Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ȊNVĂȚÂMÂNT: G.P.N. Izbiceni


DATA: 25 februarie 2016
GRUPA: mijlocie B
PROPUNĂTOARE:
TEMA ANUALĂ: Cine şi cum planifică, organizează o activitate?
TIPUL DE ACTIVITATE: verificarea cunoştințelor dobândite
FORMA DE ACTIVITATE: DOS
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
 ADE – activități pe domenii experiențiale
 DOS – activitate practică – „Ferma de animale” – decupare, asamblare şi lipire
SCOPUL:
 consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 dezvoltarea simţului estetic şi practic

OBIECTIVE CADRU:
 stimularea curiozității privind explicarea şi înțelegerea lumii înconjurătoare;
 formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor produse finite.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activități practice;
 să cunoască diferite materiale de lucru;

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 cognitive
 O1 – să aşeze animalele la locul lor pe planşă;
 psiho-motorii
 O2 – să confecţioneze produsul finit;
 O3 – să denumească materialele puse la dispoziție;
 O4 – să lucreze curat şi îngrijit pe parcursul activității, păstrând o ținută adecvată în bancă;
 afective
 O5 – să-şi exprime părerea despre lucrarea proprie şi despre lucrările colegilor utilizând criteriile de evaluare date.
STRATEGII DIDACTICE: inductiv-semialgoritmice
FORMA DE ORGANIZARE: frontal-individuală
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, lucrul individual, turul galeriei
MIJLOACE ŞI MATERIALE: lipici, foarfece, cartoane şi hârtii colorate şi albe, animale din pluş, recompense, balon
EVALUARE: aprecieri verbale, fişă de lucru, autoevaluare, examinare prin probă practică
DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
 Revista învățământului preşcolar 3- 4/2011, editura Arlequin;
 Ghid orientativ – Laura Mara Culea, editura Diana;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar- editura Didactica Publishing House, 2009;
 Ziua bună începe la „Ȋntâlnirea de dimineață” – Smaranda Maria Cioflica, editura Didactica Pre;
 Pedagogie preşcolară, Elisabeta Voiculescu, editura Aramis;
 Totul ... pentru copil (ghid pentru educatoare), prof. Rodica Gavra, editura Diana.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII

NR. EVENIMENTE ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


CR INSTRUCȚIONALE COPIILOR METODE ŞI MIJLOACE
T PROCEDEE ŞI
MATERIALE
1 Moment Se crează condiții ergonomice pentru
organizatoric desfăşurarea activităților. Copiii sunt atenți şi Activităţi de
Pregătirea grupei Aerisirea şi pregătirea sălii de grupă nerăbdători să înceapă întărire a
pentru activitate pentru activitate. o nouă zi. sarcinilor
Aranjarea mobilierului, stabilirea formulate
liniştii şi asigurarea unei atmosfere
propice pentru buna desfăşurare a
activităţii.
2 Captarea atenției Captarea atenției se face prin Copiii sunt atenți. Observarea
prezentarea unui balon. Un copil sparge comportamen
balonul si numeste obiectele gasite in conversația pantera tului verbal şi
interior. nonverbal al
explicația copiilor

3 Anunțarea temei şi a Se va preciza că activitatea de astăzi conversația


obiectivelor activității se numeşte „Ferma animalelor?”. Copiii Prichideii sunt atenți explicația
au sarcina de a asambla obiectele gasite la explicațiile mele.
in balon si de a realiza produsul finit.
Se pune un copil să repete titlul Copilul repetă titlul
activității de astăzi pentru a se activității.
sistematiza.
4 Reactualizarea . Se poartă o discuție introductivă Sunt atenți la
cunostintelor referitoare animale, la rolul lor în viaţa corectitudinea jetoane
noastră. răspunsurilor date de
colegi şi îi ajută acolo aprecieri verbale
unde este cazul

3
5 Desfasurarea Se realizează intuirea Copiii completează fişă de
activitatii materialului de către copii, cerându-li- fişa de lucru. exercițiul evaluare
se să recunoască materialele pe care le
au pregătite pe masă.
Se prezintă planşa model, copiii
observând-o. Copiii sunt atenți la
Se trece apoi la explicarea tehnicilor explicațiile explicația
de lucru: educatoarei.
 se decupează după contur grajdul,
norii şi soarele;
 se identifică celelalte materiale
primite; conversația
 se stabilesc locurile imaginilor pe
planşă
 se asamblează fiecare planşă.
Se demonstrează modul de lucru,
dându-li-se explicații permanent.
Se pune un copil să repete tehnicile de foarfecă,
lucru, pentru a vedea dacă ele au fost şabloane,
înțelese. lipici
Înainte de a trece la executarea Copiii prezintă observația
lucrării, voi cere copiilor să exerseze materialul pe care-l au lucrarea
câteva exerciţii de încălzire a pe masă. model
muşchilor mici ai mâinii: morişca,
închiderea şi deschiderea pumnilor, Copiii observă explicația
cântatul la pian etc. modelul educatoarei.
,, Ploaia cade neîncetat
Vârful degetelor bat.
Degetele-mi sunt petale, Prichindeii sunt
Le deschid ca pe o floare. atenți la succesiunea
Şi apoi le răsfirăm, tehnicilor de lucru.
Şi la un pian cântăm. demonstrația

4
Frecăm palmele de zor
Să avem la lucru spor. ’’
Se urează “Spor la lucru!”! şi se dă
astfel startul începerii lucrului
individual pe un fond muzical.
Voi supraveghea modul în care copiii Copilul prezintă
îşi realizează lucrările, iar dacă va fi tehnicile de lucru.
nevoie voi interveni cu explicaţii
individuale. Voi încuraja pe cei mai
puţin abili şi voi urmări ca toţi copiii să-
şi ducă munca la bun sfârşit.
Voi urmări corectitudinea şi
acuratețea lucrărilor. Se fac exerciții
Când majoritatea copiilor au terminat, pentru încălzirea
voi da preavizul şi apoi semnalul de muşchilor mici ai
încetare a lucrului. mâinii.
Se expun toate lucrările la panou,
după care se vor observa şi se vor lucrul laptopul
analiza, ținându-se cont de aspectul şi individual
corectitudinea execuției lucrărilor. Se foarfecă,
iau în calcul următoarele criterii de şabloane,
evaluare: lipici
- dacă decuparea a fost realizată Copiii realizează
corect; lucrările. Se
- lucrarea este curată, îngrijită; analizează lucrările de analiza
la panou.
Ȋncheierea activității Se vor face aprecieri verbale asupra Copiii sunt atenți la Aprecieri finale
modului de participare a copiilor la aprecierile educatoarei conversația individuale şi
activitate. şi cu bucurie recompense colective
Pentru executarea corectă a recompensa.
semafoarelor şi pentru întreaga
activitate desfăşurată în ziua respectivă,
copiii vor primi şi câte o recompensă –

5
o prăjiturică.

S-ar putea să vă placă și