Sunteți pe pagina 1din 48

PARTEA I

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 10 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Miercuri, 5 ianuarie 2022

SUMAR

Nr. Pagina
DECRETE
15. — Decret privind eliberarea din funcție a unui
judecător .................................................................... 1
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
2.127/2021. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului,
conținutului, modalității de depunere și de gestionare
a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice” .......................................................................... 2–48

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b)
și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 1.575/2021,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Marius Cornel Irimie, judecător la Curtea de Apel
Alba Iulia, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 4 ianuarie 2022.
Nr. 15.
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare
a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice”
Având în vedere dispozițiile art. 116, 120, 1201, 121, 122, 123, 1231, 130, 1471, 151, 1691, 174, 180 și ale art. 183 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției
sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii,
suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.860 din data de 22.12.2021,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum
și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare
Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă modelul și conținutul formularului 212 Art. 4. — Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de
„Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 1 sunt
datorate de persoanele fizice” și anexa la acesta, prevăzute în prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5. — În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul
anexa nr. 1*).
fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul
Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă pentru
depune conform instrucțiunilor de completare, prevăzute în anul de referință.
anexa nr. 2. Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
Art. 3. — Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează de ordin.
persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile Art. 7. — Direcția generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor
realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul
publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la
2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile îndeplinire prevederile prezentului ordin.
estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
anul 2022. României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,


Mirela Călugăreanu

București, 30 decembrie 2021.


Nr. 2.127.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 3

ANEXA Nr. 1
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 5
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 7
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 9
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 11
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 13
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 15
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 17
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022
ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice”
Declarația se completează și se depune de către persoanele 2. Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data
fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în
formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal
străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor
sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare
Declarația se depune și de către următoarele categorii de pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la
contribuabili: acea dată, obligația depunerii declarației unice.
— profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) 3. Rectificarea declarației
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 3.1. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
modificările ulterioare, și persoanele fizice care obțin venituri sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de
exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au contribuabili din propria inițiativă, ori de câte ori informațiile
beneficiat de: actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin
• indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de
a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în modificările și completările ulterioare.
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 3.2. Declarația rectificativă se întocmește pe același formular,
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, bifându-se cu X căsuța/căsuțele „Declarație rectificativă privind
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu Capitolul I” și/sau „Declarație rectificativă privind Capitolul II”,
modificările ulterioare; completându-se, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe
• indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate pentru anul
a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate .....” și/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile
salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, sociale datorate pentru anul ...........”.
precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, 3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus
modificările și completările ulterioare; rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația
• indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau lit. b) inițială/anterioară.
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru 3.4. Declarația rectificativă se utilizează pentru:
stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor — corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor
categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori sociale datorate de persoanele fizice;
limitării activităților economice, determinate de situația — modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului — modificarea unor date referitoare la categoria/sursa
SARS-CoV-2; veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
— avocații care au beneficiat de indemnizația prevăzută la — modificarea unor date referitoare la contribuția de
art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate;
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum — corectarea altor informații prevăzute de formular.
și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 3.5. La rectificarea declarației se vor avea în vedere
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea următoarele:
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și — declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de
completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare. rectificativă selectată;
Declarația se completează și se depune și de către — este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;
persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează — declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de
pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele
I. Termenul de depunere a declarației capitole);
1. Declarația se depune: — o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole
— până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de (capitolul I și capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de
realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și rectificare selectate.
stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor 3.6. Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat
sociale; până la data de 31 decembrie a anului de impunere.
— până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării
stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de capitolului I din declarație și care rectifică declarația în condițiile
venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate; fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
— până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de 3.7. Contribuabilii care realizează venituri din activități
realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul independente și/sau din activități agricole, silvicultură și
exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și
până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și
impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit
alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal
care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților competent declarația în termen de 30 de zile de la data
de cult, precum și pentru acordarea de burse private. producerii evenimentului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 19

3.8. Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației
bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin fiscale a contribuabilului.
modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau
cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru categorii de venit pentru care există obligația depunerii
care determinarea venitului brut se efectuează potrivit declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare
prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât și
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în care pentru veniturile estimate (respectiv secțiunile referitoare la
chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse și
unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele
la data producerii evenimentului. privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de
3.9. Contribuabilii care realizează venituri din activități venit), utilizând, dacă este cazul, și „Anexa nr. .... la formularul
independente pentru care venitul net se determină pe baza 212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, sociale datorate de persoanele fizice”, care se atașează la
respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați ca în termen de declarația unică.
30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația Persoanele fizice care utilizează programul de asistență
la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe pentru completarea și editarea declarației unice nu completează
venit. „Anexa nr. .... la formularul 212 Declarație unică privind impozitul
Documentele justificative în baza cărora se reduc normele pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.
anuale de venit se păstrează la domiciliul fiscal al A. Date de identificare a contribuabilului
contribuabililor. 1. În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează
3.10. Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de
realizează venituri din activități independente/activități agricole, identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de
în mod individual și/sau într-o formă de asociere, determinate Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
pe baza normelor de venit sau în sistem real, depun declarația 2. În caseta „Cod de identificare fiscală din străinătate” se
în termen de 30 zile de la obținerea certificatului care atestă înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident,
încadrarea în gradul de handicap în vederea recalculării emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este
venitului net anual și a impozitului datorat. persoana fizică nerezidentă.
II. Organul fiscal central competent este: 3. Rubrica „Nerezident” se bifează de contribuabilii care la
a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială momentul realizării venitului aveau calitatea de nerezidenți.
contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau 4. Rubrica „Țara de rezidență” se completează numai în
adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este
situația beneficiarului de venit nerezident, care va înscrie țara
diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul
în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului.
fiscal în România;
5. În rubricile „Nume” și „Prenume” se înscriu numele și
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru
prenumele contribuabilului.
administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu
6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu
fiscal în România.
datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
III. Modul de depunere a declarației
1. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, 7. În rubrica „Cont bancar (IBAN)” se înscrie codul IBAN al
dacă este cazul, astfel: contului bancar al contribuabilului.
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau B. Date privind secțiunile completate
prin poștă, cu confirmare de primire. 1. Se bifează rubricile corespunzătoare secțiunilor
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. completate, conform categoriilor de venituri realizate/estimate.
Data depunerii declarației în format hârtie este data 2. Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate și
înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la contribuțiile sociale datorate pentru anul .........” cuprinde
poștă, după caz. impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din
b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în străinătate și contribuțiile sociale datorate, pentru anul de
conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: impunere.
— prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV); 3. Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile
— pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile
calificată. sociale datorate pentru anul ........” cuprinde impozitul pe
Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor veniturile estimate a se realiza din România și contribuțiile
gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de sociale datorate, pentru anul de impunere.
pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate
www.anaf.ro. și contribuțiile sociale datorate pentru anul ........”
2. Formularul „Anexa nr. ......... la formularul 212 Declarație Secțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de realizate din România”
persoanele fizice” se depune numai împreună cu declarația Subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor
persoanele fizice. forfetare de cheltuieli”
Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin 1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
depunerea unei declarații rectificative. care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere,
IV. Completarea declarației venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Codului
Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de fiscal, provenind din:
către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al a) activități independente, pentru care venitul net se
acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția
ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă;
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se impozit pe venit în România, conform convenției de evitare a
stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de dublei impuneri și legislației Uniunii Europene.
cheltuieli; 2.2. Căsuța „Opțiune privind regularizarea în România a
Nu au obligația completării subsecțiunii contribuabilii care au impozitului pe venit” se bifează, după caz, de:
realizat venituri din arendă și/sau din cedarea folosinței bunurilor a) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii
pentru care chiria este exprimată în lei și nu au optat pentru Europene sau al Spațiului Economic European care obțin
stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului venituri din activități independente din România și optează
anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite condițiile pentru pentru regularizarea impozitului în România, potrivit art. 226
calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități alin. (2) din Codul fiscal.
independente; La declarație se anexează două certificate de rezidență
d) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în fiscală:
sistem real, pe baza datelor din contabilitate; — un certificat de rezidență fiscală în care se menționează
e) piscicultură și/sau silvicultură; că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat
f) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, European, în anul în care s-a obținut venitul din România;
precum și din transferul aurului de investiții; — un certificat de rezidență fiscală în care se menționează
g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat
declarației. membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic
N O T Ă: European, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care România a impozitului pe venit.
realizează venituri din activități independente, din drepturi de Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în
proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite
piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația de traducerea autorizată în limba română;
declarării veniturilor și depunerii declarației. b) persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii
2. Subsecțiunea se completează și pentru: Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o
a) declararea veniturilor realizate în România în calitate de convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în
artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi din
sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al activitățile artistice și sportive și optează pentru regularizarea
Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată impozitului în România, potrivit art. 227 alin. (3) din Codul fiscal.
o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru La declarație se anexează două certificate de rezidență
fiscală:
regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art. 227
— un certificat de rezidență fiscală în care se menționează
alin. (3) din Codul fiscal, precum și în Normele metodologice de
că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin
membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările
are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în
ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice
care s-a obținut venitul din România;
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016;
— un certificat de rezidență fiscală în care se menționează
b) declararea veniturilor realizate de persoanele fizice că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat
nerezidente, ca urmare a activității desfășurate în România în membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România
calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în
și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, care a exercitat opțiunea de regularizare în România a
potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal. impozitului pe venit.
Persoanele fizice care realizează venituri ca urmare a Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în
activității desfășurate în România în calitate de artist de copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite
spectacol sau sportiv, din activitățile artistice și sportive, de traducerea autorizată în limba română.
indiferent dacă acestea sunt plătite direct artistului sau 3. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au
sportivului ori unei terțe părți care acționează în numele acelui realizat venituri din activități independente pentru care venitul
artist sau sportiv, au obligația să depună declarația și să net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
plătească impozit conform regulilor stabilite în titlul IV „Impozitul 3.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
pe venit” din Codul fiscal, dacă plătitorul de venit se află într-un care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în
stat străin; natură, provenind din activități independente, inclusiv din
c) declararea veniturilor din activități independente obținute activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în
din România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care persoane fizice, și/sau în cadrul unei societăți civile cu
au optat pentru regularizarea impozitului în condițiile prevăzute personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care
la art. 226 din Codul fiscal, precum și în Normele metodologice este supusă regimului transparenței fiscale.
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; 3.2. În categoria veniturilor din activități independente se
d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de
scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a servicii, din profesii liberale, inclusiv din activități independente
dublei impuneri și legislației Uniunii Europene. realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care
Contribuabilii de la lit. a)—c) bifează rubrica „Activități plătitorul nu are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit
independente” de la pct. 1 „Categoria de venit” lit. A „Date privind legii.
activitatea desfășurată” și completează subsecțiunea conform Sunt calificate ca fiind venituri din activități independente,
instrucțiunilor. dacă sunt îndeplinite cel puțin 4 din criteriile prevăzute la art. 7
2.1. Căsuța „Venit scutit conform convenției de evitare a pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
dublei impuneri și legislației Uniunii Europene” se bifează de și completările ulterioare, veniturile realizate de către
persoanele fizice nerezidente care realizează venituri scutite de contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 21

proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de 3.5.6. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de
la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca asociere” — se înscriu numărul documentului care atestă
urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă,
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau potrivit legii, și data emiterii acestuia.
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri
regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii completează numărul sub care contractul de asociere a fost
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 3.5.7. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu completează de către contribuabilii care încep/încetează
modificările și completările ulterioare. activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune
3.3. În cazul societății civile cu personalitate juridică declarația.
constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă
transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
determinare a venitului net din activități independente. se depune declarația.
În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea 3.5.8. Rd. 9 „Număr zile de scutire” — se completează de
unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat,
mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care
transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.
în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor Litera B „Date privind impozitul anual datorat”
din contabilitate. 3.5.9. În situația în care activitatea se desfășoară în mod
Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele individual
reguli: Contribuabilii care realizează venituri în mod individual
— persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest completează declarația după cum urmează:
venit distribuit în funcție de cota de participare a venitului net Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând veniturile
anual din activități independente; totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în
— societatea profesională cu răspundere limitată asociată în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități
cadrul filialei include venitul distribuit în funcție de cota de adiacente.
participare în venitul brut al activității independente, pentru anul Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii” — se înscrie suma
fiscal respectiv. reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării
Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate activității care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi
desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică
deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului
Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând
transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit
diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente
venitului net anual din activități independente.
deductibile (rd. 2).
3.4. Se completează câte o subsecțiune pentru fiecare
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât
categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
cheltuielile deductibile.
3.5. Modul de completare a subsecțiunii
Litera A „Date privind activitatea desfășurată” Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală” — se înscrie suma
3.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și
„1.1. activități independente”. venitul brut (rd. 1).
3.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai
„sistem real”. mari decât venitul brut.
3.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare” — se bifează căsuța Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți” —
corespunzătoare modului de desfășurare a activității: se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate
a) căsuța „individual” se bifează de persoanele fizice care din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.
obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual; Rd. 6 „Venit net anual recalculat” — se înscrie venitul net
b) căsuța „asociere fără personalitate juridică” se bifează de anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual
persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată (rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți,
în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între potrivit legii (rd. 5).
persoane fizice; Suma de la rd. 6 „Venit net anual recalculat” se
c) căsuța „entități supuse regimului transparenței fiscale” se preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului
bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități
desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în
constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului sistem real” de la capitolul I.
transparenței fiscale, potrivit legii; Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus” — rubrica nu se
d) căsuța „modificarea modalității/formei de exercitare a completează.
activității” se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare Rd. 8 „Impozit anual datorat” — în situația în care, în anul de
a unei activități independente și/sau al transformării formei de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după
exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat
materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării pierdere de reportat, se înscrie cifra zero.
activității. În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au
3.5.4. Rd. 4 „Obiectul principal de activitate” — se înscriu înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează.
denumirea activității principale generatoare de venituri, precum 3.5.10. În situația în care activitatea se desfășoară într-o
și codul CAEN al activității desfășurate. formă de asociere
3.5.5. Rd. 5 „Sediul” — se completează adresa sediului sau În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în
locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
caz. persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului 4.4. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de
transparenței fiscale, potrivit legii, se completează, după caz: proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori completează o
Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând singură subsecțiune în declarație.
venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, 4.5. Modul de completare a subsecțiunii de către
supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate
contractului de asociere. intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real,
Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală” — se înscrie suma pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de
reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere, realizată în cheltuieli
anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
contractului de asociere. 4.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța
Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți” — „1.2. drepturi de proprietate intelectuală” de contribuabilii care,
se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate în anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o
din anii precedenți, potrivit legii. formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a
Rd. 6 „Venit net anual recalculat” — se înscrie venitul net drepturilor de proprietate intelectuală.
anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual 4.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța
(rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți „sistem real” sau căsuța „cote forfetare de cheltuieli”, după caz.
(rd. 5). Căsuța „sistem real” se bifează de către contribuabilii care
Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat” se determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din
preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului contabilitate.
anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități Căsuța „cote forfetare de cheltuieli” — se bifează de către
independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare
sistem real” de la capitolul I. de cheltuieli.
Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus” — rubrica nu se 4.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare” — se bifează căsuța
completează. corespunzătoare modului de desfășurare a activității:
Rd. 8 „Impozit anual datorat” — în situația în care, în anul de a) căsuța „individual” se bifează de persoanele fizice care
raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;
compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat b) căsuța „asociere fără personalitate juridică” se bifează de
pierdere de reportat, se înscrie cifra zero. persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată
În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează. persoane fizice.
3.5.11. Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe 4.5.4. Rd. 6 „Contractul de asociere” — se înscriu, numai
baza normelor de venit și care în cursul anului fiscal de raportare dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost
își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia,
este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul în cazul contribuabililor care desfășoară activități în cadrul unei
net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuși în asocieri fără personalitate juridică.
sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie 4.5.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se
determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă completează de către contribuabilii care încep/încetează
perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune
anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate. declarația.
3.5.12. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă
activități și/sau transformării formei de exercitare a acesteia evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, se depune declarația.
venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare 4.5.6. Rd. 9 „Număr zile de scutire” — se completează de
perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat,
contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care
Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.
venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele Litera B „Date privind impozitul anual datorat”
fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea și/sau 4.5.7. În situația în care venitul net se determină în sistem
transformarea formei de exercitare a activității și se înscrie în real, pe baza datelor din contabilitate, și activitatea se
declarație. desfășoară în mod individual, declarația se completează după
4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au cum urmează:
realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând veniturile
4.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care, în totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în
anul de raportare, au realizat, în mod individual și/sau într-o anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități
formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a adiacente.
drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii” — se înscrie suma
determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau în sistem reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării
real, pe baza datelor din contabilitate, cu excepția activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi
contribuabililor pentru care impozitul a fost reținut la sursă de deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
plătitorul de venit. Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând
4.2. Nu au obligația completării subsecțiunii persoanele fizice diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente
pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final. deductibile (rd. 2).
4.3. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât
reprezintă venituri din drepturi de autor și drepturi conexe cheltuielile deductibile.
dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală” — se înscrie suma
și indicații geografice, topografii pentru produse reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și
semiconductoare și altele asemenea. venitul brut (rd. 1).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 23

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus” — se completează în
mari decât venitul brut. cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net
Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți” — anual impozabil (rd. 6) redus proporțional cu numărul de zile
se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata
din anii precedenți, potrivit Codului fiscal. impozitului.
Rd. 6 „Venit net anual recalculat” — se înscrie venitul net Rd. 8 „Impozit anual datorat” — se înscrie suma rezultată
anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise
(rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, la rd. 6.
potrivit legii (rd. 5). În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat,
Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat” se impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin
preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la
anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități rd. 7.
independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în 4.5.10. În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor
sistem real” de la capitolul I. de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației
Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus” — rubrica nu se reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii
completează. pentru copia privată, venitul net anual se determină prin
Rd. 8 „Impozit anual datorat” — în situația în care, în anul de scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de
raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri,
compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.
pierdere de reportat, se înscrie cifra zero. La completarea rândurilor 6—8 se vor avea în vedere
În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au instrucțiunile de la pct. 4.5.9.
înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează. 5. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au
4.5.8. În situația în care venitul net se determină în sistem realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor
real, pe baza datelor din contabilitate, și activitatea se 5.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
desfășoară într-o formă de asociere fără personalitate juridică, care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în
declarația se completează după cum urmează: natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și
Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt
venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, deținător legal, pentru care venitul net se determină în sistem
supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:
contractului de asociere. a) venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în
Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală” — se înscrie suma
categoria venituri din activități independente;
reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere realizată în
b) venituri din cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic;
anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele
contractului de asociere.
de la lit. a) și b).
Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți” —
5.2. Subsecțiunea nu se completează de contribuabilii care
se înscrie suma reprezentând pierderile fiscale anuale reportate
au realizat venituri din arendă și/sau din cedarea folosinței
din anii precedenți, potrivit Codului fiscal.
Rd. 6 „Venit net anual recalculat” — se înscrie venitul net bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și care nu au
anual recalculat reprezentând diferența dintre venitul net anual optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la
(rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți, sfârșitul anului anterior celui de raportare nu sunt îndeplinite
potrivit legii (rd. 5). condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din
Suma de la rd. 6 „Venitul net anual recalculat” se activități independente.
preia/însumează la rd. 1 de la secțiunea 4 „Stabilirea impozitului 5.3. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor
anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități calificate în categoria venituri din activități independente se
independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în cuprind veniturile din cedarea folosinței bunurilor din derularea
sistem real” de la capitolul I. unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere,
Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus” — rubrica nu se calificate în categoria venituri din activități independente (la
completează. sfârșitul anului fiscal precedent celui de raportare au realizat
Rd. 8 „Impozit anual datorat” — în situația în care, în anul de venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr
raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau dacă după mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere și începând
compensarea pierderilor reportate din anii precedenți a rezultat cu anul de raportare califică aceste venituri în categoria venituri
pierdere de reportat, se înscrie cifra zero. din activități independente).
În situația în care, în anul de raportare, contribuabilii au 5.4. În cazul contribuabililor care au realizat venituri din
înregistrat venit net anual recalculat, rubrica nu se completează. cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare
4.5.9. În situația în care venitul net se determină pe baza de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile și
cotelor forfetare de cheltuieli, contribuabilii completează cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net
declarația după cum urmează: anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul
Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie venitul brut din drepturi de tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare
proprietate intelectuală. în anul de impunere, cu excepția contractelor de arendare a
Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii” — se înscrie suma bunurilor agricole.
rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut (rd. 1) 5.5. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, în
reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului. scop turistic, se cuprind veniturile realizate de persoanele fizice
Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe
diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă
deductibile (rd. 2). între una și 5 camere inclusiv, care, în anul de raportare, au
Rd. 6 „Venit net anual impozabil” — se înscrie venitul net determinat venitul net în sistem real, pe baza datelor din
anual de la rd. 3. contabilitate.
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând
închirierea în scop turistic a unui număr de sub 5 camere diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente
închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate deductibile (rd. 2).
personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât
acestea, și au determinat venitul net anual în sistem real, pe cheltuielile deductibile.
baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală” — se înscrie suma
anual pe baza normelor de venit. reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și
5.6. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, venitul brut (rd. 1).
altele decât cele de la pct. 5.1 lit. a) și b), se cuprind veniturile Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai
realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor mari decât venitul brut.
mobile și imobile, obținute în calitate de proprietari, uzufructuari Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți” —
sau alți deținători legali și care nu sunt calificate în categoria se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate
venituri din activități independente, potrivit legii. din anii precedenți potrivit Codului fiscal.
Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței Rd. 6 „Venit net anual impozabil” — se înscrie venitul net
bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, anual impozabil reprezentând diferența dintre venitul net anual
completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă de venit. (rd. 3) și pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți
5.7. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, (rd. 5).
repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice Rd. 8 „Impozit anual datorat” — se înscrie suma rezultată
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise
prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și la rd. 6.
completările ulterioare. În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat
5.8. Modul de completare a subsecțiunii de către pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor
contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se
bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe înscrie cifra zero.
baza datelor din contabilitate 5.9. Modul de completare a subsecțiunii de către
Litera A „Date privind activitatea desfășurată” contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței
5.8.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor
corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: forfetare de cheltuieli
— „1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
pct. 1.3.2 și pct. 1.3.3)”; 5.9.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța „1.3.1.
— „1.3.2. cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria
cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2 și
venituri din activități independente”;
pct. 1.3.3)”.
— „1.3.3. cedarea folosinței bunurilor, în scop turistic”.
5.9.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța
5.8.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța
„cote forfetare de cheltuieli”.
„sistem real”.
Căsuța se bifează de contribuabilii care determină venitul net
5.8.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se
din cedarea folosinței bunurilor prin deducerea din venitul brut a
cedează folosința” — se înscriu datele de identificare a bunului
a cărui folosință este cedată. cotei forfetare de cheltuieli de 40%.
De exemplu: 5.9.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se
— pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă cedează folosința” — se înscriu datele de identificare a bunului
(localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.); a cărui folosință este cedată.
— pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini De exemplu:
agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul — pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă
de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului; (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
— alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu — pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini
identificarea principalelor caracteristici care individualizează agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul
bunul. de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;
5.8.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere” — se înscriu, numai — alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu
dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul identificarea principalelor caracteristici care individualizează
fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia. bunul.
5.8.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se 5.9.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere” — se înscriu, numai
completează de către contribuabilii care încep/încetează dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul
activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.
declarația unică. 5.9.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se
Rubricile de la rd. 7 și rd. 8 se completează numai dacă înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului
evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea
se depune declarația. contractului încheiat între părți.
Litera B „Date privind impozitul anual datorat” Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă
5.8.6. Rubrica se completează după cum urmează: evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând veniturile se depune declarația.
totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în Litera B „Date privind impozitul anual datorat”
anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități 5.9.6. Rubrica se completează după cum urmează:
adiacente. Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie totalitatea sumelor în bani
Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii” — se înscrie suma și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit
reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării contractului încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare,
activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi indiferent de momentul plății acestora, majorate cu valoarea
deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal. cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 25

proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă b) căsuța „asociere fără personalitate juridică” se bifează de
sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată
Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui persoane fizice.
deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a 6.6.4. Rd. 5 „Sediul” — se completează adresa sediului sau
folosinței bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, și care locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după
sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. caz.
În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei Persoanele fizice care realizează venituri din activități
valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în
evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu,
comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.
a venitului. 6.6.5. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de
Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii” — se înscrie suma asociere” — se înscriu, numai dacă este cazul, numărul
rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut (rd. 1), documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura
reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului. activitate, potrivit legii, și data emiterii acestuia.
Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri
diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente completează, dacă este cazul, numărul sub care contractul de
deductibile (rd. 2). asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data
Rd. 6 „Venit net anual impozabil” — se înscrie venitul net înregistrării acestuia.
anual de la rd. 3. 6.6.6. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” —
Rd. 8 „Impozit anual datorat” — se înscrie suma rezultată se completează de către contribuabilii care încep/încetează
prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune
la rd. 6. declarația unică.
6. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă
realizat venituri din activități agricole, din silvicultură și evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din se depune declarația.
contabilitate 6.6.7. Rd. 9 „Număr zile de scutire” — se completează de
6.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care au către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat,
realizat venituri din activități agricole, din silvicultură și/sau înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care
piscicultură, în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.
personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru Litera B „Date privind impozitul anual datorat”
care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza 6.6.8. În situația în care activitatea se desfășoară în mod
datelor din contabilitate. individual
6.2. Veniturile din activități agricole cuprind venituri din Contribuabilii care realizează venituri în mod individual
cultivarea produselor agricole vegetale, precum și prelucrarea, completează declarația după cum urmează:
procesarea și valorificarea lor în stare naturală, exploatarea Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând veniturile
plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele totale și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în
asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât și din activități
valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, adiacente.
pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile, potrivit legii” — se înscrie suma
6.3. Veniturile din silvicultură reprezintă veniturile obținute din reprezentând cheltuielile efectuate în scopul desfășurării
recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier activității, care îndeplinesc condițiile generale pentru a putea fi
național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase. deduse, în funcție de natura acestora, potrivit Codului fiscal.
6.4. Veniturile din piscicultură reprezintă venituri obținute din Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând
exploatarea amenajărilor piscicole. diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente
6.5. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei deductibile (rd. 2).
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât
fizice, completează subsecțiunea având în vedere venitul net cheltuielile deductibile.
distribuit/pierderea distribuită care le revine din asociere. Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală” — se înscrie suma
6.6. Modul de completare a subsecțiunii de către reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și
contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, din venitul brut (rd. 1).
silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai
din contabilitate mari decât venitul brut.
Litera A „Date privind activitatea desfășurată” Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți” —
6.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate
corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: din anii precedenți, potrivit legii.
— „1.4.1. activități agricole”; Rd. 6 „Venit net anual impozabil” — se înscrie venitul net
— „1.4.2. silvicultură”; anual impozabil reprezentând diferența dintre venitul net anual
— „1.4.3. piscicultură”. (rd. 3) și pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți
6.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța (rd. 5).
„sistem real”. Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus” — se completează în
6.6.3. Rd. 3 „Forma de organizare” — se bifează căsuța cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net
corespunzătoare modului de desfășurare a activității: anual impozabil (rd. 6) redus proporțional cu numărul de zile
a) căsuța „individual” se bifează de persoanele fizice care calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata
obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual; impozitului.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

Rd. 8 „Impozit anual datorat” — se înscrie suma rezultată din 7.3. Persoana fizică nerezidentă are obligația de a declara
aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile care nu sunt efectuate
rd. 6. printr-un intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident
În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, în România.
impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin Pentru aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei
aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la impuneri, persoanele fizice nerezidente care obțin câștiguri din
rd. 7. transferul titlurilor de valoare și operațiunea nu se efectuează
În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat printr-un intermediar anexează la declarație o copie legalizată a
pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor certificatului de rezidență fiscală sau a documentului eliberat de
reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se către o altă autoritate decât cea fiscală care are atribuții în
înscrie cifra zero. domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui
6.6.9. În situația în care activitatea se desfășoară într-o formă stat, însoțită de o traducere autorizată în limba română.
de asociere fără personalitate juridică 7.4. Persoana fizică rezidentă într-un stat cu care România
În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri are
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între obligația de a declara câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile
persoane fizice, potrivit legii, se completează:
care sunt efectuate printr-un intermediar, definit potrivit legislației
Rd. 3 „Venit net anual” — se înscrie suma reprezentând
în materie, rezident în România.
venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare,
7.5. Persoana fizică nerezidentă nu are obligația de a declara
supus impozitului pe venit și distribuit contribuabilului, conform
contractului de asociere. câștigurile/pierderile pentru tranzacțiile efectuate printr-un
Rd. 4 „Pierdere fiscală anuală” — se înscrie suma intermediar, definit potrivit legislației în materie, rezident în
reprezentând pierderea fiscală anuală din asociere realizată în România, dacă prin convenția de evitare a dublei impuneri
anul fiscal de raportare și distribuită contribuabilului, conform încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice
contractului de asociere. nerezidente nu este menționat dreptul de impunere pentru
Rd. 5 „Pierderi fiscale anuale reportate din anii precedenți” — România și respectiva persoană prezintă intermediarului
se înscrie suma reprezentând pierderi fiscale anuale reportate certificatul de rezidență fiscală.
din anii precedenți, potrivit legii. 7.6. Modul de completare a subsecțiunii de către
Rd. 6 „Venit net anual impozabil” — se înscrie venitul net contribuabilii care realizează câștiguri/pierderi din transferul
anual impozabil reprezentând diferența dintre venitul net anual titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente
(rd. 3) și pierderile fiscale anuale reportate din anii precedenți financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și
(rd. 5). din transferul aurului de investiții
Rd. 7 „Venit net anual impozabil redus” — se completează în Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net 7.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța
anual impozabil (rd. 6) redus proporțional cu numărul de zile „1.5. transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu
calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate,
impozitului. precum și transferul aurului de investiții” de contribuabilii care, în
Rd. 8 „Impozit anual datorat” — se înscrie suma rezultată din anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul
aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente
rd. 6. financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și
În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat, din transferul aurului de investiții și au obligația stabilirii câștigului
impozitul anual pe venitul net anual impozabil se determină prin net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la Litera B „Date privind impozitul anual datorat”
rd. 7. 7.6.2. Rd. 3 „Câștig net anual” — se înscrie câștigul net anual
În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate
pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la începutul
reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni
înscrie cifra zero. cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
7. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit
realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și potrivit legii.
orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv
Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai
instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului
mari decât pierderile.
de investiții
Rd. 4 „Pierdere netă anuală” — se înscrie pierderea netă
7.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile
transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu înregistrate în cursul anului fiscal de raportare, cumulat de la
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, începutul anului, din transferul titlurilor de valoare și orice alte
precum și din transferul aurului de investiții și au obligația operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii. financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții,
7.2. Sunt considerate ca fiind obținute din România, definit potrivit legii.
indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai
următoarele: mari decât câștigurile.
a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât Rd. 5 „Pierderi nete anuale reportate din anii precedenți” —
instrumentele financiare derivate, astfel cum sunt definite la se înscrie suma reprezentând pierderi reportate din anii
art. 7 pct. 41 din Codul fiscal, emise de rezidenți români; precedenți, potrivit legii.
b) veniturile din operațiuni cu instrumente financiare derivate, Rd. 6 „Câștig net anual impozabil” — se înscrie câștigul net
astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 23 din Codul fiscal, realizate anual impozabil reprezentând diferența dintre câștigul net anual
printr-un intermediar, rezident fiscal român la care persoana (rd. 3) și pierderile nete anuale reportate din anii precedenți
fizică are deschis contul. (rd. 5).
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 27

Rd. 8 „Impozit anual datorat” — se înscrie suma rezultată patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în
prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise categoriile prevăzute la art. 61 lit. a)—h) și art. 62 din Codul
la rd. 6. fiscal:
În situația în care, în anul de raportare, s-a înregistrat Rd. 6 „Venit impozabil” — se înscrie venitul impozabil
pierdere fiscală sau dacă după compensarea pierderilor determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente
reportate din anii precedenți a rezultat pierdere de reportat, se fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative.
înscrie cifra zero. Veniturile reprezintă sumele încasate și echivalentul în lei al
7.6.3. La determinarea câștigului net anual/pierderii nete veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plățile efectuate,
anuale sunt luate în calcul și costurile aferente tranzacțiilor care aferente fiecărei operațiuni în parte, indiferent de momentul
nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacții. efectuării plății, evidențiate în baza documentelor justificative.
8. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care au În cazul veniturilor încasate în mod eșalonat, cheltuielile luate
realizat venituri din alte surse în calcul în vederea stabilirii venitului impozabil se determină
8.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice proporțional cu ponderea venitului încasat din venitul
care au realizat venituri din alte surse identificate ca fiind reprezentând dreptul de creanță.
impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1) din Rd. 8 „Impozit pe venit datorat” — se înscrie suma rezultată
Codul fiscal, precum și cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1), prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului
l) și m) din Codul fiscal. impozabil înscris la rd. 6;
8.2. Modul de completare a subsecțiunii de către c) pentru veniturile din transferul de monedă virtuală
contribuabilii care realizează venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal:
Litera A „Date privind activitatea desfășurată” Rd. 6 „Câștig” — se înscrie câștigul din transferul de monedă
8.2.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța virtuală determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare
corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente
— „1.6.1. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din tranzacției.
Codul fiscal”; Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează
— „1.6.2. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din Codul cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu
fiscal”; depășească nivelul de 600 lei.
— „1.6.3. venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. m) din Rd. 8 „Impozit pe venit datorat” — se înscrie suma rezultată
Codul fiscal”; prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra câștigului
— „1.6.4. alte venituri decât cele prevăzute la pct. 1.6.1, înscris la rd. 6;
pct. 1.6.2 și pct. 1.6.3.” d) pentru veniturile din alte surse pentru care contribuabilii
Litera B „Date privind impozitul anual datorat” au obligația depunerii declarației, altele decât cele prevăzute la
8.2.2. În cazul veniturilor din alte surse pentru care art. 114 alin. (2) lit. k1), l) și m) din Codul fiscal, se completează:
contribuabilii au obligația depunerii declarației, se completează Rd. 6 „Venit impozabil” — se înscrie venitul brut din alte
după cum urmează: surse.
a) pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) din Rd. 8 „Impozit pe venit datorat” — se înscrie suma rezultată
Codul fiscal, obținute de către alte persoane decât titularul prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise
dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori la rd. 6.
testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Subsecțiunea a 2-a „Date privind impozitul pe veniturile
Restituirea Proprietăților ca urmare a valorificării dreptului de din activități independente realizate din România, impuse
creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a început activitatea în luna decembrie a anului de impunere”
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 9. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
în România, potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind care au început în luna decembrie a anului de impunere o
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau activitate independentă, în mod individual sau într-o formă de
prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada asociere fără personalitate juridică, impusă pe baza normelor
regimului comunist în România, cu modificările și completările de venit.
ulterioare, altele decât cele care se încadrează în categoria 9.1. În categoria „activități independente” sunt cuprinse
venituri din activități independente: veniturile din activități de producție, comerț, prestări servicii,
Rd. 6 „Venit impozabil” — se înscrie venitul impozabil desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără
determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru
fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative. care venitul net se determină pe bază de norme de venit.
Veniturile reprezintă sumele încasate și echivalentul în lei al 9.1.1. Venitul net anual se determină pe baza normelor de
veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plățile efectuate, venit de la locul desfășurării activității.
aferente fiecărei operațiuni în parte, indiferent de momentul 9.1.2. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică
efectuării plății, evidențiate în baza documentelor justificative. coeficienții de corecție publicați de către direcțiile generale
În cazul veniturilor încasate în mod eșalonat, cheltuielile luate regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului
în calcul în vederea stabilirii venitului impozabil se determină București asupra normelor anuale de venit.
proporțional cu ponderea venitului încasat din venitul 9.1.3. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași
reprezentând dreptul de creanță. activitate în două sau mai multe locuri diferite pentru care venitul
Rd. 8 „Impozit pe venit datorat” — se înscrie suma rezultată net se determină pe baza normelor anuale de venit, stabilirea
prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului venitului net anual se efectuează prin însumarea nivelului
impozabil înscris la rd. 6; normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice de la
b) pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l) din fiecare loc de desfășurare a activității.
Codul fiscal, obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, 9.1.4. În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe
respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța activități pentru care venitul net se determină pe baza normelor
respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin
obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor
irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din specifice.
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

