Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IASI
FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICINĂ PREVENTIVĂ ȘI
1.2.
INTERDISCIPLINARITATE
1.3. DISCIPLINA: MEDICINĂ DE FAMILIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: MEDICINĂ DE FAMILIE
2.2. Titularul activităților de curs: Șef lucr.dr.Coman Elena Adorata, Șef lucr.dr.Cosmescu
Adriana,Șef lucr.dr.Filip-Ciubotaru Florina Mihaela,Șef lucr.dr.Stafie Celina Silvia
2.3. Titularul activităților de seminar: Șef lucr.dr.Coman Elena Adorata, Șef lucr.dr.Cosmescu
Adriana,Șef lucr.dr.Filip-Ciubotaru Florina Mihaela, Șef lucr.dr.Stafie Celina Silvia, Asist.dr.
Bacusca Agnes Iacinta, Asist.dr.Barbacariu Carmen Liliana, Asist.dr.Holicov Ana Maria,
Asist.dr.Manole Mihaela, Asist.dr. Novac Otilia, Asist.dr. Petroaie Antoneta Dacia,
Asist.dr.Popa Elena, Asist.dr.Slănină Ana Maria, Asist.dr. Ungureanu Monica Iuliana, Asist.
dr. Boanca Mihaela
2.4. Anul de studiu VI 2.5. I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligat
Semestrul evaluare disciplinei oriu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 15 din care : 3.2. 5 3.3. seminar/ 10
săptămână curs laborator
3.4. Total ore din 106 Din care : 3.5. 36 3.6. seminar/ 70
planul de curs laborator
învățământ
Distributia fondului de ore
timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 10
specialitate și pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoloo și eseuri 10
Tutoriat 5
Examinări 25

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301633 fax

pagina 1 din 6
Alte activități 5
3.7. Total ore de studiu individual 75
3.9. Total ore pe semestru 181
3.10. Numărul de credite credite comune cu
disciplina Medicină
de familie și geriatrie

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Baza de cunostinte clinice de patologie si terapeutica
medicala si chirurgicala in vederea abordarii sintetice a
diagnosticului si terapiei in medicina de familie.
4.2. de competențe Baza de cunostinte clinice de patologie si terapeutica
medicala si chirurgicala in vederea abordarii sintetice a
diagnosticului si terapiei in medicina de familie.

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe  Cunoasterea mediului specific de ambulator, precum si a notiunilor
profesionale referitoare la triajul bolnavilor, evaluarea urgentelor medico chirurgicale,
(exprimate prin intocmirea evidentelor si a raportarilor specifice; comunicare optima cu
cunoștințe și pacientii si reteaua medicala.
abilități)  Realizarea unei consultatii complete in conditii de ambulator, stabilirea unui
diagnostic de etapa ( incluzand manevre si investigatii) si instituirea unui
tratament adecvat, aprecierea severitatii cazului si abordarea corecta a
urgentelor medico chirurgicale.
 Realizarea corecta a preventiei si consilierea pacientului privitor la stilul de
viata sanatos (evaluarea riscului, consiliere igieno dietetica, masuri de
screening, vaccinologie, preventia consumului de substante toxice).
 Elemente specifice de abordare a batranului in medicina primara.
 Elemente de medicina paliativa.
 Cunoasterea problemelor de interes comunitar.
Competențe  Comunicarea cu pacientul în funcţie de specificul vârstei (copil, adult,
transversale (de bătrâni)
rol, de dezvoltare  Abilităţi de lucru în echipă (asistenta medicală, medici de alte specialităţi,
profesională, serviciul social, administraţia locală)
personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


