Sunteți pe pagina 1din 192

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro
Informaţii privind mărcile comerciale
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări.
• Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.
• Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc.
• Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association.
• PictBridge este o marcă comercială.
• Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul
dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.
Introducere

Primii paşi

A Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

y/x Fotografiere potrivită pentru scene

a/y Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

d Modul continuu sport

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

c Mai multe despre redare

D Filme

E Înregistrări voce

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

d Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe
dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a
utiliza acest echipament.
Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi care utilizează produsul să îl
poată citi.
Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt
indicate de simbolul următor:

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza
acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE!
Opriţi aparatul în cazul unei Nu utilizaţi aparatul foto sau
defecţiuni adaptorul CA în preajma unor gaze
În cazul în care observaţi fum sau un miros inflamabile
neobişnuit provenind de la aparatul foto sau Nu utilizaţi echipamente electronice în
de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest
scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să lucru poate produce explozii sau incendii.
nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea
Manevraţi cu grijă cureaua
conduce la rănire. După îndepărtarea sau aparatului
deconectarea sursei de alimentare electrice, Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului
duceţi echipamentul la o reprezentanţă de unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil.
service autorizată Nikon pentru verificări.
Păstraţi la distanţă de copii
Nu demontaţi Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât
Atingerea părţilor interne ale aparatului foto copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură
sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. acumulatorul sau alte piese de mici
Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni dimensiuni.
calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau
adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei
căderi sau al unui alt accident, duceţi
produsul la o reprezentanţă de service
autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi
deconectat produsul şi/sau aţi scos
acumulatorul.

ii
Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării • Dacă lichidul unui acumulator deteriorat


acumulatorului intră în contact cu îmbrăcămintea sau
Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.
poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare
Respectaţi precauţiile următoare când când manevraţi încărcătorul
manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest acumulatorului
produs: • Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei
• Opriţi produsul înainte de a înlocui precauţii pot rezulta incendii sau şocuri
acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, electrice.
asiguraţi-vă că este decuplat. • Praful depus pe sau în apropierea părţilor
• Folosiţi numai un acumulator reîncărcabil metalice ale conectorului trebuie
Li-ion EN-EL5 (furnizat). Încărcaţi îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea
acumulatorul introducându-l în utilizării ar putea conduce la incendii.
încărcătorul de acumulator MH-61 (livrat). • Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă
• Când introduceţi acumulatorul, nu apropiaţi de încărcătorul acumulatorului
încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
polaritatea inversată. În cazul nerespectării acestei precauţii pot
• Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi rezulta şocuri electrice.
acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau • Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi
să rupeţi izolaţia sau carcasa nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl
acumulatorului. puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia
căldură excesivă. este deteriorată şi firele sunt expuse,
• Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi duceţi-l la o reprezentanţă de service
acţiunii acesteia. autorizată Nikon pentru verificări. În cazul
• Înlocuiţi capacul terminalului când nerespectării acestor precauţii pot rezulta
transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi incendii sau şocuri electrice.
şi nu depozitaţi împreună cu obiecte • Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul
metalice precum lănţişoare sau ace de păr. acumulatorului cu mâinile ude. În cazul
• Acumulatorul poate prezenta scurgeri nerespectării acestei precauţii pot rezulta
când este complet descărcat. Pentru a şocuri electrice.
evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă • Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau
că aţi scos acumulatorul când acesta este convertoare de călătorie destinate
golit complet. realizării conversiei de la o tensiune la alta
• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat sau cu invertoare curent continuu –
dacă observaţi o modificare a curent alternativ. Nerespectarea acestei
acumulatorului, precum decolorarea sau precauţii poate duce la deteriorarea
deformarea. produsului sau poate cauza supraîncălzire
sau incendiu.
iii
Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Nu acţionaţi bliţul când fereastra


Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi bliţului atinge o persoană sau un
ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau obiect
vândute de Nikon în acest scop, pentru a În cazul nerespectării acestei precauţii pot
menţine conformitatea cu reglementările rezulta arsuri sau incendii.
referitoare la produs. Evitaţi contactul cu cristalele
Manevraţi cu grijă piesele în lichide
mişcare În cazul în care monitorul se sparge, aveţi
Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul
obiecte în capacul obiectivului sau în alte spart şi să preveniţi contactul cristalelor
piese în mişcare. lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în
gură.
CD-ROM-uri
CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest Opriţi alimentarea atunci când vă
dispozitiv nu trebuie redate în echipamente aflaţi în avion sau într-un spital
pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în
pe un CD player audio poate provoca timpul decolării şi aterizării. Atunci când
pierderea auzului sau deteriorarea utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi
echipamentului. instrucţiunile spitalului. Undele
electromagnetice emise de aparatul foto pot
Acordaţi atenţie utilizării bliţului
interfera cu sistemele electronice ale
Utilizarea bliţului aproape de ochii
avionului sau cu instrumentele din spital.
subiectului poate provoca afectarea
temporară a vederii. O atenţie deosebită
trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz
în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai
puţin de un metru de subiect.

iv
Note
Notă pentru clienţii din Europa
Acest simbol indică faptul că acest
produs urmează a fi colectat
separat.
Următoarele sunt valabile doar
pentru utilizatorii din ţările
europene:
• Acest produs este conceput pentru
colectarea separată la un punct de
colectare corespunzător. Nu casaţi acest
produs ca pe un deşeu domestic.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
dealerul sau autorităţile locale
responsabile de reglementarea colectării
deşeurilor.
Acest simbol de pe baterie indică
faptul că bateria trebuie colectată
separat.
Următoarele vizează doar
utilizatori din ţările europene:
• Toate bateriile, fie că sunt marcate cu
acest simbol sau nu, sunt proiectate
pentru colectarea separată la un centru
adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc
cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v
Cuprins
Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................................................................................................ii
AVERTISMENTE!.................................................................................................................................................................................. ii
Note ....................................................................................................................................................................................v

Introducere.................................................................................................................................................................... 1
Despre acest manual ................................................................................................................................................... 1
Informaţii şi precauţii................................................................................................................................................... 2
Componentele aparatului foto ................................................................................................................................ 4
Corpul aparatului foto ...................................................................................................................................................................4
Schimbarea unghiului monitorului.......................................................................................................................................6
Ridicarea şi coborârea bliţului încorporat..........................................................................................................................7
Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului ................................................................7
Monitorul...............................................................................................................................................................................................8
Operaţiuni de bază.....................................................................................................................................................10
Selectorul de moduri .................................................................................................................................................................. 10
Selectorul de comandă.............................................................................................................................................................. 11
Selectorul multiplu....................................................................................................................................................................... 12
Butonul d ................................................................................................................................................................................... 13
Comutarea între file ..................................................................................................................................................................... 13
Afişajele de ajutor.......................................................................................................................................................................... 14
Butonul x (monitor)............................................................................................................................................................... 14
Butonul s (afişaj) ................................................................................................................................................................. 15

Primii paşi ....................................................................................................................................................................16


Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................................................16
Introducerea acumulatorului..................................................................................................................................18
Scoaterea acumulatorului........................................................................................................................................................ 19
Pornirea şi oprirea aparatului foto....................................................................................................................................... 19
Setarea limbii, datei şi orei afişajului....................................................................................................................20
Introducerea cardurilor de memorie ...................................................................................................................22
Scoaterea cardurilor de memorie........................................................................................................................................ 22

A Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat.................................................................................24


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat).....................................................24
Indicatoare afişate în modul A (Automat) ................................................................................................................. 25
Pasul 2 Încadrarea unei imagini.............................................................................................................................26
Utilizarea vizorului electronic................................................................................................................................................. 26
Folosirea zoomului ...................................................................................................................................................................... 27
Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea.......................................................................................................................28
Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor ...................................................................................................30
Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) ............................................................................................................................ 30
Ştergerea fotografiilor ................................................................................................................................................................ 30

vi
Cuprins

Utilizarea bliţului .........................................................................................................................................................32


Setarea modului bliţ .................................................................................................................................................................... 33
Fotografierea cu autodeclanşator.........................................................................................................................35
Utilizarea modului focalizare ..................................................................................................................................36
Setarea modului focalizare ...................................................................................................................................................... 37
Utilizarea focalizării manuale.................................................................................................................................................. 38
Compensarea expunerii ...........................................................................................................................................39

y/x Fotografiere potrivită pentru scene ..........................................................................................40


Fotografierea în modul scenă.................................................................................................................................40
Setarea modului scenă............................................................................................................................................................... 40
Caracteristici ..................................................................................................................................................................................... 41
Fotografierea în modul Alimente ........................................................................................................................................ 48
Fotografierea pentru panoramă........................................................................................................................................... 50
Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) ............................52

a/y Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare...............................................................................54


Utilizarea modurilor Cronometru zâmbet/Ochi deschişi .............................................................................54
Note referitoare la modul Ochi deschişi.......................................................................................................................... 55

d Modul continuu sport .......................................................................................................................................56


Fotografierea în modul continuu sport ..............................................................................................................56
Meniul continuu sport ..............................................................................................................................................58

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F..........................................................................................60


Modurile A, B, C, D...............................................................................................................................................60
Modul A (Auto programat).....................................................................................................................................62
Modul B (Prioritate declanşare automată) .......................................................................................................63
Modul C (Auto prioritate diafragmă) .................................................................................................................64
Modul D (Manual).....................................................................................................................................................65
Utilizarea E, F (Modul setare utilizator)....................................................................................................67
Salvarea setărilor în E sau F....................................................................................................................................... 68
Reiniţializarea setărilor salvate............................................................................................................................................... 69
D-Lighting activ...........................................................................................................................................................70

vii
Cuprins

c Mai multe despre redare ................................................................................................................................71


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi .....................................................................................71
Afişajul calendar ............................................................................................................................................................................. 72
O privire mai îndeaproape: zoomul în redare...................................................................................................73
Editarea fotografiilor..................................................................................................................................................74
Utilizarea funcţiei retuşare rapidă........................................................................................................................................ 75
Îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting......................................................................................... 76
Crearea unei copii prin tăiere: Tăiere................................................................................................................................. 77
Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică.............................................................................................................. 78
Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră............................................................................... 79
Note vocale: Înregistrare şi redare ........................................................................................................................80
Înregistrarea notelor vocale .................................................................................................................................................... 80
Redarea notelor vocale.............................................................................................................................................................. 80
Ştergerea notelor vocale........................................................................................................................................................... 80

D Filme .......................................................................................................................................................................81
Înregistrarea filmelor .................................................................................................................................................81
Meniul film.....................................................................................................................................................................82
D Selectarea Movie Options (Opţiuni film)................................................................................................................. 82
I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ....................................................................................................... 83
w Electronic VR (VR electronic) .......................................................................................................................................... 84
Filme cu fotografiere secvenţială......................................................................................................................................... 84
Redarea filmului...........................................................................................................................................................86
Ştergerea fişierelor de film ....................................................................................................................................................... 86

E Înregistrări voce....................................................................................................................................................87
Realizarea înregistrărilor de voce ..........................................................................................................................87
Redarea înregistrărilor voce ....................................................................................................................................89
Ştergerea fişierelor audio.......................................................................................................................................................... 90
Copierea înregistrărilor voce...................................................................................................................................91

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante..................................................................................92


Conectarea la TV..........................................................................................................................................................92
Conectarea la un computer.....................................................................................................................................93
Înainte de a conecta aparatul foto ..................................................................................................................................... 93
Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer............................................................................... 94
Conectarea la o imprimantă....................................................................................................................................97
Conectarea aparatului foto şi imprimantei.................................................................................................................... 98
Imprimarea fotografiilor una câte una ............................................................................................................................. 99
Imprimarea mai multor fotografii..................................................................................................................................... 100
Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare ............................................................................103

viii
Cuprins

d Meniurile fotografiere, redare şi setare............................................................................................... 105


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere.........................................................................................................105
Afişarea meniului fotografiere ............................................................................................................................................ 106
q Image Quality (Calitate imagine)............................................................................................................................. 107
r Image size (Dimensiune imagine).......................................................................................................................... 108
F Optimize Image (Optimizare imagine)................................................................................................................ 111
B White Balance (Balans de alb)................................................................................................................................... 114
E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO).............................................................................................................................. 116
G Metering (Măsurare)........................................................................................................................................................ 117
C Continuous (Continuu) ................................................................................................................................................. 118
H Auto Bracketing (Bracketing automat)................................................................................................................ 121
G AF-Area Mode (Mod zonă AF)................................................................................................................................... 122
I Autofocus Mode (Mod focalizare automată)................................................................................................... 125
J Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ) ......................................................................................................................... 125
M Noise Reduction (Reducere zgomot).................................................................................................................. 126
Q Distortion Control (Control distorsiune) ............................................................................................................. 126
Funcţii care nu pot fi aplicate simultan......................................................................................................................... 127
Opţiuni redare: Meniul redare..............................................................................................................................129
Afişarea meniului redare ........................................................................................................................................................ 129
b Slide Show (Diapozitive)............................................................................................................................................... 131
c Delete (Ştergere)................................................................................................................................................................. 132
d Protect (Protejare) ........................................................................................................................................................... 132
f Rotate Image (Rotire imagine).................................................................................................................................. 133
i Hide Image (Ascunde imaginea)............................................................................................................................. 133
h Copy (Copiere).................................................................................................................................................................... 134
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare ..........................................................................................135
Afişarea meniului setare......................................................................................................................................................... 136
c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)........................................................................................................... 137
d Date (Dată) ............................................................................................................................................................................ 138
e Monitor Settings (Setări monitor).......................................................................................................................... 141
f Date Imprint (Imprimare dată).................................................................................................................................. 142
g Vibration Reduction (Reducere vibraţie) ........................................................................................................... 143
U Motion Detection (Detecţie mişcare) ................................................................................................................... 144
h AF Assist (Asistenţă AF)................................................................................................................................................. 145
u Digital Zoom (Zoom digital) ...................................................................................................................................... 145
i Sound Settings (Setări sunet).................................................................................................................................... 146
k Auto Off (Oprire automată)......................................................................................................................................... 146
l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/Formatare card).................................... 147
n Language (Limbă).............................................................................................................................................................. 148
o Video Mode (Mod video).............................................................................................................................................. 148
d Blink warning (Avertizare clipire)............................................................................................................................. 149
p Reset All (Reiniţializare totală).................................................................................................................................... 151
P Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)........................................................................ 154
r Firmware Version (Versiune firmware)................................................................................................................. 154
ix
Cuprins

Note tehnice ............................................................................................................................................................ 155


Accesorii opţionale...................................................................................................................................................155
Carduri de memorie aprobate............................................................................................................................................ 155
Numele fişierelor şi dosarelor...............................................................................................................................156
Întreţinerea aparatului foto...................................................................................................................................158
Curăţarea.......................................................................................................................................................................................... 160
Depozitarea.................................................................................................................................................................................... 161
Mesaje de eroare.......................................................................................................................................................162
Localizarea defecţiunilor ........................................................................................................................................166
Specificaţii....................................................................................................................................................................172
Standarde acceptate ................................................................................................................................................................ 175
Index..............................................................................................................................................................................176

x
Introducere
Despre acest manual
Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX P90. Acest manual
a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul
dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l

Introducere
într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi.
Simboluri şi convenţii
Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele
simboluri şi convenţii:
Această pictogramă marchează Această pictogramă marchează
avertismente, informaţii care trebuie sugestiile, informaţii suplimentare
B citite înainte de utilizare pentru a
D care se pot dovedi de ajutor când
preveni deteriorările la aparatul foto. utilizaţi aparatul foto.
Această pictogramă atrage atenţia Această pictogramă indică faptul că
asupra informaţiilor care ar trebui sunt disponibile mai multe informaţii.
C citite înainte de utilizarea aparatului
A în alte porţiuni ale acestui manual sau
foto. în Ghid start rapid.

Notaţii
• Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie”.
• Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”.
• Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau
mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate cu caractere aldine.
Mostre ecran
În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj al monitorului sau vizorului
electronic, astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar.
Ilustraţii şi afişajul ecranului
Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C Carduri de memorie
Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de
memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de
memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de
memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia
pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.
1
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe
următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
Introducere

• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/


• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la
întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia
de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de
contact:
http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon


Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe.
Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi
adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate
pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice.
UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA
GARANŢIA NIKON.
Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală
a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia
scurgerilor de lichid din aceştia.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon.
Sigiliu holografic: Identifică acest acest
dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante


Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu
aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal.
Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării
defectuoase a produsului.

Despre manuale
• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă,
stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără
permisiunea prealabilă scrisă Nikon.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în
aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
• Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi
complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră
(adresa oferită separat).

2
Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii


Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat
digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege.
• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse

Introducere
Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale
locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea
bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a
guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă.
Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă.
• Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri
Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi,
cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor
fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern,
licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de
masă.
• Respectarea notelor privind copyright-ul
Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi,
desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi
acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor


Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie
sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi
uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la
utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de
date intră în responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi
toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l
complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă
că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A137). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau
deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3
Componentele aparatului foto

Corpul aparatului foto


Bliţ încorporat ridicat
3
Introducere

1 2

7 4 5
8

9 10 11 12 13

Comutator alimentare/Indicator luminos 10 Buton declanşare ......................................................28


1
aparat pornit.....................................................19, 146
Control zoom...............................................................27
2 Selector moduri.........................................................10 f : Larg...............................................................27
g : Tele................................................................27
3 Microfon încorporat................................80, 81, 87 11
h: Redare miniaturi ...................................71
4 Bliţ încorporat ........................................................7, 32 i : Zoom redare ...........................................73
j : Ajutor...........................................................14
5 Buton m (Ridicare bliţ) .....................................7, 33
Indicator luminos autodeclanşator................35
Buclă pentru curea aparat foto 12
6 Dispozitiv iluminare asistenţă AF.................145
(în două locuri) ..............................................................7
13 Obiectiv.............................................................160, 172
7 Capac conector..........................................92, 94, 98
8 Conector cablu...........................................92, 94, 98
9 Capac conector de alimentare......................155

4
Componentele aparatului foto

Introducere
1 2 3 4 5

13 14 15

6 7 8 9 10 11 12 16 17 18

1 Buton x (monitor)...............................................14 10 Selector multiplu.......................................................12


2 Control ajustare dioptrii........................................14 11 Buton l (ştergere)..................30, 31, 80, 86, 90
3 Vizor electronic...........................................................14 12 Buton k (aplică selecţia)....................................12
4 Buton s (afişaj).................................................15 13 Montură trepied
5 Selector de comandă.............................................11 Capac cameră acumulator/
14
fantă card memorie.........................................18, 22
6 Difuzor .............................................................80, 86, 89
15 Zăvor capac..........................................................18, 22
7 Monitor ..............................................................8, 15, 25
16 Fantă card memorie................................................22
8 Buton c (redare)....................................................30
17 Zăvor acumulator .............................................18, 19
9 Buton d...................13, 40, 82, 106, 129, 136
18 Cameră acumulator.................................................18

5
Componentele aparatului foto

Schimbarea unghiului monitorului


Unghiul monitorului poate fi coborât la 45° sau ridicat la 90°. Această reglare este avantajoasă
când se realizează fotografii cu aparatul foto ţinut în poziţii înalte sau joase.
Introducere

B Note despre monitor


• Nu apăsaţi prea tare când schimbaţi unghiul monitorului.
• Monitorul nu poate fi deplasat orizontal.
• Readuceţi monitorul în poziţia iniţială când îl utilizaţi în situaţii normale.
6
Componentele aparatului foto

Ridicarea şi coborârea bliţului încorporat


Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul încorporat.
• Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi-l uşor până când se închide cu un declic.

Introducere
Prinderea curelei aparatului foto şi ataşarea capacului obiectivului
Ataşaţi capacul obiectivului la curea şi prindeţi apoi cureaua de
aparatul foto (în două locuri).

B Capac obiectiv
• Scoateţi capacul obiectivului înainte să fotografiaţi.
• Atunci când nu fotografiaţi, de exemplu dacă aparatul foto este oprit sau
atunci când transportaţi aparatul foto, fixaţi capacul obiectivului pe aparat
pentru a proteja obiectivul.

7
Componentele aparatului foto

Monitorul
Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării
(afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto).
Introducere

Consultaţi pagina 15 pentru detalii referitoare la schimbarea afişajului pe monitor.


Fotografiere
34 2 4 5
33 1 3 6 7
32 8
35 9 10
31
11 12 13 14
30
28
29 27 15
26
25 16 17
24 1/125 F2.8 999
22 20 19
a b
23 999 1m00s
21 9999 1m00s
18
Mod fotografiere* (a) Număr de expuneri rămase
1 ......................................................24, 40, 52, 56, 60, 81 (imagini statice)..................................................24
18
2 Mod focalizare............................................................ 36 (b) Lungime film........................................................81
3 Indicator zoom .......................................................... 27 19 Indicator memorie internă .................................25
4 Indicator focalizare.................................................. 28 20 Diafragmă......................................................................61
5 Indicator AE/AF-L..................................................... 51 21 Calitate imagine ..................................................... 107
6 Indicator bliţ................................................................ 34 22 Viteză declanşare......................................................61
7 Mod bliţ.......................................................................... 32 23 Afişaj expunere ..........................................................65
8 Pictograma detecţie mişcare......................... 144 24 Sensibilitate ISO.............................................. 34, 116
9 Indicator încărcare acumulator ....................... 24 25 Valoare compensare expunere........................39
Pictograma reducere vibraţie 26 Compensare expunere bliţ.............................. 125
10 (imagini statice)...............................................25, 143 27 Reducere zgomot ................................................. 126
Pictograma VR electronic (filme) .................... 84 28 Alb-negru + color.................................................. 113
11 Control distorsiune............................................... 126 29 Optimizare imagine............................................. 111
12 Active D-Lighting (D-Lighting activ)............ 70 30 Mod balans alb ....................................................... 114
13 Zonă focus..........................................................28, 122 Indicator autodeclanşator...................................35
14 Zonă focus (Prioritate faţă) .............................. 122 31 Cronometru zâmbet...............................................54
Indicator „Dată nesetată”.................................. 162 Ochi deschişi...............................................................55
15 Indicator fus orar.................................................... 138 32 Bracketing.................................................................. 121
16 Imprimare dată....................................................... 142 33 Mod declanşare continuă........................ 58, 118
Dimensiune imagine........................................... 108 34 Mod viteză mare.......................................................58
17 Opţiuni film.................................................................. 82 35 Cache prefotografiere.................................... 58, 59
* Diferă în funcţie de modul de fotografiere curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod.
8
Componentele aparatului foto

Introducere
Redare

1 2 3 4 5
15/05/2009 12:00
17 9999.JPG
18
16
15
14 6
13 7
999/ 999
9 8
10 999/ 999 1m00s
11 9999/9999 1m00s
12
a b

1 Data înregistrării........................................................20 10 Ghid înregistrare notă vocală............................80


2 Timp de înregistrare................................................20 11 Ghid redare notă vocală.......................................80
3 Pictograma protejare ..........................................132 12 Indicator redare film................................................86
4 Indicator volum .................................................80, 86 13 Pictograma ordine imprimare .......................103
5 Indicator încărcare acumulator........................24 14 Imagine mică.......................................................77, 78
6 Calitate imagine*....................................................107 15 Indicator margine neagră....................................79
Dimensiune imagine* .........................................108 16 Pictograma D-Lighting..........................................76
7 Opţiuni film* ................................................................82
17 Pictograma retuşare rapidă ................................75
(a) Număr cadru curent / număr total de
18 Număr şi tip fişier...................................................156
8 cadre .........................................................................30
(b) Lungime film........................................................86
9 Indicator memorie internă .................................30
* Diferă în funcţie de opţiunea selectată.

9
Operaţiuni de bază

Selectorul de moduri
Aliniaţi pictograma modului cu semnul din dreptul selectorului de
moduri.
Introducere

A Automat (A24) A, B, C, D (A60)


Alegeţi acest mod simplu, un Alegeţi aceste moduri pentru
mod „vizează şi declanşează” a obţine un control mai bun
automat, potrivit pentru asupra vitezei de declanşare şi
utilizatorii începători ai a diafragmei.
aparatelor foto digitale.
E, F User setting
(Setare utilizator) (A67)
Salvaţi setările făcute în
modurile de fotografiere A,
B, C şi D. După salvarea
d Continuu sport (A56) setărilor, puteţi fotografia cu
setările utilizate mai frecvent
Fotografierea continuă este prin simpla comutare la acest
realizată la viteză ridicată, mod.
când butonul de declanşare
este apăsat complet.

D Film (A81)
Alegeţi acest mod pentru a
y Scenă (A40) face filme.
Alegeţi acest mod pentru
reglarea automată a setărilor
x Selector automat scene
pentru a se potrivi tipului de
(A52)
subiect selectat sau utilizaţi
opţiunea de înregistrare voce Prin simpla încadrare a unei
pentru a înregistra doar imagini, aparatul foto
sunete. selectează automat modul
scenă optim pentru o
fotografiere mai simplă.

10
Operaţiuni de bază

Selectorul de comandă
Puteţi roti selectorul de comandă pentru a selecta elementele dintr-un ecran de meniu sau
pentru a alege şi a configura oricare dintre funcţiile următoare.

Introducere
Pentru fotografiere
Mod Utilizaţi Descriere A
Modul auto programat
Schimbaţi programul flexibil 62
(selector moduri setat la A)
Prioritate declanşare automată
Reglaţi viteza de declanşare 63
(selector moduri setat la B)
Auto prioritate diafragmă
Reglaţi diafragma 64
(selector moduri setat la C)
Reglaţi viteza de declanşare sau
Manual
diafragma (apăsaţi selectorul multiplu 65
(selector moduri setat la D)
K pentru a selecta o opţiune diferită)

Pentru redare
Mod Utilizaţi Descriere A
Redare cadru întreg sau redare
Alegeţi o fotografie 30, 71
miniaturi
Afişaj calendar Alegeţi o dată 72

Zoom redare Schimbaţi factorul de mărire 73

86,
Redare film/audio Avansaţi/Derulaţi
90

11
Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu
În această secţiune sunt descrise utilizările standard ale selectorului multiplu pentru selectarea
modurilor, a opţiunilor de meniu şi pentru aplicarea selecţiilor.
Introducere

Pentru fotografiere
Afişaţi meniul m (mod bliţ) (A32) sau alegeţi
opţiunea de mai sus
Afişaţi ghidul o
(compensare expunere)
Afişaţi meniul n (A39)
(autodeclanşator/
cronometru zâmbet)
(A35, 54) Flash mode

Aplicaţi selecţia
Afişaţi meniul D (mod focalizare) (A36) sau
alegeţi opţiunea de mai jos

Pentru redare
Alegeţi fotografia 15/05/2009 15:30
0004.JPG
anterioară

4 4
Alegeţi fotografia următoare

Pentru ecranul meniu


Alegeţi opţiunea de mai sus

Afişaţi meniul secundar Shooting menu


sau aplicaţi selecţia Image quality
Image size
Optimize image
Readuceţi afişajul la White balance
ecranul anterior ISO sensitivity
Metering

Aplicaţi selecţia sau


Alegeţi opţiunea afişaţi meniul secundar
de mai jos
C Notă privind selectorul multiplu
În acest manual, apăsările selectorului multiplu în sus, jos, stânga şi dreapta pot fi indicate prin H, I, J şi K.
12
Operaţiuni de bază

Butonul d
Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul şi pentru a selecta opţiunile pentru elementele de
meniu.

Introducere
• Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A12).
• Elementele de meniu pot fi alese şi prin rotirea selectorului de comandă.
• Alegeţi filele din stânga pentru a afişa opţiunile pentru fiecare element de meniu.
• Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d.
Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini
• Fila superioară:
Afişaţi meniurile pentru modul Shooting menu
selectat cu selectorul de moduri Image quality
• Fila din mijloc: Image size
Afişaţi meniul redare Optimize image
• Fila inferioară: White balance
Afişaţi meniul setare ISO sensitivity
Afişat când există opţiuni de meniu care Metering
urmează Opţiunea selectată

Shooting menu Auto bracketing


Afişat când există Continuous ±0.3
opţiuni de meniu Auto bracketing ±0.7
anterioare AF area mode ±1.0
Autofocus mode Off
Flash exp. comp.
Noise reduction

Apăsaţi butonul k sau selectorul Apăsaţi butonul k sau


multiplu K pentru a trece la selectorul multiplu K pentru
următorul set de opţiuni. a aplica selecţia.

Comutarea între file


Shooting menu Shooting menu Set up
Image quality Image quality Welcome screen
Image size Image size Date
Optimize image Optimize image Monitor settings
White balance White balance Date imprint
ISO sensitivity ISO sensitivity Vibration reduction
Metering Metering Motion detection

Apăsaţi selectorul multiplu J Apăsaţi selectorul multiplu Se afişează meniul ales.


pentru a evidenţia fila. HI pentru a alege altă fila şi
apăsaţi butonul k sau
butonul K.
13
Operaţiuni de bază

Afişajele de ajutor
Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (j) când M este afişat în partea de jos a ecranului
meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent.
Introducere

Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului în dreptul g (j).

White balance
For accurate color reproduction,
choose a setting that matches
the light source.

Back

Butonul x (monitor)
Apăsaţi butonul x (monitor) pentru a comuta între monitor şi vizorul electronic. Comutaţi la
monitor sau la vizorul electronic în funcţie de condiţiile de fotografiere. De exemplu, utilizaţi
vizorul electronic în locuri luminoase, unde monitorul se distinge cu dificultate.

Monitor Vizor electronic

1/125 F2.8 16

1/125 F2.8 16

1/125 F2.8 16

B Ajustarea dioptriei vizorului electronic


Atunci când dioptria pentru vizorul electronic nu focalizează corespunzător Control ajustare dioptrii
şi afişajul se distinge cu dificultate, ajustaţi dioptria cu ajutorul controlului
pentru ajustarea dioptriei. În timp ce priviţi prin vizor, rotiţi controlul pentru
ajustarea dioptriei până când afişajul se poate vedea clar.
Asiguraţi-vă că nu vă zgâriaţi ochiul cu degetele sau unghiile atunci când
rotiţi controlul pentru ajustarea dioptriei.

14
Operaţiuni de bază

Butonul s (afişaj)
Pentru a comuta între informaţiile afişate pe monitor în
timpul fotografierii şi al redării, apăsaţi butonul s.

Introducere
Pentru fotografiere

1/125 F2.8 16 1/125 F2.8 16


Afişaţi informaţiile Reţele de încadrare1 Informaţii ascunse
Afişaţi fotografia şi datele referitoare Afişaţi un ghidaj dreptunghiular Afişaţi doar fotografia.
la fotografiere. pentru încadrare.

Pentru redare

15/05/2009 15:30 100NIKON


0004.JPG 0004.JPG
P
1/125 F2.8
+1.0
ISO 64
4 4 4 4

Afişaţi informaţiile despre Afişaţi datele referitoare la Informaţii ascunse


fotografie fotografiere Afişaţi doar fotografia
Afişaţi fotografia realizată şi (cu excepţia filmelor) realizată.
informaţiile despre fotografie. Afişaţi evidenţierea2,
histograma3 şi datele
referitoare la fotografiere4.
1 Disponibile doar când selectorul de moduri este setat la A, B, C, D, E sau F.
2 Cele mai luminoase porţiuni ale imaginii (porţiunile evidenţiate) vor clipi. Utilizaţi evidenţierile ca ghid când setaţi
expunerea.
3 Un grafic ce prezintă distribuirea tonurilor de culoare. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu
tonurile întunecate spre stânga şi tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli.
4 Datele referitoare la fotografiere includ numele dosarului, denumirea fişierului, modul de fotografiere utilizat
(A, B, C sau D), viteza de declanşare, diafragma, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO şi numărul fişierului
curent/numărul total de expuneri.
A se afişează când este ales modul de fotografiere A, y, x, d sau A.
15
Primii paşi
Încărcarea acumulatorului
Încărcaţi acumulatorul Li-ion EN-EL5 (livrat) utilizând încărcătorul de acumulator MH-61 (livrat).

1 Conectaţi cablul de alimentare în ordinea 1-2.


• Indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde.
Primii paşi

2 Introduceţi acumulatorul în încărcător glisând


acumulatorul înainte 1 şi apăsaţi în jos până când se
blochează la locul său 2.
• Indicatorul luminos CHARGE începe să clipească în momentul în care
începe încărcarea.
• Încărcarea este încheiată când indicatorul luminos nu mai clipeşte.
• Un acumulator complet consumat se încarcă în aproximativ două ore.

Următorul grafic explică starea indicatorului luminos CHARGE.


Indicatorul luminos
Descriere
CHARGE
Clipeşte Acumulatorul se încarcă.
Aprins Acumulatorul este complet încărcat.
• Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi acumulatorul şi
introduceţi-l din nou în încărcătorul acumulatorului, astfel încât să
fie aşezat orizontal.
• Temperatura nu este potrivită pentru utilizare. Pentru a încărca
Pâlpâie acumulatorul, utilizaţi încărcătorul într-o încăpere cu temperatura
cuprinsă în intervalul de 5 până la 35 °C.
• Acumulatorul este defect. Scoateţi imediat acumulatorul şi opriţi
încărcarea acestuia. Aduceţi acumulatorul şi încărcătorul la un
reprezentant de service autorizat Nikon pentru investigaţii.

