 Bălăcian, in church’s problems, the village
La 12 aprilie 1831 Kisseleff a plecat la chief Alexandru Ghica, sword bearer, namely
Iaşi pentru a pregăti deschiderea adunării de army chief, the city chief Barbu Ştirbei, State
revizie a Moldovei, care a fost deschisă la 8 Secretary.
mai. From May 1st, 1831, the old attributions of
Neculai Canta, membru al divanului the Executive Divan are shared by different
judecătoresc, a citit discursul lui Kisseleff, departments, whose chiefs, according to the
care zicea că o singură gândire, gândire Constitutional Regulations, set up the
generoasă, prezidase la alcătuirea proiectului country’s administrative council. Every
de regulament, aceea de a îmbunătăţi starea department chief should address to Kisseleff a
ţării, aşezând viitorul principatelor pe o bază detailed report about his activities since the
largă şi temeinică. Lucrările adunării de new system validation.
revizie a Moldovei s-au terminat la 20 On April 12th, 1831, Kisseleff went to Iasi
octombrie după 64 de şedinţe. Regulamentul to prepare the opening of Moldavia’s revision
Organic a fost încălit la 3 noiembrie.26 În assembly that was opened on May 8th.
decembrie 1831 diferite dispoziţii ale Neculai Canta, member of the judicial
Regulamentului Organic au fost aduse la divan, read Kisseleff’s speech that said that
cunoştinţă publică. La 21 decembrie 1831 one generous mind chaired the regulations
ţarul informa pe Kisseleff de primirea textului project’s accomplishment, to improve the
votat, iar Regulamentele urmau să fie country’s state, forming a solid foundation for
confirmate de Poartă. the principalities’ future. The works of
Adunarea de revizie a Munteniei a Moldavia’s revision assembly were closed on
propus, cu privire la alegerea domnului, October 20th after 64 meetings. The
amendamentul la proiectul ce i-a fost arătat Constitutional Regulations had enough on
care s-a admis „ca împământenirea November 3rd. In December 1831, different
candidatului să poată fi începătoare numai de disposals of the Constitutinoal Regulations
la tatăl său”. Sub rezerva aprobării curţii became public. On December 21st, 1831, the
ruseşti s-au mai propus şi alte două tsar informed Kisseleff that he had received
amendamente „unul să poată fi ales Domn the voted text and the Regulations would be
orice boier mare de la vel ban, până la vel confirmed by the Porte.
cămăraş. Altul, prevedea o anumită procedură Muntenia’s Revision Assembly suggested,
pentru vot în ziua alegerii: la primul scrutin să regarding the election of the ruler, the
fie necesară întrunirea a două treimi din voturi; amendment to the project, approved as « the
la al doilea scrutin, vor candida cei zece care candidate’s taking roots may begin only from
au întrunit mai multe voturi şi se va declara his father”. They also suggested two other

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

84
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

ales cel care va întruni jumătate plus unu din amendments “one, that every high court
voturi, iar al treilea scrutin vor candida cei trei official may be chosen ruler. The other was
cu mai multe voturi şi se va declara ales cel foreseeing a certain procedure to vote in the
care va întruni cel mai mare număr de election day: for the first poll, it should be
glasuri.”27 Aceste din urmă două necessary the reunion of two thirds of the
amendamente au fost trimise spre examinare votes; for the second poll, the ten candidates
prealabilă Curţii din Petersburg, dar Adunarea who obtained many votes and we would
s-a închis, fără ca răspunsul să fi venit. declare as elected the one who would obtain
În ceea ce priveşte obişnuita adunare, „cea half plus one of the votes and for the third poll,
dintâi atribuţie a adunării obişnuite era de a se the three candidates having most of the votes
rosti asupra proiectelor de lege ce se trimeteau should participate and we would declare as
în desbaterile ei de domn, prin mesagiu elected the one who would obtain the biggest
contrasemnat de secretarul statului. ”28 number of voices.” These two last
Legile se votau toate cu majoritate amendments were sent to be examined to
absolută. Rezultatul votului era comunicat Petersburg Court, but the Assembly closed
domnului prin adresă semnată e toţi deputaţii with no answer.
care participaseră la şedinţă. Nici o lege nu Regarding the usual assembly, “the first
intra în vigoare fără sancţionare domnească. task of the usual assembly was to have an
Domnul putea refuza sancţionarea, putea opinion about the law projects sent by the
propune schimbări, putea cere adunării o nouă ruler, by a message countersigned by the State
deliberare. Domnul participa astfel efectiv la Secretary.”
opera de legiferare şi de multe ori, sub regimul The laws were all voted with absolute
Regulamentului Organic, s-au urmat în scris majority. The vote’s result was communicated
adevărate polemici între adunări şi domni. to the ruler by a note signed by all the deputies
Adunarea nu avea iniţiativa legilor.29 who had participated to the meeting. No law
În virtutea principiului separaţiunii became valid without princely penalization.
puterilor, cerut de programele de la 1821- The ruler may refuse the penalization, he may
1822, adunarea nu putea împiedica lucrarea suggest changes, and he may require a new
puterii suverane de administraţie şi de paza consultation. Thus, the ruler was participating
bunei orânduieli şi a liniştei publice, ce este actively to the legislation work and many
dată domnului.30 times, under Constitutional Regulations’
De la Regulamentul Organic, puterea system, there were real disputes between the
Domnului a fost pentru prima oară limitată în assemblies and the rulers. The assembly did
drept, prin atribuţiile adunării, pe care era ţinut not have the law initiative.
să o convoace în fiecare an. According to the principle of powers’
Puterea de sine stăpânitoare şi separation, required by 1821-1822
săvârşitoare pentru ţinerea bunei orânduieli şi programmes, the assembly could not hinder
pentru repausul obştei, orânduirea în toate the work of the administration sovereign
slujbele; cea dintâi comandă a jandarmeriei, power and guarding the discipline and the
sunt prerogativele alăturate oblăduirii public silence that has been given to the ruler.
Domnului stăpânitor, zice Regulamentul.31 Since the Constitutional Regulation, the
Cârmuirea provizorie rusească, „în ciuda Ruler’s power was limited for the first time,
opoziţiei boiereşti”, a lăsat domnului by the assembly’s tasks that he had to convoke
însemnate atribuţii judecătoreşti. El întăreşte every year.
sentinţele instanţei supreme, ba chiar judecă în The governing self power, committed to
anumite împrejurări. El întăreşte mezaturile şi maintain the discipline and the community’s
actele de înstrăinare pe veci a bunurilor rest, the discipline in all jobs; the first
mişcătoare. Poate micşora pedeapsa command of the gendarmerie represents the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

85
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

condamnaţilor şi în unele cazuri are dreptul de prerogatives next to the governing Ruler’s
a graţia.32 În caz de vacanţă a scaunului protection, according to the Regulations.
domnesc, guvernul provizoriu avea să fie The provisional Russian rule, “despite the
încredinţat unei căimăcămii compusă de drept court officials’ opposition”, gave the ruler
din marele vornic din lăuntru, marele logofăt important judicial tasks. He emphasizes the
al dreptăţii şi preşedintele înaltului divan. În Supreme Court’s sentences, he even judges in
ziua chiar a instalării ei, căimăcămia trebuia să certain circumstances. He emphasizes the
înceapă întocmirea listelor de alegători la auctions and the alienation documents of the
adunarea extraordinară electivă a Domnului şi moving goods forever. He may decrease the
de eligibili, iar în a cincia zi trebuia să invite convicts’ punishment and, sometimes, he has
pe ispravnici să convoace pe alegători pentru the right to pardon. If the princely chair is
desemnarea deputaţilor. Alegerile pentru vacant, the provisional government is
adunarea extraordinară trebuiau să fie sfârşite entrusted to regency containing the big village
40 de zile după trimiterea circularelor către chief, the big bailiff of the justice and the high
ispravnici, iar zece zile n urmă deputaţii să se divan’s president. The day of its settlement,
adune în capitală. Adunarea extraordinară the regency has to begin the achievement of
urma să se deschidă în a 61-a zi de la the electors lists for the extraordinary elective
instalarea caimacamilor.33 assembly of the Ruler and the eligible and on
În ceea ce priveşte puterea judecătorească, the 5th day it has to invite the subprefects to
înainte de Regulament, cea dintâi instanţă convoke the electors to assign the deputies.
judecătorească era, pentru fiecare judeţ, The elections for the extraordinary assembly
ispravnicia. Ispravnicii cumulau atribuţiile must be ended 40 days after sending the form
judecătoreşti şi administrative. Regulamentul letters to the subprefects, and 10 days ago the
Organic aduce o schimbare în ceea ce priveşte deputies has to be in the capital. The
puterea judecătorească. Cea dintâi instanţă sub extraordinary assembly would open the 61st
regimul Regulamentului Organic, o formează day since the regencies’ installation.
tribunalele săteşti, cerute de un proiect de Regarding the judicial power, before the
reformă, un fel de judecătorii de pace, Regulations, the first judicial instance was, for
compuse din preot şi trei locuitori aleşi pe un every region, the subprefecture. The
an, câte un fruntaş, mijlocaş şi codaş.34 subprefects accumulated judicial and
După propunerea vornicului Mihail administrative tasks. The Constitutional
Ghica, pentru cercetarea contestaţiilor ivite din Regulations makes a change regarding the
stricăciunile vitelor ce călcau pe pământuri judicial power. The first instance under the
semănate, se adăuga tribunalul sătesc. Până la Constitutional Regulations’ system is
o sumă de 10-15 lei vechi, tribunalul sătesc represented by the village courts, required by a
judeca fără apel. În judeţe, prefecţii au fost reform project, some kind of peace judges
lipsiţi de atribuţiile lor judecătoreşti, containing the priest and three inhabitants
încredinţate, unor „judecătorii”în Muntenia, every year, a public man, a middle peasant and
tribunale în Moldova, compuse dintr-un a lagger.
preşedinte, doi membrii, şi, în Muntenia un According to the village chief Mihail
procuror, care judecau fără apel, până la 1500 Ghica’s suggestion, to research the appeals
lei vechi capital în Ţara Românească, până la occurred because of the cattle’ damage, they
500 lei în Moldova, unde peste această sumă added the village court. Until 10-15 old lei,
nici nu puteau judeca, ci numai „adunau the village court judged with no appeal. In the
ştiinţe” pentru instanţa supremă.35 regions, the prefects were without there
În momentul introducerii Regulamentului judicial duties that were entrusted to some
Organic, pravilele în vigoare erau: Codul “judges” in Muntenia, courts in Moldavia
Caragea, în ediţie română încă de la 1818, în containing a president, two members and, in

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

86
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Ţara Românească, Codul Calimah, în ediţie Muntenia, an attorney, who judged with no
grecească de la 1 iulie 1817 şi condica appeal, until 1500 old lei capital in Wallachia,
criminalicească de la 1820 promulgată în until 500 old lei in Moldavia where they could
1826, în Moldova. Pentru viitor Regulamentul not even judge over this sum, they could only
hotâra că o comisie ad-hoc va fi convocată “accumulate knowledge” for the supreme
fără întârziere, pentru a redacta un cod court.
complet, potrivit nevoilor ţării. Aceeaşi When introducing the Constitutional
comisie avea să fixeze regulile înregistrării Regulations, the valid laws were: Caragea
actelor şi ţinerii arhivelor, pentru păstrarea Code, in Romanian edition since 1818 in
documentelor care „asigură viaţa, cinstea şi Wallachia, Calimah Code, in Greek edition
averea” locuitorilor.36 since July1st, 1817 and the criminology’s
În Moldova, tendinţele boierilor din register since 1820, promulgated in 1826 in
adunarea de revizie, faţă de compunerea Moldavia. For the future, The Regulations
instanţei supreme, pot fi deduse din decided that an ad-hoc assembly would be
întâmpinarea ce le-o face Kisseleff, că: immediately convoked, to elaborate a
”ţintesc – ca şi Conachi în comitetul de opt, - a complete code, according to the country’s
da în lături puterea Domnului, care n-ar mai needs. The same committee would settle the
avea nici o împărtăşire în pricinile rules of registering the documents and keeping
judecătoreşti, şi s-ar aduce la singura the archives, to keep the documents that
dregătorie a unor vornic de aprozi. Kisseleff se “ensure the life, the honesty and the fortune”
opune acestor dorinţe, observând că oricare ar of the inhabitants.
fi catahrisurile care s-au urmat din In Moldavia, the trends of the court
amestecarea puterii ocârmuitoare cu cea officials in the revision assembly compared to
judecătorească, eu socotesc că într-o ţară atât the supreme court’s structure, may be inferred
de puţin înaintată pe calea politicirei, norodul from Kisseleff’s greeting: “I aim – as Conachi
are încă în şeful lui cel înalt, la pricinile in the committee of eight, - at removing the
judecătoreşti, o încredinţare mai multă. De Ruler’s power, who would not have any share
asemenea, inamovibilitatea nu s-ar putea aşeza in the judicial problems and he would be only
decât atunci când judecătorii, rânduiţi pe viaţă, a village chief of the bailiffs. Kisseleff is
ar alcătui un trup deosebit de recomanduit de against these desires, noticing that no matter
către însuşi luminarea lor, în vremea când tot the abuses occurred because of the governing
atunci, şi dreapta judecată a obştei norodului, power mixed with the judicial one, I think that,
luminat prin ispită, ar putea fi o închezăşluire in a country so not advanced country,
temeinică a nemustrării cugetului politically, the people still trusts the high chief,
judecătorilor. Până atunci, înrăurirea talking about the judicial problems. Also the
Domnului la pricinile judecătoreşti ar trebui irremovability could settle down only when
păstrată, însă ea va fi mărginită întru puterea the judges accomplish a special group because
unei curţi de casasion…”37 of their wisdom and the right judgement of the
„Sistemul întru cît-va reprezentativ pe people emphasizes the judges’ conscience.
care Rusia îl introducea în principate, afirma Until then, the connection of the ruler with the
A.D.Xenopol, îi asigura o influenţă din cele judicial problems should be kept but it would
mai puternice asupra mersului acestora. Mai be limited by the cassation court’s power…”
întâi că noua organizare se înfăţişa ca o „The representative system introduced by
reînnoire a unor forme vechi(că adunarea mai Russia in the principalities, said A.D.Xenopol,
putea trece drept obşteasca adunare sau ensured a strong influence above their ascent.
divanul mai lărgit al vremurilor de înainte) ea At first, the new organization was a renovation
trebuia să fie primită de popor cu cea mai of the old forms (the assembly could be named
mare uşurinţă, de vreme ce în ea tradiţiunile the public council or the bigger divan of the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

87
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

politice ale ţărei păreau respectate; dar sub old times) it should be received very easily by
masca formei vechi Rusia introdusese, prin the people because the country’s political
mijlocirea unor modificări puţin aparente, o traditions seemed to be respected; but as the
transformare radicală, care făcea din old form, Russia had introduced, by some
aşezămintele ţărilor romîne, un instrument changes, a radical transformation that made
pentru intrigile ruseşti, şi dădea soarta lor în Romania a tool for the Russian plots and the
mâinile acestei puteri.”38 fate was in Russia’s hands.”