5.1. Obiectivul 1. Prezentarea mediului specific de ambulator (cabinet medic de familie, cabinet
general medic specialist de ambulator)-triajul bolnavilor, intocmirea evidentelor primare,
a raportarilor catre autoritatile sanitare.
2.Prezentarea importantei medicinii preventive si a abilitatilor de promovare a
stilului de viata sanatos in randul pacientilor(evaluarea riscului, consiliere igieno
dietetica, masuri de screening, vaccinologie, preventia consumului de substante
toxice).
3. Detalierea aspectelor complexe medicale, psihologice si sociale ale ,, medicinii
intregii familii”, (nou nascut, sugar, copil, adolescent, adult, varstnic)-urmarirea
persoanei pe parcursul etapelor de viata.
4.Perfectionarea abilitatilor de comunicare cu pacientul, familia acestuia, medicii
de alte specialitatii si personalul medical.
5.2. Obiective Dobândirea abilităţilor privind:
specifice abordarea pacientului in practica de ambulator si medicina primara,
 Monitorizarea clinică şi paraclinică a pacientului cronic.

pagina 2 din 6
 Asistenţa si organizarea masurilor terapeutice in urgenta.
 Inscrierea si completarea fiselor de urmarire clinica de ambulator,
screeningul in bolile cronice, neoplazii, infectii de focar..
efectuarea sub supraveghere a unor tehnici diagnostice şi terapeutice simple, de
ambulator.
interpretarea unor buletine de analize de laborator, buletine endoscopice,
ecografice, etc.
Notiuni de terapie moderna, non-farmacologica si farmacologica, recunoasterea
unor efecte secundare.

8. Conținuturi
6.1. Curs Metode de Obser
predare vații
Conţinutul cursului-Programa analitica 36 ore - prelegeri
Curs MF Adulti iteractive
1. Dispneea, tusea: forme etiologice, diagnostic clinic, diagnostic diferential, - prezentări
terapie la domiciliu, urgente medicale si atitudine terapeutica in urgente. PowerPoin
Infecţiile tractului respirator: elemente specifice de ambulatoriu. 2 ore t
2. Dispneea si palpitatiile: cauze, diagnostic clinic, diferential,
particularitatea de terapie la domiciliu. Monitorizarea clinico-biologica a
pacientului cu afectiune cardio-vasculara cronica, in ambulatoriu si
medicina primara. 2 ore
3. Dispensarizarea HTA la domiciliu: forme clinice, evaluare in ambulatoriu,
diagnostic si tratament adaptat ghidurilor, aplicarea ghidurilor in practica
medicala. Urgente in HTA: diagnostic si tratament la domiciliu. 2 ore
4. Sindroame dispeptice in ambulatoriu: cauze, diagnostic clinic, diferential si
atitudine terapeutica in ambulatoriu. Hepatitele cronice. 2 ore
5. Durerea abdominala acuta: abordare practica in ambulatoriu. Durerea
abdominala cronica: de la functional la organic. Screeningul principalelor
neoplazii cu sediu abdominal. 2 ore
6. Durerea lombara, sindromul disuric, hematuric: cauze, diagnostic clinic si
paraclinic, algoritm de diagnostic. Sindromul nefritic, nefrotic si boala
renala terminala: rolul medicului de familie in depistarea si urmarirea in
ambulatoriu. 2 ore
7. Sindromul anemic, adenospleno-megalia: cauze, elemente de diagnostic,
investigatii curente, investigatii specifice, terapie in ambulatoriu. 2 ore
8. Diabetul zaharat: screening populational, elemente de diagnostic,
abordarea in ambulatoriu a complicatiilor cronice, urgente in diabetul
zaharat- abordare in ambulatoriu. Obezitatea si denutritia. Alimentatia
artificiala enterala si parenterala – principii in ambulator. Terapia dietetica
in patologia curenta, a medicului de familie. 1 ora
9. Cefaleea si sindromul vertiginos: cauze, clasificare, diagnostic in
ambulatoriu, dispensarizare. Sindromul febril la adult. Sindromul astenic –
semnificaţie diagnostica. 1 ora
10. Patologia alergica in practica medicului de familie, diagnostic si masuri de
urgenta. Iatrogenia in practica de ambulatoriu, efecte secundare ale
medicatiei cronice, supradozaj, intoxicatie, manevre medicale. 2 ore
….. Curs MF Copii - prelegeri
Probleme de diagnostic pediatric in practica medicului de familie: iteractive
1. -cefaleea 2 ore - prezentări
2. -durerile abdominale recurente 2 ore PowerPoin
3. -varsaturile cronice si /sau recurente 2 ore t
4. -varsaturile cronice si /sau recurente si anorexia 2 ore
5. -sindromul febril prelungit 2 ore
Dispensarizarea unor boli cronice pediatrice in practica de ambulator:
1. -Astmul bronsic si hipertensiunea arteriala la copil si adolescent 1 oră
2. -Sindromul anemic. Anemia feripriva 2 ore

