Sunteți pe pagina 1din 28

CANONCANONCANONCANON DE RUG^ACIUNE

c^atre êINGERULINGERULINGERULINGERUL PP^PP^^^AZITORAZITORAZITORAZITOR

Facerea lui Ioan Monahul

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

  чöΩтсцÙтттĦссØŪŞч№счч ттÚс

A

pa

tre cân d-o ca pe

us

cat

şi

din

u

ta

tea

e

с

gip

цÙтттĦссΩØŪŞччччцтссØŬŠфссцт

te

ni lor iz

vit,

тчччЛöт

lui

şi

Dum

ne

ze

u

is

т

lui

ra

цĥт

nos

tru

e

т

li

tea nul stri

т

Ħсñ

ga:

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

să-i cân tăm”

Iz

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud. *

vi

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

to

ru

ЄΩЂчтсцÙÙтттĦс сØŪŞч№счч ттÚ

Pre

ti

ne pă

zi

tor su

fle

tu

lui

meu

şi

fo

lo

si

to

rul

сцÙтттĦссØΩŪŞЄЂчччцтчö

 

с

тсс

şi-al

vi

e

Ńii

în drep tă

tor

pe

ca

re

te-am pri

mit de

la

чхчØŬŠфсссöттЛöттцĥтттĦсñ

la

ud,

dum ne

ze

ies

cu

le

în

ger

a

tot stă pâ

ni

tor.

Hris tos

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

te

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄΩПтсц

Ù

т

т

тĦссØŪŞс №цтч т

Vo

ind ca

pe

oa meni să mân

tu

ieşti,

ai

pus tu

pre

în

тÚс

geri pă

тĦссΩØŪŞчччц

 

с

ц Ù

т

т

т

тсссØŬŠфс

zi

tori

şi

în drep

tori

şi

lu

mi

naŃi po vă

Ńu

i

tori

ca

re

* În toate traducerile româneşti apare stihul: „Sfinte îngere, păzitorul vieŃii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.”; pe lângă acest stih, până în 1974 apare si acrostihul din limba greacă: „Pre tine îngerul meu păzitor te laud”, la care s-a renunŃat în revizuirile mai noi ale Ceaslovului sau ale CărŃilor de rugăciuni unde apare acest Canon. Am păstrat însă acrostihul pentru că se potriveşte mai bine notaŃiei.

2

сцттчЛöттчöтчñ

pre

noi

la

fri

ca

Ta ne

po vă

Ńu

iesc.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄΩП

тсцÙтттĦссØŪŞч№сччт ттÚс

De noap tea

cea nea gră fi ind cu prins,

şi

a

co

pe rit

de

în

цÙтттĦссΩØŪŞЄч Ђччччцфсс

с

tu

ne

ri cul pa

ti

mii

lu

mi

nea

cu

lu

mi

na

po

чхчØŬŠфссцттЛöттчöтчñ

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

in

Ńei

în

drep

to

ru

le

şi

zi

to

rul meu.

ччцттссчтссĥö

тт

тĦсñ

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

Sla

Ta

tă lui

şi

Fi

u

lui

şi

Sfân

tu lui Duh.

ЄΩЂчцÙтттĦссØч сц№т

чч ттÚс

Po

top

cu

ti

şi

în

tu

ne

ric

de gân duri ru

şi

noa

se

în

сцÙт

т

т ĦссΩØŪŞЄЂччччцтсчхчØ

tru

mi ne

se-a dă

pos tesc,

şi

min

ŬŠфссцттЛöттчö

ci

tu

u

su

le

dar pă

zi

to

tea

т

rul

de Dum ne

чñ

meu.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

zeu des păr

Ńin

du-mi

ччцфссчØччтсцт

Şi

a

cum

şi

pu

ru

rea

şi

în

ve

cii

ve

ci

т

тĦсñ

lor A

min.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄΩПтсцÙтттĦссØŪŞчс№чч ттÚс с

