Sunteți pe pagina 1din 6

LUCA 1 : 26-38

Vestirea naşterii lui Isus Hristos


26
În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o
cetate din Galileea, numită Nazaret,
27
la o fecioară logodită* cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David.
Numele fecioarei era Maria.
28
Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune * ţie, căreia ţi s-a făcut
mare har; Domnul** este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”
29
Tulburată* foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba
singură ce putea să însemne urarea aceasta.
30
Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea
lui Dumnezeu.
31
Şi* iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei
pune** numele Isus.
32
El va fi mare şi* va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi** Domnul
Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
33
Va* împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va
avea sfârşit.”
34
Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu
ştiu de bărbat?”
35
Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt* Se va coborî peste tine, şi
puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte
din tine va fi chemat Fiul** lui Dumnezeu.
36
Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţe; şi
ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.
37
Căci* niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”
38
Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele
tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.
LUCA 2:1-7
Naşterea lui Isus Hristos
1
În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să
se înscrie toată lumea.
2
Înscrierea aceasta* s-a făcut întâia dată pe când era
dregător în Siria Quirinius.
3
Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.
4
Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să
se ducă în Iudeea, în cetatea* lui David, numită Betleem,
pentru că** era din casa şi din seminţia lui David,
5
să se înscrie împreună cu Maria, logodnica* lui, care era
însărcinată.
6
Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia
să nască Maria.
7
Şi a* născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în
scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de
poposire nu era loc pentru ei.
LUCA 2:8-20
Păstorii din Betleem
8
În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp,
şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
9
Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi
slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei * s-au înfricoşat foarte
tare.
10
Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste
bună, care va fi o mare bucurie pentru* tot norodul:
astăzi*, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor **,
11

care† este Hristos, Domnul.


12
Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc
înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
13
Şi* deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste
cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
14
„Slavă* lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace** pe
pământ între oamenii plăcuţi† Lui.”
15
După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer,
păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la
Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut
Domnul.”
16
S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul
culcat în iesle.
17
După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
18
Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau
păstorii.
19
Maria* păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în
inima ei.
20
Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu
pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum
li se spusese.
MATEI 2:1-12
Magii la Ierusalim. Irod
1
După ce S-a născut* Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele
împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit** la Ierusalim
2
şi au întrebat: „Unde* este Împăratul de curând născut al iudeilor?
Fiindcă I-am văzut steaua** în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
3
Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult şi tot
Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
4
A adunat pe toţi preoţii* cei mai de seamă şi pe** cărturarii norodului
şi a căutat să afle† de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
5
„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris
prin prorocul:
6
‘Şi tu, Betleeme*, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai
neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie,
care va fi Păstorul** poporului Meu Israel.’”
7
Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei
vremea în care se arătase steaua.
8
Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-
amănuntul despre Prunc şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să
vin şi eu să mă închin Lui.”
9
După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua
pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a
oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10
Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
11
Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au
aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile
şi I-au adus* daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12
În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis * să nu mai dea pe la
Irod şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.
LUCA 2:21-35
Isus adus în Templu
21
Când* a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-
au pus numele ISUS**, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi
fost El zămislit în pântece.
22
Şi, când s-au împlinit zilele* pentru curăţirea lor, după Legea lui
Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţişeze
înaintea Domnului,
23
după cum este scris în Legea Domnului: „Orice * întâi născut de
parte bărbătească va fi închinat Domnului”,
24
şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de
porumbei, după cum* este poruncit în Legea Domnului.
Cântarea lui Simeon
25
Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea
o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta * mângâierea lui
Israel, şi Duhul Sfânt era peste el.
26
Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă * pe
Hristosul Domnului.
27
El a venit în Templu mânat de * Duhul. Şi, când au adus părinţii
înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea
Legea,
28
Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
29
„Acum*, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău.
30
Căci au văzut* ochii mei mântuirea Ta,
31
pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,
32
lumina* care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău Israel.”
33
Tatăl şi mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El.
Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul
34

acesta este rânduit spre prăbuşirea* şi ridicarea multora în Israel şi să fie


un semn** care va stârni împotrivire.
Chiar* sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere
35

gândurile multor inimi.”

LUCA 2:36-40
Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din
36

seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu


bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.
Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani,
37

Ana nu se depărta de Templu şi zi* şi noapte slujea lui Dumnezeu


cu post şi cu rugăciuni.
A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe
38

Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce


aşteptau* mântuirea Ierusalimului.
Întoarcerea la Nazaret
După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif şi
39

Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.


Iar* Pruncul creştea şi Se întărea; era plin de înţelepciune, şi
40

harul lui Dumnezeu era peste El.