Sunteți pe pagina 1din 84

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Laboratorul Politici educaţionale

Comunităţi de practici în domeniul


prevenirii şi combaterii violenţei şcolare – înţelegere,
asumare şi participare

Bucureşti, 2009
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Coordonator: cercet. pr. III dr. Magda BALICA

Membri ai echipei de cercetare:


asist. cercet. drd. Otilia APOSTU
asist. cercet. drd. Emanuel DOBREI
asist. cercet. drd. Bogdan FLORIAN
cercet. pr. III. dr. Ciprian FARTUŞNIC
cercet. pr. III dr. Irina HORGA
cercet. pr. I dr. Mihaela JIGĂU
cercet. drd. Andreea SCODA
cercet. Lucian VOINEA
Cornel Olaru

2
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

CUPRINS

INTRODUCERE............................................................................................4

CAPITOLUL I. Repere de cercetare pentru un proiect în domeniul


prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.........................................................7
1. Cercetarea fenomenului de violenţă în spaţiul şcolar românesc ...............................................7
2. Strategii de intervenţie la nivel de sistem şi la nivelul şcolii.....................................................18
3. Iniţiative recente în acţiunile anti-violenţă .................................................................................20

CAPITOLUL II. Obiectivele şi metodologia cercetării................................ 22


1. Obiectiv general .............................................................................................................................22
2. Obiective specifice........................................................................................................................22
3. Metodologia utilizată în proiect ..................................................................................................22
4. Unităţi şcolare şi actori implicaţi .................................................................................................23
5. Activităţile proiectului...................................................................................................................23

CAPITOLUL III. Comunităţi de practici – abordări conceptuale ............... 25


1. Ce sunt comunităţile de practici?................................................................................................25
2. Ce înseamnă o comunitate de practici în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei în şcoală?.......................................................................................................................28
3. Argumente pentru o comunitate de practici în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei în şcoală ........................................................................................................................30

CAPITOLUL IV. Rezultatele cercetării........................................................ 36


1. Evaluarea activităţilor şi practicilor de la nivelul inspectoratelor şcolare – premise
ale funcţionării comunităţilor de la nivelul şcolii ....................................................................36
2. Practici la nivelul şcolilor cuprinse în proiect ............................................................................51
2.1. Rezultatele unui chestionar.................................................................................................51
2.2. Rezultatele activităţilor la nivelul şcolii .............................................................................59
2.3. Rezultatele participării la comunitatea virtuală ................................................................62

CAPITOLUL V. Produse ale activităţii ........................................................ 70

CONCLUZII ................................................................................................. 78

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .................................................................... 84

3
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

INTRODUCERE

Problematica violenţei şcolare reprezintă un interes constant al politicilor europene


contemporane, devenind oficial o problemă pe agenda politicilor educaţionale în anul 1997, ca
urmare a unei conferinţe a experţilor organizată de Comisia Europeană la Utrecht, cu privire la
„dreptul la siguranţă” în relaţie cu mediul şcolar.

O analiză a problematicii violenţei şcolare la nivel internaţional demonstrează că acest fenomen


are dimensiuni şi manifestări diferite de la un sistem de învăţământ la altul. Dezbateri şi analize
privind violenţa şcolară au avut loc în ultimul timp în majoritatea sistemelor educaţionale
europene. Programele şi acţiunile desfăşurate în acest context vizează fie centrarea pe politici
generale privind securitatea copiilor şi a tinerilor (implicit în spaţiul şcolar), fie pe pachete de
măsuri concrete care urmăresc în mod direct violenţa şcolară (proiecte legislative, programe de
formare şi dezvoltare a competenţelor specifice la nivelul diferiţilor actori educaţionali, campanii
naţionale de informare şi conştientizare, planuri de acţiune la nivel local şi comunitar).

La nivelul politicilor educaţionale din România, problematica violenţei ca subiect de cercetare


sistematică a apărut relativ recent. Studiul Violenţa în şcoală (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2006) realizează pentru prima dată o fotografie fidelă a dimensiunii acestui fenomen la nivelul
întregului sistem de învăţământ, indicând o incidenţă ridicată a cazurilor de violenţă şcolară, în
special a violenţei elev-elev, elev-profesor, profesor-elev, în spaţiul şcolar propriu-zis şi în spaţiul
proxim unităţilor de învăţământ deopotrivă. Principalele concluzii sintetizate de studiul menţionat
evidenţiază faptul că fenomenul violenţei în şcoală este încă un subiect dificil de abordat pentru
unii dintre actorii şcolii. Studiul semnala nevoia familiarizării, conştientizării şi instrumentării
cadrelor didactice cu competenţe care să le permită abordarea informată şi adecvată a
fenomenelor de violenţă în şcoală. Conform aceleiaşi cercetări, şcolile dezvoltă în puţine cazuri
programe coerente anti-violenţă, pornind de la cunoaşterea problemelor cu care se confruntă.
Chiar acolo unde există acţiuni destinate prevenţiei şi intervenţiei, adesea acestea nu contează pe
implicarea efectivă a celor vizaţi, sunt puţin popularizate în rândul celor care ar trebui cu prioritate
să le cunoască (autori, victime, elevi cu potenţial agresiv, părinţi). În puţine cazuri, violenţa în
şcoală este definită ca fiind o problemă instituţională. În multe situaţii nu există o cooperare
reală nici la nivelul unităţii şcolare (între elevi, cadre didactice, părinţi, conducerea şcolii) şi nici la
nivel inter-instituţional, care să definească situaţiile de violenţă, să elaboreze strategii de prevenţie
sau intervenţie, să monitorizeze şi să evalueze impactul acestora.

4
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

În perioada 2004-2007 au fost elaborate şi alte studii şi analize a fenomenului violenţei şcolare.
Concluziile tuturor acestor cercetări au evidenţiat amploarea şi diversitatea formelor de
manifestare a violenţei în şcoală şi au propus recomandări şi direcţii de acţiune pentru prevenirea
fenomenului. Pe baza acestora, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a elaborat Strategia
cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar
(OMECT nr. 1409/2007). Strategia stabileşte principii şi recomandări generale referitoare la
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, rolurile şi funcţiile instituţiilor din cadru
sistemului educativ şi a unor structuri instituţionale nou create în acest domeniu de acţiune,
precum şi un plan operaţional de intervenţie la nivelul unităţilor şcolare. Începând cu anul 2009,
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a lansat un proiect de tip structural cu tema Tinerii
împotriva violenţei, care are ca scop implementarea unor măsuri de sprijin pentru unităţile de
învăţământ, Casele Corpului Didactic şi alte structuri instituţionale cu responsabilităţi în domeniu
în vederea reducerii fenomenelor de violenţă în şcoală.

În acest context, proiectul Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii


violenţei şcolare – înţelegere, asumare şi participare propune un demers de cercetare
complementar activităţilor iniţiate la nivel strategic, prin promovarea unui nou model de
stimulare şi facilitare a iniţiativelor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, bazat pe
principiul comunităţilor de practici. Conform teoriei sociale a învăţării pe care o promovează
ideea comunităţilor de practici1, angajarea în practica socială este procesul fundamental prin care
oamenii învaţă să devină ceea ce sunt. Ca urmare, unitatea primară de analiza a modelului pe care
îl propunem în cercetarea-acţiune asupra violenţei şcolare nu va fi nici individul (fie el elev,
profesor sau alt actor şcolar) şi nici şcoala ca instituţie, ci mai degrabă comunităţile de practici
informale în care se angajează fiecare dintre aceştia în raport cu problematica violenţei. Aşadar,
proiectul îşi propune să aducă o perspectivă nouă asupra modalităţilor de prevenire şi combatere
a violenţei şcolare, bazată pe analiza modurilor particulare în care actorii educaţionali definesc
violenţa, îşi asumă problematica acesteia şi acţionează în vederea combaterii şi prevenirii ei.
Pentru a respecta deopotrivă principiile generale ale comunităţilor de practici, dar şi exigenţele
unei intervenţii de cercetare acţiune, proiectul s-a supus următoarele considerent fundamentale:
- Este mai uşor să previi decât să combaţi violenţa în şcoală. În cadrul proiectului nu am
încercat să identificăm în mod necesar şcoli care să se confrunte cu situaţii deosebite de
violenţă, ci ne-am orientat către acele şcoli care au dovedit că sunt interesate de această
problemă, care au dezvoltat deja o serie de activităţi în acest sens şi care doresc să
împărtăşească experienţele dobândite cu alte şcoli similare.
- Agresivitatea este o caracteristică a oricărei fiinţe umane, de aceea este important să
învăţăm să o gestionăm în mod pozitiv. Scopul proiectului nostru de intervenţie nu a fost

1
Wenger, E., Communities of practice. Learning, Meaning and Identity, Cambridge University Press, 1998.

5
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

acela de a stopa, de a pune capăt violenţei în şcolile selectate, ci de a oferi un cadru de


comunicare şi o informare pentru toţi actorii şcolari, de dezbatere, împărtăşire de experienţe
şi acţiune pentru crearea unui climat educaţional armonios, aşa cum fiecare dintre actori îl
visează.
- Comunicarea cu alte şcoli reprezintă o sursă importantă pentru a înţelege şi preveni
un astfel de fenomen. Proiectul a pornit de la premisa că schimbul de practici, comunicarea
şi împărtăşirea experienţelor între mai multe şcoli poate reprezenta o manieră inedită de
inovare a practicilor curente de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală.
- O şcoală fără violenţă este o şcoală în care învăţarea se produce în sens pozitiv.
Proiectul nu s-a limitat doar la exersarea practicilor de prevenire a violenţei în şcoală, ci a
oferit spaţiu semnificativ pentru abordarea tuturor elementelor de practică şcolară care au
legătură implicită cu violenţa ca barieră în calea învăţării. Tocmai de aceea, adesea, de-a lungul
proiectului actorii şcolari implicaţi au simţit nevoia să abordeze teme conexe, referitoare la:
dificultăţi în organizarea sistemului educaţional, probleme ale curriculum-ului şcolar,
presiunea examinărilor şi testărilor – ca factori subiectivi şi mai puţin vizibili care influenţează
fenomenul de violenţă în şcoală.

6
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

CAPITOLUL I. Repere de cercetare pentru un proiect în domeniul


prevenirii şi combaterii violenţei şcolare

Pentru realizarea unei imagini de ansamblu asupra manifestării violenţei şcolare, Consiliul Europei
a organizat, în perioada 2002-2004, un proiect integrat de amploare privind acest fenomen –
Responses to violence in everyday life in a democratic society – la care au participat 41 de ţări europene. În
acest context, Consiliul Europei a recomandat sistemelor naţionale de învăţământ un set de
principii directoare în confruntarea cu fenomenul violenţei şcolare, printre care:
- conceperea acţiunii de prevenţie a violenţei şcolare ca o dimensiune centrată pe educaţie în
spiritul civismului democratic;
- considerarea elevilor ca actori şi parteneri-cheie în activităţile de prevenţie şi rezolvare a
situaţiilor de violenţă şcolară;
- prevederea unor modalităţi de intervenţie rapidă în cazul manifestării formelor de violenţă;
- dezvoltarea unor activităţi de conştientizare şi mobilizare a tuturor actorilor educaţionali
implicaţi în cauzalitatea, manifestarea sau efectele fenomenului de violenţă şcolară (profesori,
elevi, părinţi, comunitate);
- susţinerea familiilor şi a comunităţilor în ceea ce priveşte exercitarea rolului educativ şi
implementarea măsurilor de prevenţie şi intervenţie în planul violenţei şcolare.

Pornind de la aceste recomandări şi de la expunerea mediatică fără precedent a violenţei şcolare,


acest fenomen a devenit un subiect prioritar pe agenda factorilor de decizie din sistemul
educaţional românesc. Din păcate, la acel moment, informaţiile sistematice privind amploarea,
formele sau tipologia violenţei şcolare erau puţine, nesistematice, acoperind doar anumite
categorii de unităţi de învăţământ.

1. Cercetarea fenomenului de violenţă în spaţiul şcolar românesc

Studiul Violenţa în şcoală, realizat în anul 2005 de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în
parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în România şi Institutului Naţional de Criminologie, a
răspuns exact acestei nevoi de cunoaştere a dimensiunii, formelor de manifestare şi cauzelor
fenomenului de violenţă şcolară, în perspectiva elaborării unor strategii de prevenire şi ameliorare.
În egală măsură, cercetarea a reprezentat un mijloc de sensibilizare a unui public cât mai larg şi o
condiţie a mobilizării resurselor în vederea abordării violenţei în şcoală. Pornind de la diferitele
tipologii şi forme de manifestare ale violenţei, cercetarea oferă un reper şi în ceea ce priveşte
formele sub care aceasta este diagnosticată, de la cele privind abaterile de la programul şcolar până

7
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

la violenţa morală sau verbală şi violenţa fizică. Conform definiţiei propuse de studiu, violenţa în
şcoală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţă verbală şi
psihologică (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire); violenţă fizică; comportamente care intră
sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, furt); ofensă adusă
statutului/autorităţii cadrului didactic; alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala.

Utilizând o metodologie complexă şi instrumente multiple de investigaţie (anchete prin


chestionare aplicate managerilor şcolari, consilierilor şcolari şi elevilor; anchete prin interviuri
individuale şi interviuri focalizate de grup adresate cadrelor didactice şi părinţilor, precum şi
factorilor responsabili din poliţie şi din inspectoratele şcolare; studii de caz elaborate pe baza
interviurilor individuale cu elevii cu manifestări de violenţă, diriginţii şi părinţii acestora), studiul a
reuşit să ofere o imagine coerentă de ansamblu privind dimensiunea, formele şi cauzele violenţei
şcolare în spaţiul educaţional românesc. Vom prezenta în continuare o sinteză a rezultatelor
studiului.

1.1. Dimensiunea fenomenului de violenţă în şcoală

Conform rezultatelor investigaţiilor realizate în rândul directorilor de şcoli, proporţia unităţilor de


învăţământ la nivelul cărora se înregistrează fenomene de violenţă se ridică la un nivel îngrijorător,
depăşind 75% din totalul şcolilor cuprinse în eşantion. Consilierii şcolari şi elevii confirmă în
proporţii similare (între 90% şi aproximativ 75%) că violenţa este un fenomen real în şcolile lor,
aceasta manifestându-se sub diferite forme – de la cele mai simple la actele grave de violenţă.
Profesorii şi părinţii au semnalat, de asemenea, prezenţa fenomenelor de violenţă în şcoală, dar
opiniile lor cu privire la gravitatea fenomenului sunt mai nuanţate. Astfel, profesorii par a fi mai
conştienţi de problema violenţei decât părinţii şi sunt mai activi în a da exemple concrete de
situaţii conflictuale în şcoală. Părinţii admit, în general, că violenţa este o problemă cotidiană,
reală, dar cel puţin o parte dintre ei declară că nu cunosc cazuri concrete în şcoala lor,
manifestând o atitudine vădit protectivă şi empatică faţă de cadrele didactice şi şcoală, în general,
în raport cu problema violenţei.

Unele diferenţe în ceea ce priveşte prezenţa fenomenului de violenţă la nivelul şcolii se


înregistrează în funcţie de o serie de criterii, dintre care cercetarea a reţinut tipul unităţii de
învăţământ, mediul de rezidenţă şi zona de situare a şcolii. În funcţie de aceste criterii, diferenţele
înregistrate în ceea ce priveşte dimensiunea fenomenului de violenţă (care s-au dovedit a fi
statistic semnificative) sunt următoarele:
- Tipul unităţii de învăţământ. Proporţia unităţilor de învăţământ post-gimnazial care declară
existenţa fenomenelor de violenţă este mai mare (aproximativ 80%) decât în cazul şcolilor
generale (73%), diferenţa relevând faptul că anumite conduite cuprinse în sfera manifestărilor

8
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

de violenţă intervin cu o mai mare frecvenţă şi, posibil, şi sub forme de manifestare mai grave,
la elevii de vârstă mai mare (15-18 ani).
- Mediul de rezidenţă. Conduitele violente ale elevilor par să fie mai frecvente în unităţile de
învăţământ din mediul urban (82% din totalul acestora le semnalează), comparativ cu cele din
ariile rurale (71%). Menţinerea unui statut mai înalt al cadrelor didactice în ariile rurale,
implicit o mai mare autoritate a acestora, pe de-o parte, şi autoritatea familiei, mai puţin
afectată de criza contemporană de autoritate a părinţilor, pe de altă parte, reuşesc, se pare, să
menţină mai bine sub control conduita copiilor şi tinerilor, să prevină cu mai multă eficienţă
manifestările de violenţă.
- Zona în care este situată unitatea de învăţământ. Proporţia unităţilor de învăţământ situate în
zone periferice care declară prezenţa fenomenelor de violenţă este mai mare (82%) decât în
cazul celor amplasate în zone centrale (73%). Studiile în domeniu semnalează, de altfel, că
anumite caracteristici ale zonelor periferice ale oraşelor (rată redusă a ocupării, implicit rată
ridicată a şomajului, statut socio-profesional, economic, educaţional şi cultural scăzut, nivel
redus al veniturilor familiei, sărăcie, eventual o rată înaltă a criminalităţii etc.) constituie factori
de risc pentru manifestarea comportamentelor violente la copii şi tineri. În cazul satelor se
poate vorbi de o anume defavorizare, în special economică, a populaţiei situată la „marginea”
localităţii, uneori cu implicaţii asupra conduitei copiilor.
- Mărimea şcolii (numărul de elevi din şcoală). Proporţia unităţilor de învăţământ cu efective de
peste 1000 de elevi care au semnalat prezenţa fenomenelor de violenţă este de aproximativ
85%, spre deosebire de cele cu o populaţie şcolară mai redusă, în cazul cărora ponderea
respectivă este de aproximativ 68%. Acest fapt sugerează dificultăţile întâmpinate de
managerii şcolari şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ cu efective numeroase de
elevi în controlul, monitorizarea şi ”gestionarea” resurselor umane ale şcolii – în cazul de faţă
elevii – a atitudinilor şi comportamentului acestora.

Cercetarea s-a concentrat şi asupra unora dintre cele mai grave conduite manifestate de elevi
(consumul de droguri, apartenenţa la bande de cartier, comiterea de furturi şi acte de vandalism,
consumul de băuturi alcoolice, agresiune fizică şi sexuală, comportamente care aduc prejudicii
statutului şi autorităţii cadrelor didactice) constatând că acestea sunt prezente la aproximativ 2,5%
din totalul celor înscrişi în unităţile de învăţământ investigate. O parte dintre aceşti elevi comit
acte de violenţă „efectivă” asupra propriei persoane (consum de droguri sau alcool), asupra altor
persoane (agresiuni fizice sau sexuale) sau asupra societăţii (acte de vandalism, degradare de
bunuri ale instituţiilor publice, inclusiv ale şcolii). Din totalul elevilor cu grave manifestări de
comportament deviant, aproape jumătate îşi orientează actele de violenţă „simbolică” (agresiune
nonverbală – gesturi, priviri ameninţătoare, verbală – insulte, jigniri) sau „efectivă” (lovire,
agresiune fizică) asupra cadrelor didactice, aducând grave prejudicii statului şi autorităţii acestora.
Astfel de acte de violenţă au fost semnalate în cazul unui număr de aproape 6700 de elevi, din
care aproximativ 2400 au adresat injurii şi jigniri cadrelor didactice, iar 37 au recurs chiar la

9
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

agresiuni fizice. Cazurile de elevi cu astfel de comportamente violente au fost semnalate de


aproape trei sferturi din totalul şcolilor investigate, proporţia corespunzătoare celor care sesizează
numai situaţii de prejudiciere a statutului cadrelor didactice fiind de aproximativ 40%. Elevi cu
astfel de comportamente se regăsesc în special în unităţile de învăţământ post-gimnazial, în cele
din mediul urban, precum şi în cele situate în zonele periferice ale localităţilor. Diferenţele în
funcţie de aceste criterii sunt de 15-20 puncte procentuale, analiza confirmându-le ca fiind statistic
semnificative.

1.2. Forme de violenţă în şcoală

În ceea ce priveşte formele violenţei şcolare, un prim nivel de analiză a luat în considerare
sistemul de relaţii la nivelul cărora se manifestă, operând o distincţie între: violenţa între elevi;
violenţa elevilor faţă de profesori; violenţa profesorilor faţă de elevi (comportamentul neadecvat
al cadrelor didactice). Conform declaraţiilor directorilor de şcoli, forma cea mai frecventă este
violenţa între elevi, aceasta manifestându-se „des” sau „foarte des” în cazul unei proporţii de
aproape 20% dintre şcoli sau „rareori” – în aproximativ 72% dintre unităţi. Acesteia îi urmează
violenţa elevilor faţă de profesori – 40%, respectiv violenţa profesorilor faţă de elevi – 33%.
Diferitele manifestări ale violenţei elevilor faţă de profesori sunt semnalate de o proporţie mai
mare de unităţi de învăţământ post-gimnazial, respectiv de cele situate în mediul urban. Astfel de
cazuri atrag, posibil, şi un comportament „pe măsură” al cadrelor didactice din aceste şcoli,
neputând fi însă excluse situaţiile în care manifestările de violenţă ale elevilor reprezintă reacţii la
un comportament neadaptat al cadrelor didactice la caracteristicile de vârstă ale elevilor.

Opiniile diverselor categorii de actori investigaţi (directori, elevi sau consilieri şcolari) cu privire la
formele de violenţă înregistrează un anumit grad de convergenţă, fiecare situând violenţa între
elevi pe primul loc, urmată de violenţa elevilor faţă de profesori şi apoi violenţa profesorilor faţă
de elevi. Cele trei categorii de actori se diferenţiază fundamental atunci când apreciază frecvenţa
cu care acestea se manifestă. Astfel, dacă pentru directori manifestările de violenţă ale profesorilor
faţă de elevi sau cele ale elevilor faţă de profesori sunt doar cazuri rare, în opinia elevilor şi
consilierilor şcolari acestea au o frecvenţă mult mai ridicată.

• Violenţa între elevi şi formele de manifestare ale acesteia

Chiar dacă violenţa între elevi a fost recunoscută ca fenomen general prezent în toate unităţile de
învăţământ, intensitatea şi formele în care aceasta se manifestă diferă de la o şcoală la alta, fiind
determinate de un complex de factori: climatul şcolar şi cultura şcolii, tipul de management şcolar,
coeziunea şi sintalitatea claselor, calitatea activităţii educaţionale, mediul de provenienţă etc.

10
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Cele mai frecvente forme de violenţă elev-elev, menţionate în majoritatea unităţilor de


învăţământ cuprinse în eşantion, ţin de domeniul violenţei verbale (certuri, conflicte, injurii) şi
sunt incluse în categoria manifestărilor „obişnuite”, a „violenţei ascunse”, tolerate în mediul
şcolar. În general, actorii investigaţi identifică în afara şcolii determinanţii unor astfel de
comportamente, îi deculpabilizează pe elevi considerându-i victime ale limbajului violent utilizat
în diferite medii: familie, stradă, mass-media etc. Puţini profesori aduc în discuţie rolul şi
importanţa şcolii în prevenirea şi corectarea violenţei verbale a elevilor şi în dezvoltarea
competenţelor de comunicare ale acestora.

Un alt tip de comportament violent între elevi vizează jignirile cu referire la trăsăturile fizice
sau psihice ale colegilor. Dacă numai 20% dintre directori au declarat prezenţa cu frecvenţă
ridicată a unor astfel de comportamente în şcoala lor, ponderea răspunsurilor elevilor şi a
consilierilor este mult mai mare – aproximativ 60%, respectiv 80%. Frecvenţa ridicată a
comportamentelor violente poate fi explicată prin specificul vârstei adolescenţei, marcată de
multiple transformări corporale şi psihologice. Ca urmare, apar anumite manifestări în
relaţionarea cu ceilalţi elevi, precum jigniri legate de ritmurile diferite de dezvoltare fizică
(rămânere în urmă sau puseuri de creştere, comparativ cu media), ironizarea unor trăsături fizice
sau psihice specifice anumitor elevi etc. O bună cunoaştere a psihologiei vârstelor de către cadrele
didactice şi studierea chiar de către elevi a acestei discipline şcolare (prezentă în curriculumul
şcolar la clasa a X-a) constituie posibile modalităţi de prevenire şi rezolvare a situaţiilor
conflictuale determinate de astfel de comportamente ale elevilor.

Un alt comportament neadecvat al elevilor în şcoală este violenţa fizică, menţionată cu ponderi
mai ridicate în unităţile de învăţământ situate la periferie. Deoarece bătaia este o formă mai gravă
de violenţă, care contravine regulamentului şcolar, cadrele didactice au declarat în mai puţine
cazuri prezenţa acestui fenomen. Părinţii, însă, ai căror copii sunt direct implicaţi în astfel de
situaţii (în special cei care au fost victime) au reclamat astfel de comportamente şi climatul de
insecuritate fizică din şcoli. Cauzele agresivităţii fizice pot fi diverse: consecinţe ale imobilităţii
elevilor în clasă pe parcursul duratei unei activităţi didactice; lipsa unei „culturi a jocului”, ceea ce
face ca jocul să se transforme în agresivitate fizică; trăsăturile specifice vârstei (nevoia de libertate
şi de manifestare a propriei individualităţi, de impunere într-un grup, inclusiv prin violenţă fizică);
apariţia unor „găşti” ca manifestare a subculturilor şcolare; provenienţa din medii socio-familiale
şi culturale foarte diferite sau defavorizante etc.

În ponderi mai reduse au fost menţionate şi alte forme de violenţă între elevi, care ţin de
domeniul agresivităţii verbale: jigniri referitoare la situaţia socio-economică a copiilor la
apartenenţa religioasă sau la cea etnică. Jignirile referitoare la etnie au fost menţionate mai ales
în şcolile cu copii romi (45%, comparativ cu 13% în şcolile fără copii romi).

11
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

• Violenţa elevilor faţă de profesori

Formele de violenţă ale elevilor faţă de profesori sunt variate, de la comportamente care nu sunt
în deplină concordanţă cu regulamentul şcolar şi cu statutul de elev la forme mai grave, care ţin de
violenţa fizică sau care intră sub incidenţa legii. Acestea sunt menţionate cu frecvenţă mai mare în
cazul unităţilor de învăţământ post-gimnazial (licee şi SAM-uri), precum şi în cele situate în
mediul urban.

Dată fiind varietatea situaţiilor de violenţă a elevilor faţă de profesori, menţionate de categoriile
investigate, tipurile de astfel de comportament au fost grupate în trei categorii:

a) comportamente neadecvate ale elevilor în raport cu statutul lor, care presupun lipsa de
implicare şi participare a acestora la activităţile şcolare;

Toate categoriile de populaţie investigată prin chestionar au menţionat cu frecvenţă foarte mare
(până la 80% dintre cazuri) manifestarea în spaţiul şcolii a unor comportamente precum: fuga de
la ore, părăsirea clasei în timpul orei, întârzierea la ore, indisciplina în clasă sau în recreaţii,
ignorarea voită a mesajelor transmise de cadrele didactice (ignorarea solicitărilor care vin din
partea acestora). Cei mai mulţi profesori şi părinţi sunt de părere că aceste comportamente aduc
în timp grave prejudicii elevilor şi şcolii şi apar ca urmare a unor regulamente şcolare deficitare, a
unor relaţii pedagogice „prea democratice” sau a influenţei negative a mediului extraşcolar. În
multe cazuri însă, aceste atitudini şi comportamente nu sunt catalogate drept violente şi ţin de
domeniul situaţiilor care sunt „trecute cu vederea” atât timp cât nu capătă intensitate ridicată, deşi
intră în contradicţie cu prevederile regulamentului şcolar, sunt deranjante pentru cadrele didactice
şi au consecinţe negative asupra rezultatelor şcolare.

b) comportamente care implică agresiune verbală şi nonverbală de intensitate medie şi care


reprezintă o ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic;

Cea de-a doua categorie de manifestări violente ale elevilor faţă de profesori menţionată mai sus
se referă la comportamente precum: refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudinile ironice sau
sarcastice faţă de profesori, zgomote în timpul activităţii didactice, mişcări ale elevilor neautorizate
de profesor (intrarea şi ieşirea din clasă).