pagina 3 din 6
3. -Diabetul zaharat la copil si adolescent 2 ore
4. -Obezitatea la copil si adolescent 2 ore
5. -Infectiile tractului urinar si hematuria 1 oră
Bibliografie
1. Adorata Coman, R Petrovanu, Clinica Medicala in Practica de Ambulatoriu, 2019, Ed. UMF „Gr. T.
Popa”Iasi.
2. Florina Filip Ciubotaru, Curs de Medicina de Famile, vol. 1, Ed. Junimea, 2007.
3. Florina Filip Ciubotaru, Ghid pentru Practica Medicului de Familie, vol. 2, Ed. Junimea, 2010.
4. Florina Filip Ciubotaru, Medicina de Familie, Ed. Junimea, 2011.
5. Florina Filip Ciubotaru, Ghid pentru Practica Medicului de Familie, Ed. Junimea, 2009.
6. Celina Stafie, Curs de medicina de ambulator si medicina de familie, Ed. Universitas XXI, 2009.
7. Celina Stafie, Manual de Educaţie Terapeutică, Editura Gr.T.Popa Iasi, 2009, ISBN 973- 7682- 95-6
8. Cursurile disciplinei
9. E. Ciofu -“Esentialul in pediatrie”, Editura Amalteea 2000
10. Doina Felea - Medicina Generala- Medicina Familiei Copii, Editura Cermi Iasi 2000.
11. Robert M. Kliegman, Karen J. Marcdante, Hal B. Jenson, Richard E. Behrman, “Essentials of
Pediatrics” Fifth Edition, Elsevier Saunders 2007.
12. Silvia Matasaru -“Pediatrie-Ghid pentru Medicul de Familie”, Editura Stef 2008.
13. Adriana Cosmescu - ‫״‬Durerile abdominale recurente la copil‫ ״‬in Maria Magdalena Leon, Ostin C.
Mungiu editori, Terapia durerii – aspecte actuale, Editura Gr. T. Popa Iasi 2014, ISBN : 978-606-544-
264-1, pag. 111-119.
14. Doina Felea, Adriana Cosmescu - “Elemente de patologie pediatrica in practica medicului de
familie”, Editura Sedcom Libris, Iasi 2014, ISBN 978-973-670-046-0.
15. Doina Felea, Adriana Cosmescu - ″Diagnosticul şi dispensarizarea unor afecţiuni cronice ale copilului
şi adolescentului în medicina de familie″, Editura Sedcom Libris Iasi 2016, ISBN 978-973-670-546-
16. Cristina Mihai, Adriana Cosmescu, Iulian Velea - ″Diabetul zaharat al copilului- definitie, clasificare ″
in Iulian P. Velea editor, ″ Boli metabolice la copil-tratat ″, Editura Mirton Timisoara 2018, ISBN 978-
973-52-1800-3, pag. 45-69.
17. Celina Stafie, Prezentari de caz, ghiduri de tratament și exemple de retete , Editura UMF Grigore T.
Popa Iasi, 2016, ISBN 978-973-46-5774-2, 2016, pag.236
18. Celina Stafie, "Curs de Medicina Interna Ambulator si Medicina de Familie",2009, Editura Universitas
XXI, ISBN973- 7889-96-7.
19. Celina Stafie, "Manual de Educatie Terapeutica", Editura Universitas XXI,2009 ISBN 973 9780000009.