Organizarea puterilor statului potrivit Organizing the state’s powers according


separaţiei puterilor reglementată de to the power separation settled by the
Regulamentele Organice şi rolul lor Organic Regulations and their modernizing
modernizator role
Începând cu anul 1828 Principatele au Beginning with 1828 the Principalities
fost ocupate de ruşii care nu şi-au retras were occupied by the Russians that did not
trupele decât atunci când turcii au înţeles că retract their troops until the Turkish
trebuie să plătească indemnizaţia de război. understood they must pay the war indemnity.
Însă abia în anul 1834, când turcii au plătit Later in 1834, when the Turkish paid the owed
sumele datorate, ruşii au evacuat Principatele. sums, the Russians evacuated the
Pe perioada cât Principatele au fost sub Principalities.
ocupaţie rusească au fost guvernate de During the time that the Principalities were
generalul Kisseleff. Tratatul de la Akerman under the Russian occupation, they were
obliga pe cei doi domni din Principate să governed by the general Kisseleff. The treaty
întocmească un regulament pentru îndreptarea of Akerman obliges the two reigning of the
stării din principate. Acest aşezământ poartă în Principalities to draw up a regulation to
istoria noastră constituţională numele de improve the condition from the principalities.
Regulament Organic.39 This establishment leaves in our constitutional
Regulamentele Organice erau chemate să history the name of Organic Regulation.
dea viaţă programului de transformare a The Organic Regulation was called to give
structurilor interne în raport cu spiritul life to the transformation program of the
veacului, de modernizare a societăţii internal structures in report to the century’s
româneşti, de creare a condiţiilor capabile să spirit, of modernizing the Romanian societies,
accelereze progresul.40 of creating the capable conditions to accelerate
În concepţia lui Paul Negulescu, the progress.
Regulamentele Organice au o factură In Paul Negulescu’s opinion, The Organic
aristocratică. Acesta afirmă că „se creează, Regulation has an aristocratic signature. This
după ideile timpului, în fiecare ţară un affirms that “they create, after the time’s ideas,
Parlament dar cu un vădit caracter aristocratic. in each country a Parliament but with an overt
Nici burghezimea, nici ţărănimea nu aveau aristocratic character. Neither the bourgeoisie,
reprezentanţi în Obşteasca Obişnuita Adunare, or the peasantry had representatives in the
cum se numea acest Parlament unicameral ”.41 Usual Public Meeting, as was named this
Regulamentele organizează statul pe baza unicameral Parliament”.
principiului separaţiei puterilor. Ele admit o The regulations organize the state on the
separaţiune tripartită a puterilor,fiind basis of the principle of powers separation.
influenţată în această privinţă de They admit a tripartite separation of the
Constituţiunea franceză a lui Ludovic al VIII- powers, being influenced by the French
lea(charte octroyee) şi astfel se admitea că Constitution of Ludovic the 8th (charte
puterea executivă e încredinţată domnului, că octroyee) and this way was admitted that the
puterea legislativă aparţine domnitorului şi executive power is entrusted to the reigning,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

88
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Obicinuitei Obşteşti Adunări. that the legislative power appertains to the


Şeful puterii executive, Domnitorul, reigning and to the and this way to the Usual
numea şi revoca pe miniştrii, după socotinţa Public Meeting.
sa. Miniştrii nu puteau să fie membrii ai The chief of the executive power, The
Parlamentului, puteau însă să meargă la Reigning, named and revoked the ministries,
Obicinuita Obştească Adunare pentru a susţine according to his count. The Ministries could
proiectele de legi, ca şi orice alte adrese ale not be members of the Parliament, they could
Domnului către Adunare, precum şi pentru a go to the Usual Public Meeting to sustain the
da desluşiri, fiecare pentru tot ce priveşte laws projects, but also others directions of the
dregătoria sa.42 Reigning towards the Meeting and to give
Puterea judecătorească, exercitată de elucidations, each one for his high office.
organele ei, este arătată ca o putere separată şi The judicial power, exercised by its organs,
independentă şi faţă de puterea executivă43, is shown as a separate and independent power
precum şi faţă de Obşteasca Obicinuita and towards the executive one, and against the
Adunare.44 Usual Public Meeting.
Până în secolul al XIX-lea în organizarea Until the nineteenth century in the state of
de stat a României nu se poate vorbi de Romania we can not speak of applying the
aplicarea principiului separaţiei puterilor în principle of separation of powers, because in
stat, deoarece în întreaga epocă feudală the entire feudal age, the exertion of the state’s
exercitarea funcţiilor statului era concentrată functions was concentrated in the hands of a
în mâna unui singur organ – Domnul - care single body – The Reigning - who exerted
exercita direct sau prin delegaţie toate funcţiile directly or through delegation all the functions
statului. Acesta era stăpânul ţării. Viaţa, of the state. It was the master of the country.
cinstea şi averea oamenilor erau în puterea lui. Life, honour and wealth of the people were in
Nici o lege şi nici un obicei nu ţărmureau his power. No law and no custom were
puterea domnului. surrounding the Reigning power.
Regulamentul Organic a întemeiat The Organic Regulation founded the state’s
organizarea statului pe principiul separaţiei organizing on the principle of separation of
puterilor, fiind de fapt primul act care a powers, being actually the first act which
prevăzut acest lucru, până la Regulamente în provided that, until the Regulations in our
ţara noastră neputându-se vorbi de o separare a country, not being able to talk about a
puterilor. separation of powers.
Regulamentele Organice au reprezentat The Organic Regulation represented
acte fundamentale cu caracter constituţional fundamental acts with a constitutional
cum nu existau în nici unul din marile imperii character, as there was not either in the
autocrate vecine. Totuşi aceste acte, primele greatest autocratic neighbour empires.
constituţii moderne româneşti, nu au rezolvat However these acts, the first modern
decât în parte problema puterii. Din punct de Romanian constitutions, have just only solved
vedere al administraţiei de stat, ele au avut un part of the power problem. In terms of state
rol modernizator, dar din punct de vedere al administration, they have played a modernized
exercitării puterii, ele nu au făcut decât să role, but in terms of power exertion, they have
înlocuiască vechiul absolutism domnesc cu un not only made but to replace the old royal
regim oligarhic care concentra toată puterea în absolutism with an oligarchic regime to
mâna câtorva familii de mari boieri, aceleaşi concentrate all power in the hands of a few
care îi răsturnaseră pe fanarioţi şi ai căror large families of boyars, the same who had
reprezentanţi redactaseră Regulamentele overturned the phanariots and whose
45
Organice. representatives had drafted the Organic
Regulations

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

89
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Puterea executivă. Domnia. The executive power. The Reign


Organizarea instituţiei supreme a Organizing the supreme Reign institution
Domniei, a fost, la noi, întemeiată pe obiceiul was at us, made on the Earth custom. The
pământului. Modul de determinare al şefului manner of determining the supreme head of
suprem al statului, atât în Muntenia cât şi în state, both in Wallachia and Moldavia, of the
Moldova, al Voievodului, al Domnului, a fost, Voivode, the Reigning, was from the ancient
din cele mai vechi timpuri, alegerea. La times, the choice. At the beginning, the
început domnii erau aleşi pe viaţă. După ce Reignings were elected for life. After the
ţările româneşti s-au pus sub protectoratul Romanian countries were put under the
Turciei, alegerea trebuia să fie confirmată de protectorate of Turkey, the choice should have
Poartă. Firmanul împărătesc de confirmare, been confirmed by the Gate.
numit muharel, se citea la Divan, în faţa The imperial firman confirmation, called
boierilor, de către funcţionarul turc muharel, was read at the Divan, in front of the
mahometan, numit Divan effendi sau Skemni- boyars, by the official Turkish mahometan
agassi, ataşat pe lângă Domn pentru citirea called Divan effendi or Skemni-Agassa,
firmanelor turceşti.46 attached near the Reigning for reading Turkish
Potrivit Regulamentului Organic domnul firmans.
era ales pe viaţă de o Adunare Obştească According to the Organic Regulation, the
Extraordinară47 şi confirmat de către Poartă. Reigning was elected for life by an
Cu toate că Regulamentul Organic Extraordinary Usual Meeting and confirmed
prevedea ca domnii să fie aleşi, ruşii numesc by the gate.
„numai pentru această dată şi ca un caz cu Although the Organic Rules provided that
totul particular”, pe Alexandru Ghica în the reigning to be elected, the Russians call
Muntenia, iar turcii pe Mihail Sturza în "only this time as a particular case," Alexander
Moldova.48 Ghica in Wallachia, and the Turks on Mihail
Domnul, aşa cum reiese din prevederile Sturza in Moldavia.
Regulamentelor, este un domn vasal turcilor şi The Reigning, as taken from the
supus protecţiei Rusiei, care-l va supraveghea Regulations, is a liege lord of the Turks and
în exercitarea puterilor sale. S. Albini afirma subjected to the Russian protection, which will
că Regulamentele Organice aşa cum erau supervise him in the exertion of his powers. S.
alcătuite nu erau decât preambulul anexării Albini said that the Organic Regulations were
complete a Principatelor la Imperiul rusesc.49 not but the preamble of the complete
După ce adunarea a ales Domnul, annexation of the Principalities at the Russian
Regulamentul Organic stabilea că în aceeaşi Empire.
şedinţă se făcea adresa către Poartă cerându-se After the meeting chose the Reigning, the
confirmarea domnului ales, cât şi o notă de Organic Rules established in the same meeting
informare către Curtea proteguitoare. Ambele that it was the gate to request the confirmation
adrese trebuiau semnate de toţi membrii of for the protecting Court. Both addresses
Adunării50 care pe urmă se dizolva. should have been signed by all members of the
La orice vacanţă de domnie, puterea Meeting which then was dissolved.
domnească era exercitată de Vremelnica At any vacation of reign, the reigning
Ocârmuire a Caimacamilor. Ambele power was exerted by the Temporary Ordering
Regulamente stabileau că legiuiţii Caimacami of the Camaicans. Both Regulations were
erau: Prezidentul Înaltului Divan, Ministru establishing that the legal Caimacans were:
trebilor din Lăuntru şi marele logofăt sau President of the High Divan, Ministry of
ministrul Dreptăţii. Aceştia deţineau puterea Internal and the great chancellor or the
până la alegerea noului Domn. Caimacamii Ministry of Justice. They had the power until a
întocmeau lista candidaţilor la Domnie new Reigning. The Caimacans used to draw