În opinia participanţilor la interviurile de grup, lipsa de implicare a elevilor în activitatea didactică


şi refuzul făţiş al îndeplinirii sarcinilor ce le revin (neparticiparea la activitatea din clasă,
nerezolvarea temelor pentru acasă etc.) sunt determinate fie de lipsa interesului şi de scăderea
motivaţiei elevilor pentru ceea ce învaţă, fie ca reacţie a acestora faţă de diferite atitudini şi

12
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

comportamente ale cadrelor didactice. În ceea ce priveşte manifestarea atitudinilor ironice faţă de
profesori, cel mai adesea acestea au ca obiect calitatea prestaţiei didactice (competenţele ştiinţifice,
modalităţile de evaluare, stilul didactic al profesorului etc.) sau diferite alte aspecte: trăsături de
personalitate, caracteristici fizice, stilul de vestimentaţie. Uneori, atitudinea ironică a elevilor (în
special faţă de evaluarea profesorilor) este susţinută şi încurajată chiar de către unii părinţi, care
consideră ironia o modalitate îndreptăţită de manifestare a libertăţii elevilor faţă de anumiţi
profesori din şcoală, care „merită acest lucru”. Cel mai adesea, profesorii incriminează astfel de
comportamente, se simt vulnerabili în faţa elevilor, deseori atitudinile de ironie ale elevilor
determinând acelaşi răspuns din partea lor.

c) comportamente violente evidente, care presupun agresiune verbală şi fizică faţă de profesor;

O a treia categorie de comportamente violente ale elevilor faţă de profesori cuprinde: gesturi sau
priviri ameninţătoare, injurii, jigniri, ameninţări verbale, lovire şi agresiune fizică, agresiune
indirectă (asupra maşinii sau a altor bunuri ale profesorilor). Aceste tipuri de comportamente prin
excelenţă violente au fost semnalate de către toţi actorii investigaţi, însă în ponderi diferite. Deşi
proporţia elevilor care manifestă astfel de comportamente este relativ redusă (1,2% din totalul
celor înscrişi în şcolile investigate), numărul directorilor unităţilor de învăţământ care menţionează
prezenţa unor astfel de cazuri este ridicat - aproximativ 40% din cei peste 1200 investigaţi.

• Violenţa profesorilor faţă de elevi

Formele de comportament neadecvat al cadrelor didactice în relaţie cu elevii – semnalată într-o


pondere mult mai redusă decât violenţa elevilor de către toţi actorii investigaţi şi care păstrează
aceeaşi ierarhie în opinia tuturor acestora – sunt diverse, de la situaţii care nu sunt caracteristice
unei relaţii corecte profesor-elevi la forme mai grave, care ţin de agresivitatea fizică. Aceste forme,
identificate în cadrul cercetării, sunt următoarele:
- Agresiunea verbală faţă de elevi, menţionată cu cea mai mare frecvenţă de către actorii
şcolari investigaţi şi care se referă atât la forme mai simple precum atitudini ironice, ţipete, cât
şi la forme mai grave – injurii, jigniri, insulte. Forma concretizată în ironia profesorilor a fost
recunoscută de către mulţi dintre participanţii la interviurile de grup, fie ei profesori sau
părinţi, ca o practică des întâlnită în şcoală. Unii dintre aceştia au încercat chiar să găsească
argumente care să legitimeze un astfel de comportament, pe care îl percep nu atât ca o formă
de violenţă faţă de elevi, cât mai ales ca un răspuns îndreptăţit al cadrelor didactice în faţa
agresivităţii verbale a elevilor, a cărui utilizare are rol educativ.
- Evaluarea neobiectivă. Este posibil ca luarea în considerare în cadrul evaluării şi a altor
caracteristici decât achiziţiile elevilor în plan cognitiv – progresul elevului raportat la
performanţele anterioare, situaţia grupului clasei de elevi raportat la alte grupuri, efortul de
învăţare depus de elevi, atitudini şi motivaţia învăţării etc. – să fie un demers catalogat deseori

13
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

ca evaluare neobiectivă şi avantajare/dezavantajare în notare. Alteori, însă, unii profesori pot


fi acuzaţi de subiectivitate în evaluare, ca urmare a „efectelor perverse” ale evaluării sau
datorită altor variabile (tipul de relaţie al profesorului cu un anume elev, insuficienta
dezvoltare a competenţelor de evaluare, lipsa unor criterii naţionale de notare etc.).
- Agresiunea non-verbală. Aceasta ia uneori forme mai uşoare precum ignorarea mesajelor
elevilor şi neacordarea de atenţie acestora, care nu caracterizează o relaţie optimă profesor-
elev şi constituie bariere în comunicarea didactică. Alteori este vorba de forme mai grave:
gesturi, priviri ameninţătoare, însoţite de atitudini discriminative şi marginalizarea unora dintre
elevi. Aceste comportamente trebuie să constituie un grav semnal de alarmă deoarece astfel de
manifestări din partea profesorilor (chiar dacă nu sunt generalizate şi se raportează numai la
unii dintre elevi) au implicaţii grave atât asupra climatului şcolar, cât mai ales asupra elevilor:
influenţează negativ stima de sine, reduce motivaţia pentru învăţare, transformă şcoala într-un
spaţiu de insecuritate pentru aceştia.
- Excluderea de la ore este un alt comportament întâlnit relativ frecvent în şcoli şi considerat
de către profesorii care recurg la acesta ca pedeapsă pentru indisciplina elevilor, nerezolvarea
unor sarcini de lucru în clasă sau acasă etc. Excluderea de la ore poate conduce însă la diferite
forme de violenţă a elevilor, fie din cauza lipsei de supraveghere pe timpul excluderii (fuga din
şcoală în timpul programului, indisciplină în spaţiul şcolii etc.), fie ca reacţie la pedeapsa
primită (scăderea motivaţiei pentru învăţare, refuzul de a participa la activităţile viitoare,
absenteismul şcolar în situaţiile în care nu şi-au îndeplinit obligaţiile şcolare etc.).
- Violenţa fizică reprezintă forma extremă de comportamentul neadecvat al profesorilor faţă
de elevi. Chiar dacă astfel de situaţii sunt mai puţin frecvente, prezenţa acestor manifestări în
şcoală este gravă, condamnabilă şi încalcă orice principiu de educaţie şi drept al elevilor.

1.3. Cauze ale violenţei elevilor

• Cauze individuale

A identifica resorturile psihologice interioare care conduc la comportamente de tip agresiv sau
care ascund un potenţial de manifestare a violenţei este un exerciţiu care solicită instrumente
specializate. Deşi cercetarea de faţă nu a optat propriu-zis pentru o testare psihologică individuală
a elevilor, instrumentele de investigaţie utilizate au permis identificarea unor factori individuali de
risc, precum şi a unor percepţii şi reprezentări ale actorilor investigaţi în raport cu importanţa
factorilor de natură individuală în manifestările de violenţă în şcoală. Alături de instrumentele
adresate directorilor, profesorilor diriginţi, părinţilor şi elevilor, cercetarea a solicitat şi opinia
consilierilor şcolari, care prin natura profesiei lor acordă asistenţă şi consiliere specializată în
cazuri concrete de comportamente agresive. Conform opiniei acestora, factorii de natură
individuală se situează pe poziţia a treia în determinarea manifestărilor de violenţă ale elevilor
asistaţi. Astfel, doar 16% dintre cei investigaţi susţin că factorii psihologici sunt în primul rând

14
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

determinanţi ai violenţei, mai importanţi fiind factorii familiali şi cei de natură socială. O apreciere
globală asupra categoriilor de factori individuali a înregistrat, însă, o gamă largă de trăsături
psihologice individuale care au reprezentat, în opinia consilierilor, resortul declanşării
comportamentelor violente ale elevilor asistaţi. Aceste caracteristici individuale, în ordinea
frecvenţelor cu care au fost menţionate sunt următoarele: probleme de comunicare; complexe,
toleranţă scăzută la frustrări; dificultăţi de adaptare la disciplina şcolara; imagine de sine negativa;
instabilitate emoţională; instabilitate motrică; dificultăţi de concentrare; tulburări psihice grave.

După cum se poate observa, o parte dintre aceste caracteristici pot fi interpretate şi ca modalităţi
individuale de raportare a elevilor la provocările mediului şcolar, mediu care aduce cu sine
frustrări, impunere a unui anumit tip de disciplină, slabă valorizare a potenţialului real al elevilor, a
individualităţii lor specifice, cu efecte în planul imaginii de sine şi a trăirilor acestora. De altfel,
rapoartele de teren şi interviurile individuale cu elevii aşa-numiţi violenţi confirmă tendinţa
actorilor şcolii şi a unor părinţi de a identifica drept cauze de natură psiho-individuală ale
comportamentului violent ceea ce reprezintă, de multe ori, strategii de reacţie a elevilor la frustrări
şi impuneri ale mediului şcolar. O parte dintre ei îşi justifică propriul comportament aducând
argumente de natură critică asupra comportamentului neadecvat al profesorilor, al şcolii şi
metodelor pedagogice utilizate.

• Cauze familiale

Familia este cel mai adesea identificată ca principală sursă a violenţei de majoritatea directorilor de
şcoală, indiferent dacă este vorba despre actele de violenţă ale elevilor asupra altor elevi sau
asupra cadrelor didactice. Aceştia, în proporţie de 63%, indică printre cauzele de natură familială:
preluarea unor modele de relaţionare din familie (cel mai frecvent menţionată); condiţiile
economice precare ale familiei; nivelul redus de educaţie a familiei; indiferenţa, grija insuficientă
acordată copiilor şi educaţiei acestora; reacţii ale copilului la aşteptări prea înalte ale părinţilor;
lipsa de supraveghere a copiilor, în cazul familiilor în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi
temporar la muncă în străinătate.

Într-o pondere apropiată (aproximativ 60%) şi consilierii şcolari indică printre cauzele violenţei
elevilor pe cele de natură familială. Opinia generală exprimată este că şcoala – mediu educativ prin
definiţie – nu este singura responsabilă pentru conduitele violente ale elevilor. „Diagnosticul”
cazurilor consiliate trimite, cel mai frecvent, la cauze precum: existenţa unor relaţii conflictuale şi
comportamente violente în familie, lipsa/insuficienta preocupare a părinţilor pentru copil,
apartenenţa la familii dezorganizate/monoparentale, nivelul scăzut al condiţiilor materiale ale
familiei (sărăcia), carenţe ale climatului afectiv etc. Opinii similare cu cele ale directorilor şi
consilierilor şcolari exprimă şi cadrele didactice intervievate, pentru toţi actorii şcolari familia
reprezentând principala sursă a violenţei elevilor. Mai mult decât atât, părinţii înşişi consideră tot

15
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

familia ca principal „responsabil” în prevenirea, respectiv în manifestarea conduitelor violente ale


copiilor, aducând în acelaşi timp în discuţie şi o altă posibilă cauză a conduitelor care contravin
normelor şcolare şi anume provenienţa unor elevi din medii familiale avantajate economic. În
cazul acestora, ascendentul asupra celorlalţi elevi şi chiar asupra profesorilor oferit de statutul
socio-economic mai înalt al familiei conduce uneori la atitudini de sfidare, la jigniri adresate celor
cu statut economic inferior, la acte care semnifică dorinţa de afirmare, fals înţeleasă, „de situare
deasupra celorlalţi”. Analiza reprezentărilor actorilor şcolari asupra cauzelor violenţei şcolare şi a
situaţiilor exemplificate de aceştia reflectă importanţa unor caracteristici ale mediului familial în
„producerea” conduitelor violente, dar şi tendinţa de a plasa în afara spaţiului şcolar cele mai
multe cauze ale acestora, transferul responsabilităţii conduitelor violente ale copiilor asupra
părinţilor, insuficienta conştientizare a faptului că însuşi mediul şcolar poate constitui o sursă a
violenţei.

• Cauze şcolare

Analiza percepţiilor diferitelor categorii de actori a evidenţiat următoarele cauze de natură şcolară
ale violenţei:
- Deficienţele de comunicare şi relaţionare în grup, cauza pe care toţi actorii investigaţi o
semnalează ca fiind cea mai tangibilă şi acută problemă a şcolii – elevii aproape în totalitate,
iar directorii şi consilierii în proporţie de aproximativ 60%, respectiv 80%.
- Evaluarea rezultatelor elevilor şi climatul de competiţie. În ciuda eforturilor de reformă a
sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare din ultimii ani, investigaţia arată că evaluarea
continuă să fie o sursă de stres şi frustrare pentru elevi. Astfel, peste jumătate dintre elevii
investigaţi apreciază că unii profesori nu evaluează corect rezultatele elevilor, iar consilierii şi
directorii semnalează că subiectivitatea în evaluare poate fi o cauză a violenţei elevilor; în
opinia acestora, însă, incidenţa acestei cauze nu este la fel de importantă.
- Impunerea cu orice preţ a autorităţii profesorului, cauză semnalată de 40% dintre elevi şi
tot atâţia directori şi de 30% dintre consilieri. În cazul elevilor, această menţiune trebuie pusă
în relaţie cu opinia exprimată de peste o treime dintre ei conform căreia profesionalismul şi
pregătirea cadrelor didactice (componentă importantă a autorităţii profesorului) nu se ridică la
nivelul aşteptărilor.
- Stilul didactic al profesorului. Discuţiile de grup cu profesorii au evidenţiat faptul că, în
general, profesorii nu percep o relaţie cauzală directă între stilul didactic adoptat şi
manifestarea comportamentelor violente ale elevilor şi nu par a fi conştienţi că, uneori, modul
în care se comportă profesorul poate conduce la un anumit tip de comportament al elevilor.
Răsturnând relaţia de determinare, mulţi dintre profesori susţin că stilul didactic este o
caracteristică a activităţii profesorului, care variază în funcţie de specificul clasei de elevi sau
chiar al individualităţii fiecărui elev.

16
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

- Vârsta şi experienţa didactică. Cadrele didactice tinere intervievate consideră că vârsta mai
apropiată de cea a elevilor reprezintă în acelaşi timp un avantaj în comunicarea cu elevii, dar şi
un dezavantaj în asigurarea disciplinei acestora. Profesorii cu mai multă experienţă percep
vârsta celor mai tineri ca fiind o cauză a manifestărilor violente ale elevilor.
- Programe şcolare încărcate. O parte dintre profesori consideră că unul dintre factorii
importanţi de stres pentru elevi sunt programele şcolare prea încărcate şi programul şcolar
supraaglomerat. De asemenea, în opinia unora dintre aceştia, supraîncărcarea programelor
reprezintă, în acelaşi timp, un obstacol în efortul de a stabili o comunicare mai bună cu elevii.

Chiar dacă analiza privind mediul şcolar ca factor de influenţă a violenţei elevilor a evidenţiat
faptul că, în general, actorii investigaţi tind să perceapă şcoala ca fiind o sursă mai puţin
importantă în determinarea comportamentelor de tip violent ale elevilor, lista cauzelor concrete
de natură şcolară prezentată aici semnalează însă multiple situaţii de natură şcolară ce merită a fi
luate în considerare în designul unei strategii de ameliorare a violenţei elevilor.

• Cauze induse de contextul social

O parte dintre cauzele indicate de actorii investigaţi în această categorie vizează tot anumite
aspecte şi caracteristici ale mediului familial, precum scăderea autorităţii părinţilor; timpul insuficient
acordat de părinţi copiilor; nivel socio-economic scăzut al familiei (sărăcie). Altele ţin de contextul
social mai larg. Prezentate în ordinea frecvenţei cu care au fost menţionate acestea sunt
următoarele: influenţa negativă a mass-mediei; criza valorilor în societatea modernă; lipsa de
autoritate a şcolii; insuficiente modalităţi de petrecere a timpului liber; demonetizarea cultului
muncii; lipsa modelelor / modele care nu conving; tentaţiile străzii; consumul de alcool şi droguri.

1.4. Cauze ale comportamentului inadecvat al cadrelor didactice

Violenţa profesorilor faţă de elevi reprezintă o temă mai puţin prezentă atât în lucrările de
specialitate care abordează problematica violenţei în şcoală, cât şi în declaraţiile actorilor
educaţionali obţinute cu prilejul cercetării de faţă dat fiind că aceasta contravine statutului şi
responsabilităţilor unui cadru didactic. În acest context, este importantă identificarea cauzelor
comportamentelor neadecvate ale profesorilor, a problemelor „pe care se dă vina” pentru astfel
de situaţii. Principalele astfel de cauze care s-au desprins din investigaţiile noastre sunt
următoarele:
- Provocările din partea elevilor. Violenţa profesorilor este considerată de peste jumătate
dintre directorii investigaţi doar un răspuns la violenţa elevilor, aceştia din urmă fiind de fapt
actorii agresivi în spaţiul şcolii. Ponderea răspunsurilor este mai ridicată cu peste 15% la
nivelul unităţilor de învăţământ post-gimnazial unde autonomia elevilor este, în general mai
crescută, comparativ cu şcolile cu clase I-VIII.

17
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

- Insuficienta dezvoltare a competenţelor cadrelor didactice. Directorii şi consilierii şcolari


nu critică competenţele ştiinţifice ale profesorilor, ci pun în discuţie competenţele
psihopedagogice şi cele psihosociale făcând referire la: deficienţele de comunicare a cadrelor
didactice cu elevii, lipsa competenţelor de management al clasei, insuficienta pregătire
psihopedagogică.
- Nivelul scăzut de motivaţie a cadrelor didactice pentru profesie – cauză menţionată de
aproape 70% dintre consilieri şi de 32% dintre directori. Invocarea acestei cauze are în vedere
aprecierea conform căreia un profesor motivat pentru activitatea sa (în special motivat
intrinsec) este mai eficient în organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare-învăţare şi
determină, indirect, un nivel crescut al motivaţiei elevilor.
- Alte cauze, menţionate de numai 2% dintre actorii investigaţi, vizează: stresul şi oboseala
cadrelor didactice, insuficienta experienţă didactică, lipsa vocaţiei pentru profesia de cadru
didactic, lipsa continuităţii în activitatea unor cadre didactice la aceeaşi clasă.

Concluziile desprinse din investigaţiile privind violenţa în şcoală au permis formularea unui set de
recomandări de prevenţie şi intervenţie bazat pe un model de prevenire (modelului ecologic)
care oferă un cadru de analiză adecvat măsurilor de prevenire a violenţei, utilizând o paradigmă
integrală a factorilor care o determină. Adoptarea modelului ecologic a pornit de la ideea conform
căreia între factorii individuali şi cei contextuali există inter-relaţii, iar violenţa este produsul
nivelurilor multiple de influenţă a acestora asupra comportamentului individual.

2. Strategii de intervenţie la nivel de sistem şi la nivelul şcolii

Recomandările formulate în studiul ISE privind violenţa au avut un rol important în dezvoltarea
unor pachete de măsuri focalizate de intervenţie atât la nivelul întregului sistem de educaţie
(proiecte legislative, strategii generale intervenţie, campanii de informare etc), cât şi la nivelul
unităţilor de învăţământ (strategii instituţionale de intervenţie, programe de formare şi dezvoltare
a competenţelor pentru actorii educaţionali, campanii de informare şi conştientizare, planuri de
acţiune la nivel local şi comunitar etc.).

Un prim exemplu în acest sens îl reprezintă valorificarea recomandărilor de intervenţie în


elaborarea unei propuneri comprehensive de strategie instituţională privind prevenirea şi
combaterea violenţei şcolare, realizată în cadrul proiectului Strategii de prevenire şi
combatere a fenomenelor de violenţă la nivelul instituţiilor şcolare, coordonat de ISE şi
sprijinit financiar de Reprezentanţa UNICEF România.

Valorificând rezultatele unor activităţi desfăşurate în anul şcolar 2006-2007 în mai multe şcoli-
pilot din Bucureşti (seminarii-ateliere cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, activităţi de formare

18
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

pentru echipa managerială a şcolii, concursuri artistice şi sportive, editarea unor materiale
informative, întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii relevante la nivelul comunităţii etc.), echipa
de experţi a proiectului a elaborat un ghid adresat actorilor şcolii prin care să asiste unităţile
şcolare interesate de identificarea, prevenirea şi combaterea manifestărilor de violenţă. Proiectul s-
a focalizat în egală măsură pe acordarea de asistenţă metodologică principalilor actori cheie de la
nivelul şcolilor (elevi, părinţi, cadre didactice, manageri) pentru identificarea fenomenelor de
violenţă şi a cauzelor care le generează, cât şi echipelor manageriale pentru proiectarea,
implementarea şi evaluarea unor strategii de intervenţie anti-violenţă.

Astfel, cadrele didactice şi reprezentanţii echipei manageriale au avut în premieră ocazia de a se


familiariza cu metode, tehnici şi instrumente de prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă
şcolară, ghidul oferind numeroase exemple de activităţi de succes şi modalităţi de adaptare a
acestor soluţii la specificul propriei organizaţii. Ghidul oferă şi o analiză aprofundată a formelor
manifestărilor de violenţă în şcoală, ajutând la înţelegerea profilului elevului violent, dar şi a
elevului victimă, precum şi a principalelor cauze ale violenţei. În mod deosebit au fost analizate
cauzele de natură şcolară şi familială, fiind subliniată importanţa aspectelor
manageriale/regulament şcolar, cât şi a organizării adecvate a proceselor predare/evaluare, a
activităţilor extra-curriculare sau a celor de comunicare/negociere între actorii şcolii.

Nu în cele din urmă, ghidul oferă numeroase module de formare pentru actorii de la nivelul şcolii
pe teme relevante pentru problematica violenţei şcolare, studiul Violenţa în şcoală identificând atât
un deficit în ceea ce priveşte pregătirea continuă a cadrelor didactice în această arie, cât şi o lipsă a
oportunităţilor de formare continuă. Cele mai importante teme abordate se referă la: dimensiunile
psihologice şi sociale ale violenţei umane; percepţii, concepte şi teorii privind violenţa şcolară;
violenţa şi victimizarea; forme şi cauze ale violenţei în şcoală; violenţa subiectivă şi violenţa
obiectivă în spaţiul şcolar; deficienţele de comunicare şi evaluare a rezultatelor învăţării ca surse
ale violenţei şcolare; strategii anti-violenţă la nivelul clasei şi al unităţii şcolare.

Studiul Violenţa în Şcoală a reprezentat o platformă principală şi pentru iniţiativa Ministerului


Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de a elabora Strategia cu privire la reducerea fenomenului
de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar (OMECT nr. 1409/2007). Aceasta
stabileşte în mod oficial, la nivel de sistem, principii şi recomandări generale referitoare la
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, rolurile şi funcţiile instituţiilor din cadrul
sistemului educativ şi a unor structuri instituţionale nou create în acest domeniu de acţiune. De
asemenea, strategia conţine un plan operaţional de intervenţie la diferite niveluri de management
(naţional, regional, judeţean şi local).

Trebuie remarcat şi faptul că ratificarea unor convenţii internaţionale şi adoptarea unor acte
legislative care promovează şi protejează drepturile copilului faţă de diferite forme de violenţă au

19
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

reprezentat un factor favorizant pentru dezvoltarea politicilor naţionale şi instituţionale de


prevenire şi combatere a violenţei şcolare (de exemplu, HG nr. 972/1995 privind Planul naţional de
acţiune în favoarea copilului; HG nr. 726/2004 privind Planul de acţiuni prioritare în domeniul protecţiei
copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării; HG nr. 1504/2004 privind Planul naţional de acţiune
pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii; HG nr. 1769/2004 privind Planul naţional de acţiune
pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor etc.).

3. Iniţiative recente în acţiunile anti-violenţă

O iniţiativă recentă pentru preocupările actuale privind violenţa este proiectul Tineri împotriva
violenţei, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Axa prioritară 1. Educaţie şi
formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul
major de intervenţie 1.1. Accesul la educaţia iniţială şi la formarea profesională de calitate.) Acesta
propune pentru perioada 2009-2011 un set de intervenţii care urmăresc să contribuie în mod
direct la implementarea eficientă a măsurilor strategiei naţionale anti-violenţă. Principalele
dimensiuni urmărite sunt:
- Dezvoltarea unui sistem funcţional de monitorizare a fenomenului violenţei şcolare şi a unui
cadru metodologic comun la nivelul tuturor judeţelor, prin operaţionalizarea unui sistem de
indicatori de monitorizare şi prin crearea unei baze de date la nivel naţional şi judeţean privind
situaţiile de violenţă şcolară şi măsurile de intervenţie specifice.
- Implementarea unor activităţi de conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul
diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, prin forme şi modalităţi
variate de acţiune.
- Acordarea de sprijin pentru dezvoltarea instituţională a structurilor cu responsabilităţi în
coordonarea la nivel naţional, judeţean şi local cu responsabilităţi în combaterea fenomenelor
de violenţă în şcoală, constituite în cadrul Strategiei privind reducerea fenomenului de violenţă în
unităţile de învăţământ preuniversitar (Consiliul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea
Violentei in Mediul Şcolar, Comisiile judeţene şi comisiile de la nivelul şcolii, Consiliile
Elevilor).
- Crearea unor reţele de formatori cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
şcolare la diferite niveluri (inspectori şcolari, directori de CCD-uri, manageri ai unităţilor de
învăţământ, elevi), capabili să promoveze strategii coerente şi integrate de acţiune la nivel
naţional, judeţean şi local.
- Creşterea capacităţii instituţionale a CCD-urilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi diversificarea
ofertei de formare în domeniul violenţei şcolare, pornind de la aspecte locale specifice şi de la
cerinţele generate de priorităţile naţionale de dezvoltare a învăţământului şi de liniile strategice
privind educaţia şi formarea profesorilor şi formatorilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.

20
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

- Implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare organizate


în context şcolar şi extraşcolar (tabere de vară, activităţi sportive, muzicale etc.)

Valoarea adăugată a proiectului va fi cuantificată dintr-o dublă perspectivă: la nivel de sistem –


politicile educaţionale curente privind violenţa şcolară îşi vor putea finaliza faza de proiectare şi
vor putea fi implementate, monitorizate şi evaluate (pornind de la impactul asupra actorilor ţintă
vizaţi de proiect); la nivel judeţean-local – iniţiativele curente vor putea fi stimulate şi coordonate,
asigurând o abordare strategică, proactivă a fenomenelor de violenţă şcolară şi o convergenţă cu
intervenţiile de la nivel naţional. Valoarea adăugată a proiectului va fi asigurată printr-o serie de
abordări, activităţi şi măsuri cu importante valenţe inovative şi structurale, după cum urmează:
- Sistemul de monitorizare a violenţei şcolare constituie o necesitate reală a sistemului românesc
de învăţământ, care nu şi-a găsit contextul şi sursele de finanţare până în momentul de faţă.
- Activităţile de sprijin pentru dezvoltarea instituţională în favoarea structurilor create în cadrul
strategiei ani-violenţă şi CCD-urilor se înscriu într-o abordare bazată pe nevoile regionale şi
locale de acţiune pentru prevenirea violenţei şcolare.
- Programul de formare implementat prin proiect propune abordări complexe, cu potenţial
crescut de valorificare şi aplicare a competenţelor dobândite în activitatea şcolară şi
extraşcolară.
- Abordările transnaţionale şi interregionale prevăzute în proiect aduc o contribuţie importantă
la analiza globală a fenomenului violenţei şcolare, prin schimb de experienţă şi de acţiune.

Principalele rezultate ale proiectului, relevante pentru intervenţiile recente din această arie, se
referă la dezvoltarea unui sistem de indicatori şi a unei metodologii de colectare a datelor privind
violenţa şcolară şi măsurile de intervenţie (proceduri şi instrumente de colectare); elaborarea unei
baze de date privind situaţiile de violenţă şcolară şi măsurile de intervenţie la nivel naţional şi a
unor rapoarte periodice de evaluare a violenţei şcolare, pe baza aplicării sistemului de
monitorizare.