9.1.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică 9.4.9. Rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal” — se
constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin
sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile
asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a
venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe municipiului București.
baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii 9.4.10. Rd. 3 „Venit net anual” — se completează, după caz,
respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, după cum urmează:
contribuabililor care datorează impozit potrivit titlului IV a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe
„Impozitul pe venit” din Codul fiscal, fiindu-le aplicabile numai întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2
regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza „Norma ajustată potrivit Codului fiscal”;
normelor de venit. b) în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în
9.1.6. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei cursul anului fiscal, se înscrie suma de la rd. 2 „Norma ajustată
asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabilește potrivit Codului fiscal” redusă proporțional cu:
pentru fiecare membru asociat. — perioada de la începutul anului și până la momentul
9.2. Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care începerii activității;
realizează venituri din activități independente scutite de la plata — perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația
impozitului pe venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor încetării activității, la cererea contribuabilului;
prin completarea subsecțiunii și depunerii declarației. c) în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul
9.3. Contribuabilii care au început o activitate în luna anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze
decembrie a anului de impunere depun declarația până la data obiective, inclusiv cele de forță majoră, se înscrie suma de la
de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere. rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal” redusă proporțional
9.4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.
au realizat venituri din activități independente, pentru care În cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte
venitul net se determină pe bază de norme de venit din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin
Litera A „Date privind activitatea desfășurată” raportarea sumei de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului
9.4.1. Rd. 1 „Forma de organizare” — se bifează căsuța fiscal” la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul
corespunzătoare modului de desfășurare a activității. zilelor de activitate aferente anului de impunere în cazul
a) Căsuța „individual” — se bifează de persoanele fizice care începerii/încetării/întreruperii temporare a activității, în cursul
obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual. anului de impunere.
b) Căsuța „asociere fără personalitate juridică” — se bifează
La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate
se vor avea în vedere și dispozițiile Hotărârii Guvernului
desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
constituită între persoane fizice.
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
9.4.2. Rd. 2 „Obiectul principal de activitate” — se înscriu
completările ulterioare.
denumirea activității principale generatoare de venituri, precum
9.4.11. Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după
și codul CAEN al activității desfășurate.
caz, astfel:
9.4.3. Rd. 3 „Sediul” — se completează adresa sediului sau
locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la
caz. plata impozitului, potrivit legii, în cazul activităților independente
9.4.4. Rd. 4 „Documentul de autorizare” — se înscriu — se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual” redusă
numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a proporțional cu numărul de zile calendaristice din anul de
desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii impunere pentru care venitul este scutit de la plata impozitului,
acestuia. potrivit legii;
9.4.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activității” — se b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de
completează de către contribuabilii care încep/încetează la plata impozitului, potrivit legii — se înscrie suma de la rd. 3
activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune „Venit net anual”.
declarația unică. 9.4.12. Rd. 4 „Impozit anual” — se înscrie suma rezultată din
Rubricile de la rd. 5 și rd. 6 se completează numai dacă aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la
evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care rd. 3.1 „Venit impozabil”.
se depune declarația. 9.4.13. Venitul net din activități independente desfășurate de
9.4.6. Rd. 7 „Data întreruperii temporare a activității” — se persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod
completează data întreruperii temporare a activității în cursul individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce proporțional
anului, potrivit legii, cauzată de accidente, spitalizare sau alte cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit
cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în
documente justificative. cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau
Rd. 7 se completează numai dacă evenimentul respectiv se accentuat, cât și în cazul contribuabilului care, în cursul
produce în cursul anului pentru care se depune declarația. perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de
9.4.7. Rd. 8 „Număr zile de scutire” — se completează handicap respectiv, potrivit legii.
numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul Subsecțiunea a 3-a „Date privind impozitul pe veniturile
persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
plata impozitului pe venit, potrivit legii. locuințe proprietate personală, impuse pe baza normelor de
Litera B „Date privind impozitul anual datorat” venit”
9.4.8. Rd. 1 „Norma de venit” — se înscrie suma 10. Subsecțiunea se completează de persoanele fizice care
reprezentând norma anuală de venit de la locul desfășurării realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe
activității, stabilită de către direcțiile generale regionale ale baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a unui
finanțelor publice, respectiv a municipiului București. număr de camere situate în locuințe proprietate personală,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 29

cuprins între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială
locuințe în care sunt situate acestea. Declarația se completează deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele
și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul situații, după caz:
aceluiași an fiscal. a) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în
11. Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada
situate în locuințe proprietate personală, altele decât cele care prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de
constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;
specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o b) în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice
perioadă de minimum 24 de ore și maximum de 30 de zile a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare
într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea
scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață. diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat—angajator)
12. Contribuabilii completează subsecțiunea după cum nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din
urmează: salarii.
12.1. „Număr camere închiriate în scop turistic” — se înscrie 14.1. În vederea regularizării impozitului pe salarii datorat în
numărul de camere închiriate în scop turistic în anul de România pentru activitatea desfășurată în străinătate,
raportare. persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și
12.2. Rd. 1 „Venit anual” — se înscrie venitul anual persoanele fizice care îndeplinesc condițiile menționate la
determinat potrivit legii, corespunzător perioadei de închiriere în art. 59 alin. (2) și/sau (21) din Codul fiscal, care sunt plătite
scop turistic, din anul fiscal de raportare. pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către
La stabilirea venitului anual se are în vedere suma înscrisă sau în numele unui angajator care este rezident în România sau
la rd. „Venitul anual” de la secțiunea C „Date privind venitul are sediul permanent în România, au obligația să declare în
anual” din formularul „Fișa capacității de cazare”, aprobat prin România veniturile respective, la termenul prevăzut de lege.
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală Următoarele documente justificative vor fi deținute de către
contribuabil, după caz:
nr. 398/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și
a) documentul menționat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal
modalității de gestionare a formularului „Fișa capacității de
întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu
cazare”.
permanent în România care efectuează plăți de natură salarială
În situația în care locuința este deținută în comun, de mai
din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului;
mulți proprietari, venitul anual se atribuie proporțional cu cotele-
b) contractul de detașare;
părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau în mod c) documente justificative privind încetarea raportului de
egal, în situația în care acestea nu se cunosc, conform art. 124 muncă, după caz;
din Codul fiscal. d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de
12.3. Rd. 2 „Impozit anual” — se înscrie suma rezultată prin contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin
aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la sau de către plătitorul de venit/agentul din străinătate care reține
rd. 1 „Venitul anual”. la sursă impozitul, sau orice alt document justificativ privind
Secțiunea a 2-a „Date privind veniturile realizate din venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de
străinătate” autoritatea competentă sau de către plătitorul de venit/agentul
Subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile care reține la sursă impozitul, din țara în care s-a obținut venitul,
realizate din străinătate” precum și orice alte documente, copii ale declarațiilor fiscale sau
13. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice ale documentelor similare depuse la autoritatea competentă
rezidente române cu domiciliul în România și de către străină care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit
persoanele fizice care îndeplinesc condițiile menționate la în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a
art. 59 alin. (2) și/sau (21) din Codul fiscal, care realizează revenit statului străin.
venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: 14.2. Veniturile din activități dependente desfășurate în
venituri din activități independente, venituri din valorificarea străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt
drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu
folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.
silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă 15. Se completează câte o secțiune pentru fiecare țară —
de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, sursă a veniturilor și pentru fiecare sursă de venit realizat.
câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni 16. Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării
cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul
derivate, precum și din transferul aurului de investiții, venituri din determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în
lichidarea unei persoane juridice, venituri din pensii, funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.
remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de 17. Contribuabilii care obțin venituri din străinătate au
administrație/administratorilor/cenzorilor și alte venituri similare, obligația să le declare în declarație, precum și să efectueze
venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul calculul și plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a
personal, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenția
titlului IV din Codul fiscal. de evitare a dublei impuneri.
14. Subsecțiunea se completează și de persoanele fizice 18. Persoanele fizice rezidente care, pentru același venit și
rezidente române cu domiciliul în România și persoanele fizice pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuse impozitului pe
care îndeplinesc condițiile menționate la art. 59 alin. (2) și/sau venit atât pe teritoriul României, cât și în statul străin cu care
(21) din Codul fiscal care desfășoară activitate salarială în România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri,
străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție iar respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei
de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea impuneri metoda creditului au dreptul la deducerea din impozitul
salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în
angajator care este rezident în România ori de un sediu limitele prevăzute de Codul fiscal.
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

19. Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente care 22.2. Rd. 2 „Categoria de venit” — se bifează căsuța
realizează un venit și care, potrivit convenției de evitare a dublei corespunzătoare categoriei de venit realizat.
impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în a) Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a
celălalt stat, iar respectiva convenție prevede ca metodă de dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se
evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi depune de contribuabilii moștenitori în situația în care
scutit de impozit în România și se declară în declarație. succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani
20. Creditul fiscal/Scutirea se acordă dacă sunt îndeplinite, de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz,
cumulativ, următoarele condiții: căsuța „cu titlu de moștenire”.
a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei b) Rubrica „Remunerații/Indemnizații ale membrilor
impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit consiliului de administrație/administratorilor/cenzorilor și alte
impozitul; venituri similare” — se bifează în cazul în care persoanele fizice
b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în obțin venituri din străinătate care au aceeași natură ca veniturile
străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică. Plata (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 76
impozitului în străinătate se dovedește printr-un document alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obținute din
justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin desfășurarea unei activități dependente.
respectiv sau de către plătitorul de venit/agentul care reține la Sunt considerate astfel de venituri obținute din străinătate
sursă impozitul în situația în care autoritatea competentă a cele care sunt similare celor obținute din România ca:
statului străin nu eliberează un astfel de document. Pentru — sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de
veniturile pentru care nu se realizează reținerea la sursă, supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
impozitul plătit în străinătate de persoana fizică se dovedește — remunerații primite de directori în baza unui contract de
printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea mandat;
competentă a statului străin, sau prin copia declarației fiscale — indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația
sau a documentului similar depuse/depus la autoritatea asociatului unic;
competentă străină însoțită de documentația care atestă plata — sume din profitul net cuvenite administratorilor;
acestuia, în situația în care autoritatea competentă a statului — sume primite de reprezentanți în adunarea generală a
străin nu eliberează documentul justificativ; acționarilor și în consiliile de administrație;
c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte — beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de
din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/
Codul fiscal. fondator sau de membru al directoratului/consiliului de
Documentele justificative privind venitul realizat și impozitul supraveghere;
— oricare alte sume similare obținute în calitate de membru
plătit, eliberate de autoritatea competentă, respectiv de către
al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau
plătitorul de venit/agentul care reține la sursă impozitul, din țara
de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.
în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată
22.3. Rd. 3 „Metoda de evitare a dublei impuneri” — se
convenție de evitare a dublei impuneri, precum și alte
bifează, dacă este cazul, metoda de evitare a dublei impuneri
documente, copii ale declarațiilor fiscale sau ale documentelor
prevăzută de convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de
similare depuse la autoritatea competentă străină care sunt
România cu statul în care s-a realizat venitul.
utilizate pentru aplicarea metodelor de evitare a dublei impuneri 22.4. Rd. 4 „Venit scutit în baza unui acord internațional la
prevăzute în convențiile de evitare a dublei impuneri se care România este parte” — se bifează de contribuabilii care
păstrează de către contribuabil. realizează din străinătate venituri scutite în baza unui acord
21. Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, a internațional la care România este parte.
cărui plată în străinătate este atestată cu document justificativ 22.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activității” — se
eliberat de autoritatea competentă, respectiv de către plătitorul completează de către contribuabilii care încep/încetează
de venit/agentul care reține la sursă impozitul, din statul străin cu activitatea în cursul anului fiscal de raportare.
care România are încheiată convenție de evitare a dublei 22.6. Litera B „Date privind impozitul anual datorat”
impuneri sau prin copia declarației fiscale sau a documentului 22.6.1. Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma (în lei)
similar depuse/depus la autoritatea competentă străină, reprezentând venitul brut realizat din străinătate potrivit Codului
exprimate în unitățile monetare proprii fiecărui stat, se vor fiscal, în anul fiscal de raportare.
transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc
Banca Națională a României din anul de realizare a venitului completează câte o secțiune pentru fiecare venit brut primit de
respectiv. la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc,
Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice supuse impunerii în România, potrivit Codului fiscal.
rezidente, precum și impozitul aferent, exprimate în unități 22.6.2. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile/alte sume deductibile” —
monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând cheltuieli
Banca Națională a României, se vor transforma astfel: deductibile efectuate în scopul realizării veniturilor sau suma
a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație neimpozabilă deductibilă din venitul realizat în străinătate,
internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se conform Codului fiscal.
cursul de schimb din țara de sursă; 22.6.3. Rd. 3 „Venit net/Câștig net anual” — se înscrie, după
b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se caz, suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și
cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca cheltuielile aferente deductibile/alte sume deductibile (rd. 2).
Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv. Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât
22. Modalitatea de completare a subsecțiunii în cazul cheltuielile deductibile/alte sume deductibile.
persoanelor fizice care au realizat venituri din străinătate Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină
Litera A „Date privind activitatea desfășurată” după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de
22.1. Rd. 1 „Țara în care s-a realizat venitul” — se natura acestuia.
completează denumirea țării în care contribuabilul a realizat În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru
venitul declarat. activitatea desfășurată în străinătate, se înscrie venitul bază de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 31