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

90
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

respectându-se condiţiile prevăzute de up a list of candidates for the reign in


Regulamentele Organice ale Valahiei51 şi accordance with the conditions set by the
Moldovei52. Organic Regulations of Wallachia and
Caimacamii prezidau alegerile, iar votarea Moldavia.
candidaţilor se făcea cu bile. Art. 34 din The Caimacams were presiding the
Regulamentele Organice stabileau că voturile elections, and voting the candidates was done
în Adunarea Obştească Extraordinară se vor with balls. The article 34 of the Organic
da „pe taină”, iar fiecare din mădularele „ce se Regulations was establishing that the votes in
vor chema a-şi da voturile să îngrijească a nu the Extraordinary Usual Meeting will be “on
vedea nimeni care din amândouă bilele se vor recess”, and each of the members “to be called
arunca în vas şi care într-altul.”53 Potrivit art. to give votes to care not see anyone of both
38 „până se vor scoate din vas bilele ce s-au balls will drop in the vessel and in another”.
aruncat pentru alegerea fiecărui candidat, According to art. 38 “until will be moved from
secretarul cel orânduit pentru această treabă va the vessel the ball that were thrown for each
face cunoscut cu glas tare şi înţelegător câte candidate, the secretary ordered for this job
bile albe ţi câte negre au eşit, iar celălalt will be acknowledge with loud voice and
secretar le va scrie în slove la catastivul său.”54 understanding how many white and black
După alegerea domnului, caimacamii balls have resulted, and the other secretary will
trebuiau să dea socoteală şi domnului şi write his list”.
Obicinuitei Obşteşti Adunări. După After the Reigning’s election, the
confirmare, Domnul trebuia să depună Caimacams should report to the Reigning and
jurământul. the Usual Public Meeting too. After
Regulamentul Organic a stabilit norme confirmation, the Reigning had to submit oath.
prin care a limitat puterea Domnului, The Organic Regulation laid down rules
Regulamentul introducând de fapt, pentru which limited the power of the Reigning, the
prima dată principiul separării puterilor în stat Regulation entering in fact, for the first time
cu cele trei puteri: executivă, legislativă şi the principle of separation of powers in the
judecătorească. state with three branches: executive,
Puterea executivă aparţine Domnului, însă legislative and judicial.
şi această putere, ca şi celelalte, este ţărmurită The Executive power belongs to the
de Adunarea Obştească Ordinară. Titularul Reigning, but this power, and the others are
puterii executive, domnul, guvernează surrounded by the Usual Public Meeting. The
conform pravilelor şi vechilor obiceiuri, în holder for the executive power, the Reigning,
măsura în care ele nu sunt potrivnice governs according the laws and old customs,
dispoziţiilor Regulamentului Organic.55 to the extent that they are not fit to the
Potrivit Regulamentului, Domnitorul nu dispositions of the Organic Regulation.
mai avea un drept absolut de legiferare, According to the Regulation, the Reigning
deoarece el exercita acest drept împreună cu did not have anymore an absolute right to
Obşteasca Obişnuită Adunare. Domnitorul legislate, because he exercised this right with
avea drept de iniţiativă legislativă. El trimitea the Usual Public Meeting. The Reigning had a
proiectele de legi cu pitacuri domneşti56, în right of legislative initiative. He was sending
terminologia modernă mesagii. the laws projects with reigning orders, in
Adunarea avea dreptul de a aproba modern terminology, the messengers.
proiectul, a-l modifica sau a-l respinge. După The Meeting had the right to approve the
ce proiectul era votat, se supunea domnului project, to change it or reject it. After the
spre întărire, care echivalează cu sancţionarea. project was voted, was forwarded to the
Domnul refuzând întărirea putea să trimită Reigning to be strengthened that was equal to
proiectul Adunării spre o nouă chibzuinţă. the penalization. The Reigning refusing to

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

91
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Dacă îl sancţiona dădea ordin de executare, send the draft to the Meeting for a new
ceea ce echivala cu promulgarea.57 consideration. If it was penalized, he was
În virtutea puterii sale executive, Domnul giving order to execution, which amounted to
are dreptul de a numi în funcţiunile publice şi the promulgation.
de a revoca pe slujbaşii statului; are dreptul de Under its executive power, the Reigning
graţiere şi reducere a pedepselor; acordă şi has the right to call public functions and to
ridică titlurile de nobleţe; confirmă deciziile revoke the state servants, has the right of grace
Înaltului Divan şi le supune Curţii de and reduction of punishment, and raises
revizuire; poate încheia tratate cu puterile granted titles of nobility, to confirm the
străine, în limitele dispoziţiilor hatişerifelor.58 decisions of the High Divan and to submit to
În corespondenţa d-lui Du Bois-le-Comte the Revision Court; may conclude treaties with
cu Guvernul francez din 17 mai 1834 erau foreign powers, within the limits of
făcute o serie de precizări în legătură cu hatisheriffs.
numirea domnilor. „Regulamentul Organic In correspondence of Mr. Du Bois-le-
amintind în această privinţă dispoziţiunile Comte, the French government on May 17 in
tratatelor de la Akerman şi Adrianopole a 1834 was made a series of clarifications in
sancţionat vechiul drept al principatelor de a-şi connection with the naming of the Reignings.
alege singure domnii. El a precizat cu o “The Organic Regulation recalling in this
îngrijire specială formalităţile ce trebuie regard the treaties dispositions from Akerman
observate cu ocazia acestei alegeri şi a dat cele and Adrianopole sanctioned the old law of the
mai depline garanţii independenţei voturilor, principalities to choose by themselves the
obligând chiar pe alegători să depună jurământ Reignings.
că nu vor asculta de nici o influenţă străină. He noted with a special care the formalities
Dar după ce toate aceste garanţii au fost to be observed during the elections and gave
completate şi stabilite, ele au fost amânare the full guarantees of independence of votes,
pentru viitor. Rusia a anunţat că pentru această forcing even the voters to make oath that they
singură dată Principii vor fi desemnaţi de cele would not listen to any foreign influence. But
două puteri protectoare, şi că va lăsa sultanului after all these safeguards have been completed
numirea lor. Toţi s-au simţit jigniţi de acest act and determined they were deferring to the
de autoputernicie şi de această generozitate future. Russia has announced that for these
ridicolă, care cu o singură trăsătură anulă one-time the Reignings will be appointed by
garanţiile, ce au fost prelucrate cu atâta grijă în the two protective powers, and that will leave
favoarea Principatelor.”59 their appointment to the sultan. All felt
În intenţia de a-l ajuta pe domn offended by this act of all-powerful and by this
Regulamentul Organic a instituit un consiliu ridiculous generosity, which with only one
administrativ, compus din Ministrul de feature cancels all the guarantees that have
Interne, Ministrul de Finanţe şi Marele been overtaken with so much care in favour of
Postelnic. Acest consiliu se întrunea de două the Principalities”.
ori pe săptămână, afară de cazurile urgente In the intention to help the Organic
când se întrunea mai des. Domnul comunica Regulation, there was formed ad
cu celelalte departamente prin intermediul administrative council, formed by the Ministry
Marelui Postelnic.60 Hotărârile luate, după of Internal, Ministry of Finances and the
aprobarea Domnului, se puneau în lucrare Ministry of Foreign Affairs. The taken
imediat. Toţi miniştri întruniţi, sub preşedinţia decisions, after the Reigning’s approval, were
Domnului, formau Sfatul miniştrilor, care se starting immediately. All the met ministries,
convoca pentru examinarea afacerilor under the Presidency of the Reigning, were
importante. forming the Ministries Advice that was
Prin noua organizare, colaboratorii convoked for examining the most important

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

92
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Domnului, au primit pentru prima dată, businesses.


numele de miniştrii. În sistemul regulamentar, By the new organization, the Reigning’s
Domnitorul este cel care numeşte şi revocă pe collaborators received for the first time the
colaboratorii săi, fără şi ţină seama de alte name of Ministries. In the regulation system,
consideraţii decât acelea care îl interesau pe el. the Reigning is the one who names and
Miniştrii, la rândul lor, nu puteau urmări o altă revokes his collaborators, without any further
politică decât aceea a Domnului, iar iniţiativa considerations that was regarding to him.
măsurilor nu se putea lua decât cu aprobarea The Ministries, at their turn, could not
Domnului, care dădea directivele. Datorită follow another politic but the Reigning’s and
acestui fapt, Domnitorul era răspunzător the measures initiative could not be taken but
pentru actele miniştrilor pe care îi acoperea. with the Reigning’s approval, that was the one
Miniştrii nefăcând parte din Adunare, , aceasta giving the directives. Due to this, the Reigning
nu le putea da vot de blam, putea însă prin was the one responsible for the Ministries
anaforale adresate către Domn să arate reaua actions. The Ministries not taking part of the
administraţie, marile nedreptăţi înfăptuite de Meeting, could not have vote of censure, but
anumiţi miniştri şi Adunarea avea posibilitatea could show to the Reigning the bad
legală de a comunica aceste lucruri şi celor administration, injustices made by some
două Curţi, care puteau ordona o anchetă, al ministries and the Meeting had the legal
cărui rezultat putea fi destituirea domnului, aşa possibility to communicate these things also to
cum s-a întâmplat în 1841, cu Domnitorul the two Courts, that could coordinate an
Alexandru Ghica.61 investigation, whose result might have been
Organizat potrivit prevederilor the Reigning’s destitution, such as happened
Regulamentului Organic, sfatul administrativ in 1841, at the Court of Alexandru Ghica.
ca organ de conducere, coordonare şi Organized according to the foresights of
îndrumare a administraţiei a jucat în viaţa the Organic Regulator, the administrative
politică a Principatelor un rol deosebit după advice as a leading organ, coordination and
domnie. guidance of the administration played in the
În Moldova istoria sfatului administrativ political life of the Principalities a special role
începe la 1 ianuarie 1832, data intrării în after the reign.
vigoare a Regulamentului înainte de această In Moldavia the history of the
dată neexistând un sfat cârmuitor, stabil şi cu administrative advice begins on 1 January
funcţiuni precise. Înainte de Regulament, 1832, the date of entry into force of the
domnii obişnuiau să se consulte în diferite Regulation, before this date there was no
probleme cu unii dintre marii dregători, care advice ruler, stable and with precise functions.
alcătuiau sfatul ţării sau divanul domnesc. Before the Regulation, the Reignings used to
Sfatul administrativ în Principate urma să consult on various issues with some of the
fie un consiliu de miniştri ale cărei hotărâri great rulers, who composed the country’s
urmau a fi supuse aprobării domnului înainte advice or the royal diva.
de executare. Existenţa Adunării Obşteşti ca That is why, was named even from the
organ legislativ al ţării limita competenţa beginning, an “ordering advice”. Later,
sfatului, în materie legislativă numai la especially in the sixth decade of the XIX
elaborarea proiectelor de legi, adică la century was named in the official documents
pregătirea materialelor necesare deliberării and the administrative council or ordering.
Adunării Obşteşti şi la punerea lor în aplicare. At the council generalization of the term
De aceea, în actele vremii, a fost denumit, council, contributed also the frequent use, both
încă de la început, şi „sfat cârmuitor sau in diplomatic correspondence and in the
ocârmuitor”. Mai târziu, mai ales din deceniul private, the French language, the French text
al VI-lea al secolului al XIX-lea, era numit în of the Organic Regulation, the administrative

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

93
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

actele oficiale şi consiliul administrativ sau advice being translated with “conseil
cîrmuitor. La generalizarea termenului de administrative”.
consiliu a contribuit şi folosirea frecventă, atât The first administrative advice in the
în corespondenţa diplomatică cât şi în cea history of Moldavia was established under the
particulară, a limbii franceze, în textul francez administration of the Russian General Paul
al Regulamentului Organic, sfatul Kisseleff in December 1831. This advice was
administrativ fiind tradus cu „conseil composed of chancellor Grigoraş Sturdza
administratif”.62 chairman, chancellor Iordache Catargi -
Primul sfat administrativ din istoria Minister of the Interior, Mihail Sturdza to
Moldovei a fost constituit sub administraţia finance, N. Canta - Secretary of State, other
rusă de generalul Paul Kisseleff în decembrie departments were appointed to: Costache
1831. Acest sfat a fost alcătuit din logofătul Conache to justice and Teodor Balş the
Grigoraş Sturdza, preşedinte, logofătul Hatman.
Iordache Catargi – ministru de interne, Mihail The administrative advice was the main
Sturdza la finanţe, N. Canta – secretar de stat, organ of the executive power after the
la celelalte departamente fiind numiţi: reigning, so he played a pretty important role
Costache Conache la justiţie şi Teodor Balş la in the socio-political history of the
hătmănie.63 principalities. In the deliberation of the
Sfatul administrativ era principalul organ administrative council were entering all the
al puterii executive după domn, astfel încât dissertations came from different departments
acesta a jucat un rol destul de important în and institutions, the measures for the
istoria social-politică a Principatelor. În implementation of the reigning order and
deliberarea sfatului administrativ intrau toate private requests whose solving comes into his
referatele venite din partea departamentelor şi competence.
ale diferitelor instituţii, măsurile pentru The resolutions that were giving the
punerea în executare a ofisurilor domneşti şi administrative advice should have been in
petiţiile particulare a căror rezolvare intra în compliance with the applicable laws and the
competenţa sa. Rezoluţiile pe are le dădea first not to depart from the Organic
sfatul administrativ trebuiau să fie în Regulation.
conformitate cu legile în vigoare şi în primul As regards the right of elaboration of draft
rând să nu se abată de la prevederile laws, amendments, and decrees and so to
Regulamentului Organic. În ceea ce priveşte prepare necessary materials for the Usual
dreptul de elaborare a proiectelor de legi, Meeting, the procedure was the following: the
amendamentelor, decretelor şi deci de notifications or proposals made by the
pregătire a materialelor necesare Adunării reigning or a minister, the advice composed a
Obşteşti, procedura care se urma era draft law which was presented to the reigning
următoarea: la sesizările sau propunerile as an anaphora.
făcute de domn sau de vreun ministru, sfatul In some cases, the minister of a department
alcătuia un proiect de lege pe care-l prezenta came directly with a draft law drawn prepared,
domnului sub formă de anafora. În unele that was submitted to the advice discussion or
cazuri, ministrul unui departament venea cu un directly presented to the reigning and this was
proiect de lege gata redactat, pe care-l supunea sending it for the advice deliberation through
discuţiei sfatului sau îl prezenta direct an order. When the reigning was taking
domnului şi acesta îl trimitea în deliberarea directly the initiative of a law, he was asking
sfatului printr-un ofis. Atunci când domnul lua the advice, through a consult to consider upon
direct iniţiativa unei legi, cerea sfatului, printr- the problem and to liberate the draft law.
un oficiu, să chibzuiască asupra problemei şi In the Administrative Council resolution
să elaboreze proiectul de lege.64 were sent and numerous petitions and requests

