Sunteți pe pagina 1din 11

OLIMPIADA DE BIOLOGIE, FAZA LOCALĂ

CLASA a IX-a
02 februarie 2019

ALEGERE SIMPLĂ:
La următorii itemi, este corectă o singură variantă de răspuns:
1.Unitatea structurală și funcțională a organismelor vii este reprezentată de:
A. nucleu
B. citoplasmă
C. organite celulare
D. celulă
2. Următoarea variantă sunt incorectă;
A. genele letale reprezintă un tip de interacţiune între alele care în stare heterozigotă
determină moartea individului
B. în supradominanţă, în a doua generaţie, 50% din indivizi prezintă fenotip heterozis
C. în fenomenul de epistasis, în F2, descendenţii cu toate fenotipurile sunt în raport de 9:3:4
D. iepurele sălbatic poate avea 4 genotipuri posibile
3.Elementul fundamental în compoziția materiei vii este:
A. Oxigenul
B. Apa
C. Carbon
D. Hidrogenul
4.Stabilitatea termică a apei e determinată de:
A. faptul că este o moleculă apolară
B. cantitatea mare de energie necesară pentru a-i modifica temperatura
C. menținerea temperaturii variabile a celulelor
D. forța gravitațională
5. Alegeţi afirmaţia corectă:
A. primele explicaţii privind modul de transmitere a caracterelor ereditare au fost emise de
Thomas Morgan
B. legile eredităţii au fost publicate în anul 1900
C. Mendel a urmărit 7 caractere uşor de identificat şi care se exprimă în două forme
D. mazărea se poate reproduce numai prin polenizare directă
6.Unitațile structurale ale proteinelor sunt:
A. acizii grași
B. glucoza
C. aminoacizii
D. nucleotidele
7.Celula vegetală plasată în apă distilată:
A. își micșorează volumul
B. crește în volum
C. prezintă fenomenul de citoză
D. prezintă fenomenul de turgescență
8. Câţi gameţi diferiţi poate forma un organism cu genotipul AaBBCcDDEE?
A.4
B.16
C.32
D. 8.
9. Următoarea variantă sunt incorectă:
A. genele recesive se manifestă numai în stare homozigotă
B. genele dominante se manifestă în descendenţă numai în stare heterozigotă
C. cunoaşterea modului în care se produce segregarea genelor prin hibridare este aplicată în
obţinerea soiurilor de plante şi a raselor de animale
D. factorii ereditari mendelieni au primit ulterior numele de gene
10. În structura fibrei de cromatină:
A. ADN-ul este înconjurat de histone
B. proteinele histonice sunt înconjurate de ADN
C. nucleolii sunt conectați prin proteine
D. există unități repetitive numite cromozomi
11. Următoarea variantă sunt incorectă:
A. genotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari sau a genelor
B. dacă factorii ereditari pereche sunt identici, individul este pur din punct de vedere genetic –
heterozigot
C. raportul de segregare fenotipică în dihibridare, în a doua generaţie, este 9:3:3:1
D. fenotipul reprezintă totalitatea însuşirilor unui individ
12. Argumentele experimentale ale teoriei celulare sunt aduse de:
A. Schwann, Virchow și Dolland
B. R. Hook, Leeuwenhoeck și Schwann
C. R. Hook, Virchow și Schwann
D. Schleiden, Schwann și Virchow.
13. Glicocalixul bacteriilor:
A. este format din mureină
B. menține forma celulară
C. împreună cu mucusul formează capsula
D. asigură rezistența la apărarea imună a gazdei.
14. Citosolul:
A. conține 90% apă
B. este sediul unor procese metabolice
C. are citoschelet
D. toate variantele sunt corecte.
15. Flagelii celulelor procariote:
A. au membrană și nu au microtubuli
B. nu au microtubuli și înveliș membranar
