Sunteți pe pagina 1din 24

Administrarea şi Lichidarea întreprinderilor

1. . Asociaţii societăţii „X" au decis dizolvarea acesteia. Situaţia patrimoniului conform


bilanţului contabil la data începerii lichidării se prezintă astfel:
• Construcţii 30.000 lei
• Amortizarea construcţiilor 20.000 lei
• Echipamente tehnologice 15.000 lei
• Amortizarea echipamentelor tehnologice 10.000 lei
• Materii prime 3.000 lei
• Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 500 lei
• Clienţi 2000 lei
• Clienţi incerţi 700 lei
• Ajustări pentru deprecierea clienţilor incerţi 400 lei
• Conturi la bănci în lei l.300 lei
• Furnizori 7000 lei
• Provizioane l .250 lei
• Capital subscris vărsat 11.000 lei
• Rezerve legale 1.850 lei
Operaţiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Construcţiile au fost vândute cu 11.000 lei, faţă de valoarea rămasă neamortizată de 10.000
lei;
b) Echipamentele tehnologice au fost vândute cu 7.000 lei faţă de valoarea rămasă neamortizată de
5.000 lei;
c) Materiile prime au fost vândute cu 2.850 lei faţă de valoarea de 2.500 lei;
d) în vederea încasării înainte de scadenţă a creanţelor certe au fost acordate sconturi în valoare de
100 lei;
e) Din suma clienţilor incerţi de 700 lei se încasează jumătate, restul fiind irecuperabile;
f) Pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori, aceştia au acordat sconturi în sumă
de 350 lei;
g) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societăţii au fost în sumă de 900 lei.
Se cere: înregistrările contabile aferente operaţiilor de lichidare.
a) întocmirea bilanţului înainte de partaj.
b) înregistrările contabile aferente operaţiilor de partaj la acţionari
Rezolvare:
BILANT CONTABIL LA DATA INCEPERII LICHIDARII
ACTIV PASIV
CONSTRUCTII `30000-20000=` 10.000 CAPITAL SOCUAL 11.000
ECHPAMENTE `15000-10000=` 5.000 REZERVE LEGALE 1.850
TOTAL ACTIVE FIXE 15.000 CAPITALURI PROPRII 12.850
MATERII PRIME `3000-500=` 2.500 PROVIZIOANE 1.250
CLIENTI `2000+700-400= ` 2.300 FURNIZORI 7.000
CONT BANCA 1.300
TOTAL ACTIVE CIRC. 6.100 TOTAL DATORII 8.250
TOTAL ACTIV 21.100 TOTAL PASIV 21.100
OPERATIILE DE LICHIDARE EFECTUATE DE LICHIDATOR AU FOST:
A) CONSTRUCTIILE AU FOST VANDUTE CU 11.000 LEI, FATA DE VALOAREA RAMASA NEAMORTIZATA
DE 10.000 LEI;
A* Valorificarea elementelor de activ:
a) 1. vanzarea constructiilor 461 = % 13.090
7583 11.000
4427 2.090
2. scoaterea din evidenta a constructiilor % = 212 30.000
2812 20.000
6583 10.000
3. incasare creante din vanzare constrcuctii 5121 = 461 13.090
(4111 = 7583 11.000 ; taxare inversa ... nu se aplica tva 5121 = 4111 11.000)
B) ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE AU FOST VANDUTE CU 7000 RON FATA DE VALOAREA RAMASA
NEAMORTIZATA DE 5.000 RON;
b)4. vanzarea echipamentelor tehnologice 461 = % 8.330
7583 7.000
4427 1.330
5. scoaterea din evidenta a echip.tehn % = 213 15.000
2813 10.000
6583 5.000
6. incasare creante din vz.echip.tehn 5121 = 461 8.330
(4111 = 7583 7000 ; taxare inversa ... nu se aplica tva 5121 = 4111 7.000)
C) MATERIILE PRIME AU FOST VANDUTE CU 2850 RON FATA DE VALOAREA DE 2.500 RON;
c) 7. trecerea materiilor prime la marfuri 371 = 301 2.500
8. vanzarea marfurilor 4111 = % 3.391,50
707 2.850
4427 541,50
9. destocarea marfurilor 607 = 371 2.500
10. incasare creante din vz.marfuri 5121 = 4111 3.391,50
(601 = 301 3.000; 391 = 7814 500 ; 4111 = 708 ; 2.850 taxare inversa ... nu se aplica tva 5121 = 4111 2.850)
D) IN VADEREA INCASARII INAINTE DE SCADENTA A CREANTELOR CERTE AU FOST ACORDATE
SCONTURI IN VALOARE DE 100 RON;
d)11. incasare creante % = 4111 2.000
5121 1.900
667 100
12. inreg.TVA aferent scontului acordat 667 = 4427 -16
E) DIN SUMA CLIENTILOR INCERTI DE 700 RON SE INCASEAZA JUMATATE, RESTUL FIIND
IRECUPERABILE;
e) 13. inreg sume irecuperabile 654 = 4118 350
14. incasare creante incerte 5121 = 4118 350
(5121 = 4116 350 ; 496 = 7814 400 ; 654 = 4116 350)
F) PENTRU PLATA INAINTE DE TERMEN A DATORIILOR CATRE FURNIZORI, ACESTIA AU ACORDAT
SCONTURI IN SUMA DE 350 RON;
f) 15.plata datorii furnizori 401 = % 7.000
5121 6.650
767 350
16. inregistrare TVA aferent scont. obtinute 4426 = 767 -56
G) CHELTUIELILE EFECTUATE CU LICHIDAREA SOCIETATII AU FOST IN SUMA DE 900 RON.
17. inregistrare servicii lichidare 628 = 401 900
18. plata lichidator 401 = 5121 900
19. anulare ajustari pt deprecierea mat.prime 391 = 7814 500
20. anulare ajustari pt.deprecierea clientilor incerti 491 = 7814 400
21. anularea provizioanelor existente 151 = 781 1.250
22. determinarea rezultatului obţinut în urma operaţiei de lichidare şi reţinerea impozitului aferent
dacă este cazul
Total venituri = 11.000+7.000+2.850+350-56+500+400+1.250 =23.294
Total cheltuieli = 10.000+5.000+2.500+100-16+350+900 = 18.834
Impozitul pe profit din lichidare = (VTotale – Vneimp – ChT + Chnededuct) *cota impozitului pe
profit = (23.294-18.834)*16% = 4.460*16% = 713,6
691 = 441 713,6
23. plata impozitului pe profit 441 = 5121 713,6
24. determinarea TVA de recuperat / de plată în urma procesului de lichidare
TVA colectat (4427) = 2.909+1.330+541,5-16 =3.945,5
TVA deductibila (4426) = -56
TVA de plata (4423) = colectat-deductibil = 3.945,5+56 = 4.001,5
Inregistrare TVA 4427 = % 3.945,5
4426 -56
4423 4.001,5
25. virarea TVA 4423 = 5121 3.945,5
( D CONT CURENT C D CONT PROFIT SI PIERDERI C
SOLD 1.300 SOLD 10.000 11.000
11.000 6.650 5.000 7.000
7.000 900 3.000 2.850
2.850 100 500
1.900 350 400
350 900 350
24.400 7.550 19.350 22.100
SOLD 16.850 SOLD 2.750

BILANT CONTABIL INAINTE DE PARTAJ


ACTIV PASIV
CONT CURENT 16.850 CAPITAL SOCIAL 11.000
REZERVE 1.850
PROVIZIOANE 1.250
PROFIT 2.750
TOTAL ACTIV 16.850 TOTAL PASIV 16.850