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

94
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

În rezolvarea sfatului administrativ erau of individuals to solve some causes which


trimise şi numeroase petiţii sau cereri ale unor departments did not face. In addition, besides
persoane particulare pentru soluţionarea unor the petitions addressed to the advice directly,
pricini cărora departamentele nu le făceau faţă. many of those were sent directly to the
De asemenea, pe lângă jalbele adresate reigning were given to the council too, the
sfatului direct, multe din acelea trimise reigning only had to confirm its proposals.
domnului direct erau date de acesta spre Because the administrative advice had a
rezolvare tot sfatului, domnul urmând numai very important role after the reigning in terms
să confirme propunerile acestuia. Datorită of executive power, numerous requests and
faptului că sfatul administrativ avea un rol complaints were addressed in very different
foarte important după domn în ceea ce priveşte aspects. Therefore, was imposed in the early
puterea executivă, numeroase cereri şi years a limit on the petitions that were
reclamaţii îi erau adresate în pricini foarte submitted to the Council, so that at the
diferite. De aceea, s-a impus din primii ani o beginning of 1832, was published the decision
limitare a petiţiilor care erau înaintate sfatului, to no longer submit complaints but the
în aşa fel încât la începutul anului 1832 s-a petitions with administrative order aspects.
publicat hotărârea ca să nu se mai înainteze According to the Regulation of 1831, in the
sfatului decât jalbe cu pricini de ordin Romanian Country, the ministers were 7: the
administrativ.65 Ministry of Interior, or the Treble Minister of
După Regulamentul din 1831, în Ţara Internal Affairs, or the Grand Vorne, the
Românească, miniştrii erau în număr de 7: Minister of Finance, the Great Seneschal or
Ministrul Trebilor din Lăuntru, sau Marele Secretary of State, Minister of Justice or The
Vornic, Ministrul Finanţelor sau Vistieru, Chancellor (or minister) of the church
marele Postelnic sau Secretarul de Stat, businesses, The Spatharus or host minister.
Logofătul sau Ministrul Dreptăţii The Minister of Internal Affairs has a very
Logăfătul(sau ministrul) trebilor bisericeşti, important role in terms of government
Spătarul sau ministrul oştirei. leadership in the Principality. The counties
Ministrul Trebilor din Lăuntru are un leaders are subject to receive instructions from
rol foarte important în ceea ce priveşte him in relation to each convict that each of
conducerea administraţiei din interiorul them has. He is charged under the Regulation
Principatului. Conducătorii de judeţe se with tasks such as: management of interior
subordonează acestuia primind instrucţiuni de Police, collaborating with the Spatharus and
la acesta în ceea ce priveşte fiecare ţinut pe having the right to sign all passports for
care îl conduce fiecare. El este însărcinat crossing over the border; works with all
potrivit Regulamentului cu atribuţii cum ar fi: municipalities leaderships towards which
conducerea Poliţiei din lăuntru, colaborând cu sends the commandments of the domination;
spătarul şi având dreptul de a semna toate having with them a permanent
paşapoartele pentru trecerea peste graniţă; correspondence; a collaboration with the
colaborează cu toate conducerile quarantine committee; is a member of the
municipalităţilor către care trimite poruncile General Committee which is responsible for
stăpânirii, având cu acestea o corespondenţă the hospitals care, schools and benefactor
permanentă; o colaborare cu comitetul homes; at the end of the reign or in the
carantinelor; este membru al Comitetului absence of the Reigning, this is part of the
General care este însărcinat cu îngrijirea temporal leadership, is responsible for
spitalelor, şcolilor şi a caselor făcătoare de overseeing the keeping in good condition
bine; la încetarea domniei sau în lipsa roads in the country (according to art.147 of
domnului, acesta face parte din vremelnica Wallachia). These are some of the attributions
ocârmuire; este însărcinat cu supravegherea of the Ministry of Internal Affairs, being in

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

95
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

ţinerii în bună stare a drumurilor din fact the most important too.
ţară.(potrivit art. 147 din R. Valahiei). Acestea In Moldavia, according to Organic
sunt o parte din atribuţiile Ministrului Trebilor Regulation, the Minister of the Internal Affairs
din Lăuntru, fiind de fapt şi cele mai will have a printing house, which “will publish
importante. newsletters to notify the public about the
În Moldova potrivit Regulamentului government’s actions and as well the
Organic, Ministrul din Lăuntru va avea o promotion and naming and of those special
tipografie , care „va fi datoare pe rând a ministerial departments as well as the judges’
publica buletine spre a înştiinţa pe public decisions”. (article 141).
despre acturile guvernului, precum şi Regarding the Department of the Internal
înnaintările şi numirile la posturi şi acelor a Affairs, this is divided into three sections. The
deosăbitelor departamente ministeriale precum first section has as attributes at it is shown in
şi hotărârile giudecătorilor. ”(art. 141) the article 151 R. Wallachia: dealing with
În ceea ce priveşte Departamentul correspondence with all “the ordinaries and
Trebilor din Lăuntru acesta se împarte în trei ordering the ordinary Police”, ensures the
secţii. Prima secţie are ca şi atribuţii aşa cum proper ordering; has the obligation to take
reiese din cuprinsul articolului 151 R. measures in both the capital and other cities of
Valahiei: se ocupă de corespondenţa cu toate the Principality; must verify and be aware of
„obştimile şi cu ocârmuirea obşteştii Poliţii”, the prices manufacturers and industry,
asigură păzirea bunei orânduieli; are obligaţia transport prices, the work by hand, etc.; to take
de a lua măsuri atât în capitală cât şi în alte measures for health, quarantine supervision.
oraşe ale Principatului; trebuie să verifice şi să The second section has as attributes especially
aibă cunoştinţă asupra preţurilor in agriculture, and the third section has as
producătorilor şi industriei, preţurilor attributes in what regards the statistics the
transporturilor, a lucrului de mână etc.; trebuie country, acts of civil status, improve roads,
să ia măsuri pentru sănătate, supravegherea bridges wood, stone, supervision and
carantinelor. Cea de a doua secţie are ca management of mail and services related to
atribuţii mai ales în domeniul agriculturii, iar the borders dividing the county for the best
cea de-a treia secţie are atribuţii în ceea ce possible sweep etc. These are in fact the most
priveşte statistica ţării, actele de stare civilă, important tasks of this department.
îmbunătăţirea stării drumurilor, podurilor de Another department with responsibilities
lemn, de piatră, supravegherea şi conducerea equally important is the Department of
poştelor şi a serviciilor ce au legătură cu Finance. According to the art.152 of Wallachia
acestea, împărţirea hotarelor de judeţ pentru o has the attributes: the treasury leadership
cât mai bună întindere etc. Acestea sunt în fapt development and trade, must ensure that all
cele mai importante atribuţii ale acestui state revenues to the treasury. The Chancellery
departament. of this department is divided into three
Un alt departament cu atribuţii la fel de sections: the first section has as attributes the
importante este Departamentul Finanţelor. correspondence with all “the leaders and the
Potrivit art. 152 din R. Valahiei acesta are ca counties accountants and with all the others
atribuţii: conducerea visteriei şi dezvoltarea ordered into jobs for those relating to the
comerţului, trebuie să se asigure ca toate finances part”.
veniturile statului să intre în vistierie. The second section has attributions in what
Cancelaria acestui departament se împarte în regard the accounting, and the third section is
trei secţii: prima secţie are ca atribuţii responsible to receive from all customs and
corespondenţa cu toţi „ocârmuitorii şi sameşii the Braila Seaport, information on things that
judeţelor şi cu toţi ceilalţi orânduiţi în slujbe come and go out of the country, and on the
pentru cele ce privesc la partea finanţii”. basis of this information will draw up the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

96
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Secţia a doua are atribuţii în ceea ce priveşte balance of trade; another issue is related to the
contabilitatea, iar cea de-a treia secţie este fact that we must deal with the customs
însărcinată să primească de la toate vămile şi organizing more methodical and better, of the
de la Portul Brăilei informaţii asupra lucrurilor seaports Danube and Braila, for fostering trade
care intră şi ies din ţară, iar în baza acestor outside and inside.
informaţii vor întocmi bilanţul comerţului; un A very important role in the central
alt aspect este legat de faptul că trebuie să se administrative organization is owned by the
ocupe de organizarea vămilor cât mai metodic Great Seneschal, according to article 153 in
şi mai bine, a porturilor Dunării şi a celui de la Wallachia’s Regulations. He is the chief of the
Brăila, pentru favorizarea comerţului din afară Ruler’s office both for the inside business and
şi din interior. the outside business. One of his most
Un rol foarte important în organizarea important tasks is the fact that he informs the
administrativă la nivel central îl are Marele other departments and the Usual Public
postelnic aşa cum reiese din art. 153 din R. Assembly about all the Ruler’s decrees. He
Valahiei. Acesta este şeful cancelariei communicates to Tarigrad Principality’s
Domnului atât pentru treburile din lăuntru cât agents and to the court’s consuls from abroad.
şi pentru cele din afară. Una din cele mai The office is structured in two sections: the
importante atribuţii ale acestuia este faptul că first one is about all the Ruler’s orders, for
el face cunoscut toate decretele Domnului “governing the inside business” and also
celorlalte departamente şi Obicinuitei Obşteşti receiving “the supplications given by the
Adunări. Acesta ţine corespondenţa cu agenţii Ruler”. The second section is about the
Principatului din Ţarigrad, este de asemenea Ruler’s mail, written in foreign languages.
însărcinat cu corespondenţa consulilor curţilor In Moldavia, the Great Seneschal had to
străine. Cancelaria este împărţită în două write to the Constantinopol Agents and to the
secţii: cea dintâi este însărcinată cu toate citadels’ commanders at Danube’s right.
pitacele Domnului care se dau pentru In general Pavel Kisseleff’s office on
„ocârmuirea trebilor din lăuntru ” precum şi cu December 26th, 1831, addressed to the
primirea „jalbilor ce se vor da către domn”. administrative council, they pointed out the
Cea de-a doua secţie este însărcinată cu toată tasks of the great seneschal: “during the
corespondenţa Domnului în limbi străine. council’s meetings about the discussed
În Moldova Marele postelnic trebuiea să materials, he has to supervise so that the
corespondeze cu agenţii de la Constantinopol council understands and researches all the
şi cu paşii, comandanţii cetăţilor din dreapta projects and measures suggested by the special
Dunării. departments’ chiefs and to elaborate
În ofisul generalului Pavel Kisseleff din them…finally, the great seneschal has to be
26 decembrie 1831, adresat sfatului sure that the meetings’ journal and the
administrativ, se subliniau îndatoririle ce council’s reports are well accomplished.” The
reveneau marelui postelnic: „ înfăţisătoriu în other tasks are the same of the Wallachia’s
seanţele sfatului a materialelor ce urmau să se Great Seneschal.
discute, el va priveghea ca sfatul să înţeleagă To discuss the very important problems,
şi să cerceteze toate proiectele şi măsurile pe the Ruler convoked the Extraordinary
care osebiţii şefi ai departamentelor vor Administrative Council, a central authority
propune şi ca să le deie urmare….în sfârşitu, established in Constitutional Regulations’
de la marele postelnic atîrnă de a avea îngrijire time, this last one being chaired by the ruler.
ca jurnalurile seanţelor şi raporturile sfatului By the sword bearer Al. Ghica’s
să fie după toată cuvinţa şi regula alcătuite.”66 amendment in the Revision Assembly, this
Celelalte atribuţii sunt comune cu cele ale council was established only in Muntenia, to
Marelui postelnic din Ţara Românească. gather the members of the Usual

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

97
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Pentru dezbaterea problemelor de Administrative council and the other