calcul (în lei) aferent perioadei de detașare în străinătate, 22.6.10. Rd. 10 „Diferență de impozit de plată” — se înscrie
conform documentului menționat la art. 81 alin. (2) din Codul suma reprezentând diferența dintre impozitul pe venit datorat în
fiscal, întocmit de angajator. România (rd. 7) și creditul fiscal (rd. 9).
În cazul transferului de titluri de valoare și orice alte Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat în
operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente România este mai mare decât creditul fiscal.
financiare derivate, precum și al aurului de investiții, definit În situația în care creditul fiscal (rd. 9) este mai mare sau egal
potrivit legii, se înscrie câștigul net anual (în lei) reprezentând decât impozitul pe venit datorat în România (rd. 7), se înscrie
diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului cifra zero.
fiscal respectiv. Subsecțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări
22.6.4. Rd. 4 „Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală” — se sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate
înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru
realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal activitatea desfășurată în străinătate”
de raportare reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile 23. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
(rd. 2) și venitul brut (rd. 1). care realizează venituri reprezentând remunerații, indemnizații
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai și alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani
mari decât venitul brut. și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai
În cazul transferului de titluri de valoare și orice alte consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai
operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori,
financiare derivate, precum și al aurului de investiții, definit membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a
potrivit legii, se înscrie pierderea netă anuală (în lei) acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare
reprezentând diferența între pierderile și câștigurile înregistrate pentru activitatea desfășurată în străinătate la angajatori/plătitori
în cursul anului fiscal respectiv. de venit care nu au sediul permanent și nu sunt rezidenți fiscali
22.6.5. Rd. 5 „Pierderi fiscale/nete anuale reportate din anii în România și care au obligația de a calcula și plăti contribuția
precedenți” — se înscrie suma reprezentând pierderi reportate de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de
din anii precedenți, conform legii. sănătate potrivit art. 1391 și art. 1572 din Codul fiscal.
22.6.6. Rd. 6 „Venit/Câștig net anual impozabil” — se înscrie În vederea declarării contribuției de asigurări sociale și/sau
venitul/câștigul net anual impozabil reprezentând diferența dintre contribuției de asigurări sociale de sănătate, subsecțiunea se
venitul/câștigul net anual (rd. 3) și pierderile fiscale reportate din completează după cum urmează:
anii precedenți (rd. 5). Rd. 1 „Bază anuală de calcul al CAS” — se completează
22.6.7. Rd. 7 „Impozit pe venit datorat în România” — se baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale,
înscrie suma (în lei) rezultată prin aplicarea cotei de impozitare
respectiv câștigul brut realizat din venituri asimilate salariilor
prevăzute de lege asupra sumei înscrise la rd. 6.
pentru activitatea desfășurată în străinătate, cu respectarea
În situația în care convenția de evitare a dublei impuneri
prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității
încheiată între România și statul de realizare a venitului prevede
sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate
ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, se
socială la care România este parte.
înscrie cifra zero.
Rd. 2 „CAS datorată” — se completează contribuția de
În situația în care venitul obținut este scutit în baza unui
acord internațional la care România este parte, se înscrie cifra asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție
zero. de 25%, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, asupra
În situația în care în anul de raportare s-a înregistrat pierdere bazei de calcul prevăzute la rd. 1.
fiscală sau dacă după compensarea pierderilor reportate din anii Rd. 3 „Baza anuală de calcul al CASS” — se completează
precedenți a rezultat pierdere de reportat, se înscrie cifra zero. baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de
22.6.8. Rd. 8 „Impozit pe venit plătit în străinătate” — se sănătate, respectiv câștigul brut realizat din venituri asimilate
înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate, cu
în străinătate. respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în
Se completează de către contribuabilii care, pentru același domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind
venit și pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuși sistemele de securitate socială la care România este parte.
impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât și în Rd. 4 „CASS datorată” — se completează valoarea rezultată
străinătate. prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156
Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează din Codul fiscal, asupra sumei înscrise la rd. 3.
un venit care, conform prevederilor convenției de evitare a Secțiunea a 3-a „Date privind contribuția de asigurări
dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat și legislației sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate
Uniunii Europene, este impus în celălalt stat și respectiva datorate”
convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri Subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări
„metoda scutirii”. sociale datorată”
22.6.9. Rd. 9 „Credit fiscal” — creditul fiscal se stabilește de 24. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
către contribuabil la nivelul impozitului plătit în străinătate, care îndeplinesc condițiile cumulative de mai jos, cu respectarea
aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale,
mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la
aferentă venitului impozabil din străinătate. care România este parte:
Impozitul plătit în străinătate care se deduce din impozitul pe a) au realizat în anul fiscal de declarare venituri din activități
venit datorat în România este limitat la partea de impozit pe venit independente (venituri din activități de producție, comerț,
datorat în România. prestări de servicii, din profesii liberale și contracte de activitate
Creditul se stabilește din impozitul pe venit calculat pentru sportivă, cu excepțiile prevăzute de lege) și/sau venituri din
anul în care impozitul a fost plătit statului străin, dacă există drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute
documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse
care atestă plata impozitului în străinătate. și/sau categorii de venituri; și
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

b) au estimat pentru anul fiscal de declarare un venit net/brut 30. În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale,
anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai secțiunea 3 „Date privind contribuția de asigurări sociale și
multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate”
12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale
realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe datorată” se completează după cum urmează:
țară, în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 120 30.1. Rd. 1 „Total venit net anual cumulat realizat din activități
din Codul fiscal. independente și drepturi de proprietate intelectuală” — se
25. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime completează suma veniturilor nete/brute realizate din România
brute pe țară se efectuează prin cumularea veniturilor nete/brute și din afara României, din categoriile de la pct. 24 lit. a), cu
și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității
venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate
precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate socială la care România este parte, pentru care există obligația
intelectuală determinate potrivit art. 72 și 73 din Codul fiscal, declarării în România.
realizate în anul fiscal de impunere. 30.2. Rd. 2 „Bază anuală de calcul al CAS (Venit ales pentru
Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de plata CAS)” — se completează baza anuală de calcul al
persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul ales de
art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus. contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii
26. Persoanele fizice nu datorează contribuția de asigurări minime brute pe țară, în vigoare în anul pentru care se
sociale în următoarele situații: datorează contribuția.
26.1. în situația în care au estimat pentru anul fiscal de 30.3. Rd. 3 „CAS datorată” — se completează contribuția de
declarare un venit net/brut anual cumulat din veniturile asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție
prevăzute la pct. 24 lit. a), din una sau mai multe surse și/sau de 25%, prevăzută la art. 138 lit. a) din Codul fiscal, asupra
categorii de venituri, cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime bazei de calcul prevăzute la rd. 2.
brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este sub Subsecțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. Fac excepție sociale de sănătate datorată”
contribuabilii care au optat pentru plata contribuției. În acest caz, 31. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
contribuția plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la care au estimat în anul fiscal curent un venit net/brut anual
stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri
legii; mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, din
26.2. în situația în care persoanele sunt asigurate în sisteme următoarele categorii, cu respectarea legislației europene
proprii de asigurări sociale și nu au obligația asigurării în aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor
sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și în situația în privind sistemele de securitate socială la care România este
care au calitatea de pensionari; parte, pentru care există obligația declarării în România:
26.3. în situația în care realizează venituri din salarii și a) venituri din activități independente;
asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
intelectuală; c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil
26.4. în situația în care, potrivit legislației europene aplicabile potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016
în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind privind impozitul specific unor activități, cu completările
sistemele de securitate socială la care România este parte, nu ulterioare, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din
datorează contribuții de asigurări sociale în România. Codul fiscal;
27. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit legii, f) venituri din investiții;
au obligația de a completa subsecțiunea dacă nivelul venitului g) venituri din alte surse,
realizat pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu
minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care
contribuția, iar nivelul venitului net/brut cumulat este cel puțin se datorează contribuția.
egal cu 12 salarii minime brute pe țară. Subsecțiunea nu se completează de către:
28. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de
proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul
sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația să fiscal;
calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de b) persoanele care, potrivit legislației europene aplicabile în
asigurări sociale, conform contractului încheiat între părți, nu au domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind
obligația depunerii formularului 212 „Declarație unică privind sistemele de securitate socială la care România este parte, nu
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate în
fizice” — capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate România.
și contribuțiile sociale datorate pentru anul ......”. În cazul în care persoanele fizice care au estimat că
În situația în care persoanele fizice pentru care plătitorii de realizează în anul fiscal curent veniturile de la prezentul punct
venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției peste plafonul minim de 12 salarii minime au realizat un venit
de asigurări sociale realizează și venituri din activități net/brut anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe
independente, pentru aceste venituri nu depun declarația. țară, iar în anul fiscal de impunere nu au avut calitatea de
29. Contribuabilii care au început o activitate în luna salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate
decembrie depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” — capitolul I prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal, acestea datorează
„Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul
sociale datorate pentru anul .....” până la data de 25 mai inclusiv echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun declarația
a anului următor celui de realizare a veniturilor. unică, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 33

realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de 36.2. Rd. 2 „Baza anuală de calcul al CASS” se completează
asigurări sociale de sănătate. Aceleași prevederi se aplică și în cu:
cazul în care persoanele fizice care au estimat că realizează în — suma reprezentând plafonul minim de 12 salarii minime pe
anul fiscal curent veniturile de la prezentul punct peste plafonul țară, în vigoare pentru anul pentru care se datorează contribuția
minim de 12 salarii minime au procedat la corectarea declarației de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care venitul net/brut
inițiale, prin depunerea unei declarații rectificative, ca urmare a anual cumulat realizat este mai mare sau cel puțin egal cu
realizării de venituri sub plafonul minim. plafonul minim stabilit, potrivit legii;
— suma reprezentând baza de calcul echivalentă cu 6 salarii
32. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime
minime brute pe țară, în cazul persoanelor fizice aflate în situația
brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației
în care au estimat un venit net/brut anual cumulat peste nivelul
prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, respectiv 25 mai inclusiv a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual
a anului pentru care se datorează contribuția, se efectuează prin cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe
cumularea următoarelor: țară și care în anul fiscal precedent de impunere nu au avut
— veniturile nete/brute/normele de venit realizate din calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de
categoriile de la pct. 31 lit. a)—e); persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale
— venitul și/sau câștigul net din investiții, stabilit conform de sănătate.
art. 94—97 din Codul fiscal. 36.3. Rd. 3 „CASS datorată” — se completează cu valoarea
În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele rezultată prin aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la
încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul art. 156 din Codul fiscal, asupra sumei înscrise la rd. 2.
dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018; Secțiunea a 4-a „Stabilirea impozitului anual datorat pe
— venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit venitul net anual impozabil realizat din activități
potrivit art. 114—116 din Codul fiscal. independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse
33. Sunt exceptate de la completarea și depunerea în sistem real”
declarației persoanele fizice care au realizat în anul fiscal de 37. Secțiunea se completează de contribuabilii care
realizează venituri din activități independente și/sau drepturi de
impunere venituri cel puțin la nivelul a 12 salarii de bază minime
proprietate intelectuală, impuse în sistem real.
brute pe țară, din categoriile: Rd. 1 „Suma veniturilor nete recalculate din activități
— venituri din drepturi de proprietate intelectuală; independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în
— venituri în baza contractelor de activitate sportivă; sistem real” — se înscrie suma veniturilor nete recalculate,
— venituri din arendă; înscrise la rd. 6 de la litera B, subsecțiunea 1, secțiunea 1,
— venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili capitolul I.
potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 Rd. 2 „CAS datorată” — se înscrie contribuția de asigurări
privind impozitul specific unor activități, cu completările sociale datorată potrivit prevederilor titlului V „Contribuții sociale
ulterioare, obligatorii” din Codul fiscal.
din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pentru Rd. 3 „Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice
care contribuția se reține la sursă de către plătitorul de venit. fiscale” — se înscrie suma reprezentând costul de achiziție al
34. Persoanele fizice care au estimat un venit net/brut anual, aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite
cumulat pe fiecare sursă și/sau categorie de venit, din cele la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
menționate la pct. 33, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza
țară în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 120 aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în anul
din Codul fiscal, dar venitul net/brut anual cumulat realizat este
respectiv la care se adaugă, dacă este cazul, sumele
cel puțin egal cu nivelul plafonului minim, au obligația depunerii
reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat
„Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale reportate, potrivit legii.
datorate de persoanele fizice — capitolul I. Date privind În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru
impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat,
pentru anul ...”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale se
celui de realizare a venitului. distribuie proporțional cu cota procentuală de participare
35. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.
depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile Rd. 4 „Venit net anual impozabil” — se înscrie diferența dintre
sociale datorate de persoanele fizice — capitolul I. Date privind suma veniturilor nete recalculate (rd. 1) și contribuția de
impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate asigurări sociale datorată (rd. 2).
pentru anul ...”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor Rd. 5 „Venit net anual impozabil redus” — se completează în
celui de realizare a venitului. cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net
36. În vederea declarării contribuției de asigurări sociale de anual impozabil (rd. 4) redus proporțional cu numărul de zile
sănătate, secțiunea 3 „Date privind contribuția de asigurări calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata
sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate”, impozitului.
Rd. 6 „Total impozit anual datorat” — se înscrie suma
subsecțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale de
rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra
sănătate datorată” se completează după cum urmează:
valorii înscrise la rd. 4 din care se scade, în limita impozitului
36.1. Tabelul de la pct. 1 „Venituri realizate pentru încadrarea datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice
ca plătitor de CASS” — se completează cu suma veniturilor fiscale (rd. 3).
realizate din România și din afara României, pentru fiecare din În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat se
categoriile de la pct. 31, cu respectarea legislației europene înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10%
aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor asupra valorii înscrise la rd. 5 din care se scade, în limita
privind sistemele de securitate socială la care România este impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat
parte, pentru care există obligația declarării în România. electronice fiscale (rd. 3).
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

Secțiunea a 5-a „Date privind indemnizația prevăzută la Se completează pentru fiecare lună pentru care s-a încasat
art. XV alin. (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a indemnizația, după cum urmează:
Guvernului nr. 30/2020” Col. 2 „Indemnizația brută încasată” — se înscrie, pentru
38. Secțiunea se completează de alți profesioniști astfel cum fiecare lună, indemnizația brută încasată.
sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 Col. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, avocații public de pensii” — se completează contribuția de asigurări
și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de sociale datorată în sistemul public de pensii, potrivit legii,
autor și drepturile conexe, care au beneficiat de indemnizația determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%,
prevăzută la art. XV alin. (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute
a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor încasate (col. 2).
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în Col. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice propriu de pensii” — se completează cu suma reprezentând
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabili în
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, sistemul propriu de pensii, potrivit reglementărilor specifice.
cu modificările ulterioare. Col. 5 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate
Se completează pentru fiecare lună pentru care s-a încasat datorată” — se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea
indemnizația, după cum urmează: cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul
Col. 2 „Indemnizația brută încasată” — se înscrie, pentru fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2).
fiecare lună, indemnizația brută încasată; Col. 6 „Venitul bază de calcul al impozitului” — se înscrie
Col. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul diferența dintre indemnizația brută încasată (col. 2), contribuția
public de pensii” — se completează contribuția de asigurări de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii (col. 3)
sociale datorată în sistemul public de pensii, potrivit legii, sau contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu
determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, de pensii (col. 4) și contribuția de asigurări sociale de sănătate
prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute datorată (col. 5), conform dispozițiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din
încasate (col. 2). Codul fiscal.
Col. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul Col. 7 „Impozitul pe venit datorat” — se înscrie, pentru fiecare
propriu de pensii” — se completează contribuția de asigurări lună pentru care s-a încasat indemnizația, suma rezultată prin
sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului bază de
calcul al impozitului (col. 6).
prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute
Rd. „Total” — se înscrie totalul obligațiilor fiscale datorate,
încasate (col. 2).
potrivit legii, reprezentând impozit pe venit datorat, contribuții de
Col. 5 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată” —
asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii și
se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea cotei de
contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate, determinat
contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul fiscal, asupra
prin însumarea obligațiilor fiscale lunare.
indemnizației brute încasate (col. 2).
Secțiunea a 7-a „Date privind indemnizația prevăzută la
Col. 6 „Venitul bază de calcul al impozitului” — se înscrie
art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a
diferența dintre indemnizația brută încasată (col. 2), contribuția
Guvernului nr. 111/2021”
de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii (col. 3) 40. Secțiunea se completează de profesioniști, astfel cum
sau contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009
de pensii (col. 4) și contribuția de asigurări sociale de sănătate privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de
datorată (col. 5), conform dispozițiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de
Codul fiscal. autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de
Col. 7 „Impozitul pe venit datorat” — se înscrie, pentru fiecare Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
lună pentru care s-a încasat indemnizația, suma rezultată prin republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au
aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului bază de beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a)
calcul al impozitului (col. 6). și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021
Rd. „Total” — se înscrie totalul obligațiilor fiscale datorate, pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și
potrivit legii, reprezentând impozit pe venit datorat, contribuții de a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării
asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii și ori limitării activităților economice, determinate de situația
contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate, determinat epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului
prin însumarea obligațiilor fiscale lunare. SARS-CoV-2.
Secțiunea a 6-a „Date privind indemnizația prevăzută la Se completează pentru fiecare lună pentru care s-a încasat
art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020” indemnizația, după cum urmează:
39. Secțiunea se completează de profesioniștii, astfel cum Col. 2 „Indemnizația brută încasată” — se înscrie, pentru
sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 fiecare lună, indemnizația brută încasată.
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și Col. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul
persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de public de pensii” — se completează contribuția de asigurări
autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația sociale datorată în sistemul public de pensii, potrivit legii,
prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%,
nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate încasate (col. 2).
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru Col. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul
stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu propriu de pensii” — se completează cu suma reprezentând
modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările contribuția de asigurări sociale datorată de contribuabili în
și completările ulterioare. sistemul propriu de pensii, potrivit reglementărilor specifice.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 35

Col. 5 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate de către
datorată” — se completează cu valoarea rezultată prin aplicarea contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost
cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din Codul proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de
fiscal, asupra indemnizației brute încasate (col. 2). la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca
Col. 6 „Venitul bază de calcul al impozitului” — se înscrie urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu
diferența dintre indemnizația brută încasată (col. 2), contribuția măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau
de asigurări sociale datorată, în sistemul public de pensii (col. 3) prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
sau contribuția de asigurări sociale datorată, în sistemul propriu regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii
de pensii (col. 4) și contribuția de asigurări sociale de sănătate nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.
datorată (col. 5), conform dispozițiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Rd. 7 „Diferențe de impozit de plată rezultate din definitivarea
Codul fiscal. impozitului anual datorat, potrivit Capitolului I” — se înscrie
Col. 7 „Impozitul pe venit datorat” — se înscrie, pentru fiecare suma reprezentând diferența dintre impozitul pe venit datorat
lună pentru care s-a încasat indemnizația, suma rezultată prin total (rd. 5) și plățile anticipate reținute la sursă potrivit
aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului bază de dispozițiilor art. 682 și art. 115 alin. (21) din Legea nr. 227/2015,
calcul al impozitului (col. 6). cu modificările și completările ulterioare (rd. 6).
Rd. „Total” — se înscrie totalul obligațiilor fiscale datorate, Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat total
potrivit legii, reprezentând impozit pe venit datorat, contribuții de (rd. 5) este mai mare decât plățile anticipate reținute la sursă
asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii și potrivit dispozițiilor art. 682 și art. 115 alin. (21) din Legea
contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate, determinat nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (rd. 6).
prin însumarea obligațiilor fiscale lunare. Rd. 8 „Diferențe de impozit de restituit rezultate din
Secțiunea a 8-a „Sumarul obligațiilor privind impozitul definitivarea impozitului anual datorat, potrivit Capitolului I” —
pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite se înscrie suma reprezentând diferența dintre plățile anticipate
prin declarația curentă” reținute la sursă potrivit dispozițiilor art. 682 și art. 115 alin. (21)
41. Secțiunea se completează pentru a evidenția obligațiile din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,
fiscale datorate pentru anul de impunere, stabilite prin declarația (rd. 6) și impozitul pe venit datorat total (rd. 5).
curentă. Se completează numai dacă plățile anticipate reținute la
41.1. Subsecțiunea I „Obligații privind impozitul pe venitul sursă potrivit dispozițiilor art. 682 și art. 115 alin. (21) din Legea
realizat, stabilite prin declarația curentă” nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, (rd. 6)
Rd. 1 „Impozit pe venitul anual” — se înscrie suma sunt mai mari decât impozitul pe venit datorat total (rd. 5).
reprezentând totalul impozitului datorat pe venitul anual realizat 41.2. Subsecțiunea II „Obligații privind contribuția de
în anul de impunere, stabilit de contribuabil prin declarația
asigurări sociale”
curentă.
Rd. 1 „Contribuția de asigurări sociale” — se înscrie totalul
Se însumează impozitul datorat pe venitul anual realizat
contribuției de asigurări sociale datorată determinat prin
înscris în declarația curentă la:
însumarea obligațiilor înscrise la rd. 2 de la subsecțiunea 2,
— rd. 8 „Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat” de la
secțiunea 2 și la rd. 3 de la subsecțiunea 1, secțiunea 3, după
lit. B, subsecțiunea 1, secțiunea 1, capitolul I;
caz.
— rd. 4 „Impozit anual” de la lit. B, subsecțiunea 2,
secțiunea 1, capitolul I; Rd. 2 „Contribuția de asigurări sociale datorată pentru
— rd. 2 „Impozit anual” de la subsecțiunea 3, secțiunea 1, indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (11) și (4) din
capitolul I; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020” — se
— rd. 10 „Diferență de impozit de plată” de la lit. B, completează suma reprezentând total contribuție de asigurări
subsecțiunea 1, secțiunea 2, capitolul I; sociale datorată în sistemul public de pensii, înscrisă la
— rd. 6 „Total impozit anual datorat” de la secțiunea 4, rd. „Total” de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 5 din
capitolul I. formular.
Rd. 2 „Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută Rd. 3 „Contribuția de asigurări sociale datorată pentru
la art. XV alin. (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 30/2020” — se completează suma reprezentând Guvernului nr. 132/2020” — se completează suma reprezentând
total impozit pe venit datorat înscris la rd. „Total” de la coloana 7 total contribuție de asigurări sociale datorată în sistemul public
din tabelul de la secțiunea 5, capitolul I din formular. de pensii, înscrisă la rd. „Total” de la coloana 3 din tabelul de la
Rd. 3 „Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută secțiunea 6 din formular.
la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020” — Rd. 4 „Contribuția de asigurări sociale datorată pentru
se completează suma reprezentând total impozit pe venit indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța
datorat înscris la rd. „Total” de la coloana 7 din tabelul de la de urgență a Guvernului nr. 111/2021” — se completează suma
secțiunea 6, capitolul I din formular. reprezentând total contribuție de asigurări sociale datorată în
Rd. 4 „Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută sistemul public de pensii, înscrisă la rd. „Total” de la coloana 3
la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a din tabelul de la secțiunea 7 din formular.
Guvernului nr. 111/2021” — se completează suma reprezentând Rd. 5 „Total contribuție de asigurări sociale datorată” — se
total impozit pe venit datorat înscris la rd. „Total” de la coloana 7 înscrie totalul contribuției de asigurări sociale datorată
din tabelul de la secțiunea 7, capitolul I din formular. determinată prin însumarea obligațiilor înscrise la rd. 1, rd. 2,
Rd. 5 „Total impozit pe venit datorat” — se înscrie totalul rd. 3 și rd. 4, după caz.
impozitului pe venit datorat determinat prin însumarea obligațiilor 41.3. Subsecțiunea III „Obligații privind contribuția de
înscrise la rd. 1, rd. 2, rd. 3 și rd. 4, după caz. asigurări sociale de sănătate”
Rd. 6 „Plăți anticipate, potrivit dispozițiilor art. 682 și art. 115 Rd. 1 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate” — se
alin. (21) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările înscrie totalul contribuției de asigurări sociale de sănătate
ulterioare” — se completează suma reprezentând plățile determinat prin însumarea obligațiilor înscrise la rd. 4 de la
anticipate reținute la sursă pe veniturile prevăzute la art. 682 și subsecțiunea 2, secțiunea 2 și la rd. 3 de la subsecțiunea 2,
art. 114 alin. (2) lit. k1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul secțiunea 3, după caz.
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