REINTREGIREA CAPITALULUI SOCIAL: % = 1012 5.850


106 1.850
151 1.250
121 2.750
BILANT CONTABIL FINAL INAINTE DE PARTAJ:
ACTIV PASIV
CONT CURENT 16.850 CAPITAL SOCIAL 16.850

INREGISTRARILE CONTABILE AFERENTE OPERATIILOR DE PARTAJ LA ACTIONAR:


1012 = 5121 16.850
ACTIONAR1 ; ACTIONAR2 ; ACTIONAR3 ...
26. inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
121 = % 19.547,6
6583 10.000
6583 5.000
607 2.500
667 100
667 -16
654 350
628 900
691 713,6
% = 121 22.294
7583 11.000
7583 7.000
707 2.850
767 350
767 -56
7814 500
7814 400
7812 1250
B.întocmirea bilanţului înaintea partajului
Nr. Elemente Valoare
1. Conturi la bănci 16.152,4
2. Datorii pe TS 0
3. Active circulante nete
4. Total active – datorii curente
5. Capital propriu
6. Capital social 11.000,0
7. Rezerve legale 1.850,0
8. Rezultatul exerciţiului 3.746,4
9. Total Capital propriu 16.596,4
C. partajul activului net
a) Calcularea impozitului pe profit şi pe dividende
IP = 16%*rezerve legale = 16%* 1.850 = 296
ID = 16%*[rezerve legale – IP + cap social + rezultatul ex] = 16%*(1.850*296+11.000+____
* reflectarea in contabilitate
% = 456
1012 11.000
1061 1.850
121
* reţinerea impozitelor aferente
456 = %
441 296
456
* virarea la buget a impozitului reţinut
% = 5121
441 296
446
* decontarea datoriei nete faţă de acţionari
456 = 5121

2. Societatea „X" nu mai face faţă datoriilor sale exigibile. Societatea intră în faliment având la bază
cererea introdusă la tribunal de către unul dintre creditori. Situaţia patrimoniului conform bilanţului
contabil de începere a lichidării se prezintă astfel:
• Echipamente tehnologice 30.000 lei
• Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei
• Mărfuri 900 lei
• Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 100 lei
• Conturi la bănci în lei 2.000 lei
• Cheltuieli în avans l .000 lei
• Furnizori 12.000 lei
• Venituri în avans 1.250 lei
• Capital subscris vărsat 2.500 lei
• Rezerve legale 200 lei
• Alte rezerve 4.000 lei
• Rezultatul reportat 1.150 lei
Aportul asociaţilor la capitalul social în baza statutului şi contractului de societate se prezintă după
cum urmează:
- asociatul A : 1.750 lei (70% din capitalul social)
- asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social)
Operaţiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Vânzarea echipamentelor tehnologice la preţul de 7.000 lei, TVA 19%;
b) Vânzarea mărfurilor la preţul de 1.200 lei, TVA 19%;
c) încasarea chiriei plătite în avans în sumă de 1.000 lei;
d) Restituirea chiriei încasate anticipat în sumă de l .250 lei;
e) Stabilirea sumelor de acoperit de către cei doi asociaţi pentru plata datoriei faţă de
furnizori;
f) Achitarea datoriei faţă de furnizori.
Se cere:
a) înregistrările contabile aferente operaţiilor de lichidare.
b) întocmirea bilanţului înainte de partaj.
c) înregistrările contabile aferente operaţiilor de partaj la asociaţi.

Rezolvare:
BILANT CONTABIL LA DATA INCEPERII LICHIDARII
ACTIV PASIV
ECHIP.TEHNOLOG. 15.000 CAPITAL VARSAT 2.500
MARFURI 800 REZERVE LEGALE 200
CONT CURENT 2.000 ALTE REZERVE 4.000
CHELT.IN AVANS 1.000 REZULTATUL REP. -1.150
FURNIZORI 12.000
VENITURI IN AVANS 1.250
TOTAL ACTIV 18.800 TOTAL PASIV 18.800
OPERATIUNILE DE LICHIDARE EFECTUATE DE LICHIDATOR AU FOST:

A) VANZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE LA PRETUL DE 7.000 RON, TVA 19%

(4111) 461 = % 8.330

7583 7.000

4427 1.330

5121 = (4111) 461 8330

% = 213130.000

6583 15.000

2813 15.000

B) VANZAREA MARFURILOR LA PRETUL DE 1.200 RON, TVA 19%

4111 = % 1.428

707 1.200

4427 228

5121 = 41111.428

607 = 371 900


397 = 7814100

C) INCASAREA CHIRIEI PLATITE IN AVANS IN SUMA DE 1.000 RON;

5121 = 471 1.000

D) RESTITUIREA CHIRIEI INCASATE ANTICIPAT:

472 = 51211.250

401 = 512112.000

E) STABILIREA SUMELOR DE ACOPERIT DE CATRE CEI DOI ASOCIATI PENTRU PLATA DATORIEI FATA DE

FURNIZORI:
D 5121 C D 121 C
SOLD 2.000 SOLD 15.000
8.330 1.250 7.000
1.428 1.558 900 1.200
1.000 12.000 100
12.758 14.808 15.900 8.300
SOLD -2.050 SOLD 7.600
INCHIDERE TVA:

4427 = 44231.558

4423 = 51211.558

5121 = 455 1.435

5121 = 455 615

A(70%) 1435

B(30%) 615
D 5121 C
-2050
2050
12758
SOLD 0

BILANT CONTABIL INAINTE DE PARTAJ


ACTIV PASIV
CAPITAL VARSAT 2.500
REZERVE 200
ALTE REZERVE 4.000
REZULTATUL REP. -1.150
PIERDERE -7.600
ASOC.CT.CUREN 2.050
TOTAL ACTIV 0 TOTAL PASIV 0

ASOCIATII AU DEPUS SUPLIMENTAR IN CONTUL CURENT 2.050 RON IN PROPRTIILE PE CARE LE DETINEAU IN

CAPITALUL SOCIAL PENTRU A ACOPERI PIERDERILE SI PENTRU A PUTEA EFECTUA TOATE PLATILE CATRE

FURNIZORI.

3. Situaţia elementelor de activ şi de pasiv la societatea „X" conform bilanţului întocmit pe baza
datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii, se prezintă astfel:
• Programe informatice 4.000.000 lei
• Amortizarea programelor informatice 1.000.000 lei
• Clădiri 10.000.000 lei
• Amortizarea clădirilor 2.500.000 lei
• Titluri de participare 2.500.000 lei
• Mărfuri 5.000.000 lei
• Clienţi 2.000.000 lei
• Furnizori 4.500.000 lei
• Furnizori de imobilizări 2.000.000 lei
• Clienţi-creditori 1.500.000 lei
• Credite bancare pe termen lung 6.000.000 lei
• Capital subscris vărsat 5.000.000 lei
• Rezerve 1.000.000 lei (această sumă este formată din repartizarea profitului net în anii
anteriori).
Operaţiunile efectuate de judecătorul sindic şi de lichidator pentru a asigura disponibilităţile băneşti în
vederea achitării datoriilor:
a) Programele informatice au fost vândute cu 2.500.000 lei, faţă de valoarea netă contabilă de
3.000.000;
b) Clădirile au fost vândute cu 9.000.000 lei, faţă de valoarea netă contabilă de 7.500.000 lei;
c) Mărfurile au fost vândute cu 6.000.000 lei faţă de valoarea contabilă netă de 5.000.000 lei;
d) Titlurile de participare au fost vândute cu 3.000.000 lei faţă de 2.500.000 lei - costul de achiziţie;
e) S-a încasat de la clienţi suma de 1.800.000 lei, acordându-se un scont de 10%;
f) S-a achitat împrumutul de 6.000.000 lei şi dobânda de 1.000.000 lei;
g) S-au achitat furnizorii în sumă de 4.500.000 lei, primindu-se un scont de 5%;
h) Au fost achitaţi furnizorii de imobilizări în sumă de 2.000.000 lei;
i) Au fost restituite avansurile încasate de la clienţi în sumă de 1.500.000 lei;
j) Cheltuielile efectuate cu lichidarea s-au ridicat la suma de 800.000 lei din care:
- salarii 500.000 lei
- cheltuieli cu licitaţiile 300.000 lei Se cere:
a) înregistrările contabile privind operaţiunile de lichidare.
b) întocmirea bilanţului înainte de efectuarea partajului.
c) înregistrările contabile privind operaţiunile de partaj la acţionari.