C. sunt structuri complexe
D. sunt scurți și numeroși.
16. În țesuturile mamiferelor, interfaza durează:
A. 10 ore
B. între 12-24 ore
C. 48 ore
D. 72 ore.
17. Metafazele meiozei I și meiozei II se aseamănă prin:
A. poziția cromozomilor la începutul metafazei
B. numărul cromozomilor din placa ecuatorială
C. numărul de filamente ale fusului de diviziune
D. numărul de cromatide ale cromozomilor aflați în diviziune.
18. La sfârșitul etapei ecvaționale se formează:
A. 2 celule haploide
B. 2 celule somatice
C. 2 celule diploide
D. 4 celule haploide.
19. Cromozomii bicromatidici există:
A. G1 și profaza I
B. S și telofază
C. G2 și metafază II
D. G0 și anafază.
20. Alegeţi afirmaţia corectă:
A. ereditatea constituie proprietatea organismelor înrudite de a se deosebi între ele;
B. deosebirile dintre caracterele unui grup de indivizi înrudiţi se numesc variaţii
C. variabilitatea plantelor cultivate şi a animalelor domestice este mult mai mică decât cea a
plantelor spontane şi a animalelor sălbatice
D. variaţiile neereditare nu depind de condiţiile de mediu
21. Maltoza:
A. e forma sub care sunt transportate glucidele în corpul plantelor
B. este un polizaharid
C. provine din glucoză
D. este formată prin condensarea unui număr foarte mare de molecule
22. Majoritatea celulelor au dimensiuni microscopice datorită faptului că:
A. se autoreproduc
B. au o suprafață adecvată de schimb
C. sunt de două tipuri: procariote și eucariote
D. toate variantele sunt corecte.
23. În contracția musculară sunt implicate următoarele structuri:
A. neurofibrilele
B. miofibrilele
C. corpusculii NISSL
D. cilii
24. Alegeţi afirmaţia corectă:
A. polialelia este fenomenul prin care un caracter este determinat de mai puţin de două alele
B. iepurele albinos are un singur genotip.
C. la iepuri există două alele care determină culoarea blănii
D. iepurele chinchilla are fenotipul alb cu negru
25. Alegeţi afirmaţia corectă:
A. la planta Collinsia parviflora florile au aceeaşi culoare
B. epistasis este fenomenul prin care un caracter este determinat de mai mult de două alele
C. grupele sangvine umane sunt determinate de două alele ale unei gene
D. din combinarea genelor alele implicate în determinarea grupelor sangvine rezultă şase
genotipuri: trei homozigote şi trei heterozigote
26. Cele patru elemente chimice de bază din compoziția materiei vii sunt:
A. C, H, O, N
B. C, O, P , S
C. O, C, H, Na
D. N, O, Ca, H
27. Alegeţi afirmaţia corectă:
A. fiecare cromozom conţine mai puţine gene, iar acestea sunt dispuse linear în cromozomi
B. genele plasate în acelaşi cromozom se transmit înlănţuit
C. a treia teză a teoriei cromozomiale a eredităţii este teza schimbului echilibrat de gene între
cromozomi nepereche
D. datorită crossing-over-ului, scade variabilitatea genetică a descendenţilor
28. Următoarea variantă sunt incorectă:
A. numărul de chiasme poate fi cu atât mai mare cu cât lungimea cromatidelor este mai mare
B. genele sunt plasate în cromozomi în funcţie de frecvenţa recombinărilor
C. cea mai mare parte din ADN în celulele eucariote se află în cromozomi la nivelul nucleului
D. replicarea ADNmt şi ADNcp este dependentă de ADN nuclear.
29. Lizozomii:
A. conțin enzime digestive
B. asigură respirația celulară
C. au membrană dublă
D. sunt specifice celulei vegetale
