Sunteți pe pagina 1din 10

OLIMPIADA DE BIOLOGIE

FAZA LOCALĂ - CLASA A IX-A


03 Februarie 2018

ALEGERE SIMPLĂ:
La următorii itemi, este corectă o singură variantă de răspuns:
1. Sinteza de polizaharide este realizată de:
A. dictiozomi
B. membrana plasmatică
C. mitocondrii
D. peretele celular
2. A doua etapă a respiraţiei celulare:
A. are loc în hialoplasmă
B. se finalizează cu formarea a două molecule de ATP
C. are loc în lipsa oxigenului
D. presupune degradarea enzimatică a moleculelor de acid piruvic până la CO2 şi H2O
3. Raportul de segregare genotipica în monohibridare este:
A. 9:3:3:1
B. 1:2:1 în cazul dominanţei complete
C. 3:1 în cazul dominanţei complete
D. 2:1 în cazul semidominanţei
4. Genele letale:
A. sunt gene care în stare homozigotă determină moartea individului
B. determină caractere superioare individului
C. determină un fenotip intermediar la descendenţii heterozigoţi
D. sunt întâlnite la şoareci cu blana cenuşie
5. Unul din principiile teoriei celulare afirmă că :
A. citologia este ramura biologiei care studiază celulele
B. celula reprezintă unitatea structurală si functională a lumii vii
C. celulele au trei constituenţi principali
D. celulele se clasifică în procariote şi eucariote.
6. Sunt polizaharide:
A. celuloza şi cheratina
B. lignina şi clorofila
C. chitina şi glucoza
D. mureina şi celuloza.
7. Organite lipsite de membrană sunt:
A. lizozomi
B. plastidele
C. vacuolele
D. ribozomii
1
8. Centrozomul:
A. este delimitat de o membrană simplă
B. are rol în formarea fusului de diviziune
C. este alcătuit din doi nucleoli
D. se formează la sfârşitul profazei
9. Grupa de sange AB:
A. este rezultatul interacţiunii a două gene recesive
B. este rezultatul fenomenului heterozis
C. apare datorită fenomenului de dominanţă incompletă
D. este o grupa de sange heterozigotă
10. În urma încrucisării unei plante de mazare cu bob neted şi galben, caractere
dominante, organism dublu homozigot, cu o altă plantă de mazare cu bob zbârcit şi
verde - caractere recesive se obţin în F2:
A. 9/12 plante cu bob neted şi galben
B. 3/12 plante cu bob zbarcit şi galben
C. 4/16 plante cu bob verde
D. 9/16 plante cu bob galben
11. Proteinele:
A. au îndeosebi rol energetic;
B. sunt formate din 12 aminoacizi;
C. formează citoscheletul tuturor celulelor;
D. sunt componenta funcţională a membranei plasmatice.
12. Comparativ cu celulele eucariote, celulele procariote au:
A. metabolismul mai puţin intens;
B. valoare ridicată a raportului suprafaţă-volum;
C. curenţi citoplasmatici slabi;
D. interval mai mic între două mitoze succesive.
13. Ribozomii:
A. au la periferie o membrană simplă
B. sunt alcătuiţi din ADN şi enzime
C. au rol în digestia intracelulară
D. sunt structuri ribonucleoproteinice
14. Identificaţi afirmaţia corectă:
A. difuzia se realizează pe seama energiei celulei
B. difuzia este facilitată de scăderea temperaturii şi dimensiunile mici ale moleculelor
C. într-o soluţie hipertonică celula pierde apă prin difuzie
D. într-o soluţie hipotonică apa difuzează din celulă
15. Nu este o abatere de la legile mendeliene ale eredităţii :
A. semidominanţa
B. dominanţa incompletă
C. codominanţa
D. dominanţa completă
16. Conform legilor mendeliene ale eredităţii:
A. hibrizii din F1 sunt homozigoti;
2
B. gameţii sunt puri din punct de vedere genetic
C. hibridarea este un proces de autofecundare;
D. hibrizii din F1 sunt 50% heterozigoti.
17. Mezozomii procariotelor:
A. au rol în respiraţie;
B. sunt invaginări ale membranei plasmatice sub formă de lamele;
C. au rol în fotosinteză;
D. sunt structuri obligatorii ale peretelui celular.
18. Acizii nucleici conţin:
A. unităţi structurale numite polinucleotide;
B. baze azotate pirimidinice: adenina şi citozina;
C. informaţia genetică sub o formă codificată biochimic;
D. baze azotate purinice: timina şi guanina.
19. Este etapă a diviziunii mitotice:
A. metafaza
B. interfaza
C. profaza I
D. anafaza II
20. Enzime hidrolitice conţin:
A. ribozomii
B. vacuolele
C. centrozomii
D. lizozomii
21. Catârul nu se deosebeste de bardou prin:
A. talie
B. culoare
C. număr de cromozomi
D. putere de tracţiune
22. Segregarea de tip Zea:
A. a fost descoperită de către Carl Correns
B. s-a evidenţiat în determinismul culorii florilor de albastriţă
C. permite manifestarea fenomenului de heterozis
D. apare în cazul epistasis-ului
23. Bacteria Escherichia coli şi drojdia de bere-Saccharomyces cerevisiae prezintă:
A. amitoză prin clivare;
B. sinteză proteică la nivelul ribozomilor;
C. o singură moleculă de ADN bicatenar nuclear;
D. perete celular la interiorul membranei celulare.
24. Cromozomii:
A. formează două seturi omoloage în celulele somatice;
B. au două cromatide diferite din punct de vedere biochimic şi genetic;
C. numărul lor reprezintă o caracteristică a individului;
D. sunt vizibili numai sub formă condensată în timpul interfazei ciclului celular.