Proiectul propune, de asemenea, înfiinţarea unui organism naţional specializat (Observator


Naţional) cu rol în colectarea şi monitorizarea datelor privind violenţa şcolară, precum şi întărirea
capacităţii autorităţilor judeţene cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
în şcoală. În acest scop, proiectul va asista înfiinţarea unor centre de resurse judeţene şi va
contribui la elaborarea de planuri judeţene de acţiune în acest domeniu.

În cadrul proiectului va fi elaborat şi un ghid metodic privind dezvoltarea de curriculum pe tema


prevenirii şi combaterii violenţei şcolare pentru actorii şcolii (elevi, cadre didactice, manageri
şcolari, părinţi), precum şi module de formare pe aceeaşi temă. Vor fi organizate 36 de sesiuni
prin care vor fi formate peste 2500 de persoane, un rol deosebit fiind conferit activităţilor practice
de la nivelul şcolii.

21
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

CAPITOLUL II. Obiectivele şi metodologia cercetării

1. Obiectiv general

Pilotarea unui model de cercetare-acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei la nivelul


şcolii, bazat pe principiile comunităţilor de practici.

2. Obiective specifice

• Evaluarea activităţilor şi practicilor de la nivelul inspectoratelor şcolare realizate în vederea


implementării strategiei Ministerului Educaţiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă
în unităţile de învăţământ preuniversitar
• Identificarea percepţiilor şi reprezentărilor diferitelor categorii de actori de la nivelul şcolii cu
privire la problematica violenţei în mediul şcolar căruia îi aparţin.
• Colectarea unui set de practici de abordare şi intervenţie în domeniul violenţei şcolare la
nivelul şcolilor pilot, analizat din perspectiva învăţării sociale.
• Stimularea cooperării şi schimbului de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
şcolare, prin intermediul participării active la comunităţi de practici în acest domeniu.
• Facilitarea accesului tuturor actorilor din şcolile pilot, dar şi a altor actori interesaţi la resurse
şi informaţii relevante în domeniul combaterii şi prevenirii violenţei şcolare.

3. Metodologia utilizată în proiect

• Ancheta prin interviuri individuale şi interviuri focalizate de grup – Metoda a fost


utilizată în vederea colectării de informaţii de la următoarele categorii de populaţie ţintă:
- reprezentanţi ai structurilor create prin Strategia cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în
unităţile de învăţământ preuniversitar şi funcţionale la nivel naţional, la nivelul inspectoratelor
şcolare judeţene şi al unităţilor de învăţământ (Consiliul Naţional pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar, Comisiile judeţene de prevenire şi combatere a
violenţei în mediul şcolar şi Comisiile de resort de la nivelul unităţilor şcolare), precum şi
cu reprezentanţi ai Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrelor
Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică;
- cadre didactice, elevi, părinţi de la nivelul şcolilor pilot.
• Studiu de caz – Metoda a fost utilizată pentru analiza şi prezentarea practicilor utilizate de
actorii educaţionali în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.

22
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

4. Unităţi şcolare şi actori implicaţi

Proiectul s-a desfăşurat în 5 unităţi de învăţământ, situate în judeţele Călăraşi şi Satul Mare,
precum şi în Municipiul Bucureşti (câte o şcoală cu clasele I-VIII şi un liceu din cadrul fiecărei
unităţi administrativ teritoriale). În mod direct au fost implicaţi în activităţile proiectului 58 cadre
didactice (24 cadre didactice de la nivel liceal şi 34 cadre didactice de la nivel gimnazial), 24 părinţi
şi 64 elevi – provenind din următoarele unităţi de învăţământ:
- Liceul teoretic „C.A. Rosetti” Bucureşti;
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 Călăraşi;
- Grupul Şcolar „Danubius” Călăraşi;
- Şcoala cu clasele I-VIII „Lucian Blaga” Satu Mare;
- Liceul Teoretic „Doamna Stanca” Satu Mare.

Discuţiile de grup cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional, ai Comisiilor judeţene şi şcolare au fost


organizate în Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara. La acestea au participat actori din toate judeţele
ţării, care au însumat 86 persoane.

5. Activităţile proiectului

Principalele activităţi derulate în cadrul proiectului au fost următoarele:

• Organizarea de focus-grupuri cu reprezentanţi ai următoarelor structuri şi instituţii:


Consiliul Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, Comisiile
judeţene de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar, comisiile de la nivelul
unităţilor şcolare, Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centre Judeţene de
Asistenţă Psihopedagogică;

• Organizarea de ateliere de lucru la nivelul celor 6 unităţi de învăţământ selectate, în


vederea identificării percepţiilor şi reprezentărilor diferitelor categorii de actori de la nivelul
şcolii cu privire la problematica violenţei în mediul şcolar căruia îi aparţin;

• Colectarea unor studii de caz şi exemple de bune practici privind combaterea violenţei
şcolare la nivelul şcolilor selectate şi la nivelul clasei de elevi, cu participarea unor actori
diverşi (cadre didactice, părinţi, elevi, alţi actori comunitari);

23
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

• Elaborarea unei platforme virtuale de comunicare pe tema violenţei şcolare, care să


cuprindă toţi actorii implicaţi în proiect;

• Monitorizarea şi facilitarea activităţii desfăşurate în comunitatea virtuală;

• Elaborarea unui set de resurse în format electronic, la dispoziţia actorilor implicaţi


(ghiduri, filme demonstrative, instrumente de monitorizare, colecţii de bune practici, suporturi
de curs, portofolii de acţiune);

• Elaborarea unui raport de cercetare privind evaluarea activităţilor şi practicilor de la nivelul


inspectoratelor şcolare, realizate în vederea implementării Strategiei cu privire la reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, precum şi evaluarea impactului şi
relevanţei abordărilor bazate pe comunităţi de practici în domeniul combaterii şi prevenirii
violenţei din mediul şcolar.

24
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

CAPITOLUL III. Comunităţi de practici – abordări conceptuale

1. Ce sunt comunităţile de practici?

Termenul de comunitate de practici are o istorie relativ recentă, fiind consacrat în literatura de
specialitate abia în anul 1990 de către doi antropologi cognitivişti – Etienne Wenger şi Jeane Lave.
Însă dincolo de această legitimare în plan teoretic, termenul de comunitate de practici defineşte o
realitate prin care oamenii comunică, învaţă şi îşi construiesc identitatea încă din cele mai vechi
timpuri ale umanităţii. În sens restrâns, o comunitate de practici se defineşte ca un grup de
oameni care împărtăşesc un interes sau o pasiune pentru un anumit domeniu în care sunt angajaţi
social, învăţând împreună şi interacţionând în mod regulat astfel încât activitatea lor şi modul în
care o realizează să devină din ce în ce mai bune. Conform acestei definiţii, nu orice fel de grup
este o comunitate de practici, ci devine astfel numai în măsura în care fiecare membru al acestui
grup interacţionează şi contribuie la construirea unui „modus vivendi” într-un anumit domeniu al
vieţii sociale.

Elementele definitorii pentru o comunitate de practici sunt următoarele:


• Comunitatea – O comunitate de practici este un grup care se auto-organizează. Membrii
acestui grup împărtăşesc un scop comun, o modalitate de lucru şi de comunicare şi se pun de
acord asupra rezultatelor pe care doresc să le obţină. Membrii unei comunităţi de practici pot
aparţine aceleaşi organizaţii, după cum pot proveni şi din organizaţii diferite.
• Domeniul – O comunitate de practici se ocupă de un domeniu specific de care sunt
interesaţi toţi membri săi, chiar dacă aceştia au o pregătire profesională diferită sau
perspective diferite asupra aceluiaşi domeniu de interes.
• Practici – Cel mai important aspect într-o comunitate de practici sunt experienţele concrete
şi întrebarile. Membrii unei comunităţi de practici îşi împărtăşesc propriile experienţe într-un
domeniu şi încearcă să identifice împreună răspunsuri la întrebări sau modalităţi utile în
rezolvarea propriilor probleme.
• Motivaţia – Membrii unei comunitaţi de practici pun pasiune în participarera lor la această
comunitate deoarece sunt conştienţi că pot învăţa din aceasta experienţă. Aceasta înseamnă că
membrii unei comunităţi de practici sunt implicaţi personal şi motivaţi. Ei nu sunt doar simpli
reprezentanţi ai unei instituţii sau alteia.
• Mandat – Prin mandatul oferit membrilor comunităţii, organizatiile implicate sunt interesate
şi dedicate comunităţilor de practici. Acestea definesc domeniul de interes al comunităţii şi
rezultatele aşteptate.

25
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

• Structura – Orice comunitate de practici poate avea o un echilibru între o structură formală
şi una informală. O comunitate de practici depăşeşte limitele unei singure organizaţii şi are
rolul de a intr-realationa mai multe organizaţii.

DOMENIU

Comunitate
COMUNITATE
PRACTICĂ

Comunitate de
practici

Motivaţie MANDAT
Mandat
MOTIVAŢIE

Structura
STRUCTURĂ

Aşaar, scopul principal al unei comunităţi de practici este acela de a produce învăţare.
Teoriile care stau la baza învăţării într-o comunitate practici se contuează în jurul teoriilor învăţării
sociale care au la bază următoarele presupoziţii (Wenger, 1998):
- Suntem fiinţe sociale. Dincolo de evidenţa acestei afirmaţii, această realitate reprezintă un
aspect central al învăţării.
- Cunoaşterea înseamnă şi dobândirea unor competenţe de realizare a unor activităţi social
valorizate.
- A cunoaşte înseamnă a participa activ, astfel încât să îţi poţi descoperi locul tău în lume.
- Înţelesurile – capacitatea noastră de a trăi în lume şi de a ne angaja descoperindu-i sensurile
reprezintă produsul final al învăţării.

26
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Autorii conceptului de comunitate de practici dezvoltă astfe conceptul de învăţarea ca participare


socială. Participarea nu înseamnă doar să te angajezi într-un eveniment special organizat la un
moment dat şi într-un anumit context. Participarea înseamnă un proces mult mai complex şi mai
profund de angajare în practica curentă a unei comunităţi sociale, construind astfel identităţi
diferite în relaţie cu aceste comunităţi. Participarea la comunicarea de la locul de muncă, de pildă,
reprezintă în acelaşi timp un tip de acţiune dar şi o formă de apartenenţă. O astfel de participare
creionează nu doar ceea ce facem, dar şi ceea ce suntem şi modul în care interpretăm ceea ce
facem.

În viziunea lui Wenger, o teorie socială a învăţării trebuie să integreze în mod necesar următoarele
elemente:
• Înţelesul: un mod de a vorbi despre abilităţile noastre, individuale şi colective, de a descoperi
lumea şi viaţa noastră ca având sens;
• Practica: un mod de a vorbi despre resursele istorice şi sociale, contexte şi perspective care
pot susţine o angajare mutuală în acţiune;
• Comunitatea: un mod de a vorbi despre configuraţia socială prin care se defineşte activitatea
noastră ca o activitate cu sens şi în care participarea noastră este recunoscută în termeni de
competenţe;
• Identitate: un mod de a vorbi despre modul în care învăţarea schimbă felul nostru de a fi şi
creează istorii personale ale devenirii noastre în contextul comunităţilor din care facem parte.

Dincolo de a chestiona un nou mod de a înţelege teoriile sociale ale învăţării, conceptul de
comunitate de practici s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani într-o perspectivă aplicativă. Ca
urmare, abordarea bazată pe comunităţi de practici a cunoscut un interes tot mai ridicat în
domenii ca: lumea afacerilor, dezvoltare orgaizaţională, guvernanţă, societate civilă, dar şi
educaţie.

Şcoala a reprezentat de altfel un loc privilegiat pentru experimentarea ideii de comunităţi de


practici. Aceasta pentru că spre deosebire de alte tipuri de organizaţii, învăţarea reprezintă scopul
şi produsul final al şcolii. În viziunea lui Wenger, perspectiva comunităţilor de practici poate
influenţa practicile educaţionale pe cel puţin trei dimensiuni:
• Dimensiunea endogenă: Aici ne referim la modul în care se organizează experienţele educaţionale
astfel încât acestea să producă învăţare relevantă prin participarea la comunităţi de învăţare
asociate unei discipline sau unui domeniu de cunoaştere.
• Dimensiunea exogenă: Aici ne referim la diferitele modalităţi prin care experienţele elevilor din
şcoală pot fi conectate la cele trăite prin participarea acestora la comunităţi de practici din
afara zidurilor şcolii.

27
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

• Dimensiunea învăţării permanente: Aici ne referim la acele modalităţi de organizare a experienţelor


de învăţare în comunităţi de practice care să satisfacă nevoile de învăţare permanentă a
acestora, chiar şi după ce au părăsit băncile şcolii, în viaţa profesională şi socială a acestora.

Din această perspectivă, ideea comunităţilor de practici în educaţie se poate dovedi foarte
productivă pentru inovarea sistemului educaţional deoarece şcoala este proiectată astfel dincolo
de o lume închisă a învăţării, către un sistem social al învăţării mai larg şi mai cuprinzător. Ideea
comunităţilor de practici ne poate ajuta să înţelegem mai bine faptul că şcoala sau sala de clasă nu
este singurul loc unde se poate produce învăţarea, ci viaţa în ansamblul său reprezintă un
ansamblu de evenimente important de învăţare permanentă.

2. Ce înseamnă o comunitate de practici în domeniul prevenirii şi


combaterii violenţei în şcoală?

Pornind de la înţelegerea conceptului de comunităţi de practici ca fiind un element important de


inovaţie şi dezvoltare a sistemului educaţional, proiectul de faţă a pornit de la o întrebare simplă:
Există astfel de comunităţi de practici în educaţie? Cu siguranţă că există, dar ne-am întrebat
în ce măsură cadrele didactice, directorii de şcoală, părinţi şi elevii, profesorii şi studenţi, alţi actori
la nivel local au sau îşi creează suficiente ocazii de a comunica, de a-şi identifica împreună
problemele, de a-şi împărtăşi experienţele şi de a căuta împreună soluţii. Din experienţele noastre
de cercetare, lumea şcolii este încă separată în “caste”, iar şcolile sau universităţile comunică
destul de puţin între ele. Aşa se face că, de pildă, multe şcoli care au fost implicate în diferite
proiecte au dobândit experienţe valoroase care rămân încă necunoscute unor şcoli vecine, chiar
dacă acestea sa află la mică distanţă una faţă de cealaltă.

Tocmai de la aceste premise am pornit atunci când am ales tema violenţei în şcoală pentru a
experimenta rolul comunităţilor de practici în acest domeniu. În acest demers am pornit de la
următoarele întrebări:
- În ce măsură stimularea si sprijinirea unor comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în şcoală ar putea să îmbunătăţească strategiile de schimbare a şcolilor în
acest domeniu?
- Ce impact ar putea avea astfel de comunităţi de practici în implementarea de jos în sus a
politicilor şi strategiilor de combatere şi prevenire a violenţei în şcoală elaborate la nivel
central?
- Cum ar putea fi stimulate astfel de comunităţi de practici şi care ar fi valoarea adăugată a
acestora către un scop comun – o şcoală în care există respect, armonie, comunicare şi
învăţarea înseamnă o bucurie şi un gest firesc pentru toţi cei implicaţi?

28
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Aşadar, consecvenţi schemei explicative a comunităţilor de practici prezentate mai sus, o


comunitate de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală poate fi
reprezentată prin următoarea figură.

DOMENIU
Prevenirea şi combaterea
violenţei în şcoală

Comunitate Practici Practica


COMUNITATE Moduri particulare de a înţelege,
Elevi, profesori, părinţi, împărtăşi şi acţiona pentru
consilieri şcolari, directori, prevenirea violenţei în şcoală
consilieri, cercetătorialţi membri
ai comunităţii
Comunitate de
practici

MANDAT
Fiecare şcoală şi-a formulat
MOTIVAŢIE scopuri şi obiective proprii pe care
Motivaţie
Interesul pentru crearea unui a dorit să leMandat
atingă
climat armonios în şcoală, dar
şi în societate
STRUCTURĂ
Flexibilizarea
Structura structurii instituţionale în
cadrul unui proiect bazat pe voluntariat
şi participare

29
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

3. Argumente pentru o comunitate de practici în domeniul prevenirii şi


combaterii violenţei în şcoală

Argumente pentru alegerea domeniului prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală

Opţiunea pentru violenţa şcolară ca domeniu pentru a experimenta funcţionarea comunităţilor de


practici în educaţie s-a bazat pe următoarele argumente, bazate de altfel pe cercetări anterioare ale
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe această temă:

• Violenţa nu este un fenomen de dată recentă în şcolile din România.

Fără îndoială, violenţa în şcoală nu este o invenţie a contemporaneităţii. Ea a existat încă din cele
mai vechi timpuri în toate sistemele de educaţie, dar formele şi intensitatea cu care aceasta s-a
manifestat au suferit modificări de-a lungul istoriei, variind desigur de la un tip de cultură şi
societate la alta, dar şi în funcţie de teoria şi practica pedagogică împărtăşită la un moment dat.

Luând ca reper începuturile instituţionale ale şcolii publice în spaţiul românesc, atât violenţa
fizică, cât şi cea verbală îşi găsesc ilustrări literare celebre. Numai rememorând amintirile din anii
de învăţătură ai lui Ion Creangă cu ai săi nelipsiţi „Calul Balăn” şi “Sfântul Nicolai” sau renumitele
metode pedagogice aşa-zis intuitive şi formele de adresare deloc ortodoxe („Măi, prostovane!”)
ale „Unui pedagog de şcoală nouă” a lui I.L. Caragiale, putem constata cu uşurinţă că pedepsele
fizice, cele verbale sau umilinţele nu i-au ocolit pe elevii care nu prea aveau drag de învăţătură, pe
cei fără „aplicaţie” sau pur şi simplu pe cei neastâmpăraţi. Într-o ipostază mai apropiată în timp,
Eugen Ionescu dedică una din scrierile sale („Lecţia”) exclusiv problemei autorităţii absolute a
profesorului, care, în viziunea dramaturgului, reprezintă în sens metaforic o crimă asupra
interesului pentru învăţătură al elevilor.

Ironiile, tachinările şi chiar violenţele între elevi în şcoală au existat dintotdeauna, aspectele
psihosociale ale vieţii de grup incluzând fără îndoială şi situaţii de conflict, soldate cu violenţă
fizică sau verbală. E drept, violenţa elevilor faţă de profesori pare a fi de dată mai recentă,
autoritatea profesorului fiind, în mod tradiţional, subînţeleasă şi de necontestat. Recunoaşterea
necondiţionată a autorităţii profesorului este un rezultat al practicilor pedagogice bazate pe
magistrocentrism, adânc înrădăcinate şi îndelung persistente în sistemul educaţional din România.

De la I. Creangă, I.L. Caragiale sau E. Ionescu până astăzi, vremurile, dar şi şcoala, au suferit
transformări importante. Schimbările din sistemul social şi politic au avut ecouri în modul în care
populaţia a privit importanţa educaţiei, de la opinii care vedeau în şcoală o cale sigură spre reuşita

30
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

socială, până la cele conform cărora educaţia nu este o condiţie necesară a modelului social de
succes. Progresele în domeniul psihologiei învăţării, dar şi viziunile moderne asupra educaţiei au
redefinit şcoala ca un spaţiu de viaţă socială, democratic şi deschis către alte sisteme. Astfel de
viziuni moderne asupra educaţiei s-au lovit în perioada regimului comunist românesc de o serie de
bariere importante, cum ar fi ideologizarea învăţământului, cenzura, accesul limitat la sursele de
informare, bariere care au determinat, în sine, tensiuni interne ale sistemului educaţional.

După anii ‘90, România a optat pentru democratizarea sistemelor economice şi sociale, şcoala
fiind unul dintre pilonii importanţi ai schimbării. Accesul larg la mijloacele de informare,
introducerea unei relative autonomii a şcolii în raport cu oferta educaţională, lărgirea participării la
decizii privind educaţia prin contribuţia tuturor actorilor educaţionali (părinţi, autorităţi locale,
biserică, societate civilă) sunt doar câteva dintre schimbările care au condus la transformarea
culturii şcolare după anii ‘90. Totodată, acumularea tensiunilor sociale inerente perioadelor de
schimbare economică şi politică au adus transformări ale peisajului social, spaţiu în care
fenomenele de violenţă şi-au făcut simţită mai acut prezenţa, difuzând şi la nivelul altor instituţii
sociale, între care familia, dar şi şcoala ocupă un loc important.

• Violenţa nu este doar un fenomen izolat.

Problematica violenţei depăşeşte însă cu mult graniţele şcolii. Violenţa umană este, fără îndoială,
una dintre temele recurente ale societăţilor contemporane. Preocuparea pentru manifestările de
violenţă, dilemele privind creşterea criminalităţii şi a cauzelor ei, strategiile de prevenire şi
combatere a acestor fenomene reprezintă subiecte de reflecţie pentru lideri de opinie, politicieni,
jurnalişti şi, mai ales, pentru cercetători din diferite domenii ale ştiinţelor sociale.

Globalizarea interesului faţă de violenţa socială este consecinţa unei conştientizări generalizate
privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori sociali, responsabili
de găsirea unor soluţii, dar şi de mobilizarea corpului social, a societăţilor civile pentru luarea de
poziţie, implicarea şi participarea la prevenirea şi/sau combaterea acestui fenomen social.

Desigur, violenţa umană este un fenomen complex, având determinări psihologice, sociale,
culturale şi economice. Acest lucru este evident dacă luăm în consideraţie amploarea formelor ei
de manifestare şi interrelaţiile pe care le presupune. Dincolo de diversitatea fenomenului violenţei
umane, încercări de a contura, la nivel naţional şi global, dimensiunile ei impun, ca prim pas,
cunoaşterea acesteia, stabilirea unor categorii conceptuale, tematice şi operaţionale, indispensabile
unei abordări integrate.

Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Dezbaterile privind relaţia
între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat în Europa o dezvoltare

31
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

continuă şi constantă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică în urma
unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană la Utrecht, în anul 1997. Mass-media
acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei, contribuind la conştientizarea şi creşterea
interesului public faţă de violenţa tinerilor, inclusiv faţă de violenţa şcolară. Guvernanţii şi
societatea civilă au devenit sensibili la fenomenul violenţei în mediul şcolar, renunţând la
stereotipul conform căruia şcoala este o entitate izolată, un spaţiu social autonom, necorelat la
dinamica socială, neafectat de conflictele şi dificultăţile cu care se confruntă societatea, în general.
Şcoala este o parte integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie
şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga societate.

• Violenţa poate avea cauze şi forme diferite, iar fiecare şcoală sau fiecare dintre noi o
defineşte în mod diferit.

A identifica poziţia şcolii în configuraţia factorilor de influenţă a violenţei nu este un exerciţiu


facil. Mai întâi, dificultatea se naşte din dubla ipostază a şcolii ca instituţie de educare a
comportamentelor dezirabile (implicit de prevenire şi combatere a comportamentelor violente),
dar şi ca scenă a manifestărilor sociale ale actorilor ei, al căror univers relaţional poate înregistra
un nivel mai ridicat sau mai scăzut de tensiune şi conflict, constituind în sine o sursă a violenţei.
Apoi, unele surse ale violenţei în mediul şcolar sunt mai greu de identificat deoarece posibilele
tipuri de influenţă negativă generate de şcoală nu se regăsesc doar la nivel formal, în regulamente,
curriculum scris sau intenţii declarative, cât mai ales la nivelul relaţiilor care se stabilesc între
diferiţi actori ai şcolii, al modului de înţelegere şi de raportare al acestora la valori şi norme
comune, la nivelul practicilor şi al comunicării – aspecte cu mult mai subtile şi, deci, mai dificil de
surprins.

Analize sociologice de referinţă au mers chiar mai departe, văzând în şcoală principalul
instrument de exercitare a „violenţei simbolice” (Bourdieu şi Passeron2), înţeleasă drept o violenţă
de semnificaţie, de tip cultural, prin care se reproduc raporturile de forţă dintre diferite sfere de
putere dintr-o societate. A investiga sursele şcolare ale violenţei presupune, aşadar, a chestiona
fundamentele teleologice şi culturale ale instituţiei şcolare, dimensiunea ei simbolică.

Fără a minimaliza factorii de mediu familial şi social, alte cercetări relativ recente arată că mediul
şcolar poate furniza numeroase surse pentru dezvoltarea comportamentelor violente ale elevilor.
Cele mai multe studii vorbesc despre surse şcolare intrinseci procesului didactic, ca proces
relaţional, despre modul în care profesorul organizează interacţiunile din spaţiul clasei, despre
climatul socio-emoţional existent. Astfel, se apreciază că cel mai adesea sursele de violenţă provin

2
Bourdieu, P., Passeron, J.C., La réproduction. Eléments pour une théorie du système d′enseignement, Paris,
Edition de Minuit, 1970.

32
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

din situaţii precum3: neadaptarea practicilor pedagogice la nevoile şi specificul noilor generaţii;
perpetuarea relaţiilor de dependenţă şi subordonare a elevilor faţă de profesori, în detrimentul
iniţiativei şi independenţei elevului în procesul de învăţare; preponderenţa comunicării pe axa
profesor-elev şi oportunităţile limitate ale elevilor de a comunica între ei în procesul de învăţare;
atitudini de ignorare sau dispreţ ale profesorilor faţă de elevi, care conduc la pierderea încrederii
în sine a elevilor; evaluare neobiectivă, etichetarea, inducerea sindromului eşecului şcolar; abuzul
de măsuri disciplinare, sancţiuni inegale sau pedepse.

Alte studii4 situează sursele violenţei în mediul şcolar la nivelul relaţiei directe dintre elevi şi
profesori, mai ales la conflictul dintre cele două tipuri de cultură, valori şi practici uzitate în
mediul şcolar: cultura elevilor versus cultura profesorilor. Principalele surse de conflict între
profesori şi elevi apar, în opinia autorilor amintiţi, ca urmare a decalajului între aşteptările elevilor
şi practica şcolară curentă. Elevii aşteaptă o relaţie bazată pe negociere, independenţă,
pragmatism, iniţiativă şi empatie în raport cu profesorii lor, în timp ce cadrele didactice îşi doresc
o relaţie de dependenţă, control, autoritate şi conformism. În acelaşi sens, alţi autori5 menţionează
ca surse ale violenţei şcolare unele caracteristici şi funcţii tradiţionale ale organizaţiei şcolare, care
reprezintă în sine surse ale frustrării elevilor, cum ar fi: imobilismul caracteristic procesului de
educaţie în şcoală, cel mai adesea învăţarea având un caracter static (în spaţii închise, artificiale, în
bănci); funcţia de selecţie şi ierarhizare a şcolii, care poate conduce la stări de tensiune şi conflict
între actorii şcolii, cauzate în special de inducerea competiţiei între elevi.

În concluzie, luând în considerare argumentele anterior prezentate, am considerat că abordarea


bazată pe comunităţi de practici ne va ajuta să identificăm acele moduri particulare prin care
fiecare şcoală se raportează la problematica violenţei în şcoală, îi conferă înţeles şi acţionează prin
practici specifice pentru a preveni şi combate acest fenomen.

Argumente pentru alegerea şcolilor implicate în dezvoltarea unor comunităţi de


practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală

Centrarea pe conceptul de comunitate de practici ne-au determinat să aplicăm câteva criterii


specific în selectarea şcolilor care au fost implicate în proiect. Experienţa programelor
anterioare pe tema violenţei şcolare ne-a indicat faptul că unităţile şcolare au nevoie de perioadă
de „adaptare” pentru a fi pregătite să participe cu succes la un proiect din această arie. Pe de o
parte, unele şcoli asociază implicarea într-un astfel de proiect cu recunoaşterea implicită a faptului
că şcoala se confruntă cu probleme grave de violenţă şcolară, fapt ce conduce la o imagine
negativă a şcolii în comunitatea din care face parte. Pe de altă parte, alte şcoli consideră faptul că

3
Neamţu, C., Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament ale elevilor, Iaşi, Ed.
Polirom, 2003.
4
Păun, E., Şcoala. Abordare socio-pedagogică, Iaşi, Ed. Polirom, 1999.
5
Neamţu, C., op. cit.