30. Prin încrucişarea a doi indivizi care se deosebesc printr-o pereche de caractere, unul
heterozigot cu unul homozigot dominant, se obţin organisme:
A. homozigote dominante şi recesive
B. homozigote şi heterozigote
C. numai organisme heterozigote
D. cu caractere dominante şi recesive, în raport de 3:1.
ALEGERE GRUPATĂ:
La următorii itemi răspundeţi cu:
A – dacă variantele 1,2,3 sunt corecte;
B – dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte;
C – dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte;
D – dacă varianta 4 este corectă;
E – dacă toate variantele sunt corecte sau toate false.
31. Din cauza genelor letale:
1. apare un raport de segregare fenotipică, la descendenţii din F2 de 1:2:1
2. se nasc şoareci galbeni întotdeauna homozigoţi
3. apar plante de porumb cu clorofilă puţină, din care unele supravieţuiesc
4. la porumb, apar plantule albinotice care nu supravieţuiesc.
32. Găinile de Andaluzia cu penaj albastru sunt:
1. rezultatul fenomenului de dominanţă incompletă;
2. forme homozigote;
3. forme hibride;
4. rezultatul fenomenului de supradominanţă.
33. Mitoza e întâlnită la:
1. bacterii
2. celulele procariote
3. Escherichia coli
4. Paramoecium caudatum
34.Prin mitoză se formează:
1. celule cu aceeași cantitate de material genetic ca și celula mamă
2. celule haploide
3. celule diploide
4. nicio variantă nu este corectă
35. În urma încrucişării unui hibrid cu AaBbcc cu AabbCC rezultă:
1. 75% indivizi triplu-heterozigoţi
2. 25% indivizi dublu-heterozigoţi
3. 50% indivizi simplu-heterozigoţi
4. 25% indivizi dublu-homozigoţi
36. Cânepa de vară spre deosebire de cânepa de toamnă:
1. formează numai inflorescenţe femele
2. prezintă cromozomii sexului XY
3. se maturează sexual mai târziu
4. este reprezentată prin indivizi masculi.
37. În cadrul meiozei I:
1. se produce separarea cromozomilor perechi
2. se realizează recombinarea intracromozomală
3. cromozomii dintr-o pereche se orientează la întâmplare spre un pol sau altul
4. se formează patru celule fiice haploide
38.Leucoplastele pot fi întâlnite:
1. la nivelul frunzelor
2. la nivelul rădăcinilor
3. la nivelul tuberculilor
4. la nivelul semințelor
39.Ciclul celular:
1. cuprinde douӑ etape interdependente
2. este format din interfază și diviziunea propriu-zisӑ
3. implică creșterea celulei
4. cuprinde interfaza cu patru perioade
40. Recombinarea genetică intracromozonală reprezintă:
1. schimbarea reciprocă de fragmente între cromozomii pereche
2. combinarea prin rasucire între cromozomii de origine paternăși cei de origine maternă
3. fenomenul de crossing-over
4. dansul cromozomilor
41. Principiile fundamentale ale teoriei celulare sunt:
1. organismele vii sunt alcătuite din una sau mai multe celule
2. celula formează un tot unitar
3. celulele provin din alte celule vii prin diviziune
4. celula este un sistem închis.
42. Sunt proprietăți caracteristice celulei animale:
1. nu prezintă centrozom
2. nu conține plastide
3. are vacuole mari
4. are organite celulare comune și specifice.
43. În cazul interacţiunii alelice de tip semidominanţă:
1.indivizii heterozigoţi manifestă un caracter intermediar faţă de ale genitorilor homozigoţi;
2. în F2 raportul de segregare după fenotip este de trei dominant la unu recesiv;
3. indivizii homozigoţi apar în F2 în procent de 50%;
4. descendenţii heterozigoţi din F2 manifestă fenomenul de heterozis.