3
25. Profaza mitotică se caracterizează prin:
A. formarea membranei nucleare
B. despărţirea cromatidelor cromozomilor
C. dezorganizarea fusului de diviziune
D. individualizarea cromozomilor
26. Cloroplastele sunt alcătuite din:
A. vezicule sferice cu enzime hidrolitice
B. grane cu pigmenţi asimilatori
C. vezicule aplatizate cu rol secretor
D. înveliş (membrană simplă)
27. Cânepa de toamna:
A. este reprezentată numai prin indivizi femeli
B. formează numai inflorescenţe mascule
C. se maturează mai timpuriu
D. formează atât inflorescenţe femele cât şi mascule
28.Segregarea genotipică în cazul încrucişării între două organisme Bb şi bb este de:
A. 2:1
B. 2:0
C. 1:1
D. 3:1
29. Alegeţi afirmaţia incorectă privind celula procariotă:
A. nu prezintă niciun fel de organite celulare
B. prezintă mezozom cu rol în respiraţia celulară
C. celula reprezintă sediul tuturor proceselor vitale
D. genomul bacterian este în contact direct şi permanent cu citoplasma.
30. Cariotipul eucariotelor:
A. cuprinde două perechi de cromozomi ai sexului
B. conține cromozomi identici la ambele sexe ale fiecărei specii, numiți autosomi
C. constituie reprezentarea schematică a cromozomilor unei specii, pe bază de măsurători
D. la musculița de oțet include cromozomi uriași prezenți în toate celulele corpului.

ALEGERE GRUPATĂ:
La următorii itemi răspundeţi cu:
A – dacă variantele 1,2,3 sunt corecte;
B – dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte;
C – dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte;
D – dacă varianta 4 este corectă;
E – dacă toate variantele sunt corecte sau toate false.