Rezolvare:
BILANT CONTABIL
ACTIV PASIV
PROGRAME INFORM. `4000000-1000000=` 3.000.000 CAPITAL SOCIAL 5.000.000
CLADIRI `1000000-2500000=` 7.500.000 REZERVE 1.000.000
TITLURI DE PARTIC 2.500.000 CREDITE BANC TERM LUNG 6.000.000
MARFURI 5.000.000 FURNIZORI IMOBILIZ 2.000.000
CLIENTI 2.000.000 CLIENTI CREDITORI 1.500.000
FURNIZORI 4.500.000
TOTAL ACTIV 20.000.000 TOTAL PASIV 20.000.000

OPERATIUNILE EFECTUATE DE JUDECATORUL SINDIC SI DE LICHIDATOOR PENTRU A ASIGURA


DISPONIBILITATILE BANESTI IN VEDEREA ACHITARII DATORIILOR:
A) PROGRAMELE INFORMATICE AU FOST VANDUTE CU 2.500.000 lei, FATA DE VALOAREA NETA
CONTABILA DE 3.000.000 lei: TAXARE INVERSA TVA
(4111) 461 = 7583 2.500.000
5121 = (4111) 461 2.500.000
% = 208 4.000.000
6583 3.000.000
2808 1.000.000
CLADIRILE AU FOST VANDUTE CU 9.000.000 lei , FATA DE VALOAREA NETA CONTABILA DE 7.500.000 lei;
(4111) 461 = 7583 9.000.000
5121 = (4111) 461 9.000.000
% = 212 10.000.000
6583 7.500.000
2812 2.500.000
C) MARFURILE AU FOST VANDUTE CU 6.000.000 lei, FATA DE VALOAREA NETA CONTABILA DE 5.000.000
lei;
4111 = 707 6.000.000
5121 = 4111 6.000.000
607 = 371 5.000.000
D) TITLURILE DE PARTICIPARE AU FOST VANDUTE CU 3.000.000 lei, FATA DE 2.500.000 lei COST DE

ACHIZITIE;

4111 = 7863 3.000.000


4111 = 7683 3.000.000
6863 = 261 2.500.000
E) S-A INCASAT DE LA CLIENTI SUMA DE 1.800.000 lei, ACORDANDU-SE UN SCONT DE 10%
667 = 4111 200.000
5121 = 4111 1.800.000
F) S-A ACHITAT IMPRUMUTUL DE 6.000.000 lei SI DOBANDA DE 1.000.000 lei;
161 = 5121 6.000.000
1687 = 5151 1.000.000
666 = 1687 1.000.000
G) S-AU ACHITAT FURNIZORII IN SUMA DE 4.500.000 lei, PRIMINDU-SE UN SCONT DE 5%;
401 = 767 225.000
401 = 5121 4.275.000
H) AU FOST ACHITAT FURNIZORII DE IMOBILIZARI IN SUMA DE 2.000.000 lei;
404 = 5121 2.000.000
I) AU FOST RESTITUITE AVANSURILE INCASATE DE LA CLIENTI IN SUMA DE 1.500.000 lei;
419 = 5121 1.500.000
J) CHELTUIELILE EFECTUATE CU LICHIDAREA S-AU RIDICAT LA SUMA DE 800.000 lei DIN CARE:
SALARII 500.000 lei; CHELTUIELI CU LICITATIILE 300.000 lei;
641 = 421 500.000
421 = 5121 500.000
628 = 5121 300.000
D 5121 C D 121 C
SOLD 2.500.000 6.000.000 SOLD 3.000.000 2.500.000
9.000.000 1.000.000 7.500.000 9.000.000
6.000.000 4.275.000 5.000.000 6.000.000
3.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
1.800.000 1.500.000 200.000 225.000
500.000 1.000.000
300.000 500.000
22.300.000 15.575.000 300.000
SOLD 6.725.000 20.000.000 20.725.000
SOLD 725.000

BILANT CONTABIL INAINTE DE PARTAJ


ACTIV PASIV
CONT CURENT 6.725.000 CAPITAL SOCIAL 5.000.000
REZERVE 1.000.000
PROFIT 725.000
TOTAL ACTIV 6.725.000 TOTAL PASIV 6.725.000

REINTREGIREA CAPITALUILUI SOCIAL:


% = 1012 1.725.000
106 1.000.000
121 725.000
BILANT CONTABIL FINAL PENTRU PARTAJ:
ACTIV PASIV
6.725.00
CONT CURENT 0 CAPITAL SOCIAL 6.725.000

EFECTUAREA PARTAJULUI:
1012 = 5121 6.725.000

4. Situaţia elementelor de activ şi pasiv la societatea „X" conform bilaţului întocmit pe baza datelor
din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii, se prezintă astfel:
• Clădiri 20.000.000 lei
• Amortizarea clădirilor 12.000.000 lei
• Materii prime 2.000.000 lei
• Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 400.000 lei
• Clienţi 2.500.000 lei
• Clienţi incerţi 500.000 lei
• Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi 200.000 lei
• Conturi la bănci 600.000 lei
• Furnizori de imobilizări 6.000.000 lei
• Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli l .000.000 lei
• Capital subscris vărsat 5.000.000 lei
• Rezerve 1.000.000 lei
Operaţiunile de lichidare efectuate de lichidator se prezintă după cum urmează:
a) Clădirile au fost vândute cu 9.000.000 lei;
b) Materiile prime au fost vândute cu 1.440.000 lei;
c) Clienţii incerţi sunt în sumă de 500.000 lei, din care se încasează 240.000 lei, iar pentru încasarea
înainte de termen a clienţilor cerţi s-au acordat sconturi în sumă de 50.000 lei;
d) Pentru plata înainte de termen a datoriilor către furnizori, aceştia au acordat sconturi în sumă
de 200.000 lei;
e) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societăţii sunt în sumă de 520.000 lei;
Sa se întocmească bilanţul înainte de efectuarea partajului.
Rezolvare:
BILANT CONTABIL
ACTIV PASIV
212 `20000000-12000000=` 8.000.000 1012 5.000.000
301 `2000000-400000=` 1.600.000 1061 1.000.000
4111 `2500000-500000+300000=` 2.300.000 1514 1.000.000
4116 500.000 404 6.000.000
5121 600.000
13.000.00
TOTAL ACTIV 0 TOTAL PASIV 13.000.000

OPERATIUNILE DE LICHIDARE EFECTUATE DE LICHIDATOR SE PREZINTA DUPA CUM URMEAZA:

