Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj–Napoca

Facultatea Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


Anul universitar 2010-2011
Anul II, Semestrul IV

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE CURS, SEMINAR, LUCRARE


PRACTICĂ SAU LABORATOR

Titlul disciplinei: JOCUL DIDACTIC – teorie şi aplicaţii


Codul: PED 2424
Numărul de credite: 4
Locul de desfăşurare: Amfiteatrul D. Todoran, parter, clădirea „Pedagogica”, str.
Sindicatelor nr. 7, Cluj-Napoca
Programarea în orar a activităţilor:
Curs – 2 h/săptămână marţi, 10 – 12
Seminar – 1 h/săptămână miercuri 14 – 15

II. Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator
Titularul disciplinei:
Nume, titlul ştiinţific: lect. univ. dr. Răduţ-Taciu Ramona
Informaţii de contact (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
radut_taciu_r@yahoo.com, 0745378735
Ore de audienţă: joi, 12 – 14

III. DESCRIEREA DISCIPLINEI:


Disciplina îşi propune să evidenţieze diversitatea analitică a fenomenului ludic în
context educaţional şi să argumenteze necesitatea interpretării jocurilor didactice ca
dimensiune particulară a realităţii educaţionale, cu focalizare expresă pe realitatea
procesului de învăţământ.
În prezent, marea majoritate a specialiştilor acceptă că jocul reprezintă mai mult
decât o simplă particularitate a copilăriei, generând din punct de vedere pedagogic o
componentă aparte a sistemului ştiinţelor educaţiei.

Obiectivele disciplinei:
 să definească jocul, să identifice şi să recunoască o serie de teorii explicative
referitoare la geneza, natura şi funcţiile jocului
 să analizeze comparativ funcţiile jocului; să identifice particularităţile jocului
didactic pe nivele de vârstă şi şcolaritate
 să proiecteze un set de jocuri didactice.
Conţinutul disciplinei:
Constituită ca dimensiune particulară în cadrul ştiinţelor educaţiei, pedagogia
jocului nu este o cucerire a ultimelor decenii, ci o revalorizare a domeniului ludic care a
existat dintotdeauna.
Începând cu secolul al XIX-lea, s-au conturat două categorii de interpretări ale
jocului, respectiv cele biologizante şi cele psihosociologice. De la o teorie la alta, este de
sesizat evoluţia concepţiilor referitoare la domeniul ludic.
Ca metodă de predare-învăţare, jocul valorifică la nivelul procesului instructiv-
educativ finalităţile adaptative de tip recreativ, proprii activităţii umane, în general, în
anumite momente ale evoluţiei sale ontogenetice, în mod special. Această metodă
dinamizează activitatea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice, într-un mod extrem
de variat.

IV. Bibliografia obligatorie: lucrările pot fi consultate la sediul Bibliotecii Central


Universitare, biblioteca de Psihologie- Pedagogie

- Dănilă, I., (2000), Pedagogia ludens – o alternativă educaţională, în "Studii şi


cercetări ştiinţifice", Univ. Bacău, DPPD, seria Ştiinţe socio-umane (Psihologie-
Pedagogie-Metodică), nr. 3, p. 32-36
- Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca
- Pavelescu, M., Zimbru, R., (2000), Implicaţiile ludicului în promovarea inteligenţelor
multiple, în "Studii şi cercetări ştiinţifice, Univ. Bacău, DPPD, seria Ştiinţe socio-
umane (Psihologie-Pedagogie-Metodică), nr. 3, p. 69-72
- Răduţ-Taciu, R., (coord.), Câmpean, A., Vancea, G., Iacob., D.V., Răduţ-Taciu, I.,
(2004), Pedagogia jocului de la teorie la aplicaţii, col. “Ştiinţele Educaţiei”, nr. 7, Ed.
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
- Răduţ-Taciu, R., Exigenţele jocului de arbitraj utilizat la şcolarii mici, în Chiş, V.,
Bocoş, M.D., Stan, C. N., Albulescu, I., (coord.), „Educaţia 21”, nr. 1, 2004, Ed. Casa
Cărţii de Ştiinţă, col. Ştiinţele Educaţiei, 2005, p. 220 – 228
- Răduţ-Taciu, R., Nica, H., Muncaci M.L., (2008), Zi de sărbătoare în vers, cânt,
culoare, Auxiliar didactic pentru preşcolari, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
- Răduţ-Taciu, R., Muncaci, M.L., Nica, H., (2009), Zi de sărbătoare de la mic la mare,
(Auxiliar didactic pentru preşcolari (nivel II), Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
- Popescu, R., (1990), Realizarea obiectivelor instructiv-educative prin jocul didactic,
în Rev. de Pedagogie, nr. 10, p. 66-69
- www.pedagogia.it
V. MATERIALE FOLOSITE ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAŢIONAL
SPECIFIC DISCIPLINEI:

- retroproiector
- folii retroproiector
- laptop
- videoproiector
Notă: materialele sunt asigurate de către facultate.
- seturi de jocuri didactice – elaborate de titular
- seturi de jocuri didactice – elaborate de cursanţi.