44. Natură chimică polizaharidică are:
1. plasmalema eucariotelor
2. peretele celular animal
3. membrana plasmatică vegetală
4. capsula unor procariote.
45. În cadrul determinismului de tip Abraxas:
1. femela are heterozomi diferiţi;
2. masculul este homogametic;
3. prin procese de fecundare vor rezulta în descendenţă 50% masculi şi 50% femele;
4. femela produce 50% ovule cu X şi 50% ovule cu Y.
46. Cromozomii:
1. materni și paterni au aceeași origine
2. omologi din fiecare pereche, se separă în meioză
3. paterni sunt dominanți în raport cu cei materni
4. heterozomii sunt numiți cromozomii sexului.
47. Elementele comune mitozei și meiozei sunt:
1. cromozomii monocromatidici de la sfârșitul diviziunii
2. numărul de cromozomi din celulele-fiice
3. fusul de diviziune
4. tetradele cromozomale din placa metafazică.
48. Identificați erorile privind ARN-ul:
1. ARN-m transportă aminoacizii liberi în ribozomi
2. ARN-r intră în structura ribozomilor
3. este bicatenar
4. conține ca glucid riboza.
49. Organismele de tipul NzGv:
1. sunt homozigote
2. sunt heterozigote
3. apar în monohibridare
4. apar în dihibridare.
50. Sunt abateri de la legile mendeliene ale eredității:
1. semidominanța
2. fenomenul heterozis
3. codominanța
4. dominanța completă.
51. Organitele celulare care nu conțin material genetic sunt:
1. aparatul Golgi
2. nucleul
3. lizozomii
4. mitocondriile
52. Au rol în fotosinteză:
1. rodoplastele
2. leucoplastele
3. feoplastele
4. amiloplastele.
53. Drosophila melanogaster a fost preferată în cercetările de genetică deoarece:
1. prezintă numeroase mutaţii;
2. larvele prezintă numai în glandele salivare cromozomi politeni;
3. se creşte uşor în laborator pe medii simple;
4. are numai opt grupe de linkage.
54. În cazul dihibridării:
1. raportul de segregare genotipic în F2 este de 9:3:3:1;
2. raportul de segregare fenotipic în F2 este de 1:2:1;
3. în generaţia a doua au apărut 9 posibilităţi de combinare între factorii ereditari;
4. fiecare pereche de factori ereditari segregă independent de alte perechi de factori
ereditari.
55. Procesele care se desfășoară în profaza mitozei sunt:
1. apariția nucleolilor
2. recombinarea intracromozonială
3. dezorganizarea cromozomilor
4. condensarea cromatinei
56. Moleculele organice:
1. întotdeauna conțin carbon și hidrogen
2. conțin numai legături covalente
3. multe au dimensiuni mari, cu un număr mare de atomi
4. de obicei, sunt asociate cu organismele vii.
57. Din încrucişarea a două plante de mazăre heterozigote, în F1:
1. 75% din plante vor fi cu bob neted şi 25% cu bob zbârcit;
2. 50% din plante vor fi cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit;
3. 25% din plante vor fi homozigote cu bob neted;
4. toate plantele vor avea bobul neted.
58. Meioza se deosebește de mitoză prin:
1. replicarea ADN-ului de doua ori înainte de diviziune
2. existența proceselor de recombinare cromozomală
3. formarea de celule diploide
4. formarea de celule haploide
59. Numărul de atomi de azot din structura adeninei este:
1. doi
2. trei
3. patru
4. cinci
60. Masculul de Drosophila melanogaster, spre deosebire de femelă:
1. prezintă peri în formă de pieptene
2. are capătul rostral dungat
3. are abdomen mai rotunjit
4. este mai mare.
PROBLEME:
La următorii itemi, este corectă o singură variantă de răspuns.