însemnătate deosebită, domnul convoca Sfatul departments’ chiefs, of justice, of faith and the
administrativ extraordinar, organ central militia’s chief in important circumstances. It
înfiinţat tot în perioada Regulamentelor was called “The Great Council of Ministries”,
Organice, acesta fiind prezidat de domn. containing the members of the Usual
Prin amendamentul spătarului Al. Administrative Council and the other
Ghica în Adunarea de revizie, acest sfat s-a departments’ chiefs, of justice, of faith and the
înfiinţat numai în Muntenia, spre a se aduna în militia’s chief.
împrejurări importante membrii sfatului In consequence, the Constitutional
administrativ obişnuit şi şefii celorlalte Regulations tried to make the powers’
departamente, al dreptăţii, al credinţei şi şeful separation to assign responsibilities to
miliţiei. Purta şi denumirea de „Marele Sfat al different and separated authorities, so that the
Miniştrilor”, compus din membrii Sfatului power was not exerted by only one person.
administrativ obişnuit şi din şefii celorlalte This can be noticed out from the fact that, by
departamente, al dreptăţii, al credinţei şi şeful the mentioned articles, the executive power
miliţiei. was exerted by a ruler who was helped by the
În consecinţă, Regulamentele Organice au ministries and the established departments,
încercat să separarea puterilor să atribuie each one of them having certain tasks.
responsabilităţi unor organe distincte şi The legislative power.
separate, astfel încât puterea să nu fie In Romania, they have written about the
exercitată doar de o singură persoană. Acest Parliament, as a legislative power in the
lucru se observă din faptul că prin articolele Romanian state, in “Romania’s History
menţionate puterea executivă este exercitată Encyclopaedia”, whose authors were Ioan
de domn fiind ajutat de miniştrii şi Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion
departamentele înfiinţate, fiecare având Mamina.
anumite atribuţii. According to these authors writings, the
Puterea legislativă. Parliament appears in the Romanian
Despre Parlament, ca putere legislativă în Principalities in the 4th decade of the 19th
statul român s-a scris în „Enciclopedia de century, when the country politically
istorie a României”, ai cărei autori au fost transformed and changed itself. By Wallachia
Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, and Moldavia’s Constitutional Regulations,
Ion Mamina. our first constitutional laws, they had to
Potrivit scrierilor acestor autori,67 establish a Public Assembly in the two
Parlamentul apare în Principatele Române în Principalities, aiming to elaborate suggestions
deceniul al IV-lea al sec. al XIX-lea într-o and law projects, to limit the executive power
perioadă de profunde transformări social- and to inform the ruler about the country’s
economice şi politice. Prin Regulamentele wills and needs. The Public Assemblies did
Organice ale Ţării Româneşti şi Moldovei, not have the legislation power specific to the
primele legiuiri cu caracter constituţional modern parliaments. Their decisions were
apărute la noi, se instituia în cele două compulsory only if they were approved by
Principate câte o Adunare Obştească, cu ruler, who owned the absolute veto right and
menirea de a elabora propuneri şi proiecte de must not justify his refuse to approve the
legi, de a îngrădi într-o oarecare măsură considerations before the Assembly. The
puterea executivă şi de a face cunoscute establishments of these incipient parliamentary
domnitorului dorinţele şi nevoile ţării. institutions represents though a first
Adunările Obşteşti nu aveau puterea de concretization of the modern principle of the
legiferare caracteristică parlamentelor principle of powers’ separation inside the
moderne. Hotărârile lor căpătau forţă state, powers that were exclusively in the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

98
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

obligatorie numai dacă erau aprobate de ruler’s hands until that moment, and the ruler
domnitor, care deţinea un drept de veto exerted them absolutely with his favourite
absolut, fără a fi obligat să justifice refuzul de persons.
a aproba chibzuirile înaintate de Adunare. Valeriu Şotropa said that, by the
Înfiinţarea acestor instituţii parlamentare Constitutional Regulations, they settled a
incipiente reprezintă totuşi o primă Public Assembly, namely a pseudo-
concretizare a principiului modern al separării representative authority, chosen only by the
puterilor în stat, puteri concentrate până atunci court officials and containing only court
exclusiv în mâinile şefului statului, care le officials (the metropolitan bishop and the
exercita în chip absolut cu favoriţii săi. bishops were also members). The main task
Valeriu Şotropa68 afirma că se înfiinţa, of the Assembly, chosen for five years, was to
prin Regulamentele Organice, Adunarea vote the laws, voting by the absolute majority.
Obştească un organ pseundoreprezentativ, ales The Ruler had the right to dissolve and to
numai de către boieri şi dintre prolong the assembly, he had the initiative and
boieri(mitropolitul şi episcopii erau membrii he could refuse the laws’ penalization. But he
de drept ). Atribuţia principală a Adunării, had to convoke yearly the assembly, in an
alese pe cinci ani, era votarea legilor, care se ordinary session and, if needed, in an
efectua cu majoritate absolută. Domnul avea extraordinary session. “The Ruler had to
dreptul de dizolvare a adunării şi cel de convoke them every year on December 1st, in
prelungire a sesiunii ei, avea iniţiativa şi putea Bucharest. Every yearly Assembly has to
refuza sancţionarea legilor. Era obligat însă, să remain there for two months; but the Ruler
convoace adunarea anual, în sesiune ordinară, may prolong this time, if needed, and if
şi la nevoie şi în sesiune extraordinară. unusual circumstances occur, circumstances
„Domnul era îndatorat să o strângă în fiecare that certainly require this kind of prolongation.
an la 1 Decembrie la Bucureşti. Două luni sunt He may gather them for more than the usual
hotărâte pentru şederea în Bucureşti a fiecărei time, if needed.”
Adunări ce se strânge pe an; dar Domnul va The Public Assembly was a collegiate
putea să prelungească acest soroc, când va authority that had better regulated organization
socoti de cuviinţă, şi dacă se vor întâmpla and working than the old feudal collegiate
neobişnuite întâmplări care negreşit cer o authority (the Princely Council), representing
asemenea prelungire. El poate să o strângă şi an improvement for a modern parliament, a
peste obicinuita vreme la întâmplare de foarte middle level between the lately parliament and
mare trebuinţă.69 ” the old replaced feudal collegiate authority.
Adunarea Obştească era un organ Therefore, the Constitutional Regulations
colegial cu o organizare şi funcţionare mai create a unicameral parliament, having
bine şi mai precis reglementate decât vechiul legislation tasks, called the Usual Public
organ colegial feudal(Sfatul domnesc), Assembly, containing only noble or official
constituind un pas înainte spre formarea unui delegates, that was the only one that had an
parlament modern, o treaptă de mijloc între opinion about the public problems.
parlamentul de mai târziu şi vechiul organ Wallachia’s Usual Public Assembly contained
feudal colegial înlocuit. 42 members, and Moldavia’s Usual Public
Astfel, Regulamentele Organice Assembly contained 35 members.
creează un Parlament unicameral, cu atribuţii In the Assemblies, the bishops and the
de legiferare, numit Obicinuita obştească metropolitan bishops were also members
Adunare, compus numai din delegaţi ai clasei because of their positions. The other deputies
nobiliare, ai boierimii, care singura era were chosen between the court officials and
chemată să se pronunţe asupra chestiunilor de the electoral authority contained only court
interes obştesc. Obicinuita obştească Adunare officials.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

99
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

a Valahiei se compunea din 42 de membri70, The president was the country’s


iar cea a Moldovei din 35 de membri. metropolitan bishop and the assembly
În Adunări, erau membri de drept, datorită structured its office by choosing two
funcţiei pe care o aveau, mitropoliţii şi secretaries and two alternate secretaries
episcopii. Ceilalţi deputaţi erau aleşi dintre between its members.
boieri, iar corpul electoral era alcătuit numai These Usual Public Assemblies were like
de către boieri.71 the old Princely Divans because both of them
Preşedintele de drept era Mitropolitul contained only court officials but, while in the
ţării, iar Adunarea îşi constituia biroul alegând princely divans the princely members were
dintre membri săi doi secretari şi doi secretari chosen by the Ruler, in here they were the
supleanţi. ones that were chosen; legislatively, the divan
Aceste Obşteşti Obicinuite Adunări se only gave a consultative notice and the ruler
asemănau cu Divanurile domneşti, de mai decided, but the Assembly was only a
înainte, în sensul că şi unele şi altele erau legislative authority that statutes, by its vote.
compuse numai din boieri, dar, pe când în The ruler had the right not to sanction the
divanurile domneşti membri erau numiţi de Assembly’s decision, but he could not change
Domn, aici ei erau aleşi; în materie de it. The Divan also had judicial tasks, the
legiferare, divanul dădea numai un aviz Assembly did not have such tasks and it could
consultativ urmând ca domnul să hotărască, pe not deal with conflicting matters. Therefore
câtă vreme Adunarea era numai organ we may notice that the main institutions’
egislativ, care prin votul său, statuează. powers were limited by the Constitutional
Domnul, putea, să nu sancţioneze hotărârea Regulations, the institutions having separated
Adunării, dar nu putea s-o modifice. Divanul tasks and still existing a collaboration and a
avea şi atribuţii judecătoreşti, adunarea nu mutual control between the two of them.
avea asemenea atribuţii şi nu se putea The law projects initiated by the ruler were
amesteca în materii contencioase.72 Se totally voted or sometimes changed and the
observă astfel faptul că prin Regulamentele Assembly could reject the project. The
Organice s-au limitat puterile principalelor Assembly’s decisions and considerations had
instituţii, fiindu-le conferite atribuţii separate, law power only by the ruler’s emphasizing,
existând însă şi o colaborare şi un control who is free not to emphasize them, without
reciproc al acestora. showing his reasons.
Proiectele de legi iniţiate de domn se The Assembly had the right to call the
votau în întregime sau cu modificări, Ruler’s attention to the inhabitants’ injustices
Adunarea putând să respingă proiectul. and complaining, by anaphora regarding the
Hotărârile, chibzuirile Adunării nu aveau însă public interest problems, and when it
putere de lege decât prin întărirea Domnului, considered as necessary, it could inform the
care rămâne liber de a nu le întări, fără two Courts.
arătarea de motive.73 Vlad Georgescu in his work called „
Adunarea avea dreptul să atragă atenţia Romanian History from the beginning till
Domnului prin anaforale asupra chestiunilor nowadays” says that the Constitutional
de interes obştesc, asupra nedreptăţilor şi Regulations represent “a curious and eclectic
plângerilor locuitorilor, şi atunci când first Romanian constitution”.
considera că este necesar putea să le facă The Constitutional Regulations represented
cunoscut celor 2 Curţi. basic constitutional documents like there were
Vlad Georgescu în lucrarea sa „Istoria not anywhere in the great autocrat empires in
românilor de la origini până în zilele noastre” the neighbourhood. Although, these
afirmă că Regulamentele Organice reprezintă documents, the first modern Romanian
„o curioasă şi eclectică primă constituţie constitutions, solved only partially the power’s

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

100
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

românească”. problem. From state administration’s point of


Regulamentele Organice au view, they had a modernizing role, but from
reprezentat acte fundamentale cu caracter exerting the power’s point of view, they only
constituţional cum nu existau în nici unul din replaced the old princely absolutism by an
marile imperii autocrate vecine. Totuşi aceste oligarchic system where the entire power was
acte, primele constituţii moderne româneşti, in some court official families’ hands, the
nu au rezolvat decât în parte problema puterii. same families who had overthrown the
Din punct de vedere al administraţiei de stat, Phanariots and whose representatives had
ele au avut un rol modernizator, dar din punct elaborated the Constitutional Regulations. The
de vedere al exercitării puterii, ele nu au făcut legislative and financial tasks of the Public
decât să înlocuiască vechiul absolutism Assemblies were structured so that the ruler,
domnesc cu un regim oligarhic care concentra whose power was theoretically sovereign,
toată puterea în mâna câtorva familii de mari could govern only with the high gentry who
boieri, aceleaşi care îi răsturnaseră pe fanarioţi dominated the assemblies. From here, it
şi ai căror reprezentanţi redactaseră caused a permanent conflict between the
Regulamentele Organice. Atribuţiile central power and the gentry, a conflict that
legislative şi de control financiar ale dominated the entire regular age both in
Adunărilor obşteşti erau astfel alcătuite încât Moldavia and in Wallachia. However, these
domnul, a cărui putere era teoretic suverană, constitutional documents also brought new
nu putea cârmui fără concursul marii boierimi things for that time: the partial responsibility
care domina adunările. De aici a rezultat un of the central power for the Assembly, the
neîncetat conflict între puterea centrală şi accomplishment of the powers’ separation that
boierime, un conflict care a dominat întreaga had not exist until that moment, it created a
epocă regulamentară atât în Moldova cât şi în council of ministries containing 6-8 persons
Ţara Românească. Totuşi aceste acte also called responsible in front of the ruler.
constituţionale au aduse şi lucruri noi pentru Regarding the reports between the Ruler
aceea perioadă: responsabilitatea parţială a and the Assembly, in Constitutional
puterii centrale faţă de Adunare, realizarea Regulations’ text, beside the fact that the Ruler
unei separaţii a puterilor care nu existase până is limited in exerting his tasks by the Usual
atunci, a creat un sfat al miniştrilor compus Public Assembly that wants to limit his
din 6-8 persoane numite şi responsabile în faţa powers as much as possible, it also comes out
domnului.74 that the Assembly may inform the Ruler about
În ceea ce priveşte raporturile dintre the people’s complaining and to call his
Domn şi Adunare, din textul Regulamentului attention to the useful improvements; on the
Organic, pe lângă faptul că Domnul se va other hand, the Rulers may suggest changes of
vedea mereu ţărmurit în exercitarea the reforms presented by the Assembly and
funcţiunilor sale de către Adunarea Obştească they may reject the laws’ penalization, but
Ordinară care va căuta să-i îngrădească they have to explain their rejection. The
puterile cât mai mult, mai reiese că Adunarea Assembly is chosen for five years, but the
poate prezenta Domnului plângerile poporului Ruler may dissolve it by making a report and
şi să-i atragă atenţiunea asupra îmbunătăţirilor being approved by the two Courts.
folositoare; în schimb Domnii pot propune In A.D.Betolian’s conception, the
modificări la reformele înfăţişate de Adunare legislative power was more like a fiction;
şi pot refuza sancţionarea legilor, trebuind însă because even if it was called the Public
să motiveze refuzul. Adunarea este aleasă pe 5 Assembly, the community was not a part of it.
ani, dar Domnul o poate dizolva făcând raport Keeping the main role of the gentry in the
despre aceasta şi căpătând aprobarea celor state social life, pointed out by the Usual
două Curţi.75 Public Assembly containing only court