A) CLADIRILE AU FOST VANDUTE CU 9.000.000 lei; TXARE INVERSA

4111 = 7583 9.000.000

5121 = 4111 9.000.000

% = 212 20.000.000

6583 8.000.000

2812 12.000.000

B) MATERIILE PRIME AU FOST VANDUTE CU 1.440.000 lei;

4111 = 708 1.440.000

5121 = 4111 1.440.000

601 = 301 2.000.000

391 = 7814 400.000

C) CLIENTII INCERTI IN SUMA DE 500.000 lei, DIN CARE SE INCSEAZA 240.000 lei, IAR PENTRU INCASAREA INAINTE DE

TERMEN A CLIENTILOR CERTI S-AU ACORDAT DISCOUNTURI IN SUMA DE 50.000 lei;

5121 = 4116 240.000

667 = 4111 50.000

491 = 7864 200.000

654 = 4116 260.000

5121 = 4111 2.450.000

D) PENTRU PLATA INAINTE DE TERMEN A DATORIILOR CATRE FURNIZORI, ACESTIA AU ACORDAT SCONTURI IN

SUMA DE 200.000 lei;

404 = 767 200.000

404 = 5121 5.800.000

E) CHELTUIELILE EFECTUATE CU LICHIDAREA SOCIETATII SUNT IN SUMA DE 520.000 lei;

1514 = 7812 1.000.000

628 = 401 520.000

401 = 5121 520.000


D 5121 C D 121 C
SOLD 600.000 5.800.000 SOLD 8.000.000 9.000.000
9.000.000 520.000 2.000.000 1.440.000
1.440.000 50.000 400.000
240.000 260.000 200.000
2.450.000 520.000 200.000
13.730.000 6.320.000 1.000.000
SOLD 7.410.000 10.830.000 12.240.000
SOLD 1.410.000

BILANT CONTABIL INAINTE DE PARTAJ


ACTIV PASIV
5121 7.410.000 1012 5.000.000
1061 1.000.000
121 1.410.000
TOTAL ACTIV 7.410.000 TOTAL PASIV 7.410.000

5. Definiţi lichidarea societăţilor comerciale.


Operatiune in cadrul procedurii falimentului de vanzare a activului debitorului pentru
transformarea acestuia in lichiditati necesare acoperirii pasivului prin plata tuturor datoriilor
inscrise in tabelul definitiv consolidat al creantelor si este urmata de radierea societatii din
registrul in care este inmatriculata.

6. Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei?


Organele care aplica procedura insolventei sunt:
- instantele judecatoresti;
- judecatorul sindic;
- administratorul judiciar;
- lichidatorul judiciar.

7. Care sunt măsurile premergătoare lichidării?


Masurile premergatoare lichidarii(art.113, art.114, art.115 din L.85/2006) sunt:
a) Sigilarea tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand debitorului.Vor fi puse sub
sigilii:magazine, magazii, depozite, birouri, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de
stocare si prelucrare a informatiei, contractele,marfurile si orice alte bunuri mobile apartanand
averii debitorului.
b) Inventarierea averii debitorului.
c) Luarea in posesie de catre lichidator a averii debitorului, devenind depozitarul lor judiciar.
d) Conservarea bunurilor preluate.

8. Definiţi dizolvarea societăţilor comerciale.


Dizolvarea societatii presupune lichidarea si radierea acesteia de la ORC, avand drept efect
deschiderea procedurii de lichidare.
Dizolvarea poate avea loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte
cazuri prevazute de lege.

9. Prezentaţi cauzele dizolvării societăţilor comerciale.


Cauzele dizolvarii societatilor comerciale sunt:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatatii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitatii societatii;
d) hotararea adunarii generale
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neitelegerile
grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
f) falimentul societatii;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

10. în ce constau operaţiunile efectuate în situaţia dizolvării societăţilor comerciale?


Dizolvarea societatilor presupune efectutarea operatiunilor de lichidare si radiere din ORC.

11. Cine pot fi lichidatorii?


Lichidatorii sunt persoane fizice sau juridice care au calitatea de practician in insolventa si sunt
membri activi ai UNPIR cu cotizatia platita la zi si avand incheiata asigurare de raspundere civila
profesionala.
12. Care este ordinea în care vor fi distribuite fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea
debitorului, grevate, în favoarea creditorului de ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare ori drepturi de
retenţie de orice fel?
Ordinea este urmatoarea (ART.121,Legea nr.85/2006):
1.taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile
necesare pentru conservarea si admninistrarea acestor bunuri, precum si plata remuneratiilor
persoanelor angajate in conditiile art.10, art.19 alin.(2), art.23 si 24.
2.Creantele creditorilor garantati, cuprinxand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de
orice fel, precum si cheltuielile.

13. De către cine se face numirea lichidatorilor în societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni?
Numirea lichidatorului in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face ,in cazul
falimentului , de adunarea generala a creditorilor sau creditorul care detine peste 50% din creante
cu drept de vot, iar in cazul lichidarii voluntare , de catre adunarea generala a actionarilor
societatilor.

14. în ce ordine vor fi plătite creanţele în cazul falimentului?


Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine(art.123,Legea nr.85/2006):
1.taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin legea nr.85/2006
privind procedura insolventei, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea
bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in consitiile
art.10,art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin. (4);
2.creantele izvorate din raportul de munca;
3.creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de
credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii
debitorului dupa deschiderea procedurii;
4.creantele bugetare;
5.creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de
intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii
mijloacelor de existenta;
6.creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si a
familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7.creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din
livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8.alte creante chirografare;
9.creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin
10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori,
dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

15. Care este termenul lichidării societăţii de la data dizolvării?


Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii. Pentru motive
temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.

16. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata exerciţiului financiar, ce obligaţii au lichidatorii?
Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama asupra gestiunii intocmita de administratori sau
directori si sa faca sau sa sustina eventuale contestatii le aceasta. Cand gestiunea trece peste durata
unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima situatie financiara pe care
lichidatorii o prezinta adunarii generale.
17. în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, ce obligaţie are lichidatorul?
In cazul in care societatea se afla in stare de insolventa lichidatorii sunt obligati sa ceara
deschiderea procedurii insolventei.
Principalele atributii ale lichidatorului in cadrul procedurii insolventei, sunt:
a) examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura simplificata in raport cu
situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntatit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus
la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor
angajarii raspunderii acestora in conditiile art.138 din legea nr.85/2006 privind procedura
insolventei si supunearea acelui raport judecatorului sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar
care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu acest obiect
nu fusese intocmit anterior de administratorul judiciar;
b) conducearea activitatii debitorului;
c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna
drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni
comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a
prejudicia drepturile creditorilor;
d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru
conservarea lor;
e) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
f) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si
intocmirea tabelelor creantelor;
g) urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de
sume de bani efectuat de aceasta inaintea deschiderii procedurii, incasarea creantelor, formularea si
sustinearea actiunilor in pretentii pentru incasarea creantelor, pentru aceasta putand angaja avocati;
h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor in contul averii debitorului;
i) vanzarea bunurilor din averea debitorului, in conformitate cu prevederile legii nr.85/2006;
j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii
reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul sindic;
k) sesizarea judecastorului sindic cu orice problema care ar cere o solutioanare de catre acesta;
l) orice alte atributii stabilite prin incheiere de catre judecatorul sindic.