Rd. 2 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată N O T Ă:


pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (11) și (4) din Se completează câte o secțiune pentru fiecare entitate
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020” — se nonprofit/unitate de cult beneficiară sau pentru fiecare beneficiar
completează suma reprezentând total contribuție de asigurări de bursă privată.
sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. „Total” de la 45. Bursa privată
coloana 5 din tabelul de la secțiunea 5 din formular. 45.1. Căsuța „Bursa privată” — se bifează de către
Rd. 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de
pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de raportare cu burse private conform legii.
urgență a Guvernului nr. 132/2020” — se completează suma 45.2. „Contract nr./data” — se înscriu numărul și data
reprezentând total contribuție de asigurări sociale de sănătate contractului privind acordarea bursei private.
datorată înscrisă la rd. „Total” de la coloana 5 din tabelul de la 45.3. „Sumă plătită (lei)” — se înscrie suma plătită de
secțiunea 6 din formular. contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
Rd. 4 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată 45.4. „Documente de plată nr./data” — se înscriu numărul și
pentru indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din data documentelor care atestă plata bursei private.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021” — se 46. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult
completează suma reprezentând total contribuție de asigurări 46.1. Căsuța „Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult” —
sociale de sănătate datorată înscrisă la rd. „Total” de la coloana 5 se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume
din tabelul de la secțiunea 7 din formular. reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net
Rd. 5 „Total contribuție de asigurări sociale de sănătate anual impozabil/câștigul net anual impozabil, pentru susținerea
datorată” — se înscrie totalul contribuției de asigurări sociale de unei entități nonprofit/unități de cult.
sănătate datorată determinată prin însumarea obligațiilor 46.2. „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” — se
înscrise la rd. 1, rd. 2, rd. 3 și rd. 4, după caz. înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
Secțiunea a 9-a „Destinația sumei reprezentând până la 46.3. „Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității
3,5% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual de cult” — se înscrie codul de identificare fiscală a entității
impozabil” nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
42. Secțiunea se completează de contribuabilii care dispun 46.4. „Cont bancar (IBAN)” — se completează codul IBAN
asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
impozitul datorat pe venitul net anual impozabil determinat 46.5 „Procent din impozit” — se înscrie procentul din
potrivit prevederilor art. 118 din Codul fiscal, din care se scade, impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, stabilit
dacă este cazul, potrivit legii, costul de achiziție al aparatelor de potrivit legii, pentru care contribuabilul dispune virarea, pentru
marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 susținerea entității nonprofit/unității de cult. Procentul din impozit
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, nu trebuie să depășească plafonul admis de lege pentru
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru
și/sau din impozitul datorat pe câștigul net anual impozabil acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările
determinat potrivit prevederilor art. 119 din Codul fiscal, pentru art. 1231 din Codul fiscal.
susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează 46.6. „Suma” — se completează suma solicitată de
în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult,
acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările determinată prin aplicarea procentului înscris la rd. „Procent din
art. 1231 din Codul fiscal. impozit” asupra impozitului pe venitul/câștigul net anual
Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume impozabil datorat, stabilit potrivit legii.
reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru În situația în care contribuabilul nu poate determina suma,
indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (11) și (4) din rubrica nu se completează.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu Secțiunea a 10-a „Bonificație pentru plata impozitului pe
modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările venitul anual și a contribuțiilor sociale”
ulterioare, la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 47. Secțiunea se completează de persoanele fizice care
nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea beneficiază de bonificația pentru plata impozitului pe venitul
nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum anual și a contribuțiilor sociale, stabilită prin legea anuală a
și la art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a bugetului de stat, în conformitate cu dispozițiile art. 121, art. 151
Guvernului nr. 111/2021, pentru susținerea entităților nonprofit alin. (23) și (24), precum și art. 174 alin. (23) și (24) din Codul
care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților fiscal.
de cult, precum și pentru acordarea de burse private. Atenție!
43. Contribuabilii care obțin venituri din străinătate de Secțiunea se completează numai în situația în care legea
aceeași natură cu cele obținute din România pentru care există anuală a bugetului de stat reglementează acordarea de
dreptul de a dispune asupra destinației sumei reprezentând bonificații pentru obligațiile fiscale datorate pentru anul de
până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, prevăzute la impunere.
art. 1231 alin. (1) din Codul fiscal, pot dispune și asupra Rd. 1 „Bonificație privind impozitul pe venitul anual” — se
destinației sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe înscrie valoarea bonificației pentru plata impozitului pe venitul
venitul realizat în străinătate, datorat în România, după anual, determinată potrivit legii.
deducerea creditului fiscal. Rd. 2 „Bonificație privind contribuția de asigurări sociale” —
44. Entitățile nonprofit/Unitățile de cult beneficiază de sumele se înscrie valoarea bonificației pentru plata contribuției de
reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net asigurări sociale, determinată potrivit legii.
anual impozabil/câștigul net anual impozabil dacă la momentul Rd. 3 „Bonificație privind contribuția de asigurări sociale de
plății acestora de către organul fiscal figurează în Registrul sănătate” — se înscrie valoarea bonificației pentru plata
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri contribuției de asigurări sociale de sănătate, determinată potrivit
fiscale. legii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 37

48. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de 3.1. Subsecțiunea se completează de către contribuabilii
acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. care, în anul de raportare, realizează venituri în bani și/sau în
Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului natură, provenind din activități independente, inclusiv din
finanțelor. activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în
Atenție! cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
În situația în care legea anuală a bugetului de stat stabilește persoane fizice, și/sau în cadrul unei societăți civile cu
acordarea bonificației, în conformitate cu dispozițiile art. XIX din personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale și care
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele este supusă regimului transparenței fiscale.
măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 3.2. În categoria veniturilor din activități independente, pentru
acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările care există obligația completării subsecțiunii, se cuprind
ulterioare, precum și potrivit art. 6 alin. (8) lit. c) din Ordonanța veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii,
de urgență a Guvernului nr. 111/2021, prin derogare de la din profesii liberale, inclusiv din activități independente realizate
prevederile art. 121, 151 și 174 din Codul fiscal, nu fac obiectul în baza contractelor de activitate sportivă pentru care plătitorul
acordării bonificației impozitul pe venit și contribuțiile sociale nu are obligația reținerii la sursă a impozitului, potrivit legii.
aferente indemnizațiilor acordate potrivit art. XV alin. (1), (11) și 3.3. În cazul societății civile cu personalitate juridică,
(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului
cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu transparenței fiscale, se aplică regulile de determinare a
modificările ulterioare, art. 3 din Ordonanța de urgență a venitului net din activități independente.
Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei
prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane
ulterioare, și art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de fizice, sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică,
urgență a Guvernului nr. 111/2021. constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului
Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având
estimate/norma de venit a se realiza în România și în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.
contribuțiile sociale datorate pentru anul .....” 3.4. Persoanele fizice care obțin venituri din activități
Secțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile independente din mai multe surse de venit completează câte o
estimate din România” subsecțiune pentru fiecare sursă.
Subsecțiunea 1 „Date privind impozitul pe veniturile 3.5. Modul de completare a subsecțiunii
estimate din România, impuse în sistem real/pe baza Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
cotelor forfetare de cheltuieli”
3.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța „1.1.
1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
activități independente”.
care în anul de raportare realizează, în mod individual sau într-o
3.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța
formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România,
„sistem real”.
supuse impozitului pe venit, pentru care venitul net se determină
3.5.3. Rd. 3 „Forma de organizare” — se bifează căsuța
în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit
corespunzătoare modului de desfășurare a activității:
legii sau potrivit opțiunii contribuabililor, după caz, provenind din:
a) căsuța „individual” se bifează de persoanele fizice care
a) activități independente pentru care venitul net se stabilește
în sistem real; obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;
b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net b) căsuța „asociere fără personalitate juridică” se bifează de
se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată
cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
sursă; persoane fizice;
c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se c) căsuța „entități supuse regimului transparenței fiscale” se
stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate
cheltuieli, cu excepția veniturilor din arendă și din închirierea în desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică,
scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului
personală, pentru care impunerea este finală; transparenței fiscale, potrivit legii;
d) activități agricole impuse în sistem real; d) căsuța „modificarea modalității/formei de exercitare a
e) silvicultură și/sau piscicultură pentru care venitul net se activității” se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare
stabilește în sistem real. a unei activități independente și/sau al transformării formei de
N O T Ă: exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării
realizează venituri scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit activității.
legii, au obligația declarării veniturilor prin completarea și 3.5.4. Rd. 4 „Obiectul principal de activitate” — se înscriu
depunerea declarației. denumirea activității principale generatoare de venituri, precum
2. Subsecțiunea se completează pentru: și codul CAEN al activității desfășurate.
a) declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza 3.5.5. Rd. 5 „Sediul” — se completează adresa sediului sau
în anul de impunere; locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după
b) stabilirea de către contribuabil a impozitului anual estimat caz.
pentru anul de impunere; 3.5.6. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de
c) modificarea modului de determinare a venitului net, asociere” — se înscriu numărul documentului care atestă
conform prevederilor Codului fiscal. dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă,
3. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care potrivit legii, și data emiterii acestuia.
realizează venituri din activități independente, pentru care Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri
venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din completează numărul sub care contractul de asociere a fost
contabilitate înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