16
Încărcarea acumulatorului

3 Scoateţi acumulatorul şi decuplaţi încărcătorul.

Primii paşi
B Note privind încărcătorul acumulatorului
• Încărcătorul acumulatorului livrat trebuie să fie utilizat doar cu un acumulator Li-ion EN-EL5. Nu utilizaţi împreună
cu acumulatori incompatibili.
• Înainte de a utiliza încărcătorul acumulatorului, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (Aii).

B Note privind acumulatorul


• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru siguranţa
dumneavoastră” (Aii)
• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările pentru „Acumulator” (A159) din
secţiunea „Întreţinerea aparatului foto”.
• Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase
luni şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare.

C Notă referitoare la sursa de alimentare CA


Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A
(disponibil separat de la Nikon) (A155). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor
CA. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.
17
Introducerea acumulatorului
Introduceţi în aparatul foto un acumulator Li-ion EN-EL5 (livrat).
• Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel
scăzut (A16).

1 Deschideţi capacul camerei acumulatorului/


fantei cardului de memorie.
Primii paşi

2 Introduceţi acumulatorul.
• Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă
(–), aşa cum este prezentat pe eticheta de la intrarea în camera
acumulatorului şi introduceţi acumulatorul.
• Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al
acumulatorului în direcţia indicată de săgeată 1 şi introduceţi
complet acumulatorul 2. Când acumulatorul este introdus
până la capăt, zăvorul acumulatorului îl va bloca în poziţia
respectivă.

B Introducerea corectă a acumulatorului


Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers
poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a confirma că
acumulatorul este orientat corect.

3 Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei


cardului de memorie.
• Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului
de memorie 1 şi deplasaţi zăvorul capacului în poziţia
Z 2.

18
Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos
aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide
capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.
Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei
acumulatorului/fantei cardului de memorie şi glisaţi zăvorul

Primii paşi
portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată 1.
Acumulatorul poate fi apoi îndepărtat cu mâna 2.
• Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul
utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto


Scoateţi capacul obiectivului înainte de a porni aparatul foto.
Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.
Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o
perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.
Dacă apăsaţi comutatorul de alimentare în timp ce indicatorul
luminos aparat pornit (verde) sau monitorul sunt aprinse,
aparatul foto se va opri.
• Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul foto în modul
redare (A30).
• Dacă se afişează Lens error (Eroare obiectiv), verificaţi dacă a fost îndepărtat capacul
obiectivului şi porniţi din nou aparatul foto.

D Oprirea automată a alimentării în modul de fotografiere (Modul de veghe)


Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri
automat, iar aparatul foto va intra în modul de veghe. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte
trei minute nu este efectuată nicio operaţiune (funcţia de oprire automată).
Când monitorul este stins în modul de veghe, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru
a-l activa din nou.
• Durata de timp înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată de la opţiunea Auto off (Oprire
automată) (A146) din meniul de setare (A135).
19
Setarea limbii, datei şi orei afişajului
Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează un dialog de selecţie a limbii.

1 Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni


aparatul foto.
• Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru
o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.
Primii paşi

• Scoateţi capacul obiectivului.

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a


alege limba dorită şi apăsaţi butonul k.
• Pentru informaţii privind utilizarea selectorului
multiplu, consultaţi „Selectorul multiplu” (A12)

3 Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Date


• Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate. Set time and date?

No
Yes

4 Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a


selecta fusul orar local (A140) şi apăsaţi butonul London
k. Casablanca

Back

D Timpul de economisire lumină zi


Dacă timpul de economisire lumină zi este în vigoare, apăsaţi selectorul
multiplu H în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4 pentru a porni
London
opţiunea timp economisire lumină zi.
Casablanca
Dacă opţiunea timp economisire lumină zi este activată, în partea de sus a
monitorului este afişat W.
Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I.
Back
20
Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5 Editaţi data. Date


• Apăsaţi H sau I pentru a edita elementul evidenţiat. D M Y
• Apăsaţi K pentru a muta evidenţierea în următoarea ordine.
01 01 2009
D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea în
care sunt afişate ziua, luna şi anul) 00 00
• Apăsaţi J pentru a reveni la poziţia anterioară a cursorului. Edit

Primii paşi
6 Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul. Date
D M Y
15 05 2009
15 10

Edit

7 Verificaţi să fie îndepărtat capacul obiectivului şi apăsaţi butonul k.


• Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere.
• În acest moment, obiectivul se va extinde.

D Modificarea datei şi orei


• Selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) (A138) în meniul de setare (A135) pentru a modifica data şi ora
curente şi urmaţi procedura descrisă la pasul 5 de mai sus.
• Selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) în meniul de setare pentru a modifica fusul orar şi setările pentru
timp economisire lumină zi (A138).
21
Introducerea cardurilor de memorie
Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 47 MB)
sau pe cardurile de memorie detaşabile (disponibile separat) (A155).
Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe
acesta, iar datele înregistrate pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de
memorie pentru a stoca date în memoria internă sau pentru a reda, şterge ori transfera
date din memoria internă.
Primii paşi

1 Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi


monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei
acumulatorului/fantei cardului de memorie.
• Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide
capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2 Introduceţi cardul de memorie.


• Glisaţi cardul de memorie corect, ca în imaginea din dreapta,
până când se blochează cu un clic.
• Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de
memorie după introducerea cardului de memorie.

B Introducerea corectă a cardului de memorie


Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers
poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi
pentru a confirma orientarea corectă a cardului de memorie.

Scoaterea cardurilor de memorie


Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto
şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul
sunt stinse.
Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de
memorie şi apăsaţi uşor cardul în 1 pentru a-l scoate parţial.
Cardul poate fi apoi îndepărtat cu mâna 2.
22
Introducerea cardurilor de memorie

B Formatarea unui card de memorie


Dacă mesajul din imaginea din dreapta se afişează în momentul pornirii Card is not formatted.
aparatului foto, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare. Format card?
Reţineţi că formatarea (A147) şterge permanent toate datele de pe
cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile
pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. No
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Yes

Primii paşi
Când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi
butonul k pentru a începe formatarea.
• Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când
nu se încheie formatarea.
• Prima dată când introduceţi în acest aparat cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive, asiguraţi-vă că le
formataţi (A147) utilizând acest aparat foto.

B Comutatorul de protejare la scriere


Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de Comutator protejare la scriere
protejare la scriere. Când comutatorul este în poziţia „blocare”,
datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În
cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”,
deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a
înregistra sau şterge fotografiile sau pentru a formata cardul de
memorie.

B Carduri de memorie
• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital.
• Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau
sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei precauţii poate
duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie:
- Scoaterea cardului de memorie
- Scoaterea acumulatorului
- Oprirea aparatului foto
- Deconectarea adaptorul CA
• Nu utilizaţi un computer pentru formatarea cardului de memorie.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi.
• Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice.
• Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice.
• Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie.
• Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate.
• Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

23
Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat
Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)
Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod automat „vizează
şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1 Rotiţi selectorul de moduri la A.


Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

2 Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi comutatorul


de alimentare.
• Alimentarea va porni, iar obiectivul se va extinde.
• Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru
o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

3 Verificaţi pe monitor nivelul de încărcare a Indicator încărcare acumulator


acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.
Nivel încărcare acumulator
Monitor Descriere
NICIUN
Acumulatorul este complet încărcat.
INDICATOR
1/125 F2.8 16
Nivelul de încărcare a acumulatorului este
B scăzut; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să Număr de expuneri rămase
înlocuiţi acumulatorul.
N
Battery
Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi
exhausted.
cu un acumulator complet încărcat.
(Acumulator
consumat.)

Numărul de expuneri rămase


Numărul de expuneri rămase va fi afişat.
Numărul de imagini care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de
memorie, de calitatea imaginii şi de dimensiunea imaginii (A109).

24
Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)

Indicatoare afişate în modul A (Automat)

Modul fotografiere Pictograma reducere vibraţie


A afişat în modul Reduce efectele produse de
A (automat). tremurarea aparatului foto.

Viteza de declanşare
1/125 F2.8 16
(A61)

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


Diafragma (A61) Calitatea şi dimensiunea imaginii
Este afişată combinaţia între
Indicator memorie internă dimensiunea imaginii şi calitatea
Imaginile vor fi înregistrate în memoria internă. imaginii (compresie). Setările
Când cardul de memorie este introdus, C nu implicite sunt W (Normală) pentru
este afişat şi imaginile vor fi înregistrate pe cardul calitatea imaginii şi G (4000 × 3000)
de memorie. pentru dimensiunea imaginii.

D Notă despre bliţ


Atunci când bliţul încorporat este coborât, setarea pentru bliţ este fixată la dezactivat şi W apare în partea
superioară a monitorului. Asiguraţi-vă că ridicaţi bliţul încorporat (A33) în situaţiile în care acesta este necesar, de
exemplu în locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat.

D Funcţiile disponibile în modul A (Automat)


În modul A (automat) se poate utiliza modul focalizare (A36) şi compensarea expunerii (A39) poate fi aplicată,
iar fotografiile pot fi făcute folosind modul bliţ (A32) şi autodeclanşatorul (A35). Apăsarea butonului d în
modul A (automat) vă permite specificarea setărilor pentru opţiunile Image quality (Calitate imagine) (A107)
şi Image size (Dimensiune imagine) (A108) ale meniului fotografiere.

D Reducerea vibraţiilor
Dacă setarea On (Activat) (setarea implicită) este aleasă pentru Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143),
aparatul foto reduce eficient efectele produse de tremurarea aparatului, care apar în mod frecvent când se
fotografiază cu zoom sau la viteză de declanşare redusă.
Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) la Off (Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru
stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii.
25
Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1 Pregătiţi aparatul foto.


• Ţineţi aparatul foto stabil cu ambele mâini.
• Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul
de iluminare asistenţă AF, microfon şi difuzor.
Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

2 Încadraţi imaginea.
• Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

1/125 F2.8 16

Utilizarea vizorului electronic


Utilizaţi vizorul electronic pentru a încadra imagini când afişajul monitorului se distinge cu
dificultate din cauza luminii strălucitoare. Apăsaţi butonul x pentru a comuta la vizorul
electronic (A14).
Atunci când dioptria vizorului electronic nu focalizează corespunzător, rotiţi controlul pentru
ajustarea dioptriei în poziţia în care afişajul se poate vedea clar (A14).

26
Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Depărtare Apropiere


Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic.
Rotiţi în direcţia g pentru a apropia imaginea subiectului.
Sau rotiţi în direcţia f pentru a avea un câmp de vizualizare
mai larg.
Rotirea completă a controlului zoomului în oricare direcţie
va regla rapid zoomul, iar rotirea parţială a controlului va regla
zoomul în mod treptat.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului
când controlul zoomului este rotit. Zoom optic Zoom digital

Zoomul digital
Rotirea controlului zoomului în direcţia g, când aparatul a ajuns la nivelul maxim al zoomului
optic, va declanşa zoomul digital. Subiectul poate fi mărit până la 4× nivelul maxim al zoomului
digital.
Când zoomul digital este activat, focalizarea va fi situată pe centrul cadrului, iar zona focus nu
va fi afişată.

Zoom optic (până la 24×). Este activat zoomul digital.

C Zoomul digital şi interpolarea


Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces de procesare a imaginii
denumit interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de dimensiunea
selectată a imaginii (A108) şi de mărirea prin zoom digital.
Interpolarea se aplică când zoomul trece de poziţia V. Atunci când zoomul este mărit peste poziţia V,
interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom se face galben, pentru a semnala aplicarea interpolării.
Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea
poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare la setarea curentă a dimensiunii imaginii.

Când dimensiunea imaginii este mică

• Utilizând Digital zoom (Zoom digital) (A145) din meniul de setare (A135), puteţi limita mărirea aplicată
zoomului digital într-un interval care să nu aibă ca efect deteriorarea imaginilor sau puteţi dezactiva zoomul
digital.
27
Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

• Aparatul foto focalizează pe subiectul din zona focus centrală.


Când subiectul este focalizat, zona focus va străluci în culoarea
verde.
Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

1/125 F2.8

• Atunci când este aplicat zoomul digital, zona focus nu este afişată. Atunci când aparatul foto
focalizează pe subiectul din centrul cadrului, indicatorul de focalizare (A8) va străluci în culoarea
verde.
• Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la
jumătate.
• Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi aparatul foto nu poate focaliza,
zona AF sau indicatorul de focalizare vor clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din
nou butonul de declanşare până la jumătate.

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.


• Declanşatorul va fi eliberat, iar fotografia va fi înregistrată pe
cardul de memorie sau în memoria internă.

D Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt


Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul
de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci
când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi butonul de
declanşare până la capăt.
Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini
neclare.

Apăsaţi butonul de declanşare Apăsaţi butonul de


până la jumătate pentru a declanşare până la capăt
bloca focalizarea şi expunerea. pentru a fotografia.
28
Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B În timpul înregistrării
În timp ce imaginile sunt înregistrate, afişajul numărului de expuneri rămase va clipi. Nu deschideţi capacul
camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea alimentării sau
scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului
foto sau ale cardului de memorie.

B Focalizarea automată
Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare,
este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona focus activă sau indicatorul de focalizare strălucesc în
culoarea verde:

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


• Subiectul este foarte întunecat
• Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi
acesta este puternic umbrit)
• Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă)
• Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti)
• Subiectul se deplasează rapid
În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de
câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării. Când folosiţi blocarea focalizării,
asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de
subiectul dorit.

D Blocarea focalizării
Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecţi descentraţi când pentru modul zonă AF este selectat Centru.
• Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă.
• Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, expunerea este blocată.

1/125 F2.8 16 1/125 F2.8 1/125 F2.8

Încadraţi Apăsaţi butonul Asiguraţi-vă că Ţineţi apăsat în Apăsaţi


subiectul care de declanşare zona focus este continuare butonul de butonul de
urmează să fie până la verde. declanşare până la declanşare
focalizat utilizând jumătate. jumătate şi până la capăt
aparatul foto recompuneţi fotografia. pentru a
fotografia.

D Dispozitivul de iluminare asistenţă AF


Dacă subiectul este slab luminat, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A145) poate fi aprins prin apăsarea până
la jumătate a butonului de declanşare.

29
Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

Vizualizarea fotografiilor (Mod redare)


Apăsaţi butonul c.
• Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în
modul redare cadru întreg.
• Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K
pentru a vizualiza fotografii suplimentare.
Continuaţi să ţineţi apăsat butonul pentru a
derula rapid fotografiile.
Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de comandă.


• Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul
de memorie sau din memoria internă.
• Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere.
• Când este afişat C, sunt redate fotografiile salvate în memoria
15/05/2009 15:30
internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi 0004.JPG
vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

4 4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor
1 Apăsaţi butonul l pentru a şterge
imaginea afişată în acel moment pe
monitor.

2 Utilizaţi selectorul multiplu


rotativ pentru a alege Yes Erase 1 image?
(Da) şi apăsaţi butonul k. Done

• Pentru a ieşi fără a şterge


fotografia, alegeţi No (Nu) şi No
apăsaţi butonul k. Yes

30
Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C Opţiuni disponibile în modul redare


Următoarele opţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.
Opţiune Utilizare Descriere A
Măriţi până la 10× vizualizarea imaginii afişate în
acel moment pe monitor.
Zoom redare g (i) Apăsaţi butonul k pentru a reveni la redarea
73
cadru întreg.
Afişare miniaturi/afişare Afişaţi imaginile sub formă de 4, 9 sau 16 miniaturi
calendar
f (h) sau afişaţi calendarul.
71

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


Ascundere sau afişare
Ascundeţi sau afişaţi pe monitor informaţiile
informaţii despre s 15
despre fotografiere şi fotografie.
fotografie
Comutaţi între afişajul monitorului şi afişajul
Comutare între afişaje x 14
vizorului electronic.
Înregistrare/redare note Înregistraţi sau redaţi note vocale cu o lungime de
k 80
vocale până la 20 de secunde.
c
Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare
Comutare la modul
pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere 30
fotografiere
ales.

C Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto


Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.
C Vizualizarea fotografiilor
• Fotografiile stocate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de
memorie.
• Fotografiile realizate cu funcţia prioritate faţă (A123) vor fi rotite automat când sunt afişate în modul de redare
cadru întreg, în funcţie de orientarea chipului detectat.
• Dacă monitorul este stins în modul de veghe datorită funcţiei de oprire automată a aparatului foto, apăsaţi
butonul c pentru a-l reactiva (A146).
C Ştergerea din modul fotografiere a ultimei fotografii
realizate Erase 1 image?
În modul fotografiere, apăsaţi butonul l pentru a şterge ultima fotografie
făcută.

No
Yes
D Ştergerea mai multor fotografii
Pentru a şterge mai multe fotografii, alegeţi Delete (Ştergere) (A132) din meniul redare (A129).
31
Utilizarea bliţului
În locuri întunecate sau când subiectul este situat pe un fundal iluminat, puteţi fotografia cu
bliţ ridicând bliţul încorporat.
Bliţul are o rază de acoperire de aproximativ 0,5 până la 8,0 m când este reglat la larg şi de
aproximativ 1,7 până la 5,0 m când este reglat la tele (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)
este setată la Auto (Automat)).
Schimbaţi setarea bliţului în funcţie de situaţie.
U Automat
Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.
Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

V Automat cu reducere ochi roşii


Reduce „ochii roşii” în portrete (A34).
W Dezactivat
Bliţul nu se va declanşa, chiar dacă iluminarea este slabă.
X Bliţ de umplere
Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte
pe fundal iluminat.
Y Sincronizare lentă
Bliţul de umplere este combinat cu viteza de declanşare redusă.
Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta
fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.
Z Perdea posterioară
Bliţul se declanşează exact înainte de închiderea declanşatorului, creând efectul unui şuvoi de
lumină în spatele subiecţilor în mişcare.

32
Utilizarea bliţului

Setarea modului bliţ


1 Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ).
Bliţul încorporat se va ridica.
• Atunci când bliţul încorporat este coborât, modul bliţ va fi fixat la setarea W (dezactivat).

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


2 Apăsaţi m (mod bliţ).
• Se afişează meniul modului bliţ.

3 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege modul


dorit şi apăsaţi butonul k.
• Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată în partea de
sus a monitorului.
• Dacă U (automat) este aplicat, D este afişat doar
pentru câteva secunde, chiar dacă indicatorii (A15) Flash mode
monitorului sunt porniţi.
• Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în
decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

1/125 F2.8 16

B Coborârea bliţului încorporat


Atunci când nu utilizaţi bliţul încorporat, apăsaţi-l uşor pentru a-l coborî, până
când se închide cu un declic (A7).

33
Utilizarea bliţului

B Fotografierea când lumina este slabă şi când bliţul este dezactivat (W)
• Este recomandată folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului pe timpul fotografierii, evitând astfel
efectele produse de tremurarea aparatului foto. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) la Off
(Dezactivat) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.
• Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea. Fotografiile făcute când
E este afişat pot avea un uşor zgomot de imagine.
B Notă despre utilizarea bliţului
Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete luminoase în fotografie. Pentru a reduce
aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Dezactivat) sau fotografiaţi cu bliţul încorporat coborât.
C Indicatorul bliţului
Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

Indicatorul bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat
până la jumătate.
• Aprins: Bliţul se va declanşa când se face fotografia.
• Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi.
• Stins: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia.
C Setarea modului bliţ
• Setarea implicită a modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere.
- Modul A (automat): U (automat)
- Modul A, B, C, D: U (automat)
- Modul scenă: setarea variază în funcţie de modurile scenă diferite (de la A41 până la 47).
- Modul x (selector automat scene): U (automat) aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ
considerată optimă pentru modul scenă selectat (A32).
- Modul d (continuu sport): W (dezactivat)
- Film fotografiere secvenţială: U (Automat)
• Setarea pentru modul bliţ V (automat cu reducere ochi roşii) aplicată în modul A (automat) rămâne stocată
în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului
A (automat).
• Pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea pentru modul bliţ rămâne stocată în memoria aparatului
foto chiar şi după oprirea acestuia.
C Reducerea ochilor roşii
Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”).
Bliţul este declanşat la intensităţi reduse înaintea descărcării principale, reducând efectul de ochi roşii.
Aparatul foto analizează apoi fotografia; dacă este identificat efectul de ochi roşii, zona afectată va fi procesată
pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea imaginii.
Reţineţi că datorită unei întârzieri uşoare între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei, acest mod
nu este recomandat atunci când este necesar un răspuns rapid al declanşatorului. Durata de timp până la
efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor la rândul ei. Nu întotdeauna modul avansat de reducere ochi roşii
produce rezultatul dorit. În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de acest efect ar putea fi afectate de
procesarea în modul de reducere ochi roşii; în aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

34
Fotografierea cu autodeclanşator
Funcţia autodeclanşator este utilă atunci când doriţi să realizaţi fotografii cu dvs., de exemplu
când realizaţi fotografii memoriale şi pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului
care apar în momentul apăsării butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este
recomandată utilizarea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143)
atunci când utilizaţi un trepied.

1 Apăsaţi n (autodeclanşator).
• Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege10s sau 2s
şi apăsaţi butonul k.
• 10s (zece secunde): potrivit pentru portrete memoriale.
• 2s (două secunde): potrivit pentru reducerea efectelor produse
de tremurarea aparatului foto.
• Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. Self-timer
• Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în
decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3 Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de


declanşare până la jumătate.
• Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1/125 F2.8

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.


• Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde 9
rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat
pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator va
clipi. Indicatorul luminos încetează să clipească cu o
secundă înainte de a fi făcută fotografia şi rămâne
aprins până când declanşatorul este eliberat. 1/125 F2.8
• Atunci când butonul de declanşare este eliberat,
autodeclanşatorul comută la OFF (Dezactivat).
• Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să
fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.
D Notă referitoare la a (cronometru zâmbet) şi
y (ochi deschişi)
Dacă funcţiile a sau y sunt alese, declanşatorul este eliberat automat (A54) când se detectează figuri
zâmbitoare cu funcţia prioritate faţă.
35
Utilizarea modului focalizare
Alegeţi un mod de focalizare corespunzător cu subiectul şi cu compoziţia.
A Focalizare automată
Aparatul foto reglează automat focalizarea în funcţie de distanţa până la subiect. Utilizaţi atunci
când distanţa de la subiect până la obiectiv este de 50 cm ori mai mare sau de 1,7 m ori mai mare
atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere.
D Primplan macro
Utilizaţi pentru primplanuri având ca subiect flori sau obiecte de mici dimensiuni.
Distanţa cea mai apropiată la care se poate fotografia variază în funcţie de factorul de mărire al
zoomului. Atunci când indicatorul de zoom este situat în zona în care marcajul F străluceşte în
Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de 10 cm de obiectiv.
La poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de 1 cm de
obiectiv.

B Infinit
Utilizaţi atunci când fotografiaţi scene la distanţă, iar planul trece prin obiecte aflate în prim-plan
precum ferestre sau atunci când fotografiaţi peisaje.
Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul de
focalizare (A8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde. Cu toate acestea, este posibil ca aparatul
foto să nu poată focaliza pe obiectele din apropiere. Modul bliţ este setat la W (dezactivat).
E Focalizare manuală
Focalizarea poate fi reglată pentru orice subiect aflat la o distanţă de 1 cm până la infinit faţă de
obiectiv (A38).

Moduri de focalizare disponibile în fiecare mod de fotografiere


A, B, C, D,
A y x d D
E, F
A (Focalizare automată) w*1 w*1 w*1 w*1
D (Primplan macro) w w *3 w w
*2
B (Infinit) w w w w
E (Manual) – w – w –
*1 Setarea implicită pentru fiecare mod de fotografiere.
*2 Modurile de focalizare disponibile şi setarea implicită variază în funcţie de modurile scenă diferite (de la A41
până la 51).
*3 Aparatul foto setează modul de focalizare în funcţie de modul scenă stabilit automat (A52).

C Setarea modului focalizare


Pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D, setarea modificată pentru modul de focalizare rămâne stocată în
memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.
36
Utilizarea modului focalizare

Setarea modului focalizare


1 Apăsaţi p (mod focalizare).
• Se afişează meniul modului focalizare.

Focus

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege modul de

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


focalizare şi apăsaţi butonul k.
• Se afişează modul selectat pentru modul focalizare.
• Atunci când este aplicat A (focalizare automată), P este afişat
doar pentru câteva secunde, chiar dacă indicatoarele
monitorului (A15) sunt aprinse. 1/125 F2.8 16
• Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în
decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

C Primplan macro
În modul primplan macro, aparatul foto repetă automat focalizarea. Focalizarea va rămâne blocată atunci când
butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, iar expunerea va fi fixată.
Cu toate acestea, în modurile A, B, C, D, E şi F, setarea pentru Autofocus mode (Mod focalizare automată)
(A125) va avea prioritate şi va fi aplicată.
C Infinit
Dacă setaţi modul de focalizare pe Infinit atunci când utilizaţi modul A (automat) sau modurile A, B, C, D, E
şi F, zona focus nu va fi afişată pe ecran.
37
Utilizarea modului focalizare

Utilizarea focalizării manuale


1 Apăsaţi p (mod focalizare) pentru a
afişa meniul focalizare.
• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E
(focalizare manuală) şi apăsaţi butonul k.
• Centrul imaginii va fi mărit şi afişat pe ecran.
Focus

2 Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru


Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat

a regla focalizarea.
• Reglaţi focalizarea în timp ce vizualizaţi imaginea pe monitor.
• Apăsaţi H pentru a focaliza pe subiecţi aflaţi la depărtare.
• Apăsaţi I pentru a focaliza pe subiecţi aflaţi în apropiere.
• Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru 1/60 F4.5
verificarea compoziţiei. Continuaţi să apăsaţi butonul până la
capăt pentru a realiza fotografia.

3 Apăsaţi butonul k pentru verificarea câmpului de


vizualizare.
• Câmpul de vizualizare şi secţiunea mărită din centru a imaginii
vor fi afişate împreună.
• Apăsaţi butonul de declanşare în acest moment pentru a realiza
fotografia. 1/60 F4.5

4 Apăsaţi butonul k.
• W este afişat în partea de sus a monitorului, iar focalizarea este
blocată. Fotografiile pot fi realizate utilizându-se focalizarea
blocată.
• Pentru a regla din nou focalizarea, repetaţi paşii de la 1 la 3.
• Pentru a comuta la focalizarea automată, reveniţi la pasul 1 şi 1/60 F4.5 16
alegeţi oricare altă setare, în afară de E.

C E (Focalizare manuală)
• Prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate se poate previzualiza profunzimea aproximativă de
câmp (zona de focalizare de pe subiect).
• Zoomul digital nu este disponibil.
38
Compensarea expunerii
Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de
aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1 Apăsaţi o (compensare expunere).


• Se afişează ghidul pentru compensarea expunerii.
• Compensarea expunerii nu este disponibilă pentru modul
D (manual).

2 Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu pentru a

Fotografierea şi redarea de bază: Modul automat


regla expunerea.
• Atunci când subiectul este prea întunecat: reglaţi compensarea
expunerii înspre „+”.
• Când subiectul este prea luminos: reglaţi compensarea
expunerii înspre „–”.
• Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2,0
şi +2,0 EV în paşi de 1/3 EV.

3 Ieşiţi din setarea pentru compensarea expunerii apăsând butonul k.


• Atunci când este aplicată o valoare a compensării expunerii diferită de 0.0, valoarea este afişată pe
monitor împreună cu pictograma H.
• Pentru a anula setarea pentru compensarea expunerii, schimbaţi valoarea la 0,0 şi apăsaţi butonul
k.

4 Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua


fotografia.
• Fotografiile pot fi realizate cu o valoare specificată pentru
compensarea expunerii şi prin apăsarea butonului de
declanşare după pasul 2 (funcţia prioritate faţă (A123) nu va
fi disponibilă). 1/125 F2.8 16

C Valoarea compensării expunerii


Pentru modurile de fotografiere A, B şi C, setarea pentru compensarea expunerii rămâne stocată în memoria
aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.
D Utilizarea compensării expunerii
• Aparatul foto tinde să seteze o expunere mai scăzută când cadrul este dominat de obiecte puternic iluminate
(de exemplu suprafeţele de apă, de nisip sau zăpadă însorite) sau când fundalul este mult mai luminos decât
subiectul principal.
• Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecate (de
exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mult mai întunecat decât subiectul principal.
39
Fotografiere potrivită pentru scene
Fotografierea în modul scenă
Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt
disponibile următoarele moduri scenă.
g Beach/snow (Plajă/
b Portrait (Portret) k Close-up (Primplan) n Copy (Copiere)
zăpadă)
o Backlight (Iluminare
c Landscape (Peisaj) h Sunset (Asfinţit) u Food (Alimente)
fundal)
e Night portrait i Dusk/dawn p Panorama assist
l Museum (Muzeu)
(Portret de noapte) (Înserare/zori) (Asistenţă panoramă)
f Party/indoor j Night landscape m Fireworks show E Voice recording
(Petrecere/interior) (Peisaj de noapte) (Spectacol artificii) (Înregistrare voce)*
* Consultaţi „Înregistrări voce” (A87).
Fotografiere potrivită pentru scene

Setarea modului scenă


1 Rotiţi selectorul de moduri la y.

2 Apăsaţi butonul d pentru a afişa Scene menu


ecranul meniului scenă, alegeţi scena Portrait
dorită prin intermediul selectorului Landscape
Night portrait
multiplu şi apăsaţi butonul k. Party/indoor
• Alegeţi fila C dacă meniul scenă nu este afişat Beach/snow
(A13). Sunset

3 Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.


• Pentru modurile scenă care utilizează bliţul,
asiguraţi-vă că apăsaţi butonul m (ridicare bliţ)
pentru a ridica bliţul încorporat înainte de
fotografiere.
1/125 F2.8

D Calitatea şi dimensiunea imaginii


Setările Image quality (Calitate imagine) (A107) şi Image size (Dimensiune imagine) (A108) pot fi reglate în
meniul scenă. Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de
fotografiere (cu excepţia modului continuu sport, a modurilor de fotografiere E şi F şi a modului film).
40
Fotografierea în modul scenă

Caracteristici
b Portrait (Portret) Q
Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal se
detaşează clar. Subiecţii portretelor prezintă tonuri ale pielii netede,
cu aspect natural.
• Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură îndreptată
către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu
funcţia Prioritate faţă” (A123)).
• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată.
• Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului.
• Ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) se poate afişa dacă opţiunea Blink warning
(Avertizare clipire) (A149) din meniul de setare este setată la On (Activat) (setarea implicită). Apăsaţi

Fotografiere potrivită pentru scene


butonul k sau butonul de declanşare pentru a reveni la ecranul de fotografiere. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A150).
• Zoomul digital nu este disponibil.

X V* n Dezactivat* p A o 0.0*
* Pot fi selectate alte setări.

c Landscape (Peisaj) Q
Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi
a peisajelor urbane.
• Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este
apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8)
se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea
ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul
foto focalizează la infinit.
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145).

X W n Dezactivat*1 p B o 0.0*2
*1 Autodeclanşatorul este disponibil.
*2 Pot fi selectate alte setări.

Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din
acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.

C Pictograme folosite pentru descrieri


Următoarele pictograme sunt utilizate pentru descrieri în aceasta secţiune: X, mod bliţ atunci când este ridicat
bliţul încorporat (A32); n, autodeclanşator/cronometru zâmbet/ochi deschişi (A35, 54); p, mod focalizare
(A36); o, compensare expunere (A39).
41
Fotografierea în modul scenă

e Night portrait (Portret de noapte) OQ


Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul
principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea.
• Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură îndreptată
către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu
funcţia Prioritate faţă” (A123)).
• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea
mai apropiată.
• Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului.
• Ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) se poate afişa dacă opţiunea Blink warning (Avertizare
clipire) (A149) din meniul de setare este setată la On (Activat) (setarea implicită). Apăsaţi butonul k
sau butonul de declanşare pentru a reveni la ecranul de fotografiere. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)” (A150).
Fotografiere potrivită pentru scene

• Fotografiaţi imaginile cu bliţul încorporat ridicat.


• Zoomul digital nu este disponibil.
• Detecţia mişcării (A144) este dezactivată.

X V*1 n Dezactivat*2 p A o 0.0*3


*1 Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii.
*2 Autodeclanşatorul şi a (cronometru zâmbet) sunt disponibile.
*3 Pot fi selectate alte setări.
f Party/indoor (Petrecere/interior)
Potrivit pentru fotografierea la petreceri. Captează efectul lumânărilor şi
al altor lumini de interior din fundal.
• Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.
• Ţineţi aparatul foto ferm, deoarece fotografiile sunt uşor afectate de
tremuratul aparatului foto. Atunci când fotografiaţi în condiţii de
iluminare redusă, se recomandă utilizarea unui trepied. Setaţi
Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) la Off (Dezactivat)
atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în
timpul fotografierii.