Tu

eşti

li

niş

ti rea Stă pâ

na

mea

şi

a

pos

ti

rea

ce

lor

цÙ

т

т

тĦсс ΩØŪŞЄЂч ччцфссчхчØŬŠ

prinşi în

pă ca

фсс

te

ц

mari,

a

lerg

tre

a

тцттчöтсц ĥт

fi

ind

cu

prins de vi

fo rul

a

mul

te

pa

Ta

тò

timi.

a

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

pos

ti

re

3

Cântarea a 3-a

цΩтП№тттттÚЁΩчтссØчØцĥтттĦсØŪŞч

Doam ne Ce

la

Ce ai

fă cut ce

le

de

dea

su

pra cru gu lui ce resc

 

şi

ччцтссч

Ùт

ц

т

чöтчØŪŞч с

Лч

ф

ai

zi

dit Bi

se

ri

ca,

Tu

în

reş

te

în

tru

dra

gos

tea

сØŬŠс

ч т

тЁöттÚт

тсОтччöттттÚŧŞЂ Ωч

Ta

mar

gi

nea do

ri

ri lor

şi

cre

din

cio

şi

lor

în

ri

re

U

nu

ссц

т

le

de

oa meni

чтч öтчñ

iu

bi

to

ru

le.”

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чЂ№чт

т тÚЁöΩтссчтссö

т

тÚŪŞчч

Fi

in

Ńă

din Ńă râ

şi

din

a

mes tec

de pă

mânt eu am

pen

tru

счхчØтссöт

т

тчØŪŞч

a ceas

ta

de pă mânt

m-am li pit

Ci

цтсссö

т

тÚūşт

т

o

fo

lo

si

to rul meu în drep

сОтччöт т

т

to rul

şi

zi

to rul

тÚŧŞЂΩсссöт

тÚтс сöтттĦсñ

meu

în

toar

ce

pof ta mea că tre

ce

le ce reşti.

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чссц№т

Zi

т

ua

ттÚс ⅝сΩцÙтттĦссØŪŞс

ce

le

re

le

te

a

mă gesc

te

с

mâh

тсØūşфсОтч öтçтттÚŧŞЂΩсссöтт

т

т

şi noap tea cu fap te le

сöт

nesc

şi

te-n tă

rât

чтссöт

dar

т

тĦ

te

rog nu

сñ

sta

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

de

par

te

ci

a

ju

spre a

fa

ce mai drept.

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

4

чссс№ч тçтттÚсуΩчтссØччö

 

Su

pus sînt

gri

jii

şi mîh

ni

rii

ne po

it

şi

ne

тсцĥт

тÚŪŞччсчхсØтсцт

т

т

чØŪŞч

în drep

tat pe trec

pen

tru

a

ceas

ta

ru

ie

şte-mi

a

cum

чссц

т

po

iesc cu-a

т

ĦсØūşт

т

de vă

rat

şi

сцттчтсцĥт

тò

to

rul

şi

zi

to rul meu.

тсО

тçттттÚŧŞЂΩс

te

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

bu cur

pe

ti

ne

a

ччцттссчтсЦ

Ù

т

тĦсñ

Sla

Ta

tă lui

şi

Fi

u

lui

şi

Sfăn tu lui Duh.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чссц№ттçт

т

тÚс ⅝сΩсччцт

тÚŪŞч

Ce

la

ce

vezi

fa

Ńa

Dom nu lui

Ca

re

şa

de

în

ce

ruri

şi

счхчØтс

ц

т

Ù

тÚŪŞчцтчЂ

se

ui

pe

pă mânt cu gân dul

şi-l

fa

ce

pe

el

чттО ттÚ

de

se

cu

tre mu ră

ūşфсОтт ттÚŧŞЂΩч ссцттчцттò

pre

A

ce

la

tu

roa

gă-L

mân

tu

ias

că sfin

ччцфссчØччтсцт

Şi

a

cum

şi

pu

ru

rea

şi

în

ve

cii

ve

ci

te

т

în ge

re.