VI. PLANIFICAREA/CALENDARUL ÎNTÂLNIRILOR ŞI A


VERIFICĂRILOR/EXAMINĂRILOR INTERMEDIARE:
CURS 1. TEORII EXPLICATIVE PRIVIND GENEZA, NATURA ŞI FUNCŢIILE
JOCULUI
Concepte cheie: teorii despre joc, teorii biologizante, teorii psihosociologice
SEMINAR 1: Analizaţi comparativ a teoriilor ludice.
• Bibliografie
• Cristea, S., (1998), Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti
• Dworetzki, J.P., (1990), Introduction to child development, McGraw-Hill Book
Company, New-York
• Elkonin, D.B., (1980), Psihologia jocului, (trad.), EDP, Bucureşti
• www.pedagogia.it

CURS 2. TAXONOMII SPECIFICE DOMENIULUI LUDIC


Concepte cheie: taxonomia A. Bacus, taxonomie lui Partner, taxonomia lui Sylva
SEMINAR 2: Plasarea anumitor jocuri în anumite taxonomii.
• Bibliografie
• Dumitru, V.G., (1995), Probleme şi jocuri distractive pentru copii
• Dworetzki, J.P., (1990), Introduction to child development, McGraw-Hill Book
Company, New-York

CURS 3. REPERE GENETICE DE ABORDARE A JOCULUI LA COPII


SEMINAR 3: Jocurile preşcolarilor din grupa pregătitoare
Jocuri didactice specifice clasei I
• Bibliografie
• Anucuţa, L., Anucuţa, P., (1997), Jocurile de creativitate, Ed. Excelsior,
Timişoara
• Bacus, A., (1998), (trad.), Jocuri pentru copiii de la o zi la 6 ani, Ed. Teora,
Bucureşti
• Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F., (1993), Activităţile de joc şi recreativ-
distractive, EDP, Bucureşti

CURS 4. JOCUL ÎN CADRUL FUNCŢIEI SEMIOTICE


SEMINAR 4: Funcţia informativă şi formativă a jocului
• Bibliografie
• Dworetzki, J.P., (1990), Introduction to child development, McGraw-Hill Book
Company, New-York
• ***, (1995), Educaţia timpurie a copiilor în vârstă de 0-7 ani, (Ghid), MÎ, MS,
UNICEF, Ed. Alternative, Bucureşti
• Kessel, F., Goncu, A., (1984), Analyzing Children's Play Dialogues, Jossey-Bass
Inc., San-Francisco
• Ozunu, D., (199?), Pedagogia preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis, Cluj-Napoca

CURS 5. JOCUL CA ÎNVĂŢARE SEMIDIRIJATĂ. SEMNIFICAŢIE ŞI ROL


SEMINAR 5: Jocul – metodă activă de predare - învăţare
• Bibliografie
• Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F., (1993), Activităţile de joc şi recreativ-
distractive, EDP, Bucureşti
• Glava, A., Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca
• Şchiopu, U., (1970), Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, EDP,
Bucureşti
• Şchiopu, U., Verza, E., (1976), Psihologia jocului, EDP, Bucureşti
• Zapletal, M., (1980), Mică enciclopedie a jocurilor, Ed. Sport-Turism, Bucureşti

CURS 6. CARACTERISTICI ŞI FUNCŢII ALE DIFERITELOR TIPURI DE


JOCURI LA VÂRSTA ANTEPREŞCOLARĂ ŞI PREŞCOLARĂ
Concepte cheie: jocul de creaţie, jocul cu reguli, clasificarea jocurilor didactice la
preşcolari
SEMINAR 6: Jocurile antepreşcolarilor
Jocurile preşcolarilor
• Bibliografie
• Barbu, H., Popescu, E., Şerban, F., (1993), Activităţile de joc şi recreativ-
distractive, EDP, Bucureşti
• Codreanu, E., (1997), Să gândim împreună (pentru copii de 6-7 ani), Ed.
Polirom, Iaşi
• Dumitru, V.G., (1995), Probleme şi jocuri distractive pentru copii
• Dworetzki, J.P., (1990), Introduction to child development, McGraw-Hill Book
Company, New-York
• ***, (1995), Educaţia timpurie a copiilor în vârstă de 0-7 ani, (Ghid), MÎ, MS,
UNICEF, Ed. Alternative, Bucureşti