33
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

pe agenda de proiecte a şcolii trebuie urmărite alte priorităţi, lipsa unor cazuri de violenţă şcolară
justificând o astfel de opţiune. Mai mult, o parte dintre şcoli consideră că toţi actorii şcolii au un
grad suficient de conştientizare cu privire la această problemă şi deţin deja într-o măsură
suficientă competenţele privind analiza situaţiilor de violenţă şcolară.

Echipa de proiect a pornit de la asumpţia că aceste opinii pot frâna sau diminua semnificativ
impactul unui proiect şi de aceea a adoptat o strategie de implicare a şcolilor în două etape:
1) În prima fază au fost selectate 10 unităţi şcolare din trei arii geografice distincte (Bucureşti,
Călăraşi şi Satu Mare) care corespundeau unui set prestabilit de criterii;
2) În a doua fază au fost intervievaţi reprezentanţi ai unităţilor şcolare şi a fost discutată cu
aceştia modalitatea generală de implicare în proiect, în final fiind alese cele 5 unităţi şcolare
pilot.

Grupul extins de unităţi şcolare a fost selectat pe baza unor criterii privind contextul,
conştientizarea, implicarea şi rezultatele intervenţiilor anterioare în ceea ce priveşte combaterea şi
prevenirea fenomenelor de violenţă şcolară. Aceste criterii iau în considerare faptul că atât
măsurile de intervenţie cât şi cele de prevenire sunt la fel de importante, sprijinindu-se şi
completându-se reciproc. Ignorarea riscurilor specifice acestui fenomen, credinţa în menţinerea
unui status quo dezirabil cât şi o cunoaştere superficială a formelor şi gravităţii actelor de violenţă
şcolară din propria instituţie reprezintă principala cauză a lipsei de implicare în activităţi de acest
tip. De aceea, împreună cu reprezentanţii ai ISJ-urilor Bucureşti, Călăraşi şi Satu Mare am
identificat un număr de 10 şcoli pentru care problema violenţei şcolare reprezintă o preocupare,
fie datorită contextului în care funcţionează (zonă de risc, populaţie şcolară din medii
dezavantajate etc.), fie datorită experienţelor anterioare în derularea unor proiecte pe această
temă.

Actorii celor 10 şcoli selectate au prezentat în cadrul unor interviuri de grup sau individuale
problematica violenţei şcolare din perspectiva propriei strategii de dezvoltare. O altă asumpţie
importantă a echipei de cercetare a fost aceea că o cunoaştere în profunzime a dificultăţilor
curente sau potenţiale cu care se confruntă actorii şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă
este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. Astfel, nu au fost
incluse în proiect unităţile şcolare care, în urma discuţiilor cu reprezentanţii proiectului, nu au
dovedit faptul că deţin o astfel de cunoaştere şi nici faptul că sunt motivate pentru a o obţine.

Deşi nu a existat un proces formal de selecţie, putem spune că jumătate dintre şcolile selectate
iniţial s-au autoexclus din proiect, nerăspunzând pe perioada de adaptare la diferitele solicitări ale
echipei de proiect. Trebuie să subliniem faptul că, deosebit de important pentru abordarea noastră
a fost lipsa coerciţiei din partea ISJ sau a altor instituţii judeţene, participarea la proiect având în
totalitate un caracter benevol. Am considerat faptul că este imposibil pentru o şcoală care nu

34
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

acceptă şi nu aderă la obiectivele proiectului să şi-l însuşească şi să-l includă pe agenda proprie de
intervenţie, deschiderea şi dorinţa de a intra în parteneriat cu celelalte instituţii fiind o condiţie
esenţială în procesul de selecţie.

În cazul tuturor acestor şcoli am găsit, atât la nivelul conducerii cât şi la nivelul celorlalţi actori
(elevi, cadre didactice, consilieri, părinţi etc.) dorinţă de implicare cât şi un minim de resurse
(umane, materiale, de timp) pe care să le aloce. Un rol important în decizia de a participa la
proiect l-a avut şi experienţa echipei în aria proiectelor privind combaterea şi prevenirea
fenomenelor de violenţă şcolară, unităţile de învăţământ selectate apreciind în mod deosebit
faptul că în cazul comunităţii de practici vor beneficia de sprijinul şi asistenţa permanentă a unui
grup de facilitatori alcătuit din: cercetători ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi din
reprezentanţi ai altor instituţii relevante la nivel judeţean şi naţional.

35
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

CAPITOLUL IV. Rezultatele cercetării

1. Evaluarea activităţilor şi practicilor de la nivelul inspectoratelor şcolare –


premise ale funcţionării comunităţilor de la nivelul şcolii

La jumătatea anului 2007, Ministerul Educaţiei a adoptat Strategia cu privire la reducerea fenomenului de
violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, în cadrul căreia se propune înfiinţarea unor structuri
instituţionale la nivel naţional (Consiliul Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar), judeţean (Comisii judeţene) şi al unităţilor de învăţământ (Comisii şcolare), se
precizează componenţa structurilor respective şi se prezintă rolul şi funcţiile lor. Aceste roluri şi
funcţii ale structurilor respective sunt prezentate în continuare.

Consiliul Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, instituit de


Ministerul Educaţiei: iniţiază acţiuni de consultare privind problema violenţei în cadrul sistemului
educativ cu diferite organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi forme
de cooperare intra şi interinstituţionale în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în mediul
şcolar; elaborează metodologii şi ordine referitoare la problema violenţei, iniţiază programe şi
campanii naţionale de prevenire şi combatere a violenţei în mediul educaţional, asigură creşterea
numărului de consilieri psiho-pedagogi în unităţile de învăţământ etc.; elaborează programe de
acţiuni pentru creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, cum ar fi:
programe de asigurare a împrejmuirii şcolilor, asigurarea supravegherii unităţilor şcolare cu
ajutorul camerelor video etc.; monitorizează şi evaluează modul de aplicare al strategiei la nivel
naţional.

Comisiile judeţene de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar: elaborează Planurile


judeţene privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar pe baza Strategiei Ministerului
Educaţiei privind reducerea fenomenului violenţei în unităţile de învăţământ preuniversitar;
coordonează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul educaţional, la nivel
judeţean; monitorizează şi evaluează modul de aplicare a Planului ISJ privind reducerea
fenomenului violenţei în mediul şcolar la nivel judeţean.

Comisiile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar de le nivelul unităţilor de


învăţământ: elaborează Planul operaţional al unităţi şcolare privind reducerea fenomenului
violenţei în mediul şcolar pe baza principiilor, acţiunilor şi recomandărilor generale, incluse în
Strategia Ministerului Educaţiei, şi a Planului ISJ, şi aplică planul respectiv; monitorizează şi

36
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

evaluează modul de aplicare a Planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea


fenomenului violenţei în mediul şcolar.

Comisiile de la nivelul unităţilor de învăţământ realizează semestrial câte un raport referitor la


elaborarea, aplicarea şi evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor incluse în cadrul Planului
operaţional, pe care îl prezintă consiliului profesoral. Aceste rapoarte sunt incluse, într-o formă
sintetică, şi în cadrul raportului general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea
şcolară. În cazul unor solicitări exprese, rapoartele respective sunt înaintate către ISJ sau către
Ministerul Educaţiei.

Strategia conţine, totodată, un model de Plan operaţional minimal pentru unităţile şcolare,
respectiv Plan operaţional pentru Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională
(CJRAE) şi Centrele Judeţene /Cabinetele Şcolare de Asistenţă Psiho-pedagogică privind
reducerea violenţei în mediul şcolar.

Proiectul Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare –


înţelegere, asumare şi participare, care are ca scop prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală,
înscriindu-se, astfel, în sfera de activităţi promovate de Strategia MECT, şi-a propus printre
obiectivele sale specifice şi evaluarea stadiului de implementare a Strategiei naţionale, la
mai bine de 2 ani de la adoptare. Demersul evaluativ s-a bazat, aşa cum a fost menţionat şi în
capitolul privind metodologia cercetării, pe metode calitative – discuţii focalizate de grup cu actori
care reprezintă structurile menţionate, precum şi cu reprezentanţi ai Centrelor Judeţene de
Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrelor Judeţene de Asistenţă Psiho-pedagogică. În cadrul
interviurilor de grup, la care au participat reprezentanţi din toate judeţele ţării, temele puse în
discuţie au vizat: preocupări la nivelul ISJ privind prevenirea violenţei; structuri create prin
Strategia MEC la nivel central, la nivelul ISJ şi al unităţilor de învăţământ (componenţă, atribuţii,
funcţionalitate etc.); relaţia între structurile create; practici utilizate în domeniul prevenirii
violenţei; parteneriate în activităţile desfăşurate; perspective privind activităţile de prevenire a
violenţei. În continuare vom prezenta concluziile rezultate din discuţiile purtate, structurate pe
temele menţionate.

1.1. Preocupări la nivelul ISJ privind prevenirea violenţei în şcoală

Din discuţiile de grup organizate cu reprezentanţi ai structurilor de implementare a Strategiei


Ministerului Educaţiei rezultă că, în general, la nivelul Inspectoratelor şcolare există preocupări în
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală. Printre acestea, care par a se fi accentuat
după adoptarea Strategiei, se numără, în primul rând, preocupările de ordin formal, care rezultă
din prevederile Strategiei, şi anume:

37
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

- organizarea Comisiilor judeţene şi a Comisiilor de la nivelul unităţilor şcolare privind


reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
- elaborarea Planurilor judeţene şi transmiterea acestora către unităţile de învăţământ;
- monitorizarea situaţiei privind violenţa la nivelul unităţilor şcolare;
- încheierea de parteneriate cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale ş.a.

În ceea ce priveşte activităţile concrete desfăşurate, sunt de menţionat:


- studii şi analize de nevoi privind fenomenul violenţei în şcoală, de cele mai multe ori în
parteneriat cu CJAPP, CJRAE, dar şi cu alţi parteneri;
- campanii de informare şi conştientizare privind violenţa în şcoală;
- seminare, workshop-uri, forum-uri şi conferinţe pe diferite teme, inclusiv în vederea
prezentării de bune practici, cu participarea unor actori multipli – inspectori, cadre didactice,
reprezentanţi ai părinţilor şi elevilor;
- elaborarea de materiale suport cu scopul de a sprijini activitatea unităţilor şcolare în vederea
dezvoltării unor strategii de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, precum şi pentru
monitorizarea cazurilor de violenţă;
- derularea de proiecte proprii / participarea la proiecte naţionale privind prevenirea violenţei;
- organizarea de cursuri de formare a cadrelor didactice în vederea abilitării cu competenţe
necesare prevenirii violenţei în şcoală ş.a.

Discuţiile purtate au permis, însă, şi observaţia că în anumite cazuri preocupările în domeniul


prevenirii violenţei nu sunt prioritare, par „a-şi fi făcut loc” printre programele educative –
organizate şi anterior adoptării Strategiei, atât la nivelul inspectoratelor, cât şi al unităţilor de
învăţământ – ocupând o pondere relativ redusă în cadrul acestora şi fiind în exclusiva
responsabilitate a inspectorului pe probleme educative (a cărui normă, la nivelul unor
inspectorate, s-a redus la jumătate). Activităţile desfăşurate în aceste situaţii se limitează,
preponderent, la proiecte punctuale şi cu participare redusă, organizarea de concursuri artistice şi
sportive, concursuri pe meserii, spectacole ş.a.

S-a constatat, de asemenea, faptul că unii dintre participanţii la discuţiile de grup au ignorat
necesitatea dezvoltării unor programe de prevenire a violenţei în unităţile şcolare care nu se
confruntă cu acest fenomen, considerând că în cazul acestora astfel de programe nu constituie o
prioritate. Este vorba despre reprezentantul unuia dintre inspectoratele şcolare şi, totodată,
membru în Comisia judeţeană, care deşi a dobândit de curând acest statut, a fost, totuşi, cadru
didactic într-o şcoală: La mine nu se pune problema asta şi nici din şcoala din care provin nu există probleme
de genul acesta, poate pentru că lucrez de puţin timp în această Comisie. Pot să spun că în şcoala în care am fost
nu au fost probleme. Derularea unor astfel de programe educaţionale bănuiesc că provine dintr-o analiză de nevoi!
Aşa cum suntem noi, prin natura copiilor noştri, aceştia sunt liniştiţi. Acte de violenţă verbală poate mai sunt
izolate, dar nu trebuie făcută o prioritate din derularea acestui tip de programe. Acum că sunt la inspectorat şi

38
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

când aflu de la instituţii că mai sunt astfel de incidente, e firesc să-mi pun problema că trebuie nişte programe
pentru combaterea violenţei în şcoli, mai ales trebuie lucrat la profesori (interviu reprezentant Comisie
judeţeană).

După cum se poate observa, referitor la preocupările ISJ-urilor, ale Comisiilor judeţene în
domeniul prevenirii şi reducerii violenţei, constatăm situaţii diferite, niveluri diferite de
conştientizare, grade diferite de implicare. Nu de puţine ori aceste preocupări sunt sporadice,
întâmplătoare, concretizate în activităţi lipsite de coerenţă. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul
unităţilor şcolare şi al Comisiilor din cadrul acestora, după cum apreciază unul dintre
reprezentanţii Inspectoratelor şcolare, participant la discuţii, care sugerează, în acelaşi timp, şi
anumite deficienţe în activitatea Comisiilor judeţene: Unul dintre principiile care rezultă din Strategie este
următorul: toată activitatea de prevenire şi reducere a fenomenului violenţei ar trebui să facă parte din politica
şcolii, din politica organizaţională a şcolii. Dacă activitatea asta este ceva adăugat, ceva lângă, alături de, este încă
o activitate... dar dacă ea se regăseşte în planul managerial, în planul de dezvoltare, în orice pas, în orice acţiune,
deci să fie ceva conştientizat, preluat, asumat la nivel de conducere a şcolii, de corp profesoral. Să şi-l asume. Când
lucrăm disparat şi mai facem un proiect şi mai facem un marş şi mai facem o campanie, deci ceva adăugat, ceva pe
lângă, ne e greu tuturor. Ca să realizezi acest mediu educativ bazat pe principii trebuie să implici toţi actorii şcolii:
părinţi, personal, profesori. Şi la fel şi la Comisiile judeţene... (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

1.2. Structuri create prin Strategia MEC la nivelul ISJ, al unităţilor de învăţământ şi la
nivel central: componenţă, atribuţii, funcţionalitate

Conform Strategiei Ministerului Educaţiei, Comisiile judeţene cu privire la reducerea


violenţei trebuie să cuprindă un număr de 15- 24 membri, şi anume: inspectorul general în
calitate de preşedinte şi un inspector general adjunct în calitate de vicepreşedinte; 4-6 inspectori;
3-4 reprezentanţi ai autorităţii publice locale (primărie, poliţie şi jandarmerie); 2-4 directori de
unităţi şcolare; 2-4 reprezentanţi ai cadrelor didactice; 1-2 reprezentanţi ai părinţilor; 1-2
reprezentanţi ai elevilor.

Discuţiile de grup au relevat faptul că, într-adevăr, la nivelul majorităţii judeţelor, respectiv al
inspectoratelor şcolare, această prevedere s-a respectat şi a fost pusă în aplicare la scurt timp după
apariţia Strategiei. În unele cazuri, Comisiile au cooptat chiar reprezentanţi din cadrul a mai multe
instituţii decât recomanda Strategia, precum şi de la nivelul unor tipuri diverse de unităţi de
învăţământ, aşa cum rezultă din declaraţiile unora dintre participanţii la discuţii – S1: La noi,
comisia judeţeană este formată din douăzeci de membrii. Inspectorul şcolar este preşedinte, adjunctul este
vicepreşedinte, apoi sunt inspectorii educativi, directorul de la Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale, asistenţi
sociali de la Centrul Judeţean de Asistenţă, profesorii psihologi de la Centrul Judeţean de Asistenţă Pshio-
pedagogică, apoi încă doi inspectori de la învăţământul preşcolar şi primar, consilierul educativ, reprezentanţi de la

39
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

inspectoratul de poliţie, de la primărie, de la inspectoratul judeţean de jandarmerie; apoi directorii de şcoli care sunt
din toate zonele judeţului; avem, de asemenea, profesori de la Centrele Şcolare de Educaţie Incluzivă, reprezentanţi
ai părinţilor, ai elevilor. S2: La noi sunt şi reprezentanţi de la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, de la Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunal, apoi de la romi, minorităţi…(
interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Unele dintre Comisiile judeţene au funcţionat şi încă funcţionează în această componenţă – S1:
Sunt membru în Comisia Judeţeană de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Mediul Şcolar, chiar este o comisie
care funcţionează, în care facem foarte multe, activităţile sunt cuprinse în Buletinul Informativ al Inspectoratului şi
se derulează, zic eu, chiar plăcut şi cu rezultate bune. S2: Vreau să spun că la noi această echipă chiar
funcţionează, facem echipă împreună cu inspectorul de activităţi educative, care este coordonatorul acestei echipe.
Planurile le elaborăm împreună, Inspectoratul şi membrii care sunt în echipă de la CJAPP, precum şi alţi membri
(interviu reprezentant Comisie judeţeană). Acestea îşi îndeplinesc, totodată, multiplele funcţii
stabilite prin Strategie şi anume elaborarea Planurilor judeţene, contactul cu şcolile şi consiliere în
vederea elaborării propriilor Planuri operaţionale minimale, monitorizarea fenomenelor de
violenţă la nivelul unităţilor de învăţământ, derularea de programe şi activităţi, la nivel judeţean, cu
scop de prevenire şi combatere a violenţei ş.a.: Din moment ce s-a înfiinţat această comisie judeţeană,
partenerii sau comisia trebuiau să facă planuri de întâlniri, un grafic şi un program, dar nu s-au ţinut strict de
ceea ce era planificat, adică au fost desfăşurate mai multe activităţi decât cele prevăzute în acest program. Toţi
partenerii au colaborat, nu a fost o comisie doar de formă, s-au făcut activităţi la nivel judeţean, la nivelul
unităţilor şcolare sau la nivelul grupurilor de unităţi şcolare. Există foarte multe proiecte care trebuie realizate
pentru că au fost elaborate, există la nivelul şcolilor aceste planuri operaţionale precum şi comisii, deci, la nivelul
judeţului nostru noi spunem că funcţionează şi este bine (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Mai mult decât atât, la nivelul unor inspectorate şcolare Strategia a fost efectiv asumată, s-a
realizat o coerentizare a diferitelor activităţi pe care le desfăşoară cu cele care rezultă din Strategie:
Anul acesta inspectorul general a spus: „Hai să vedem ce şi-a asumat ISJ anul trecut prin Strategie ca să vedem ce
putem pune în planul managerial al ISJ” (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Pe lângă aceste practici pozitive, au fost evidenţiate, însă, şi o serie de disfuncţionalităţi în


activitatea Comisiilor judeţene, în primul rând reducerea componenţei acestora la un număr
minim de persoane, datorită implicării reduse a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai
altor instituţii, dar şi a părinţilor, toate acestea cu efecte negative asupra eficacităţii activităţilor
desfăşurate. Se invocă, totodată, necesitatea organizării unor programe de formare a membrilor
Comisiei şi, în special, a celor care fac parte din structura inspectoratelor: Sigur că am solicitat unor
instituţii să desemneze participanţi. Au venit la prima întâlnire, au venit poate şi la a doua, dar şi aici este o
problemă. Aceste grupuri de lucru interinstituţionale care funcţionează... pe mine ca inspector educativ mă
suprasolicită prezenţa în diferite echipe interinstituţionale de egalitate de şanse, de prevenirea consumului de
droguri, de abuzul asupra copilului. Acelaşi lucru se întâmplă şi invers. Noi facem către Primărie ş.a.m.d. să

40
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

desemneze o persoană. Sigur că au venit, am discutat, i-am rugat să ne trimită propriile păreri, sugestii pentru
această strategie. În final am rămas o miniechipă la nivelul ISJ ca să facem o strategie. Iar părinţii s-au implicat
prea puţin. Ei spun „cum ziceţi dv.; ştiţi mai bine; dv. cunoaşteţi mai bine decât mine, eu am un copil, dvs. mai
mulţi”. Sunt inspector educativ, coordonez activitatea Comisiei de Reducere a Violenţei în Mediul Şcolar. Cu ce
eficienţă? Cu eficienţă prin mine, că mai mult eu am lucrat... pentru că trebuie să recunoaştem că părinţii sau, mă
rog, componenţa Comisiei prevăzută de strategie nu ştiu dacă este funcţională. / În această Comisie de prevenire şi
combatere a violenţei suntem o groază de membri... nu ştiu cum se întâmplă în alte judeţe, dar la noi, educativul
trebuie să... ia-o şi fă tu tot... nu poate un om singur să facă tot... am încercat să fac cât am putut, cum am putut...
se aruncă o chestie în aer, se trimite o chestie ş-apoi: „faceţi!”... Cred că ar trebui sa-ţi dea o idee... de unde s-a
plecat... să-ţi de o idee, o linie, o orientare, să-ţi facă o formare... (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Comisiilor de la nivelul unităţilor de


învăţământ – din care trebuie să facă parte directorul şcolii, un director adjunct, coordonatorul
de proiecte şi programe educative, 4-6 reprezentanţi ai cadrelor didactice, 1-2 reprezentanţi ai
autorităţii publice locale, 2-4 reprezentanţi ai asociaţiei de părinţi, precum şi 2-4 reprezentanţi ai
elevilor din clasele IX–XII/XIII – situaţiile care au fost prezentate sunt la fel de diferite, precum
cele menţionate în cazul Comisiilor judeţene. Astfel, la nivelul unor unităţi de învăţământ, aceste
Comisii sunt organizate anual şi sunt funcţionale, după cum declară unul dintre reprezentanţii
unei astfel de Comisii: La începutul anului şcolar facem comisia, facem Planul cadru pe baza nevoilor
identificate la nivelul şcolii, facem raportările la Centrele de Asistenţă, care se duc apoi la inspectoratele şcolare şi se
centralizează, eventual, la nivelul ministerului. Raportările se fac pe cazurile de violenţă, pe intensitatea acestora,
pe modul de manifestare (interviu reprezentant Comisie judeţeană).Uneori, însă, această
funcţionalitate poate fi numai aparentă, redusă la elemente cu caracter formal, cauza fiind
asumarea conjuncturală, fără conştientizarea nevoii unor intervenţii menite să conducă la
reducerea fenomenului de violenţă în şcoală şi fără implicarea necesară în astfel de activităţi: De ce
nu sunt funcţionale Comisiile din şcoală? Au fost percepute ca şi organisme impuse la nivelul şcolilor care trebuie
să intervină atunci când apar anumite disfuncţionalităţi. Nu sunt asumate ca principii ale şcolii, adică nu este o
politică a şcolii prevenirea fenomenului de violenţă, identificarea unor măsuri pentru a se implica factori
educaţionali acolo. Este o comisie distinctă şi... să vedem, avem ceva de lucru săptămâna asta, nu avem ceva de
lucru săptămâna asta, s-a bătut cineva, nu s-a bătut nimeni, avem un proiect pe zona asta etc. E o chestie la nivel
formal. Poate sunt unităţi de învăţământ care au rapoarte, comisii, întâlniri, procese verbale şi din punct de vedere
procedural, când te duci acolo, totul e corect din acest punct de vedere, dar nu cred că s-a imprimat în strategia şcolii
la modul foarte serios... adică să fie urmărite cadrele didactice în relaţie cu elevii, elevii în relaţie cu colegii lor,
cadrele didactice în relaţie cu părinţii. Să fie în politica şcolii şi monitorizat în mod constant (interviu
reprezentant Comisie judeţeană).

În multe alte unităţi de învăţământ, aşa zisa Comisie este reprezentată numai de către directorul
educativ /coordonatorul de programe educative - la fel cum se întâmplă şi în Comisiile judeţene -
care, de multe ori, este depăşit de multitudinea sarcinilor pe care le are în mod curent de rezolvat,

41
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

la care se adaugă cele care îi revin ca „unic” membru al Comisiei şcolare pentru reducerea
violenţei. Iar astfel de situaţii reflectă importanţa redusă acordată, la nivelul unităţilor de
învăţământ, acţiunilor de prevenire a violenţei, Strategiei în ansamblul său: La coordonatorii educativi
este problema; pentru că ei răspund de raportări, ei... nu sunt degrevaţi, nu sunt plătiţi, ei fac muncă patriotică.
Într-o şcoală există director, eventual director adjunct, şi acest coordonator de programe şi proiecte. Toată lumea îl
numeşte director educativ, dar el nu are nici un fel de degrevare. Şi la un moment dat, directorul este suprasaturat,
dacă este şcoală mare, şi directorul adjunct la fel, şi totul cade pe acest amărât, care nu are nici un statut decât cu
numele... şi nici un fel de autoritate în faţa altor colegi. / Avem o strategie naţională, avem planuri cadru etc., dar
din păcate şi strategia naţională şi Comisia Judeţeană şi Comisa de la nivelul unităţii de învăţământ funcţionează
şi este reprezentată de o singură persoană, ceea ce arată cât este de importantă în viaţa acelei şcoli violenţa.
(interviu reprezentant Comisie judeţeană).

1.3. Relaţia între structurile create prin Strategia privind reducerea violenţei în mediul
şcolar

Rolul şi funcţiile structurilor create prin Strategia Ministerului Educaţiei indică şi sistemul de
relaţii care trebuie să funcţioneze între aceste structuri. În mod concret, relaţia dintre cele trei
structuri funcţionează în felul următor:
- Consiliul Naţional transmite către Comisiile judeţene Strategia şi Fişa de monitorizare a
cazurilor de violenţă pe baza căreia se fac raportările;
- Comisiile judeţene transmit către unităţile de învăţământ Planul judeţean, în baza căruia şcolile
îşi elaborează propriul Plan operaţional minimal, şi Fişa de monitorizare;
- Comisiile şcolare transmit către Comisiile judeţene rapoarte privind cazurile de violenţă,
conform Fişei de monitorizare, precum şi activităţile de intervenţie şi prevenire desfăşurate;
- Comisiile judeţene, pe baza rapoartelor primite de la şcoli, întocmesc un raport centralizat pe
care îl înaintează Consiliului Naţional, respectiv Ministerului Educaţiei.

Aceste roluri, funcţii şi sistem de relaţii între structuri au fost confirmate atât de către unii dintre
reprezentanţii Comisiilor judeţene, cât şi ai Comisiilor şcolare, participanţi la discuţii:

Caseta 1. Relaţiile dintre Consiliul Naţional şi Comisiile de la nivel judeţean şi local


De la Consiliului naţional am primit Strategia şi fişa de monitorizare a cazurilor de violenţă în baza căreia
raportăm lunar. Mai nou această raportare se face la 6 luni. Şi avem această bancă de date pentru că o facem la
final de semestru pe absenţe, abandon şcolar, repetenţi etc. Şi dăm datele de la şcoli. Apoi trimitem rapoarte spre
Minister... la o singură persoană (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Există o anumită machetă dată de minister pe baza căreia se transmit şi se centralizează date. Dirigintele are o

42
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

fişă pe care centralizează situaţia de la fiecare clasă, iar lunar/semestrial o dă psihologului. Până acum psihologul
era persoana care se ocupa de asta, dar ultima oară consilierul educativ s-a ocupat de aceasta. Apoi, aceste fişe
merg mai departe la directorul adjunct, cel care are în fişa postului atribuţia de a se ocupa de partea educativă, şi
care transmite mai departe la CJAP. CJAP-ul colaborează cu CJAE, dacă nu mă înşel. CJAP-ul centralizează
datele din şcoli, le trimite mai departe la inspectoratul şcolar, iar inspectorul educativ transmite apoi acest date mai
departe (interviu reprezentant Comisie şcolară).