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

101
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

În concepţia lui A.D. Betolian puterea officials, by reserving the important positions
legiuitoare era mai mult o ficţiune; căci deşi se of the gentry’s state, by the gentry’s
numea Obşteasca Adunare, însă numai obştea exemption from taxes and by ensuring the
nu avea parte la formarea ei.76 landlords’ rights to the lands and related to
Păstrarea rolului principal al boierimii în socmen, represented an anachronism more and
viaţa socială de stat, reliefată prin compunerea more surpassed by the conceptions of the
Obişnuitei Obşteşti Adunări numai din boieri, society’s majority.
prin rezervarea posturilor de conducere ale The judicial power
statului boierimii, prin scutirea de dări a During the old system, the justice gave off
acesteia şi prin asigurarea de drepturilor from the Ruler; all the complaints were
moşierimii asupra moşiilor şi în raporturile cu addressed to him, as meaning the supreme
ţăranii clăcaşi, constituia un anacronism din ce power. For the first time, the Constitutional
în ce mai depăşit de concepţiile în plin progres Regulations separates the powers inside the
ale majorităţii societăţii.77 state, distributing them to separated
Puterea judecătorească authorities.
Sub vechiul regim justiţia emana de la The first court of the Constitutional
Domn; lui i se adresau toate plângerile, el fiind Regulations is represented by the village
astfel considerat puterea supremă. Pentru courts, required by a reform project, some
prima dată, Regulamentul Organic separă kind of peace judges, containing a priest and
puterile în stat, atribuindu-le unor organe three inhabitants chosen every year, a public
separate. man, a middle peasant and a lagger.
Cea dintâi instanţă sub regimul According to the village chief Mihail
Regulamentului Organic, o formează Ghica’s suggestion to research the appeals
tribunalele săteşti, cerute de un proiect de occurred because of the damage of the cattle
reformă, un fel de judecătorii de pace, stepping on the sowing lands, was added to the
compuse din preot şi trei locuitori aleşi pe un village court. Until 10-15 old lei, the village
an, câte un fruntaş, mijlocaş şi codaş.78 court judged with no appeal. In regions, the
După propunerea vornicului Mihail prefects did not have their judicial tasks
Ghica, pentru cercetarea contestaţiilor ivite din because they were entrusted to some “courts”
stricăciunile vitelor ce călcau pe pământuri in Muntenia, courts in Moldavia containing a
semănate, se adăuga tribunalul sătesc. Până la president, two members and in Muntenia an
o sumă de 10-15 lei vechi, tribunalul sătesc attorney, who judged with no appeal until
judeca fără apel. În judeţe, prefecţii au fost 1500 old lei capital in Wallachia, until 500 old
lipsiţi de atribuţiile lor judecătoreşti, lei in Moldavia, where they could not judge
încredinţate, unor „judecătorii”în Muntenia, over this sum, but they could only
tribunale în Moldova, compuse dintr-un “accumulate knowledge” for the supreme
preşedinte, doi membrii, şi, în Muntenia un court.
procuror, care judecau fără apel, până la 1500 The Constitutional Regulations settled the
lei vechi capital în Ţara Românească, până la following general judicial authorities: the first
500 lei în Moldova, unde peste această sumă courts from the lands (article 280 in Moldavia’s
nici nu puteau judeca, ci numai „adunau Regulations), called the region al courts by
ştiinţe” pentru instanţa supremă.79 Wallachia’s Regulations, article 213 and 242.
Regulamentele Organice au stabilit ca These courts contained a president and two
organe de judecată cu competenţă generală judges. Versus the regional courts, they could
următoarele: tribunalele de întâia instanţă dela appeal to the judicial divans, that were two, in
ţinuturi (art. 280 R. Moldovei), numite Wallachia: in Bucharest and in Craiova, the
judecătoriile judeţelor de Regulamentul first one being able to judge the appeals in the
Valahiei art. 213 şi 242. Aceste tribunale erau 13 regions in the river Olt’s left side and the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

102
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

compuse dintr-un prezident şi doi judecători. second one being able to judge the appeals in
În contra hotărârilor tribunalelor de judeţ se the courts in the river Olt’s right side.
putea face apel la divanurile judecătoreşti, în In every court or Divan, there was an office
număr de două, în Valahia: unul la Bucureşti worker, like a bailiff, called Zabet who handed
şi altul la Craiova, cel dintâi era competent a the summons and made the documents
judeca apelurile din cele 13 judeţe de dincoace communications. In Moldavia, there were the
de Olt şi cel de-al doilea apelurile contra bailiff chief, the manager, the bailiff courier,
hotărârilor tribunalelor de dincolo de Olt.80 with the needed bailiffs, and in regions there
Pe lângă fiecare tribunal sau Divan figura was the subprefect, having 3 bailiffs for every
un funcţionar, asemănător portărelului, numit fold. In every court there were a bailiff (court
Zabet, sau Zapciul judecătoriei de judeţ sau al clerk), an attendant (archivist) and the needed
Divanului cu aprozii necesari(agenţii de officials.
portărei) care înmâna citaţiile şi făcea Moldavia’s Regulations distributed limited
comunicările de acte. În Moldova, pentru acest tasks to the courts, having the right to judge
scop, exista vornicul de aprozi, vătavul, the process until 500 lei. As an appeal court,
ceauşul de aprozi, cu aprozii necesari, iar în there was one Judicial Divan in Iasi, called an
judeţe ispravnicul, având câte 3 aprozi de Appeal Divan in the text published in 1835.
fiecare ocol.81 Pe lângă fiecare instanţă sau According to the Regulations, there are
secţie se afla câte un logofăt(grefier), un lawyers who know the laws and who are
condicar(arhivar) şi impiegaţii necesari. known as being honest.
Regulamentul Moldovei face din In the High Divan and the criminologist
tribunalele de ţinut instanţe cu atribuţiuni separations of the appeal divans, there were
limitate, având drept de a judeca procesul de o office workers who gave lawyers to the
valoare până la 500 lei. Ca instanţă de apel era defendant, if he had not have one. The lawyer
un singur Divan judecătoresc la Iaşi, numit în had to show his respect in front of the court
textul publicat la 1835, divan de apelaţie. because he could not be there replacing the
Potrivit Regulamentului se organizează mandant or before showing the mandate.
avocaţi, oameni care au oarecare ştiinţă de In criminal matter, the appeal in the
pravilă, şi care sunt cunoscuţi ca oameni regional courts had place in Wallachia in the
cinstiţi.82 criminologist sections of the judicial divans in
Pe lângă Înaltul Divan şi pe lângă Craiova or Bucharest; in Moldavia, in the
despărţirile criminaliceşti ale divanurilor de court of crimes in Iasi containing a president
apelaţie, funcţionau avocaţi publici care, în and two members.
cazul în care inculpatul era lipsit de avocat, In commercial matter, the appeal had place
instanţa îi putea da unul ca să îl apere. in the appeal commerce courts in Bucharest (2
Avocatul trebuia să arate tot respectul faţă de members chosen by the Ruler and 3 chosen
instanţa înaintea căreia se înfăţişa, el merchants), in Craiova (a president chosen by
neputându-se înfăţişa în locul mandantului sau the Ruler and 3 chosen merchants) and Iasi (3
mai înainte de a arăta împuternicirea. court officials chosen by the Ruler and 2
În materie criminală, apelul de la chosen merchants). In Galati, Focsani and
tribunalele ţinutale se făcea în Ţara Botosani, there were 2 important merchants
Românească la secţiile criminale ale who judged with the regional court’s judges,
divanurilor judecătoreşti de la Craiova sau when it was about commercial trials.
Bucureşti; în Moldova la tribunalul pricinilor Commercial judges were able to judge all the
criminaliceşti din Iaşi, compus dintr-un problems related to commerce.
preşedinte şi două mădulare. Above the judicial divans, there was the
În materie comercială, apelul se îndrepta High Divan, as a supreme court. This was a
către tribunalele apelative de comerţ din basic court containing a president and 6

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

103
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Bucureşti (2 membri numiţi de Domn şi 3 members chosen by the Ruler. He judged the
negustori aleşi), Craiova(un preşedinte numit appeals to the judicial divans’ decisions and to
de Domn şi 2 negustori aleşi) şi Iaşi (3 boieri the commercial courts’ decisions.
numiţi de Domn şi 2 negustori aleşi).83 În According to the Regulations, the Common
oraşele Galaţi, Focşani şi Botoşani erau Public Assembly had to choose 7 persons,
orânduiţi câte 2 negustori de seamă care called substitutes, who replaced the members
judecau, când era vorba de procese comerciale of the High Divan, if they were missing.
împreună cu judecătorii tribunalului judeţului. Wallachia’s Regulations established the
Judecătorii comerciali erau competenţi pentru public ministry. The attorneys’ tasks were:
toate pricinile născute din fapte de comerţ. protecting the law, keeping the discipline and
Deasupra divanurilor judecătoreşti era the public silence.
Înaltul Divan, ca instanţă supremă. Acesta era It is important to mention the fact that the
o instanţă de fond, compusă dintr-un Constitutional Regulations established that any
preşedinte şi 6 membri numiţi de Domn. El cause decided by the High Divan and
judeca apelurile făcute în contra hotărârilor emphasized by the Ruler is “forever finished”,
divanurilor judecătoreşti şi judecătoriilor de namely the decision gets the judged authority.
comerţ. Wallachia’s Constitutional Regulations
Potrivit Regulamentului, Adunarea accepts only one case where the High Divan’s
Obştească Obicinuită avea şi ea rolul de a decision gets the judged authority, requiring
alege 7 persoane, cu titlu de supleanţi, care for that: a) that the first decision of the High
înlocuiau pe membrii Înaltului Divan în caz de Divan has to be in majority, existing at least 2
lipsă. members of a different opinion; b) that there
Regulamentul Ţării Româneşti înfiinţează had been different decisions at the inferior
ministerul public. Procurorii aveau atribuţii ca courts. In this case, the party that has lost has
apărători ai praviliei, îngrijirea la paza bunei the right to appeal so that its cause would be
orânduieli şi a liniştei publice. 84 judged again, the Ruler sending the cause to
Important de menţionat în legătură cu the High Divan to judge to new appeal. In this
puterea judecătorească este faptul că case, the Divan is completed by the justice
Regulamentul Organic a stabilit că orice ministry, as a president, and by all the
pricină hotărâtă de Înaltul Divan şi întărită de presidents of the judicial courts in Bucharest,
Domn este „în veci curmată”, adică hotărârea beside the ones who judged the cause. The
capătă autoritatea de lucru judecat. decision, emphasized by the Ruler, gets the
Regulamentul Organic al Valahiei admite judged authority and it cannot be attacked
numai un singur caz în care hotărârea Înaltului again. In Moldavia there is such a disposal,
Divan capătă autoritate de lucru judecat, too.
pentru aceasta cerându-se: a) ca prima hotărâre The regulations did not establish the
a Înaltului Divan să fie dată cu majoritate, magistrates’ irremovability, but they have
fiind cel puţin doi membri de deosebită părere; shown it as a desideratum, that could be
b) ca la instanţele inferioare să fi fost hotărâri accomplished ten years after applying the
deosebite. În acest caz, partea care a pierdut, Regulations (article 215 in Wallachia’s
are drept de apel către Domn pentru a i se Regulations, article 285 in Moldavia’s
judeca pricina din nou, Domnul trimiţând Regulations); for the beginning they approved
pricina Înaltului Divan pentru a se judeca noul to choose the judges for 3 years, the ones
apel. În acest caz, Divanul se completează cu proving that they were able are allowed to
ministrul justiţiei, ca preşedinte, şi cu toţi judge for 3 more years.
preşedinţii instanţelor judecătoreşti din This choice on a term is considered by the
Bucureşti, în afară de aceia care au judecat German philosopher Oswald Spengler to
pricina. Hotărârea dată, întărită de Domn, answer much better to the general interest than