тĦсñ

lor A

min.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чссц№тт т

тÚЁΩчч с

În

min

te

cu

get şi

în cu vânt

ha

rul

lui

Dum ne

цÙ

ттĦсØŪŞ

zeu am lu

at

чччцфссчхчØчöтсцт тчØŪŞч

ca

pe

Stă

nul

cu

nos

cân

du-L

cu fap

te

bu ne să-L cin stesc

iar

сссчöттОттÚūşттсО

тччöтçт

т

тÚŧŞ

eu

cu

pa

ti

mi le

ha

rul

am

o

mo

rât, pe

Stă

nul

de făi mând

ЂΩсссöттчц

mi

lu

ieş

te

Stă

т

тò

na mea.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

5

5 SSSS EEEE DDDD EEEE LLLL NNNN A,A,A,A, glas 2 ūūūū ———— џźƒźƒźƒźƒ ūŃťф P ă

SSSS EEEE DDDD EEEE LLLL NNNN A,A,A,A, glas 2 ūūūū ————џźƒźƒźƒźƒ

ūŃťф

Pă

Podobie: Cel ce Te-ai înălŃat pe Cruce

ссч цÙтттÚч сЛчöЌсØūŃťфс

zi

to

rul

su

fle tu lui

şi

al

tru

pu

lui

meu,

cel

a

сцтчч сцÙтттÚсЛчЌОтÚūŃťфс

les

mi

e

de

la

Dum

ne zeu, dum

ne

ze

ies

cu

le

în ger

ur

mând

ч сс

lui Dum

ne

zeu

цттцфсЛтÚцтсЛöттцтт

treci cu ve de

rea

prea sfin te

toa te

gre

şe

li

le

su fle

tu

тсчØс чЌсØūŃťЦ

lui meu

ce

lui

ti

los

şi

т

ссЛ

öт

iz

veş

te

тц

т

de

cur se

т

le

тсØ

în

şe

счЌсØūŃťфцтссчччöтЌсссØ

to

ru

lui

şi

mi los

tiv

pe

Dum ne

ччцтЁöттттсЛфхчñ

ca

dea ier

ta

re

la

ju

de

ca

tă.

ze

ūūūūѝѝѝѝ

ul

tu

tu

ror

6

Cântarea a 4-a

цΩфссчч

цтЁöттЦтчØŪŞцтчс

Tu eşti

счØс

vâr

tu

tea

чöтсöт

mea Doam ne Tu şi pu

te rea mea,

Tu Dum ne

тÚсöттЌсссч чц

ze

т

ul

meu,

Tu

bu

cu

ri

a

mea Ce

la

ce

de

rin

teş

ti

le

sâ nuri

тĦсØŪŞсч ÙЌсссчччсчöт

сö

т

т

nu te-ai des păr Ńit

şi

a

noas

tră

ci

e

ai

cer

ce

ta

тÚŪŞч

ччЂчч тцтÚфсО т тÚŧŞЂΩ

t-o

pen

tru

a

ceas

ta

cu

сссч тÚтчЂö

pro

т

o

т

ro cul

A

va

тЦтчñ

cum ÎŃi strig łi

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

e:

Sla

pu

te

rii

Ta le

de

oa meni iu

bi

to

ru

le.”

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

цΩфсс

ч

чцтЁöттЦтчØŪŞччч

Ne

a

du

cân du-mi

a

min te Mân tu

i

to

ru

le

de

în

fri

ччцфссчхчØтсу

co

şă

toa rea

ju

de

ca

la

ca

чччööттцÙ тÚūşч

re

voi

sta

î

na

in

te

şi

ΩсцĥттÚŪŞс

тсцттЌсссчт

сс ч

am

т

Ёöт

т

la

dau răs puns pen tru

Л

фØт

т

moar tea cea făr'

т

tot

lu

т

te

crul şi

т

cu

vân

tul

nici

gân

din

du

тÚŧŞчЂΩчсс

dar

tu

în

drep

сО

de

ves

чö

тç

т

sunt ne în

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

drep tat

тЛöттЦтчñ

to rul

meu pe

mi

ne nu

mă lă

sa.