CURS 7. PARTICULARITĂŢI ALE JOCULUI DIDACTIC LA NIVEL


PREŞCOLAR, ÎN CICLUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
SEMINAR 7: Proiectarea jocurile didactice în grădiniţa de copii
Proiectarea jocurilor didactice pentru clasele I – IV
Completarea curriculum-ului gimnazial prin jocuri
didactice
• Bibliografie
• Codreanu, E., (1997), Să gândim împreună (pentru copii de 6-7 ani), Ed. Polirom,
Iaşi
• Dumitru, V.G., (1995), Probleme şi jocuri distractive pentru copii
• ***, (1995), Educaţia timpurie a copiilor în vârstă de 0-7 ani, (Ghid), MÎ, MS,
UNICEF, Ed. Alternative, Bucureşti
• Lovinescu, A.V., (1979), Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari, EDP, Bucureşti
• Moyles, J.R., (1989), Just Playing? The role and status of play in early chilhood
education, Open University Press, Philapdelphia

CURS 8. JOCURI DE CREATIVITATE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI


SEMINAR 8: Proiectarea jocurile de creativitate
Bibliografie
• Lovinescu, A.V., (1979), Jocuri-exerciţiu pentru preşcolari, EDP, Bucureşti
• Ozunu, D., (199?), Pedagogia preşcolară şi a jocului, Ed. Genesis, Cluj-Napoca
• Vâscu, T., Pintilie, E., (1994), Jocuri didactice pentru însuşirea corectă a limbii
române de către preşcolari, EDP, Bucureşti

CURS 9. PSIHOPEDAGOGIA ŞI METODOLOGIA JOCULUI DIDACTIC CA


ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE MODERNE
SEMINAR 9: Nevoi şi perspective ludice în domeniul educaţional

Bibliografie
• Bennet, S., Bennet, R., (1998), (trad.), Închide televizorul, Ed.
Hiparion&Alexandra
• Dumitru, V.G., (1995), Probleme şi jocuri distractive pentru copii
• Suhomlinschi, V., (1968), Lumea spirituală a şcolarului, EDP, Bucureşti

CURS 10. MODALITĂŢI DE RECUPERARE A DIMENSIUNII LUDICE A


FENOMENULUI EDUCAŢIONAL
SEMINAR 10: Spaţiul ludic şi lumea obiectivităţii la nivel educaţional

Bibliografie
• Pavelescu, M., Zimbru, R., (2000), Implicaţiile ludicului în promovarea
inteligenţelor multiple, în "Studii şi cercetări ştiinţifice, Univ. Bacău, DPPD, seria
Ştiinţe socio-umane (Psihologie-Pedagogie-Metodică), nr. 3, p. 69-72
• Verza, E., (1978), Omul, jocul şi distracţia, EŞE, Bucureşti
VII. MODUL DE EVALUARE:
- Evaluarea continuă, pe parcurs, a activităţii, a participării active la discuţii şi
dezbateri şi evaluarea Portofoliului studenţilor (prin note, de la 10 la 1), proiect care
condiţionează prezentarea la evaluarea finală (pondere de 25 % în nota finală)
Portofoliul cuprinde:
- un eseu pe o temă - la alegerea studenţilor
- 3 proiecte de activitate didactică fundamentate pe utilizarea jocului
- analiză a critică a 2 jocuri didactice
- elaborarea resurselor necesare pentru conceperea a cel puţin un joc
didactic
- evaluare finală prin examen scris, organizat la finele semestrului, cu o pondere de
75% în nota finală

Notă: Pentru fiecare lucrare, studenţilor sunt obligaţi să citească notiţele de la curs
şi sursele bibliografice indicate de cadrul didactic.

VIII. DETALII ORGANIZATORICE, GESTIONAREA SITUAŢIILOR


EXCEPŢIONALE:
- Prezenţa la activităţi: prezenţa este obligatorie la seminarii.
- Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut, se va recupera
la o dată ulterioară, fixată în acord cu studenţii.
- Copierea se sancţionează cu excluderea de la examinare şi notarea cu nota 1 (unu).
- Studenţii au dreptul să depună contestaţii în maximum 48 de ore de la comunicarea
notelor, la secretariatul facultăţii. Nota finală la disciplina respectivă este cea obţinută în
urma contestaţiei.

IX. BIBLIOGRAFIA OPŢIONALĂ: lucrările pot fi consultate la sediul Bibliotecii


Central Universitare, biblioteca de Psihologie- Pedagogie

- Dworetzki, J.P., (1990), Introduction to child development, McGraw-Hill Book


Company, New-York
- Moyles, J.R., (1989), Just Playing? The role and status of play in early chilhood
education, Open University Press, Philapdelphia
- Siek-Piskozub, T. (1997), (trad.), Jocuri şi activităţi distractive în învăţarea limbilor
străine, Ed. Polirom, Iaşi
- Vâscu, T., Pintilie, E., (1994), Jocuri didactice pentru însuşirea corectă a limbii
române de către preşcolari, EDP, Bucureşti

Lect. univ. dr. Ramona Răduţ