Consilierul educativ coordonează, el are această bază de date care se transmite lunar şi/sau semestrial. De
asemenea, acest consilier face parte din comisia de prevenire la nivelul unităţii şcolare, participă şi elaborează acel
Plan operaţional la nivelul unităţilor şcolare. De exemplu, la noi pe site-ul unităţii şcolare, la rubrica „consilierul
educativ”, apar toate activităţile realizate, apare inclusiv Planul elaborat de către inspectoratul şcolar. Acesta este
un model după care şcolile se orientează în funcţie de nevoi şi de problemele identificate în aceea unitate şcolară
(interviu reprezentant Comisie şcolară).

Din păcate, însă, cei mai mulţi dintre intervievaţi au evidenţiat o serie de deficienţe cu privire la
relaţia şi sistemul de comunicare dintre structurile cu rol de prevenire a violenţei de la nivel
central, judeţean şi local. Printre aceste deficienţe sunt de menţionat: întârzieri în transmiterea
informaţiilor şi rapoartelor de la nivelul unităţilor şcolare, tendinţa de a ascunde unele cazuri de
violenţă sau de a minimaliza gravitatea acestora şi, nu în ultimă instanţă, lipsa de feed-back către
structurile subordonate în ceea ce priveşte evoluţia fenomenului, eficacitatea activităţilor
desfăşurate ş.a..

Caseta 2. Deficienţe la nivelul relaţiilor dintre structurile de la nivel central, judeţean şi


local
Principala dificultate este cea a colectării datelor din sistem, deci de la fiecare şcoală. Pentru că unii coordonatori
(din şcoli) sunt conştiincioşi şi transmit, înţeleg de la început că trebuie respectat termenul şi se străduiesc să îl
respecte. Alţii nu (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Sunt convinsă că şi în alte judeţe directorii nu raportează cazurile de violenţă, este mai bine să le băgăm sub preş
decât să afle Inspectoratul (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Directorii, de cele mai multe ori, în loc să ia atitudine pentru a preveni şi alte tipuri de situaţii, încearcă să o
rezolve pe plan local sau ajunge să nu o popularizeze şi atunci se dezvoltă şi altele şi constată la un moment dat că
o agresivitate a fost generată de alte tipuri de comportament ca s-au produs (interviu reprezentant Comisie
judeţeană).

La nivelul inspectoratul şcolar se centralizează datele, dar ce înseamnă asta?! Inspectorii şcolari folosesc aceste
date? Ei rămân cu datele respective care au fost transmise de noi. Deci, noi le centralizăm şi ei rămân cu ele
(interviu reprezentant Comisie şcolară).

43
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Nu cunosc cum sunt folosite datele furnizate la minister şi nici nu avem feed-back de la minister în ceea ce priveşte
aceste date, culese la nivel judeţean (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Relaţia dintre Comisia judeţeană şi Comisia naţională... care vă spun, nu ne-a cerut niciodată să ne întâlnim, deci
practic noi raportăm către minister, relaţia este realizată prin aceste raportări la sfârşit de an şcolar, printr-o
centralizare anuală, uneori chiar şi o dată la doi ani şcolari. Putem concluziona că, practic nu există o relaţie sau
o colaborare între Comisia judeţeană şi Consiliul naţional, ci doar cu ministerul…( interviu reprezentant
Comisie judeţeană).

Se face o monitorizare şi ar trebui să avem şi noi pulsul activităţilor din şcoli cu ocazia aceasta... să se menţinea
relaţia aceasta: şcoală – inspectorat, inspectorat – Minister, astfel încât să ştim unii de alţii (interviu
reprezentant Comisie şcolară).

Pentru că dacă tu constaţi că tot raportezi, dar rapoartele astea nu au nici un fel de relevanţă, nu sunt folosite într-
un barometru nu ştiu de care, deci un document final, anual, în care să apară şi să te responsabilizeze... Să apară
numai pe situaţia asta a violenţei un barometru al Ministerului Educaţiei şi care să spună: în judeţul X atâtea
cazuri... şi tu, la un moment dat, care n-ai raportat corect, să începi să te agiţi, să spui stai să vezi, că e prea mult,
prea puţin sau... să vezi că e folosit ceea ce faci tu. Altminteri, sigur că poţi să repeţi că nici în această lună nu s-
au întâmplat cazuri deosebite. Că majoritatea cam aşa fac… (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Au fost reclamate, în acelaşi timp, deficienţele instrumentului de monitorizare elaborat şi transmis


de către Consiliul Naţional /Ministerul Educaţiei, lipsa unui sistem coerent de raportare, a unui
set de indicatori de urmărire, precum şi a unor materiale resursă în cadrul cărora să fie definite cu
claritate diferitele forme de violenţă surprinse prin indicatorii propuşi.

Caseta 3. Deficienţe ale instrumentului de monitorizare a violenţei în şcoală


Eu consider că această machetă nu este în regulă, pentru că dacă vrei să transformi datele în numărul de cazuri
este mai greu. Trebuie să merg la psihologul şcolii, care trebuie să-i cunoască pe acei copii care au probleme şi
manifestă un comportament violent. Cu alte cuvinte, luând pe tipuri pe violenţă este ca şi cum se măreşte cifra într-
un mod artificial. Te uiţi pe hârtie şi vezi douăzeci de cazuri, când de fapt poate fi vorba de acelaşi copil care a
comis mai multe tipuri de violenţă, verbală şi fizică… (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Vedeţi, dacă ni se spune să raportăm cazuri de violenţă, şi-atât, nu ştii...unii sunt mai poeţi, alţii sunt mai
riguroşi, unii mai fac compuneri libere, deci trebuie foarte clar ce anume interesează, şi după aceea ce se face cu el
(interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Este greu referitor la raportare; de ce? Pentru că dacă cerem coordonatorilor de proiecte o raportare privind
fenomenul de violenţă, ei încep să pună acolo ca fiind o situaţie... ceva care nu are legătură cu violenţa. Pentru că

44
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

nu toată lumea înţelege ce înseamnă sau ce trebuie raportat legat de violenţă. Dacă în şcoală nu există un consilier
psiho-pedagog care să fie solicitat, pentru că, de regulă, Comisia de Violenţă, directorul, ce face? Cheamă şi
consilierul şi îi spune te rog frumos, hai să vedem ce s-a întâmplat, ce-i cu asta... (interviu reprezentant
Comisie şcolară).

Am rămas destul de mult în urmă cu raportarea. Eu recunosc că nu am de unde să mă informez, am ajuns uneori
să fiu disperată (interviu reprezentant Comisie şcolară).

În absenţa unor astfel de instrumente de monitorizare /raportare, unii dintre reprezentanţii


Comisiilor judeţene şi-au elaborat propriile instrumente, care, chiar în eventualitatea că sunt
corecte şi surprind diversitatea formelor de violenţă, nu permit coerenţa raportărilor la nivel de
sistem: Eu mi-am creat nişte instrumente, prin care adun datele. La sfârşit de semestru, am vreo 4 tabele bine
gândite, pe care trebuie să mi le completeze pe un semestru, să am o imagine a şcolii: câţi copii, dacă a fost nevoie de
intervenţia la 112, ce măsuri s-au luat, care au fost efectele, dacă a fost nevoie de monitorizare, astea sunt
instrumentele mele. Prelucrarea acestora şi raportarea lor intră în raportul ISJ de la sfârşit de semestru, privind
starea învăţământului. Este un capitol separat, pe lângă activităţile educative cu violenţa în şcoli (interviu
reprezentant Comisie judeţeană).

1.4. Practici utilizate în domeniul prevenirii violenţei

După cum a fost menţionat şi la punctul privind preocupările ISJ-urilor cu scop de prevenire a
violenţei în şcoală, practicile utilizate în acest domeniu sunt variate, activităţile şi actorii implicaţi
sunt diferiţi. Astfel, printre practicile identificate din exemplele de activităţi oferite de
reprezentanţii ISJ-urilor se numără:
- Studii, analize de nevoi privind fenomenul violenţei în şcoală, instrumente de monitorizare,
ghiduri, module de formare şi alte materiale suport cu scopul de a sprijini activitatea unităţilor
şcolare, realizate cu contribuţia specialiştilor din CJAPP şi CJRAE: De exemplu am elaborat
„Proceduri de intervenţie şi gestionare a conflictelor în şcoli”; materialul a fost pus la dispoziţia şcolilor, a fost
postat pe site-ul ISJ; în baza lui şcolile şi-au desfăşurat propriile activităţi… a fost folosit ca instrument de
lucru şi a facilitat activitatea pentru că sunt activităţi practice, fişe. / O echipă de psihologi, împreună cu ISJ
am urmărit să oferim un instrument de lucru pentru directori şi cadrele didactice din şcoală. De asemenea, am
elaborat proceduri pentru şcoli: cum să se acţioneze la nivelul şcolii dacă este identificată o anumită formă de
violenţă. Tot în acest material, am prezentat şi câteva modele de lecţii educative pentru diferite niveluri de
şcolarizare, pentru diriginţi… (interviu reprezentant Comisie judeţeană).
- Campanii ample de informare şi conştientizare privind violenţa în şcoală, seminare şi
conferinţe, organizate la nivelul judeţului, cu implicarea unor multiplii parteneri, unii dintre
aceştia oferind şi resursele necesare: Se organizează primăvara şi toamna două sesiuni de campanie
privind violenţa în familie, dar care are în vedere şi problema violenţei în şcoală. Se organizează pe perioada

45
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

unei săptămâni, acţiuni concrete la nivelul întregului judeţ, acţiuni la care participă Primăria… de fapt ei
asigură, în primul rând, resursele necesare…apoi DGASPC, Poliţia, instituţiile de cult de la nivel local care
se concretizează în sesiuni de lucru, focus grupuri, conferinţe. Acţiunile îmbracă diferite forme în funcţie de
sesiunea pe care ne-o propunem în perioada respectivă (interviu reprezentant Comisie judeţeană).
- Proiecte /concursuri / activităţi la nivel naţional, judeţean sau interjudeţean, cu participarea
mai multor categorii de actori: Un eveniment deosebit a fost realizarea unui forum la nivel interjudeţean
intitulat „Mediul şcolar şi violenţa”. Au participat inspectorii şcolari din judeţele Moldovei, profesori ş.a.m.d;
au fost prezentate, printre altele, exemple de bune practici (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Printre exemplele prezentate de participanţii la discuţii au fost identificate şi practici pe care ei


înşişi le apreciază ca având mari şanse de succes. Este vorba despre:
- activităţi cu o largă implicare a elevilor, consideraţi ca o resursă deosebit de importantă în
acţiunea de prevenire şi reducere a violenţei în şcoală, a căror iniţiativă o au de multe ori elevii
înşişi;
- activităţi focalizate pe unul dintre partenerii şcolii în educaţia copiilor şi tinerilor, şi anume
părinţii, dar şi alţi membri ai comunităţii, sau care îi implică pe aceştia în efortul comun de
ameliorare a fenomenului violenţei (activităţi care sunt, totuşi, puţin frecvente).

Caseta 4. Exemple de practici de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală, care


presupun implicare elevilor
Am iniţiat nişte programe, proiecte implicând elevii pentru că altfel este receptat mesajul dacă vine de la un elev…
şi ne-am folosit de o resursă care se numeşte Consiliul Judeţean al Elevilor care la noi este foarte funcţional
(interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Noi am continuat un proiect împotriva violenţei prin care am pregătit elevi care să-şi consilieze proprii colegi. Rolul
nostru a fost să-i pregătim pe aceşti copii. Noi am pregătit materiale, iar ei la rândul lor au realizat activităţi
asemănătoare şi apoi noi i-am monitorizat. Au fost în total douăsprezece licee, anul trecut a fost finanţat de stat,
iar anul acesta din propriile noastre puteri (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Noi am pus accent pe activităţi de voluntariat ale elevilor. Ei sunt dispuşi să facă voluntariat pe această temă, să-
şi ajute colegii. Noi avem multe licee în zonă de risc: liceu de industrie uşoară unde sunt mai multe fete şi toţi
băieţii sunt acolo şi le agresează; avem un liceu unde în majoritatea sunt băieţi şi ies bătăi şi este amplasată şi într-
o zonă sub pădure. În afara faptului că noi colaborăm cu jandarmii, poliţia comunitară, ei, elevii, sunt dispuşi să
meargă să vorbească cu colegii lor ca să nu se mai întâmple anumite lucruri. Nu a fost ideea mea, a fost ideea lor
pentru că un elev din consiliul Judeţean al Elevilor este chiar din şcoala aceea şi cunoştea problema şi a venit cu
propunerea aceasta (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Un proiect de care îmi aduc aminte se numea „Nu te da bătut” şi am lucrat în parteneriat cu elevi din liceele cu
potenţial de risc, cu elevi din medii defavorizate din punct de vedere social şi economic, cu elevi din liceele bine cotate.

46
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

În acest proiect era teatru social, joc de rol, „adventure learning” şi i-am rugat pe consilierii educativi să-i ajute pe
elevii cu potenţial violent, în situaţie de risc, să-i responsabilizeze, să fie formatori de opinie în rândul colegilor
(interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Am adunat proiectele mai mici într-un proiect mai mare pe care l-am intitulat „Exprimă-te prin artă nu prin
violenţă”, tot ceea ce înseamnă talent, creaţie pe care o pot manifesta copiii. Sunt activităţi extraşcolare, spectacole
cultural-artistice, expoziţii, bannere etc. Experienţa ne-a arătat că este cel mai bine să lucrezi cu copiii, iar
Consiliul Judeţean al Elevilor îşi pune treptat în valoare resursele. Mesajul pe care îl primesc copiii de la copii este
mult mai puternic decât cel pe care îl primesc de la dascăli (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Anul trecut şcolar am organizat o dezbatere între elevi din diferite licee şi elevii liceelor teologice din judeţ, să dea
exemple de bună practică de comportament verbal, fizic ş.a.m.d. (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Proiectul care a pornit de la un liceu din oraş a ieşit în stradă şi faptul că a ieşit în stradă şi a fost prinsă
comunitatea, trecătorii, în activităţi de tipul teatru de stradă, în a-şi scrie părerea pe postere, lucrurile acestea
înseamnă implicarea tinerilor şi implicarea celorlalţi. Nu trăim izolaţi şi nici o activitate nu este ruptă de cealaltă
(interviu reprezentant Comisie judeţeană).

Caseta 5. Exemple de practici focalizate asupra părinţilor sau care îi implică pe aceştia
S-a derulat, în multitudinea de activităţi, o activitate numită Clubul Părinţilor, care s-a adresat unui număr de
200 de părinţi; au fost implicaţi şi psihologi şi educatori, un număr de 88 de educatori… s-a finalizat printr-un
ghid de bune practici care este popularizat în tot sistemul de învăţământ preşcolar (interviu reprezentant
Comisie judeţeană).

Noi avem şi şcoala părinţilor… şi vin părinţii. Totuşi, la aceste întruniri vin mai mult acei părinţi care vin şi la
şedinţele cu părinţii (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

1.5. Parteneriate în activităţile desfăşurate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei


şcolare

Din declaraţiile participanţilor la discuţiile de grup rezultă că principalii parteneri ai ISJ şi ai


unităţilor şcolare în derularea diferitelor activităţi menite să contribuie la reducerea fenomenului
de violenţă sunt cei prevăzuţi în Strategie. Mai exact este vorba despre CJRAE şi CJAPP, precum
şi despre acele instituţii ai căror reprezentanţi, conform prevederilor Strategiei, trebuie să facă
parte din Comisiile de la nivel judeţean şi local, şi anume: primăria /prefectura, poliţia (inclusiv
poliţia de proximitate), jandarmeria. Alţi parteneri care au mai fost menţionaţi sunt Direcţiile
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, instituţiile de cult de la nivel local, Serviciul
de Reintegrare Socială. Alte parteneriate se stabilesc între diferite judeţe /sectoare ale

47
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Municipiului Bucureşti în vederea derulării unor activităţi comune, dar şi pentru schimburi de
informaţii şi bune practici.

Cu privire la partenerii menţionaţi, pe lângă contribuţia deosebită a specialiştilor din cadrul


CJRAE şi CJAPP – care reprezintă, de altfel, structuri direct implicate în activitatea educativă –
reprezentanţii inspectoratelor şcolare şi ai unităţilor de învăţământ au subliniat sprijinul important
acordat de poliţie – S1: La nivelul judeţului, Comisarul care gestionează toată Poliţia de proximitate,
participă în mod constant la activităţi educative de la nivelul ISJ. La orice activitate care se derulează îl invităm
pentru că se arată de fiecare dată preocupat şi vrea să exploateze foarte mult componenta educativă a activităţii
poliţistului. S2: Poliţia de proximitate chiar s-a făcut vizibilă în relaţia cu şcoala şi utilă, şi s-au arătat foarte
deschişi. Eu am ţinut un curs cu ei. Au făcut apel prin şefii lor la noi şi am avut o activitate de formare, de tipuri
de activităţi, de lucru în grup, de activităţi interactive, de relaţionare cu elevii de pe altă poziţie decât cea pe care o
ştiau... S3: Nouă chiar ne-au cerut permisiunea să intre la orele de dirigenţie pe aceste teme privind violenţa.
Fiecărei unităţi de învăţământ îi este arondat un poliţist şi au parteneriate şi participă la unele activităţi ...
(interviu reprezentanţi Comisie judeţeană).

Alţi parteneri al căror rol devine tot mai important, după cum apreciază intervievaţii, sunt
reprezentaţi de Consiliile Judeţene ale Elevilor şi de organizaţiile non-guvernamentale – S1:
Consiliul Judeţean al Elevilor reprezintă o structură tot mai puternică, independentă, care vine în ajutorul nostru.
Au capacitate de organizare, sunt structuri asociative care funcţionează prin ele însele destul de bine. Ei au început
să-şi încheie propriile parteneriate; au parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie şi au devenit voluntari, în sensul bun,
ai Inspectoratului de Poliţie, departamentul de prevenire... S2: Experienţa ne-a arătat că este cel mai bine să
lucrezi cu copiii, iar Consiliul Judeţean al Elevilor îşi pune treptat în valoare resursele. S3: Activităţile pe care noi
le desfăşurăm de câţiva ani buni încoace, pe diferite paliere, sunt activităţile noastre proprii, ale ISJ, sunt apoi
activităţile în parteneriat cu instituţii şi sunt activităţile foarte productive, în parteneriat cu ONG-urile. Ei au
venit cu experienţa lor, cu expertiza lor în domeniu, cu mulţi dintre lucrătorii în ONG-uri care au formare de
specialitate (interviu reprezentanţi Comisie judeţeană).

Un posibil partener al cărui rol este relativ ignorat sau minimalizat, în general, de către
reprezentanţii Comisiilor judeţene şi şcolare sunt părinţii şi structurile lor asociative. Această
atitudine poate fi efectul unor experienţe negative, al unei anumite rezerve privind capacitatea lor
de a se implica activ şi cu efecte pozitive în activităţi de prevenire a violenţei: Părinţii s-au implicat
prea puţin; ei spun „cum ziceţi dv.; ştiţi mai bine; dv. cunoaşteţi mai bine decât mine... Astfel de rezerve nu
sunt, totuşi, împărtăşite de către toţi actorii şcolari: Ca să realizezi acest mediu educativ bazat pe principii
trebuie să implici toţi actorii şcolii: părinţi, personal, profesori (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

48
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

1.6. Perspective privind activităţile de prevenire a violenţei

În perspectiva dezvoltării, diversificării şi creşterii eficienţei şi eficacităţii activităţilor menite să


conducă la reducerea fenomenului de violenţă în şcoală, intervievaţii au menţionat, în primul
rând, necesitatea unor ameliorări în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi relaţiile dintre
structurile create prin Strategia Ministerului Educaţiei la nivel central, judeţean şi şcolar, precum şi
a metodelor şi instrumentelor de monitorizare şi raportare. În mod concret este vorba despre:
- Activarea /reactivarea Comisiilor judeţene şi şcolare prin participarea efectivă a tuturor
reprezentanţilor acestora la activităţile desfăşurate.
- Stabilirea unei bune comunicări între structuri şi acordarea de feed-back în activităţile de
monitorizare, evaluare şi raportare.
- Elaborarea de instrumente, stabilirea de indicatori, dezvoltarea unui sistem coerent de
monitorizare şi raportare privind fenomenele de violenţă (măcar să ştim că folosim acelaşi
instrument şi că instrumentul folosit de mine este corelat cu cel folosit de celălalt...).

În aceeaşi perspectivă, se propune un accent sporit asupra unor activităţi orientate către anumite
grupuri ţintă, şi anume:
- profesori, pentru care trebuie organizate programe de formare – S1: Mai ales trebuie lucrat la
profesori. Noi, în două luni de zile am primit patru solicitări cu privire la violenţa profesorilor faţă de elevi.
Adică, aceşti profesori i-au agresat fizic, verbal… mai degrabă aici avem probleme, decât violenţa între copii.
Sunt profesori slab pregătiţi psiho-pedagogic, nu înţeleg comportamentul elevilor. Cred că dacă or să urmeze
astfel de cursuri, vor şti în ce direcţie să meargă; aştept să văd ce cursuri se vor face. S2: Aş propune o formare
a cadrelor didactice la nivel de DPPD pe probleme de consiliere, apoi formare pentru dezvoltarea competenţelor
sociale (interviu reprezentanţi Comisie judeţeană).
- părinţi, în cazul cărora, inclusiv anumite programe de informare/formare ar fi recomandate –
S1: Eu cred că ar trebui să existe anumite activităţi cu părinţii, ar trebui să se ţină cont. S2: Şi părinţilor
poate le-ar prinde foarte bine unele module de formare pentru formarea competenţelor sociale (interviu
reprezentant Comisie judeţeană).
- elevi, pentru care se propune: implicarea în proiecte care să faciliteze dezvoltarea competenţelor de
comunicare, a abilităţilor sociale şi emoţionale vis-a-vis de violenţă (interviu reprezentant Comisie
judeţeană).

Această privire în viitor la care au fost invitaţi participanţii la discuţii ia în considerare şi


necesitatea atragerii în activităţile de prevenire şi ameliorare a violenţei a unor actori al căror
potenţial a fost insuficient exploatat, anume părinţii – Trebuie implicaţi mai mult părinţii, trebuie să-i
facem conştienţi de necesitatea implicării lor; cu sprijinul lor activităţile vor avea o mai mare reuşită) – şi
îndeosebi elevii – S1: Au un punct de vedere care pune concret punctul pe I. Spun lucrurilor pe nume. Ei
propun activităţi concrete, atractive pentru ei; de exemplu alternative prin artă, sport şi voluntariat. S2: Ei au

49
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

soluţii curajoase şi de multe ori am zis că nu trebuie să faci nimic în locul lor, trebuie doar să le fii alături şi să-i
susţii. S3: Ei sunt o resursă şi poţi să valorifici resursa asta (interviu reprezentanţi Comisie judeţeană).

Şi nu în ultimă instanţă se apreciază că o perspectivă pozitivă asupra fenomenului de violenţă ar


putea avea efecte mult mai vizibile în ceea ce priveşte prevenirea violenţei decât impunerea de
constrângeri: Ar trebui un nou regulament de ordine interioară. Şcoala cade în cealaltă extremă, adică devine
foarte dură prin regulamente de ordine interioară, nu este permisă ieşirea elevilor din incinta şcolii, nu este permis
un anumit tip de comportament, deci nu am ajuns să abordăm dintr-o perspectivă pozitivă ceea ce înseamnă
fenomenul violenţei şcolare. Din orice lucru pe care îl face copilul, facem un mare caz. Reacţia este inversă şi cred că
sunt lucruri cu care ne-am întâlnit (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

În conturarea acestor perspective, reprezentanţii Comisiilor şcolare aduc în discuţie, însă, şi


dificultăţile de punere a lor în practică, generate de multiplele atribuţii pe care le au şi de
insuficienţa resurselor umane la nivelul unităţilor de învăţământ: Într-o şcoală a nimănui, profesorii sunt
cei care trebuie să se ocupe de asigurarea pazei, de întâlniri ale elevilor cu reprezentanţii jandarmilor şi ai poliţiei
sau de orele speciale de dirigenţie dedicate combaterii violenţei. De asemenea, diriginţii trebuie să discute cu părinţii
la şedinţele cu părinţii, să-i implice în diverse activităţi, copiii trebuie să fie implicaţi în activităţi extraşcolare, elevii
agresivi ar trebui să fie consiliaţi, dar consilieri nu prea există în toate şcolile, profesorii ar trebui să urmeze cursuri
pentru a şti cum să aplaneze conflictele dintre elevi etc. Ce-i drept, la croit planuri MECI trece clasa. Mai prost
stă cu practica (interviu reprezentant Comisie judeţeană).

*
* *

Analiza declaraţiilor reprezentanţilor Comisiilor judeţene şi şcolare pe marginea temelor puse în


discuţie a evidenţiat deficienţele şi dificultăţile privind implementarea Strategiei anti-violenţă.
Acestea privesc atât organizarea şi funcţionarea structurilor, raporturile dintre aceste structuri, cât
şi sistemul de monitorizare, evaluare şi raportare. Cu privire la ultimul aspect, este de menţionat
chiar unul dintre punctele slabe ale Strategiei. Este vorba despre faptul că, deşi aceasta prevede
întocmirea de către unităţile de învăţământ a unor rapoarte privind fenomenele de violenţă, aceste
rapoarte sunt înaintate inspectoratelor şi Ministerului Educaţiei doar „în urma unor solicitări
exprese“. Şi aceasta în pofida faptului că datele respective ar permite o imagine de ansamblu
asupra evoluţiei fenomenului la nivel judeţean şi naţional, implicit revizuirea strategiilor în
domeniu.

Totodată, a rezultat că la nivelul unor inspectorate şcolare şi unităţi de învăţământ, activităţile


organizate în scopul ameliorării fenomenului de violenţă au caracter sporadic, întâmplător, sunt
lipsite de coerenţă sau chiar lipsesc. Argumentul îl constituie faptul că în mediile şcolare

50
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

respective nu se manifestă cazuri de violenţă, ca atare, nu este necesară organizarea unor astfel de
activităţi, ceea ce demonstrează ignorarea importanţei acţiunilor de prevenţie.

S-a constatat, de asemenea, ignorarea rolului, a contribuţiei pe care o poate avea o anumită
categorie de actori la succesul unor activităţi (de ex. părinţii) sau focalizarea exclusivă a
activităţilor de intervenţie şi prevenţie asupra elevilor - ca singurii cărora le sunt asociate
manifestări de violenţă - fără a se lua în considerare posibile acte de violenţă sau comportamente
necorespunzătoare din partea cadrelor didactice.

În acest context, proiectul de faţă propune, aşa cum a fost menţionat şi la începutul prezentării,
un demers complementar activităţilor iniţiate la nivel strategic, prin promovarea unui nou model
de stimulare şi facilitare a iniţiativelor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, bazat pe
principiul comunităţilor de practici. Este vorba despre "comunităţi de practici" informale în care
sunt angajaţi atât elevi, cât şi cadre didactice sau alţi actori ai şcolii, inclusiv părinţi. Multiplicarea
unui astfel de demers – care presupune asumarea problematicii violenţei de către toţi actorii
menţionaţi – ar putea contribui la ameliorarea fenomenului de violenţă, la combaterea şi
prevenirea acestuia.

2. Practici la nivelul şcolilor cuprinse în proiect

2.1. Rezultatele unui chestionar

La momentul de debut al “călătoriei” actorilor şcolari pe platforma online, aceştia au fost invitaţi
să răspundă la un chestionar. Scopul anchetei prin chestionar a fost acela de a evalua măsura în
care, la nivelul şcolilor şi al actorilor implicaţi în proiect, existau premisele favorabile de a exersa o
comunitate de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare.