61. Într-o celulă sunt 40000 de ribozomi, 1300 mitocondrii, un aparat Golgi format din
25 dictiozomi, 35 de lizozomi, 1200 neurofibrile și 39 incluziuni ergastice. Stabiliți:
a. Numărul de structuri celulare cu membrane duble;
b. Numărul de organite celulare care conțin enzime hidrolitice;
c. Numărul de structuri celulare nedelimitate de membrane.
a b c
A 1300 1200 41000
B 1300 1331 40039
C 1301 1300 41239
D 1301 35 41239

62.Câți centromeri au cromozomii aflați în anafaza a 8 celule hepatice umane?


A. 736;
B. 920;
C. 1472;
D. 460

63.Ce structură genetică pot avea bunicii a doi copii cu grup sangvin 0I și păr blond?
A. obligatoriu genotip homozigot recesiv;
B. genotip heterozigot pentru ambele tipuri de gene;
C. bunicii materni – genotip dublu homozigot dominant;
D. toți patru bunicii trebuie să aibă acelasi genotip cu copiii lor.

64.Calculați numărul de cromozomi bicromatidici, de cromatide, de centrioli și de


microtubuli (pe care centriolii îl conțin) din toate celulele-fiice rezultate prin diviziunea
mitotică, succesivă, pornind de la o celulă somatică cu 2n=8 cromozomi, aflată la
sfârșitul profazei celei de-a cincea diviziuni.
Cromozomi Cromatide Centrioli Microtubuli
bicromatidici
A 256 512 128 3456
B 128 256 64 1728
C 128 256 32 864
D 256 512 128 1280

65. Într-un ecosistem acvatic trăiește o colonie de 50 de protozoare biflagelate. Câți


microtubuli conțin în total flagelii acestora?
A. 5400
B. 2000
C. 2700
D. 1000
66. Câte baze azotate de tip adenină se găsesc înt-o moleculă de ADN care conține 3000
de nucleotide, din care 600 conțin guanină?
A. 600
B. 900
C. 1200
D. 1800

67. Într-o celulă hepatică umană aflată în diviziune pot exista:


A. 92 cromozomi bicromatidici în telofază
B. 46 cromozomi bicromatidici în profază
C. 184 cromozomi monocromatidici în anafază
D. 46 perechi de cromozomi monocromatidici în metafază.

68. La iepuri, culoarea blănii este data de o pereche de gene (A – culoare neagră şi a –
culoare albă), iar lungimea urechilor de o altă pereche de gene (B – urechi lungi şi b –
urechi scurte). Se încrucişează doi indivizi heterozigoţi: o femelă neagră şi cu urechi
scurte, cu un mascul alb şi cu urechi lungi. Stabiliţi:
a) genotipurile celor doi genitori.
b) procentul descendenţilor cu blană neagră.
c) procentul descendenţilor cu urechi scurte
(In ambele cazuri se iau în considerare indivizii din F1).
A. AAbb şi aaBB; 100%; 0%;
B. AaBb şi AaBb; 75%; 75%;
C. Aabb şi aaBb; 75%; 75%;
D. Aabb şi aaBb; 50%; 50%.

69. Stabiliţi genotipurile parentale care au produs la mazăre următoarea descendenţă:


3/8 plante cu bob neted şi galben, 3/8 plante cu bob zbârcit şi galben, 1/8 plante cu bob
neted şi verde, 1/8 plante cu bob zbârcit şi verde:
A. Nzvv X zzGG
B. NNGG X vvzz
C. Nzvv X zzGv
D. NzGv X zzGv

70. La Drosophila melanogaster genele pentru culoarea ochilor şi pentru lungimea


aripilor nu segregă independent. Ştiind că, genele pentru ochi roşii (A) şi pentru aripi
lungi (B) sunt dominante, iar genele pentru ochi albi (a) şi pentru aripi vestigiale (b)
sunt recesive, să se determine raportul de segregare după genotip ce poate apărea la
hibridarea unor indivizi dublu heterozigoţi cu ochi roşii şi aripi lungi:
A. 1:1
B. 9:3:3:1
C. 1:2:1
D. 1:1:1:1.

S-ar putea să vă placă și