X V*1 n Dezactivat*2 p A o 0.0*3


*1 Poate comuta automat la sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Pot fi selectate alte setări.
*2 Autodeclanşatorul este disponibil.
*3 Pot fi selectate alte setări.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere
vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied.
Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din
acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.
42
Fotografierea în modul scenă

g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Q
Captează luminozitatea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă,
plajele sau suprafeţe însorite de apă.
• Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X U*1 n Dezactivat*2 p A o 0.0*1


*1 Pot fi selectate alte setări.
*2 Autodeclanşatorul este disponibil.
h Sunset (Asfinţit) OQ
Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit.

Fotografiere potrivită pentru scene


• Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X W*1 n Dezactivat*2 p A o 0.0*1


*1 Pot fi selectate alte setări.
*2 Autodeclanşatorul este disponibil.

i Dusk/dawn (Înserare/zori) OQ
Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau
după apus.
• Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este
apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8) se
aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar
putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul foto
focalizează la infinit.
• Detecţia mişcării (A144) este dezactivată.
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145).

X W n Dezactivat*1 p B o 0.0*2
*1 Autodeclanşatorul este disponibil.
*2 Pot fi selectate alte setări.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere
vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied.
Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din
acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.
43
Fotografierea în modul scenă

j Night landscape (Peisaj de noapte) OQ


Utilizaţi acest mod pentru a capta peisaje de noapte. Pentru a obţine
peisaje de noapte impresionante, se foloseşte o viteză redusă de
declanşare.
• Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este
apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8) se
aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar
putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul foto
focalizează la infinit.
• Detecţia mişcării (A144) este dezactivată.
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145).

X W n Dezactivat*1 p B o 0.0*2
Fotografiere potrivită pentru scene

*1 Autodeclanşatorul este disponibil.


*2 Pot fi selectate alte setări.

k Close-up (Primplan) Q
Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în zona apropiată.
• Setarea pentru modul focalizare (A36) va fi modificată la D (primplan
macro), iar aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia la cea
mai apropiată distanţă la care aparatul poate focaliza.
• Atunci când indicatorul de zoom este poziţionat în zona în care
marcajul F străluceşte în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza
pe subiecţi aflaţi la o distanţă de 10 cm de obiectiv. La poziţia de zoom
K, aparatul foto poate focaliza pe subiecţi aflaţi la o distanţă de 1 cm
de obiectiv.
• AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual. Apăsaţi butonul k pentru a alege zona focus în
care se focalizează (A122).
• Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a
butonului de declanşare.
• Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului foto, verificaţi setarea Vibration
reduction (Reducere vibraţie) (A143) şi menţineţi aparatul foto stabil.

X U*1 n Dezactivat*2 p p o 0.0*1


*1 Pot fi selectate alte setări. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai
mică de 50 cm.
*2 Autodeclanşatorul este disponibil.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere
vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied.
Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din
acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.
44
Fotografierea în modul scenă

u Food (Alimente)
Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi „Fotografierea în modul Alimente” (A48).
• AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual. Apăsaţi butonul
k pentru a alege zona focus în care se focalizează (A122).

X W n Dezactivat*1 p p o 0.0*2
*1 Autodeclanşatorul este disponibil.
*2 Pot fi selectate alte setări.
l Museum (Muzeu)
Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu

Fotografiere potrivită pentru scene


în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea
bliţului.
• Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.
• La fotografiere este utilizat BBS (Selector cea mai bună fotografiere)
(A118).
• Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului
foto, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie)
(A143) şi menţineţi aparatul foto stabil.
• Detecţia mişcării (A144) este dezactivată.
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145).

X W n Dezactivat*1 p A*2 o 0.0*3


*1 Autodeclanşatorul este disponibil.
*2 D (primplan macro) poate fi selectat.
*3 Pot fi selectate alte setări.

45
Fotografierea în modul scenă

m Fireworks show (Spectacol artificii) O


Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită
viteza redusă de declanşare.
• Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este
apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A8) se
aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar
putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi în timp ce aparatul foto
focalizează la infinit.
• Zoomul digital nu este disponibil.
• Detecţia mişcării (A144) este dezactivată.
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A145).

X W n Dezactivat p B o 0.0
Fotografiere potrivită pentru scene

n Copy (Copiere) Q
Asigură imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau
imprimate.
• Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.
• Utilizaţi împreună cu acest mod modul p (primplan macro) (A36)
în modul de focalizare pentru a fotografia la distanţe mici.
• E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine.

X W*1 n Dezactivat*2 p A*3 o 0.0*1


*1 Pot fi selectate alte setări.
*2 Autodeclanşatorul este disponibil.
*3 D (primplan macro) poate fi selectat.
o Backlight (Iluminare fundal)
Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, iar trăsăturile sau
detaliile sunt umbrite. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple”
(ilumina) umbrele.
• Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.
• Fotografiaţi imagini cu bliţul încorporat ridicat.
• Detecţia mişcării (A144) este dezactivată.

X X n Dezactivat*1 p A o 0.0*2
*1 Autodeclanşatorul este disponibil.
*2 Pot fi selectate alte setări.

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Opriţi Vibration reduction (Reducere
vibraţie) (A143) atunci când utilizaţi un trepied.
Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din
acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.
46
Fotografierea în modul scenă

p Panorama assist (Asistenţă panoramă) Q

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă utilizând
software-ul Panorama Maker livrat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea pentru
panoramă” (A50).

X W*1 n Dezactivat*2 p A*3 o 0.0*1


*1 Pot fi selectate alte setări.

Fotografiere potrivită pentru scene


*2 Autodeclanşatorul este disponibil.
*3 D (primplan macro) sau B (infinit) pot fi selectate.

Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din
acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.
47
Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul Alimente


Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente.

1 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege u Food Scene menu


(Alimente) din meniul scenă şi apăsaţi butonul k Dusk/dawn
(A40). Night landscape
Close-up
• Setarea pentru modul focalizare (A36) va fi modificată la Food
p (primplan macro), iar aparatul foto aplică automat zoomul Museum
pentru poziţia la cea mai apropiată distanţă la care aparatul Fireworks show
poate focaliza.

2 Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege


Fotografiere potrivită pentru scene

balansul de alb.
• Apăsaţi H pentru a mări nivelul de roşu sau I pentru a mări
nivelul de albastru.

1/125 F2.8 16

3 Încadraţi imaginea.
• Atunci când indicatorul de zoom este situat în zona în care
marcajul F străluceşte în culoarea verde, aparatul foto poate
focaliza pe subiecte aflate la o distanţă de 10 cm de obiectiv. La
poziţia de zoom K, aparatul foto poate focaliza pe subiecte
aflate la o distanţă de 1 cm de obiectiv. 1/125 F2.8 16
• Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul
aparatului foto, verificaţi setarea Vibration reduction
(Reducere vibraţie) (A143) şi menţineţi aparatul foto stabil.
• AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A122).
Apăsaţi butonul k pentru a deplasa zona focus. Apăsaţi
selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a deplasa zona
focus la poziţia dorită. Apăsaţi din nou butonul k pentru a
bloca zona focus selectată.
• Setările pentru autodeclanşator (A35) şi compensare
expunere (A39) pot fi ajustate în timp ce zona focus este
blocată.

48
Fotografierea în modul scenă

4 Apăsaţi butonul de declanşare pentru


a efectua fotografia.
• Focalizarea şi expunerea sunt blocate când butonul
de declanşare este apăsat până la jumătate şi
fotografia se realizează când butonul de
declanşare este apăsat până la capăt. 1/125 F2.8
• Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona
focus clipeşte în culoarea roşie. Schimbaţi
compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de
declanşare până la jumătate.

Fotografiere potrivită pentru scene

B Notă referitoare la modul Alimente


Modul bliţ este dezactivat. Setarea pentru modul focalizare (A36) este fixată la p (primplan macro).
C Setarea Balans de alb în modul Alimente
• Sporirea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de lumină.
• Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta White balance (Balans de alb) din meniul de
fotografiere (A114).
• Setarea pentru balans de alb aplicată în modul Alimente rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după
oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului Alimente.
49
Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă


Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate
optime. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) la Off (Dezactivat) atunci
când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

1 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Scene menu


p Panorama assist (Asistenţă panoramă) din Copy
meniul scenă şi apăsaţi butonul k (A40). Backlight
Panorama assist
• Pictograma I este afişată pentru a indica direcţia în care vor fi Voice recording
unite fotografiile. Image quality
Image size
Fotografiere potrivită pentru scene

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia si


apăsaţi butonul k.
• Decideţi cum vor fi unite fotografiile în panorama completă;
dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L).
• Pictograma galbenă pentru direcţia panoramei (II) va fi
deplasată în direcţia apăsată; apăsaţi butonul k pentru a alege 1/125 F2.8 16
direcţia. Va fi afişată o pictogramă albă de direcţie a panoramei
(I) în direcţia selectată.
• Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A32), autodeclanşator (A35),
modul focalizare (A36) şi compensare expunere (A39).
• Apăsaţi butonul k pentru a selecta din nou direcţia.

3 Faceţi prima fotografie.


• Fotografia va fi afişată pe 1/3 din monitor.

1/125 F2.8 16

4 Faceţi a doua fotografie.


• Potriviţi conturul fotografiei următoare astfel încât o
treime din cadru să se suprapună pe fotografia
anterioară şi apăsaţi butonul de declanşare.
• Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii
necesar pentru a completa imaginea. End 15

50
Fotografierea în modul scenă

5 Apăsaţi butonul k când fotografierea s-a încheiat.


• Aparatul foto revine la pasul 2.

End 13

Fotografiere potrivită pentru scene


B Panorama assist (Asistenţă panoramă)
• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul focalizare şi compensare expunere nu pot fi reglate după
realizarea primei fotografii. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe să fotografiaţi. Modificările la setările de
calitate a imaginii (A107) sau dimensiune a imaginii (A108), operarea zoomului şi ştergerea imaginilor nu
pot fi efectuate după ce începeţi să fotografiaţi.
• Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A146) în
timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire
automată să se activeze.
D Indicatorul R (blocare expunere)
R este afişat pentru a indica că balansul de alb, expunerea şi
focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate
fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale focalizării,
expunerii şi balansului de alb.

D Panorama Maker End 15


Instalaţi Panorama Maker de pe CD-ul Software Suite livrat.
Transferaţi fotografiile pe computer (A93) şi folosiţi Panorama Maker (A96) pentru a le uni într-o singură
panoramă.

D Informaţii suplimentare
Consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156) pentru mai multe informaţii.
51
Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)
Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim
pentru o fotografiere mai simplă. Când aparatul foto este îndreptat spre un subiect şi se află în
modul selector automat scene x, aparatul foto va selecta automat unul dintre următoarele
moduri scenă.
• Mod automat • Portrait (Portret) (A40)
• Landscape (Peisaj) (A41) • Night portrait (Portret de noapte) (A42)
• Night landscape (Peisaj de noapte) (A44) • Close-up (Primplan) (A44)
• Backlight (Iluminare fundal) (A46)

1 Rotiţi selectorul de moduri la x.


Fotografiere potrivită pentru scene

• Dacă bliţul încorporat nu este ridicat, se va afişa


mesajul The flash is lowered. (Bliţul este
coborât.).
• Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica
bliţul încorporat. 1/125 F2.8 16

2 Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.


• Când aparatul foto selectează automat un mod scenă,
pictograma pentru modul fotografiere se schimbă în
pictograma pentru modul scenă activat la momentul respectiv.
d: Mod automat g: Night landscape
(Peisaj de noapte) 1/125 F2.8 16
e: Portrait (Portret) i: Close-up (Primplan)
f: Landscape (Peisaj) j: Backlight (Iluminare
fundal)
h: Night portrait (Portret de
noapte)
• Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când
subiectul este focalizat, zona focus (zona focus activă) străluceşte în culoarea verde.
• Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
• Ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) se poate afişa dacă opţiunea Blink warning
(Avertizare clipire) (A149) din meniul de setare este setată la On (Activat) (setarea implicită).
Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare pentru a reveni la ecranul de fotografiere. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?)”
(A150).

52
Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)

B Notă referitoare la modul Selector automat scene


În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz,
comutaţi la modul automat (A24) sau alegeţi manual modul scenă dorit (A40).
C Focalizarea în modul Selector automat scene
• În modul selector automat scene, aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură îndreptată către aparat
(pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A123)).
• Dacă se afişează pictograma pentru modul de fotografiere d sau dacă modul i (primplan) este utilizat,
aparatul foto va focaliza automat în zona (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Acest
lucru este similar setării Auto (Automat) din AF area mode (Mod zonă AF) (A122).
C Modul bliţ în modul Selector automat scene
Pot fi aplicate setările pentru modul bliţ (A32) U (automat) (setare implicită) şi W (dezactivat).
• Dacă se aplică setarea U (automat), aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată
optimă pentru modul scenă selectat.

Fotografiere potrivită pentru scene


• Dacă se aplică setarea W (dezactivat), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere.
C Funcţii restricţionate în modul Selector automat scene
• Zoomul digital nu este disponibil.
• a (cronometru zâmbet) şi y (ochi deschişi) nu pot fi utilizate.
• Butonul p (mod focalizare) (A12, 36) de pe selectorul multiplu nu poate fi utilizat.

53
Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare
Utilizarea modurilor Cronometru zâmbet/Ochi deschişi
Aparatul foto detectează o figură zâmbitoare utilizând funcţia prioritate faţă şi eliberează
automat declanşatorul.
Această funcţie poate fi folosită în următoarele moduri de fotografiere: modul A (automat),
setările Portrait (Portret) şi Night portrait (Portret de noapte) (exceptând ochi deschişi) ale
modului Scenă şi modurile A, B, C, D, E şi F.

1 Apăsaţi n (autodeclanşator).
• Se afişează meniul autodeclanşatorului.
• Schimbaţi setările pentru modul bliţ, compensarea expunerii
sau modul fotografiere înainte de a apăsa butonul n.

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege


a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi)
(A55) şi apăsaţi butonul k.
• Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în
Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.


Smile timer

3 Încadraţi imaginea.
• Orientaţi aparatul foto către subiect.
• Dacă aparatul foto detectează o figură îndreptată către aparat,
zona focus ce cuprinde figura va fi afişată cu o margine dublă
galbenă. Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată de
Start
marginea dublă. Marginea dublă se va transforma în 16
1/125 F2.8
verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată.
• Pot fi detectate până la trei figuri. Când aparatul foto detectează
mai multe feţe, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu o margine galbenă
dublă, iar celelalte cu margini simple.
• Zoomul digital nu este disponibil.

4 Apăsaţi complet butonul de declanşare.


• Aparatul foto începe căutarea figurilor zâmbitoare la cinci secunde după ce butonul de declanşare
este apăsat până la capăt. Pe monitor se va afişa timpul până când începe căutarea, iar marginea
dublă se va face verde.
• Pentru a opri cronometrul, apăsaţi butonul de declanşare înainte ca aparatul foto să înceapă
căutarea figurilor zâmbitoare.
• Dacă aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu marginea dublă, declanşatorul
este eliberat automat.
• După ce cronometrul începe numărătoarea inversă, figura recunoscută de aparatul foto şi
încadrată cu o margine dublă va fi detectată ca faţă zâmbitoare.
• În momentul în care declanşatorul este eliberat, se realizează repetat fotografierea automată, prin
intermediul căreia aparatul foto detectează o figură zâmbitoare şi eliberează automat declanşatorul.
54
Utilizarea modurilor Cronometru zâmbet/Ochi deschişi

5 Apăsaţi butonul de declanşare după efectuarea fotografiilor dorite.


• Fotografierea automată se va încheia.
• Fotografierea se va opri şi în situaţiile de mai jos.
- Dacă au fost realizate nouă fotografii
- Dacă au trecut mai mult de cinci minute de la apăsarea butonului de declanşare la pasul 4 şi nu
a fost detectată nicio figură zâmbitoare
Note referitoare la modul Ochi deschişi
Alegeţi pictograma y (ochi deschişi) la pasul 2 descris pe pagina precedentă pentru a utiliza funcţia
ochi deschişi împreună cu cronometrul zâmbet.
După ce aparatul foto începe căutarea figurilor zâmbitoare la pasul 4, de fiecare dată când acestea sunt
detectate, aparatul foto va realiza două fotografii şi va alege imaginea în care ochii subiecţilor sunt deschişi.
• Mesajul din imaginea din dreapta se va afişa pentru câteva secunde
dacă aparatul foto detectează că cineva clipeşte în fotografia
realizată. One or more subjects may have

Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare


• y (ochi deschişi) nu poate fi aleasă în modul Night portrait closed their eyes.

(Portret de noapte).

C Funcţiile Prioritate faţă şi Detectare figură zâmbitoare


Dacă se utilizează a cronometru zâmbet/y ochi deschişi şi aparatul foto este îndreptat spre o faţă care priveşte
către aparat, aceasta este recunoscută automat şi figura zâmbitoare este detectată.
• În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca funcţia Prioritate faţă să nu se activeze, iar figurile zâmbitoare
să nu fie detectate.
• Pentru mai multe informaţii referitoare la funcţia Prioritate faţă, consultaţi „Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă”
(A123).
C Funcţionarea indicatorului luminos autodeclanşator pentru cronometru zâmbet/
ochi deschişi
• În momentul în care butonul de declanşare este apăsat la pasul 4, indicatorul luminos autodeclanşator va clipi.
Indicatorul luminos încetează să clipească cu o secundă înainte ca aparatul să înceapă căutarea figurilor zâmbitoare.
• Când aparatul foto detectează figurile omeneşti şi aşteaptă să recunoască o figură zâmbitoare, indicatorul
luminos autodeclanşator clipeşte.
• Imediat după eliberarea declanşatorului în urma detectării unei figuri zâmbitoare, indicatorul luminos
autodeclanşator pâlpâie.
C Funcţiile restricţionate în modurile Cronometru zâmbet/Ochi deschişi
• Setarea pentru modul focalizare va fi modificată la A (mod focalizare). Dacă setarea este schimbată la altă setare
decât A (focalizare automată), modurile a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) vor fi anulate.
• Bliţul nu poate fi utilizat pentru y (ochi deschişi).
• Pentru modurile de fotografiere A, B, C, D, E şi F, modul ochi deschişi nu poate fi utilizat dacă setarea
B&W + color (Alb-negru + color) a fost activată pentru opţiunea Black-and-white (Alb-negru) din Optimize
image (Optimizare imagine) (A111).
D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A29).
55
Modul continuu sport
Fotografierea în modul continuu sport
Modul continuu sport permite fotografierea rapidă şi continuă, în timp ce apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul de declanşare până la capăt. În cazul fotografierii continue, mişcările
instantanee ale subiecţilor activi pot fi surprinse cu claritate.
• Sensibilitatea ISO este setată automat în limita intervalului ISO între 640 şi 6400.
• Dimensiunile de imagine care pot fi selectate sunt C 2048×1536 sau mai mici.
• Setările focalizării, expunerii şi balansului de alb sunt fixate la valorile setate pentru prima
fotografie din fiecare serie.

1 Rotiţi selectorul de moduri la


d (continuu sport).
• Modul de fotografiere se schimbă la modul
continuu sport.

1/125 F2.8 60

2 Apăsaţi butonul d şi alegeţi un tip de fotografiere Sport continuous


continuă. High-speed mode
Modul continuu sport

Pre-shooting cache
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Meniul continuu sport”
Image quality
(A58). Image size
• Alegeţi fila d dacă meniul continuu sport nu este afişat
(A13).
• După ce configurarea s-a încheiat, apăsaţi butonul d pentru
a reveni la ecranul fotografiere. Puteţi reveni la ecranul fotografiere şi prin apăsarea butonului de
declanşare.

3 Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.


• Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.
• Se pot fotografia continuu maxim 45 de cadre în timp ce
butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

1/125 F2.8 60

56
Fotografierea în modul continuu sport

B Note privind fotografierea în modul continuu sport


• După încheierea fotografierii este necesară o perioadă de timp mai lungă pentru înregistrarea imaginilor. Timpul
necesar pentru înregistrare poate varia în funcţie de cantitatea de imagini fotografiate, de setările pentru
calitatea şi dimensiunea imaginii şi de viteza de scriere a cardului de memorie utilizat.
• Expunerea va fi setată automat. Dacă High-speed mode (Mod viteză mare) (A58) este setat la Continuous
H (Continuu Î) sau Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), viteza de declanşare este setată automat în intervalul
cuprins între 1/4000 şi 1/20 s.
• Fotografiile efectuate cu acest mod pot părea granulate când sensibilitatea ISO este setată la o valoare înaltă.
• Atunci când nivelul ISO este fixat la 640 sau mai mult, este posibil ca, în condiţii de vreme senină, aparatul foto
să nu obţină expunerea adecvată (fotografiile ar putea fi supraexpuse).
• Valorile pentru expunere şi balans de alb pot fi instabile când se efectuează fotografii sub lumini fluorescente
care clipesc rapid sau lămpi cu mercur.
• Reţineţi că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât în timp ce apăsaţi complet
butonul de declanşare.
• Modul bliţ (A32) este blocat la W (dezactivat).
• Setările modului de focalizare (A36) pot fi modificate. Dacă setarea este schimbată la A (focalizare automată)
(setare implicită) sau D (primplan macro) în modul continuu sport, setarea pentru modul de focalizare va fi
schimbată la AF permanent (A125).
• Setările pentru compensare expunere (A39) pot fi modificate.
• Autodeclanşatorul nu poate fi utilizat.
• Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, chiar dacă funcţia Asistenţa AF (A145) este setată.

Modul continuu sport


B Note despre Continuu Î (16:9) şi Continuu Î
Dacă sunt captate obiecte foarte strălucitoare, precum soarele sau lumini, în modul Continuu Î (16:9) sau Continuu Î,
pe imaginea înregistrată ar putea să apară dungi verticale luminoase (cunoscute sub denumirea de „pete”). O parte
a imaginii sau întreaga imagine din jurul marginii petei poate deveni întunecată sau poate căpăta culoarea verde.
Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, vă recomandăm să evitaţi captarea directă a acelor obiecte strălucitoare
când fotografiaţi.

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A29).

57
Meniul continuu sport
Meniul continuu sport conţine opţiuni de setare pentru următoarele elemente. Apăsaţi
butonul d în modul continuu sport pentru a afişa meniul continuu sport şi apoi utilizaţi
selectorul multiplu pentru a modifica setările.
• Alegeţi fila d dacă meniul continuu sport nu este afişat (A13).
High-speed mode (Mod viteză mare)
Alegeţi tipul de fotografiere continuă.
Viteza maximă
Opţiune de fotografiere Descriere
continuă
i Continuous H Aparatul fotografiază continuu la o viteză mai
Aprox. 15 cadre pe mare decât Continuous H (Continuu Î), iar
(16:9) (Continuu Î
secundă imaginile sunt înregistrate cu o dimensiune a
(16:9)) imaginii de 16:9 (1920×1080).
k Continuous H
Aprox. 11 cadre pe
(Continuu Î)
secundă
(setare implicită)
Fotografierea continuă va fi efectuată la viteze
l Continuous M Aprox. 6 cadre pe
(Continuu M) secundă mari.

m Continuous L Aprox. 4 cadre pe


Modul continuu sport

(Continuu S) secundă
Pre-shooting cache (Cache prefotografiere)
Cache prefotografiere poate fi setat când High-speed mode (Mod viteză mare) este setat la
Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) sau Continuous H (Continuu Î). Când funcţia cache
prefotografiere este setată la On (Activat), aparatul foto va începe să fotografieze în momentul
în care butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi poate salva până la zece cadre
înainte ca butonul de declanşare să fie apăsat până la capăt. Aparatul foto poate înregistra
maxim 35 de imagini în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt.
Astfel se măreşte probabilitatea capturării unui moment decisiv (A59).
Image quality (Calitate imagine)
Setările pentru Image quality (Calitate imagine) (A107) pot fi modificate.
Image size (Dimensiune imagine)
Setările pentru Image size (Dimensiune imagine) (A108) pot fi modificate.
• În modul continuu sport sunt disponibile următoarele dimensiuni ale imaginii: C 2048×1536
(setare implicită), B 1600×1200, A 1280×960, J 1024×768 şi K 640×480.
• Dacă se alege Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), dimensiunea imaginii va fi
schimbată la O 1920×1080 şi nu pot fi selectate ale dimensiuni.
• Setările pentru calitatea şi dimensiunea imaginii din meniul continuu sport sunt stocate
separat şi nu sunt aplicate altor moduri de fotografiere.

58
Meniul continuu sport

C Cache prefotografiere
Când funcţia cache prefotografiere este setată la On (Activat), fotografierea va porni când butonul de declanşare
este apăsat până la jumătate pentru mai mult de 0,5 secunde, iar imaginile (maxim zece) înregistrate înainte ca
butonul de declanşare să fie apăsat până la capăt, vor fi salvate. Aparatul foto poate înregistra maxim 35 de imagini
în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt.
Setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (dacă este selectat Off (Dezactivat), nu se afişează nicio
pictogramă pentru setarea curentă) (A8). Atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate,
pictograma pentru cache prefotografiere va străluci în culoarea verde.

Apăsaţi până la jumătate Apăsaţi până la capăt

Modul continuu sport


Imagini înregistrate prin apăsarea Imagini înregistrate prin
până la jumătate apăsarea până la capăt
(până la zece cadre) (până la 35 de cadre)

• Înainte de a fotografia, verificaţi capacitatea de stocare a memoriei. Se recomandă ca înainte de fotografiere să


existe în memorie 45 sau mai multe cadre.
Număr de cadre care pot fi Număr de cadre care pot fi înregistrate utilizând cache
înregistrate prefotografiere
45 de cadre sau mai multe Maxim 10 cadre
44 de cadre sau mai puţine Maxim 5 cadre
6 cadre sau mai puţine Cache prefotografiere nu se poate utiliza

59
Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F
Modurile A, B, C, D
Rotind selectorul de moduri puteţi fotografia în următoarele patru moduri de expunere:
A (modul auto programat), B (prioritate declanşare automată), C (auto prioritate diafragmă)
şi D (manual). În plus faţă de posibilitatea de a seta chiar dvs. viteza de declanşare şi diafragma,
aceste moduri oferă control asupra unei varietăţi de setări avansate, precum modificarea
sensibilităţii ISO şi a balansului de alb din meniul de fotografiere (A105).
Mod Descriere Utilizare
Aparatul foto setează automat viteza
de declanşare şi diafragma pentru o
Modul auto expunere optimă. Poate fi folosit un Recomandabil în majoritatea
A programat
(A62) program flexibil care schimbă situaţiilor.
combinaţia între viteza de declanşare
şi diafragmă (A62).
Utilizaţi pentru fotografierea
Prioritate subiecţilor în mişcare rapidă folosind
Utilizatorul alege viteza de declanşare,
declanşare o viteză mare de declanşare sau
B aparatul foto selectează diafragma
automată pentru a sublinia mişcările unui
(A63) pentru cele mai bune rezultate.
subiect în mişcare utilizând o viteză
de declanşare redusă.
Auto prioritate Utilizatorul alege diafragma, aparatul Utilizaţi pentru a estompa fundalul
C diafragmă foto selectează viteza de declanşare sau pentru a focaliza atât pe primplan,
(A64) pentru cele mai bune rezultate. cât şi pe fundal.
Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

Utilizaţi pentru a controla expunerea


Manual Utilizatorul controlează atât viteza de
D în conformitate cu cerinţele privind
(A65) declanşare, cât şi diafragma.
fotografierea.
Setările frecvent utilizate pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D pot fi salvate în
selectorul de moduri E sau F. Rotind selectorul de moduri la E sau F puteţi
fotografia utilizând setările salvate folosite în mod frecvent (A68).

60
Modurile A, B, C, D

D Viteza de declanşare şi diafragma


Aceeaşi expunere poate fi atinsă şi prin alte combinaţii între
viteza de declanşare şi diafragmă, permiţându-vă să îngheţaţi
sau să estompaţi mişcarea şi să controlaţi profunzimea
câmpului. Următoarea ilustraţie prezintă modul în care viteza
de declanşare şi diafragma afectează expunerea. Atunci când
setarea pentru sensibilitatea ISO (A116) este modificată, 1/125 F2.8 16
intervalul vitezelor de declanşare şi al valorilor diafragmei la Viteză declanşare Diafragmă
care poate fi obţinută expunerea corectă se schimbă de
asemenea.

Viteză mare declanşare: Viteză declanşare redusă:


1/1000 s 1/30 s

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

Diafragmă deschisă Diafragmă închisă


(număr f mic): (număr f mare):
f/2,8 f/8,0

61
Modul A (Auto programat)
Fotografiaţi la viteze de declanşare şi valori ale diafragmei setate automat de către aparatul foto.

1 Rotiţi selectorul de moduri la A.

1/125 F3.2 16

2 Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.


• La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona
focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de
aparat (A122).

Programul flexibil
În modul A pot fi selectate diferite combinaţii ale vitezei de declanşare şi ale
diafragmei prin rotirea selectorului de comandă („program flexibil”). În timp ce
este activat un program flexibil, pe monitor, în dreptul indicatorului de mod
(A) este afişat un asterisc (A).
• Rotiţi selectorul de comandă spre dreapta pentru diafragme deschise
(numere-f mici) care estompează detaliile din fundal sau pentru viteze mari
Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

de declanşare care „îngheaţă” mişcarea.


• Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru diafragme închise
(numere-f mari) care sporesc profunzimea câmpului sau pentru viteze
reduse de declanşare care estompează mişcarea.
• Pentru a restabili viteza de declanşare şi setările pentru diafragmă implicite,
rotiţi selectorul de comandă până când asteriscul A de lângă indicatorului
de mod nu mai este afişat. Selectarea altui mod sau oprirea aparatului foto
restabileşte de asemenea viteza de declanşare şi setările implicite ale
diafragmei. 1/250 F2.8 16

B Notă referitoare la viteza de declanşare


Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai
rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată
la 1/30 secunde.
62
Modul B (Prioritate declanşare automată)
Setaţi viteza de declanşare şi fotografiaţi.

1 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul B.

1/125 F2.8 16

2 Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi


valoarea vitezei de declanşare între
1/2000 secunde şi 8 secunde.

1/250 F2.8 16

3 Focalizaţi şi fotografiaţi.
• La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona
focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de
aparat (A122).

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

B Modul B (Prioritate declanşare automată)


• Dacă viteza de declanşare selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul
vitezei de declanşare va clipi atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă
viteză de declanşare şi încercaţi din nou.
• La viteze mai mici de 1/4 secunde, indicatorul vitezei de declanşare va deveni roşu pentru a indica faptul că se
recomandă utilizarea funcţiei de reducere a zgomotului (A126) pentru a reduce „zgomotul” reprezentat prin
puncte colorate strălucitoare dispuse la întâmplare. Se recomandă setarea funcţiei Noise reduction (Reducere
zgomot) la On (Activat) (A126).

B Notă referitoare la viteza de declanşare


Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai
rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată
la 1/30 secunde.
63
Modul C (Auto prioritate diafragmă)
Setaţi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

1 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul C.

1/125 F2.8 16

2 Rotiţi selectorul de comandă pentru a


alege valoarea diafragmei (număr f/).
• Atunci când aparatul foto este pe unghiul maxim
de cuprindere, diafragma poate fi setată la valori
cuprinse între f/2,8 şi f/8,0; la zoom maxim,
diafragma poate fi setată la valori între f/5,0 şi 1/125 F3.2 16
f/8,0.

3 Focalizaţi şi fotografiaţi.
• La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona
focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de
aparat (A122).
Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

B Modul C (Auto prioritate diafragmă)


Dacă diafragma selectată va avea ca rezultat supraexpunerea sau subexpunerea fotografiei, afişajul diafragmei va
clipi atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Alegeţi o altă valoare pentru diafragmă şi
încercaţi din nou.

B Notă referitoare la viteza de declanşare


Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai
rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată
la 1/30 secunde.

D Diafragma şi zoomul
Diafragma este exprimată ca număr f, care reprezintă raportul dintre distanţa focală a obiectivului şi diametrul
efectiv al deschiderii (diafragmă) prin intermediul căreia este permis accesul luminii în aparatul foto. Diafragmele
deschise (exprimate prin numere f mici) permit accesul în aparatul foto a unei cantităţi mai mari de lumină, iar
diafragmele închise (numere f mari) a unei cantităţi mai mici de lumină. Acest aparat foto dispune de un obiectiv
cu distanţă focală între 4,6 şi 110,4 mm şi o diafragmă de f/2,8 până la f/5. Când aparatul foto este pe unghiul maxim
de cuprindere, numărul f scade. Când aparatul foto apropie imaginea, numărul f se măreşte.
64
Modul D (Manual)
Setaţi viteza de declanşare şi valoarea diafragmei şi fotografiaţi.

1 Rotiţi selectorul de moduri în dreptul D.

1/125 F2.8 16

2 Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru


a activa setarea pentru viteza de declanşare.
• Setarea activă comută între viteza de declanşare şi diafragmă de
fiecare dată când este apăsat butonul K al selectorului
multiplu.
• La viteze mai mici de 1/4 secundă, indicatorul vitezei de 1/125 F2.8 16
declanşare devine roşu (A63).