31. Cromozomii sunt bicromatidici în:


1. profază
2. anafază II
3. telofaza I
4. anafaza
4
32. Peretele celular secundar:
1. apare pe faţa internă a peretelui celular primar
2. este situat deasupra membranei plasmatice
3. este rezultatul activităţii metabolismului celular
4. emite plasmodesme către celulele învecinate
33. Cromozomii politeni:
1. sunt vizibili în interfaza
2. rezultă în urma unor diviziuni repetate ale cromatidelor
3. au fost observaţi la musculița de oțet
4. numarul benzilor din regiunea 16A influenţeaza forma ochiului la Drosophyla
melanogaster
34. Semidominanța a putut fi observată la determinismul culorii florilor de la:
1. Mirabilis jalapa
2. Antirrhinum majus
3. gura leului
4. Zea mays
35. O categorie specială de proteine o constituie enzimele, acestea:
1. determină viteza, direcţia şi succesiunea reacţiilor chimice din celulele vii
2. acţionează numai asupra unei anumite substanţe numită biocatalizator
3. intervin în fagocitoză
4. acţionează asupra oricărui substrat.
36. Celula procariotă:
1. este unitatea de structură şi de funcţie a bacteriilor
2. prezintă în citoplasmă un nucleoid
3. conţine numeroşi ribozomi mici
4. conţine obligatoriu plastide.
37. Nucleul eucariot spre deosebire de nucleoidul procariot:
1. conţine 1-2 centrioli
2. se dezorganizează în timpul diviziunii
3. îşi dublează cantitatea de material genetic în G1
4. conţine fibra de cromatină organizată în nucleosomi
38. Autofagia:
1. este realizată de către lizozomi
2. presupune degradarea enzimatică a unor substanţe aduse de la exteriorul celulei
3. este un proces prin care are loc degradarea enzimatică a unor substanţe proprii (celulare)
4. constă în sinteza de substanţe organice
39. Polialelia este un fenomen caracteristic determinismului genetic al:
1. culorii penajului la gainile de Andaluzia
2. culorii blanii iepurilor
3. culorii bobului de mazare
4. grupelor sangvine la om
40. Recombinarea genetica nereciproca apare la :
1. specii din genul Neurospora
2. specii din genul Saccharomyces
5
3. specii din genul Aspergillus
4. la unele ciuperci superioare
41. La eucariote, replicarea ADN-ului are loc:
1. în perioada S a interfazei dintre cele două etape ale meiozei;
2. sub influenţa enzimelor ADN-polimeraze;
3. de-a lungul perioadelor G1 şi G2 ale interfazei mitotice;
4. în perioada de sinteză a interchinezei ciclului celular.
42. Colesterolul:
1. este o proteină hidrofilă;
2. face parte din categoria trigliceridelor;
3. se depozitează în celulele dermice;
4. reduce fluiditatea prin membrană.
43. Despre molecule din organismele vii se poate spune că:
1. interacţionează între ele;
2. sunt vii;
3. stau la baza manifestării vieţii;
4. formează atomi.
44. Membrana celulară:
1. are un pol hidrofil şi un pol hidrofob
2. este impermeabilă pentru moleculele de apă
3. este un mediu bogat în apă
4. este compusă din fosfolipide şi proteine