18. Prezentaţi modalitatea de efectuare a lichidării. (art. 116 - 120, L. 85/2006)


Lichidarea bunurilor din averea debitorului este efectuata de lichidator sub controlul judecatorului
sindic.Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul va face toate demersurile de
expunere pe piata, intr-o forma adecvata, a acestora,cheltuielile de publicitate fiind suportate din
averea debitorului.
Lichidarea va incepe deindata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii bunurilor din
averea debitorului.Bunurile vor putea fi vandute in bloc-ca un ansamblu in stare de functionare-sau
individual.Metoda de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o
combinatie a celor doua, va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor, pe baza propunerii
lichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. Lichidatorul va prezenta si regulamentul
de vanzare corespunzator.
Lichidatorul va angaja, in numele debitorului, un evaluator, persoana fizica sau juridica, ori va
utiliza, cu acordul comitetului creditorilor, un evaluator propriu, pentru a evalua bunurile din
averea debitorului, in conformitate cu standardele internationale de evauare.
In functie de circumstantele cauzei si pe cat posibil, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate
atat individual, cat si in bloc; prin bloc, ca ansamblufunctional, se intelege o parte sau toate
bunurile debitorului, necesare pentru desfasurarea unei afaceri, pentru care un cumparator ofera un
pret nedefalcat pe bunurile componente.
In cazul propunerii de vanzare in bloc, lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport in
care vor fi indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna, precizandu-se
si sarcinile de care, eventual, sunt grevate, insotit de propuneri vizand modalitatile de vanzare.O
copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice alta parte
interesata.
Raportul prevazut va cuprinde propuneri privind modalitatea de vanzare in bloc, dupa cum
urmeaza:
a) vanzare prin negociere directa catre un cumparator deja identificat, cu precizarea conditiilor
minime ale contractului, cum ar fi pretul si modalitatea de plata;
b) vanzare prin negociere directa, fara cumparator identificat, ce precizarea pretului minim
propus.In acest caz, lichidatorul poate negocia pretul concret al vanzarii bunurilor,iar daca pretul
minim nu se poate obtine, adunarea generala a creditorilor se va intruni din nou pentru a decide
daca pretul minim initial scade sau urmeaza sa se treca la vanzarea individuala a bunurilor;
c) vanzarea la licitatie.
Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la
data sedintei comitetului creditorilor, instiintandu-i pe creditori despre posibilitaea studierii
raportului si a procesului verbal al sedinatei comitetului creditorilor privind raportul.
Daca adunarea generala a creditorilor aproba raportul, judecatorul sindic va da dispozitie
lichidatorului, prin incheiere, sa efectueze actele si operatiunile de lichidare, in conditiile propuse
in raport.
Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea vanzarii in bloc a creantelor
detinute de debitor impotriva unor terte persoane.
Imobilele vor putea fi vandute direct, in urma propunerii lichidatorului, aprobata de adunarea
generala a creditorilor.
Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul, prin situatia de pe teren si prin datele din
registrele de publicitate imobiliara, sa arate sarcinile de care este grevat si sa indice pasul de
supraofertare si data pana la care, in caz de aprobare a vanzarii, sunt acceptate supraoferte.
Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor, in termen de maximum 20 de zile de la
data propunerii, notificand propunerea administratorului special, creditorilor cu garantii reale
asupra bunului, titularilor unor drepturi de retentie de orice fel si comitetului creditorilor, supunand
votului adunarii generale a creditorilor propunerea de vanzare.
Ulterior aprobarii de catre adunarea generala a creditorilor, vanzarea va putea fi facuta, sub
sanctiunea nulitatii, numai dupa 30 de xile de la data ultimei publicari facute de lichidator in ziar a
anuntului privind conditiile de supraofertare.
Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile legii nr.297/2004 , cu modificarile si completarile
ulterioare.
Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse
in contul prevazut la art.4 alin.(2) al legii nr.85/2006 si recipisele vor fi predate judecatorului
sindic.
Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, procesul verbal de adjudecare semnat de
lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate si va fi inscris , in cazul imobilelor, in registrele
de publicitate imobiliara.

19. Ce prevede raportul prezentat de lichidator privind modalitatea de vânzare în bloc?


In cazul propunerii de vanzare in bloc, lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport in
care vor fi indicate, descrise si evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute impreuna, precizandu-se
si sarcinile de care, eventual, sunt grevate, insotit de propuneri vizand modalitatile de vanzare.

20. Care este termenul în care lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor de la şedinţa
comitetului creditorilor?
Lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la
data sedintei comitetului creditorilor, instiintandu-i pe creditori despre posibilitaea studierii
raportului si a procesului verbal al sedinatei comitetului creditorilor privind raportul.

22. Care este ordinea în care vor fi plătite creanţele, în cazul falimentului?
Creantele vor fi platite, in cazul falimentului, in urmatoarea ordine(art.123,Legea nr.85/2006):
1.taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin legea nr.85/2006
privind procedura insolventei, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea
bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate in consitiile
art.10,art.19 alin.(2), art.23, 24 si ale art.98 alin.(3), sub rezerva celor prevazute la art.102 alin. (4);
2.creantele izvorate din raportul de munca;
3.creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de
credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii
debitorului dupa deschiderea procedurii;
4.creantele bugetare;
5.creantele reprezentand sumele datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de
intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii
mijloacelor de existenta;
6.creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pentru intretinerea debitorului si a
familiei sale, daca acesta este persoana fizica;
7.creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din
livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;
8.alte creante chirografare;
9.creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin
10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori,
dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

23. în cazul creanţelor subordonate, care va fi ordinea de preferinţă?


Creantele subordonate vor fi platite in urmatoarea ordine de preferinta:
a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin
10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori,
dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;
b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit.

24. Ce va autoriza judecătorul sindic în cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes
economic ori a unei societăţi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanţelor
înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanţe?
In orice stadiu al procedurii prevazute de Legea privind procedura insolventei nr.85/2006, daca se
constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi
cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare,
judecatorul sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii, prin care se dispune si radierea
debitorului din registrul in care este inmatriculat.(art.131, al.1)

25. Care este termenul în care judecătorul sindic va convoca adunarea creditorilor de la afişarea raportului
fiscal?
Judecatorul sindic va convoca aunarea creditorilor in termen de maxim 30 de zile de la afisarea
raportului final(art.129, al.1, L.85/2006).

26. Care este răspunderea membrilor organelor de conducere în cazul în care s-a ajuns în starea de
insolvenţă?
Raspunderea membrilor organelor de conducere ale debitorului poate fi atrasa daca au fost
savarsite una din urmatoaree fapte(art.138, al.1.L.nr.85/2006):
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte
persoabe;
b) au facut acte de comertt in interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana
juridica la incetarea de plati;
d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut
contabilitatea in conformitate cu legea;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul
acesteia;
f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii
incetarii de plati;
g) in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui
creditor, in dauna celorlati creditori.

27. Ce se înţelege prin termenul de insolvenţă?


Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta
fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile si poate fi:
a) insolventa prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a
platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;
b) insolventa iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile
exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

28. Ce se înţelege prin procedura falimentului?


Prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara
care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind
urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat si poate fi:
a) procedura generala care reprezinta procedura prevazuta de L.nr.85/2006, prin care un debitor
care indeplineste conditiile prevazute la art.1, al.1,din lege fara a le indeplini simultan si pe cele de
la art.1, al.2, intra, dupa perioada de observatie, succesiv, in procedura de reorganizare judiciara si
in procedura falimentului sau, separat, numai in reorganizare judiciara ori doar in procedura
falimentului;
b) procedura simplificata care reprezinta procedura prevazuta de L.nr.85/2006, prin care debitorul
care indeplibeste conditiile prevazute la art.1, al.2 intra direct in procedura falimentului, fie odata
cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile,
perioada in care vor fi analizate elementele cuprinse la art.1, al.2, lit.c si d.