3 Rotiţi selectorul de comandă şi alegeţi


valoarea vitezei de declanşare între
1/2000 secunde şi 8 secunde.
• Atunci când se reglează diafragma sau viteza de

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F
declanşare, pe afişajul expunerii este afişată
pentru câteva secunde măsura abaterii de la 1/60 F2.8 16
valoarea expunerii măsurată de aparatul foto.

• Măsura abaterii de pe afişajul expunerii este afişată în Supraexpusă Subexpusă


EV (–2 până la +2 EV în paşi de câte 1/3 EV).
+2 +0 -2
Un afişaj asemănător celui ilustrat în dreapta indică
faptul că fotografia va fi supraexpusă cu 1 EV (+1).
+1 -1
Afişaj expunere

4 Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a


activa setarea diafragmei.

1/250 F2.8 16

65
Modul D (Manual)

5 Rotiţi selectorul de comandă pentru


a alege o valoare a diafragmei.
• Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a modifica
setările vitezei de declanşare şi ale diafragmei
până la atingerea expunerii dorite.
1/250 F2.8 16

6 Focalizaţi şi fotografiaţi.
• La setarea implicită, aparatul foto selectează automat zona
focus (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de
aparat (A122).
Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

B Notă referitoare la viteza de declanşare


Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai
rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată
la 1/30 secunde.

B Notă referitoare la sensibilitatea ISO


Atunci când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A116) este setată la Auto (Automat) (setare implicită), High ISO
sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă) sau Fixed range auto (Auto rază fixă), sensibilitatea ISO va fi
fixată la ISO 64.
66
Utilizarea E, F (Modul setare utilizator)
Setările frecvent utilizate pentru modurile de fotografiere A, B, C şi D pot fi salvate în
selectorul de moduri E sau F.
Rotind selectorul de moduri la E sau F puteţi fotografia utilizând setările salvate.
Următoarele setări pot fi salvate în E şi F.
Setări de bază
Moduri fotografiere A/B/C/D
Afişaj monitor (A14, 15) Poziţie zoom (A27)
(A60)1
m (Flash mode (Mod bliţ)) o (compensare expunere)
p (Mod focalizare) (A36)2
(A32) (A39)

Meniu fotografiere
q Image quality (Calitate r Image size (Dimensiune F Optimize image (Optimizare
imagine) (A107) imagine) (A108) imagine) (A111)
B White balance (Balans de alb) E ISO sensitivity (Sensibilitate G Metering (Măsurare)
(A114)3 ISO) (A116) (A117)
C Continuous (Continuu) H Auto bracketing (Bracketing G AF area mode (Mod zonă AF)
(A118) automat) (A121) (A122)4
I Autofocus mode (Mod J Flash exp. comp. (Comp. exp. M Noise reduction (Reducere
focalizare automată) (A125) bliţ) (A125) zgomot) (A126)
Q Distortion control (Control J Active D-Lighting (D-Lighting

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F
distorsiune) (A126) activ) (A70)
1 Vor fi salvate setările curente pentru programul flexibil (dacă este setat la A), viteza de declanşare (dacă este
setată la B şi D) sau diafragmă (dacă este setată la C şi D).
2 Distanţa de focalizare curentă va fi salvată dacă este setată la E (focalizare manuală).
3 Valoarea presetată pentru presetare manuală se aplică modurilor de fotografiere A, B, C, D, E şi F.
4 Poziţia curentă a zonei focus este salvată dacă modul zonă AF este setat la Manual.

B Acumulatorul de rezervă
Dacă acumulatorul intern de rezervă (A139) este consumat, setările salvate în U1 şi U2 vor fi resetate. Se
recomandă să notaţi separat setările importante.
67
Utilizarea E, F (Modul setare utilizator)

Salvarea setărilor în E sau F


1 Rotiţi selectorul de moduri la modul de expunere
dorit.
• Rotiţi la A, B, C sau D.
• Setările pot fi salvate chiar dacă selectorul de moduri este rotit
la E sau F (setările implicite ale modului de fotografiere A
sunt salvate la achiziţionarea aparatului).

2 Schimbaţi la o setare utilizată frecvent.

3 Apăsaţi butonul d.
• Se afişează meniul fotografiere.
• Alegeţi fila A, B, C, D, E sau F dacă meniul de
fotografiere nu se afişează (A13).

4 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Save user Shooting menu


settings (Salvează setări utilizator) şi apăsaţi butonul Distortion control
k. Active D-Lighting
Save user settings
Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

Reset user settings

5 Alegeţi destinaţia în care doriţi să salvaţi şi apăsaţi Save user settings


butonul k. Save as U1
Save as U2
• Setările curente vor fi salvate.
• Setările din destinaţie vor fi suprascrise.

68
Utilizarea E, F (Modul setare utilizator)

Reiniţializarea setărilor salvate


Setarea salvată va reveni la setarea implicită a modului de fotografiere A.

1 Alegeţi Reset user settings (Reiniţializează setări Shooting menu


utilizator) de pe ecranul meniului de fotografiere şi Distortion control
apăsaţi butonul k. Active D-Lighting
Save user settings
Reset user settings

2 Alegeţi destinaţia pentru reiniţializare şi apăsaţi Reset user settings


butonul k. Reset U1
• Setările salvate au fost reiniţializate. Reset U2

Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

69
D-Lighting activ
„Active D-Lighting” (D-Lighting activ) păstrează detaliile în evidenţieri şi umbre, creând
fotografii cu contrast natural. Imaginea fotografiată va reproduce efectul de contrast care se
vede cu ochiul liber. Această caracteristică este utilă când se fotografiază dintr-o încăpere mai
întunecoasă peisaje exterioare iluminate puternic sau când se realizează fotografii ale unor
subiecţi umbriţi pe o plajă însorită. Această funcţie poate fi selectată în modurile de fotografiere
A, B, C, D, E şi F.

1 Rotiţi selectorul de moduri până în dreptul A, B, C


sau D.
• Poate fi setat chiar dacă este selectat E sau F.

2 Apăsaţi butonul d pentru a afişa Shooting menu


ecranul cu meniul de fotografiere, alegeţi Distortion control
Active D-Lighting (D-Lighting activ) cu Active D-Lighting
Save user settings
selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. Reset user settings
• Alegeţi fila A, B, C, D, E sau F dacă
meniul de fotografiere nu se afişează (A13).

3 Alegeţi nivelul de îmbunătăţire şi apăsaţi butonul Active D-Lighting


Fotografierea utilizând A, B, C, D, E şi F

k. High
• Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor Normal
Low
(A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat). Off

B Active D-Lighting (D-Lighting activ)


• Este necesar un timp suplimentar pentru a înregistra imagini când se
fotografiază utilizându-se Active D-Lighting (D-Lighting activ).
• Când Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectat, expunerea va fi redusă comparativ cu fotografierea fără
funcţia Active D-Lighting (D-Lighting activ) selectată. Reglările vor fi aplicate la zonele evidenţiate, subexpuse şi
la semi-tonuri, astfel încât luminozitatea nuanţărilor să devină adecvată.
• Setarea pentru Metering (Măsurare) (A117) se va schimba la Matrix (Matrice) atunci când fotografiaţi cu
Active D-Lighting (D-Lighting activ).
• Setarea Contrast pentru opţiunile de optimizare a imaginii Custom (Personalizat) (A112) şi Black-and-white
(Alb-negru) (A113) ➝ Custom (Personalizat) va fi schimbată la Auto (Automat).
• Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A116) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat
sensibilitate ISO înaltă), 1600 sau la o valoare mai mare, setarea pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) se
va schimba la Off (Dezactivat).
B Active D-Lighting (D-Lighting activ) comparativ cu D-Lighting
Opţiunea Active D-Lighting (D-Lighting activ) din meniul fotografiere reglează expunerea înainte de fotografiere
pentru a optimiza raza dinamică. Opţiunea D-Lighting (A76) din meniul redare optimizează raza dinamică în
imagini după fotografiere.
70
Mai multe despre redare
Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi
Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) în modul redare 1/ 10
cadru întreg (A30) pentru a afişa fotografiile ca imagini în
format miniatură în modul redare miniaturi.

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat


modul redare miniaturi.
Pentru Utilizaţi Descriere A

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. 12


Alegerea fotografiilor

Rotiţi selectorul de comandă. -

Rotiţi controlul zoomului în direcţia f (h) pentru a


mări numărul de miniaturi la 4 ➝ 9 ➝16 ➝ Afişaj
Mărirea numărului de calendar.
miniaturi afişate/ f (h) În afişajul calendarului, imaginile pot fi selectate în
Afişarea calendarului funcţie de dată prin mutarea cursorului (A72).
Rotiţi în direcţia g (i) pentru a reveni la afişajul cu -
miniaturi.
Rotiţi controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a
Micşorarea numărul de
micşora numărul de miniaturi de la 16 ➝ 9 ➝ 4.

Mai multe despre redare


imagini în miniatură g (i)
Rotiţi din nou în direcţia g (i) în timp ce se afişează
afişate
4 miniaturi pentru a reveni la redarea cadru întreg.
Revenirea la modul
k Apăsaţi butonul k. 30
redare cadru întreg
c

Comutarea la modul Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare


30
fotografiere pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales.

71
Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi

C Pictogramele de pe afişajul miniaturi Pictogramă set imprimare Pictogramă protejare


Când setul de imprimare (A103) şi fotografiile
protejate (A132) sunt selectate în modul de redare 1/ 10
miniaturi, pictogramele ilustrate în dreapta sunt
afişate împreună cu ele.
Filmele sunt afişate sub formă de cadre de film.

Cadre de peliculă

Afişajul calendar
Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare, când
sunt afişate 16 miniaturi (A71), pentru a comuta la afişajul
calendar.
Mutaţi cursorul şi alegeţi imaginea în funcţie de dată. Dacă
există fotografii efectuate la o anumită dată, aceasta va fi 3
subliniată cu galben.
Următoarele operaţiuni pot fi efectuate când este afişat calendarul.
Pentru Utilizaţi Descriere A

Apăsaţi H, I, J sau K pe selectorul multiplu. 12


Mai multe despre redare

Selectarea datei

Rotiţi selectorul de comandă. -

Revenirea la modul Schimbaţi la afişajul de redare cadru întreg al primei


k 30
redare cadru întreg fotografii efectuate la data aleasă.
Revenirea la afişajul
g (i) Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i). -
miniatură

B Note referitoare la afişajul calendar


• Imaginile efectuate fără dată setată vor fi incluse la data „01.01.09”.
• Butoanele d şi l sunt dezactivate în timp ce se afişează calendarul.
72
O privire mai îndeaproape: zoomul în redare
Rotirea controlului zoomului în dreptul g (i) în timpul modului
de redare cadru întreg (A30) aplică zoomul la imaginea
curentă, mărind şi afişând centrul imaginii pe monitor.
• Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune este mărită.
Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile
sunt apropiate. 3.0
3.0

Pentru Utilizaţi Descriere A


Factorul de apropiere va fi sporit de fiecare dată când
controlul zoomului este rotit spre g (i), până la
Apropiere g (i) nivelul maxim de aproximativ 10×. Zoomul creşte şi
-
prin rotirea selectorului de comandă spre dreapta.
Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Când nivelul
de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare
Depărtare f (h ) cadru întreg. -
Zoomul scade şi prin rotirea selectorului de comandă
spre stânga.

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru


Mutarea zonei de afişare 12
a muta zona de afişare spre alte zone ale fotografiei.

Revenirea la modul
k Apăsaţi butonul k. 30
redare cadru întreg
Apăsaţi pentru a tăia fotografia curentă la porţiunea
Tăierea fotografiei d vizibilă pe monitor.
77

Mai multe despre redare


c
Comutarea la modul Apăsaţi butonul c sau butonul de declanşare
30
fotografiere pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales.

Fotografii efectuate utilizând funcţia prioritate faţă


Atunci când utilizaţi apropierea (zoom redare) pentru o fotografie
realizată cu funcţia prioritate faţă (A123), fotografia va fi mărită
cu faţa detectată la fotografiere în centrul monitorului.
• Dacă au fost detectate mai multe figuri, fotografia va fi mărită
cu figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul
monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K 2.0
2.0
pentru a afişa alte figuri detectate.
• Când controlul zoomului este rotit în continuare în direcţia g (i) sau f (h), factorul se
mărire se va modifica şi va deveni un afişaj cu zoom de redare normal.
73
Editarea fotografiilor
Utilizaţi acest aparat foto pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere
separate (A156).
Funcţie de editare Descriere
Quick retouch (Retuşare
Creează cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense.
rapidă) (A75)
Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul
D-Lighting (A76)
îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.
Tăiaţi fotografia. Măriţi imaginea sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi
Tăiere (A77)
o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.
Small picture (Imagine mică) Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, potrivite pentru folosirea
(A78) pe pagini web sau ca ataşamente de e-mail.
Black border (Margine Creaţi o copie cu un cadru negru de-a lungul marginii fotografiei care va
neagră) (A79) oferi un impact crescut.

C Note privind editarea fotografiilor


• Editarea, exceptând funcţia Margine neagră, nu poate fi aplicată fotografiilor efectuate cu Image size
(Dimensiune imagine) (A108) de I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992 şi fotografiilor efectuate
cu setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9))(A58).
• Funcţiile de editare ale acestui aparat foto nu pot fi utilizate pentru fotografii efectuate cu alte mărci sau modele
de aparate foto.
• Dacă o copie a fotografiei creată utilizând acest aparat foto este vizualizată pe o altă marcă sau model de aparat
foto, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată sau transferată pe un computer.
• Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.
C Restricţii privind editarea fotografiilor
A doua editare
Mai multe despre redare

Quick retouch Small picture Black border


Prima editare D-Lighting Tăiere
(Retuşare rapidă) (Imagine mică) (Margine neagră)
Quick retouch (Retuşare rapidă) – – w w –
D-Lighting – – w w –
Tăiere – – – – –
Small picture (Imagine mică) – – – – –
Black border (Margine neagră) – – – – –
• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare.
• Atâta vreme cât utilizarea combinaţiilor este restricţionată, retuşarea rapidă şi D-Lighting trebuie aplicate primele.
• Nu poate fi aplicată o margine neagră copiilor create utilizând funcţiile de editare.
D Fotografii originale şi copii editate
• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale
nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse.
• Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul.
• Chiar dacă fotografiile marcate pentru Print set (Set imprimare) (A103) sau Protect (Protejare) (A132) sunt
utilizate pentru editare, aceste setări nu se vor reflecta pe copiile editate.
74
Editarea fotografiilor

Utilizarea funcţiei retuşare rapidă


Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite. Copiile
retuşate sunt stocate ca fişiere separate.

1 Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru


întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi
butonul d.
• Se afişează meniul de redare.
• Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege k Quick Playback menu


retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi butonul k. Quick retouch
D-Lighting
• Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea
Print set
editată va fi afişată pe partea dreaptă. Slide show
• Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul Delete
redare, alegeţi Quick retouch (Retuşare rapidă) pentru a afişa Protect
ecranul de selecţie a imaginilor (A130). Alegeţi o imagine
pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3 Alegeţi nivelul de îmbunătăţire utilizând H sau I Quick retouch


de pe selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k.
• Este creată o copie nouă, editată.
• Pentru a anula retuşarea rapidă, apăsaţi butonul d.

Mai multe despre redare


• Copiile retuşate rapid pot fi recunoscute după pictograma s Normal
afişată în timpul redării. Cancel Amount

15/05/2009 15:30
0004.JPG

4 4

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
75
Editarea fotografiilor

Îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting


D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite,
iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere
separate.

1 Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru


întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi
butonul d.
• Se afişează meniul de redare.
• Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege I D- Playback menu


Lighting şi apăsaţi butonul k. Quick retouch
D-Lighting
• Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea
Print set
editată va fi afişată pe partea dreaptă. Slide show
• Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul Delete
redare, alegeţi D-Lighting pentru a afişa ecranul de selecţie a Protect
imaginilor (A130). Alegeţi o imagine pentru editare şi apăsaţi
butonul k.

3 Alegeţi nivelul de îmbunătăţire utilizând H sau I D-Lighting


de pe selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k.
• Este creată o copie nouă, editată.
Mai multe despre redare

• Pentru a anula D-Lighting, apăsaţi butonul d.


• Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după Normal
pictograma c afişată în timpul redării. Cancel Amount

15/05/2009 15:30
0004.JPG

4 4

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
76
Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin tăiere: Tăiere


Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când u este
afişat cu zoomul de redare (A73) activat. Copiile tăiate sunt stocate ca fişiere separate.
1 Măriţi fotografia dorită în timpul afişării cadrului
întreg (A30), rotind controlul zoomului în direcţia
g (i).
• Pentru a tăia o imagine afişată „pe înalt” (portret), apropiaţi
fotografia până când dispar barele de culoare neagră afişate pe
ambele părţi laterale ale monitorului. Fotografia tăiată va fi
afişată cu orientarea peisaj. Pentru a tăia fotografia cu orientarea
curentă „pe înalt” (portret), utilizaţi mai întâi opţiunea Rotate
image (Rotire imagine) (A133) pentru a roti imaginea astfel încât aceasta să fi afişată cu
orientarea peisaj. Apoi măriţi fotografia pentru tăiere, tăiaţi-o şi rotiţi fotografia tăiată înapoi în
poziţia „pe înalt” (portret).

2 Rafinaţi compoziţia copiei.


• Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a
regla factorul de mărire.
• Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula
fotografia până când porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este
vizibilă pe monitor.
4.0
4.0

3 Apăsaţi butonul d.

Mai multe despre redare

4 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi


apăsaţi butonul k. Save this image as
• Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe displayed?
monitor.
• Pentru a anula crearea unei copii tăiate, alegeţi No (Nu). No
Yes
C Dimensiunea imaginii
Dacă zona care urmează să fie salvată este redusă, dimensiunea imaginii (pixeli) copiei tăiate va fi de asemenea
redusă. Când dimensiunea copiei tăiate este 320 × 240 sau 160 × 120, pictograma imagine mică B sau C este
afişată în partea stângă a ecranului, în modul redare cadru întreg.
D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
77
Editarea fotografiilor

Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică


Creează o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca
fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni.
Opţiune Descriere
l 640×480 Potrivită pentru redarea pe televizor.
m 320×240 Potrivită pentru afişarea pe pagini web.
n 160×120 Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1 Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru


întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi
butonul d.
• Se afişează meniul de redare.
• Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Small Playback menu


picture (Imagine mică) şi apăsaţi butonul k. Rotate image
• Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul Hide image
Small picture
redare, alegeţi Small picture (Imagine mică) pentru a afişa
Copy
ecranul de selecţie a imaginilor (A130). Alegeţi o imagine Black border
pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3 Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi Small picture


Mai multe despre redare

pe butonul k. 640×480
320×240
160×120

4 Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k.


• Este creată o copie nouă, micşorată. Create small picture file?
• Pentru a anula crearea unei copii de mici dimensiuni, alegeţi
No (Nu).
• Copia este afişată cu un cadru gri. No
Yes

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
78
Editarea fotografiilor

Adăugarea unui cadru negru fotografiilor: Margine neagră


Această funcţie creează copii cu o linie neagră Thin (Îngustă), Medium (Medie) sau Broad
(Lată) de-a lungul marginilor fotografiilor. Copiile cu un cadru negru sunt stocate ca fişiere
distincte.

1 Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru


întreg (A30) sau redare miniaturi (A71) şi apăsaţi
butonul d.
• Se afişează meniul de redare.
• Alegeţi fila c dacă meniul redare nu este afişat (A13).

2 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege j Black Playback menu


border (Margine neagră) şi apăsaţi butonul k. Rotate image
Hide image
• Dacă meniul redare este afişat dintr-un alt mod decât modul
Small picture
redare, alegeţi Black border (Margine neagră) pentru a afişa Copy
ecranul de selecţie a imaginilor (A130). Alegeţi o imagine Black border
pentru editare şi apăsaţi butonul k.

3 Selectaţi grosimea dorită a cadrului şi apăsaţi Black border


butonul k. Thin
Medium
Broad

Mai multe despre redare


4 Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k.
• Este creată o copie nouă, cu margine neagră. Create a copy with a
black border?
• Pentru a anula crearea unei copii cu margine neagră, alegeţi
No (Nu).
No
Yes

B Margine neagră
• Marginile unei fotografii vor fi ascunse de linii negre, deoarece porţiunea neagră este trasată din marginile
fotografiei, în funcţie de grosimea acestora.
• Când o fotografie cu margine neagră este imprimată utilizând funcţia de imprimare fără margini a imprimantei,
este posibil să nu se imprime marginea neagră.
D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
79
Note vocale: Înregistrare şi redare
Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a 15/05/2009 15:30
înregistra note vocale pentru fotografiile marcate cu n în 0004.JPG
modul de redare cadru întreg (A30).

Înregistrarea notelor vocale 4 4


O notă vocală cu lungime de până la 20 de
secunde va fi înregistrată în timp ce butonul k
este ţinut apăsat.
• Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul
înregistrării.
• În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe 17s
monitor.

Redarea notelor vocale


Pentru a reda nota vocală, apăsaţi butonul k în 15/05/2009 15:30
timp ce fotografia este afişată în modul de redare 0004.JPG
cadru întreg. Redarea se încheie în momentul
terminării notei vocale sau când butonul k este
apăsat din nou.
• Fotografiile cu note vocale pot fi recunoscute 4 4
după pictograma q.
• Utilizaţi controlul zoomului g (i) sau f (h) pentru a regla volumul în timpul redării.
Mai multe despre redare

Ştergerea notelor vocale


Alegeţi o fotografie cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege w şi apăsaţi Erase 1 image?
butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.
No
Yes

B Note referitoare la notele vocale


• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea, cât şi nota vocală sunt şterse.
• Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă
trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi.
• Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto.
D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
80
Filme
Înregistrarea filmelor
Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de
fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1 Rotiţi selectorul de moduri la D.


• Afişajul de contorizare expuneri indică lungimea totală maximă
a filmului care poate fi înregistrată.

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la


capăt pentru a porni înregistrarea.
• Aparatul foto focalizează pe subiectul din
centrul cadrului.
• O bară de progres în partea de jos a monitorului
arată timpul rămas pentru înregistrare. 36s
• Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou
butonul de declanşare până la capăt.
• Înregistrarea se opreşte automat dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu există
spaţiu suficient sau după ce durata de înregistrare depăşeşte 25 de minute.
B Realizarea filmelor
• Compensarea expunerii (A39) este disponibilă. A (focalizare automată), D (primplan macro) şi B (infinit)
sunt disponibile pentru modul de focalizare (A36). Bliţul (A32) poate fi utilizat doar pentru filme cu
fotografiere secvenţială. Autodeclanşatorul şi cronometrul zâmbet/ochi deschişi sunt dezactivate.
• Setările pentru modul bliţ, modul focalizare şi compensarea expunerii nu pot fi aplicate sau modificate în timpul
înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului.
• Zoomul optic nu poate fi reglat după ce începe înregistrarea filmului. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte
de începerea înregistrării filmului. Cu toate acestea, zoomul digital (de până la 2×) poate fi aplicat în timpul Filme
înregistrării altor tipuri de filme decât filmele cu fotografiere secvenţială.
• Cu excepţia filmelor cu fotografiere secvenţială, atunci când realizaţi filme, unghiul de vizualizare (câmpul de
vizualizare) este mai mic decât atunci când fotografiaţi imagini statice.
B Notă privind înregistrarea filmelor
După ce filmul a fost înregistrat complet în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni la
afişajul modului de fotografiere normal. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de
memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea aparatului foto sau scoaterea cardului de memorie în timpul
înregistrării filmelor pot duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.
D Schimbarea setărilor pentru film
• Setările pentru Movie options (Opţiuni film), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi Electronic VR (VR
electronic) (A82) pot fi modificate în meniul film.
• Atunci când Movie options (Opţiuni film) este setat la Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP),
filmele sunt înregistrate fără sunet.
81
Meniul film
Setările Movie options (Opţiuni film), Autofocus mode (Mod focalizare automată) şi
Electronic VR (VR electronic) pot fi modificate în meniul film.
Apăsaţi butonul d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu
pentru a modifica şi a aplica setările.
• Alegeţi fila D dacă meniul film nu este afişat (A13).

D Selectarea Movie Options (Opţiuni film)


Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) M Movie options (Opţiuni film)

Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos.


Opţiune Dimensiunea imaginii şi viteza cadrelor

J TV movie 640P (Film TV Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli


640P) (setare implicită) Viteză cadre: 30 cadre pe secundă

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli


I TV movie 640 (Film TV 640)
Viteză cadre: 15 cadre pe secundă
S Small size 320 (Dimensiune Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli
redusă 320) Viteză cadre: 15 cadre pe secundă
Aparatul foto face fotografii în mod automat la intervale diferite şi le
uneşte într-un film.
y Time-lapse movieP (Film
Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon.
fotografiere secvenţialăP)
Se va înregistra fără sunet.
(A84)
Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli
Viteză cadre: 30 cadre pe secundă
Înregistraţi filme în tonuri sepia.
Q Sepia movie 320
Filme

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli


(Film sepia 320)
Viteză cadre: 15 cadre pe secundă
Înregistraţi filme în alb-negru.
R B&W movie 320 (Film alb-
Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli
negru 320)
Viteză cadre: 15 cadre pe secundă

82
Meniul film

C Lungimea maximă a filmului

Memorie internă Card memorie


Opţiune
(aprox. 47 MB) (512 MB)
J TV movie 640P (Film TV
43 s Aprox. 7 min 10 s
640P) (setare implicită)
I TV movie 640 (Film TV 640) 1 min 26 s Aprox. 14 min 10 s
S Small size 320 (Dimensiune
2 min 50 s 25 min
redusă 320)
y Time-lapse movieP (Film
fotografiere secvenţialăP) 513 cadre 1800 cadre pe film
(A84)
Q Sepia movie 320
2 min 50 s 25 min
(Film sepia 320)
R B&W movie 320 (Film alb-
2 min 50 s 25 min
negru 320)

* Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă a înregistrării ar putea varia în funcţie de marca respectivului card
de memorie. Acest aparat foto poate înregistra filme cu o lungime maximă de 25 de minute. Indiferent de
memoria disponibilă rămasă pe cardul de memorie, lungimea rămasă a filmului afişată pe ecran în timpul
înregistrării va fi de maxim 25 de minute.

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată)


Filme
Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) M Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi modul în care va focaliza aparatul în modul film.


Opţiune Descriere
Aparatul focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la
A Single AF (AF unic)
jumătate şi focalizarea este blocată în timp ce butonul este apăsat.
(setare implicită)
Focalizarea este blocată la această poziţie în timpul fotografierii.
Aparatul foto focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi
B Full-time AF (AF blocată.
permanent) Pentru ca sunetul produs de aparatul foto care focalizează să nu interfereze
cu înregistrarea, se recomandă utilizarea Single AF (AF unic).

83
Meniul film

w Electronic VR (VR electronic)


Setaţi la D (Film) M d M D (Meniu film) M Electronic VR (VR electronic)

Activaţi sau dezactivaţi VR electronic pentru înregistrare film.


Opţiune Descriere
w On (Activat) Reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto în toate modurile de
(setare implicită) film cu excepţia Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP).
k Off (Dezactivat) VR electronic nu este activat.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off
(Dezactivat).

D Reducerea vibraţiilor pentru filmele cu fotografiere secvenţială


Pentru a activa sau dezactiva reducerea vibraţiilor atunci când fotografiaţi în modul Time-lapse movieP (Film
fotografiere secvenţialăP), utilizaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) din meniul de
setare (A135).

Filme cu fotografiere secvenţială


Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon (A82).

1 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Movie Movie


options (Opţiuni film) din meniul film şi apăsaţi Movie options
butonul k. Autofocus mode
Filme

Electronic VR
• Alegeţi fila D dacă meniul film nu este afişat (A13).

2 Alegeţi y Time-lapse movieP (Film fotografiere Movie options


secvenţialăP) şi apoi apăsaţi butonul k. TV movie 640
TV movie 640
Small size 320
Time-lapse movie
Sepia movie 320
B&W movie 320

84
Meniul film

3 Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi butonul Set interval time


k. 30 s
1 min
• Alegeţi între 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min şi 60 min.
5 min
10 min
30 min
60 min

4 Apăsaţi butonul d.
• Aparatul revine la modul fotografiere.

1/125 F2.8 513

5 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea.


• Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între fotografieri.
• Monitorul se reactivează automat pentru fotografia următoare.

6 Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou butonul de declanşare până la


capăt.
• Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se
epuizează sau după ce au fost înregistrate 1800 de cadre. Un film cu 1800 de cadre are o durată de
redare de 60 de secunde.

Filme

B Film cu fotografiere secvenţială


• Modul bliţ (A32), modul focalizare (A36) şi compensarea expunerii (A39) nu mai pot fi modificate după
ce a fost făcută prima fotografie. A doua fotografie sau fotografiile ulterioare vor fi realizate cu aceleaşi setări.
Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe fotografierea.
• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet
încărcat.
• Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil
separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea
acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.
• Nu rotiţi selectorul de moduri în dreptul unei alte setări în timp ce se efectuează o înregistrare.
85
Redarea filmului
În modul redare cadru întreg (A30), filmele sunt recunoscute 15/05/2009 15:30
după pictogramele modului film (A82). Pentru a reda un film, 0010.AVI
0010 VI
afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k.

20s
Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării, pentru a Pauză
regla volumul.
Rotiţi selectorul de comandă pentru a avansa sau derula filmul.
Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului.
Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o
comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua
operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. 8s
În timpul Indicator
redării volum

Pentru Utilizaţi Descriere


Derulare K Derulaţi filmul dacă este apăsat butonul k.
Avansare L Avansaţi filmul dacă este apăsat butonul k.
Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar redarea.
Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este pusă pe
pauză.
Apăsaţi butonul k pentru a derula filmului cadru cu cadru.
Pauză O M
Derularea continuă cât timp butonul este apăsat.
Apăsaţi butonul k pentru a avansa filmului cadru cu cadru.
N
Filme

Avansarea continuă cât timp butonul este apăsat.


P Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea.
Terminare Q Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film


Apăsaţi butonul l în timpul redării filmului, când acesta este Erase 1 image?
afişat în mod redare cadru întreg (A30) sau când este selectat în
modul de redare miniaturi (A71).
Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge filmul sau No
Yes
selectaţi No (Nu) pentru a ieşi fără a şterge filmul.
86
Înregistrări voce
Realizarea înregistrărilor de voce
Înregistrările de voce pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin
intermediul difuzorului încorporat.

1 Rotiţi selectorul de moduri la y.

2 Apăsaţi butonul d pentru a afişa Scene menu


ecranul cu meniul scenă, alegeţi E Voice Copy
recording (Înregistrare voce) cu Backlight
Panorama assist
selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. Voice recording
• Se va afişa lungimea înregistrării care se poate Image quality
realiza. Image size
• Alegeţi fila C dacă meniul scenă nu este afişat
(A13).

3 Apăsaţi J sau K pentru a alege k pe panoul de Record 02: 00: 00


operare şi apăsaţi butonul k pentru a porni
înregistrarea.
• Indicatorul luminos aparat pornit se aprinde în timpul
înregistrării.
• Dacă nu este efectuată nicio operaţiune pentru aproximativ 30
de secunde după începerea înregistrării vocale, se activează
funcţia de economisire a energiei a aparatului foto, iar
monitorul se stinge. Apăsaţi butonul s pentru a activa monitorul.
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A88).
Înregistrări voce

4 Apăsaţi J sau K pentru a alege m pe panoul de operare şi apăsaţi butonul k


pentru a opri înregistrarea.
• Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se
epuizează sau după 120 de minute de înregistrare pe cardul de memorie.

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
87
Realizarea înregistrărilor de voce

Operaţiuni în timpul înregistrării

Record 01: 56: 52 Timp rămas


Indicator înregistrare
Indicator progres 01 Număr index

Panou de operare

Pentru Utilizaţi Descriere

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu.


Mişcarea cursorului m : Apăsaţi butonul k pentru a încheia înregistrarea.
pe panoul de r : Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar înregistrarea.
operare Alegeţi k şi apăsaţi butonul k pentru a relua
înregistrarea în timp ce aceasta este întreruptă.

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu.


Indexurile facilitează localizarea anumitor porţiuni ale înregistrării.
Crearea indexului* Începutul înregistrării reprezintă numărul de index 01; numerele
următoare sunt atribuite în ordine crescătoare la fiecare apăsare
a selectorului multiplu, până la numărul de index 98.
* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV. Reţineţi că punctele
de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările voce pe computere.
Înregistrări voce

88
Redarea înregistrărilor voce

1 Rotiţi selectorul de moduri la y.

2 Apăsaţi butonul d pentru a afişa Scene menu


ecranul cu meniul scenă, alegeţi E Voice Copy
recording (Înregistrare voce) cu Backlight
Panorama assist
selectorul multiplu şi apăsaţi butonul k. Voice recording
• Ecranul comută la ecranul înregistrare voce. Image quality
• Alegeţi fila C dacă meniul scenă nu este afişat Image size
(A13).