Chestionarul a fost completat de toate persoanele care au participat activ la comunicarea din
cadrul platformei online (96 persoane), distribuţia acestora pe categorii fiind variată. Proporţia cea
mai ridicată a repondenţilor – aproape două treimi – se înregistrează în rândul cadrelor didactice:
profesori, consilieri şcolari, directori de şcoli. Aproape un sfert dintre participanţi sunt elevi, iar
restul – alte categorii de actori şcolari cu atribuţii importante în prevenirea şi combaterea violenţei
şcolare: reprezentanţi ai poliţiei, reprezentanţi ai bisericii, reprezentanţi ai unor ONG-uri, părinţi,
directori de CJAPP, CJRAE sau alte instituţii de la nivel local şi judeţean.

51
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Fig. 1. Distribuţia pe categorii a repondenţilor la chestionar

Realitatea că majoritatea repondenţilor, respectiv a participanţilor la discuţiile online sunt cadre


didactice este determinată, cel mai probabil, de faptul că această categorie de actori şcolari are
atribuţii formale (prin regulamentele interne de funcţionare a unităţilor de învăţământ, prin fişa
postului etc.) şi îşi asumă în mod tradiţional responsabilităţi în ceea ce priveşte organizarea
activităţilor de prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă şcolară. Elevii care au răspuns la
chestionar şi-au asumat adesea explicit „curajul” pentru a intra în dezbatere cu cadrele didactice
pe o temă dată sau provin din unităţi de învăţământ în care tradiţia colaborării elev-profesor este
una suficient exersată şi prezentă în cultura şcolară.

Design-ul chestionarului a pornit de la dimensiunile care definesc o comunitate de practici într-


un anumit domeniu, descrise în capitolul III.1. Astfel, întrebările formulate au avut ca scop nu
atât identificarea ponderii prezenţei violenţei în unităţile de învăţământ participante la proiect, ci
mai ales inventarierea percepţiilor, a atitudinilor, a practicilor, a experienţelor şi a modului
de asumare a responsabilităţilor cu privire la acest fenomen.

cunoaştere – Ce semnificaţie acordă actorii şcolari violenţei şi care sunt sursele definirii acesteia? Cât de
apropiaţi sunt ei de acest fenomen, din perspectiva experienţelor de viaţă şcolară? Cu ce situaţii de violenţă se
confruntă în spaţiul şcolii? Cine sunt „participanţii” la aceste situaţii conflictuale şi în ce contexte se manifestă
cel mai frecvent?

Investigaţia a pornit de la premisa că gradul de apropiere faţă de violenţa în şcoală pe care


actorii şcolari îl declară este un prim indicator al măsurii în care membrii unei comunităţi şcolare
cunosc semnificaţia acestui fenomen şi s-au confruntat cu acesta. Astfel, pe scala foarte apropiat –
foarte îndepărtat, cea mai mare parte a repondenţilor resimt violenţa şcolară ca un fenomen apropiat
(37,5%) sau chiar foarte apropiat (10,4%) – prezent într-o formă sau alta în orice unitate de
învăţământ. Procente mult mai reduse se situează la polul opus, fapt care susţine una dintre
ipotezele proiectului nostru conform căreia nu există şcoală fără violenţă (violenţa înţeleasă în
sens larg).

52
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Fig. 2. Când mă gândesc la violenţa în şcoală, pot spune că aceasta este un fenomen…

În ceea ce priveşte definirea violenţei în şcoală, cea mai mare parte a actorilor şcolari declară că
au învăţat să definească acest fenomen din surse variate. Cel mai adesea, resursele informative
(cărţi, publicaţii, site-uri etc.) şi propriile experienţe (ca spectator ori prin implicare directă ca
mediator, consilier, decident, victimă sau chiar agresor) constituie sursele principale din care
actorii şcolari au învăţat să definească violenţa în spaţiul şcolii. De asemenea, în ponderi ridicate
repondenţii au precizat că schimbul de experienţă şi comunicarea cu colegii din propria şcoală sau
din alte unităţi de învăţământ constituie un suport important în definirea violenţei şcolare.

Tabel 1. Surse de definire a violenţei în şcoală


Am învăţat să definesc violenţa… Nr. % repondenţi
repondenţi
prin prisma propriilor experienţe (ca persoană direct implicată sau ca 54 57,4%
spectator la situaţii de violenţă)
citind diferite resurse despre acest subiect (cărţi, site-uri, materiale 54 57,4%
informative etc.)
prin comunicarea cu ceilalţi, ascultând poveştile despre violenţă ale 50 53,2%
colegilor din şcoala mea sau din alte şcoli
fiind expus la informaţii furnizate de mass-media (TV, radio, presa scrisă, 42 44,7%
presa electronică etc.)
încă nu înţeleg bine acest fenomen şi nu ştiu să-l definesc 4 4,2%

Ca realitate prezentă în spaţiul şcolii, subiecţii investigaţi prin chestionar au declarat că violenţa
se manifestă în forme variate. Cel mai adesea, aceştia percep / se confruntă cu violenţa verbală
(79%); opiniile repondenţilor în acest sens susţin concluziile altor studii anterioare conform
cărora această formă de violenţă este cel mai frecvent întâlnită în spaţiul şcolii6. În situaţii
frecvente actorii şcolari au menţionat prezenţa violenţei psihologice, de tip non-verbal, ascunsă,
care ţine mai mult de informal, de climatul şcolar etc. (43%) şi în puţine cazuri violenţa fizică
(11%). O parte dintre repondenţi au declarat că nu s-au confruntat personal cu situaţii de violenţă

6 Cf. Jigău, M. (coord.), Violenţa în şcoală, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Ed.

Alpha MDN, Bucureşti, 2006, p. 66-75.

53
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

în spaţiul şcolii fie datorită faptului că îşi desfăşoară activitatea în unităţi de învăţământ catalogate
ca „şcoli bune” (care apreciază că nu au astfel de situaţii conflictuale) sau din cauza faptului că au
atribuţii indirecte în viaţa şcolii (părinţi, reprezentanţi ai altor instituţii decât şcoala).

Fig. 3. Forme de violenţă în mediul şcolar

„Protagoniştii” situaţiilor de violenţă şcolară sunt – conform declaraţiilor repondenţilor la


chestionar – în special elevii (94%). Ponderi semnificative înregistrează şi manifestările de violenţă
a elevilor faţă de profesori sau a profesorilor faţă de elevi (43%). În cazuri mai puţine sunt
semnalate situaţii conflictuale între elevi şi părinţii lor ori între elevi şi alţi actori din afara şcolii
(foşti elevi ai şcolii, tineri din cartier etc.). Faptul că elevii sunt percepuţi ca „vinovaţi” în cele mai
multe dintre cazuri poate fi determinat, pe de o parte, de ponderea mare a acestora într-o
organizaţie şcolară (fiind prezenţi în număr covârşitor, şi situaţiile de violenţă sunt potenţial mai
frecvente în rândul acestora, precum şi de numărul ridicat de cadre didactice în rândul
repondenţilor (pornind de la premisa că atitudinea acestora este, cel puţin teoretic, mai critică faţă
de elevi decât faţă de ei înşişi sau faţă de colegii lor).

Astfel de manifestări de violenţă sunt menţionate în special în spaţiul şcolii: clasă, holurile şi
curtea şcolii. Astfel, adesea, violenţa din afara spaţiului şcolii în care sunt angrenaţi elevii acesteia
rămâne o necunoscută pentru cadrele didactice şi nici nu este percepută ca responsabilitate a
unităţii de învăţământ sau ca domeniu prioritar în care aceasta ar putea să prevină sau să intervină
ameliorativ.

54
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Fig. 4. Actorii situaţiilor de violenţă în mediul şcolar

Ca o primă concluzie, aprecia că din punctul de vedere al cunoaşterii violenţei şcolare,


participanţii la dezbaterea pe platforma online manifestau la momentul de debut al proiectului o
deschidere semnificativă către conturarea unei comunităţi de practici tematice: se confruntă cu
acest fenomen; îl resimt ca un fenomen comun majorităţii unităţilor de învăţământ, ca o prezenţă
constantă în spaţiul şcolii, care angrenează toate categoriile de actori şcolari; sunt interesaţi de
rezolvarea acestuia; colaborează şi împărtăşesc experienţe şi practici de prevenire şi combatere a
situaţiilor conflictuale.

participare – Cine sunt „participanţii” cu rol în prevenirea şi rezolvarea situaţiilor de violenţă şcolară? Ce
responsabilităţi îşi asumă repondenţii în acest proces şi cum colaborează pentru rezolvarea situaţiilor
conflictuale care se manifestă în mediul şcolar?

Pentru a testa gradul de deschidere şi implicare în rezolvarea violenţei în şcoală, actorii şcolari au
fost chestionaţi cu privire la măsura în care îşi asumă un rol activ în prevenirea şi
combaterea acestui fenomen. Aproape toţi dintre repondenţi apreciază că fiecare dintre ei –
cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale etc. – are un rol important în
acest domeniu. Astfel, putem aprecia că acceptarea, conştientizarea şi susţinerea acestei realităţi
constituie, în cadrul proiectului nostru, premisele unei exersări de succes a comunităţilor de
practici în domeniul violenţei şcolare.

Fig. 5. Stă în puterea mea să contribui la prevenirea şi combaterea violenţei din şcoală…

55
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Dincolo de rolul pe care şi-l asumă personal, repondenţii au fost solicitaţi să aprecieze cine sunt
actorii care îşi asumă violenţa şcolară ca o problemă, atât din perspectiva situaţiilor
conflictuale cu care se confruntă, a responsabilităţilor în prevenirea şi combaterea acestora, dar şi
din punct de vedere al cauzelor generatoare. În acest sens, peste jumătate dintre cei chestionaţi
consideră că violenţa în şcoală este o problemă a tuturor actorilor şcolari deopotrivă sau, în
procente mai reduse, numai a unora dintre aceştia: echipa managerială a şcolii (21%), cadre
didactice (21%), elevi (30%). În ponderi ridicate sunt responsabilizaţi părinţii (aproape 40%) ori
alte autorităţi de decizie din domeniul educaţiei (minister, inspectorate şcolare judeţene, agenţii
etc.) şi de la nivel local (poliţie, autorităţi locale etc.).

Fig. 6. Violenţa în şcoală este în special o problemă…

În acelaşi sens, asumarea de responsabilităţi pentru ameliorarea situaţiilor de violenţă în


şcoală este percepută ca responsabilitate a diferiţilor actori şcolari. Astfel, aproximativ un sfert
dintre repondenţi consideră că această responsabilitate este a celor care au autoritatea de a lua
decizii (directorul şcolii, poliţia etc.), iar un procent relativ similar – responsabilitate a celor direct
implicaţi în situaţiile de violenţă şcolară. La nivel general (93%) însă, rezolvarea situaţiilor de
violenţă este văzută ca soluţie a cooperării tuturor actorilor şcolari – cadre didactice, elevi, părinţi,
alţi membri ai comunităţii – în acest sens.

Astfel, o şcoală „fără violenţă”, cu un climat sigur şi armonios este definită de repondenţi ca
o şcoală în care:
- Există încredere şi respect reciproc între toţi actorii şcolari: cadre didactice, elevi, părinţi,
comunitatea locală.
- Relaţiile dintre actorii şcolari se bazează pe: comunicare, colaborare, negociere.
- Se promovează participarea activă a tuturor la rezolvarea problemelor şcolii, care să conducă
la egalitatea de şanse, eliminarea marginalizării şi a etichetării.
- Se pune accent pe educaţie în defavoarea unui sistem centrat numai pe performanţă, pe
tratarea diferenţiată şi pe personalizarea mediului şcolar şi a învăţării.
- Se promovează un ethos şcolar suportiv, un „mediu prietenos”, în care toţi participanţii „să
se simtă bine”.

56
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

- Se desfăşoară activităţi de prevenţie, consiliere şi monitorizare a situaţiilor conflictuale.

Concluzionând asupra dimensiunii participare, putem aprecia că răspunsurile actorilor


chestionaţi evidenţiază şi aici premise favorabile pentru dezvoltarea comunităţilor de practici
pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare, prin: asumarea unor roluri personale în
domeniu, responsabilizarea tuturor celor implicaţi, susţinerea colaborării şi comunicării între toţi
actorii şcolari în acest sens.

motivaţie – Care sunt aspectele ce motivează actorii şcolari pentru implicare şi participare activă la
prevenirea şi combaterea situaţiilor de violenţă în spaţiul şcolar?

Pentru a face parte dintr-o comunitate de practici, o persoană trebuie să aibă motive specifice
care să susţină implicarea activă şi menţinerea interesului pentru o participare non-obligatorie. În
acest sens, investigaţia prin chestionar a urmărit să identifice care ar fi aspectele care i-ar motiva
pe cei implicaţi în proiect să dezvolte comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei şcolare.

În contextul definirii şcolii „fără violenţă”, repondenţii la chestionar au fost solicitaţi să îşi
descrie propria şcoală. În ponderi reduse (2%) repondenţii recunosc existenţa unor situaţii
conflictuale grave la nivelul şcolilor lor şi în procente mai ridicate (21%) consideră că şcoala lor
este una „fără violenţă”. Dincolo de aceste extreme, peste 80% dintre cei chestionaţi consideră că
şcoala lor este una obişnuită, în care se înregistrează uneori şi situaţii de violenţă.Astfel, violenţa –
în forme mai uşoare sau mai grave, directe sau implicite, controlabile sau care scapă monitorizării
formale – este considerată a fi o caracteristică a oricărei unităţi de învăţământ, parte componentă
a culturii şcolare în general: În opinia mea, o şcoală cu un climat sigur şi armonios nici nu cred că există Şi
dacă într-o şcoală pare a fi totul în regulă, în realitate nu e aşa, mereu există acte de violenţă, majoritatea ascunse
(cadru didactic).

Tabel 2. Aprecieri privind mediul şcolar


Personal cred că şcoala mea este… Nr. % repondenţi
repondenţi
o şcoală „fără violenţă”, nu avem aproape deloc astfel de situaţii 18 20,5%
o şcoală obişnuită, ca oricare alta, apar uneori şi astfel de situaţii 72 81,8%
o şcoală „cu violenţă”, foarte frecvent ne confruntăm cu astfel de situaţii 2 2,3%
nu ştiu / nu-mi dau seama 2 2,3%

Intrând în normalul vieţii şcolare, violenţa manifestată în forme uşoare nu pare să constituie un
factor de nesiguranţă în spaţiul unităţilor de învăţământ. Astfel, peste 90% dintre repondenţi
apreciază mediul şcolar ca unul sigur, fără pericole pentru derularea activităţilor educaţionale în
condiţii de siguranţă.

57
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

În contextul în care majoritatea celor chestionaţi percep mediul şcolar ca unul obişnuit, care le
oferă siguranţă, motivele care susţin implicarea în prevenirea şi combaterea violenţei
şcolare sunt orientate în procente mai reduse către aspecte ce fac referire la spaţiul şcolar
(aproximativ o treime dintre repondenţi pentru fiecare categorie de motive): „pentru a putea să
îmi desfăşor activitatea în condiţii sigure”; „pentru ca şcoala să aibă un prestigiu mai ridicat la
nivelul comunităţii”.

O altă categorie de motive menţionate de aproximativ jumătate dintre repondenţi (pentru fiecare
categorie în parte) vizează nivelul personal şi relaţionarea cu ceilalţi: „pentru a înţelege mai bine
cum pot fi evitate pe viitor situaţiile de violenţă” ; „pentru a putea să îi ajut pe cei aflaţi în situaţii
de risc”; „pentru a învăţa mai multe despre mine şi despre ceilalţi”. Ponderile cele mai ridicate au
fost înregistrate în cazul aspectele referitoare la abordări mai generale. Astfel, cu ponderea cea mai
ridicată (70%) a fost menţionat motivul „pentru că avem nevoie să trăim într-o lume mai puţin
agresivă”.

Fig. 7. Vreau să mă implic în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în şcoala


mea…

Pornind de la aceste motive, actorii şcolari cuprinşi în investigaţie susţin interesul pentru o
implicare viitoare activă în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, care vizează
atât o mai bună informare în ceea ce priveşte problematica violenţei în general (32%) sau a
specificului acesteia în spaţiul şcolii (57%), cât mai ales împărtăşirea de experienţe cu alte şcoli ce
se confruntă cu acest fenomen (61%) şi implicarea personală mai activă în activităţi de prevenire
(64%).

Tabel 3. Aprecieri privind intenţiile viitoare de implicare în domeniul prevenirii şi


combaterii violenţei din mediul şcolar
Personal mă gândesc că… Nr. % repondenţi
repondenţi

58
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

aş vrea să ştiu mai multe despre comportamentele violente în general 28 31,8%


aş vrea să ştiu mai multe despre comportamentele violente în spaţiul 50 56,8%
şcolar (cauze, forme de manifestare, soluţii etc.)
aş vrea să ştiu cum procedează alte şcoli pentru rezolvarea situaţiilor de 54 61,4%
violenţă sau pentru prevenirea acestora
aş vrea să mă implic mai mult în activităţi de prevenire a acestui fenomen 56 63,6%

Sintetizând, putem susţine că şi din perspectiva motivaţiei existau, la momentul de debut al


proiectului, premisele constituirii unei comunităţi de practici pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şcolare: violenţa este o problemă comună a şcolii româneşti; motivele de implicare sunt
variate şi răspund atât unor nevoi personale concrete, precum şi unor aspecte generale
caracteristice mediului social şi comunităţilor în care şcolile îşi desfăşoară activitatea; există interes
pentru împărtăşirea experienţelor cu alte unităţi de învăţământ care se confruntă cu aceleaşi
probleme.

2.2. Rezultatele activităţilor la nivelul şcolii

Activităţile derulate la nivelul celor 5 şcoli implicate în proiect au fost variate şi adaptate resurselor
disponibile, dar şi nivelul de învăţământ la care acestea se situează. Categoriile de activităţi
derulate la nivelul şcolii au fost următoarele:
- activităţi extraşcolare pe tema prevenirii violenţei;
- expoziţii pe holul scolii cu posterele şi afişe;
- activităţi de informare şi conştientizare privind consecinţele actelor de violentă;
- ateliere de lucru pe tema violenţei în şcoală;
- filmuleţe de promovare a activităţilor proiectului;
- expoziţie de portofolii;
- vizite la tribunal;
- oră deschisă de dirigenţie etc.

Este de remarcat faptul că iniţiatorii acestor activităţi au fost deopotrivă elevi şi profesori din
şcolile selectate, indiferent dacă aceştia au participat sau nu la atelierele de lucru organizate de
echipa de cercetare. De asemenea, activităţile derulate s-au realizat atât în cadrul şcolii, cât şi în
afara acesteia.

Iată câteva exemple de activităţi derulate:

Şcoala Nr. 11 „Tudor Vladimirescu” Călăraşi


Titlul activităţii: „Stop violenţei!”

59
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Scopul activităţii:
- implicarea unui colectiv de elevi într-o activitate de identificare a unor modalităţi de moderare a
comportamentelor violente manifestate de unii elevi în şcoală.
Obiective:
- identificarea cauzelor care generează violenţa la elevi;
- identificarea caracteristicilor comportamentale ale copiilor violenţi;
- identificarea unor soluţii de prevenire a violenţei în şcoală.
Când si unde?
- 7 decembrie 2009, Şcoala "T. Vladimirescu".
Cine a participat?
- colectivul de elevi ai clasei a VII-a A (26 elevi).
Rezultate
- expoziţie pe holul şcolii cu posterele şi afişele realizate, informând şi conştientizând colegii privind
consecinţele actelor de violenţă, prin imaginile folosite, desene şi sloganuri.
Diseminare
- prezentarea activităţii pe portalul www.didactic.ro la adresa http://www.didactic.ro/lectii-dirigentie-
15-stop-violentei-in-scoala--p144144-t3.

Grupul Şcolar „Danubius” Călăraşi


Titlul activităţii: „Violenţa. Forme. Cauze. Mituri. Modalităţi de combatere – informare si prevenţie”
Obiective:
- realizarea discriminărilor intre agresivitate si violenta;
- identificarea formelor , cauzelor, miturilor, modalităţilor de combatere a comportamentelor violente;
- exersarea unor comportamente dezirabile.
Când si unde s-a întâmplat?
- 25 XI 2009, Grup Şcolar Danubius Călăraşi, Cabinetul de ştiinţe sociale.
Cine a participat?
- elevii clasei a IX-a D, grupul de cântăreţi la mandolină al liceului, elevi ai Centrului Şcolar şi Cultural
de Jurnalism, Ştefan Ana – consilier şcolar (organizator), Dumitrel Toma – profesor de ştiinţe sociale
(invitat).
Rezultate ale activităţii
- 4 planşe informative;
- imn antiviolenţă – muzică şi versuri profesori Gheorghe Oprea, Ştefan Ana;
- interpretare – elevii grupului de mandoline;
- comunicare eficienta in cadrul interacţiunilor de grup;
- conştientizarea cauzelor comportamentului violent;
- propunerea şi exersarea în grup a unor modalităţi de combatere a comportamentului violent.
Diseminare
- filmul activităţii poate fi vizionat în site-ul Televiziunii COOL
http://www.jurnalism.calarasi1.ro/stiri_video.html;
- informaţiile despre această activitate sunt publicate în site-ul http://www.danubius.us/.

60
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Liceul Teoretic “C.A. Rosetti” Bucureşti


Titlul activităţii: Realizarea unui afiş pe tema violenţei şcolare
Obiective:
- conştientizarea importanţei activităţii de prevenţie în domeniul violenţei şcolare;
- diseminarea informaţiilor privind violenţa şcolară la nivelul unităţii de învăţământ.
Când si unde s-a întâmplat?
- septembrie 2009, Liceul Teoretic C.A Rosetti Bucureşti.
Cine a participat?
- elevii claselor a IX-a – a XII-a.
Diseminare
- holurile unităţii de învăţământ.

61
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Şcoala Generală “Lucian Blaga” Satu Mare


Tipul activităţii:
- ore de dirigenţie în colaborare cu profesorul consilier şi cu elevii participanţi la workshop.
Scop:
- asigurarea formării unei atitudini tolerante, pretabilă pentru rezolvarea conflictelor.
Când şi unde s-a întâmplat?
- luna septembrie 2009;
- sălile de clasă.
Cine a participat?
- elevii de la gimnaziu;
- dirigintele, profesorul consilier;
- poliţistul de proximitate;
- elevii perticipanţi la workshop.
Rezultatele acţiunii:
- însuşirea unor mecanisme de copeing eficiente pentru a face faţa conflictelor.

2.3. Rezultatele participării la comunitatea virtuală

Participare: membrii comunităţii virtuale

În urma invitaţiei echipei de cercetare a ISE de a participa la comunicare virtuală pe o platformă


online special modelată în acest scop (care poate fi accesată la adresa http://training.ise.ro), 98 de
participanţi şi-au deschis cont şi au accesat spaţiul virtual. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt cadre
didactice din şcolile implicate în proiect, dar sunt şi elevi, consilieri şcolari şi cercetători. De
remarcat este faptul că, fiind un spaţiu cu acces liber, tema comunităţii a suscitat interesul unor
participanţi care nu aveau cunoştinţă despre proiect, dar care şi-au exprimat intenţia de a participa
la comunitatea virtuală. Printre aceştia se numără cadre didactice din alte şcoli din ţară, dar şi elevi
sau studenţi care au aflat întâmplător despre acest spaţiu. Aşadar, spaţiul virtual de comunicare a
deschis cercul participanţilor iniţiali la proiect, construind punţi de comunicare şi cu alţi actori
interesaţi.

Primele intervenţii ale membrilor comunităţii pe platforma de comunicare s-au referit în mod
evident la o prezentare iniţială a fiecăruia pentru a se face cunoscut celorlalţi şi pentru a iniţia
primele comunicări. Forumul special dedicat acestui moment de debut denumit sugestiv “Să ne
cunoaştem!”, a invitat participanţii prin mesajul următor:

Cu siguranţă aşteptaţi cu nerăbdare să vă cunoaşteţi colegii de celelalte şcoli din proiect! Haideţi să
începem conversaţia noastră prin a afla câte ceva unii despre alţii! Aici este spaţiul unde puteţi adăuga un
mesaj prin care să ne spuneţi câte ceva despre dumneavoastră. Genul de lucruri pe care ceilalţi colegi ar

62
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

prefera, probabil, să le afle sunt următoarele: prenume, clasa, şcoala, localitate (pentru cadrele didactice
disciplina predata, vechimea în învăţământ etc.); motivele pentru care vă mândriţi cu şcoala
dumneavoastră; o opinie generală cu privire la problematica violenţei în şcoală; ce aşteptări aveţi de la
această comunicare virtuala cu colegi din alte şcoli.

Puteţi să împărtăşiţi cu colegii orice alt aspect legat de preocuparile dvs.!

Pentru a vă inregistra prezentarea pe acest forum, faceti un click pe căsuţa "adaugă o noua intervenţie".
Atunci când postaţi mesajul, alegeţi un titlu pentru relatare care să rezume mesajul, folosind aproximativ
3 cuvinte. Puteţi, de asemenea, să comentaţi direct mesajul unui coleg/colega care a propus deja un subiect,
făcând un click pe cuvantul "replică".

Analiza mesajelor pe acest forum de debut a relevat următoarele observaţii din perspectiva
principiilor comunităţilor de practici:

Sentimentul de apartenenţă la comunitatea şcolară căreia îi aparţin

Cei mai mulţi dintre cei care au postat pe site au dovedit un puternic ataşament fie pentru profesia
didactică (în cazul cadrelor didactice), fie pentru comunitatea şcolară căreia îi aparţin. Probabil
unul dintre motivele participării şi implicării se regăsesc tocmai în acest sentiment de apartenenţă
prin care actorii şcolari îşi definesc propria identitate (prezentul meu se împleteşte cu prezentul şcolii –
cadru didactic, Satu Mare).

Mă mândresc cu şcoala mea pentru rezultatele pe care le obţin elevii an de an, pentru copiii minunaţi pe care i-am
întâlnit, pentru colegii deosebiţi care mă înconjoară, pentru climatul din şcoala şi ... de ce nu? pentru curăţenie,
disciplină, aspectul şi dotarea şcolii. (consilier, Satu Mare)

Motivele pentru care mă mândresc cu şcoala mea sunt multiple, dar voi enumera câteva: am fost elevă a acestei şcoli
de care mă leagă anii adolescenţei, mi-am petrecut anii ca tânăr profesor şi am văzut cum această şcoală s-a
transformat dintr-o şcoală comunistă într-o şcoală modernă, care face eforturi pentru a se adapta la nou. (cadru
didactic, Călăraşi)

Sunt profesor de limba şi literatura româna la … şi iubesc ceea ce fac (poate pentru că fac ceea ce iubesc?!), deja de
peste 10 ani. Sunt mandră de şcoala mea din mai multe motive: are o istorie a ei, dar prezentul meu se împleteşte
cu prezentul ei, cu mult mai mult decât se întâmplă, în accepţiunea generală cu locul de muncă. Iubesc şcoala mea
pentru copiii minunaţi ce-i calcă pragul, pentru proiectele construite împreună şi pentru atmosfera extraordinară ce
există la noi. (cadru didactic, Satu Mare)

Sentimentul care mă cuprinde este cel de bucurie văzând interesul crescut pentru siguranţa copiilor. În acest proiect
am onoarea de a avea dublă calitate - poliţist şi părinte. Prin natura meseriei mele (ofiţer de prevenire) doresc să
sprijin şi să contribui cu o fărâmă pentru a avea o lume mai blândă. Iubesc copiii, ceea ce m-a determinat să-mi
formez o echipă de mici voluntari care sunt alături de mine în activităţile preventive ale poliţiei şi care îmi spun
problemele cu care se confruntă, încercând să găsim împreună soluţii. Iar ca mamă, sunt o fericită, am un fiu în
clasa a IX-a şi mi-aş dori ca toţi copiii să fie ca şi el, cuminte şi nu este adeptul violenţei de nici un gen. (părinte,
Satu Mare)

63
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Unul din lucrurile care m-au motivat sa optez pentru acest Colegiu a fost faptul că în cadrul acestuia se desfăşurau
o multitudine de proiecte pe diferite teme, fapt care cu siguranţă mă va ajuta după ce voi lua viata în braţe. Mă
mândresc cu şcoala din a cărei comunitate fac parte deoarece este un bun loc pentru studiu şi totodată un loc de
formare a personalităţii şi de pregătire pentru viaţă. (elevă, Satu Mare)

Nu este "cea mai bună dintre şcolile posibile",dar este şcoala de care sunt legată puternic afectiv. Pentru un
profesor care-şi ia in serios menirea este un spaţiu al provocării. (profesor, Târgovişte)

Împărtăşirea sensurilor domeniului comunităţii virtuale: prevenirea şi combaterea


violenţei în şcoală – viziune şi aşteptări

Prezentarea iniţială a participanţilor a constitui un prilej pentru exprimarea înţelesurilor pe care


fiecare dintre participanţi în asociază domeniului comunităţii virtuale: prevenirea şi combaterea
violenţei în şcoală. Intervenţiile participanţilor demonstrează faptul că domeniul comunităţii
reprezintă un interes intrinsec pentru aceştia, violenţa în şcoală fiind definită din perspective
multiple, profunde şi uneori mai puţin vizibile ale acestui fenomen.