29. Care sunt principalele atribuţii ale judecătorului sindic?


Principalele atributii ale judecatorului sindic sunt:
a) pronuntarea motivata a hotaririi de deschidere a procedurii si, dupa caz, de intrare in faliment
atat prin procedura generala cat si prin procedura simplificata;
b) judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea
procedurii;
c) desemnarea motivata si provizorie a administratorului judiciar ori al lichidatorului judiciar pana
la alegerea acestuia de catre adunarea creitorilor;
d) confirmarea, prin incheiere, a administratorului ori a lichidatorului judiciar desemnat si
confirmarea onorariului acestuia;
e) inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a
lichidatorului;
f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea;
g) judecarea cererilor de atragere a raspundeii membrilor organelor de conducere;
h) judecarea actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor
fapte frauduloase anterioare deschiderii procedurii;
i) judecarea contestatiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane
interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator;
j) admiterea si confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de
catre creditori;
k) solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a
procedurii judiciare si de intrare in faliment;
l) solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale
lichidatorului;
m) judecarea catiunii in anularea hotararii adunarii creditorilor;
n) pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.
30. Rolul administratorului special şi atribuţiile sale. (art. 18, L. 85/2006)
Dupa deschiderea proccedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana
juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica,
administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la
procedura, pe seama debitorului.
Dupa ridicarea dreptului de admnistrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau
de lichidator care ii conduce activitatea comerciala, iar mandatul admnistratorului special va fi
redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor.
Administratorul special are urmatoarele atributii:
a) exprima intentia debitorului de a propune un plan;
b) particia in calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea actiunilor prevazute la art.79 si 80
din lege;
c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
d) propune un plan de reorganizare;
e) administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea admninistratorului special, dupa
confirmarea planului;
f) dupa intrarea in faliment, participa la inventar, semnand actul, primeste raportul final si bilantul
de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea
raportului;
g) primeste notificarea inchiderii procedurii.

31. Care sunt principalele atribuţii ale administratorului judiciar? (art. 20)
Principalele atributii ale administratorului special sunt:
a) examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse si intocmirea unui raport
prin care sa propuna fie intrarea in procedura simplificata fie continuarea perioadei de observatie
in cadrul procedurii generale in termen de 30 de zile de la numire;
b) examinarea activitatii debitorului si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor sdi
imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa;
c) intocmirea actelor prevazute de art.28, al.1, in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia
respectiva;
d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului;
e) supraveghrea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
f) conducerea integrala sau in parte a activitatii debitorului;
g) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale
actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului;
h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor;
i) sesizarea de urgenta a judecatorului sindic in cazul in care constata ca nu exista bunuri in averea
debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
j) mentinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor;
k) verificarea creantelor si, atunci cand este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si
intocmirea tabelelor creantelor;
l) incasarea creantelor;
m) incheierea de tranzactii , descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii
reale cu confirmarea judecatorului sindic;
n) sesizarea judecatorului sindic in legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre
acesta.

32. Rolul deschiderii procedurii şi efectele deschiderii procedurii de insolvenţă? (art. 32 - 60)
Scopul legii privind procedura insolventei este instituirea unei proceduri colective pentru
acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa.
Daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute de lege, judecatorul sindic va pronunta o
incheiere de deschidere a procedurii generale sau simplificate, dupa caz.
Prin incheierea de deschidere a procedurii, judecatorul sindic va dispune administratorului judiciar
sau lichidatorului , dupa caz sa efectuieze toate notificaile prevazute de lege(art.61).
In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorului indreptatit sa solicite deschiderea
procedurii insolventei, judecatorul sindic va comunica cererea in copie debitorului.
In termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie sa conteste, fie sa recunoasca
existenta starii de insolventa.
Judecatorul sindic , prin sentinata de deschidere a procedurii va desemna fie un administrator
judiciar sau un lichidator in cadrul procedurii simplificate.
De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau masurile de
executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia cailor
de atac declansate de debitor.
Orice furnizor de servicii-electricitate, gaze naturale, apa , servicii telefonice si altele asemenea nu
au dreptul, in perioada de observatie si in perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa
intrerupa temporar un astfel de serviciu catre debitor sau catre averea acestuia, in cazul in care
acesta are calitatea de consumator captiv.
Deschiderea procedurii suspenda orice termene de precriptie a actiunilor prevazute la art.36 din
l.85/2006.
Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va
putea fgi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii.
Ca urmare a deschiderii procedurii si pana la data confirmarii planului de reorganizare, actiunile
societatilor emitente se suspenda de la tranzactionare.
Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau lichidatorului toate
informatiile cerute de acesta precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la
activitatea si averea sa precum si lista cuprinzand platile efectuate in cele 10 de zile anterioare
deschiderii procedurii.
Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a falimentului toate actele si corespondenta
emise de debitor, administrator judiciar sau lichidator vor purta mentiunea de reorganizare
judiciara sau faliment in romana, franceza si engleza.
Toate actele, operatiunile si platile efectuate de debitor dupa deschiderea procedurii sunt nule.
Debitorul, administratorul judiciar sau lichidatorul dupa caz sunt obligati sa pastreze o lista
cuprinzand incasarile, platile si compensarile efectuate dupa deschiderea procedurii cu precizarea
naturii si valorii acestora precum si datele de identificare ale cocontractantilor.
Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare daca nu si-a declarat interntia de
reorganizare.
Dreptul de administrare a debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea
falimentului.
De la data intrarii in faliment , debitorul va putea desfasura doar activitatile ce sunt necesare
derularii operatiunilor lichidarii.
Administratorul judiciar sau dupa caz lichidatorul va depune la judecatorul sindic intr-un termen
ce nu va putea depasi 50 de zile de la deschiderea procedurii, un raport asupra cauzelor si
imprejurarilor ce au dus la aparitia starii de insolventa a debitorului cu mentionarea persoanelor
carora le-ar fi imputabila.

33. Ce obligaţie are debitorul să pună la dispoziţia administratorului judiciar sau după caz lichidatorului?
(art. 44)
Debitorul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului judiciar sau, dupa caz,
lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare
cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale
facute de el in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

34. Care sunt primele măsuri în urma deschiderii procedurii de insolvenţă? (art. 61 - 76)
In urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor
mentionati in lista depusa de debitor(art.61 si 62).
Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform
evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a
procedurii, vor depune cererea de admnitere a creantelor in termenul fixat in sentinta de deschidere
a procedurii.
Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevazute de l.nr.85/2006 cu exceptia
creantelor constatate prin titluri executorii.
Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat
in termenele prevazute de legi speciale.
Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate in lei , la cursul Bancii Nationale a
Romaniei existent la data deschiderii procedurii.
Administratorul judiciar sa lichidatorul va inregistra la grefa Tribunalului un tabel preliminar
cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului.

35. Ce va cuprinde cererea de admitere a creanţelor? (art. 65)


Cererea de admitere a creantelor va cuprinde:
- numele/denumirea creditorului;
- domiciliul/sediul;
- suma datorata;
- temeiul creantei;
- mentiuni cu privire la eventalele drepturi de preferinta sau garantii.

36. Situaţia unor acte judiciare ale debitorului. (art. 77)


Toata actiunile introduce de administratorul judiciar sau de lichidator in aplicarea dispozitiiilor
legii privind procedura insolventei, inclusiv pentru recuperarea creantelor, sunt scutite de taxe de
timbru.
Operatiunile efectuate de catre practicienii in insolventa prin Buletinul procedurilor de insolventa
sau la oficiile registrului comertului sunt scutite de taxe.