3 Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu pentru Playback 00: 01: 00


a alege l.
001 15/05/2009 17:30
002 15/05/2009 18:30
003 26/05/2009 13:00

4 Apăsaţi H sau I pentru a alege fişierul audio dorit Playback 00: 03: 12
şi apăsaţi butonul k.
• Fişierul audio dorit va fi redat.
001 15/05/2009 17:30
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul 002 15/05/2009 18:30
redării” (A90). 003 26/05/2009 13:00
Înregistrări voce

89
Redarea înregistrărilor voce

Operaţiuni în timpul redării

Playback 00: 00: 41 Timp redare


Indicator redare Indicator volum
Indicator progres 02 Număr index
Index 001 15/05/2009 17:30
Număr fişier 002 15/05/2009 18:30 Data şi timpul de înregistrare
003 26/05/2009 13:00
Panou de operare

Utilizaţi controlul zoomului g/f pentru a regla volumul de redare.


Rotiţi selectorul de comandă pentru a avansa sau derula înregistrarea voce.
Comenzile de redare apar în partea de jos a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K
pentru a alege o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată.
Sunt disponibile următoarele operaţiuni.
Pentru Utilizaţi Descriere
Derulare n Derulaţi înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.
Avansare o Avansaţi înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.
Salt la indexul
p Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul anterior.
anterior
Salt la indexul
q Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul următor.
următor
Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar redarea.
r
Pauză Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea în timp ce aceasta este
l
întreruptă.
Terminare m Apăsaţi butonul k pentru a încheia redarea.
Înregistrări voce

Ştergerea fişierelor audio


Apăsaţi butonul l în timpul redării sau după alegerea unui Delete
fişier audio din ecranul înregistrare voce şi apăsaţi butonul l File will be deleted. OK?
pentru a afişa dialogul de confirmare. Pentru a şterge fişierul,
selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a anula
ştergerea, selectaţi No (Nu). No
Yes

90
Copierea înregistrărilor voce
Copiaţi înregistrările voce între memoria internă şi un card de memorie.
Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1 Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu în ecranul Playback 01: 48: 32


înregistrare voce (pasul 3 de la A89), alegeţi
s şi apăsaţi butonul k.
001 15/05/2009 17:30
002 15/05/2009 18:30
003 26/05/2009 13:00

2 Alegeţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. Copy sound files


• q: Copiaţi înregistrările din memoria internă pe cardul
de memorie.
• r: Copiaţi înregistrările de pe cardul de memorie în
memoria internă.

3 Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. Camera to card


• Selected files (Fişiere selectate): treceţi la pasul 4 Selected files
Copy all files
• Copy all files (Copiere toate fişierele): treceţi la pasul 5

4 Alegeţi datele ce vor fi copiate. Select sound files


• Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta fişierul (y). 001 15/05/2009 17:30
Apăsaţi din nou butonul K al selectorului multiplu pentru a 002 15/05/2009 18:30
anula selecţia. 003 26/05/2009 13:00
004 29/05/2009 16:40
• Pot fi selectate mai multe fişiere. 005 03/06/2009 08:00
• Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.
Înregistrări voce

Select

5 Atunci când se afişează un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi


butonul k.
• Copierea porneşte.

B Note privind copierea fişierelor audio


Este posibil ca acest aparat foto să nu poată reda sau copia fişiere audio create cu o alte aparate foto.
91
Conectarea la televizoare, computere şi imprimante
Conectarea la TV
Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video livrat pentru a reda fotografiile
pe televizor.

1 Opriţi aparatul foto.

2 Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul audio/video livrat.


• Conectaţi conectorul galben la jack-ul intrare video de pe televizor şi conectorul alb la jack-ul
intrare audio.
Galben Alb
Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

3 Reglaţi televizorul pe canalul video.


• Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4 Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul


foto.
• Aparatul foto intră în modul redare, iar fotografiile înregistrate în
memoria internă sau pe cardul de memorie vor fi afişate pe
televizor.
• Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va
rămâne oprit.

B Conectarea cablului audio/video


Când realizaţi conectarea la un cablu audio/video, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi
cablul audio/video. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul audio/video de la aparatul foto.

B Dacă nu apare nimic pe ecranul televizorului


Asiguraţi-vă că setările pentru modul video al aparatului foto, din meniul de setare (A135) ➝ Video mode (Mod
video) (A148), sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor.
92
Conectarea la un computer
Utilizaţi cablul USB livrat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi)
fotografiile la un computer prin software-ul Nikon Transfer livrat.

Înainte de a conecta aparatul foto


Instalarea software-ului
Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi
Panorama Maker pentru realizarea fotografiilor panoramice, incluse pe CD-ul Software Suite livrat.
Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Sisteme de operare compatibile


Windows
Versiunea preinstalată a Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/
Ultimate editions 32-bit (Service Pack 1),
Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)
Macintosh

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante


Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5)

Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea cu
sistemele de operare.

B Note privind sursa de alimentare


• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru
a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului.
• Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A (disponibil
separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea
acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.
93
Conectarea la un computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer


1 Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

2 Opriţi aparatul foto.

3 Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB livrat.


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4 Porniţi aparatul foto.


• Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde.
• Windows Vista:
Atunci când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată),
faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer
using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe
computerul meu utilizând Nikon Transfer). Nikon Transfer va
porni.
Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează
întotdeauna pentru acest dispozitiv:).
• Windows XP:
Atunci când este afişat dialogul pentru selecţia operaţiei, faceţi clic pe Nikon Transfer Copy
pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe
computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor,
bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această
acţiune.).
• Mac OS X:
Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog Auto-Launch setting (Setare lansare
automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

B Conectarea cablului USB


• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul
USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.
• Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin
intermediul unui hub USB.
94
Conectarea la un computer

5 Transferaţi fotografii atunci când NikonTransfer a finalizat încărcarea.


• Faceţi clic pe butonul Start Transfer (Pornire transfer) în Nikon Transfer. Toate fotografiile vor fi
transferate pe computer (la setarea implicită Nikon Transfer).

P90

P90

Butonul Start Transfer (Pornire transfer)

• Folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat când transferul se

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante


finalizează (la setarea implicită Nikon Transfer).
• Dacă ViewNX a fost instalat, ViewNX va porni automat şi puteţi vizualiza fotografiile transferate.
• Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer sau ViewNX consultaţi informaţiile de
ajutor din Nikon Transfer sau ViewNX.

6 Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului.


• Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

95
Conectarea la un computer

D Utilizarea unui cititor de carduri


Fotografiile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi
transferate pe computer cu ajutorul Nikon Transfer.
• În cazul în care cardul de memorie are o capacitate de 2 GB sau mai mare ori este conform SDHC, dispozitivul
respectiv trebuie să accepte aceste caracteristici ale cardului de memorie.
• Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau într-un
dispozitiv similar (setare implicită a Nikon Transfer). Consultaţi pasul 5 din „Transferarea fotografiilor de pe
aparatul foto pe computer” (A95).
• Pentru a transfera pe computer fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto, acestea trebuie copiate
mai întâi pe un card de memorie utilizând aparatul foto (A91, 134).

D Utilizarea computerului pentru deschiderea fişierelor imagine/audio


• Navigaţi la folderul în care aţi salvat fotografiile şi deschideţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare
furnizat cu sistemul de operare.
• Fişierele audio pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D Crearea panoramelor cu Panorama Maker


• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă
Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

(A47) pentru a crea o singură fotografie panoramică utilizând Panorama Maker.


• Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând CD-ul Software Suite livrat.
• După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a porni Panorama Maker.
Windows:
Din meniul Start (Pornire), deschideţi All Programs (Toate programele) ➝ ArcSoft Panorama Maker 4 ➝
Panorama Maker 4.
Macintosh:
Deschideţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma
Panorama Maker 4.
• Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi
informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).

96
Conectarea la o imprimantă
Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A175) pot conecta aparatul foto direct la
imprimantă şi pot imprima fotografii fără a utiliza un computer. Paşii pentru imprimare sunt
următorii.

Fotografiaţi

Alegeţi fotografiile pentru imprimare,


cu ajutorul opţiunii set imprimare
(Set imprimare: A103)

Conectaţi la imprimantă (A98)

Imprimaţi fotografiilor una câte una


Imprimaţi mai multe fotografii (A100)
(A99)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante


Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B Note privind sursa de alimentare


• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru
a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului.
• Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A
(disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA.
Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D Imprimarea fotografiilor
În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între
aparatul foto şi imprimantă a imaginilor înregistrate pe cardul de memorie, sunt disponibile şi următoarele opţiuni
pentru imprimarea fotografiilor:
• Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF.
• Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital.
Pentru a imprima utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite
utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A103) din meniul redare.
97
Conectarea la o imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei


1 Opriţi aparatul foto.

2 Porniţi imprimanta.
• Verificaţi setările imprimantei.

3 Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB livrat.


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4 Porniţi aparatul foto.


• Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire
PictBridge 1 se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi
se va afişa ecranul de imprimare a selecţiei 2.

1 2 Print selection
15/05
2009

NO. 32
[ 32]

B Conectarea cablului USB


Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul
USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A110).
98
Conectarea la o imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una


După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A98), imprimaţi fotografiile
urmând procedura de mai jos.

1 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia Print selection


pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi butonul k. 15/05
2009
• De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de
comandă. NO. 32
• Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa [ 32]
12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la
redarea cadru întreg.

2 Alegeţi Copies (Copii) şi apoi apăsaţi butonul k. PictBridge


Start print
Copies
Paper size

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante


3 Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi Copies
butonul k.
4

4 Alegeţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi PictBridge


butonul k. Start print
Copies
Paper size

5 Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi Paper size


pe butonul k. Default
• Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor 3.5×5 in.
5×7 in.
imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la 100×150 mm
dimensiunea hârtiei. 4×6 in.
8×10 in.

99
Conectarea la o imprimantă

6 Alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apoi PictBridge


apăsaţi butonul k. Start print
Copies
Paper size

7 Imprimarea porneşte.
• Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la
cel indicat în pasul 1. Printing
002/004
• Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi
butonul k.
Cancel

Imprimare curentă/număr
total de imprimări
Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimarea mai multor fotografii


După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A98), imprimaţi fotografiile
urmând procedura de mai jos.

1 Când este afişat ecranul de imprimare a selecţiei,


apăsaţi pe butonul d.
• Se afişează meniul de imprimare.

2 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Paper Print menu


size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. Print selection
Print all images
• Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi butonul d.
DPOF printing
Paper size

3 Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi Paper size


pe butonul k. Default
• Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor 3.5×5 in.
5×7 in.
imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la 100×150 mm
dimensiunea hârtiei. 4×6 in.
8×10 in.
100
Conectarea la o imprimantă

4 Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all Print menu


images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF Print selection
printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi butonul k. Print all images
DPOF printing
Paper size

Print selection (Imprimare selecţie)


Alegeţi fotografiile (până la maxim 99) şi numărul de
Print selection 10
copii (până la nouă pentru fiecare fotografie).
• Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege
fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul
de copii pentru fiecare.
• De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante


selectorului de comandă. Back
• Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi
recunoscute după pictograma bifă şi numărul
indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care
nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate.
• Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către
f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi.
• Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.
• Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru
Print selection
a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi
apăsaţi butonul k. 010 prints
• Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru
a reveni la meniul de imprimare.
Start print
Cancel

Print all images (Imprimare toate imaginile)


Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe
Print all images
cardul de memorie sunt imprimare una câte una.
• Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a 018 prints
imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi
apăsaţi butonul k.
• Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru Start print
a reveni la meniul de imprimare. Cancel

101
Conectarea la o imprimantă

DPOF printing (Imprimare DPOF)


Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o ordine
DPOF printing
de imprimare la opţiunea Print set (Set imprimare).
• Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a
010 prints
imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi
apăsaţi butonul k. Start print
• Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru View images
a reveni la meniul de imprimare. Cancel
• Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare,
View images 10
alegeţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi
butonul k. Pentru a imprima fotografii, apăsaţi din
nou butonul k.

Back

5 Imprimarea porneşte.
Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la


cel indicat în pasul 2. Printing
002/004
• Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi
butonul k.
Cancel

Imprimare curentă/număr
total de imprimări

C Dimensiune hârtie
Aparatul foto acceptă următoarele dimensiuni de hârtie: Default (Implicit) (dimensiunea implicită a hârtiei pentru
imprimanta curentă), 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar
dimensiunile acceptate de imprimanta curentă.
102
Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare
Opţiunea Set imprimare din meniul redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare”
digitale pentru imprimare pe imprimante compatibile DPOF sau în tipografii (A175).
Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi
imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF realizată pentru
fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi
crea ordinea de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima
fotografiile conform ordinii de imprimare DPOF.

1 Apăsaţi butonul d în modul redare.


• Se afişează meniul de redare.

2 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Print set Playback menu


(Set imprimare) şi apăsaţi butonul k. Quick retouch
D-Lighting

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante


Print set
Slide show
Delete
Protect

3 Alegeţi Select images (Selectează imagini) şi apăsaţi Print set


butonul k. Select images
Delete print set

4 Alegeţi fotografiile (până la maxim 99) şi numărul de Print selection


copii (până la nouă pentru fiecare fotografie).
• Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege fotografiile şi
apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare.
• De asemenea, fotografiile pot fi alese prin rotirea selectorului de
comandă.
• Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după Back
pictograma bifă şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru
imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate.
• Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h)
pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi.
• Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.
D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1” (A110).
103
Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

5 Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data Print set


fotografierii sau informaţiile despre fotografie. Done
• Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima
data înregistrării pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. Date
• Alegeţi Info (Informaţii) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima Info
informaţiile despre fotografiere (viteză de declanşare şi
diafragmă) pe toate fotografiile din ordinea de imprimare.
• Alegeţi Done (Realizat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza
ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute după 15/05/2009 15:30


pictograma w afişată în timpul redării. 0004.JPG

4 4
Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

B Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie


Atunci când în meniul Set imprimare sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii), data fotografierii şi
informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF
(A175) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie.
• Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă
prin intermediul cablului USB livrat, pentru imprimare DPOF (A102).
• Opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt reiniţializate de fiecare dată când este afişat meniul Print set (Set
imprimare).
C Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare
Alegeţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi butonul k. Ordinile de imprimare pentru
toate fotografiile vor fi şterse.
C Notă referitoare la opţiunea Dată set imprimare
Data şi ora imprimate pe fotografie sunt cele înregistrate pe aparatul foto în
momentul efectuării fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu
sunt afectate chiar dacă setarea Date (Dată) a aparatului foto este modificată
din meniul de setare după efectuarea fotografiilor.

15/05/2009

D Date imprint (Imprimare dată)


Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii cu ajutorul opţiunii Date imprint (Imprimare dată) (A142)
din meniul de setare. Fotografiile care au data şi ora marcate pe ele pot fi imprimate şi pe imprimante ce nu acceptă
imprimarea datei şi orei pe fotografii.
Pe fotografii se vor imprima numai data şi ora setate la opţiunea Date imprint (Imprimare dată), chiar dacă
opţiunea Print set (Set imprimare) este activată cu data selectată în ecranul set imprimare.
104
Meniurile fotografiere, redare şi setare
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere
Meniul fotografiere din modurile A, B, C, D, E şi F cuprinde următoarele opţiuni.
q Image quality (Calitate imagine)* A107
Alegeţi calitatea imaginii (nivel de compresie) pentru fotografiile înregistrate.
r Image size (Dimensiune imagine)* A108
Alegeţi dimensiunea imaginii pentru fotografiile înregistrate.
F Optimize image (Optimizare imagine) A111
Alegeţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de
preferinţele dvs.
B White balance (Balans de alb) A114
Potriviţi balansul de alb cu sursa de lumină.
E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) A116
Controlaţi sensibilitatea la lumină a aparatului foto.
G Metering (Măsurare) A117
Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea.
C Continuous (Continuu) A118
Modificaţi setările pentru Continuu (fotografiere continuă) şi BSS (Selector cea mai bună
fotografiere).
H Auto bracketing (Bracketing automat) A121

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Variaţi expunerea pentru o succesiune de fotografii.
G AF area mode (Mod zonă AF) A122
Alegeţi unde focalizează aparatul foto.
I Autofocus mode (Mod focalizare automată) A125
Alegeţi cum focalizează aparatul foto.
J Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) A125
Reglaţi nivelul bliţului.
M Noise reduction (Reducere zgomot) A126
Reduceţi zgomotul din fotografiile realizate la viteze de declanşare reduse.
Q Distortion control (Control distorsiune) A126
Corectaţi distorsiunea.
J Active D-Lighting (D-Lighting activ) A70
Evitaţi pierderea detaliilor la fotografiere, în secţiunile evidenţiate şi umbrite.

105
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

i Save user settings (Salvează setări utilizator) A68


Salvaţi setările editate curent în modurile E şi F selectabile din selectorul de moduri.
i Reset user settings (Reiniţializează setări utilizator) A69
Reiniţializaţi setările salvate în E şi F aducându-le la valorile implicite.
* Această opţiune poate fi setată şi în alte meniuri ale modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film).

Afişarea meniului fotografiere


Alegeţi A (Mod auto programat), B (Prioritate declanşare automată), C (Auto prioritate
diafragmă), D (Manual) sau E/F prin rotirea selectorului de moduri.
Apăsaţi butonul d şi alegeţi o filă din A, B, C, D, E sau F pentru a afişa meniul de
fotografiere (A13).

Shooting menu
Image quality
Image size
Optimize image
White balance
ISO sensitivity
Metering

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12).
Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Apăsaţi butonul d pentru a ieşi din meniul fotografiere.

B Funcţii care nu se pot aplica simultan


Unele funcţii nu pot fi aplicate împreună cu alte funcţii (A127).
C Navigarea în meniul aparatului foto
Puteţi să utilizaţi şi selectorul de comandă în loc să apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu.
106
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

q Image Quality (Calitate imagine)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Image quality
(Calitate imagine)

Alegeţi nivelul de compresie aplicat fotografiilor.


Nivelurile de compresie reduse produc fotografii de calitate mai înaltă, dar şi dimensiuni mai
mari ale fişierelor, limitând astfel numărul de fotografii ce pot fi înregistrate.
a Fine (Înaltă)
Imagini cu calitate înaltă (nivel de compresie de 1: 4), potrivite pentru mărire sau imprimări de
calitate înaltă.
b Normal (Normală) (setare implicită)
Calitate normală a imaginii (compresie de 1: 8), potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.
c Basic (De bază)
Calitate de bază a imaginii (compresie de 1:16), potrivită pentru fotografiile care vor fi distribuite
prin e-mail sau vor fi folosite pe pagini web.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare
(A8, 9).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

C Notă privind setarea calităţii imaginii


• Modificările efectuate la setarea pentru calitatea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia
modului continuu sport, a modurilor de fotografiere E şi F şi a modului film).
• Utilizaţi meniul continuu sport pentru a modifica setările pentru calitatea imaginii pentru modul continuu sport
(A58).
D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numărul de expuneri rămase” (A109).
107
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

r Image size (Dimensiune imagine)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Image size
(Dimensiune imagine)

Alegeţi dimensiunea fotografiilor în pixeli pentru fotografiere.


Fotografiile făcute la dimensiuni mici necesită mai puţină memorie, fiind potrivite distribuţiei
prin e-mail sau web.
În schimb, cu cât imaginea este mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care poate fi
aceasta imprimată sau afişată fără a prezenta o granulaţie „vizibilă”, limitând numărul
fotografiilor ce pot fi înregistrate.

Dimensiune imagine Descriere


4000×3000 Înregistraţi fotografii ce prezintă un detaliu mai mare decât cele realizate la
F
(setare implicită) E 3264×2448 sau D 2592×1944.
E 3264×2448 Un echilibru bun între dimensiunea fişierului şi calitate face ca aceasta să fie
D 2592×1944 mai bună opţiune în majoritatea situaţiilor.

C 2048×1536
Mai mici de F 4000×3000, E 3264×2448 şi D 2592×1944 pentru
B 1600×1200
înregistrarea mai multor fotografii.
A 1280×960
Meniurile fotografiere, redare şi setare

J 1024×768 Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe un monitor de computer.


Înregistraţi fotografii potrivite pentru afişarea pe televizor sau pentru
K 640×480
distribuirea prin e-mail.
Înregistraţi fotografii cu acelaşi format imagine (3:2) ca şi cele realizate cu
I 3984×2656
aparatele cu film de 35 mm.
Înregistraţi fotografii cu acelaşi format imagine (16:9) ca şi televizoarele cu
G 3968×2232
ecran lat.
H 2992×2992 Înregistraţi fotografii perfect pătrate.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare
(A8, 9).

C Note privind setarea dimensiunii imaginii


• Modificările efectuate la setarea pentru dimensiunea imaginii se aplică tuturor modurilor de fotografiere
(cu excepţia modului continuu sport, a modurilor de fotografiere E şi F şi a modului film).
• Modificaţi setările pentru dimensiunea imaginii pentru modul continuu sport utilizând meniul continuu sport
(A58).
108
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Numărul de expuneri rămase


Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de
memorie de 512 MB, la fiecare combinaţie de setări pentru Image size (Dimensiune imagine) (A108) şi Image
quality (Calitate imagine) (A107). Reţineţi că numărul de imagini care poate fi stocat va varia în funcţie de
compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului
card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi.

Card de Dimensiune
Memorie internă
Dimensiune imagine Calitate imagine memorie1 imprimare2
(aprox. 47 MB)
(512 MB) (cm)
Fine (Înaltă) 8 80
F 4000×3000
(setare implicită)
Normal (Normală) 16 160 34×25
Basic (De bază) 32 320
Fine (Înaltă) 12 120
E 3264×2448 Normal (Normală) 24 240 28×21
Basic (De bază) 48 470
Fine (Înaltă) 19 190
D 2592×1944 Normal (Normală) 38 375 22×16
Basic (De bază) 75 735
Fine (Înaltă) 31 305
C 2048×1536 Normal (Normală) 60 590 17×13
Basic (De bază) 114 1115
Fine (Înaltă) 50 495
B 1600×1200 Normal (Normală) 96 940 14×10
Basic (De bază) 171 1675
Fine (Înaltă) 77 755
A 1280×960 Normal (Normală) 140 1370 11×8

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Basic (De bază) 256 2515
Fine (Înaltă) 114 1115
J 1024×768 Normal (Normală) 205 2010 9×7
Basic (De bază) 342 3355
Fine (Înaltă) 256 2.515
K 640×480 Normal (Normală) 385 3775 5×4
Basic (De bază) 616 6040
Fine (Înaltă) 9 90
I 3984×2656 Normal (Normală) 18 180 34×22
Basic (De bază) 36 355
Fine (Înaltă) 11 110
G 3968×2232 Normal (Normală) 22 215 34×19
Basic (De bază) 44 430
Fine (Înaltă) 11 105
H 2992×2992 Normal (Normală) 22 215 25×25
Basic (De bază) 43 425
Fine (Înaltă) 46 455
O 1920×1080 3 Normal (Normală) 88 860 16×9
Basic (De bază) 162 1590

109
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

1 Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, număr de expuneri rămase indică „9999”.
2 Dimensiune imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi.
Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind
cu 2,54 cm. Cu toate acestea, chiar şi la aceeaşi setare a dimensiunii imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai
mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi
imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.
3 Această dimensiune a imaginii este utilizată când setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)) este aleasă
pentru opţiunea High-speed mode (Mod viteză mare) din meniul Continuu sport.

D Imprimarea imaginilor la dimensiunea 1:1


Setaţi imprimanta la setarea „Border” (Margine) atunci când imprimaţi imagini a căror dimensiune este setată la 1:1.
În funcţie de imprimantă, este posibil ca imaginile să nu fie imprimate cu formatul 1:1.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei sau adresaţi-vă distribuitorului
autorizat al imprimantei.
Meniurile fotografiere, redare şi setare

110
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

F Optimize Image (Optimizare imagine)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Optimize image
(Optimizare imagine)

Alegeţi setările pentru optimizarea imaginilor în funcţie de scena de fotografiere sau de


preferinţele dvs.. Contrastul, saturaţia, claritatea şi alte setări pot fi reglate în detaliu.
g Normal (Normală) (setare implicită)
Recomandabilă în majoritatea situaţiilor.
h Softer (Mai estompată)
Estompează contururile, producând rezultate naturale potrivite pentru portrete şi retuşare
computerizată.
o Vivid (Intensă)
Îmbunătăţeşte saturaţia şi produce nuanţe vii de roşu şi verde. Imaginile devin clare şi prezintă
un contrast puţin mai ridicat.
i More vivid (Mai intensă)
Maximizează saturaţia, contrastul şi claritatea pentru a produce imagini contrastante cu
contururi clare.
j Portrait (Portret)
Scade contrastul în vreme ce conferă o textură naturală şi o tentă plină pielii subiecţilor din
portrete.

Meniurile fotografiere, redare şi setare


k Custom (Personalizat)
Personalizaţi setările de optimizare a imaginii (A112).
p Black-and-white (Alb-negru)
Efectuaţi fotografii în alb-negru (A113).

La alte setări decât Normal (Normală), indicatorul pentru setarea curentă de optimizare a
imaginii este afişat pe monitor în timpul fotografierii (A8).

B Optimizarea imaginii
Dacă setarea pentru optimizarea imaginii este setată la Normal (Normală), Softer (Mai estompată), Vivid (Intensă),
More vivid (Mai intensă), Portrait (Portret) sau Standard din Black-and-white (Alb-negru), rezultatele vor fi
diferite în funcţie de expunere şi de poziţia subiectului în cadru, chiar în cazul în care condiţiile de fotografiere sunt
identice. Pentru rezultate consecvente într-o serie de fotografii, selectaţi Custom (Personalizat) şi alegeţi o setare
diferită de Auto (Automat) pentru contrast, claritate şi saturaţie.
111
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Personalizarea opţiunilor de îmbunătăţire a imaginii: Custom (Personalizat)


Selectaţi Custom (Personalizat) pentru a efectua reglaje Custom
separate la următoarele opţiuni. Contrast
Image sharpening
Saturation

Contrast
Controlaţi contrastul. Contrast
Setările de contrast scăzut previn pierderea detaliilor în
Auto
zonele evidenţiate aflate în lumină intensă sau în lumina Normal
directă a soarelui. Setările de contrast ridicat păstrează Low
detaliile din peisajele înceţoşate sau detaliile altor subiecte cu Medium low
contrast scăzut. Medium high
Setarea implicită este Auto (Automat). High

Image sharpening (Clarificare imagine)


Alegeţi cât de mult să fie clarificate contururile în timpul Image sharpening
fotografierii.
Auto
Alegeţi setări ridicate pentru contururi clare şi setări scăzute Normal
pentru contururi mai estompate. Low
Setarea implicită este Auto (Automat). Medium low
Medium high
Meniurile fotografiere, redare şi setare

High

Saturation (Saturaţie)
Controlaţi intensitatea culorilor. Saturation
Alegeţi Moderate (Moderat) pentru culori cu o saturaţie mai Auto
mică şi Enhanced (Îmbunătăţit) pentru culori mai intense. Normal
Setarea implicită este Auto (Automat). Moderate
Enhanced

B Notă privind contrastul


Setările pentru contrast nu pot fi modificate dacă funcţia Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A70) este setată
la altă setare decât Off (Dezactivat).

B Notă privind clarificarea imaginii


Efectele clarificării imaginii nu pot fi previzualizate pe monitor în timpul fotografierii. Verificaţi rezultatele în modul
redare.
112
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografierea în alb-negru: Black-and-white (Alb-negru)


Atunci când este selectat Black-and-white (Alb-negru), Black-and-white
opţiunile descrise mai jos sunt disponibile. Standard
• Alegeţi Standard pentru a realiza fotografii alb-negru Custom
obişnuite. B&W + color
• Alegeţi Custom (Personalizat) pentru a regla manual
efectele Contrast, Image sharpening (Clarificare imagine)
şi Monochrome filter (Filtru monocrom).
• Atunci când este activată opţiunea B&W + color (Alb-negru + color) (w), se vor înregistra
simultan o fotografie alb-negru şi una color.

Următoarele opţiuni pot fi reglate în Custom (Personalizat).


Contrast
La fel ca şi Optimize image (Optimizare imagine) ➝ Custom (Personalizat) ➝ Contrast
(A112).
Image sharpening (Clarificare imagine)
La fel ca şi Optimize image (Optimizare imagine) ➝ Custom (Personalizat) ➝ Image
sharpening (Clarificare imagine) (A112).
Monochrome filter (Filtru monocrom)
Acest efect simulează fotografia alb-negru prin intermediul Monochrome filter
unui filtru de culoare.
None

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Yellow (Galben), Orange (Portocaliu), Red (Roşu): Yellow
Îmbunătăţeşte contrastul. Poate fi utilizată pentru a reduce Orange
strălucirea cerului în fotografii de peisaje. Filtrul portocaliu Red
oferă un contrast mai mare decât filtrul galben, iar filtrul roşu Green
oferă un contrast mai mare decât filtrul portocaliu.
Green (Verde):
Estompează tonurile pielii. Opţiune potrivită pentru portrete.

C Alb-negru + color
Fotografiile color înregistrate atunci când funcţia Alb-negru + color este activată sunt similare celor fotografiate cu
setarea Normal (Normală) de optimizare a imaginii.
113
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B White Balance (Balans de alb)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M White balance
(Balans de alb)

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul
uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele
albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumina directă a soarelui sau în lumină
incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin
prelucrarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această reglare este cunoscută
ca „balans de alb”. Pentru colorit natural, alegeţi o setare balans de alb care se potriveşte sursei
de lumină înainte de a fotografia.
Deşi setarea implicită Auto (Automat) poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de
iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb potrivită pentru o anumită sursă de lumină pentru
a obţine cele mai reuşite rezultate.
a Auto (Automat) (setare implicită)
Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere
în cele mai multe situaţii.
b Preset manual (Presetare manuală)
Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare
neobişnuită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Presetare manuală” (A115).
Meniurile fotografiere, redare şi setare

c Daylight (Lumină zi)


Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.
d Incandescent
Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.
e Fluorescent
Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.
f Cloudy (Noros)
Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.
g Flash (Bliţ)
Utilizaţi cu bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor. Pictograma pentru setarea curentă
este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Auto (Automat).

B Mod Bliţ
Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A32).
114
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Presetare manuală
Presetarea manuală este utilizată în cazul iluminării mixte sau pentru a compensa sursele de
lumină în culori intense atunci când efectul dorit nu a fost obţinut cu setări precum Auto
(Automat) şi Incandescent (de exemplu, pentru a face ca fotografiile realizate sub o lampă cu
o tentă roşiatică să arate ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1 Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată
în timpul fotografierii.

2 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege White balance


b Preset manual (Presetare manuală) în meniul de Auto
balans de alb şi apăsaţi butonul k. Preset manual
Daylight
• Obiectivul aparatului foto se extinde într-o poziţie care Incandescent
reprezintă jumătate din zoomul optic maxim al aparatului foto. Fluorescent
Cloudy

3 Alegeţi Measure (Măsurare). Preset manual


• Pentru a utiliza valoarea cea mai recent măsurată pentru
presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul
k. Valoarea măsurată cel mai recent va fi setată pentru
balansul de alb.
Cancel
Measure

Meniurile fotografiere, redare şi setare


4 Încadraţi obiectul de referinţă. Preset manual

Cancel
Measure

Cadru obiect de referinţă

5 Apăsaţi butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb.


• Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată.
• Nu sunt înregistrate imagini.