Violenţa în şcoli este un lucru îngrijorător, indiferent că este vorba despre violenţa verbală sau fizică; violenţa
verbală duce la cea fizică. Mulţi directori de şcoli maschează actele de violenţă petrecute în şcoală gândindu-se doar
la imaginea şcolii, fapt care încurajează actele de violenţă. (elevă, Satu Mare)

Consider că violenţa în şcoală este un fenomen pe care trebuie să îl avem în vedere, chiar dacă momentan nu ne
confruntăm cu el. Cu siguranţă acte de violenţă, chiar dacă nu fizică, sunt manifestate pe coridoarele sau în sălile
de clasă ale oricărei şcoli. Nu trebuie să închidem ochii dacă ne confruntăm frontal cu aceste situaţii. (consilier,
Satu Mare)

Violenţa mocneşte la tot pasul, dar nu dă în clocot mereu. Cea ce mă sperie este efectul contagios al ei. Mă trezesc
şi eu însămi uneori ţipând pe coridoarele devenite spaţii ale confruntării. Cred că orice agresiune, verbală sau fizică
îşi are cauze profunde şi complexe ceea ce presupune din partea educatorilor o luptă de tipul picăturilor de apă care
străpung stânca. (profesor, Târgovişte)

Aşteptările exprimate de către participanţi se înscriu de asemenea în sensul construirii unei


comunităţi de practici, dat fiind faptul că fiecare dintre aceştia vizează obiective ce şi de învăţare şi
schimb de experienţă.

Aşteptările mele se rezumă la a găsi o modalitate de a diminua violenţa în şcoli, deoarece reducerea totală a actelor
de violenţă mi se pare imposibil de realizat, deoarece tot timpul va fi cel puţin o persoană care să se opună regulilor
şi să comită cel puţin un act de violenţă. (elevă, Satu Mare)

Mă aştept ca prin această comunicare virtuală să învăţ mai multe despre prevenirea şi combaterea violenţei în
şcoală. (consilier, Satu Mare)

Aştept de la colegii mei exemple concrete de modalităţi prin care au făcut faţă unor situaţii delicate, dar şi un
suport moral dat de sentimentul că violenţa nu ne lasă indiferenţi. (profesor, Târgovişte)

Comunicarea informală

64
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Cum în orice comunitate, spaţiile de comunicare informală sunt importante, pe platformă a fost
creat şi un spaţiu destinat acestui tip de interacţiuni. Invitaţia adresă de către echipa de cercetare
pe forumul „Hai cu noi în pauza mare” a fost următoarea:

A sunat de pauză! E pauza mare! Şi nu orice fel de pauză, ci una virtuală! Aici este un spaţiu informal
al platformei noastre unde te poţi întâlni cu colegii la o conversaţie pe teme care nu au neapărat legătură
cu proiectul, dar pe care ai dori să le împărtăşeşti. Poţi propune un subiect de discuţie, poţi adresa o
întrebare sau, pur si simplu, iţi poţi trage sufletul, după ce ai postat un mesaj! Ce spui? Un suc? Sau
poate un ceai?

Participanţii au utilizat constructiv acest spaţiu, unele dintre discuţiile lansate de către participanţi
bucurându-se de un real interes din partea colegilor. Exemplificăm mai jos unul dintre subiectele
de discuţie care a suscitat interesul participanţilor: rolul familiei în relaţia cu şcoala.

Familia aliatul nostru


de către daniela verman- duminică, 25 octombrie 2009, 10:28
Cred că ideea cu şedinţa cu părinţii la o cafea este bună , dacă comunicarea diriginte - părinte nu seamănă cu un
"rechizitoriu". Foarte adesea profesorii uită ca părinţi sunt sensibili atunci când "isprăvile odraslelor" sunt făcute
publice, iar la şedinţe sunt comunicate notele, ori aspecte negative din comportamentul elevilor. De multe ori profesorii
transmit părinţilor informaţii despre elev pe un ton acuzativ, iar problemele minore sunt prezentate ca începutul unui
"dezastru". Rezultatul: părintele refuză contactul cu şcoala. Elevul, care simte imediat ruptura dintre familie şi
şcoală, crede ca îşi poate "permite"o mai mare libertate. O bună relaţie profesor - părinţi este de natura să elimine o
serie de comportamente inadecvate ale copilului, însă acest lucru se poate realiza numai dacă profesorul adopta in
comunicarea cu familia un ton moderat si strategii care sa menajeze sensibilităţile.
Sa începem cu lucrurile pozitive...
de către Magda Balica- luni, 26 octombrie 2009, 01:34
Aveţi mare dreptate! Ce-ar fi daca in şedinţele cu părinţii am începe prin a comunica aspectele pozitive, potenţialul
elevilor, înclinaţiile lor...probabil multe lucruri s-ar schimba in relaţia părinţilor cu şcoala...nu-i aşa? Dacă veţi un
scenariu interesant despre cum ar putea fi organizate sau despre cum organizaţi dvs. in mod concret o şedinţă cu
părinţii ar fi excelent să putem face un schimb de practici aici! Ce spuneţi?
Cum devine familia aliatul nostru
de către Irina Horga- sâmbătă, 31 octombrie 2009, 04:45
Probabil ca formalismul şedinţelor cu părinţii vine din faptul ca aceasta forma rămâne,în cele mai multe cazuri,
singura comunicare a scolii cu părinţii. "Vina" este, cred eu, si de o parte si de alta: "vina" scolii - pentru ca nu
iniţiază si altfel de contexte, mai mult sau mai puţin formale, in care părinţii sa afle mai multe despre ce fac copiii
lor in şcoala; "vina" părinţilor - pentru ca nu au adesea nici iniţiativa şi nici curajul să propună, sa ceara sfaturi
cadrelor didactice, sa schimbe experienţe cu ceilalţi părinţi, sa participe efectiv la aceasta parte a vieţii lor (copiii îşi
petrec aproape jumătate din zi în scoală, uneori mai mult decât in propria familie!). Alături de valorizarea aspectelor
pozitive in cadrul şedinţelor cu părinţii, cred ca o soluţie ar fi si diversificarea situaţiilor de colaborare scoală-familie.
Re: Familia aliatul nostru
de către boubatran cristina- duminică, 1 noiembrie 2009, 10:09
Ca elev ideea cu "şedinţele la o cafea" mi se pare mult mai ok decât şedinţele clasice. Ar fi mult mai bine daca
părinţi ar avea o relaţie mai apropiata cu dirigintele pentru ca astfel ar fi la curent cu tot ce face copilul, bine sau rău,
cat timp nu e sub supravegherea lor.
Re: Familia aliatul nostru
de către Magda Balica- luni, 2 noiembrie 2009, 10:14

65
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Bine ai venit, Cristina! Ne bucuram tare sa avem si o eleva din Bucureşti! Te aşteptam cu o scurtă prezentare pe
forumul "Sa ne cunoaştem"! Se vede că te simţi bine aici cu noi! Mulţumim pentru încredere!
Re: Cum devine familia aliatul nostru
de către Marilena Pavelescu- miercuri, 4 noiembrie 2009, 06:23
De acord cu efectele pozitive ale unor astfel de întâlniri. Din păcate, mulţi părinţi consideră că responsabilitatea lor se
opreşte la intrarea în scoală.
Aceste întâlniri i-ar putea ajuta mult pe elevi, deoarece prestigiul profesorului poate influenţa comportamentul
părintelui faţă de elevi. Chiar ieri o fetiţă mi-a mărturisit că îi este foarte frică să-i spună mamei de nota mică de la
matematică ( 6 ),ea fiind o elevă de 9 şi 10.I-am spus că la următoarea întâlnire cu mama ei o să încerc s-o conving
să nu o mai certe. Fetei i s-au luminat ochii: ce bine ar fi doamna profesoară! Acesta este cazul fericit (?) al unui
părinte puternic interesat de educaţia copilului său. Dar ce ne facem cu ceilalţi? Cred că nişte legi bine făcute şi mai
ales bine aplicate i-ar determina să ia legătura cu profesorii.
Re: Cum devine familia aliatul nostru
de către Magda Balica- miercuri, 4 noiembrie 2009, 11:30
Marilena, eu ştiu ca orice suflet de părinte are o coarda sensibila, un minim de interes intr-o problema specifica, poate
o durere pe care nu stie cum sa o manifeste ... Probabil important este sa găsim acel punct de la care să începem o
comunicare mai buna cu părinţii, chiar si cu cei care îşi înţeleg responsabilităţile diferit decât noi. Oare ce lege s-ar
putea da in sensul acesta? Si cine sa fie responsabil pentru aplicarea acesteia?
Re: Cum devine familia aliatul nostru
de către Marilena Pavelescu- joi, 5 noiembrie 2009, 06:25
Bună întrebare! Nu ştiu răspunsul şi sunt ani buni de când încerc să înţeleg ce entitate ar putea să le interzică
oamenilor să fie indiferenţi şi să le dea harul de a-i simţi şi ajuta pe ceilalţi. Până la urmă m-aş mulţumi şi doar cu o
acceptare politicoasă.
Re: Cum devine familia aliatul nostru
de către Mihaela Claudia Todor- sâmbătă, 7 noiembrie 2009, 09:59
Exista unele legi bine făcute, dar aplicarea lor este lăsată in seama unor persoane neavizate sau pur si simplu rău
intenţionate. Mai sunt si persoane care considera ca ştiu totul si nu accepta nici o părere. Individualismul încă este
prezent la cadrele didactice, probabil o reminiscenta a vechiului regim când se făcea totul in secret. Daca acele cursuri
de formare pe tema muncii in echipa s-ar face cu adevărat, nu doar pe hârtie si nu cu "sa terminam cat mai repede,
ne daţi cursul ca îl citim noi mai târziu", atunci s-ar mişca puţin lumea...puţin mai mult.
Re: Cum devine familia aliatul nostru
de către Ioana Dumitru- duminică, 15 noiembrie 2009, 05:49
Ai dreptate, Magda : nu exista legi sau cărţi care sa te înveţe să fii părinte. Cred ca ne putem apropia familia si
încercând sa fim empatici, sa ne transpunem în gând in locul lor. Daca ii judecam si nu încercăm să îi înţelegem,
formalismul va domina relaţia părinte - profesor. Chiar şi în situaţii informale cred că esenţial este sa fim sinceri. Mă
tot gândesc daca si invitarea părinţilor să asiste la ore nu ne-ar apropia?
Re: Cum devine familia aliatul nostru
de către Marilena Pavelescu- luni, 16 noiembrie 2009, 05:51
Revin cu o precizare. De acord cu ideea că de la noi trebuie să pornească efortul de a găsi punctul sensibil al fiecărui
părinte, dar pentru a putea comunica, trebuie să ne întâlnim. Aici formalismul ar putea face ceva.
Există părinţi care nu dau pe la şcoală tot anul şi nici nu iau legătura cu dirigintele sau profesorul . Eu le-am dat
numărul meu de telefon tuturor părinţilor de la clasele unde sunt profesoară. Îi număr pe degete pe cei care m-au
sunat să mă întrebe cum se comportă copilul lor, deşi la şedinţele cu părinţii erau foarte doritori să vorbească cu
mine,de multe ori aflând lucruri care i-au surprins,dar şi ajutat să relaţioneze mai bine cu propriii copii.
De multe ori am dat eu telefoane ca să anunţ că sunt probleme ( nu neapărat de disciplină) sau că elevul a avut o
prestaţie deosebită. Nu mi se pare normal, deoarece nu doar in astfel de situaţii profesorul şi părintele ar trebui să
relaţioneze. Eu am 120 de elevi, ei unul singur. Dacă ar fi nevoiţi să vină la şcoală, să ia legătura cu profesorii,
dirigintele alta ar fi calitatea comunicării.

66
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Către finalul conversaţiilor pe forumuri, una dintre participante şi-a exprimat chiar entuziasmul
legat de importanţa comunicării în contexte informale. Mai mult, comunicarea informală este
considerată o pârghie pentru înlesnirea măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei în şcoală.

Chiar interesanta experienţa dumneavoastră despre eficienţa comunicării intr-un mediu mai puţin formal.
Interesant mi se pare ca deja "a avut priza" la colegii de pe platforma. Cred ca valorizarea contextelor informale
este o idee posibil de luat în seama şi în analiza problemelor care ţin de domeniul violenţei în şcoală! (părinte,
Satu Mare)

Practici

Un spaţiu important al platformei de comunicare virtuală a fost dedicat schimbului de practici şi


experienţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală. Forumul denumit “Povestea
mea” a invitat participanţii la postarea unor relatări cu privire la problematica violenţei în şcoală.

Vă mai amintiţi ce povesti interesante despre evenimente de violenta în şcoală am împărtăşit împreună?
Poate între timp povestea dvs. a căpătat noi înţelesuri. Sau poate tocmai vă vine în minte o întâmplare
recentă de violenţă vizibilă sau mai puţin vizibilă, din şcoala dvs. Cum a fost? Ce s-a întâmplat? Cum s-
a rezolvat? Ce aţi învăţat din această experienţă?
Vă invităm deci să continuăm să ne spunem poveştile pe acest forum. Pentru a sintetiza povestea dvs.,
încercaţi să abordaţi pe rând următoarele puncte:
• Contextul: Când si unde s-a întâmplat? Cine a fost implicat?
• Problema: Care a fost problema cea mai importantă pe care aţi dorit să o rezolvaţi? Ce rol aţi avut
dvs.?
• Acţiuni: Ce s-a întreprins pentru rezolvarea problemei? Cine a fost implicat? Cine a avut cel mai
important cuvânt de spus?
• Rezultat: Cum s-a terminat întâmplarea? Au avut acţiunile întreprinse efectul scontat?
• Reflecţii: Ce aţi învăţat din această experienţă? Ce i-aţi sfătui pe alţi colegi în urma acestei
experienţe?
Abia aşteptăm să citim despre întâmplările dvs.! Nu ezitaţi să comentaţi sau să completaţi poveştile
colegilor!

În cele de mai jos ilustrăm un exemplu de împărtăşire a practicilor şcolare privind tratarea
cazurilor de violenţă. Deschiderea şi capacitatea de reflecţie a autorilor postărilor de pe acest
forum demonstrează încredere, dorinţă de comunicare, onestitate şi capacitate de reflecţie asupra
propriilor experienţe, care adesea nu au soluţii unice şi universal valabile.

de ce s-a ajuns aici?! din păcate povestea e reală...


de către Loredana Gustea- duminică, 1 noiembrie 2009, 01:19
Era o oră obişnuită de curs. Elevii clasei a V-a erau implicaţi într-o activitate pe echipe şi atmosfera era destinsă,
plăcută; se simţea în aer, parcă, plăcerea cu care elevii lucrau. Deodată, uşa clasei s-a deschis brusc şi au început să se
audă ţipete. Intrase doamna profesoară de matematică. Nu era profesoara clasei a V-a dar era profesoară la clasa
unde era dirigintă profesoara care avea acum oră la clasa a V-a. Copiii s-au oprit din lucru încremeniţi iar
profesoara a înlemnit. Colega de matematică ţipa, fără să se înţeleagă mare lucru din ceea ce spunea. După ce a
liniştit copiii, profesoara cere lămuriri colegei care intrase în clasă. Află că unul dintre copiii clasei la care era
dirigintă "nu vrea să scrie şi ascultă muzică la căşti, deşi s-au luat măsuri!". Colega de matematică a cerut ca

67
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

diriginta să vină să facă ea ordine, "că doar e clasa ta!". Copiii de la clasa a V-a sunt rugaţi să continue activitatea
iar profesoara lor merge împreună cu colega de matematică la clasa cu probleme. Elevul I.S. stă în prima bancă, deşi
locul lui nu era acolo, cu căştile la urechi. Când o vede pe dirigintă, dă căştile jos şi îşi cere scuze că a fost deranjată
din cauza lui. Uimire totală! Profesoara de matematică ţipă iar, pentru că nu înţelege de ce elevul cere scuze dirigintei
când ea l-a rugat un sfert de oră să îi ceară scuze că i-a deranjat ora iar el şi-a scos căştile să asculte muzică ca să nu
o mai audă. Elevul justifică pe un ton calm că nu are de ce să îşi ceară scuze căci el a făcut ce era normal să facă.

Astfel, diriginta află ce s-a întâmplat cu o zi în urmă. Elevului nu i se uscase bluza de uniformă pe care şi-o spălase
singur deoarece părinţii lui erau plecaţi într-o altă localitate, pentru două săptămâni, să muncească şi a venit la
şcoală îmbrăcat cu o bluză de culoare roz, singura bluză pe care a găsit-o în casă. Directorul l-a luat şi l-a plimbat
în pauză printre toţi elevii făcându-l de râs iar apoi l-a dus în cancelarie, unde profesorii au râs de el, cele mai mari
jigniri îndurându-le de la doamna de matematică. A doua zi, când a intrat în clasă, doamna de matematică a
început să comenteze "A! Astăzi e diriginta în şcoală şi ai venit în uniformă! Ieri ai venit în roz ca fetele!" Elevul a
replicat că diriginta l-ar înţelege şi atunci a început un adevărat scandal în clasă, profesoara de matematică dorind să
i se ceară scuze că elevul i-a stricat ora. Atunci a plecat după dirigintă.

Profesoara de matematică pretinde în continuare să i se ceară scuze, ameninţând că merge la director şi reclamă şi
diriginta că ţine partea elevului.

Diriginta ia elevul din clasă şi merg împreună la clasa a V-a. Elevii de acolo murmură şi îl compătimesc pe elevul de
la a VIII-a "Ştiţi ce i-au făcut ieri, doamna? Săracul!"

În pauză, elevul este dus în cancelarie. Unii profesori tac. Directorul şi câţiva colegi încep să comenteze, se aşteptau cu
toţii că diriginta şi-a convins elevul să îşi ceară scuze. Diriginta comunică elevului "Uite, S., te-am adus în cancelarie
pentru că domnul director vrea să îşi ceară scuze că s-a comportat aşa cu tine şi îi pare rău că nu te-a lăsat să îi spui
de ce nu ai putut veni în uniformă ieri!" Linişte. Elevul iese din cancelarie. La uşă mulţime de elevi curioşi. Contrar
aşteptărilor, în cancelarie, diriginta nu e mustrată. Toţi profesorii îşi iau cataloagele şi merg tăcuţi la oră. Doar
directorul spune încet şi supărat, ca pentru el "Aşa ceva nu se face!".

Re: de ce s-a ajuns aici?! din păcate povestea e reală...


de către Irina Horga- Wednesday, 4 November 2009, 03:43 PM
Directorul a avut dreptate: "Aşa ceva nu se face!" Dincolo de duritatea povestii reale, este un exemplu "splendid":
- de violenţa a cadrelor didactice faţă de elevi;
- de discriminare de gen (culorile hainelor nu au în sine încărcătură de gen!);
- de absenţa empatiei pedagogice;
- de absenţa unor practici curente la nivelul şcolii privind analiza situaţiilor-problemă;
- nu in ultimul rând, de lipsa unui bun simţ si de încălcarea demnităţii umane.
Intr-adevăr, aşa ceva nu se face! Felicitări doamnei diriginte pentru modul în care a rezolvat situaţia! Rămân deschise
o serie de întrebări:
- Care este cultura comunităţii pedagogice a şcolii (a cadrelor didactice) faţă de violenţa şcolară?
- Care sunt consecinţele unor astfel de situaţii asupra persoanelor victimizate?
- Au învăţat ceilalţi profesori ceva? Dar elevii?
Ce măsuri se pot lua la nivelul şcolii pentru a evita astfel de experienţe viitoare? Şi lista poate continua.
Personal sugerez doamnei diriginte să organizeze o zi a culorii ("roz", să zicem):în semn de solidaritate cu elevul
victimizat, colegii sa se îmbrace cu toţii in roz! Nu cred ca s-ar încălca regulamentul şcolar!
Re: de ce s-a ajuns aici?! din păcate povestea e reală...
de către Loredana Gustea- Tuesday, 10 November 2009, 11:42 AM
In acea şcoală sunt destul de multe probleme; atitudinea cadrelor didactice lasă mult de dorit; din păcate, atunci când
se ţin discursuri se constată bune intenţii, dar în practică nu se aplică; oricum, peste povestea în cauza s-a aşternut o
apăsătoare tăcere, nimeni nu a mai discutat nimic, cel puţin nu încât sa fie auziţi de diriginta; aceasta nu mai are ce
masuri să ia acum căci nu mai preda acolo iar copiii au absolvit clasa a VIII-a şi nici ei nu mai sunt în acea scoală;
acum domnii profesori sunt fericiţi ca nu mai are cine să ii contrazică, diriginta nu îşi mai exprima nemulţumirile iar
elevii nu mai protestează; totul e "nespus de frumos"!

68
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Profesorii nu au învăţat nimic din întâmplare dar din fericire, au învăţat copiii; eu rămân la părerea mea: violenţa
naşte violenţă şi de majoritatea cazurilor de violenţă sunt responsabili şi profesorii; copiii mei de anul trecut au
învăţat că nu e corect să răspundă provocărilor şi că tăcerea nu e neapărat marcă a laşităţii ci şi a înţelepciunii ("cel
mai puternic învinge dar cel mai deştept cedează", le-am spus mereu şi nu ştiu dacă am făcut bine sau rău, dar ştiu
că doar ignorând anumite afronturi pe care le primeau au putut să mai evite unele conflicte).
Re: de ce s-a ajuns aici?! din păcate povestea e reală...
de către Loredana Gustea- Tuesday, 10 November 2009, 12:02 PM
Împreuna cu copiii mei am făcut pe o coala duplex "cartea de vizită a violentei", am făcut un acrostih al violenţei iar
copiii au notat pe hârtiuţe colorate mesaje, opinii despre violenţă, pe care ulterior le-au lipit în jurul acrostihului; am
hotărât împreună să lipim cu patafix afişul lângă uşa cancelariei; elevii din şcoală au citit cu plăcere iar profesorii au
decis că "e interesant ce au făcut copiii ăştia, să îl luăm de-aici şi să îl păstrăm la bibliotecă!".
Eu rămân la părerea mea: violenta naşte violenţă şi de majoritatea cazurilor de violenţă în mediul şcolar suntem
vinovaţi şi noi, dascălii; o şcoală prietenoasă în care elevul este văzut ca partener, ca OM, nu spun că nu se confrunta
cu cazuri de violenţă, dar acestea se pot stinge mai uşor şi sunt mai rare.
Re: de ce s-a ajuns aici?! din păcate povestea e reală...
de către Irina Horga- Wednesday, 11 November 2009, 12:05 PM
Aşa cum spuneţi, aspectul violenţei şcolare este, de multe ori, numai "faţa" multiplelor dificultăţi şi probleme de la
nivelul unei comunităţi educaţionale. Mi se pare foarte grăitoare reacţia cadrelor didactice de a "păstra" produsul
muncii copiilor la bibliotecă: acesta era un purtător de mesaje pe o temă asupra căruia se dorea păstrarea tăcerii.
A păstra tăcerea, a nu discuta despre aspectele mai puţin plăcute din viaţa şcolară este o strategie cu efecte aparent
benefice pe termen scurt, dar cu influenţe negative şi complexe pe termen lung, ce promovează un climat şcolar
nesănătos şi un management şcolar ineficient Daca mai faceţi astfel de activităţi cu copiii pe tema violenţei şcolare, va
rugam să postaţi nişte poze pe platformă!

69
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

CAPITOLUL V. Produse ale activităţii

Ateliere de lucru

În fiecare dintre şcolile selectate, echipa de cercetare a facilitat un atelier de lucru , la o dată
convenită între echipa de cercetători şi conducerea şcolii. Organizarea acestui workshop a
presupus că fiecare şcoală va invita un număr maxim de 25 de persoane (conducerea şcolii, cadre
didactice, elevi, părinţi, alţi actori de la nivel local cu care şcoala colaborează în mod obişnuit:
reprezentanţi ai poliţiei, ai asistenţei sociale, inspectoratului şcolar, centrelor de resurse
educaţionale, ONG-uri etc.). Workshop-ul a durat aproximativ 4 ore şi a avut ca scop
familiarizarea cu tematica proiectului şi planificarea activităţilor viitoare în cadrul proiectului.
Workshop-ul organizat în fiecare şcoală s-a finalizat cu un set de propuneri de activităţi pe care
şcoala urma să le deruleze până la finalul anului 2009. Descriere detaliată a acestui eveniment este
prezentată mai jos.

”Comunităţi de practici în domeniul


prevenirii şi combaterii violenţei şcolare – înţelegere, asumare şi
participare”

Atelier de lucru
Durata aproximativ 4 ore

Participanţi 25 de persoane (reprezentanţi ai conducerii şcolii, elevi, părinţi, cadre didactice, alţi
membrii ai comunităţii sau invitaţi speciali).

Facilitatori 2 reprezentanţi ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

Locaţia: Workshopul se poate derula în şcoală, într-o sală suficient de încăpătoare pentru
realizarea unor prezentări şi a unor grupuri de lucru. Ar fi ideal dacă am avea la
dispoziţie un ecran de proiecţie şi un video proiector, flipchart şi coli de flipchart. De
asemenea, ar fi de preferat ca sala să permită mobilitatea meselor şi scaunelor pentru
mai multă libertate de organizare.

Protocol Ar fi de preferat ca în pauza workshop-ului să putem pune la dispoziţia participanţilor


o minimă trataţie: o cafea, apă, suc, fursecuri. În cazul în care şcoala nu poate acoperi
aceste cheltuieli, vă rugăm să ne comunicaţi pentru a găsi o alternativă de finanţare.

Obiective • Familiarizarea participanţilor cu problematica violenţei în şcoală şi cu


obiectivele şi activităţile proiectului;
• Identificarea percepţiilor şi reprezentărilor participanţilor privind fenomenul

70
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

violenţei şcolare;
• Analizarea unor studii de caz în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în
şcoală;
• Planificarea unor activităţi de prevenire a violenţei în şcoală ce urmează a fi
derulate în cadrul proiectului;
• Prezentarea platformei virtuale a proiectului şi a modalităţilor de participare la
comunicarea virtuală.

Programul atelierului de lucru


30 minute Activitatea 1. “Sa ne cunoaştem!”
Prezentarea participanţilor . Participanţii vor fi invitaţi să se prezinte şi să
menţioneze cel puţin un motiv pentru care se mândresc cu şcoala în care ne
aflăm.

20 minute Activitatea 2. Despre violenţa în şcoală – prezentarea proiectului


Reprezentanţii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei vor prezenta rezultatele
studiului privind ”Violenţa în şcoală”, precum şi obiectivele proiectului
„Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

20 minute Activitatea 3. Ce înseamnă pentru mine violenţa în şcoală?


Participanţii vor fi invitaţi să prezinte propria viziune despre fenomenul de
violenţă în şcoală. Ce înseamnă pentru noi? Cum definim acest termen? Cum
identificăm sursele violenţei şcolare?