37. Care sunt categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare? (art. 94)
Urmatoarele categorii de personae vor putea propune un plan de reorganizare in conditile de mai
jos:
a) debitorul, cu aprobarea AGA, in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de
creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare, daca procedura a fost declansata de acesta
sau a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori;
b) administratorul judiciar, de la data desemnarii sale si pana la implinirea unui termen de 30 de
zile de la data afisarii tabelului definitive de creante, cu conditia sa isi fi manifestat aceasta intentie
pana la votarea raportului preliminar;
c) unul sau mai multi creditori care si-au anuntat intentia pana la votarea raportului preliminar.

38. Ce va cuprinde planul de reorganizare? (art. 95)


Planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii, fie lichidarea unor bunuri
din averea acestuia, fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare.
Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul
activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta
debitorului.
Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata al creantelor.
Planul de reorganizare va mentiona:
- categoriiile de creante care nu sunt defavorizate, in sensul legii;
- tratamentul categoriilor de creante defavorizate;
- daca si in ce masura debitorul va fi descarcat de raspundere;
- ce despagubiri urmeaza a fi oferite tuturor categoriilor de creante.
Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare.

39. Care va fi rolul judecătorului sindic după admiterea planului de reorganizare? (art. 99)
Dupa adminterea planului, judecatorul sindic va dispune administratorului judiciar convocarea
adunarii generale a creditorilor si a debitorului intr-un termen cuprins intre 20 si 25 de zile, dar nu
mai inainte de afisarea tabelului definitiv de creante.
Rolul judecatorului sindic este de a asigura controlul judecatoresc al activitatii administratorului
judiciar care supravegheaza acitivitatea debitorului in conformitate cu planul aprobat.
40. Care creanţe constituie categorii distincte de creanţe? (art. 100)
Urmatoarele categorii de creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:
- creante garantate;
- creante salariale;
- creante bugetare;
- creante chirografare, cf.art.96, al.1;
- celelalte creante chirografare.

41. Care sunt condiţiile când va fi confirmat de judecătorul sindic un plan de reorganizare? (art. 101)
Un plan va fi confirmat de catre judecatorul sindic, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele
conditii:
a) cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati,
accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile
defavorizate sa accepte planul;
b) in cazul in care sunt doar doua categorii, planul se considera acceptat in cazul in care categoria
cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul;
c) fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supusa unui tratament corect
si echitabil prin plan;
d) creantele nedefavorizate prin plan vor fi considerate prezente la votarea planului si sunt socotite
ca au acceptat planul.

42. Cine va conduce activitatea în cadrul unui plan de reorganizare? (art. 103)
In urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul isi va conduce activitatea sub
supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat pana cand
judecatorul sindic va dispune fie inchiderea procedurii fie deschiderea procedurii falimentului
datorita esuarii planului.

43. Care sunt cazurile când judecătorul sindic va decide prin sentinţă intrarea în faliment? (art. 107)
Judecatorul sindic va decide, prin sentinta sau dupa caz, prin incheiere, intrarea in faliment in
urmatoarele condirii:
A. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;
b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere a
procedurii , a contestat cererea si contestatia a fost respinsa;
c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept nu a popus un plan de reorganizare;
B. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan ori planul propus nu a
fost acceptat si confirmat;
C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin
planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii aduce pierderi
averii sale;
D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, intrarea debitorului in
faliment.

44. Ce va dispune judecătorul sindic odată cu dizolvarea societăţii debitoare? (art. 107, al. 2)
Prin hotararea de intrare in faliment, judecatorul sindic va pronunta dizolvarea societatii si va
dispune totodata:
a) ridicarea dreptului de administrare a debitorului;
b) in cazul procedurii generale , desemnarea unui lichidator provizoriu si stabilirea atributiilor si
remuneratiei acestuia;
c) in cazul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lichidator al administratorului
judiciar;
d) termenul maxim de la intrarea in faliment in cadrul procedurii generale, de predare a gestiunii
averii de la debitor la lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunile efectuate dupa
deschiderea procedurii;
e) intocmirea si predarea de catre administratorul judiciar catre lichidator a listei creditorilor cu
adresele si toate creantele acestora;
f) notificarea intrarii in faliment.

45. Ce va cuprinde notificarea intrării în faliment?


Notificarea intrarii in faliment cuprinde:
a) termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor in vederea intocmirii
tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii in faliment, precum si
cerintele pentru ca o creanta inregistrata sa fie considerata valabila;
b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar
care nu va depasi 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la pct.a).
c) termenul de depunere la Tribunal al contestatiilor , care va fi de cel putin 10 zile inainte de data
stablita prin incheierea de intrare in faliment, pentru definitivarea tabelului definitive consolidat;
d) termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depasi 30 de zile de la
expirarea termenului prevazut la pct. b).

46. De către cine sunt desemnaţi administratorii societăţilor comerciale?


Administratorii societatilor comerciale sunt desemnati de catre Adunarea generala ordinara a
actionarilor , cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin Actul constitutiv.

47. Prezentaţi rolul consiliului de administraţie în cadrul societăţii pe acţiuni


Consiliul de admnistratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea
generala a actionarilor.

48. Sarcinile directorilor în cadrul societăţilor pe acţiuni.


Directorii sunt raspunzatori cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele
obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau
de actul constitutiv consiliului de administratie sau adunarii generale a actionarilor.

49. Obligaţiile administratorilor în cadrul societăţilor pe acţiuni.


Consiliul de admnstratie are urmatoarele competente(obligatii):
a) stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale societatii;
b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea
planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) introducearea cererii pentru deschiderea proceduri insolventei societatii, potrivit legii nr.85/2006
privind procedura insolventei.

50. Cine reprezintă societatea pe acţiuni în raport cu terţii şi Injustiţie?


Consiliul de administratie reprezinta societate in raport vu tertii si in justitie.In lipsa unei stipulatii
contrare in actul constitutiv, consiliul de admninistratie reprezinta societatea prin presedintele
sau(sistemul unitar de administrare).

51. De către cine sunt numiţi membrii consiliului de supraveghere?


Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor , cu
exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv(sistemul dualist de admninstrare).
52. Atribuţiile principale ale consiliului de supraveghere.
Atributiile pricipale a consiliului de supraveghere sunt urmatoarele:
a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat;
b) numeste si revoca membrii directoratului;
c) verifica conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a
actionarilor a operatiunilor de conducere a societatii;
d) raporteaza cel putin odata pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de
supraveghere desfasurata.

53. Câţi cenzori va avea o societate pe acţiuni?


Societatea pe actiuni poate avea 3 cenzori si unul supleant, daca prin actul consttitutiv nu se
prevede un numar mai mare.