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

104
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

capătă autoritatea de lucru judecat, the irremovability, that is settled more for the
nemaiputând fi atacată. Şi în Moldova există o worker’s personal interest.
asemenea dispoziţie(art. 363).85 As a consequence, the Constitutional
Regulamentele nu au stabilit Regulations contained constitutional and
inamovibilitatea magistraţilor, dar au arătat-o administrative disposals. The general Kisseleff,
ca un deziderat, ce s-ar fi putut realiza după 10 whose governing is regarded joyfully by Mihail
ani de la punerea în aplicare a Kogalniceanu because “it seemed to reward the
Regulamentului(art. 215 R. Valahiei, art. 285 long acts of ardour and faith of our parents to
R. Moldovei)86; pentru început ele au admis Russia”, he made efforts to give a reform to
numirea judecătorilor pe o perioadă de 3 ani, improve their deplorable state to the
cei dovediţi capabili putând fi lăsaţi mai Principalities, by this constitutional work.
departe pe noi perioade de 3 ani.. 87 However, the opinions are very different
Această numire pe termen, este socotită regarding the Constitutional Regulations’ aim
de filosoful german Oswald Spengler ca and role. On one hand the Regulations’
răspunzând mult mai bine interesului general validation is made so skilfully so that the
decât inamovibilitatea, care e stabilită mai Romanian people received them, at first, as a
mult în interesul personal al funcţionarului.88 charter opening a regeneration age and a
În consecinţă, Regulamentele Organice national mandate age. But, in fact, the
cuprindeau dispoziţii cu caracter constituţional Regulations were, by their nature, meant “to
şi de organizare administrativă. Generalul destroy us, or we should burn them”, thing that
Kisseleff, a cărzi guvernare e privită de Mihail happened in 1848 in Muntenia when the
Kogălniceanu cu bucurie pentru că „părea a revolutionists burnt the Regulations.
răsplăti îndelungatele acte de râvnă şi credinţă On the other hand, the Constitutional
a părinţilor noştri către Rusia”, s-a străduit să Regulations are basic laws required from
dea Principatelor, prin această operă outside. They overlook the institutions “whose
constituţională, o reformă menită a îmbunătăţi origins are in our land and that we do not want
starea lor de plâns.89 to adapt according to the age’s lights and
Totuşi părerile sunt împărţite în ceea ce needs”.
priveşte scopul şi rolul Regulamentelor However, regarding the principle of
Organice. Într-o opinie90 impunerea powers’ separation inside the state, we could
Regulamentelor se făcu cu atâta iscusinţă încât talk about an innovation of these Regulations,
Românii le primiră la început, ca pe o chartă before their endorsement there was not the
ce le deschidea o eră de regenerare şi de powers’ separation, even if these documents
împuternicire naţională. De fapt însă, did not accomplish a clear separation of this
Regulamentele erau, prin natura lor, destinate powers (executive, legislative, judicial)
„să ne încenuşească ca naţiune, sau să le because it has an imperfect feature. Although,
ardem noi pe ele”, lucru care s-a şi întâmplat by these documents, the powers’ separation
în 1848 în Muntenia când Regulamentul a fost inside the state exists in Principalities and this
ars de revoluţionari. thing can be considered as a new beginning for
O altă părere despre Regulamentele the administrative organization. Therefore, the
Organice constă în faptul că acestea sunt legi Constitutional Regulations have a
fundamentale impuse, în realitatea lucrurilor, modernizing role regarding the administrative
din afară. Ele nesocotesc instituţiile „a căror organization of that time.
origine este din pământul nostru şi pe care noi
nu voim a le adapta după luminile şi Bibliography
trebuinţele epocii„.91
Totuşi, în ceea ce priveşte principiul - Romanian History, volume VII,
separării puterilor în stat, putem vorbi de o Romanian Academy’s Publishing house

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

105
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

inovaţie a acestor Regulamente, înainte de - A.Oţetea, Constitutional Regulations’


adoptarea lor, neexistând o separare a Genesis, History Studies and Articles
puterilor, chiar dacă aceste acte nu au realizat Magazine, Historical and Philological
o separare clară a acestor puteri(executivă, Sciences Society Publishing house, Bucharest,
legislativă, judecătorească) ea având un 1957
caracter imperfect. Totuşi prin aceste acte - A.D.Betolian, Some words about the
separarea puterilor în stat există la nivelul legislative power’s organization reported to
Principatelor, acest lucru putând fi considerat the principle of powers’ separation, Ralian
ca un nou început pentru organizarea Samitca Typo-Lithography, Craiova, 1884
administrativă, Regulamentele Organice având - N. Bălcescu, Works, State Publishing
astfel un rol modernizator în ceea ce priveşte house for Literature and Art, Bucharest, 1952,
organizarea administrativă din acea perioadă. page 180
- Gheorghe I. Brătianu, The princely
Council and the States’ Assembly in the
Bibliografie Romanian Principalities, Encyclopaedic
Publishing house, Bucharest, 1995
- Istoria românilor, vol.VII, Editura - Vlad Georgescu, Romanian History from
Academiei Române the beginning till nowadays, Humanitas
- A.Oţetea, Geneza Regulamentului Publishing house, Bucharest, 1995
Organic, Revista de Studii şi Articole de - Nicolae Iorga, Romanian People’s
Istorie, Editura Societatea de Ştiinţe Istorice şi History, Scientific and Encyclopaedic
Filologice, Bucureşti, 1957 Publishing house, Bucharest, 1985
- A.D.Betolian, Câte-va cuvinte asupra - Paul Negulescu, George Alexianu,
organisării puterii legiuitoare în raport cu Constitutional Regulations of Wallachia and
principiul separaţiunii puterilor, Tipo- Moldavia. Old Administrative
Litografia Naţională Ralian Samitca, Craiova, Regulations’Collection, volume I,
1884 Întreprinderile Eminescu S.A. Publishing
- N. Bălcescu, Opere, Editura de Stat house, Bucharest, 1944
pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1952, p. - A.D.Xenopol, Romanian Peple’s History
180 in Dacia Traiana, volume XI, Saraga
- Gheorghe I. Brătianu, Sfatul domnesc şi Brothers’s Bookshop Publishing house, Iasi,
Adunarea stărilor în Principatele Române, 1896
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995 - Ioan C. Filitti, Romanian Principalities
- Vlad Georgescu, Istoria românilor de la since 1828 until 1834. Russian Conquest and
origini până în zilele noastre, Editura the Constitutional Regulations, Graphical Arts
Humanitas, Bucureşti, 1995 Institute of Bucovina Publishing house, I.E.
- Nicolae Iorga, Istoria poporului TOROUŢIU, Bucharest, 1934
românesc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, - Alexandru Al. Buzescu, Governing the
Bucureşti, 1985 Romanian Countries until 1866, Printing
- Paul Negulescu, George Alexianu, “Romanian Book” Publishing house,
Regulamentele organice ale Valahiei şi Bucharest, 1943, page 223
Moldovei. Colecţia vechilor legiuiri - Paul Negulescu, Judicial-Political Study
administrative, vol.I, Editura Întreprinderile about the Constitutional Regulations, Public
Eminescu S.A., Bucureşti, 1944 Right Magazine, no. 3-4, 1943, page 26
- A.D.Xenopol, Istoria romînilor din - Dimitrie A. Sturdza, Ad-hoc Divans
Dacia Traiană, vol.XI, Editura Librăriei Meaning in Iasi and Bucharest in Romania’s
Şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896 Renaissance History, Bucharest, 1911
- Ioan C. Filitti, Principatele române de la - Caterina Negruţi-Munteanu, Moldavia’s

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

106
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

1828 la 1834. ocupaţia rusească şi Administrative Council between 1832-1862,


Regulamentul Organic, Editura Institutul de History and Archeology Institute Year-Book
Arte Grafice Bucovina, I.E. TOROUŢIU, “A.D.Xenopol”, VIII, R.S.R. academy’s
Bucureşti, 1934 Publishing house, 1971
- Alexandru Al. Buzescu, Domnia în - Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei,
Ţările Române până la 1866, Editura Tiparul Ion Mamina, „Romania’s History
„Cartea Românească”, Bucureşti, 1943, p. 223 Encyclopaedia”, Meronia Publishing house,
- Paul Negulescu, Studiu juridico-politic Bucharest, 2002
asupra Regulamentelor Organice, Revista de - Valeriu Şotropa, Constitution Projects,
drept public, nr. 3-4, 1943, p. 26 Reform Programmes and the Right Petitions in
- Dimitrie A. Sturdza, Însemnătatea Romanian Countries in 18th century and the
Divanurilor Ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti, în first half of 19th century, Socialist Republic’s
Istoria renaşterii României, , Bucureşti, 1911 Academy of Romania Publishing house,
- caterina Negruţi-Munteanu, Sfatul Bucharest, 1976
administrativ al Moldovei între anii 1832 şi - Marinescu şi C. Grecescu, I.C.Brătianu,
1862, Anuarul Institutului de Istorie şi Documents and Speeches, “Appeal for the
Arheologie „A.D. Xenopol”, VIII, Editura Electors” on October 16th, 1858, I
Academiei R.S.R, 1971 - Gheorghe Tănase Gheorghe, Powers’
- Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Separation inside the State, Scientific
Bulei, Ion Mamina, „Enciclopedia de istorie a Publishing house, Bucharest, 1994
României”,Editura Meronia, Bucureşti, 2002
- Valeriu Şotropa, Proiectele de
constituţie, programele de reforme şi petiţiile
de drepturi din Ţările Române în secolul al
XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al
XIX-lea, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1976
- Marinescu şi C. Grecescu, I.C.Brătianu,
Acte şi cuvântări, „Apel alegătorilor”, din 16
octombrie 1858, I
- Gheorghe Tănase Gheorghe, Separaţia
puterilor în stat, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1994.

1
Istoria românilor, vol.VII, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 85
2
Idem, p. 86
3
Ibidem
4
A.Oţetea, Geneza Regulamentului Organic, Revista de Studii şi Articole de Istorie, Editura Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice, Bucureşti, 1957, p. 387
5
A.D.Betolian, Câte-va cuvinte asupra organisării puterii legiuitoare în raport cu principiul separaţiunii puterilor, Tipo-Litografia
Naţională Ralian Samitca, Craiova, 1884, p. 3
6
Idem, p. 4
7
Idem, p. 13
8
N. Bălcescu, Opere, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1952, p. 180
9
L abolition des monopoles et l amelioration e l etat du paysan en Moldavie, republ. În V. Slăvescu, Vieaţa şi opera
econmistului Alexandru D. Moruzi, Academia Română, Studii şi Cercetări, L, p. 109, apud Gheorghe I. Brătianu, Sfatul
domnesc şi Adunarea stărilor în Principatele Române, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p, 252
10
Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 149-150
11
Nicolae Iorga, Istoria poporului românesc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 580-581

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

107
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

12
Paul Negulescu, George Alexianu, Regulamentele organice ale Valahiei şi Moldovei. Colecţia vechilor legiuiri
administrative, vol.I, Editura Întreprinderile Eminescu S.A., Bucureşti, 1944, p. XXXI- XXXII
13
Idem
14
A. Oţetea, Geneza Regulamentului Organic, Revista de Studii şi Articole de Istorie, Editura Societatea de Ştiinţe Istorice şi
Filologice, Bucureşti, 1957, p. 388
15
Idem
16
A.D.Xenopol, Istoria romînilor din Dacia Traiană, vol.XI, Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, Iaşi, 1896, p. 84
17
Idem, p. 85
18
A. Oţetea, op.cit., p. 391
19
Idem
20
Idem
21
Idem, p. 393
22
Ioan C. Filitti, Principatele române de la 1828 la 1834. ocupaţia rusească şi Regulamentul Organic, Editura Institutul de Arte
Grafice Bucovina, I.E. TOROUŢIU, Bucureşti, 1934, p. 87
23
Idem, p 87-88
24
Idem, p. 89
25
Idem
26
Idem, p.97
27
Idem, p. 101
28
Idem, p. 105
29
Idem
30
Idem, p. 106
31
Idem, p. 107
32
Idem
33
Idem, p. 108
34
Idem, p. 130
35
Idem, p. 131
36
Idem, p. 130
37
Idem, p. 132
38
Idem, p.90
39
Alexandru Al. Buzescu, Domnia în Ţările Române până la 1866, Editura Tiparul „Cartea Românească”, Bucureşti, 1943, p.
223
40
Istoria românilor, vol.VII, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 85
41
Paul Negulescu, Studiu juridico-politic asupra Regulamentelor Organice, Revista de drept public, nr. 3-4, 1943, p. 26
42
Idem, p. 27
43
Art. 279 din Regulamentul Organic al Moldovei: „Împărţirea între puterea administrativă şi giudecătorească, fiind cunoscută
de neapărată pentru buna orânduială la regularisirea pricinilor şi pentru închizăşluirea driturilor a particularnicilor, aceste două
ramuri vor fi de acum înnainte cu totul deosăbite”.
Art. 212 din Regulamentul Organic al Valahiei: „Despărţirea puterilor ocârmuitoare şi judecătorească fiind cunoscută că este
neapărat de trebuinţă pentru buna orânduială în pricini de judecată şi pentru paza dreptăţilor particularilor, aceste doă ramuri de
ocârmuire vor fi de acum înnainte cu totul deosebite”
44
Art. 59 din Regulamentul Organic al Valahiei: „ Obicinuita Obştească Adunare nu va fi însărcinată de acum înainte şi cu
cuviinţe judecătoreşti…..”
Art. 62 din Regulamentul Organic al Moldovei:”Obşteasca Obicinuita Adunare nu va putea de acum înnainte a avea nici o
putere giudecătorească……”
45
Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 149-15
46
În afară de Divan effendi sau effendissi, se mai găseau pe lângă Domn încă trei funcţionari mahometani şi anume: Beşli aga,
însărcinat cu poliţia faţă de călătorii musulmani, mehtterbaşa, şeful eterhanelei sau muzicei turceşti şi bairaetarul, sau purtătorul
de steag, acela ce purta tuiul, adică un fel de steag, format dintr-un lemn, de care erau atârnate 2 cozi de cal. Cozile de cal
constituiau o mare distincţie. Domnitorii, fiind consideraţi ca bey, aveau 2 tuiuri, ci erau inferiori paşilor cu trei tuiuri şi Hanului
tătăresc. Apud Paul Negulescu, op.cit., p. 32
47
Potrivit art. 2 din Regulamentul Organic al Valahiei Obşteasca Adunare Extraordinară era alcătuită din 190 de membrii:”Prea-
Sfinţia Sa părintele Mitropolitul, trei părinţi episcopi, ce se vor afla în lucrare, al Râmnicului, Buzău şi Argeşu, de cincizeci de
boieri de întâiul rang şi anume de la vel ban până la vel cămăraş…., de saptezeci şi trei boieri de al doilea rang, de la vel clucer
până la vel comis…, de treizeci şi şase deputaţi aleşi dintre boierii fieşcăruia judeţ, câte doi de judeţ, de la vel sărdar până la cel
din urmă rang, fără osebire, de douzeci şi şapte deputaţi ai corporaţiilor duprin oraşe”.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