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

цΩфсЛтÚчöтсчЁöттЦтчØŪŞчч

Cu

de

a

din sul toa

u

ta

tea

o

am pli

nit

din

ti

7

счхчØØтсу

ne

re

Ńe

şi

n-am

чö

în

т

тÚūşчöттссчЦÙчч

ce tat

a

te

a

pe

ti

ne

a

ссöĥт

тÚŪŞтссччч ÙЌчссцтÚŪŞч

to

rul meu prin cu

vin

te

şi

prin fap

te

de

le

ge

ЂччöттÚттсЁöтчöт ÙттÚŧŞЂΩссЁö

т

dar

т

nu

te

ni

a

ci mai aş

teap tă

lu

mi nân du mă

în

Ńe

lep

Ńin du mă

МöттЦтчñ

şi

în

rin du mă.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чΩцфссчЁöттЦтчØŪŞччччц

Ur mând în

de

lung

răb

rii Cu

vân tu

lui

Ca

re

a

ve

nit

тсчхчØчöтсс чттЁöттÚūşчч ÙЌ

ca

che

me

pe pă

toşi

la

po că

in

Ńă

şi

teap

ΩсцĥттÚŪŞч

сссч чöт

în

drep

ta

re

de

bu

vo

ie

şi

ЂöттЁöттÚтОт

nu

fa

ce

si

şi

tu

în

чöттттÚŧŞчЂΩчсЁöтччöтЛöттЦтчñ

drep tă to rul meu

pe

tre

ce

spre

mi ne

cu

în

de

lun

gă răb da

rea

ta.

ŪŪŪŪŞŞŞŞ

ччцттссчтсЦ

Ù

т

тĦсñ

Sla

Ta

tă lui

şi

Fi

u

lui

şi

Sfăn tu lui Duh.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чΩцтч

ö

т

ссчЁöт

тЦтчØŪŞччч

De par

te

de Dum ne

zeu

ca tul m-a

le

pă dat

pe

mi

ne

цтсчхчØфссц

фЁö

т

тÚūşч ч ÙЌ

ro bul

ne

treb

nic

dar

I

i

sus Stă

pâ nul meu

m-a

pri

mit

cu

чсссчч Ωсцĥт

тÚŪŞч

mi

los

ti

vi

re

şi

m-a

cut

al Său

iar

чсссчт

eu

le

pă dând

ha rul

8

тÚфсОтчöтçтттÚŧŞЂΩчссЁö

т

т

lui

te

scâr besc în

că pe

ti

ne

al

meu

zi

tor dum ne

т

т

Цтчñ

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

cu

le

în

ge

re.

ччцфссчØччтсцт

т

тĦсñ

тЛö

ze

ies

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

Şi

a

cum

şi

pu

ru

rea

şi

în

ve

cii

ve

ci lor

A

min.

чΩчöтсс

ц

т чтцÙ

т

тĦсØŪŞчч чч

Cu

a

de

rat Dom nul S-a fă

cut Îm pă

rat

cu

îm

цфссчхчØфчссц

ттЁöттÚūşттс

Ńi

e

ce

nu

ca

de

şi

pre

Ωт

цÙтЌсссчö т

cum psal mis tul gră

ieş

te

сØŪŞч чсссö

din ti

т

т

ne

Л

Mai ca

фØт

lui Dum

ne

тсЁöт

zeu

чö

S-a îm

bră cat

în

tru

prea

fru

т Ùтт ÚŧŞЂΩссЁ

öт

moa să po

doa

т

тЛöт

т

în trup cu

ca

re moar te

a

lu

at

şi

a

sur

pat îm pă

Ńi

a + a

чöтчñ

ces

te

ia.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

a lu at şi a sur pat îm pă ră Ńi a + a чöтчñ ces

Biserica din Onceşti – sec. XVII.

a lu at şi a sur pat îm pă ră Ńi a + a чöтчñ ces

9

Cântarea a 5-a

ŪŞтΩсЁöтç ттĦсØтĦссчтсЁччöт Ù

Pen tru

ce m-ai

le

dat de

la

fa

Ńa

Ta Lu

mi

ne

a

pu

тÚŪŞч

şi

ччссцфЁчттЛ° ттÚūşтΩчЂöт

т

m-a

a

co

pe

rit

pe

mi

ne

ti

lo

sul

în

tu

ne

ri cul

ЦтчØŪŞф№чсс

cel

stră in

ci

mă-n toar

ce

Л

тчччцтчç тс

Doam ne

şi

la

lu

mi na

po

run

ci

сцтÚŪŞΩцтсЁöтЦ

т

Лöттчöтчñ

lor

Ta le

i

le

me le

în drep

tea

le

ro

gu

mă.”