6.2. Seminar / laborator Metode de Obser


predare vații
Conţinutul seminarului / laboratorului 70 ore - prezentări
MF Adulti cazuri
1. Structura sistemului medical de ambulatoriu, medicina de familie. clinice
Particularităţi ale pacientului de ambulatoriu si medicina primara.2 ore - seminarii
2. Notiuni generale de ingrijire a pacientului in ambulatoriu, abilitati de interacti
comunicare. Completarea fiselor medicale si a documentelor medicale. ve
Prezentarea principalelor manevre de consult in ambulatoriu.1 ora
3. Monitorizarea pacientului cu afecţiuni respiratorii acute si cronice:
prevenţie, terapie, recuperare. 3 ore
4. Monitorizarea pacientului cu boala cardiovasculara acuta si cronica:
prevenţie, terapie si recuperare. 6 ore
5. Monitorizarea pacientului cu afecţiuni digestive acute si cronice:
prevenţie, terapie, recuperare. 3 ore
6. Screening-ul si îngrijirea pacientului neoplazic: competente si limite in
medicina de familie. 1 oră
7. Îngrijirea pacientului cu diabet zaharat si boli metabolice. 3 ore
8. Monitorizarea pacientului cu afecţiuni urinare acute si cronice: prevenţie,
terapie, recuperare. 3 ore
9. Îngrijirea pacientului cu sindrom anemic, sindrom limfoproliferativ. 2 ore
10. Monitorizarea pacientului cu afecţiuni alergice, urgentele acestuia:
competente si limite, educaţie terapeutica. 2 ore