108
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

Potrivit art 2 din Regulamentul Moldovei, Obşteasca Adunare Extraordinară era alcătuită din 132 de membrii:”Preosfinţia sa
părintele mitropolitul şi de doi episcopi eparhioţi; patruzeci şi cinci boieri şi anume de logofeţii cei mari, de vornicii de Ţara de
Gios şi de Ţara de Sus, de hatman şi de hatmanii de Prut, de vistiernici, de vornici de obşte, de postelnici şi de vornici a
Poliţiei…., de treizeci boieri dela agă, până şi ban, anume agii, vornicii de aprozi, spătarii şi banii, de triizeci şi doi deputaţi a
ţinuturilor de la comis până şi şatrar….., de un deputat al Academiei Naţionale de Învăţătură, de douăzeci şi unul deputaţi a
corporaţiilor a oraşelor”.
Potrivit art. 3 din Regulamentul Moldovei, „spre a putea fi mădulare al Obşteştii Ecstraordinare Adunări: a) trebuie boerie dela
rangul de mare logofăt până şi vornic de poliţie, să fie născut şi locuitori în Moldova, sau născuţi, locuind şi împământeniţi în
Moldova…..b) pe lângă aceste boierii, de la agă până şi banul, trebuie să fie proprietariu în Moldova, c) deputaţii ţinuturilor să fie
boieri, fii de boieri…., d) deputatul Academiei de Învăţătură naţională să fie moldovan cu ştiinţă, mădulariu al acestui institut…..,
e) deputaţii corporaţiilor să fie născuţi moldoveni, cu ştiinţă de carte şi cu bune purtări….., f) nici unul din mădulările aceste nu va
fi primit în Obşteasca Ecstraordinara Adunare, dacă nu va avea treizeci ani împliniţi……”
48
Alexandru Ghica domneşte până în 1842 când este scos din domnie de ruşi care nu vedeau cu ochi buni activitatea societăţii
secrete Dreptate-Frăţie ce urmărea înlăturarea Regulamentului Organic, înlăturarea protectoratului rusesc şi unirea principatelor
într-un singur stat. După Alexandru Ghica urmează la tronul Munteniei Gheorghe Bibescu care, împreună cu vecinul său
moldovean, desfiinţează barierele vamale între cele două principate, ajutând astfel, poate voit, ideea unirii ce începuse să se
răspândească în gândirea românească.
( Alexandru Al. Buzescu, op.cit. p. 234)
49
Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p. 238
50
Art. 42 din Regulamentul Organic al Valahiei: „săvârşindu-se alegerea domnului, mădulările Adunării Ecstraordinare,… vor
iscăli după rândul rangului lor arz-mahzarul către Poartă prin care să ceară întărirea domnului, cum şi o notă oficială prin care să
înştiinţeze Curţii ocrotitoare pentru alegerea domnului. Spre a se putea săvârşi toate aceste lucruri tot într-aceiaşi Adunare fără a
se risipi, caimacamii vor îngriji a alcătui mai dinainte amândouă înscrisurile de mai sus zise, în care se va lăsa loc deschis spre a
se trece numele domnului celui ales. ”
51
art. 26: „domnul trebuie să aibă vârstă de patruzeci de ani deplin, să fie din familie a căreia nobilitate să se sue cel puţin la
moşul său, şi a căruia naturalizaţie, potrivită cu obiceiurile ţării, să înceapă de la tatăl său. El se va alege numai dintre boierii cei
mai destoinici şi carii vor avea rangurile de ban, de dvornic de Ţara de Sus sau de Ţara de Jos, sau carii vor avea rangurile
miniştrilor de şi nu se vor afla în slujbă.”
52
Art. 27:”domnul trebuie să aibă 40 de ani deplin şi să fie din familie moldoveană, a cărui evghenie să fie suitoare cel mai puţin
până la bun, iar împământenirea sa până la tată. El să va alege numai între boierii cei mai vrednici, având ranguri de mare
logofăt, de mare vornic al Ţării de gios şi al Ţării de sus, de hatman sau de vistiernic sau cari ar avea ranguri de president al
Înaltului Divan şi miniştrii, deşi aceştia nu s-ar afla în slujba lucrătoare….”
53
Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p.226
54
Idem
55
„Orice act sau hotărâre a Domnului şi a Adunării Obşteşti Ordinare, care va fi împotriva privilegiilor Principatului, sau a
tractatelor, sau a hatişerifelor întărite pentru folosul acestor Principate, precum şi împotriva drepturilor ce urmează dintr-acestea,
trebuie să se socotească desputernicite şi neţinute în seamă”, spune art. 52, apud Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p.226-227
56
art. 48 din Regulamentul Organic al Valahiei: „toate hotărârile Obicinuitei Obşteştii Adunări se vor supune cunoşţinţii
Domnului prin anaforale iscălite de către prezidentul, doi secretari şi ajutoarele lor şi alcătuirea acestor anaforale se face după
chipul următor: a) după ce se va citi Obşteştii Adunări pitacul Domnului asupra căruia va fi să se chibzuiască, se va îndeletnici
această adunare întru a sa cuprindere, ori tot într-aceiaşi zi, sau după cinci zile…b) amândoi secretarii vor scrie, unul într-o
condică osebită şi altul într-o coală de hârtie iarăşi osebită, toate părerile câte se vor sprijini de către şase mădulare ale
Adunării……..”
57
Paul Negulescu, George Alexianu, op.cit., p XXXVI
58
Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p.227
59
Dimitrie A. Sturdza, Însemnătatea Divanurilor Ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti, în Istoria renaşterii României, , Bucureşti, 1911, p.
285
60
Gheorghe Tănase Gheorghe, Separaţia puterilor în stat, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994 , p. 211
61
Paul Negulescu, George Alexianu, op.cit., p XLI
62
Ecaterina Negruţi-Munteanu, Sfatul administrativ al Moldovei între anii 1832 şi 1862, Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie „A.D. Xenopol”, VIII, Editura Academiei R.S.R, 1971, p. 160
63
idem, p. 164
64
de pildă, în septembrie 1849, Grigore Ghica, printr-un ofis către sfat, cerea să se stabilească organizarea departamentului
lucrărilor publice, să alcătuiască bugetul cu veniturile şi cheltuielile lui şi să le facă cunoscut printr-o anaforă, Manualul
administrativ al Principatului Moldovei, tom. II, nr. 718, p. 211 apud Ecaterina Negruţi-Munteanu, op.cit., p. 182

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

109
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 3/2009

65
i se trimiteau, de exemplu, cereri pentru acordarea de privilegii, recompense, pensii, mile, pentru soluţionarea unor neînţelegeri
între locuitorii şi proprietarii moşiilor, între proprietari şi arendaşi şi diferite litigii de ordin judecătoresc etc., „Albina Românească
Iaşi, 17 ianuarie 1832, nr. 5, p. 17 apud ” Ecaterina Negruţi-Munteanu, op.cit., p. 186
66
Ecaterina Negruţi-Munteanu, op.cit., p. 171
67
Ioan Scurtu, Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, „Enciclopedia de istorie a României”,Editura Meronia, Bucureşti,
2002 p.51
68
Valeriu Şotropa, Proiectele de constituţie, programele de reforme şi petiţiile de drepturi din Ţările Române în secolul al XVIII-
lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976, p. 89-90
69
Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p.228
70
Adunarea legiuitoare are următoarea compunere:
Muntenia: Mitropolitul, 3 episcopi eparhioţi, 20 boieri de rangul întâi, 19 deputaţi judeţeni
Moldova: Mitropolitul, 2 episcopi eparhioţi, 16 boieri de rangul întâi, 16 deputaţi judeţeni.
71
Art. 45 din Regulamentul Organic al Valahiei: „…aceştia se vor alege dintre stăpânii de moşii tot dintr-acel judeţ, şi vor fi
boieri feciori de boieri,, având vârsta de treizeci de ani deplin.”
72
Paul Negulescu, George Alexianu, op.cit., p. XXXVII
73
art. 49 din Regulamentul Organic al Valahiei: „chibzuirile Obicinuitei Obşteşti Adunări atunci numai vor avea putere de
pravilă, când se vor întări de Domn, care sobod este de a nu le întări, fără să-şi dea cuvântul pentru ce nu le întăreşte….”
Art. 52 din Regulamentul Organic al Moldovei: „aceste hotărâri nu vor avea putere de legiuire, decât prin întărirea domnului,
carile rămâne în voinţa Sa de a le întări sau ba, fără de a da cuvântul pentru care nu le întăreşte…”
74
Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 149-150
75
Alexandru Al. Buzescu,op.cit., p. 231
76
A.D. Betolian op.cit., p. 13,
77
Valeriu Şotropa, Proiectele de constituţie, programele de reforme şi petiţiile de drepturi din Ţările Române în secolul al XVIII-
lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976, p. 91
78
I.C. Filitti, op.cit., p. 130
79
Idem, p. 131
80
Divanul din Bucureşti avea 12 judecătorii, iar cel din Craiova numai opt. Divanul din Bucureşti se compunea din două
despărţituri: una politicească având 7 membrii, alta criminalicească cu 5 membrii; Curtea de Craiova avea de asemenea două
despărţiri: cea politicească de 5 membrii, iar cea criminalicească din 3 membrii. Fiecare despărţire avea un prezident. Paul
Negulescu, George Alexianu, op.cit., p. XXXVII-XXXVIII
81
Paul Negulescu, George Alexianu, op.cit., p.XXXVIII
82
art. 225 din Regulamentul Valahiei ”vor fi primiţi de avocaţi cei ce au oarecare ştiinţă de pravilă şi care sunt cunoscuţi de
oameni cinstiţi. Aceştia vor intra în lucrarea slujbei lor, după ce îşi vor trece numele lor, în condica canţelarilei marelui logofăt şi
după ce vor primi de la Stăpânire carte în scris de slobozenie”.
83
I.C. Filitti, op.cit., p. 131-132
84
art. 217 din Regulamentul Valahiei: „procurorul se va orândui de Domn şi va priveghea a se păzi cu scumpătate pravila şi
regulamenturile….a se săvârşi întocmai hotărârile judecăţii şi a îngriji pentru toate câte privesc asupra pazei bunei orânduieli şi a
liniştii obştii.”
Potrivit art. 218 din Regulamentul Valahiei în caz de nerespectare a legilor, regulamentelor, procurorul trebuia să înştiinţeze
marele logofăt, ministrul Justiţiei pentru a se lua măsura legală şi cel învinovăţit să răspundă.
85
Paul Negulescu, George Alexianu, op.cit., p.XXXIX
86
art. 215 : „toţi judecătorii Divanului celui mare şi a celorlalte judecătorii se vor orândui pentru trei ani, iar dintre dânşii cei ce se
vor arăta vrednici şi cu bună purtare, se vor lăsa în slujba lor pe un al doilea şi al treilea curs de trei ani. ….după trecerea de zece
ani din zioa ce se va pune în lucrare acest regulament, de va găsi cu cale Domnul şi Obşteasca Adunare, toţi judecătorii,
orânduindu-se odată, de către Domn, vor rămânea neschimbaţi pentru totdeauna, afară numai când vor cădea întru învinovăţire,
ori se vor înnălţa la alte dregătorii mai mari au se vor lepăda de bună voe. ”
art. 285 :”….dacă după trecirea de noâ ani, Domnul şi Obşteasca Obicinuita Adunare ar găsi cu cale că temeiul neschimbării
giudecătorilor s-ar putea aplica cu folosinţă, la o asemenea împregiurare rămâne ca să-l legiuiască şi să-l pue în aplicare”.
87
Paul Negulescu, George Alexianu, op.cit., p XL
88
Idem
89
Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p. 235
90
G.Marinescu şi C. Grecescu, I.C.Brătianu, Acte şi cuvântări, „Apel alegătorilor”, din 16 octombrie 1858, I, p 228-229 apud
Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p. 235
91
M. Kogălniceanu, Opere alese: Dorinţele partidei naţionale în Moldova, ediţie îngrijită de G. Drăgan, Cugetarea, p. 98, apud
Alexandru Al. Buzescu, op.cit., p. 238
92
Idem

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

110