54. Rolul cenzorilor în cadrul societăţii pe acţiuni.


Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii , sa verifice daca situatiile financiare
anuale sunt legal intocmite si in conformitate cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute
regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

55. Ce fel de registre trebuie sa aibă o societate pe acţiuni?


In afara de evidentele prevazute de lege, societatile pe actiuni trebuie sa tina:
a) un registru al actionarilor care trebuie sa arate , dupa caz, numele si prenumele, codul numeric
personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si
varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactioate pe o piata
reglementata/sistem alternativ de tranzactionare se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice
pietei de capital;
b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
c) un registru al sedintei si deliberarilor consiliului de admninstratie, respectiv ale directoratului si
consiliului de supraveghere;
d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori, si dupa caz, de auditori interni, in
exercitarea mandatului lor;
e) un registru al obligatiunilor, care sa arate totalul obligaiunilor emise si a celor rambursate,
precum si numele si prenumele, denumirea , domiciliul sau sediul titularilor, cand ele sunt
nominative. Evidenta obligatiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata
reglementata sau printr-un sistem alternativ de tranzactionare va fi tinuta conform legislatiei
specifice pietii de capital;
f) orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

56. Prezentaţi o serie de aspecte legate de societăţile în comandită pe acţiuni.


Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.
In societatea in comandita pe actiuni, administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a
actionarilor, printr-o hotarare luata cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare.
Adunarea generala, cu aceeasi majoritate, alege alta persoana in locul administratorului revocat,
decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.
Numirea trebuie aprobata si de ceilalti administratori, daca sunt mai multi.
Noul administrator devine asociat comanditat.
Administratorul revocat ramane raspunzator nelimitat fata de terti pentru obligatiile pe care le-a
contractat in timpul admnistratiei sale, putand insa exercita actiune in regres impotriva societatii.
Asociatii comanditati, care sunt administraori, nu pot lua parte la deiberarile adunarilor generale
pentru alegerea cenzorilor sau, dupa caz, a auditorului financiar, chiar daca poseda actiuni ale
societatii.
Se aplica si dipozitiile art.80-83 si 89 si 90.
57. Prezentaţi o serie de aspecte legate de societăţile cu răspundere limitată.
Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.
Prin actul constitutiv se va putea stabili ca votarea se poate face si prin corespondenta.
Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor
sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede astfel.
Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor
asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel.
Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.
Un asociat nu poate exrcita dreptul de vot in deliberarile adunarii asociatilor referitoare la
aporturile sale in natura sau la acele acte juridice incheiate intre el si societate.
Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor cel putin odata pe an sau ori de cate
ori este necesar la sediul social.
In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic , acesta va exercita atributiile adunarii
generale a asociatilor societatii.
Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata.
Societatea este admninstrata de unul sau mai multi admnistratori, asociati sau neasociati, numiti
prin actul constitutiv sau de adunarea generala.
Societatea trebuie sa tina prin grija admnistratorilor un registru al asociatilor
Administratorii raspund personal si solidar pentru orice dauna pricinuita.
Registrul poate fi cercetat de asociati si de creditori.
Daca numartul asociatilor trece de15 numirea cenzorilor este obligatorie.
Societatea cu raspundere limitata nu poate emite obligatiuni.
Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

58. Care sunt obligaţiile principale ale adunării generale a asociaţilor în cadrul societăţilor cu răspundere
limitată?
Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale:
a) sa aprobe situatia financiara anuala si repartizarea profitului net;
b) sa desemneze admninstratorii si cenzorii
c) sa decida urmarirea admninstratorului sau cenzorilor pentru pagube produse;
d) sa modifice actul constitutiv.

59. Cum poate fi redus sau majorat capitalul social?


Capitalul social poate fi redus prin:
a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;
b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale;
c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.
d) Scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;
e) Restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului
social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;
f) Alte procedee prevazute de lege.
Capitalul social se poate mari prin :
- emisionea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul
unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
- incorporarea rezervelor, cu exceptia celor legale;
- incorporarea beneficiilor si a primelor de emisiune;
- incorporarea diferentelor favorabile din reevaluarea activelor;
- compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiunile acesteia.

60. Cum poate fi exclus un asociat din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere
limitată?
Excluderea asociatilor din acest tip de societati este prevazuta strict si limitativ de lege, fiind
sanctionate urmatoarele:
* Neefectuarea aportului. Asociatul poate fi exclus daca intarzie sa efectueze aportul stabilit de
prevederile contractului de societate. Cel exclus va suporta consecintele intarzierii in efectuarea
aportului.
* Supunerea asociatului procedurii insolventei sau incapacitatea asociatului. Asociatul care a fost
supus procedurii insolventei sau care a devenit incapabil din punctul de vedere al atributiilor ce-i
revin, poate fi exclus din societate.
* Imixtiunea in administrarea societatii, folosirea bunurilor societatii si savarsirea unor acte de
concurenta. Asociatul poate fi exclus daca savarseste anumite fapte considerate o manifestare a
lipsei de loialitate fata de societate, precum: amestecul fara drept in administrarea societatii;
intrebuintarea, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, a capitalului, bunurilor sau creditului
societatii in folosul sau; participarea, fara consimtamantul celorlalti asociati, ca asociat cu
raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, sau efectuarea de
operatiuni in contul sau ori al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator.
* Savarsirea de catre asociatul administrator a unor fapte pagubitoare pentru societate. Asociatul
care indeplineste functia de administrator va putea fi exclus din societate daca savarseste o frauda
in dauna societatii ori se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al
altor persoane.
* Exercitarea de catre creditorul personal al asociatului a opozitiei impotriva hotararii de
prelungire a duratei societatii (valabil pentru SNC, SCS, SRL). Daca opozitia creditorului personal
a unui asociat facuta impotriva hotararii privind prelungirea duratei societatii a fost admisa de o
instanta judecatoreasca, asociatul debitor al oponentului poate fi exclus din societate.
Conditiile excluderii unui asociat din societate
Excluderea unui asociat se pronunta prin hotarare judecatoreasca, la cererea societatii sau a
oricarui asociat. Cererea societatii de excludere a unui asociat trebuie sa se bazeze pe o hotarare a
tuturor asociatilor, cu exceptia asociatului in cauza.
Daca cererea de excludere a unui asociat se face numai de catre unul dintre asociati, trebuie citata
societatea si asociatul parat. Daca societatea este constituita numai din doi asociati, prin admiterea
cererii unuia dintre asociati de excludere a celuilalt, societatea ramane cu un singur asociat si, in
consecinta, va fi dizolvata. Acest lucru nu va avea loc daca asociatul ramas hotaraste continuarea
existentei sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.
In toate cazurile de admitere a cererii de excludere a unui asociat din societate, hotararea
judecatoreasca ramasa definitiva se va depune, in termen de 15 zile, la registrul comertului pentru
a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica in Monitorul Oficial.
Efectele excluderii unui asociat din societate
Cel exclus din societate pierde calitatea de asociat de la data excluderii. El va avea dreptul la
beneficii si va suporta pierderile pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere lichidarea lor
pana ce acestea nu vor fi repartizate potrivit prevederilor contractului de societate. De asemenea,
asociatul exclus are dreptul la contravaloarea partilor sale sociale. Daca la data excluderii exista
anumite operatii in curs de executare, asociatul nu-si va putea retrage partea care i se cuvine decat
dupa terminarea acestora.
Societatile de capitaluri nu dispun de reguli specifice privind excluderea actionarilor,
reglementarile pentru societatile de persoane descrise anterior nefiind aplicabile din cauza
diferentelor foarte mari intre cele doua tipuri de societati. Prin urmare, indiferent de tipul
actionarului, persoana fizica sau fond de investitii, nu se poate pune problema excluderii.

61. Care sunt mijloacele prin care se pot dizolva societăţile comerciale?
Legea nr.31/ 1990 prevede cauze comune, generale de dizolvare a societatilor comerciale si cauze
specifice fiecarei forme de societate
Conform art.227 alin. (1) din Legea nr.31/ 1990 acestea sunt urmatoarele:
- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate
- declararea nulitatii societatii
- hotararea adunarii generale
- hotararea tribunalului
- falimentul societatii
- alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii

S-ar putea să vă placă și