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чΩцттĦсцтсцттÚччцттсцтс

Pe

ti

ne

zi

tor câş

сцттЦтчØŪŞч

pre

u

nă pe

tre

tor

ti

gân du te

îm

pre

u

nă vor bi

tor

şi

îm

цтчсссöттÚūşчцΩф

zin du

sfin

te

în

ge

re

cu

mi

ne

чсссö

т

т

чц

т

т

тĦсØŪŞч№чöттчсс

to

rind

şi

îm

pre

u

lo

cu

ind

şi

ce

le

de

mân

tu

тÚŪŞΩччссЁöт

с

чтсцтç тссц

т

i

re

î

na

in

te

pu

ru

rea

pu nân du-mi

ne

cu

nos

tor

fi ind

тЛö

ier

ta

т

т

re cum

чöтчñ

voi

a

fla.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чΩсчтсц т

тÚтссчцтччтс

Cu

mul

în

drăz

чтсцĥттÚŪŞч

stă

ni

to

ru lui

şi

ni

re stând î

na

in

tea

sca

u

nu

lui

A

tot

сссччöттÚттсцтс

îm

pre

u

dăn

Ńu ind la Îm

ra tul

făp

10

цΩĥттÚŪŞф№чссЛ

тчцт

tu

rii

tu

a

ju

to rul meu

roa gă

сссч чтÚтчöтссöĥт

u

Ńi

le

me le

de

nu

te

тò

măr.

т

ссцтÚŪŞΩч

să-mi dea

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ier

ta

re

de

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чΩчтсЁöттчØØчöтссЁöтччтЛö

Mun

ci

le

şi

ттчöтчØŪŞч

te

zân du

le

şi

chi

nu

ri

le

ca

re

чсссч

т

т

de

îm

pie

tri

rea,

ne bu

teap tă mai

î

na

in

ЛфØūşфсс

ni

a

şi

or

bi

чтΩсЁччт ÙтÚŪŞф№чссЛ

тчцт

rea mea fă

cân

du

Ńi

se

mi

tu

te

în

tris

tezi şi

sus

pini fi

ind

тссцтÚŪΩŞччссЁöт

plin de

mâh

ni

re

şi

te

tân

gu

ieşti

Iz

т

тЛöт

vi

to rul

тчöтчñ

meu pu ru

rea.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ччцттссчтссĥö

Sla

Ta

tă lui

şi

Fi

u

lui

şi

Sfân

тт

тĦсñ

tu lui Duh.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

чΩтссчтсцттÚчцтсЁччöт

Nici în tr-un ceas

nici în tr-o

cli

sau

şi mai

pu

Ńin

de

cât

ÙтÚŪŞч

ччсссчттЛ°ттÚūşтΩссц

ce

ea

nu te-am lă

sat

pe

ti

ne

zi

to

rul

şi

to

a

т

rul

чöтцĥттÚŪŞф№ччссЛ

тчтЌссцÙттΩĦ

meu de

bi

ne

de

mi

ne

te

bu curi

şi

te

ve

se

leşti şi

сØŪŞчссЁöт

т

тЛöттчöтчñ

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

salŃi

fi

ind

eu

pu

ru rea stri cat

cu

ca

te

le.

ччцфссчØччтсцт

т

тĦсñ

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

Şi

a

cum

şi

pu

ru

rea

şi

în

ve

cii

ve

ci lor

A

min.