B Notă privind Presetarea manuală


Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când apăsaţi butonul k în pasul 5. Prin urmare, aparatul
foto nu poate măsura o valoare pentru presetarea manuală pentru situaţia când este utilizat bliţul.
115
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M ISO sensitivity
(Sensibilitate ISO)

Sensibilitatea este o măsură a vitezei cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât
sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua
expunerea. Deşi un nivel ridicat ISO este potrivit pentru fotografierea subiectelor în acţiune sau
în cazul unei iluminări slabe, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli
strălucitori dispuşi la întâmplare, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii.
Auto (Automat) (setare implicită)
Sensibilitatea este ISO 64 în locuri luminoase; în locuri întunecoase, aparatul foto creşte în mod
automat sensibilitatea până la nivelul maxim ISO 800. În modul D (manual), sensibilitatea va fi
fixată la ISO 64 dacă este aleasă opţiunea Auto (Automat).
High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă)
Sensibilitatea ISO este setată automat în intervalul ISO 64 şi 1600, în funcţie de luminozitatea
subiectului. În modul D (manual), sensibilitatea va fi fixată la ISO 64 dacă este aleasă opţiunea
High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate ISO înaltă).
Fixed range auto (Auto rază fixă)
Alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO, între ISO 64-100
(setarea implicită), ISO 64-200 sau ISO 64-400. Aparatul foto nu va mări sensibilitatea dincolo
de valoarea maximă din intervalul selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a
controla în mod eficient nivelul de „granulaţie” care apare în imagini. În modul D (manual),
Meniurile fotografiere, redare şi setare

sensibilitatea va fi fixată la ISO 64 dacă este aleasă opţiunea Fixed range auto (Auto rază fixă).
64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
Sensibilitatea ISO va fi blocată la valoarea specificată.
Setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Automat.
Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 64, va fi
afişată pictograma E (A34). Atunci când este selectat High ISO sensitivity auto
(Automat sensibilitate ISO înaltă), se afişează V, iar U şi valoarea maximă de sensibilitate ISO
sunt afişate când este selectată Fixed range auto (Auto rază fixă).
B Note referitoare la sensibilitatea ISO 3200 şi 6400
• Dacă setarea 3200 sau 6400 este selectată pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), dimensiunea imaginii va
fi afişată cu roşu în timpul fotografierii.
• Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400, Image size (Dimensiune imagine) (A108)
nu poate fi setată la F 4000×3000, E 3264×2448, D 2592×1944, I 3984×2656, G 3968×2232 şi
H 2992×2992. La aceste setări ale dimensiunii imaginii, prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO
sensitivity (Sensibilitate ISO), setarea pentru Dimensiunea imaginii comută automat la C 2048×1536. Ultima
setare aplicată pentru dimensiunea imaginii este restabilită când pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este
selectată oricare altă opţiune decât 3200 sau 6400.
116
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G Metering (Măsurare)
Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Metering (Măsurare)

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut


sub denumirea Măsurare.
Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea.
G Matrix (Matrice) (setare implicită)
Aparatul foto setează expunerea pentru întregul cadru. Recomandabil în majoritatea situaţiilor.
q Center-weighted (Axat pe centru)
Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul
cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite
condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Poate fi utilizat împreună
cu blocarea focalizării (A29) pentru a măsura subiectele descentrate.
r Spot
Aparatul foto măsoară zona indicată prin cercul din centrul cadrului. Garantează că obiectul vizat
pentru măsurare are o expunere corectă, chiar dacă fundalul este mult mai luminos sau mult mai
întunecat. Garantează că, la fotografiere, subiectul de află în cadrul zonei indicate prin cerc. Poate
fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A29) pentru a măsura subiectele descentrate.
s Spot AF area (Zonă AF spot)
Aparatul foto măsoară zona focus selectată. Disponibil doar dacă este selectată o altă setare
decât Center (Centru) pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A122).

Meniurile fotografiere, redare şi setare


B Note privind măsurarea
• Când zoomul digital este activat, la măriri de 1,2× până la 1,8×, Metering (Măsurare) este setată la Center-
weighted (Axat pe centru), iar la măriri de 2,0× până la 4,0×, funcţia este setată la Spot. Atunci când este activat
zoomul digital, zona măsurată nu este afişată pe monitor.
• Setarea pentru Metering (Măsurare) va fi schimbată la Matrix (Matrice) dacă pentru Active D-Lighting (D-
Lighting activ) este selectată oricare altă setare în afară de Off (Dezactivat).

D Zona de măsurare
Zona de măsurare activă este afişată pe monitor atunci când Center-weighted (Axat pe centru) sau Spot sunt
selectate pentru Metering (Măsurare).

Spot

Axat pe centru

1/125 F2.8 16
117
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuous (Continuu)
Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Continuous (Continuu)

Captaţi mişcarea într-o serie de imagini şi aplicaţi Selector cea mai bună fotografiere (BSS).
Când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16
(Declanşare multiplă 16) sunt selectate, bliţul va fi setat la W (dezactivat), iar focalizarea,
expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima imagine din fiecare serie.
U Single (Unic) (setare implicită)
Se fotografiază o singură imagine de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat.
V Continuous (Continuu)
În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat, sunt fotografiate până la 25 imagini la o viteză
de aproximativ 1,4 cadre pe secundă (fps) când calitatea imaginii este setată la Normal (Normală),
iar dimensiunea imaginii este setată la F 4000×3000.
D BSS (Selector cea mai bună fotografiere)
Se recomandă utilizarea BSS pentru fotografierea în condiţii de iluminare redusă fără bliţ, cu zoomul
setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului poate face imaginile neclare.
Aparatul foto fotografiază aproximativ zece imagini atunci când butonul de declanşare este ţinut
apăsat. Cea mai clară imagine (imaginea cu cel mai mare detaliu) din serie va fi selectată şi salvată
automat.
W Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16)
De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat, aparatul foto
Meniurile fotografiere, redare şi setare

fotografiază 16 de imagini la o viteză aproximativă de 7,5 cadre pe secundă


şi le aranjează într-o singură fotografie cu calitatea imaginii setată la
Normal (Normală) şi dimensiunea imaginii setată la D 2592×1944.
• Zoomul digital nu este disponibil.
• Pentru modurile de fotografiere A, B şi C, ISO sensitivity
(Sensibilitate ISO) (A116) va fi modificată automat în funcţie de luminozitate. Pentru modul
D (manual), setarea ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi fixată la 400.
X Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator)
Aparatul foto fotografiază imaginile automat la intervalele specificate (A119).

Pentru setări diferite de Single (Unic), indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor
(A8).

118
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B Note privind Declanşarea continuă


• Viteza maximă a cadrelor la fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările pentru calitatea şi
dimensiunea imaginii şi de cardul de memorie utilizat.
• Reţineţi că fotografierea se va opri dacă bliţul încorporat este ridicat sau coborât în timp ce apăsaţi până la capăt
butonul de declanşare în modul Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere).
B Notă privind Selector cea mai bună fotografiere
BSS este cel mai potrivit pentru fotografierea subiectelor staţionare. Cu toate acestea, este posibil ca BBS să nu
producă rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce butonul
de declanşare este apăsat până la capăt.
B Note privind funcţia Declanşare multiplă 16
Dacă obiectele strălucitoare, precum soarele sau luminile electrice sunt captate în timpul fotografierii cu opţiunea
Declanşare multiplă 16, pe imaginile înregistrate ar putea apărea dungi verticale de lumină. Se recomandă să evitaţi
captarea obiectelor strălucitoare când fotografiaţi cu opţiunea Declanşare multiplă 16.
B Notă referitoare la viteza de declanşare
Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) (A118), cea mai
rapidă viteză de declanşare este schimbată la 1/2500 secunde, iar cea mai redusă viteză de declanşare este limitată
la 1/30 secunde.

Fotografierea cu temporizator
Imaginile sunt fotografiate automat la intervale specificate.
Alegeţi între 30 s, 1 min, 5 min sau 10 min.

1 Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Intvl

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Continuous
timer shooting (Fotografiere cu temporizator) în Single
ecranul cu meniul continuu şi apăsaţi butonul k. Continuous
BSS
Multi-shot 16
Intvl timer shooting

2 Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi butonul Set interval time


k. 30 s
1 min
• Cantitatea maximă de cadre ce poate fi fotografiată în timpul
5 min
fotografierii cu temporizator variază în funcţie de intervalul 10 min
dintre fotografii.
- 30 s: 600 de imagini
- 1 min: 300 de imagini
- 5 min: 60 de imagini
- 10 min: 30 de imagini

119
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

3 Apăsaţi butonul d.
• Aparatul revine la modul fotografiere.

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru


a face prima fotografie şi a iniţia fotografierea cu
temporizator.
• Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit
clipeşte între fotografieri.
• Monitorul porneşte din nou automat chiar înainte de 1/125 F2.8 16
fotografierea imaginii următoare.

5 Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de


declanşare.
• Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se
epuizează sau după a fost înregistrată cantinatea maximă de cadre.
Meniurile fotografiere, redare şi setare

C Note privind Fotografierea cu temporizator


• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet
încărcat.
• Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62A
(disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA.
Nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.
• Nu rotiţi selectorul de moduri la o setare diferită în timp ce se fotografiază cu temporizator.
D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
120
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

H Auto Bracketing (Bracketing automat)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Auto bracketing
(Bracketing automat)

Bracketing-ul automat este utilizat pentru a varia expunerea cu un număr selectat de trepte, în
cadrul unei serii de imagini, „ajustând” valoarea expunerii selectată de aparatul foto sau
obţinută prin compensarea expunerii. Utilizaţi această funcţie în situaţii în care este greu de
stabilit expunerea corectă (A39).

X ±0.3
Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,3 EV şi -0,3 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele
trei fotografii vor fi realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat
până la capăt.
Y ±0.7
Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +0,7 EV şi -0,7 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele
trei fotografii vor fi realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat
până la capăt.
Z ±1.0
Aparatul foto variază expunerea cu 0 EV, +1,0 EV şi -1,0 EV pentru următoarele trei fotografii. Cele
trei fotografii vor fi realizate succesiv în momentul în care butonul de declanşare este apăsat
până la capăt.

Meniurile fotografiere, redare şi setare


k Off (Dezactivat) (setare implicită)
Nu se realizează bracketing.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off
(Dezactivat).

B Note privind opţiunea Bracketing automat


• Auto bracketing (Bracketing automat) nu este disponibil în modul D (manual).
• Atunci când compensarea expunerii este aplicată (A39) şi ±0.3 sau ±0.7 ori ±1.0 sunt selectate pentru Auto
bracketing (Bracketing automat), se vor aplica valorile combinate ale compensării expunerii.
121
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G AF-Area Mode (Mod zonă AF)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M AF area mode
(Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto.


Când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto va focaliza pe un subiect din zona focus
centrală, indiferent de opţiunea AF area mode (Mod zonă AF) aplicată.
z Face priority (Prioritate faţă)
Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură
îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi
„Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă” (A123)). Dacă
aparatul foto detectează mai multe feţe, va focaliza pe figura
cea mai apropiată.
Atunci când fotografiaţi alţi subiecţi decât oameni sau atunci
când încadraţi un subiect a cărui faţă nu este recunoscută, 1/125 F2.8 16
modul zonă AF va fi setat la Auto (Automat). Aparatul foto
alege zona focus. Zonă focus

w Auto (Automat) (setare implicită)


Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce
conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto.
Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a
activa zona focus.
Când se apasă până la jumătate butonul de declanşare, zona
Meniurile fotografiere, redare şi setare

focus selectată de aparatul foto este afişată pe monitor.


1/125 F2.8 16
Zone focus
x Manual
Alegeţi poziţia de focus din cele 99 de zone de pe ecran.
Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care
subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul
cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru
a selecta una dintre 99 de zone focus afişate pe ecranul de
selecţie a zonelor focus, apoi fotografiaţi.
Pentru a încheia selecţia zonei focus şi pentru a regla setările
pentru modul bliţ, modul de focalizare, autodeclanşator şi
Zonă focus
compensarea expunerii, apăsaţi butonul k. Pentru a reveni la
Zone selectabile
ecranul de selecţie a zonei focus, apăsaţi din nou butonul k.
• La o setare Image size (Dimensiune imagine) (A108) de H 2992×2992, sunt disponibile
81 de zone focus.

122
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

y Center (Centru)
Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.
Se utilizează întotdeauna zona focus centrală.

1/125 F2.8 16
Zonă focus

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A29).
Fotografierea cu funcţia Prioritate faţă
Aparatul foto detectează în mod automat o figură îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta.
Funcţia prioritate faţă va fi activată în următoarele situaţii.
• Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru modul zonă AF (A122)
• Când Portrait (Portret) (A40) sau Night portrait (Portret de noapte) (A42) sunt
selectate pentru modul scenă
• Când este ales modul Selector automat scene (A52)
• Când sunt setate a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) (A54)

1 Încadraţi imaginea.
• Când aparatul foto detectează o figură orientată spre aparat,

Meniurile fotografiere, redare şi setare


figura este încadrată cu o margine galbenă dublă.

1/125 F2.8 16

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, operaţiunea variază în funcţie de modul de
fotografiere, după cum urmează.
Figuri încadrate de o margine Numărul de figuri ce pot fi
Modul fotografiere dublă recunoscute
Modurile A, B, C, D, E, F
(Face priority (Prioritate faţă))
Figura cea mai apropiată de
Modurile scenă Portrait aparatul foto
(Portret) sau Night portrait Până la 12
* Celelalte figuri sunt încadrate cu o
(Portret de noapte) singură margine.
Modul Selector automat scene
Figura cea mai apropiată de centrul
a (Cronometru zâmbet) cadrului
y (Ochi deschişi) Până la 3
* Celelalte figuri sunt încadrate cu o
singură margine.
123
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.


• Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată cu marginea dublă.
Marginea dublă va străluci în culoarea verde, iar focalizarea va fi
blocată.
• Dacă aparatul foto nu poate focaliza pe o figură, marginea
dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la 1/125 F2.8 16
jumătate şi focalizaţi.
• Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
• Dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt în timp ce a (cronometru zâmbet) sau
y (ochi deschişi) sunt setate, declanşatorul va fi eliberat automat în momentul în care aparatul
foto detectează o figură zâmbitoare (A54).
• Când opţiunea Blink warning (Avertizare clipire) din meniul de setare este setată la On (Activat)
(setare implicită), ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) va apărea imediat după
fotografiere, dacă există posibilitatea ca ochii subiecţilor să fie închişi. Puteţi verifica fotografia
realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou (A149, 150). Pentru a reveni la
modul fotografiere, apăsaţi butonul k sau apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.
Meniurile fotografiere, redare şi setare

B Note referitoare la funcţia Prioritate faţă


• Dacă Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF), setarea va fi comutată
automat la Auto (Automat) dacă nu se detectează nicio figură în timp de butonul de declanşare este apăsat
până la jumătate.
• Dacă nu este recunoscută nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în
modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte), aparatul foto va focaliza pe subiectul
din zona focus centrală.
• Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţe în următoarele situaţii:
- Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole
- Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto
- Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru
• Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv dacă subiectul se uită
sau nu la aparat.
• În anumite cazuri rare când se fotografiază subiecţi, iar focalizarea automată nu funcţionează conform
aşteptărilor (A29), este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă marginea dublă străluceşte în culoarea
verde. În acest caz, schimbaţi setarea pentru modul Zonă AF la Manual sau Center (Centru) în modurile A, B,
C, D, E şi F, focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi
subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizării (A29).
• Fotografiile făcute în modul Prioritate faţă vor fi rotite automat când sunt afişate în modul redare cadru întreg sau
în modul redare miniaturi, în funcţie de orientarea chipului detectat.
124
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Autofocus mode
(Mod focalizare automată)

Alegeţi cum focalizează aparatul foto.


A Single AF (AF unic) (setare implicită)
Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.
B Full-time AF (AF permanent)
Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la
jumătate. Utilizaţi în cazul subiecţilor în mişcare.

J Flash Exp. Comp. (Comp. exp. bliţ)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Flash exp. comp.
(Comp. exp. bliţ)

Compensare bliţ este utilizată pentru a regla puterea bliţului cu ±2,0 EV în paşi de câte 1/3 EV,
modificând luminozitatea subiectului principal în raport cu fundalul.

Meniurile fotografiere, redare şi setare


-0.3 până la -2.0
Puterea bliţului este redusă de la -0,3 la -2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV pentru a împiedica apariţia
evidenţierilor sau reflexiilor nedorite.
0.0 (setare implicită)
Puterea bliţului nu este reglată.
+0.3 până la +2.0
Puterea bliţului este mărită de la +0,3 la +2,0 EV, în paşi de câte 1/3 EV, pentru a face ca subiectul
principal din cadru să apară mai luminos.
Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât 0.0.

125
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

M Noise Reduction (Reducere zgomot)


Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Noise reduction
(Reducere zgomot)

La viteze de declanşare reduse, fotografiile ar putea fi afectate de „zgomot” sub forma unor puncte
colorate strălucitoare dispuse la întâmplare, concentrate în zonele întunecate ale imaginii. Utilizaţi
această opţiune pentru a reduce zgomotul la viteze de declanşare reduse. Activarea funcţiei de reducere
a zgomotului extinde perioada de timp necesară înregistrării fotografiilor după efectuarea lor.
a Auto (Automat) (setare implicită)
Reducerea zgomotului este realizată la viteze de declanşare reduse, care pot produce imagini
afectate de zgomot.
M On (Activat)
Reducerea zgomotului se aplică fotografiilor realizate la viteze de declanşare de 1/4 s sau mai
reduse. Comutarea acestei opţiuni la On (Activat) este recomandată când se fotografiază cu
viteze de declanşare reduse.
• Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu poate fi utilizată atunci când reducerea
zgomotului este setată la On (Activat).
Atunci când se realizează reducerea zgomotului, pictograma x este afişată pe monitor în
timpul fotografierii (A8).

Q Distortion Control (Control distorsiune)


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setaţi la A, B, C sau D M d M A, B, C, D (meniu fotografiere) (A105) M Distortion control


(Control distorsiune)

Specificaţi dacă se va corecta sau nu distorsiunea. Activarea controlului distorsiunii reduce


dimensiunea cadrului, comparativ cu cazul în care această funcţie nu este activată.
Q On (Activat)
Distorsiunea de la marginile cadrului, cauzată de caracteristicile obiectivului, va fi corectată.
• Dacă On (Activat) este selectat pentru Distortion control (Control distorsiune), setarea
pentru Continuous (Continuu) va fi schimbată la Single (Unic), iar Auto bracketing
(Bracketing automat) va fi schimbat la Off (Dezactivat).
• Distortion control (Control distorsiune) nu funcţionează când se fotografiază utilizându-se
y (ochi deschişi), chiar dacă este selectat On (Activat).
k Off (Dezactivat) (setare implicită)
Nu se realizează nicio corecţie a distorsiunii.
Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off (Dezactivat).
126
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan


Restricţiile se aplică următoarelor setări din modurile A, B, C, D, E şi F.
Flash mode (Mod bliţ)
• Modul bliţ este dezactivat (W) atunci când B (infinit) este selectat pentru modul focalizare,
Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau Multi-shot 16
(Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) sau oricare alt mod în
afară de Off (Dezactivat) este activat pentru Auto bracketing (Bracketing automat).
• Setarea aplicată este restabilită atunci când oricare alt mod în afară de B (infinit) este selectat
pentru modul focalizare, atunci când Single (Unic) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu
temporizator) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) ori Off (Dezactivat) este selectat
pentru Auto bracketing (Bracketing automat).
Self-timer (Autodeclanşator)/Smile timer (Cronometru zâmbet)/Blink proof (Ochi deschişi)
• Dacă autodeclanşatorul, a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) sunt setate,
Continuous (Continuu) va fi setat la Single (Unic) şi Auto bracketing (Bracketing automat)
va fi setat la Off (Dezactivat).
• Setările pentru Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) sunt
restabilite atunci când autodeclanşatorul, a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi)
sunt dezactivate (sau când fotografierea cu autodeclanşator ori cronometru zâmbet s-a
finalizat).
• Pentru modurile de fotografiere A, B, C, D, E şi F, modul ochi deschişi nu poate fi
utilizat dacă setarea B&W + color (Alb-negru + color) este activată pentru opţiunea Black-
and-white (Alb-negru) din Optimize image (Optimizare imagine).
Focus mode (Mod focalizare)

Meniurile fotografiere, redare şi setare


• În cazul în care a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) sunt setate în timp ce setarea
pentru modul focalizare este setată la B (infinit), p (primplan macro) sau E, setarea pentru
modul focalizare va fi schimbată la A.
• Dacă Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF),
setarea modului focalizare la B (infinit) modifică setarea modului zonă AF la Auto (Automat).
Selectarea unei alte opţiuni decât B (infinit) pentru modul de focalizare duce la restabilirea
setării modului zonă AF la Face priority (Prioritate faţă).
Optimize image (Optimizare imagine)
• White balance (Balans de alb) este setat automat la Auto (Automat) când Black-and-white
(Alb-negru) este selectat pentru Optimize image (Optimizare imagine). Ultima setare
aplicată pentru White balance (Balans de alb) este restabilită dacă se selectează oricare altă
setare decât Black-and-white (Alb-negru) pentru Optimize image (Optimizare imagine).
• Activarea opţiunii B&W + color (Alb-negru + color) pentru elementul Black-and-white (Alb-
negru) din meniul Optimize image (Optimizare imagine) va schimba setarea Continuous
(Continuu) la Single (Unic) şi setarea Auto bracketing (Bracketing automat) la Off (Dezactivat).
Aceste setări Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) nu se schimbă
chiar dacă opţiunea B&W + color (Alb-negru + color) este dezactivată.
• Dacă pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectată oricare altă opţiune decât
Off (Dezactivat), opţiunea Contrast de la setările Custom (Personalizat) şi Black-and-white
(Alb-negru) ➝ Custom (Personalizat) va fi schimbată la Auto (Automat).
127
Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)


• Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 6400, Image size (Dimensiune imagine)
nu poate fi setată la F 4000×3000, E 3264×2448, D 2592×1944, I 3984×2656,
G 3968×2232 şi H 2992×2992.
La aceste setări ale dimensiunii imaginii, prin selectarea setărilor 3200 sau 6400 pentru ISO sensitivity
(Sensibilitate ISO), setarea pentru Dimensiune imagine comută automat la C 2048×1536. Ultima setare
aplicată pentru dimensiunea imaginii este restabilită când pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este
selectată oricare altă opţiune decât 3200 sau 6400.
• Dacă ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la High ISO sensitivity auto (Automat sensibilitate
ISO înaltă) ori 1600 sau la o setare mai mare, setarea pentru D-Lighting se va schimba la Off (Dezactivat).
Metering (Măsurare)
Dacă pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectată oricare altă opţiune decât Off
(Dezactivat), setarea pentru Metering (Măsurare) va fi schimbată la Matrix (Matrice).
Continuous (Continuu)
• Dacă pentru Continuous (Continuu) este selectată oricare altă opţiune decât Single (Unic), setarea
pentru Auto bracketing (Bracketing automat) va fi schimbată la Off (Dezactivat).
• Selectarea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) va fixa setarea pentru Image quality (Calitate
imagine) la Normal (Normală) şi setarea pentru Image size (Dimensiune imagine) la D 2592×1944.
• Când se utilizează modurile de fotografiere A, B şi C, ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi
modificată automat în funcţie de luminozitate. Pentru modul de fotografiere D, setarea pentru ISO
sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi fixată la 400.
• Dacă pentru Continuous (Continuu) este selectată oricare altă opţiune decât Multi-shot 16
(Declanşare multiplă 16), setările iniţiale pentru Image quality (Calitate imagine), Image size
(Dimensiune imagine) şi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi restabilite.
Auto bracketing (Bracketing automat)
Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă pentru Auto bracketing (Bracketing automat) este selectată altă opţiune decât Off (Dezactivat),
setarea pentru Continuous (Continuu) va fi schimbată la Single (Unic), iar setarea pentru modul bliţ va fi
schimbată la W.
AF area mode (Mod zonă AF)
• Dacă Spot AF area (Zonă AF spot) este selectat pentru Metering (Măsurare), setarea AF area mode
(Mod zonă AF) la Center (Centru) schimbă setarea Metering (Măsurare) la Matrix (Matrice).
• Dacă pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectată oricare altă opţiune decât Center (Centru),
setarea pentru Metering (Măsurare) va fi schimbată înapoi la Spot AF area (Zonă AF spot).
Noise reduction (Reducere zgomot)
Dacă Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată pentru Continuous (Continuu) şi Noise
reduction (Reducere zgomot) este setată la On (Activat), Continuous (Continuu) va fi schimbat Single (Unic).
Distortion control (Control distorsiune)
• Dacă On (Activat) este selectat pentru Distortion control (Control distorsiune), setarea pentru
Continuous (Continuu) va fi schimbată la Single (Unic), iar Auto bracketing (Bracketing automat) va fi
schimbat la Off (Dezactivat).
Chiar şi atunci când opţiunea Distortion control (Control distorsiune) este dezactivată (Off (Dezactivat)),
setările Continuous (Continuu) şi Auto bracketing (Bracketing automat) nu se modifică.
• Distortion control (Control distorsiune) nu funcţionează când se fotografiază utilizându-se y (ochi
deschişi), chiar dacă este selectat On (Activat).
128
Opţiuni redare: Meniul redare
Meniul redare conţine următoarele opţiuni.
k Quick retouch (Retuşare rapidă) A75
Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite.
I D-Lighting A76
Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei.
a Print set (Set imprimare) A103
Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.
b Slide show (Diapozitive) A131
Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o expunere
automată de diapozitive.
c Delete (Ştergere) A132
Ştergeţi fotografiile selectate sau toate fotografiile.
d Protect (Protejare) A132
Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală.
f Rotate image (Rotire imagine) A133
Modificaţi orientarea unei fotografii existente.
i Hide image (Ascunde imaginea) A133
Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării.
g Small picture (Imagine mică) A78
Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente.
h Copy (Copiere) A134

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.
j Black border (Margine neagră) A79
Creaţi o fotografie nouă, înconjurată cu o margine neagră.

Afişarea meniului redare


Afişaţi meniul redare apăsând butonul d şi alegând fila c (A13).

15/05/2009 15:30 Playback menu


0004.JPG Quick retouch
D-Lighting
Print set
Slide show
Delete
4 4 Protect

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta funcţii în meniuri (A12).
• Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi butonul d.
129
Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea fotografiilor
Ecranul de selecţie a imaginilor, aşa cum este ilustrat în dreapta, Erase selected images
va fi afişat împreună cu meniurile următoare:
• Meniu redare:
Quick retouch (Retuşare rapidă)* (A75),
D-Lighting* (A76),
Select images (Selectează imagini) în Print set (Set Back
imprimare) (A103),
Erase selected images (Ştergere imagini selectate) în Delete (Ştergere) (A132),
Protect (Protejare) (A132),
Rotate image (Rotire imagine) (A133),
Hide image (Ascunde imaginea) (A133),
Small picture (Imagine mică)* (A78),
Selected images (Imagini selectate) în Copy (Copiere) (A134),
Black border (Margine neagră)* (A79)
• Meniu setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A137)
* Acestea vor fi afişate dacă elementele de meniu sunt selectate când meniul redare a fost afişat din alt mod decât
modul redare (A13).
Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imaginile.

1 Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru alege Erase selected images


fotografia dorită.
• Puteţi să utilizaţi şi selectorul de comandă în loc să apăsaţi J
Meniurile fotografiere, redare şi setare

sau K pe selectorul multiplu.


• Doar o singură imagine poate fi selectată pentru Quick
retouch (Retuşare rapidă), D-Lighting, Rotate image (Rotire Back
imagine), Small picture (Imagine mică), Black border
(Margine neagră) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare). Treceţi la pasul 3.
• Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h)
pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi.

2 Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (Activat) sau Erase selected images


OFF (Dezactivat) (sau numărul de copii).
• Atunci când este selectat ON (Activat), pe imaginea curentă
este afişat un semn de bifat. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta
imagini suplimentare.
Back

3 Apăsaţi butonul k pentru a aplica selecţia imaginilor.

130
Opţiuni redare: Meniul redare

b Slide Show (Diapozitive)


Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M b Slide show (Diapozitive)

Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una, într-o
„expunere de diapozitive” automată.

1 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Start Slide show


(Pornire) şi apăsaţi butonul k. Pause
• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame
Start
intvl (Interval între cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi Frame intvl
apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Loop
• Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi
Loop (Buclă) şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start
(Pornire). Semnul de bifat (w) va fi adăugat la opţiunea buclă când aceasta este activată.

2 Expunerea de diapozitive începe.


Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii
diapozitivelor:
• Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a vizualiza
fotografiile în ordinea înregistrării sau apăsaţi butonul J
pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat K pentru a avansa rapid sau J pentru a derula.
• Apăsaţi butonul k pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.

Meniurile fotografiere, redare şi setare


3 Alegeţi Terminare sau Reluare.
• Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă,
alegeţi End (Terminare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la Pause
meniul redare. Alegeţi Restart (Reluare) pentru a reda
diapozitivele din nou.
Restart
End
Frame intvl

B Note privind expunerea de diapozitive


• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A86) incluse în diapozitive.
• Diapozitivele sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar şi atunci când este selectat Loop (Buclă)
(A146).
131
Opţiuni redare: Meniul redare

c Delete (Ştergere)
Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi fotografiile selectate sau toate fotografiile.

Erase selected images (Ştergere imagini selectate)


Ştergeţi fotografiile selectate (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor”
(A130)).
Erase all images (Ştergere toate imaginile)
Ştergeţi toate fotografiile.

B Note privind ştergerea


• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le
şterge.
• Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protect (Protejare)
Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M d Protect (Protejare)
Meniurile fotografiere, redare şi setare

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală.


Selectaţi fotografia şi aplicaţi setarea în ecranul de selecţie a imaginii (pentru mai multe
informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A130)).
Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de
memorie va şterge permanent fişierele protejate (A147).

În modul redare (A9, 72), fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s.

132
Opţiuni redare: Meniul redare

f Rotate Image (Rotire imagine)


Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M f Rotate image (Rotire imagine)

Modificaţi orientarea fotografiilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere.


Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de
ceasornic.
Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180° în orice
direcţie.

Selectaţi o fotografie în ecranul de selecţie a imaginii (A130) şi apăsaţi butonul k pentru a


afişa ecranul rotire imagine. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a roti imaginea la 90°.

Rotate image Rotate image Rotate image

Back Rotate Back Rotate Back Rotate


Rotiţi la 90° în sensul Rotiţi la 90° în sensul
invers al acelor de acelor de ceasornic
ceasornic
Apăsaţi butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu
fotografia.

Meniurile fotografiere, redare şi setare


i Hide Image (Ascunde imaginea)
Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M i Hide image (Ascunde imaginea)

Ascundeţi fotografiile selectate în timpul redării.


Selectaţi fotografia şi aplicaţi setarea în ecranul de selecţie a imaginii (pentru mai multe
informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A130)).
Fotografiile ascunse nu pot fi şterse utilizând opţiunea Delete (Ştergere). Cu toate acestea,
reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge
permanent fişierele ascunse (A147).

133
Opţiuni redare: Meniul redare

h Copy (Copiere)
Apăsaţi butonul d M c (Meniu redare) (A129) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o Copy


opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi butonul k.
• q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card
de memorie.
• r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în
memoria internă.

2 Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. Camera to card


• Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile Selected images
selectate din ecranul de All images
selecţie imagini (A130).
• All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.
Meniurile fotografiere, redare şi setare

B Note privind copierea fotografiilor


• Fişierele în format JPEG, AVI şi WAV pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate.
• Dacă există note vocale (A80) ataşate fotografiilor selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate
împreună cu fotografiile.
• Fişierele audio înregistrate cu ajutorul funcţiei înregistrare voce (A87) pot fi copiate cu ajutorul opţiunii Copy
sound files (Copiere fişiere audio) (A91).
• Fotografiile înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu
pot fi copiate.
• Copiile editate au aceeaşi marcare de protecţie (A132) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare
(A103).
• Fotografiile ascunse (A133) nu pot fi copiate.

C Mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)


Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory
contains no images. (În memorie nu există imagini.). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de
copiere şi copiaţi pe cardul de memorie fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto.

D Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A156).
134
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare
Meniul setare conţine următoarele opţiuni.
c Welcome screen (Ecran de întâmpinare) A137
Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit.
d Date (Dată) A138
Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi de destinaţie.
e Monitor settings (Setări monitor) A141
Reglaţi redarea imaginii după fotografiere şi setările luminozităţii monitorului.
f Date imprint (Imprimare dată) A142
Imprimaţi data pe fotografii.
g Vibration reduction (Reducere vibraţie) A143
Alegeţi dacă se activează sau nu reducerea vibraţiilor când se fotografiază imagini statice.
U Motion detection (Detecţie mişcare) A144
Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi
de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice.
h AF assist (Asistenţă AF) A145
Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF.
u Digital zoom (Zoom digital) A145
Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital.
i Sound settings (Setări sunet) A146
Reglaţi setările pentru sunet.
k Auto off (Oprire automată) A146

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Setaţi perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe.
l/m Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) A147
Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.
n Language (Limbă) A148
Alegeţi limba pentru afişajul monitorului aparatului foto.
o Video mode (Mod video) A148
Reglaţi setările necesare pentru conectarea la TV.
d Blink warning (Avertizare clipire) A149
Alegeţi dacă să fie sau nu detectaţi subiecţii umani care clipesc atunci când fotografiaţi
utilizând funcţia prioritate faţă.
p Reset all (Reiniţializare totală) A151
Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite.
P Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) A154
Reiniţializaţi numerotarea fişierelor.
r Firmware version (Versiune firmware) A154
Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.
135
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Afişarea meniului setare


Alegeţi fila z în ecranul meniu.