45. Heterozomii:
1. la tipul Drosophila, la mascul, sunt identici
2. la tipul Abraxas cromozomul W este mai mic şi contine putine gene
3. la tipul Abraxas, la femela, sunt identici
4. la tipul Protenor lipseste cromozomul Y
46. Bandarea cromozomilor:
1. implica metode speciale de colorare
2. pe cromozomi apar benzi longitudinale
3. a permis realizarea hărţilor cromozomale
4. absenţa unei benzi nu determină afectarea unui anumit caracter
47. Cromozomii:
1. sunt structuri genetice temporare invizibile la microscop
2. sunt alcătuiţi din braţe egale (cromozom submetacentric)
3. se despart în cromatidele componente la sfârşitul telofazei
4. ating maximum de condensare în metafază
48. Substanţele minerale:
1. impregnează unele membrane;
2. se pot găsi în sucul vacuolar;
3. polarizează membranele celulare;
4. formează canalele ionice.
49. Cromatina interfazică:
1. are aspectul unui şirag de mărgele;
6
2. se vizualizează uşor la microscopul optic;
3. este un cromozom despiralizat;
4. este alcătuit din ARN şi proteine.
50. Crossing-over-ul:
1. are loc în profaza I meiotică
2. este un tip de recombinare genetică intercromozomală
3. presupune schimb reciproc de gene între cromozomii omologi
4. determină creşterea uniformităţii descendenţilor
51. Un organism cu perechile de gene AaBBCc:
1. este triplu heterozigot
2. formeaza 6 tipuri de gameti
3. nu poate prezenta heterozis
4. manifesta in fenotip doar caractere dominante
52. Alegeţi asocierile corecte dintre următoarele noţiuni:
1. enzime hidrolitice – vacuole
2. enzime oxidoreducătoare – mitocondrii
3. pigmenţi carotenoizi – lizozomi
4. pigmenţi asimilatori – cloroplaste
53. Glicocalixul:
1. asigură o atașare bună la substrat a celulei procariote;
2. conferă rezistență la apărarea imună a gazdei;
3. asigura protecţie chimică şi mecanică;
4. se formează din capsulă și mucusul polizaharidic ce învelește celula.
54. Diviziunea directă:
1. este întâlnită la toate celulele eucariote;
2. la unele alge verzi are loc prin fragmentare;
3. se caracterizează prin dezorganizarea membranei nucleare;
4. începe cu replicarea cromozomului bacterian.
55. Interfaza:
1. este o perioadă de repaus celular
2. este perioada dintre două diviziuni succesive
3. se caracterizează prin reducerea numărului de cromozomi
4. presupune existenţa unor procese intense de sinteză
56. Mazarea a fost aleasa de Mendel deoarece prezintă urmatoarele avantaje:
1. se reproduce prin autogamie
2. se reproduce prin polenizare artificiala incrucisata
3. se reproduce prin autopolenizare
4. produce multe seminţe
57. Ereditatea :
1. se manifestă prin transmiterea caracterelor ereditare de la ascendenţi la descendenţi
2. baza materială a eredităţii este reprezentată de acizii nucleici
3. este studiată de ramura biologiei numită genetică
4. este capacitatea organismelor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei

7
58. Vocea umană:
1. are un determinism de tip semidominanţă
2. başii şi tenorii sunt heterozigoţi
3. altistele şi sopranele sunt homozigote
4. baritonii şi mezzosopranele sunt homozigoţi
59. Molecula de ARN nu se caracterizează prin:
1. ARNm copiază mesajul genetic din ADN
2. nucleotidele sale conțin timină și riboză
3. intervine în procesul de sinteză a proteinelor
4. are o structură bicatenară
60. La procariote:
1. citoplasma acumulează diferiți produși de metabolism
2. incluziunile sunt izolate de membrane continue
3. flagelii sunt lipsiți de microtubuli
4. există un singur cromozom circular puternic condensat.

PROBLEME:
La următorii itemi, este corectă o singură variantă de răspuns.

61. O moleculă de ADN conţine 3000 nucleotide din care 650 au ca bază azotată
timina.
Stabiliţi numărul nucleotidelor care conţin citozină, precum şi numărul legăturilor
duble, respectiv triple dintre nucleotide.
A. 850 nucleotide cu citozină; 650 legături duble; 850 legături triple;
B. 750 nucleotide cu citozină; 650 legături duble; 850 legături triple;
C. 850 nucleotide cu citozină; 1300 legături duble; 1700 legături triple;  
D. 650 nucleotide cu citozină; 850 legături duble; 650 legături triple.
62. O specie care prezintă 39 de perechi de cromozomi în celulele somatice are:
A. 78 de autosomi în celulele 2n;
B. 39 de autosomi în celulele haploide;
C. un heterosom în gameți;
D. 37 perechi de heterosomi în celulele diploide.
63. Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi
durează 60 de minute şi că interfaza este de 10 ore, stabiliţi următoarele: în cât timp se
produc 32 celule fiice pornind de la celula mamă cu 2n = 46 de cromozomi; numărul
total de cromatide din cele 32 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni
mitotice:
A. 35 ore; 2944 cromatide
B. 45 ore; 2944 cromatide
C. 40 ore, 1472 cromatide
D. 45 ore, 1472 cromatide
64. Un parameci are 800 de cili. Stabiliţi numărul total de microtubuli din toţi aceşti cili.
A. 14400
B. 16000
8
C. 17600
D. 21600
65. O celulă se divide meiotic şi rezultă gameţi cu n = 15 cromozomi. Stabiliţi răspunsul
corect referitor la numărul de cromozomi din celula mamă aflată în anafaza I precum şi
tipurile de cromozomi din această celulă şi din gameţii în momentul formării lor.
A. celula mamă în anafaza I are 2n = 30 cromozomi monocromatidici; gameţii au
cromozomi bicromatidici
B. celula mamă în anafaza I are 2n= 60 cromozomi bicromatidici, gameţii au cromozomi
monocromatidici
C. celula mamă în anafaza I are 2n= 15 cromozomi monocromatidici; gameţii au cromozomi
monocromatidici
D. celula mamă în anafaza I are 2n= 30 cromozomi bicromatidici; gameţii au cromozomi
monocromatidici
66. Se incruciseaza doua musculite de otet: o femela cu corpul gri şi ochi roşii cu un
mascul cu corpul negru şi ochi albi şi se obţin, în prima generaţie, musculiţe
heterozigote, cu corpul gri şi ochii roşii. Dacă se încrucişează o femela din F 1 cu un
mascul dublu mutant (cu corp negru şi ochi albi), iar la formarea gameţilor nu are loc
recombinarea intracromozomiala, in F2 se obţin:
A. musculiţe care segregă fenotipic în raport de 9:3:3:1
B. 50% musculiţe cu corp gri şi ochi roşii, 50% musculiţe cu corp negru şi ochi albi
C. 25% musculiţe normale, 25% musculiţe dublu mutante si 50% musculiţe recombinate
D. 41,5% musculiţe cu corp negru şi ochi albi, 41,5% musculiţe cu corp gri şi ochi roşii şi
17% musculiţe recombinate
67. Încrucişând două organisme cu genotipul AaBbCc x AaBbCc, în F1 se obţin
organisme aabbcc în proporţie de:
A. 1/16
B. 1/64
C. 1/36
D. 3/64
68. Calculaţi, pornind de la ritmul mediu de diviziune, câte celule bacteriene cuprinde o
colonie bacteriană dezvoltată dintr-o singură celulă, în condiţii favorabile, într-un
interval de 5 ore.
A. 25 bacterii
B. 220 bacterii
C. 215 bacterii
D. 210 bacterii
69. Într-o familie, mama are grupa sangvină B (III), tatăl grupa sangvină A (II), iar
bunicul matern si bunica paterna au grupa sanguine 0 (I). Stabiliţi probabilitatea (%)
ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină a tatalui, respectiv a mamei:
A. grupa sanguina A 50%, grupa sanguina B 50%
B. grupa sanguina A 50%, grupa sanguina B 25%
C. grupa sanguina A 25%, grupa sanguina B 50%
D. grupa sanguina A 25%, grupa sanguina B 25%

9
70. Cati pui albastri vor iesi din cele 32 de oua depuse in urma incrucisarii unui cocos
de Andaluzia cu o gaina de Andaluzia?
A. 16 pui
B. 32 pui
C. 8 pui
D. 24 pui

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp de lucru: 3 ore
Fiecare item alegere simplă şi alegere grupată se punctează cu câte 1p.
Fiecare item de tip problemă se punctează cu câte 3 p.
Oficiu: 10 p

MULT SUCCES!

10

S-ar putea să vă placă și