11

чΩсöтЎтссчöтсЁöт ÙтÚÚŪŞч

Prunc nou s-a

a

tat

Cel ne

cu

prins cu min tea

din

цтчс

ti

ne

ce

ea

сцфЁччттЛ°ттÚūşтΩччссцттч

ce

ц

mun

eşti

cu

to

tul

ră pri

ha

т

Ńii

т

тĦсØŪŞф№чссЛ

cu ho

tar

Ce

la

ce

su

flă

Cel ce

a

pus

du

тч ÙЌсс

ri

le

vân

tu

lui

le

ччссЁöт

т

şi

mul

Ńi

mea ste

le lor

тЛöттчöтчñ

şi

ro

ua

le

nu mă

ră.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ri

le

ц

şi

тÚŪΩΩŞ

schim bă

Cântarea a 6-a

ŪŞчΩтсхЁâт

чØт‹ссöтт

ц Ù

тÚчцтЦÙЄ

Ru

ciu

nea mea voi văr

sa că tre Dom nul

şi

Lui voi spu ne

ссöттÚтÚŧŞŞсжчΩö

т

тÚчсс öт

scâr

be

le

me le

s-a

um plut de

ne

voi su

тссØŬŠтсс

fle

tul

meu

şi

vi

a

ч т

т ЛöттчöтчØŪŞЂ

Ńa

mea de iad

s-a

a

pro pi

at

ci

ччöттчсссØŧŃŞ чö

ca

I

o

na

łi

e

rog

din

тссöт

ΩтЛöттЦт чØØ

т

stri

ciu ne Dum ne

ze

u

le scoa

te

mă.”

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

тΩсхЁâтчØт‹ссчттçсчтÚччцт

Pă

zin

du mă

şi

tin

du te-mpre

ju

rul meu

a

le

dra ci

ЄссöттÚтÚÚŧŞсжчΩттччсчхчØŬŠфсс

lor

por

niri în toar ce

şi

li

ri

le

u

te

nu

în

ce

12

сöттЛöттчöтчØŪŞчЂ

ta

zi

to rul meu

pu

ru rea

de

par

ччöттчсссØØŧŃŞ

te

de

la

mi

ne

le

duci

тсцтчтттΩЛö

т

тчöтчØ

pe

ti

ne

cald

fo lo

si

tor te-am a

go

ni

sit.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

тΩсхЁâтчØт‹ссöт

Mir scump

tu

eşti şi

cu

bu nă

т

цÙ

тÚцтччØЄс

mi reas mă nu te

scâr

bi

de

a

сччöттÚтÚÚŧŞсжчΩт

тÚчч цтсчхчØŬŠф

mea

în

ti

nă ciu ne

nă-n sfâr şit

nu

ple

ca

de

la

mi

ne

ci

сссö

т

т ЛöттчöтчØŪŞчЂ

zi

tor să-mi fii

pu ruri ne

de păr

tat

nu

ччöттчс

se

în

ti nea

soa

ссØØŧŃŞчтсцтчтттΩЛö

ттчöтчØ

re

le

când pe ste

lo curi

în

ti

na

te

tre

ce

lu

mi

na

sa.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

тΩсхЁâтчØч

Pe

ce

la

ce

a

тссöттцÙтÚцтчЄс

co

pe

ri

t-a cu

a

pe

ce

le

mai

de

dea

сччöттÚтÚÚŧŞсжчΩöттчччссчØŬŠфс

su

pra

a

le

Sa

le

tu

roa

gă-L fo

lo

si

ссöттчтссöтç сØŪŞЂ

ru

ias

că har

a

сØØŧŃŞтсц

ma

cu

Ńin

iz

vo

la

crimi

ca

тттΩМöт

т

du se, să

va

dă pe

ч ö

тчØ

Dum ne

zeu

to

rul

meu

să-mi dă

чöттчсс

prin a

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

ce

lea

i

ni

ЄЂчцтччöтссчсöĥттò

Pre

ti

ne

în

ge

rul meu pă

zi

tor

te

la

ud.

ŪŞŪŞŪŞŪŞ

13

чöΩтсхЛâтÚф

Ne tru

pe

şte ca

ссцтсччттçсч

cel

ce

eşti cu

rat

şi

ră ma

te

ri

тÚттссчöт ÙттÚÚŧŞсжчΩт

e

stai

î

na

in

tea

Ce lui