1 Apăsaţi butonul d pentru a afişa Shooting menu


ecranul meniu. Image quality
Image size
Optimize image
White balance
ISO sensitivity
Metering

2 Apăsaţi J pe selectorul multiplu. Shooting menu


• Fila va putea fi selectată. Image quality
Image size
Optimize image
White balance
ISO sensitivity
Metering

3 Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z. Set up


Welcome screen
Date
Monitor settings
Date imprint
Vibration reduction
Meniurile fotografiere, redare şi setare

Motion detection

4 Apăsaţi K sau butonul k. Set up


• Elementele meniului de setare vor putea fi selectate. Welcome screen
Date
• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elemente şi a seta
Monitor settings
funcţii în meniuri (A12). Date imprint
• Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi butonul d sau J Vibration reduction
pentru a selecta filele fotografiere sau redare. Motion detection

136
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto.
None (Niciunul) (setare implicită)
Nu se afişează ecranul de întâmpinare.
COOLPIX
Afişează un ecran de întâmpinare.
Select an image (Selectează o imagine)
Selectaţi o fotografie din memoria internă sau de pe cardul de memorie pentru ecranul de
întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selecţie imagini (A130) şi apăsaţi butonul k.
Deoarece fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta va apărea în ecranul de
întâmpinare chiar dacă fotografia originală a fost ştearsă.
• Fotografiile realizate cu Image size (Dimensiune imagine) (A108) de I 3984×2656,
G 3968×2232 şi H 2992×2992 şi fotografiile realizate cu setarea Continuous H (16:9)
(Continuu Î (16:9)) (A58) nu pot fi salvate.
• Nu se pot selecta fotografii reduse la dimensiunea 160 × 120 sau mai mică prin tăiere (A77)
şi prin editarea imaginilor mici (A78).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

137
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Date (Dată)
Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Date (Dată)

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale sau pentru destinaţie.

Date (Dată)
Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente.
Utilizaţi comenzile următoare pentru a modifica data şi ora.
• J K: evidenţiază un element diferit (zi, lună, an, oră, minut şi ordinea în care sunt afişate ziua,
luna şi anul)
• HI: editează elementul evidenţiat
• Butonul k: aplică setarea
Time zone (Fus orar)
w (fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia economisire lumină zi poate fi activată sau
dezactivată din opţiunile pentru fus orar.
Când este selectat x (destinaţie), diferenţa de timp (A140) faţă de fusul orar local (w) este
calculată automat şi se înregistrează data şi ora din regiunea selectată. Opţiunea este utilă în
timpul călătoriilor.
Setarea fusului orar pentru destinaţie
1 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time Date
zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k.
Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Se afişează ecranul cu fusurile orare. 15/05/2009 15:30

Date
Time zone

2 Alegeţi x Travel destination (Destinaţie) şi apoi Time zone


apăsaţi butonul k. 15/05/2009 15:30
• Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea London, Casablanca
selectată curent. Home time zone
Travel destination

138
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

3 Apăsaţi K. Time zone


• Se afişează ecranul de selectare a fusului orar. 15/05/2009 15:30
London, Casablanca

Home time zone


Travel destination

4 Apăsaţi J sau K pentru a alege fusul orar al 10:30 −5:00


destinaţiei. EDT:
New York
• Dacă apăsaţi H într-un fus orar în care este în vigoare setarea
Toronto
economisire lumină zi, în partea superioară a ecranului se
Lima
afişează pictograma W. Se activează funcţia economisire
lumină zi şi se adăugă o oră la ora curentă. Pentru a opri Back
opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I.
• Apăsaţi butonul k pentru a alege fusul orar al destinaţiei. Time zone
• Când este selectat fusul orar al destinaţiei, pictograma Z va fi 15/05/2009 10:30
afişată pe monitor când aparatul foto este în modul EDT:New York
fotografiere. Toronto, Lima
Home time zone
Travel destination

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B Acumulatorul de rezervă
Ceasul intern al aparatului foto utilizează un acumulator diferit de acumulatorul aparatului foto. Acumulatorul de
rezervă se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când adaptorul CA este conectat şi furnizează
energie de rezervă pentru câteva zile după aproximativ zece ore de încărcare.
C w (Home Time Zone) (Fus orar local)
• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi apăsaţi butonul k.
• Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi efectuaţi paşii pentru
setarea x Travel destination (Destinaţie) pentru a seta fusul orar local.
C Timpul de economisire lumină zi
Când timpul de economisire lumină zi porneşte sau se încheie, activaţi sau dezactivaţi opţiunea timp economisire
lumină zi din ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4.
139
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

D Fusuri orare (A20)


Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos.
Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Date (Dată).

UTC +/– Locaţie UTC +/- Locaţie


–11 Midway, Samoa +1 Madrid, Paris, Berlin
–10 Hawaii, Tahiti +2 Athens, Helsinki, Ankara
Moscow, Nairobi, Riyadh,
–9 Alaska, Anchorage +3
Kuwait, Manama
PST (PDT): Los Angeles, Seattle,
–8 +4 Abu Dhabi, Dubai
Vancouver
–7 MST (MDT): Denver, Phoenix +5 Islamabad, Karachi
CST (CDT): Chicago, Houston,
–6 +5,5 New Delhi
Mexico City
EST (EDT): New York, Toronto,
–5 +6 Colombo, Dhaka
Lima
–4 Caracas, Manaus +7 Bangkok, Jakarta
–3 Buenos Aires, Sao Paulo +8 Beijing, Hong Kong, Singapore
–2 Fernando de Noronha +9 Tokyo, Seoul
–1 Azores +10 Sydney, Guam
±0 London, Casablanca +11 New Caledonia
Meniurile fotografiere, redare şi setare

+12 Auckland, Fiji

140
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

e Monitor Settings (Setări monitor)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Monitor settings (Setări monitor)

Modificaţi setările pentru opţiunile de mai jos.


Image review (Redare imagine)
On (Activat) (setare implicită): Imaginea este afişată pe monitor imediat după ce este
fotografiată şi afişajul monitorului revine la modul fotografiere.
Off (Dezactivat): Imaginea nu este afişată după ce este fotografiată.
Brightness (Luminozitate)
Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

141
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

f Date Imprint (Imprimare dată)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi
cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (A104).
Off (Dezactivat) (setare implicită)
Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii.
Date (Dată)
Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune.
Date and time (Dată şi oră)
Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A8) pentru alte setări decât Off
(Dezactivat).
Meniurile fotografiere, redare şi setare

B Imprimarea datei
• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse.
• Datele imprimate când K 640×480 este setat pentru Image size (Dimensiune imagine) (A108) se pot
dovedi dificil de citit. Alegeţi J 1024×768 sau o dimensiune mai mare atunci când utilizaţi funcţia de
imprimare a datei.
• Data este înregistrată utilizând formatul selectat în opţiunea Date (Dată) din meniul de setare (A20, 138).
• Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii (A167).
- Când Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) sunt selectate pentru modul scenă
- Când este selectat Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea mai bună fotografiere) pentru Continuous
(Continuu) (A118)
- Când Auto bracketing (Bracketing automat) (A121) este setat la oricare altă setare decât Off (Dezactivat)
- Când este selectat y (ochi deschişi) (A55)
- Când este selectat modul continuu sport
- În modul film
C Imprimare dată şi Set imprimare
Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF ce acceptă imprimarea
datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi imprimate pe fotografii fără
ca data şi ora să fie imprimate pe acestea, utilizând opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A103).
142
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

g Vibration Reduction (Reducere vibraţie)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Vibration reduction (Reducere vibraţie)

Specificaţi setarea pentru reducere vibraţii pentru fotografierea imaginilor statice.


Reducerea vibraţiilor corectează eficient neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, efect
cunoscut drept tremuratul aparatului foto; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu
zoom sau la viteze reduse de declanşare.
Când folosiţi trepiedul pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, setaţi funcţia
Reducere vibraţie la Off (Dezactivat).

On (Activat) (setare implicită)


Reducerea vibraţiilor este activată pentru fotografierea imaginilor statice. Aparatul foto
detectează şi calculează mişcările de rotire panoramică atunci când se reduce tremuratul
aparatului foto.
Când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare, de exemplu, reducerea vibraţiilor
reduce doar mişcarea pe verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panoramare,
reducerea vibraţiilor afectează doar mişcarea orizontală.
Off (Dezactivat)
Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Când este activată reducerea vibraţiilor, setarea curentă este afişată pe monitor în timpul
fotografierii (dacă este selectat Off (Dezactivat), nu se afişează nicio pictogramă pentru setarea

Meniurile fotografiere, redare şi setare


curentă) (A8).

B Note privind reducerea vibraţiilor


• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după pornirea aparatului foto sau când aparatul foto
intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi până când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia.
• Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat
după fotografiere pot apărea neclare.
• Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite
situaţii.

D Compensarea filmelor prin VR electronic


Pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto atunci când înregistraţi alte filme decât filmele cu
fotografiere secvenţială, activaţi Electronic VR (VR electronic) (A84) din meniul film (A82).
143
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

U Motion Detection (Detecţie mişcare)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Motion detection (Detecţie mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de
mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice.
Auto (Automat)
Când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, viteza
declanşare este mărită pentru a reduce efectele provocate de acestea.
Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare.
• Când se utilizează bliţul de umplere
• Când sunt utilizate moduri scenă specifice (A41 până la 47)
• Când se utilizează modurile de fotografiere A, B, C, D, E sau F
• Când este selectat modul continuu sport.
Off (Dezactivat) (setare implicită)
Detecţia mişcării nu va fi aplicată.

Când detecţia mişcării este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (dacă
este selectat Off (Dezactivat), nu se afişează nicio pictogramă pentru setarea curentă) (A8).
Pictograma detecţie mişcare va străluci în culoarea verde când aparatul foto detectează vibraţii
şi măreşte viteza de declanşare.
Meniurile fotografiere, redare şi setare

B Note referitoare la detecţia mişcării


• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul
aparatului foto sau de mişcarea subiectului.
• Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat.
• Fotografiile efectuate pot deveni granulate.
144
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

h AF Assist (Asistenţă AF)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF.


Auto (Automat) (setare implicită)
Iluminarea asistenţă AF este utilizată pentru a sprijini operaţiunea de focalizare atunci când
subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ
4 m în poziţia cu unghi larg maxim şi de aproximativ 2,2 m în poziţia de telefotografie maximă.
Cu toate acestea, reţineţi că pentru anumite moduri scenă, dispozitivul de iluminare asistenţă
AF se dezactivează automat (A41 până la 46) chiar dacă este setat pe Auto (Automat).
Off (Dezactivat)
Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea
este deficitară.

u Digital Zoom (Zoom digital)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital.


On (Activat) (setare implicită)
Când este folosit zoomul optic al aparatului foto la poziţia maximă, prin rotirea şi menţinerea

Meniurile fotografiere, redare şi setare


controlului zoomului la g (i) se declanşează zoomul digital (A27).
Crop (Tăiere)
Limitaţi utilizarea zoomului digital la distanţe la care calitatea imaginii nu are de suferit.
Off (Dezactivat)
Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

B Note privind Zoomul digital


• Atunci când este activat zoomul digital, modul zonă AF este setat la Center (Centru) (A122).
• Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii.
- Când modul de focalizare (A36) este setat pe E (focalizare manuală).
- Când se utilizează a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) (A54)
- Când Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) sau Fireworks show (Spectacol artificii) sunt
selectate pentru modul scenă
- Când este selectat modul Selector automat scene
- Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat în modul Continuous (Continuu) (A118)
- Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (zoomul digital de până la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării
unui film, exceptând filmele cu fotografiere secvenţială)
• La măriri cuprinse între 1,2× şi 1,8×, opţiunea Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Axat pe
centru), iar la măriri cuprinse între 2,0× şi 4,0×, este setată la Spot.
145
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

i Sound Settings (Setări sunet)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet.


Button sound (Sunet buton)
Setaţi sunetul butonului la On (Activat) (setare implicită) sau Off (Dezactivat). Se va auzi un
semnal sonor când operaţiile se încheie cu succes, două semnale sonore când aparatul foto
focalizează pe subiect şi trei semnale sonore când se detectează o eroare. Va fi redat de
asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit.
Shutter sound (Sunet declanşare)
Alegeţi setarea pentru sunetul de declanşare dintre On (Activat) (setare implicită) sau Off
(Dezactivat).

k Auto Off (Oprire automată)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Auto off (Oprire automată)

Dacă nu sunt efectuate operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate, monitorul se va opri,
iar aparatul foto va intra în modul de veghe (A19) pentru a reduce descărcarea
acumulatorilor. Indicatorul luminos aparat pornit va clipi în modul de veghe. Aparatul foto se
Meniurile fotografiere, redare şi setare

va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune.
Alegeţi durata de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe dacă nu sunt
efectuate operaţiuni, dintre 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

C Anularea modului veghe


Anulaţi modul de veghe şi reactivaţi monitorul apăsând comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul
c sau rotind selectorul de moduri.

B Note privind Oprire automată


Durata după care monitorul intră în modul de veghe este după cum urmează.
• Când se afişează meniurile: trei minute
• În timpul redării dispozitivelor: maximum 30 de minute
• Când adaptorul CA este conectat: 30 de minute
146
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/


Formatare card)
Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Format memory (Formatare memorie)/
Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.
Formatarea memoriei interne Format memory
Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie All images will
din aparatul foto. În meniul setare apare opţiunea Format be deleted! OK?
memory (Formatare memorie).
No
Format

Formatarea unui card de memorie Format card


Atunci când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, All images will
opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de be deleted! OK?
setare.
No
Format

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie


• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie duce la ştergerea permanentă a tuturor datelor. Aveţi
grijă să transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de formata.
• Nu opriţi aparatul foto, nu deconectaţi adaptorul CA, nu scoateţi capacul camerei acumulatorului/cardului de
memorie în timpul formatării.
• Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în acest aparat foto, asiguraţi-vă că
le formataţi utilizând acest aparat foto.
147
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

n Language (Limbă)
Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajele aparatului foto.
Cehă Poloneză
Daneză Portugheză
Germană Rusă
(setare implicită) Finlandeză
Spaniolă Suedeză
Greacă Turcă
Franceză Arabă
Indoneziană Chineză simplificată
Italiană Chineză tradiţională
Maghiară Japoneză
Olandeză Coreeană
Norvegiană Thai

o Video Mode (Mod video)


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Video mode (Mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la TV.


Alegeţi NTSC sau PAL.

148
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Blink warning (Avertizare clipire)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Blink warning (Avertizare clipire)

Alegeţi dacă să fie sau nu detectaţi subiecţii umani cu ochii închişi atunci când fotografiaţi
utilizând funcţia prioritate faţă (A123) în alt mod decât a cronometru zâmbet/y ochi
deschişi (A54).
On (Activat) (setare implicită)
Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi
la puţin timp după recunoaşterea figurilor şi fotografierea lor, pe monitor va apărea ecranul Did
someone blink? (A clipit cineva?).
Figura subiectului uman care ar fi putut avea ochii închişi este încadrată cu o margine galbenă.
Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în ecranul Did someone blink?
(A clipit cineva?)” (A150).
Off (Dezactivat)
Avertizarea de clipire nu intră în vigoare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B Note referitoare la funcţia Avertizare clipire


• Aparatul foto nu aplică funcţia Avertizare clipire în următoarele situaţii.
- Când se utilizează a (cronometru zâmbet) (A54)
- Când Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă
16) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) sunt selectate pentru Continuous (Continuu)
- Când modul de focalizare este setat la p (primplan macro)
• Când funcţia y (ochi deschişi) este utilizată pentru fotografiere, setarea pentru Blink warning (Avertizare
clipire) este ignorată şi în momentul în care se detectează figuri zâmbitoare, aparatul foto realizează două
fotografii şi alege imaginea în care ochii subiecţilor sunt deschişi.
149
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Operaţiuni în ecranul Did someone blink?


(A clipit cineva?)
Când ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) apare pe Did someone blink?
monitor în timp ce se fotografiază utilizându-se oricare alte
moduri decât a (cronometru zâmbet)/y (ochi deschişi)
(A55), următoarele operaţii pot fi efectuate.
Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă
timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Exit

Pentru Utilizaţi Descriere


Mărirea şi afişarea figurii
g (i) Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i).
detectate
Revenirea la modul
redare cadru întreg f (h ) Rotiţi controlul zoomului spre f (h).

Dacă aparatul foto detectează mai mult de un subiect


Selectarea figurii ce va fi
uman care clipeşte, apăsaţi J sau K în timpul zoomului de
afişată
redare pentru a afişa alte figuri.

Ştergerea fotografiei
l Apăsaţi butonul l.
realizate
k
Revenirea la modul
Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare.


fotografiere

150
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

p Reset All (Reiniţializare totală)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializează), setările aparatului foto vor fi restabilite la
valorile implicite.
Meniu pop-up
Opţiune Valoare implicită
Flash mode (Mod bliţ) (A32) Auto (Automat)
Self-timer (Autodeclanşator)/Smile timer (Cronometru
zâmbet)/Blink proof (Ochi deschişi) (A35, 54) OFF (Dezactivat)

Focus mode (Mod focalizare) (A36) Autofocus (Focalizare automată)


Exposure compensation (Compensare expunere) (A39) 0.0

Fotografierea în modul scenă


Opţiune Valoare implicită
Scene menu (Meniu scenă) (A40) Portrait (Portret)
White balance (Balans de alb) în modul Alimente (A48) Centru

Meniu film

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Opţiune Valoare implicită
Movie options (Opţiuni film) (A82) TV movie 640P (Film TV 640P)
Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP)
30 s
(A84)
Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A83) Single AF (AF unic)
Electronic VR (VR electronic) (A84) On (Activat)

Meniu continuu sport


Opţiune Valoare implicită
High speed continuous shooting (Fotografiere continuă
Continuous H (Continuu Î)
rapidă) (A58)
Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) (A58) Off (Dezactivat)
Image quality (Calitate imagine) (A58) Normal (Normală)
Image size (Dimensiune imagine) (A58) C 2048×1536

151
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Meniu fotografiere
Opţiune Valoare implicită
Image quality (Calitate imagine) (A107) Normal (Normală)
Image size (Dimensiune imagine) (A108) F 4000×3000
Optimize image (Optimizare imagine) (A111) Normal (Normală)
Contrast: Auto (Automat)
Custom (Personalizat) în Optimize image (Optimizare Image sharpening (Clarificare imagine):
imagine) (A112) Auto (Automat)
Saturation (Saturaţie): Auto (Automat)
Contrast: Auto (Automat)
Image sharpening (Clarificare imagine):
Auto (Automat)
Custom (Personalizat) din Black-and-white (Alb-negru)
Monochrome filter (Filtru monocrom):
din Optimize image (Optimizare imagine) (A113)
None (Niciunul)
B&W + color (Alb-negru + color): OFF
(Dezactivat)
White balance (Balans de alb) (A114) Auto (Automat)
ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A116) Auto (Automat)
Fixed range auto (Auto rază fixă) (A116) ISO 64-100
Metering (Măsurare) (A117) Matrix (Matrice)
Continuous (Continuu) (A118) Single (Unic)
Meniurile fotografiere, redare şi setare

Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator)


30 s
(A119)
Auto bracketing (Bracketing automat) (A121) Off (Dezactivat)
AF area mode (Mod zonă AF) (A122) Auto (Automat)
Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A125) Single AF (AF unic)
Flash exp. comp. (Comp. exp. bliţ) (A125) 0.0
Noise reduction (Reducere zgomot) (A126) Auto (Automat)
Distortion control (Control distorsiune) (A126) Off (Dezactivat)
Active D-Lighting (D-Lighting activ) (A70) Off (Dezactivat)

152
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Meniu setare
Opţiune Valoare implicită
Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A137) None (Niciunul)
Image review (Redare imagine) (A153) On (Activat)
Brightness (Luminozitate) (A153) 3
Date imprint (Imprimare dată) (A142) Off (Dezactivat)
Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A143) On (Activat)
Motion detection (Detecţie mişcare) (A144) Off (Dezactivat)
AF assist (Asistenţă AF) (A145) Auto (Automat)
Digital zoom (Zoom digital) (A145) On (Activat)
Button sound (Sunet buton) (A146) On (Activat)
Shutter sound (Sunet declanşare) (A146) On (Activat)
Auto off (Oprire automată) (A146) 1 min
Blink warning (Avertizare clipire) (A149) On (Activat)

Altele
Opţiune Valoare implicită
Paper size (Dimensiune hârtie) (A99, 100) Default (Implicit)

Meniurile fotografiere, redare şi setare


Slide show (Diapozitive) (A131) 3s

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A156) din
memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Dacă toate fotografiile
(A132) sunt şterse înainte de selectarea Reset all (Reiniţializare totală), numărul fişierului
pentru următoarea imagine fotografiată va începe de la 0001.
• Următoarele setări nu vor reveni la setările implicite, chiar dacă se efectuează o Reset all
(Reiniţializare totală).
Meniu fotografiere: Presetarea manuală a datelor pentru White balance (Balans de alb) (A115)
Meniu setare: Date (Dată) (A138), Language (Limbă) (A148) şi Video mode (Mod video)
(A148)
• Setări utilizator care au fost salvate la modurile E şi F de pe selectorul de moduri nu vor fi
reiniţializate la setările implicite atunci când se efectuează Reset all (Reiniţializare totală). Pentru
a readuce aceste setări la valorile implicite, utilizaţi Reset user settings (Reiniţializează setări
utilizator) (A69).
153
Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

P Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Reset file numbering (Reiniţializează
numerotare fişiere)

Dacă este selectat Yes (Da), numărătoarea secvenţială a numerelor fişierelor va fi reiniţializată
(A156). După resetare va fi creat un dosar nou, iar numărul fişierului pentru următoarea
imagine fotografiată va începe de la 0001.

B Note referitoare la Reiniţializarea numerotării fişierelor


• Opţiunea Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu poate fi utilizată dacă modul scenă este
setat la Panorama assist (Asistenţă panoramă) sau Voice recording (Înregistrare voce) şi dacă fotografierea cu
temporizator este aleasă pentru Continuous (Continuu) când sunt folosite modurile de fotografiere A, B, C,
D, E sau F. Pentru Panorama assist (Asistenţă panoramă) şi Intvl timer shooting (Fotografiere cu
temporizator) va fi creat un dosar nou, iar numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”.
(A156, 157).
• Reiniţializarea numerotării fişierelor nu poate fi aplicată când numărul dosarului atinge 999 şi în dosar există
imagini. Introduceţi un card de memorie nou sau formataţi memoria internă/cardul de memorie.

r Firmware Version (Versiune firmware)


Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A135) M Firmware version (Versiune firmware)
Meniurile fotografiere, redare şi setare

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.

COOLPIX P90 Ver.X.X

Back

154
Note tehnice
Accesorii opţionale

Acumulator
Acumulator Li-ion EN-EL5
reîncărcabil
Încărcător acumulator Încărcător acumulator MH-61
Adaptor CA EH-62A (conectaţi ca în imagine)
1 2 3

Adaptor CA

Asiguraţi-vă de trecerea cablului conectorului de alimentare prin deschidere


înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de
memorie. Nerespectarea acestei precauţii poate cauza deteriorarea capacului
camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.
Cablu USB Cablu USB UC-E6
Cablu A/V Cablu audio video EG-CP14
Capac obiectiv Capac obiectiv LC-CP19

Carduri de memorie aprobate


Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea
cu acest aparat foto.
• Pot fi utilizate toate cardurile de tipul şi capacitatea respective, indiferent de viteză.
SanDisk 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2
TOSHIBA 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2
Panasonic 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2
Lexar 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2
*1 În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar,
verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB.
Note tehnice

*2 Conform SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau
cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă SDHC.

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii
privind cardurile de mai sus.
Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai recente informaţii privind cardurile aprobate.

155
Numele fişierelor şi dosarelor
Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor vocale li se atribuie nume de fişiere după
cum urmează.
DSCN0001.JPG

Identificator (nu este afişat pe monitorul Extensie (semnifică tipul fişierului)


aparatului foto) Imagini statice .JPG
Imagini statice originale (inclusiv Filme .AVI
notele vocale ataşate), filme, DSCN
Note vocale,
înregistrări voce .WAV
înregistrări de voce
Copii tăiate (inclusiv notele
RSCN
vocale ataşate) Număr fişier (atribuit automat în ordine
Copii mici (inclusiv notele vocale crescătoare, începând cu „0001”)
SSCN
ataşate)
Copii cu Retuşare rapidă, D-
Lighting sau Margine neagră FSCN
(inclusiv notele vocale ataşate)
Filme cu fotografiere secvenţială INTN

• Fişierele sunt stocate în dosare denumite cu un număr de dosar urmat de un identificator


format din cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru
fotografii realizate cu Panorama assist (Asistenţă panoramă) (de ex. „101P_001”; A50),
„INTVL” pentru fotografiere cu temporizator (de ex. „101INTVL”; A119), „SOUND” pentru
înregistrări voce (de ex. „101SOUND”; A87) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de
ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999 sau numerotarea
fişierelor se reiniţializează, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite
automat începând cu „0001.”
• Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la
care sunt ataşate.
• Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere) ➝ Selected images (Imagini selectate) sau Copy
sound files (Copiere fişiere audio) ➝ Selected files (Fişiere selectate) sunt copiate în
dosarul curent, unde le sunt atribuite numere de fişier noi în ordine ascendentă, începând
cu cel mai mare număr de fişier din memorie. Copy (Copiere) ➝ All images (Toate
Note tehnice

imaginile) şi Copy sound files (Copiere fişiere audio) ➝ Copy all files (Copiere toate
fişierele) copiază toate dosarele din mediul sursă; numele fişierelor nu se schimbă, dar noile
numere de dosar sunt atribuite în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de
dosar stocat în mediul de destinaţie (A91, 134).

156
Numele fişierelor şi dosarelor

• Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul conţine deja 200 de
fotografii, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului
curent, de fiecare dată când este făcută o fotografie. Dacă dosarul curent este numerotat cu
999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie este numerotată 9999, nicio altă fotografie
nu poate fi realizată până la formatarea (A147) memoriei interne sau a cardului de
memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.

Note tehnice

157
Întreţinerea aparatului foto
Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele
precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B Păstraţi uscat
Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B Nu scăpaţi
Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare


Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste
părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto
sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de
geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp


Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când
utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD,
producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice


Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii
electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse
de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe
cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B Evitaţi modificările bruşte de temperatură


Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot
provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi
dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare


Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse.
Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei
Note tehnice

produsului sau a circuitelor interne.

158
Întreţinerea aparatului foto

C Acumulator
• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu
continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare
sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat
când faceţi fotografii la ocazii importante.
• Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. În cazul nerespectării acestei
precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia.
• Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 şi 35 °C. Dacă temperatura
acumulatorului este între 0 şi 10 °C sau între 45 şi 60 °C, capacitatea de încărcare se poate reduce. Acumulatorul
nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau peste 60 °C.
• Dacă se utilizează un acumulator descărcat la temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto să nu pornească.
Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi aveţi pregătiţi acumulatori de rezervă înainte de a ieşi
pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar.
După încălzire, un acumulator rece care nu a putut fi utilizat temporar din cauza randamentului redus îşi poate
recupera o parte din sarcină.
• Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, este posibil ca aparatul foto să nu pornească din cauza contactului
slab. Înainte de utilizare, ştergeţi bornele cu o cârpă curată şi uscată.
• Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi utilizaţi-l până la golire
înainte de a-l scoate pentru depozitare. Fixaţi pe acumulator capacul terminalului livrat şi depozitaţi-l într-o
încăpere răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii
prea calde sau prea reci.
• Atunci când acumulatorul este depozitat, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul
foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros.
• Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorului atunci când nu este
utilizat. Dacă este lăsat instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă aparatul foto nu este folosit,
astfel încât este posibil ca acumulatorul să se descarce excesiv şi să nu mai funcţioneze.
• O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat
la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator nou.
• Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi
acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Note tehnice

159
Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea
Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de
cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un
Obiectiv/ capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a
Vizor îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc,
electronic ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul
obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi
obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.
Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte
Monitor
pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu apăsaţi.
Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi
uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi
Corp nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că
substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt
acoperite de garanţie.
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
Note tehnice

160
Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea
Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins
înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o
perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau
în oricare dintre următoarele locaţii:
• Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare
sau aparate radio
• Expus la temperaturi de sub –10 °C sau peste 50 °C
• Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 %
Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o
dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita
din nou aparatul foto.
C Note privind monitorul
• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o
caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate
utilizând produsul nu vor fi afectate.
• Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
• Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească,
contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

C Note privind petele


Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul
dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare”, nu indică o defecţiune.
În modurile de fotografiere altele decât Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), Continuous H (Continuu Î),
declanşare Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau film, pătarea nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate.
Cu toate acestea, atunci când utilizaţi modurile Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)), Continuous H (Continuu Î),
declanşare Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau film, vă sugerăm să evitaţi fotografierea obiectelor
strălucitoare.
Note tehnice

161
Mesaje de eroare
Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi
soluţiile pentru acestea.
Afişaj Descriere Soluţie A
O
Ceasul nu este setat. Setaţi ceasul. 138
(clipeşte)
Acumulatorul este la un Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi
B 16, 18
nivel scăzut. acumulatorul.
N
Battery exhausted. Acumulator consumat. Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul. 16, 18
(Acumulator consumat.)
Opriţi aparatul foto şi permiteţi
acumulatorului să se răcească înainte de a
relua utilizarea. După cinci secunde, acest
P
Temperatura mesaj va dispărea, monitorul se va opri, iar
Battery temperature high
acumulatorului este indicatorul luminos aparat pornit va clipi 19
(Temperatură ridicată
ridicată. rapid. După ce indicatorul clipeşte timp de
acumulator)
trei minute, aparatul foto se va opri automat,
dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul
de alimentare pentru a-l opri manual.
N
Memory card is write Comutatorul pentru
Glisaţi comutatorul protejare scriere în
protected. (Cardul de protecţie la scriere este în 23
poziţia „scriere”.
memorie este protejat la poziţia „blocat”.
scriere.)
P
This card cannot be used.
(Acest card nu poate fi • Utilizaţi un card aprobat. 155
utilizat.) Eroare la accesarea • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. 22
cardului de memorie. • Confirmaţi introducerea corectă a 22
P cardului de memorie.
This card cannot be read.
(Acest card nu poate fi citit.)
P
Card is not formatted. Cardul de memorie nu a
Format card? (Cardul nu este fost formatat pentru Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k
23
formatat. Formataţi cardul?) utilizarea cu acest aparat pentru a formata cardul de memorie.
Note tehnice

No (Nu) foto.
Yes (Da)
• Alegeţi o calitate mai scăzută a imaginii 107, 108
sau o dimensiune mai mică a imaginii.
N • Ştergeţi fotografii sau fişiere audio. 30, 86,
Cardul de memorie este
Out of memory. (Memorie 90, 132
plin.
epuizată.) • Înlocuiţi cardul de memorie. 22
• Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi 22
memoria internă.
162
Mesaje de eroare

Afişaj Descriere Soluţie A


Eroare la înregistrarea Formataţi memoria internă sau cardul de
147
fotografiei. memorie.
• Înlocuiţi cardul de memorie. 22
Aparatul foto nu mai are
• Formataţi memoria internă sau cardul 147
numere de fişier.
de memorie.
P Fotografiile realizate cu Image size
Image cannot be saved. (Dimensiune imagine) de I 3984×2656,
(Imaginea nu poate fi G 3968×2232 şi H 2992×2992,
Fotografia nu poate fi 58, 77,
salvată.) fotografiile realizate cu setarea Continuous
utilizată pentru ecranul 78, 107,
H (16:9) (Continuu Î (16:9)) şi copiile create
de întâmpinare. 108
la o dimensiune de 160 × 120 sau mai mică
utilizându-se funcţiile tăiere sau imagine
mică nu pot fi salvate.
Nu există spaţiu suficient
Ştergeţi fotografii din destinaţie. 132
pentru salvarea unei copii.
P • Înlocuiţi cardul de memorie. 22
Aparatul foto nu mai are
Sound file cannot be saved. • Formataţi memoria internă sau cardul 147
numere de fişier.
(Fişierul audio nu poate fi salvat.) de memorie.
N
One or more subjects may A fost salvată o imagine
have closed their eyes. (Este care conţine subiecţi care Verificaţi rezultatele în modul redare. 55
posibil ca unul sau mai mulţi clipesc.
subiecţi să fi închis ochii.)
• Selectaţi o fotografie care acceptă 74
N
funcţiile retuşarea rapidă, D-Lighting,
Image cannot be modified. Fotografia selectată nu
tăiere, imagine mică sau margine neagră.
(Imaginea nu poate fi poate fi editată.
• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru –
modificată.)
filme.
N Eroare de expirare a
Cannot record movie. (Filmul timpului alocat la Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai
155
nu poate fi înregistrat.) mare de scriere.
înregistrarea filmului.
N
Cannot reset file numbering. Nu mai pot fi create Introduceţi un card de memorie nou sau
22, 147,
(Nu se poate reiniţializa dosare. formataţi memoria internă ori cardul de
154
memorie.
Note tehnice

numerotarea fişierelor.)

N Pentru a copia fişiere imagine sau fişiere


Memory contains no Nu există nicio fotografie
audio din memoria internă pe cardul de
images. (În memorie nu în memoria internă sau 134
memorie, apăsaţi butonul d. Se va afişa
există imagini.) pe cardul de memorie.
Copy (Copiere).
N
Nu există fişiere audio Verificaţi dacă a fost selectată opţiunea de
No sound file. (Niciun fişier 89
care să fie copiate. copiere corectă.
audio.)
163
Mesaje de eroare

Afişaj Descriere Soluţie A


N
File contains no image data. Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest
(Fişierul nu conţine date imagine.) aparat foto.
Fişierul nu a fost creat cu
Vizualizaţi fişierul pe computer sau pe alt –
P acest aparat foto.
dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea
This file cannot be played back. sau editarea acestui fişier.
(Acest fişier nu poate fi redat.)