pagina 4 din 6
11. Îngrijirea pacientului cu boala artrozica, artrite acute, PCE. 1 oră
12. Atitudinea medicului in fata urgentelor de ambulator: competente şi
limite. 3 ore
13. Urmărirea gravidei in cabinetul de MF. 2 ore
14. Elemente specifice de abordare a bătrânului în medicina primara.
Elemente de medicina paliativa. 2 ore
MF copii
1. Pregătirea copilului pentru consultaţii (măsurarea greutăţii, taliei,
perimetrelor, termometrizarea şi consemnarea datelor in fisa copilului). 4
ore
2. Consultaţii de puericultura, recomandări de alimentaţie, profilaxia
îmbolnăvirilor sugarului, copilului si adolescentului. Realizarea examenului
de bilanţ la diferite etape de vârsta. 4 ore
3. Atitudinea in urgentele pediatrice (deshidratări acute, insuficienta
respiratorie acuta, insuficienta cardiaca, soc). 3 ore
4. Atitudinea in urgentele pediatrice (come, intoxicaţii, convulsii). 2 ore
5. Cunoaşterea indicaţiilor şi aplicării în practica a medicamentelor uzuale:
antibiotice, antitermice, antiemetice. 3 ore
6. Cunoaşterea indicaţiilor şi aplicării în practica a medicamentelor uzuale:
vitamine, antispastice, medicaţie cardiovasculara. 2 ore
7. Cunoaşterea problemelor de pediatrie sociala din teritoriu si a modului de
rezolvare. 4 ore
8. Tehnici de îngrijire uzuala: injecţii, pansamente, tratamentul plăgilor
minore. 2 ore
9. Tehnici de îngrijire uzuala: recoltări de produse biologice. 2 ore
10. Manevre diagnostice rapide (determinarea glicemiei, teste urinare rapide).
1 oră
11. Manevre diagnostice rapide (determinarea EKG si peak-flow metria). 2 ore
12. Calendarul vaccinărilor. 2 ore
13. Efectuarea triajului epidemiologic pentru intrarea copiilor in colectivităţile
de copii si şcolare. Vizitarea colectivităţilor de copii din teritoriu,
discutarea problemelor specifice de funcţionalitate, sanitaro-
epidemiologice, medicale si de stimulare a dezvoltării neuropsihomotorii. 2
ore
14. Promovarea unui stil de viaţă sănătos în diferite perioade ale copilăriei şi
adolescenţei. 2 ore
Bibliografie
1. Adorata Coman, R Petrovanu, Clinica Medicala in Practica de Ambulatoriu, 2019, Ed. UMF „Gr. T.
Popa”Iasi.
2. Florina Filip Ciubotaru, Curs de Medicina de Famile, vol. 1, Ed. Junimea, 2007.
3. Florina Filip Ciubotaru, Ghid pentru Practica Medicului de Familie, vol. 2, Ed. Junimea, 2010.
4. Florina Filip Ciubotaru, Medicina de Familie, Ed. Junimea, 2011.
5. Florina Filip Ciubotaru, Ghid pentru Practica Medicului de Familie, Ed. Junimea, 2009.
6. Celina Stafie, Curs de medicina de ambulator si medicina de familie, Ed. Universitas XXI, 2009.
7. Celina Stafie, Manual de Educaţie Terapeutică, Editura Gr.T.Popa Iasi, 2009, ISBN 973- 7682- 95-6
8. Cursurile disciplinei
9. E. Ciofu -“Esentialul in pediatrie”, Editura Amalteea 2000
10. Doina Felea - Medicina Generala- Medicina Familiei Copii, Editura Cermi Iasi 2000.
11. Robert M. Kliegman, Karen J. Marcdante, Hal B. Jenson, Richard E. Behrman, “Essentials of
Pediatrics” Fifth Edition, Elsevier Saunders 2007.
12. Silvia Matasaru -“Pediatrie-Ghid pentru Medicul de Familie”, Editura Stef 2008.
13. Adriana Cosmescu - ‫״‬Durerile abdominale recurente la copil‫ ״‬in Maria Magdalena Leon, Ostin C.
Mungiu editori, Terapia durerii – aspecte actuale, Editura Gr. T. Popa Iasi 2014, ISBN : 978-606-544-
264-1, pag. 111-119.
14. Doina Felea, Adriana Cosmescu - “Elemente de patologie pediatrica in practica medicului de
familie”, Editura Sedcom Libris, Iasi 2014, ISBN 978-973-670-046-0.
15. Doina Felea, Adriana Cosmescu - ″Diagnosticul şi dispensarizarea unor afecţiuni cronice ale copilului

pagina 5 din 6
şi adolescentului în medicina de familie″, Editura Sedcom Libris Iasi 2016, ISBN 978-973-670-546-
16. Cristina Mihai, Adriana Cosmescu, Iulian Velea - ″Diabetul zaharat al copilului- definitie, clasificare ″
in Iulian P. Velea editor, ″ Boli metabolice la copil-tratat ″, Editura Mirton Timisoara 2018, ISBN 978-
973-52-1800-3, pag. 45-69.
17. Celina Stafie, Prezentari de caz, ghiduri de tratament și exemple de retete , Editura UMF Grigore T.
Popa Iasi, 2016, ISBN 978-973-46-5774-2, 2016, pag.236
18. Celina Stafie, "Curs de Medicina Interna Ambulator si Medicina de Familie",2009, Editura Universitas
XXI, ISBN973- 7889-96-7.
19. Celina Stafie, "Manual de Educatie Terapeutica", Editura Universitas XXI,2009 ISBN 973 9780000009.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe
analitice revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul
Biroului Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic,
pe cât posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a
reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina
urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de
Licenţă în Medicină, în perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de
rezidenţiat din România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 8.1. Criterii de 8.2. Metode de 8.3. Pondere din nota
evaluare evaluare finală
8.4. Curs Test grilă 50%

8.5. Seminar / laborator Examinare pe parcurs 10%


Examen practic 40%
Standard minim de performanță
 Nota 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


17.10.2019 ADORATA ELENA COMAN

Semnătura directorului de departament

Conf. Univ. Dr. Florin Dumitru Petrariu

pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și