20 minute Activitatea 4.1. Studii de caz privind prevenirea şi combaterea violenţei


şcolare – activitate de lucru în grupuri mixte.
Fiecare grup va alege un studiu de caz real, de la nivelul şcolii, la propunerea
membrilor grupului şi vor identifica principalele caracteristici: actorii implicaţi,
cauze, tipuri de manifestări, soluţii, urmările evenimentului.

20 minute Activitatea 4.2. Studii de caz privind prevenirea şi combaterea violenţei


şcolare – prezentarea concluziilor

10 minute Pauză

20 minute Activitatea 5. Introducerea conceptului de comunitate de practici


Prezentare

30 minute Activitatea 6.1. Planificarea activităţilor de la nivelul şcolii ce vor urma să se


deruleze în cadrul proiectului
Activitate în grupuri mixte – elaborarea unui microproiect la nivelul şcolii

20 minute Activitatea 6.2. Planificarea activităţilor de la nivelul şcolii ce vor urma să


se deruleze în cadrul proiectului
Târg de prezentare a microproiectelor – prezentare grafică pe echipe

10 minute Activitatea 7. Prezentarea platformei de comunicare virtuală

20 minute Activitatea 8. Ce am învăţat împreună? Reflecţii finale şi gânduri de viitor


privind proiectul

71
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Filmul activităţilor derulate la nivelul şcolii

Fiecare dintre atelierele de lucru realizate la nivelul şcolilor implicate în proiect a fost înregistrat
video şi audio. La finalul celor 5 ateliere de lucru, echipa de cercetare a realizat un filmuleţ care a
avut următoarele obiective:
- Să păstreze în memoria participanţilor evenimentele la care au participat în cadrul proiectului;
- Să valorizeze contribuţiilor actorilor şcolari la realizarea proiectului;
- Să stimuleze comunicare dintre şcolile implicate în proiect,
- Să stimuleze sentimentul de participare şi apartenenţă la comunitatea sprijinită de proiect.

Filmul poate fi vizionat la adresa: http://vimeo.com/6969414.

Site-ul proiectului

Pentru a continua comunicarea dintre participanţii la proiect şi după realizarea atelierelor de lucru,
echipa de cercetare a pus la dispoziţia fiecărei şcoli un spaţiu virtual unde orice actor şcolar a avut
posibilitatea să posteze mesaje, fotografii, relatări, filmuleţe pe tema prevenirii şi combaterii
violenţei şcolare. Forumurile de discuţii au fost facilitate cercetătorii din cadrul echipei Institutului
de Ştiinţe ale Educaţiei.

„Camera” principală a site-ului a cuprins următoarele elemente:


- Informaţii generale despre activităţile curente desfăşurate pe site.
- Forumuri generale. Acesta este locul în care participanţii au avut posibilitatea de a verifica
b
noutăţi despre activităţile proiectului, de a adresa întrebări generale despre aspectele tehnice
ale sit-ului sau orice alte nelămurire.
- Forum informal - un spaţiu dedicat conversaţiilor informale cu colegii de la alte scoli pe alte
teme decât cele dedicate exclusiv proiectului.

72
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

- Forumurile conţinute sub titlul Povestea mea au invitat participanţii să se prezinte şi să


se cunoască. De asemenea, participanţii au avut ocazia să reia unele dintre relatările analizate
în atelierele de lucru de la nivelul şcolii sau să împărtăşească alte poveşti similare.
- Şcoala mea previne violenţa! Sub acest titlul fiecare şcoală implicată în proiect a avut ocazia
să se prezinte şi să ofere colegilor informaţii despre activităţile din proiect realizate la nivelul
şcolii.
- Resurse. Aici participanţii au avut ocazia să consulte documente şi informaţii relevante
despre proiect şi alte resurse utile privind problematica violenţei în şcoală.

Adresa la care poate fi accesată platforma de comunicare din cadrul proiectului este:
http://training.ise.ro/course/view.php?id=36

73
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Strategii instituţionale privind prevenirea violenţei în şcoală

În cadrul activităţilor proiectului, şcolile au fost invitate să îşi dezvolta propriile strategii
instituţionale privind prevenirea violenţei în şcoală. Eforturile în acest sens au fost fie de a
ameliora planurile anuale anti-violenţă domeniu, elaborate ca urmare a prevederilor Strategiei
ministerului educaţiei în domeniu, fie de a dezvolta noi strategii care să cuprindă şi să valorifice
integral activităţile proiectului la nivelul unităţii de învăţământ.

Schema de dezvoltare a strategiilor instituţionale a fost următoarea:


- scop şi obiective;
- activităţi propuse;
- data şi locul desfăşurării activităţilor;
- participanţi;
- rezultate aşteptate.

Prezentăm în cele ce urmeză un exemplu de strategie instituţională dezvoltat în cadrul proiectului


“Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violentei şcolare”.

Liceul Teoretic “C.A. Rosetti” Bucureşti


ACTIVITATI PROPUSE DE COMUNITATEA DE PRACTICI ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ŞCOLARE

PERIOADA: septembrie – noiembrie 2009

OBIECTIVE GENERALE:
• Identificarea situatiilor de violenta scolara intalnite de participantii la proiect si a solutiilor adoptate.
• Cooperarea, prin intermediul I.S.E., cu actorii din celelalte scoli implicate in proiect.

74
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

• Dezvoltarea unor strategii – resurse de prevenire si combatere a violentei in scoala.

ACTIVITATEA DE PROMOVARE A PROIECTULUI

Scop si obiective:
- promovarea activitatilor proiectului in mediul liceului nostru;
- constituirea /completarea echipelor de voluntari implicatea în organizarea activitatilor proiectului;
- alegerea unui slogan al proiectului.
Activitate:
- participarea echipei de proiect la orele de dirigentie, la Consiliul Profesoral, la sedintele cu parintii
pentru atingerea obiectivelor.
Perioada:
- septembrie 2009.
Participanti:
- elevii, profesorii si parintii care au constituit comunitatea de practici in domeniul prevenirii si
combaterii violentei scolare.
Rezultate asteptate: trezirea interesului pentru obiectivele proiectului.

ACTIVITATEA 1 – “O zi din viata unui rosettist”

Scop si obiective:
- culegerea de informatii din viata scolii care sa fie de interes pentru obiectivele proiectului.
Activitate:
- se filmeaza instantanee din viata scolii.
Perioada:
- octombrie 2009 ( 01 – 10 oct. 2009).
Participanti :
- directi: echipa de filmare;
- indirecti: cei prezenti in programul scolar din ziua filmarilor (elevi, profesori, parinti, alte persoane).
Rezultate aşteptate:
- comportamente variate si relevante pentru tema proiectului; idei utile in desfasurarea activitatilor
viitoare.

ACTIVITATEA 2 – Medierea conflictelor

Scop si obiective:
- dezvoltarea abilitatilor de comunicare eficientă;
- prin exersarea tehnicilor de mediere si negociere in situatii de conflict;
- interventia mediatorilor in situatii concrete.
Activitate:
- infiintarea unui grup de mediatori (elevi );
- pregatirea teoretica a mediatorilor (tehnici de comunicare eficienta: negocierea si medierea).
Perioada:
- octombrie 2009 (infiintarea grupului de mediatori); permanent se va implica in medierea conflictelor
aparute in mediul scolar.
Participanti:
- componentii grupului de mediatori.
Rezultate asteptate:
- implicarea elevilor in calitatea vietii din liceul lor;
- diminuarea situatiilor conflictuale.

ACTIVITATEA 3 – Activitati extrascolare

Scop si obiective:
- dezvoltarea comportamentelor prosociale;

75
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

- promovarea elevilor cu aptitudini speciale (sportive, artistice).


Activitati:
- intreceri sportive interclase;
- spectacole de teatru si muzica sustinute de formatiile artistice ale liceului;
- excursie tematica.
Perioada:
- octombrie si noiembrie 2009, in timpul liber (sambata si duminica).
Participanti:
- componentii echipelor sportive;
- membri echipei de teatru si ai formatiei rock din liceu;
- invitati speciali ( parinti, membri ai comunitatii locale);
- spectatori din randul elevilor, profesorilor;
- grupul de excursionisti (elevi, parinti, profesori).
Rezultate asteptate:
- ameliorarea relatiilor interpersonale; diminuarea comportamentelor violente.

ACTIVITATEA 4 – Seminarul “Reusim impreuna!”

Scop si obiective :
- promovarea rezultatelor proiectului;
- prezentarea altor experiente utile in prevenirea violentei scolare.
Activitate:
- dezbateri pe ateliere (vor fi prezentate activitatile proiectului).
Perioada:
- noiembrie 2009.
Participanti:
- elevi;
- profesori;
- parinti;
- invitati (membri ai comunitatii locale, repreznetanti mass-media).
Rezultate asteptate:
- promovarea unor practici eficiente in prevenirea violentei şcolare;
- prezentarea produselor obtinute ( instantanee foto, inregistrari audio si video, sloganul proiectului,
tricoul echipei );
- organizarea unui spatiu destinat expunerii permanente a rezultatelor proiectului.

• Ghiduri şi materiale resursă

În cadrul proiectului au fost dezvoltate o serie de ghiduri şi materiale resursă, care au avut ca
scop, pe de o parte, familiarizarea participanţilor cu lucrul pe o platformă online şi, pe de altă
parte, introducerea acestora în problematica comunităţilor de practici şi a abordării violenţei
şcolare din această perspectivă, precum şi sprijinirea activităţilor concrete derulate în cadrul
poriectului „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violentei şcolare”.

Aceste resurse in format electronic pot fi accesate pe platforma online a proiectului:


- prezentare Ce sunt comunităţile de practici?
http://training.ise.ro/file.php/36/prezentare_proiect/ce_sunt_comunitatile_de_practici.ppt
- prezentarea proiectului
http://training.ise.ro/file.php/36/prezentare_proiect/descriere_proiect_violenta.pdf
- broşură informativă

76
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

http://training.ise.ro/file.php/36/prezentare_proiect/info_violenta_ise.pdf
- prezentare studiu Violenţa în şcoală
http://training.ise.ro/file.php/36/prezentare_proiect/prezentare_proiect_violenta.ppt

77
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

CONCLUZII

1. În ce măsură şcolile sunt sprijinite pentru a-şi dezvolta comunităţi de


practici în domeniul prevenirii şi combatere a violenţei în şcoală?

Există preocupări la nivelul ISJ privind prevenirea violenţei în şcoală menite să


stimuleze iniţiative individuale din parte şcolilor ?

Cercetarea de faţă a arătat că, în general, la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene, există
preocupări în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală. Discuţiile purtate au permis
însă şi observaţia că în anumite cazuri preocupările în domeniul prevenirii violenţei nu sunt
prioritare, par „a-şi fi făcut loc” printre programele educative – organizate şi anterior adoptării
strategiei ministerului educaţiei în acest domeniu.

Atât la nivelul inspectoratelor, cât şi al unităţilor de învăţământ problematica violenţei în şcoală


ocupă o pondere relativ redusă. De asemenea, responsabilitatea pentru implementarea unor
măsuri în acest domeniu revine adesea exclusiv inspectorului pe probleme educative. Activităţile
desfăşurate în aceste situaţii se limitează la proiecte punctuale şi cu participare redusă. Nu de
puţine ori aceste preocupări sunt sporadice, întâmplătoare, concretizate în activităţi lipsite de
coerenţă la nivelul unui judeţ.

De asemenea, s-a constatat faptul că unii dintre participanţii la discuţiile de grup au ignorat
necesitatea dezvoltării unor programe de prevenire a violenţei în unităţile şcolare care nu se
confruntă cu acest fenomen, considerând că în cazul acestora astfel de programe nu constituie o
prioritate.

Există o comunicare reală între actorii importanţi care ar putea juca un rol în
implementarea strategiei de prevenire şi combatere a violenţei şcolare?

Cei mai mulţi dintre intervievaţi au evidenţiat o serie de deficienţe cu privire la relaţia şi sistemul
de comunicare dintre structurile cu rol de prevenire a violenţei de la nivel central, judeţean şi
local. Printre aceste deficienţe sunt de menţionat: întârzieri în transmiterea informaţiilor şi
rapoartelor de la nivelul unităţilor şcolare, tendinţa de a ascunde unele cazuri de violenţă sau de a
minimaliza gravitatea acestora şi, nu în ultimă instanţă, lipsa de feed-back către structurile
subordonate în ceea ce priveşte evoluţia fenomenului, eficacitatea activităţilor desfăşurate.

78
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Unele dintre Comisiile judeţene îndeplinesc multiplele funcţii stabilite prin Strategie: elaborarea
planurilor judeţene, contactul cu şcolile şi consiliere în vederea elaborării propriilor planuri
operaţionale minimale, monitorizarea fenomenelor de violenţă la nivelul unităţilor de învăţământ,
derularea de programe şi activităţi, la nivel judeţean, cu scop de prevenire şi combatere a violenţei.
Mai mult decât atât, la nivelul unor inspectorate şcolare, strategia ministerului educaţiei a fost
efectiv asumată, s-a realizat o coerentizare a diferitelor activităţi pe care le desfăşoară cu cele care
rezultă din Strategie.

Pe lângă aceste practici pozitive, au fost evidenţiate şi o serie de disfuncţionalităţi în activitatea


comisiilor judeţene (de exemplu, reducerea componenţei acestora la un număr mic de persoane,
datorită implicării reduse a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi ai altor instituţii, dar şi a
părinţilor), fapt cu efecte negative asupra eficacităţii activităţilor desfăşurate. Se invocă astfel
necesitatea organizării unor programe de formare a membrilor comisiilor judeţene şi şcolare.

Care sunt practicile curente de la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene în ceea ce


priveşte prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală?

La nivelul inspectoratelor şcolare judeţene sunt puse în practică o varietate de activităţi cu rol
direct sau indirect asupra prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, care angrenează actori şcolari,
precum şi membri ai comunităţii locale deopotrivă.

Printre practicile identificate din exemplele de activităţi oferite de reprezentanţii ISJ-urilor se


numără: studii, analize de nevoi privind fenomenul violenţei în şcoală, instrumente de
monitorizare, ghiduri, module de formare şi alte materiale suport cu scopul de a sprijini activitatea
unităţilor şcolare, campanii ample de informare şi conştientizare privind violenţa în şcoală,
seminare şi conferinţe, organizate la nivelul judeţului, cu implicarea unor multiplii parteneri, unii
dintre aceştia oferind şi resursele necesare, proiecte, concursuri, activităţi la nivel naţional,
judeţean sau interjudeţean, cu participarea mai multor categorii de actori.

Printre exemplele prezentate de participanţii la discuţii au fost identificate şi practici pe care ei


înşişi le apreciază ca având mari şanse de succes. Este vorba despre: activităţi cu o largă implicare
a elevilor, consideraţi ca o resursă deosebit de importantă în acţiunea de prevenire şi reducere a
violenţei în şcoală, a căror iniţiativă o au de multe ori elevii înşişi; activităţi focalizate pe unul
dintre partenerii şcolii în educaţia copiilor şi tinerilor, şi anume părinţii, dar şi alţi membri ai
comunităţii, sau care îi implică pe aceştia în efortul comun de ameliorare a fenomenului violenţei
(activităţi care sunt, totuşi, puţin frecvente).

Care sunt perspectivele inspectoratelor şcolare în ceea ce priveşte prevenirea şi


combaterea violenţei în şcoală?

79
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

În perspectiva dezvoltării, diversificării şi creşterii eficienţei şi eficacităţii activităţilor menite să


conducă la reducerea fenomenului de violenţă în şcoală, intervievaţii au menţionat în primul rând
necesitatea unor ameliorări în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi relaţiile dintre
structurile create prin Strategia Ministerului Educaţiei la nivel central, judeţean şi şcolar, precum şi
a metodelor şi instrumentelor de monitorizare şi raportare.

În mod concret este vorba despre: activarea /reactivarea Comisiilor judeţene şi şcolare prin
participarea efectivă a tuturor reprezentanţilor acestora la activităţile desfăşurate; stabilirea unei
bune comunicări între structuri şi acordarea de feed-back în activităţile de monitorizare, evaluare
şi raportare; elaborarea de instrumente, stabilirea de indicatori, dezvoltarea unui sistem coerent de
monitorizare şi raportare privind fenomenele de violenţă.

În aceeaşi perspectivă, se propune un accent sporit asupra unor activităţi orientate către anumite
grupuri ţintă, şi anume: programe de formare pentru profesori; activităţi de informare pentru
părinţi; activităţi specifice care să presupună implicarea activă a unui număr cât mai mare de elevi.

Această privire în viitor la care au fost invitaţi participanţii la discuţii ia în considerare şi


necesitatea atragerii în activităţile de prevenire şi ameliorare a violenţei a unor actori al căror
potenţial a fost insuficient exploatat, anume părinţii. Nu în ultimă instanţă se apreciază că o
perspectivă pozitivă asupra fenomenului de violenţă ar putea avea efecte mult mai vizibile în ceea
ce priveşte prevenirea violenţei decât impunerea de constrângeri. În conturarea acestor
perspective, reprezentanţii Comisiilor şcolare aduc în discuţie adesea şi dificultăţile de punere a lor
în practică, generate de multiplele atribuţii pe care le au şi de insuficienţa resurselor umane la
nivelul unităţilor de învăţământ:

2. Cum pot fi caracterizate comunităţile de practici în domeniul violenţei


şcolare?

Membri ai comunităţii

Jumătate din totalul participanţilor la comunitatea virtuală au fost cadre didactice, aproape un sfert
dintre participanţii la comunităţile facilitate în cadrul proiectului sunt elevi, iar restul – alte
categorii de actori şcolari cu atribuţii importante în prevenirea şi combaterea violenţei şcolare:
reprezentanţi ai poliţiei, reprezentanţi ai bisericii, reprezentanţi ai unor ONG-uri, părinţi, directori
de CJAPP, CJRAE sau alte instituţii de la nivel local şi judeţean.

80
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

Majoritatea participanţilor la discuţiile online au fost cadre didactice. Această situaţie este
determinată, cel mai probabil, de faptul că această categorie de actori şcolari are atribuţii formale
şi îşi asumă în mod tradiţional responsabilităţi în ceea ce priveşte organizarea activităţilor de
prevenire şi combatere a fenomenelor de violenţă şcolară. Elevii care au participat şi-au asumat
adesea explicit „curajul” pentru a intra în dezbatere cu cadrele didactice pe o temă dată sau provin
din unităţi de învăţământ în care tradiţia colaborării elev-profesor este una suficient exersată şi
prezentă în cultura şcolară.

În urma invitaţiei echipei de cercetare a ISE de a participa la comunicare virtuală pe o platformă


online special modelată în acest scop, 98 de participanţi şi-au deschis cont şi au accesat spaţiul
virtual. De remarcat este faptul că, fiind un spaţiu cu acces liber, tema comunităţii a suscitat
interesul unor participanţi care nu aveau cunoştinţă despre proiect, dar care şi-au exprimat
intenţia de a participa la comunitatea virtuală. Printre aceştia se numără cadre didactice din alte
şcoli din ţară, dar şi elevi sau studenţi care au aflat întâmplător despre acest spaţiu. Aşadar, spaţiul
virtual de comunicare a deschis cercul participanţilor iniţiali la proiect, construind punţi de
comunicare şi cu alţi actori interesaţi.

Sensuri şi înţelesuri în asumarea prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală

La momentul de debut al proiectului, existau premisele constituirii unei comunităţi de practici


pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare: violenţa este o problemă comună a şcolii
româneşti; motivele de implicare sunt variate şi răspund atât unor nevoi personale concrete,
precum şi unor aspecte generale caracteristice mediului social şi comunităţilor în care şcolile îşi
desfăşoară activitatea; există interes pentru împărtăşirea experienţelor cu alte unităţi de învăţământ
care se confruntă cu aceleaşi probleme. Această concluzie se bazează pe următoarele argumente:

Cei mai mulţi dintre cei care au postat pe site au dovedit un puternic ataşament fie pentru
profesia didactică (în cazul cadrelor didactice), fie pentru comunitatea şcolară căreia îi aparţin.
Probabil unul dintre motivele participării şi implicării se regăsesc tocmai în acest sentiment de
apartenenţă prin care actorii şcolari îşi definesc propria identitate

Intervenţiile participanţilor demonstrează faptul că domeniul comunităţii reprezintă un interes


intrinsec pentru aceştia, violenţa în şcoală fiind definită din perspective multiple, profunde şi
uneori mai puţin vizibile ale acestui fenomen. Aşteptările exprimate de către participanţi se înscriu
de asemenea în sensul construirii unei comunităţi de practici, dat fiind faptul că fiecare dintre
aceştia vizează obiective ce şi de învăţare şi schimb de experienţă.

În ceea ce priveşte definirea violenţei în şcoală, cea mai mare parte a actorilor şcolari declară că
au învăţat să definească acest fenomen din surse variate. Cel mai adesea, resursele informative şi

81
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

propriile experienţe constituie sursele principale din care actorii şcolari au învăţat să definească
violenţa în spaţiul şcolii. De asemenea, în ponderi ridicate participanţii au precizat că schimbul de
experienţă şi comunicarea cu colegii din propria şcoală sau din alte unităţi de învăţământ
constituie un suport important în definirea violenţei şcolare.

Din punctul de vedere al cunoaşterii violenţei şcolare, participanţii la dezbaterea pe platforma


online manifestau la momentul de debut al proiectului o deschidere semnificativă către conturarea
unei comunităţi de practici tematice: se confruntă cu acest fenomen; îl resimt ca un fenomen
comun majorităţii unităţilor de învăţământ, ca o prezenţă constantă în spaţiul şcolii, care
angrenează toate categoriile de actori şcolari; sunt interesaţi de rezolvarea acestuia; colaborează şi
împărtăşesc experienţe şi practici de prevenire şi combatere a situaţiilor conflictuale.

Peste jumătate dintre participanţi consideră că violenţa în şcoală este o problemă a tuturor
actorilor şcolari deopotrivă sau, în procente mai reduse, numai a unora dintre aceştia: echipa
managerială a şcolii, cadre didactice, elevi. În ponderi ridicate sunt responsabilizaţi părinţii ori alte
autorităţi de decizie din domeniul educaţiei (minister, inspectorate şcolare judeţene, agenţii etc.) şi
de la nivel local (poliţie, autorităţi locale etc.).

Asumarea de responsabilităţi pentru ameliorarea situaţiilor de violenţă în şcoală este


percepută ca responsabilitate a diferiţilor actori şcolari. Astfel, aproximativ un sfert dintre
participanţi consideră că această responsabilitate este a celor care au autoritatea de a lua decizii
(directorul şcolii, poliţia etc.), iar un procent relativ similar – responsabilitate a celor direct
implicaţi în situaţiile de violenţă şcolară. La nivel general însă, rezolvarea situaţiilor de violenţă
este văzută ca soluţie a cooperării tuturor actorilor şcolari – cadre didactice, elevi, părinţi, alţi
membri ai comunităţii – în acest sens.

Pentru a face parte dintr-o comunitate de practici, o persoană trebuie să aibă motive specifice
care să susţină implicarea activă şi menţinerea interesului pentru o participare non-obligatorie. În
contextul definirii şcolii „fără violenţă”, majoritatea participanţilor consideră că şcoala lor este una
obişnuită, în care se înregistrează uneori şi situaţii de violenţă. Astfel, violenţa – în forme mai
uşoare sau mai grave, directe sau implicite, controlabile sau care scapă monitorizării formale –
este considerată a fi o caracteristică a oricărei unităţi de învăţământ, parte componentă a culturii
şcolare în general. În contextul în care majoritatea celor chestionaţi percep mediul şcolar ca unul
obişnuit, care le oferă siguranţă, motivele care susţin implicarea în prevenirea şi combaterea
violenţei şcolare sunt orientate în procente mai reduse către aspecte ce fac referire la spaţiul
şcolar: „pentru a putea să îmi desfăşor activitatea în condiţii sigure”; „pentru ca şcoala să aibă un
prestigiu mai ridicat la nivelul comunităţii”.

82
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

O altă categorie de motive menţionate de aproximativ jumătate dintre participanţi (pentru fiecare
categorie în parte) vizează nivelul personal şi relaţionarea cu ceilalţi: „pentru a înţelege mai bine
cum pot fi evitate pe viitor situaţiile de violenţă” ; „pentru a putea să îi ajut pe cei aflaţi în situaţii
de risc”; „pentru a învăţa mai multe despre mine şi despre ceilalţi”. Ponderile cele mai ridicate au
fost înregistrate în cazul aspectele referitoare la abordări mai generale: „pentru că avem nevoie să
trăim într-o lume mai puţin agresivă”.

Pornind de la aceste motive, actorii şcolari cuprinşi în investigaţie susţin interesul pentru o
implicare viitoare activă în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare, care vizează
atât o mai bună informare în ceea ce priveşte problematica violenţei în general sau a specificului
acesteia în spaţiul şcolii, cât mai ales împărtăşirea de experienţe cu alte şcoli ce se confruntă cu
acest fenomen şi implicarea personală mai activă în activităţi de prevenire.

Practici la nivelul şcolilor implicate în proiect

Prin multitudinea activităţilor derulate şi prin nivelul ridicat de implicare în cadrul proiectului ISE,
şcolile participante în proiect au demonstrat că interesul, asumarea, iniţiativele individuale pot
constitui elemente importante pentru o schimbare reală a şcolii într-u anumit domeniu, chiar şi în
lipsa unor resurse financiare suplimentare. De asemenea, proiectul evidenţiază un potenţial real al
comunităţii şcolare de a implementa activităţi proactive în diferite domenii, în măsura în care
există o participare interesată, voluntară şi cu semnificaţie, dar şi bună comunicare între toţi
actorii implicaţi. Cu toate acestea, există însă numeroase bariere şi dificultăţi pentru coagularea
unor interese comune ale actorilor şcolii. Aceste dificultăţi sunt individualizate de la o şcoală la
alta şi probabil soluţiile sunt de asemenea în puterea fiecărui actor al comunităţii şcolare
respective, aşa cum apreciază majoritatea celor implicaţi în proiect.

Activităţile derulate la nivelul celor 5 şcoli implicate în proiect au fost variate şi adaptate resurselor
disponibile, dar şi nivelul de învăţământ la care acestea se situează. Categoriile de activităţi
derulate la nivelul şcolii au fost următoarele: activităţi extraşcolare pe tema prevenirii violenţei;
expoziţii pe holul scolii cu posterele şi afişe; activităţi de informare şi conştientizare privind
consecinţele actelor de violentă; ateliere de lucru pe tema violenţei în şcoală; filmuleţe de
promovare a activităţilor proiectului; expoziţie de portofolii; vizite la tribunal; oră deschisă de
dirigenţie etc.

Este de remarcat faptul că iniţiatorii acestor activităţi au fost deopotrivă elevi şi profesori din
şcolile selectate, indiferent dacă aceştia au participat sau nu la atelierele de lucru organizate de
echipa de cercetare. De asemenea, activităţile derulate s-au realizat atât în cadrul şcolii, cât şi în
afara acesteia.

83
Proiect „Comunităţi de practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare”

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Neculau, A. ; Ferreol, Gilles. Violenţa. Aspecte psihosociale. Iaşi: Editura Polirom, 2003.

Floro, Michel. Questions de violence violence à l'école. Paris: Editions Eres, 1996.

Jigău, Mihaela (coord.). Violenţa în şcoală. Buzău, Editura Alpha MDN, 2006.

Jigău, Mihaela (coord). Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid practic pentru directori şi cadre
didactice. Buzău, Editura Alpha MDN, 2006.

Neamţu, Cristina. Devianţa şcolară. Ghid de intervenţie în cazul problemelor de comportament ale elevilor. Iaşi:
Ed. Polirom, 2003.

Sillamy, Norbert. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 1996.

Anexă la OMECT nr 1409/29.06.2007, Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu


privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, MECT, Direcţia
Generală Management Învăţământ Preuniversitar, 2007.

84

S-ar putea să vă placă și