Fotografia nu poate fi
– 131
N redată ca diapozitiv.
All images are hidden. (Toate Toate imaginile din memoria
imaginile sunt ascunse.) internă/de pe cardul de Dezactivaţi setarea Hide image (Ascunde
133
imaginea) pentru a vizualiza imaginile.
memorie sunt ascunse.
N
This image cannot be
deleted. (Această imagine Fotografia este protejată. Dezactivaţi protecţia. 132
nu poate fi ştearsă.)

N
Travel destination is in the Destinaţia este în acelaşi
current time zone. (Destinaţia fus orar ca şi zona locală. – 140
este în fusul orar curent.)

P
Mode dial is not in the proper Selectorul de moduri se Rotiţi selectorul de moduri până în dreptul
10
position. (Selectorul de moduri află între două moduri. modului dorit.
nu se află în poziţia adecvată.)
N Bliţul încorporat nu este
Press the flash pop-up button ridicat în timpul modurilor
Apăsaţi butonul m (ridicare bliţ) pentru a 33, 42,
to raise the flash. (Apăsaţi scenă Night portrait
ridica bliţul încorporat. 46
butonul de ridicare a bliţului (Portret de noapte) sau
pentru a ridica bliţul.) Backlight (Iluminare fundal).
Bliţul încorporat nu este Apăsaţi butonul X (ridicare bliţ) pentru a
N
ridicat în timpul utilizării ridica bliţul încorporat. Dacă nu doriţi să
The flash is lowered. (Bliţul este 7, 52
modului Selector utilizaţi bliţul, aparatul foto poate fotografia
coborât.)
automat scene. în mod normal cu bliţul coborât.
Note tehnice

Q
Lens error. (If the lens cap is
attached, turn the camera off, Scoateţi capacul obiectivului dacă încă mai
remove the lens cap, and turn este ataşat, opriţi aparatul foto şi porniţi-l
the camera on.) (Eroare obiectiv.) Eroare obiectiv. din nou. Dacă eroarea persistă, contactaţi 19
(În cazul în care capacul vânzătorul sau reprezentantul de service
obiectivului este ataşat, opriţi autorizat Nikon.
aparatul foto, scoateţi capacul
obiectivului şi porniţi aparatul.)

164
Mesaje de eroare

Afişaj Descriere Soluţie A


P
Cablu USB deconectat în Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou
Communications error 94, 98
timpul imprimării. cablul.
(Eroare comunicaţii)
Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi
În circuitul intern al din nou acumulatorul şi porniţi aparatul.
System error (Eroare sistem)
aparatului foto a avut loc Dacă eroarea persistă, contactaţi 19
Q
o eroare. vânzătorul sau reprezentantul de service
autorizat Nikon.
PR
Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi
Printer error: check printer
problema, selectaţi Resume (Reluare) şi
status. (Eroare imprimantă: Eroare la imprimantă. -
apăsaţi butonul k pentru a relua
verificaţi starea
imprimarea.*
imprimantei.)
PR
În imprimantă nu este Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi
Printer error: check paper
încărcată hârtie de Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k -
(Eroare imprimantă: verificaţi
dimensiunea specificată. pentru a relua imprimarea.*
hârtia)
PR
Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume
Printer error: paper jam Hârtia s-a blocat în
(Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a -
(Eroare imprimantă: blocaj imprimantă.
relua imprimarea.*
hârtie)
PR
Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi
Printer error: out of paper Imprimanta nu este
Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k -
(Eroare imprimantă: hârtie încărcată cu hârtie.
pentru a relua imprimarea.*
epuizată)
PR
Verificaţi cerneala, selectaţi Resume
Printer error: check ink
Eroare cerneală. (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a -
(Eroare imprimantă: verificaţi
relua imprimarea.*
cerneala)
PR
Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi
Printer error: out of ink Cartuşul de cerneală este
Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k -
(Eroare imprimantă: cerneală gol.
pentru a relua imprimarea.*
epuizată)
PR
A apărut o eroare
Note tehnice

Printer error: file corrupt Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi


generată de fişierul -
(Eroare imprimantă: fişier butonul k pentru a anula imprimarea.
imagine.
corupt)
* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

165
Localizarea defecţiunilor
Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme
obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Consultaţi numerele paginilor din ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.
Afişaj, setări şi sursă de alimentare
Problema Cauza/Soluţia A
• Aparatul foto este oprit. 19
• Acumulatorul este consumat. 24
• Mod veghe pentru economisire energie: Apăsaţi comutatorul de 19, 31
alimentare, butonul de declanşare sau butonul c ori rotiţi
Pe monitor şi pe
selectorul de moduri pentru a anula modul de veghe.
vizorul electronic nu
• Monitorul şi vizorul electronic nu pot fi utilizate în acelaşi timp. 14
se afişează nimic.
Apăsaţi butonul x pentru a alterna între afişaje.
• Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. 93
• Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul audio/video. 92
• Înregistrare de film cu fotografiere secvenţială în derulare. 84, 119
• Iluminarea ambientală este prea strălucitoare: utilizaţi vizorul 14
Monitorul este dificil electronic sau mutaţi-vă într-un loc mai întunecos.
de citit. • Reglaţi luminozitatea monitorului. 141
• Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. 160
Vizorul electronic
Reglaţi controlul de ajustare dioptrii. 14
este ilizibil.
Afişajul nu poate • Nu puteţi comuta afişajul în următoarele situaţii:
comuta la monitor - Când înregistraţi sau redaţi filme 81, 86
(sau la vizorul - Când înregistraţi sau redaţi note vocale sau înregistrări voce 80, 87, 89
electronic) atunci - Când aparatul foto este conectat la o imprimantă 97
când este apăsat - Când sunt afişate ecranele de ştergere a imaginii 30, 31
butonul x. • Nu puteţi comuta afişajul când se afişează anumite mesaje de eroare. 162
Aparatul foto se • Acumulatorul este consumat. 24
opreşte fără • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. 19
avertizare. • Acumulatorul este rece. 159
• Fotografiile care au fost înregistrate înainte de setarea ceasului 20, 138
intern sau când indicatorul „Dată nesetată” clipea în timpul
fotografierii vor avea marcată data şi ora „00/00/0000 00:00”;
Data şi ora înregistrării
filmele şi înregistrările voce vor fi datate „01/01/09 00:00”. Setaţi
nu sunt corecte.
data şi ora corecte utilizând Date (Dată) în meniul setare.
Note tehnice

• Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai 138
corecte şi resetaţi conform necesităţilor.
Datele despre fotografiere şi informaţiile despre fotografie ar putea fi
Pe monitor nu este
ascunse. Apăsaţi butonul s până când se afişează datele despre 15
afişat niciun indicator.
fotografiere sau informaţiilor despre fotografie.

166
Localizarea defecţiunilor

Problema Cauza/Soluţia A
Date imprint
(Imprimare dată) nu Date (Dată) nu a fost setată. 20, 138
este disponibil.
Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii.
• Când Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă 45, 47
Data nu apare pe panoramă) sunt selectate în modul scenă.
fotografii nici atunci • Când este selectat Continuous (Continuu) sau BSS (Selector cea 118
când este activată mai bună fotografiere) pentru Continuous (Continuu)
opţiunea Date • Când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat la oricare 121
imprint (Imprimare altă setare decât Off (Dezactivat)
dată). • Când este selectat y (ochi deschişi) 55
• Când este selectat modul continuu sport 56
• Filme 81
Setările aparatului Acumulatorul de rezervă este consumat, toate setările au fost
139
foto se reiniţializează. restabilite la valorile implicite.
• Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu 154, 156
poate fi aplicată când numărul dosarului atinge 999 şi în dosar
există imagini. Schimbaţi cardul de memorie sau formataţi
memoria internă/cardul de memorie.
Reiniţializarea • Reset file numbering (Reiniţializează numerotare fişiere) nu 154, 156
numerotării fişierelor poate fi realizată dacă modul scenă este setat la Panorama assist
nu poate fi efectuată. (Asistenţă panoramă) sau Voice recording (Înregistrare voce) şi
dacă Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) este
setată pentru Continuous (Continuu) când sunt folosite
modurile de fotografiere A, B, C, D, E sau F.
Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi
Monitorul se opreşte,
permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea.
iar indicatorul
După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va 19
luminos aparat pornit
opri automat, dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul de
clipeşte rapid.
alimentare pentru a-l opri manual.
Aparate foto controlate electronic
În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate
opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri, acest fenomen este provocat de o
puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul,
apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau
Note tehnice

reprezentantul de service autorizat Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa


cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în
memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja
înregistrate nu vor fi afectate.

167
Localizarea defecţiunilor

Fotografiere
Problema Cauza/Soluţia A
• Apăsaţi c sau butonul de declanşare când aparatul foto este în 30
modul redare.
Nu se fotografiază
• Când se afişează meniurile, apăsaţi butonul d. 13
când este apăsat
• Acumulatorul este consumat. 24
butonul de
• Bliţul încorporat nu este ridicat în timpul modurilor scenă Night 33, 42, 46
declanşare.
portrait (Portret de noapte) sau Backlight (Iluminare fundal).
• Atunci când indicatorul clipeşte, bliţul se încarcă. 34
• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu 29
subiectul vizat.
• Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare la Auto (Automat). 145
Aparatul foto nu
• Subiectul nu este în zona de focalizare atunci când butonul de 28, 122
poate focaliza.
declanşare este apăsat până la jumătate.
• Modul de focalizare este setat pe E (focalizare manuală). 36, 38
• Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. 24
• Utilizaţi bliţul. 32
• Utilizaţi reducerea vibraţiilor şi detecţia mişcării. 143
Fotografiile sunt
• Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). 118
neclare.
• Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (utilizaţi-l 35
împreună cu autodeclanşatorul, pentru rezultate optime).
În fotografiile făcute
cu bliţ apar pete Bliţul se reflectă din particulele din aer. Setaţi bliţul pe W (dezactivat). 32
luminoase.
• Bliţul este setat pe W (dezactivat). 32
• Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. 40
• Este selectat y (ochi deschişi). 55
• Modul focalizare este setat pe B (infinit). 36
• Când este selectat modul continuu sport. 56
Bliţul nu se • Modul D este selectat (cu excepţia Time-lapse movieP (Film 81
declanşează. fotografiere secvenţialăP)
• Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) 118
sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru
Continuous (Continuu) în meniul fotografiere.
• Când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat la oricare 121
altă setare decât Off (Dezactivat).
Note tehnice

Zoomul optic nu
Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor. 81
poate fi folosit.

168
Localizarea defecţiunilor

Problema Cauza/Soluţia A
• Off (Dezactivat) este selectat pentru Digital zoom (Zoom digital) 145
în meniul de setare.
• Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii.
- Când modul de focalizare este setat pe E (focalizare manuală). 36, 38
- Sunt utilizate a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) 54, 55
- Când Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) sau 41, 42, 46
Zoomul digital nu
Fireworks show (Spectacol artificii) sunt selectate pentru modul scenă
poate fi folosit.
- Când este ales Selector automat scene 52
- Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat 118
pentru Continuous (Continuu)
- Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (zoomul digital de până 81
la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor, cu excepţia
filmelor Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP)
• Dimensiunea imaginii nu poate fi reglată când Multi-shot 16 118
(Declanşare multiplă 16) este selectată pentru Continuous
(Continuu).
Image size
• Când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la 3200 sau 58, 116
(Dimensiune
6400 ori în timpul modului continuu sport, F 4000×3000,
imagine) nu este
E 3264×2448, D 2592×1944, I 3984×2656,
disponibilă.
G 3968×2232 şi H 2992×2992 nu pot fi selectate.
• Dimensiunea imaginii nu poate fi reglată când Continuous H 58
(16:9) (Continuu Î (16:9)) este selectat.
• Off (Dezactivat) este selectat pentru Shutter sound (Sunet declanşare) 146
din opţiunea Sound settings (Setări sunet) din meniul setare.
• Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografiere) sau 118
Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru
Nu se aude niciun
Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere.
sunet când este
• Când Auto bracketing (Bracketing automat) este setat la oricare 121
eliberat
altă setare decât Off (Dezactivat).
declanşatorul.
• Când Museum (Muzeu) este selectat în modul scenă. 45
• Este selectat modul continuu sport. 56
• Este selectat modul D. 81
• Nu blocaţi difuzorul. 5, 26
• Off (Dezactivat) este selectat pentru AF assist (Asistenţă AF) în 145
Dispozitivul iluminare
meniul de setare.
asistenţă AF nu se
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele 145
aprinde.
moduri scenă.
Note tehnice

Fotografiile apar pătate. Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul. 160


Culorile nu sunt
Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină. 114
naturale.

169
Localizarea defecţiunilor

Problema Cauza/Soluţia A
Subiectul este întunecat şi viteza de declanşare este prea mică sau
sensibilitatea ISO este prea mare. Zgomotul poate fi redus prin:
În imagine apar pixeli
• Utilizarea bliţului. 32
strălucitori dispuşi la
• Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mică. 116
întâmplare
• Aplicarea Noise reduction (Reducere zgomot) în meniul 126
(„zgomot”).
fotografiere pentru a corespunde situaţiilor.
• Utilizarea unui mod scenă cu capacitate de reducere a zgomotului. 40
• Bliţul este setat pe W (dezactivat). 32
• Fereastra bliţului încorporat este blocată. 26
• Subiectul se află dincolo de raza bliţului. 32
Fotografiile sunt prea
• Reglaţi compensarea expunerii. 39
întunecate
• Măriţi sensibilitatea ISO. 116
(subexpunere).
• Subiectul este iluminat în fundal. Ridicaţi bliţul încorporat, setaţi 32, 46
modul scenă la Backlight (Iluminare fundal) sau setaţi modul bliţ
pe X (bliţ de umplere) şi apoi efectuaţi fotografia.
Fotografiile sunt prea
strălucitoare Reglaţi compensarea expunerii. 39
(supraexpuse).
Atunci când funcţia V (automat cu reducere ochi roşii) sau „bliţ de
umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii” din modul scenă
Rezultate neaşteptate
Night portrait (Portret de noapte) este aplicată în timpul
obţinute atunci când
fotografierii, în cazuri excepţionale, funcţia Punct fixare ochi roşii
bliţul este setat pe 32, 42
încorporat în aparatul foto poate fi aplicată zonelor care nu sunt
automat cu reducere
afectate de efectul de ochi roşii. Setaţi un alt mod bliţ decât
efect ochi roşii.
V (automat cu reducere ochi roşii) şi selectaţi alt mod scenă decât
Night portrait (Portret de noapte), apoi reluaţi fotografierea.
• Autodeclanşatorul, a (cronometru zâmbet) sau y (ochi deschişi) 35, 54
au fost setate.
• Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu este disponibilă când 126
Aparatul foto nu Noise reduction (Reducere zgomot) sau Distortion control
fotografiază cu (Control distorsiune) sunt setate la On (Activat).
funcţia Declanşare • Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) nu este disponibilă când 113
multiplă 16. setarea Black-and-white (Alb-negru) este aleasă pentru
Optimize image (Optimizare imagine) şi setarea B&W + color
(Alb-negru + color) este activată.
• A fost setat Auto bracketing (Bracketing automat). 121
Note tehnice

Setarea Contrast
pentru opţiunile
Optimize image
(Optimizare imagine) Pentru Active D-Lighting (D-Lighting activ) este selectată o altă
Personalizat şi Black- setare decât Off (Dezactivat) 70, 111
and-white (Alb-negru)
(A113) ➝ Custom
(Personalizat) nu poate
fi reglată.

170
Localizarea defecţiunilor

Redare
Problema Cauza/Soluţia A
• Fişierul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă –
Fişierul nu poate fi
marcă sau model de aparat foto.
redat.
• Înregistrare de film cu fotografiere secvenţială în derulare. 84, 119
Fotografia nu poate fi Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau

mărită. a copiilor tăiate cu dimensiuni de 320 × 240 pixeli sau mai mici.
• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. 86
Nu se pot înregistra • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte 80
sau reda note vocale. aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate
foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.
• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. 86
• Editarea, exceptând funcţia Margine neagră, nu poate fi aplicată 58, 108
fotografiilor efectuate cu Image size (Dimensiune imagine) de
Nu se pot utiliza I 3984×2656, G 3968×2232 şi H 2992×2992 şi fotografiilor
opţiunile Retuşare efectuate cu setarea Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9)).
rapidă, D-Lighting, • Selectaţi o fotografie care acceptă funcţiile retuşarea rapidă, D- 74
Tăiere, Imagine mică Lighting, tăiere, imagine mică sau margine neagră.
sau Margine neagră • Fotografiile efectuate cu o altă marcă sau model de aparat foto nu –
pot fi editate.
• Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda sau transfera pe –
un computer fotografiile editate cu acest aparat.
• Setarea Video mode (Mod video) din meniul setare nu a fost 148
setată corect.
Fotografiile nu se
• Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de 22
afişează pe televizor.
memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile
din memoria internă.
• Aparatul foto este oprit. 24
• Acumulatorul este consumat. 24
• Cablul USB nu este conectat corect. 94
Nikon Transfer nu
• Aparatul foto nu este recunoscut de computer. –
porneşte când
• Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu 93
aparatul foto este
aparatul foto.
conectat.
• Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat. –
Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi
informaţiile de ajutor din Nikon Transfer.
Note tehnice

Fotografiile de Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de


imprimat nu sunt memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea 22
afişate. fotografiilor din memoria internă.
Nu se poate selecta Dimensiunea hârtiei nu poate fi selectată din aparatul foto dacă
dimensiunea hârtiei imprimanta nu suportă dimensiunile de hârtie utilizate de aparatul
99, 100
prin intermediul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea hârtiei.
aparatului foto. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii.

171
Specificaţii
Aparat foto digital Nikon COOLPIX P90
Tip Aparat foto digital compact
Pixeli efectivi 12,1 milioane
Senzor imagine 1/2,33-in. CCD; număr total pixeli: aprox. 12,7 milioane
Obiectiv Zoom optic 24×, obiectiv NIKKOR
4,6-110,4 mm (echivalent cu unghiul imagine în format de 35 mm [135]:
Distanţă focală
26-624 mm)
f/-număr f/2,8-5
Construcţie 14 elemente în 11 grupuri
Până la 4× (echivalent cu unghiul imagine în format de 35 mm [135]:
Zoom digital
aprox. 2496 mm)
Deplasare senzor imagine (imagini statice)
Reducere vibraţii
Electronic (filme)
Focalizarea automată (AF) AF detectare contrast, AF zonă multiplă
• [W]: 50 cm până la ∞, [T]: 1,7 m până la ∞
Zonă focalizare • Mod primplan macro: 10 cm până la ∞ (poziţia zoomului unde
(de la obiectiv) F străluceşte în culoarea verde); 1 cm până la ∞ (poziţia zoomului la
semnul K)
Prioritate faţă, automat (selectare automată din 9 zone), centru, manual
Zonă focus
cu 99 zone de focalizare
Vizor LCD color, 0,24 in. LCD TFT, aprox. 230.000 puncte,
Vizor electronic
cu funcţie de reglare a dioptriei
Acoperire cadru Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu
(mod fotografiere) ecranul propriu-zis)
Acoperire cadru Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu
(mod redare) ecranul propriu-zis)
3 in., aprox. 230.000 puncte, monitor LCD TFT cu unghi variabil cu
Monitor placare anti-reflexie şi reglare luminozitate pe 5 niveluri, înclinabil la 45°
în jos şi 90° în sus
Acoperire cadru Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (comparativ cu
(mod fotografiere) ecranul propriu-zis)
Acoperire cadru Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (comparativ cu
(mod redare) ecranul propriu-zis)
Stocare
Media Memorie internă (aprox. 47 MB), carduri de memorie SD (Secure Digital)
Note tehnice

Sistem fişier conform cu DCF, Exif 2.2 şi DPOF


Imagini statice: Comprimate: Conform cu linia de referinţă JPEG: ÎNALT
(1:4), NORMAL (1:8), DE BAZĂ (1:16)
Formate fişier
Filme: AVI
Fişiere audio: WAV

172
Specificaţii

• 4000×3000 12 M • 3264×2448 8M
• 2592×1944 5M • 2048×1536 3M
• 1600×1200 2M • 1280×960 1M
Format imagine (pixeli)
• 1024×768 PC • 640×480 TV
• 3984×2656 3:2 • 3968×2232 16:9
• 2992×2992 1:1 • 1920×1080 16:9 2M
• ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
• Automat (modificare automată din ISO 64 până la 800)
Sensibilitate ISO (Sensibilitate
capacitate standard) • Automat sensibilitate ISO înaltă (ISO 64 până la 1600)
• Auto rază fixă (ISO 64 până la 100, 64 până la 200, 64 până la 400)
• Mod continuu sport (ISO 640 până la 6400)
Expunere
Matrice cu 256 segmente, axat pe centru, spot, zonă AF spot (cu suport
Măsurare
pentru 99 zone de focalizare)
Expunere automată programată cu program flexibil, prioritate automată
declanşator, prioritate automată diafragmă, mod manual, bracketing
Controlul expunerii
automat, detecţie mişcare, compensare expunere (de la –2,0 la +2,0 EV
în paşi de 1/3 EV)
[W]: –1 până la +17,5 EV
Interval (ISO 100)
[T]: 0,7 până la 17,6 EV
Declanşator Declanşator mecanic cu acţionare electronică
1/2000-8 s,
Viteză de declanşare 1/4000-1/20 s (când se fotografiază utilizându-se Continuous H
(Continuu Î) sau Continuous H (16:9) (Continuu Î (16:9))
Diafragmă Diafragmă iris cu 6 lame controlară electronic
Interval 10 paşi de câte 1/3 EV
Se poate selecta durata între 10 şi 2 secunde, cronometru zâmbet, ochi
Autodeclanşator
deschişi
Bliţ încorporat
Interval (Sensibilitate ISO: [W]: Aprox. 0,5 până la 8,0 m
Auto (Automat)) [T]: Aprox. 1,7 până la 5,0 m
Control bliţ TTL auto bliţ cu pre-bliţuri de control
Interfaţă USB de mare viteză
Protocol transfer de date MTP, PTP
Ieşire video Se poate selecta între NTSC şi PAL
Note tehnice

Terminal I/O Ieşire audio/video; I/O digital (USB)


Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză,
Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Indoneziană,
Limbi acceptate
Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă,
Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă
Un acumulator Li-ion EN-EL5 (livrat)
Surse de alimentare
Adaptor CA EH-62A (opţional)
Durata de viaţă a bateriei* Aprox. 200 fotografii (EN-EL5)
173
Specificaţii

Dimensiuni
(lăţime × înălţime × adâncime) Aprox. 114 × 83 × 99 mm (exclusiv proiecţiile)
Greutate Aprox. 460 g (fără acumulator şi card de memorie SD)
Mediu de funcţionare
Temperatură de operare 0 până la 40 °C
Umiditate 85 % sau mai mică (fără condens)
• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator
Li-ion complet încărcat EN-EL5 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C.
* Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (Asociaţiei Aparatelor şi Produselor Foto)
(CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom reglat
la fiecare fotografie, bliţ declanşat din două în două fotografii, calitate imagine setată la Normal (Normală),
dimensiune imagine setată la F 4000×3000. Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în
funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator Li-ion EN-EL5


Tip Acumulator reîncărcabil litiu-ion
Capacitate nominală Curent continuu 3,7 V, 1100 mAh
Temperatură de operare 0 până la 40°C
Dimensiuni
(lăţime × înălţime × Aprox. 36 × 54 × 8 mm (exclusiv proiecţiile)
adâncime)
Greutate Aprox. 30 g (fără capac terminal)

Încărcător acumulator MH-61


Putere consumată nominală CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,12-0,08 A
Capacitate nominală 11-16 VA
Putere nominală CC 4,2 V, 950 mA
Acumulatori destinaţi Acumulator Li-ion EN-EL5
Timp de încărcare Aprox. 2 ore când este complet descărcat
Temperatură de operare 0 până la 40°C
Dimensiuni
(lăţime × înălţime × Aprox. 67 × 26 × 67 mm (exclusiv proiecţiile)
Note tehnice

adâncime)
Lungime cablu de
Aprox. 1,8 m
alimentare
Greutate Aprox. 70 g (fără cablu de alimentare)

B Specificaţii
• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual.
• Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.
174
Specificaţii

Standarde acceptate
• DCF: Design Rule for Camera File System este un standard utilizat pe scară largă în industria
aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate
foto.
• DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite
imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie.
• Exif versiunea 2.2: Acest aparat foto acceptă Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) versiunea 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în
fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor atunci când imaginile sunt
imprimate de la imprimantele conforme Exif.
• PictBridge: Un standard creat în cooperare de industria producătoare de aparate foto
digitale şi cea producătoare de imprimante, ce permite ca fotografiile să fie transmise direct
la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

175
Index
Simboluri Alimentare 20, 24
R 51 Alimente u 48
h Afişaj miniaturi 71 Apăsare până la jumătate 28
j Ajutor 14 Artificii m 46
n Autodeclanşator/a Cronometru Asistenţă AF 4
zâmbet/y Ochi deschişi 35, 54 Auto Bracketing (Bracketing automat) 121
s Buton afişaj 15 Auto Off (Oprire automată) 146
k Buton aplică selecţia 12 Auto prioritate diafragmă 64
d Buton meniu 13 Autodeclanşator 35
x Buton monitor 15 Autofocus Mode (Mod focalizare automată) 83,
c Buton redare 30 125
X Buton ridicare bliţ 33 Automat 32
l Buton ştergere 30, 31, 80, 86, 90 B
o Compensare expunere 39 B&W + color (Alb-negru + color) 113
f Larg 27 B&W movie (Film alb-negru) 82, 83
A Mod auto programat 60, 62 Backlight (Iluminare fundal) o 46
A Mod automat 24 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 43
X Mod bliţ 33 Blink warning (Avertizare clipire) 149
d Mod continuu sport 56 Bliţ de umplere 32
D Mod film 81 Bliţ încorporat 32
p Mod focalizare 37 Blocare focalizare 29
D Mod manual 60, 65 BSS 118
B Mod prioritate declanşare automată 60, 63 Buclă pentru curea aparat foto 4
C Mod prioritate diafragmă 60, 64 Buton declanşare 28
c Mod redare 30 Button sound (Sunet buton) 146
y Mod scenă 40
E/F Mod setare utilizator 67
C
x Selector automat scene 52 Cablu audio/video 92
g Tele 27 Cablu AV 92
i Zoom redare 73 Cablu USB 94, 98
.AVI 156 Cache prefotografiere 59
.JPG 156 Cameră acumulator 5
.WAV 156 Capac cameră acumulator/fantă card de
memorie 18, 22
A Capac conector 4
Accesorii opţionale 155 Capac conector de alimentare 4
Acumulator 18, 139
Note tehnice

Capac obiectiv 7
Acumulator Li-ion 18 Capacitatea memoriei 24
Acumulator reîncărcabil 155 Card memorie 22, 155
Acumulator tip litiu-ion 18 Close up (Primplan) k 44
Adaptor CA 155 Compensare expunere 39
AF Assist (Asistenţă AF) 145 Compensare expunere bliţ 125
AF-Area Mode (Mod zonă AF) 122 Computer 93
Afişaj calendar 72 Comutarea între file 13
Afişaj miniaturi 71 Comutator alimentare 20, 24
Ajutor 14
176
Index

Conector cablu 92, 94, 98 FSCN 156


Continuous (Continuu) 118 Full-time AF (AF permanent) 83, 125
Control ajustare dioptrii 14 Fus orar 138, 140
Control zoom 4, 27 H
Copie imagine 134 Hide Image (Ascunde imaginea) 133
Copiere fişiere audio 91 High ISO Sensitivity auto (Automat sensibilitate
Copy (Copiere) n 46 ISO înaltă) 116
Cronometru zâmbet 54
Custom (Personalizat) 112 I
Identificator 156
D Ieşire video 148
Dată 20 Image Quality (Calitate imagine) 107
Date (Dată) 138 Image Sharpening (Clarificare imagine) 112
Date Imprint (Imprimare dată) 142 Image size (Dimensiune imagine) 108
Delete (Ştergere) 132 Imagine mică 78
Dezactivat 32 Imprimantă 97
Diafragmă 61 Imprimare 99, 100, 103
Diferenţă de oră 140 Imprimare DPOF 102
Difuzor 5 Indicator bliţ 34
Digital Zoom (Zoom digital) 145 Indicator focalizare 28
Distortion Control (Control distorsiune) 126 Indicator încărcare acumulator 24
D-Lighting 76 Indicator luminos autodeclanşator 35
D-Lighting activ 70 Indicator memorie internă 25
DPOF 175 Infinit 36
DSCN 156 Interval Timer Shooting (Fotografiere cu
Dusk/dawn (Înserare/zori) i 43 temporizator) 118
E INTN 156
Electronic VR (VR electronic) 84 ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) 116
Extensie 156 Î
F Încărcător 155
Face priority (Prioritate faţă) 122 Încărcător acumulator 155
Fantă card memorie 22 Înregistrare film 81
Filme fotografiere secvenţială 84 Înregistrare voce 87
Firmware Version (Versiune firmware) 154 Înregistrări voce E 87
Fixed range auto (Auto rază fixă) 116 J
Focalizare 28, 83, 122, 125 Jack intrare audio/video 92
Note tehnice

Focalizare automată 37, 83, 125


Focalizare manuală 36, 38 L
Formatare 23, 147 Landscape (Peisaj) c 41
Formatarea cardului de memorie 23, 147 Language (Limbă) 148
Formatarea memoriei interne 147 Larg 27
Fotografiere 24 Luminozitate monitor 141
Fotografiere continuă rapidă 58 Lungime film 83
Fotografiere cu temporizator 119

177
Index

M P
Margine neagră 79 Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 47, 50
Memorie internă 22 Paper size (Dimensiune hârtie) 99, 100
Meniu continuu sport 58 Party/indoor (Petrecere/interior) f 42
Meniu film 82 Perdea posterioară 32
Meniu fotografiere 105 PictBridge 97, 175
Meniu redare 129 Portrait (Portret) b 41
Meniu scenă 40 Presetare manuală 115
Meniu setare 135 Pre-shooting cache (Cache prefotografiere) 58
Metering (Măsurare) 117 Primplan macro 36
Microfon 4, 80 Protect (Protejare) 132
Mod auto programat 62 R
Mod automat 24 Redare 30, 31, 71, 72, 73, 80, 86, 89
Mod bliţ 32 Redare aparat foto 82, 83
Mod continuu sport 56 Redare cadru întreg 30, 31
Mod expunere 60 Redare film 86
Mod film 81 Redare fişiere audio 89
Mod focalizare 37 Reducere ochi roşii 32, 34
Mod manual 65 Reiniţializare setare utilizator 69
Mod prioritate declanşare automată 63 Reset All (Reiniţializare totală) 151
Mod redare 30 Reset file numbering (Reiniţializează
Mod scenă 40 numerotare fişiere) 154
Mod setare utilizator 67 Retuşare rapidă 75
Monitor 8, 9 Rotate Image (Rotire imagine) 133
Monitor cu unghi variabil 6 RSCN 156
Monochrome filter (Filtru monocrom) 113
Montură trepied 5 S
Motion Detection (Detecţie mişcare) 144 Salvare în setări utilizator 68
Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) 118 Saturation (Saturaţie) 112
Museum (Muzeu) l 45 Selector automat scene 52
Selector cea mai bună fotografiere 118
N Selector de comandă 11
Night landscape (Peisaj de noapte) j 44 Selector moduri 10
Night Portrait (Portret de noapte) e 42 Selector multiplu 12
Nikon Transfer 94 Sensibilitate ISO 34
Noise Reduction (Reducere zgomot) 126 Sepia movie (Film sepia) 82, 83
Notă vocală 80
Note tehnice

Set imprimare 103


Număr de expuneri rămase 24, 109 Setări film 82
Nume dosar 156 Shutter sound (Sunet declanşare) 146
Nume fişier 156 Sincronizare lentă 32
O Single (Unic) 118
Obiectiv 4, 172 Single AF (AF unic) 83, 125
Ochi deschişi 55 Slide Show (Diapozitive) 131
Optimize Image (Optimizare imagine) 111 Sound Settings (Setări sunet) 146
Opţiunea Dată set imprimare 104
178
Index

SSCN 156
Sunset (Asfinţit) h 43
Ş
Ştergere 30, 31, 80, 86, 90
T
Tăiere 77
Tele 27
Televizor 92
Timp economisire lumină zi 20, 139
TV Movie (Film TV) 82, 83
V
Vibration Reduction (Reducere vibraţie) 143
Viteză declanşare 61
Vizor electronic 14
Volum 86, 90
W
Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) 137
White Balance (Balans de alb) 114
Z
Zăvor acumulator 18
Zonă focus 28
Zoom 27
Zoom digital 27
Zoom optic 27
Zoom redare 73

Note tehnice

179
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX9B01(Y5)
© 2009 Nikon Corporation 6MM684Y5-01