3.5.7. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma rezultată
completează de către contribuabilii care încep/încetează prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise
activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune la rd. 3.1 „Venit impozabil”.
declarația unică. Aceste rubrici se completează numai dacă 4. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care
evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
se depune declarația. 4.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care, în
3.5.8. Rd. 9 „Data suspendării activității” — se completează anul de impunere, realizează, în mod individual și/sau într-o
data suspendării activității numai dacă evenimentul respectiv se formă de asociere, venituri din valorificarea sub orice formă a
produce în cursul anului pentru care se depune declarația. drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se
3.5.9. Rd. 10 „Număr zile de scutire” — se completează de determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate sau pe
către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția contribuabililor
înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care pentru care impozitul se reține la sursă de plătitorul de venit.
beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit. 4.2. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
Litera B „Date privind impozitul anual estimat” reprezintă venituri din drepturi de autor și drepturi conexe
3.5.10. În situația în care activitatea se desfășoară în mod dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci
individual și indicații geografice, topografii pentru produse
Contribuabilii care realizează venituri în mod individual semiconductoare și altele asemenea.
completează declarația după cum urmează: 4.3. Subsecțiunea se completează și în cazul exploatării de
Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând veniturile către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală,
în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită
a se realiza în anul fiscal în curs, de către contribuabili, atât din și al remunerației compensatorii pentru copia privată.
activitatea de bază, cât și din activități adiacente. 4.4. Nu au obligația completării subsecțiunii persoanele fizice
Rd. 2 „Cheltuieli deductibile” — se înscrie suma pentru care impozitul se reține la sursă de plătitorii de venituri.
reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în 4.5. Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de
anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori completează o
atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, singură subsecțiune în declarație.
specifice fiecărei activități. 4.6. Modul de completare a subsecțiunii de către
Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie suma contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate
reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile intelectuală, pentru care venitul net se determină în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate sau pe baza cotelor forfetare de
deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
cheltuieli
Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după caz,
Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
astfel:
4.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța „1.2.
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la
drepturi de proprietate intelectuală”.
plata impozitului pe venit, potrivit legii, se înscrie suma de la
4.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța
rd. 3 „Venit net anual estimat” redusă proporțional cu numărul
„sistem real” sau căsuța „cote forfetare de cheltuieli”, după caz:
de zile calendaristice din anul de raportare pentru care venitul
a) căsuța „sistem real” se bifează de către contribuabilii care
este scutit de la plata impozitului; determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de contabilitate;
la plata impozitului pe venit se înscrie suma de la rd. 3 „Venit b) căsuța „cote forfetare de cheltuieli” se bifează de către
net anual estimat”. contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare
Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma rezultată de cheltuieli.
prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise 4.6.3. Rd. 3 „Forma de organizare” — se bifează căsuța
la rd. 3.1 „Venit impozabil”. corespunzătoare modului de desfășurare a activității:
3.5.11. În situația în care activitatea se desfășoară într-o a) căsuța „individual” se bifează de persoanele fizice care
formă de asociere obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual;
În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în b) căsuța „asociere fără personalitate juridică” se bifează de
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată
persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului persoane fizice.
transparenței fiscale, potrivit legii, se completează numai rd. 3 4.6.4. Rd. 6 „Contractul de asociere” — se înscriu, numai
„Venit net anual estimat”, rd. 3.1 „Venit impozabil” și rd. 4 dacă este cazul, numărul sub care contractul de asociere a fost
„Impozit anual estimat”, după cum urmează: înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia,
Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie suma care îi în cazul contribuabililor care desfășoară activități în cadrul unei
revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocieri fără personalitate juridică.
asocierii. 4.6.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se
Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după caz, completează de către contribuabilii care încep/încetează
astfel: activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la declarația unică.
plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă
net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este se depune declarația.
scutit de la plata impozitului, potrivit legii; 4.6.6. Rd. 9 „Data suspendării activității” — se completează
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de data suspendării activității potrivit legii în situația în care
la plata impozitului pe venit se înscrie suma de la rd. 3 „Venit evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se
net anual estimat”. depune declarația.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 39

4.6.7. Rd. 10 „Număr zile de scutire” — se completează de Rd. 2 „Cheltuieli deductibile” — se înscrie suma rezultată prin
către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1),
înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit. Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie suma
Litera B „Date privind impozitul anual estimat” reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile
4.6.8. În situația în care venitul net se determină în sistem deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 și
real, pe baza datelor din contabilitate datele înscrise la rd. 2.
4.6.8.1. În situația în care activitatea se desfășoară în mod Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după caz,
individual astfel:
Contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la
completează declarația după cum urmează: plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit
Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând veniturile net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile
în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este
a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili atât din scutit de la plata impozitului;
activitatea de bază, cât și din activități adiacente. b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de
Rd. 2 „Cheltuieli deductibile” — se înscrie suma la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual
reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în estimat”.
anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma rezultată
atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise
specifice fiecărei activități. la rd. 3.1 „Venit impozabil”.
Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie suma 5. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care
reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor
deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1. 5.1. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după caz, care, în anul de impunere, realizează venituri în bani și/sau în
astfel: natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt
plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit deținător legal, pentru care venitul net se determină în sistem
net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:
calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este a) venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în
scutit de la plata impozitului; categoria venituri din activități independente;
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de b) venituri din cedarea folosinței, altele decât cele de la lit. a).
la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual 5.2. Subsecțiunea nu se completează de contribuabilii care
estimat”. realizează venituri din:
Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma rezultată a) arendare, pentru care impozitul este reținut la sursă de
prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise plătitorul venitului;
la rd. 3.1 „Venit impozabil”. b) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe
4.6.8.2. În situația în care activitatea se desfășoară într-o proprietate personală, pentru care venitul se declară în anul
formă de asociere, fără personalitate juridică următor celui de realizare.
Contribuabilii care își desfășoară activitatea în cadrul unei 5.3. În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane calificate în categoria venituri din activități independente se
fizice, completează numai rd. 3 „Venit net anual estimat”, rd. 3.1 cuprind veniturile din cedarea folosinței bunurilor obținute din
„Venit impozabil” și rd. 4 „Impozit anual estimat”, după cum derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau
urmează: subînchiriere la sfârșitul anului fiscal anterior celui de impunere
Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie venitul care îi și care, începând cu anul de impunere, sunt calificate în
revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al categoria veniturilor din activități independente, fiind supuse
asocierii. regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.
Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după caz, Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului
astfel: net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.
plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit 5.3.1. La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul
net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la
calendaristice din anul de raportare pentru care venitul este data de 31 decembrie a anului anterior celui de impunere;
scutit de la plata impozitului; 5.3.2. În situația închirierii bunurilor deținute în comun,
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de contribuabilul completează subsecțiunea corespunzător cotei
la plata impozitului se înscrie suma de la rd. 3 „Venit net anual care îi revine din proprietate.
estimat”. 5.4. În categoria venituri din cedarea folosinței, altele decât
Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma rezultată cele de la pct. 5.1 lit. a), se cuprind veniturile realizate de
prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor mobile și
la rd. 3.1 „Venit impozabil”. imobile, obținute în calitate de proprietari, uzufructuari sau alți
4.6.9. În situația în care venitul net se determină pe baza deținători legali.
cotelor forfetare de cheltuieli 5.4.1. În situația închirierii bunurilor deținute în comun,
Contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor contribuabilul completează subsecțiunea corespunzător cotei
forfetare de cheltuieli completează subsecțiunea după cum care îi revine din proprietate.
urmează: 5.4.2. În situația în care intervin modificări ale clauzelor
Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie venitul brut estimat a se contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a
realiza din drepturi de proprietate intelectuală. contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
venitul se recalculează de către contribuabil, prin completarea 5.6.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța „1.3.1.
corespunzătoare a subsecțiunii. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct. 1.3.2)”,
5.4.3. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea precum și căsuța „chirie în lei” sau căsuța „chirie în valută”.
folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de Căsuța „chirie în lei” se bifează de contribuabilii care
închiriere, completează câte o subsecțiune pentru fiecare sursă realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care
de venit. chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este exprimată
5.5. Modul de completare a subsecțiunii de către în lei.
contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței Căsuța „chirie în valută” se bifează de contribuabilii care
bunurilor, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care
chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este exprimată
baza datelor din contabilitate
în valută.
Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
5.6.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța
5.5.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța „cote forfetare de cheltuieli”.
corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: 5.6.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se
a) „1.3.1. cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la cedează folosința” — se înscriu datele de identificare a bunului
pct. 1.3.2)”; a cărui folosință este cedată.
b) „1.3.2. cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria De exemplu:
venituri din activități independente”. — pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă
5.5.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
„sistem real”. — pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini
5.5.3. Rd. 5 „Datele de identificare a bunului pentru care se agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul
cedează folosința” — se înscriu datele de identificare a bunului de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;
a cărui folosință este cedată. — alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu
De exemplu: identificarea principalelor caracteristici care individualizează
— pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă bunul.
(localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.); 5.6.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere” — se înscriu, numai
— pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul
agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.
de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului; 5.6.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se
— alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului
identificarea principalelor caracteristici care individualizează încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea
contractului încheiat între părți.
bunul.
Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă
5.5.4. Rd. 6 „Contractul de închiriere” — se înscriu, numai
evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
dacă este cazul, numărul sub care a fost înregistrat la organul se depune declarația.
fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia. Litera B „Date privind impozitul anual estimat”
5.5.5. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se 5.6.6. Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie venitul brut din cedarea
completează de către contribuabilii care încep/încetează folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât
activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune veniturile din arendarea bunurilor agricole.
declarația unică. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau
5.5.6. Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit
evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent
se depune declarația. de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu
Litera B „Date privind impozitul anual estimat” valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în
5.5.7. Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal,
veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, În cazul în care chiria este exprimată în valută, venitul
atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente. estimat înscris în declarație se evaluează pe baza cursului de
5.5.8. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile” — se înscrie suma schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a
reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în României, valabil în ziua precedentă celei în care se depune
anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, declarația.
atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente, 5.6.7. Rd. 2 „Cheltuieli deductibile” — se înscrie suma
specifice fiecărei activități. rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut (rd. 1),
reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.
5.5.9. Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie suma
5.6.8. Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie suma
reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile
reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile
deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1. aferente deductibile (rd. 2).
5.5.10. Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se înscrie suma de la 5.6.9. Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se înscrie suma de la rd. 3
rd. 3 „Venit net anual estimat”. „Venit net anual estimat”.
5.5.11. Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma 5.6.10. Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma
rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra
valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil”. valorii înscrise la rd. 3.1 „Venit impozabil”.
5.6. Modul de completare a subsecțiunii de către 6. Completarea subsecțiunii în cazul contribuabililor care
contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și
bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor din
forfetare de cheltuieli contabilitate
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 41

6.1. Subsecțiunea se completează de contribuabilii care 6.7.6. Rd. 7 și rd. 8 „Data începerii/încetării activității” — se
realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și/sau completează de către contribuabilii care încep/încetează
piscicultură, în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune
personalitate juridică, constituită între persoane fizice, pentru declarația unică.
care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă
contabilitate. evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
6.2. Veniturile din activități agricole cuprind venituri din se depune declarația.
cultivarea produselor agricole vegetale, precum și din 6.7.7. Rd. 9 „Data suspendării activității” — se completează
prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală, din data suspendării activității de către contribuabilii care realizează
exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură,
altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv impuse în sistem real, și care în cursul anului fiscal intră în
din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.
pentru care nu există obligația stabilirii normelor de venit. Pentru Rd. 9 se completează numai dacă evenimentul respectiv se
aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii produce în cursul anului pentru care se depune declarația.
veniturilor din activități independente pentru care venitul net 6.7.8. Rd. 10 „Număr zile de scutire” — se completează de
anual se determină în sistem real, pe baza datelor din către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care
contabilitate. realizează venituri din activități agricole, din silvicultură și
6.3. Venituri din silvicultură reprezintă veniturile obținute din piscicultură, impuse în sistem real, înscriind perioada din cadrul
recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier anului fiscal pentru care beneficiază de scutire la plata
național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase. impozitului pe venit.
6.4. Venituri din piscicultură reprezintă venituri obținute din Litera B „Date privind impozitul anual estimat”
exploatarea amenajărilor piscicole. 6.7.9. În situația în care activitatea se desfășoară în mod
6.5. Veniturile din silvicultură și piscicultură se supun individual
impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activități Contribuabilii care realizează venituri în mod individual
independente” de la titlul IV „Impozitul pe venit” din Codul fiscal, completează declarația după cum urmează:
venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor Rd. 1 „Venit brut” — se înscrie suma reprezentând veniturile
din contabilitate. în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate
6.6. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane activitatea de bază, cât și din activități adiacente.
Rd. 2 „Cheltuieli deductibile” — se înscrie suma
fizice, completează subsecțiunea având în vedere venitul net
reprezentând cheltuielile deductibile estimate a se efectua în
distribuit, care le revine din asociere.
anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat,
6.7. Modul de completare a subsecțiunii de către
atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente,
contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, din
specifice fiecărei activități.
silvicultură și piscicultură, impuse în sistem real, pe baza datelor
Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie suma
din contabilitate.
reprezentând diferența dintre venitul brut estimat și cheltuielile
Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
6.7.1. Rd. 1 „Categoria de venit” — se bifează căsuța Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după caz,
corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: astfel:
a) „1.4.1. activități agricole”; a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la
b) „1.4.2. silvicultură”; plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit
c) „1.4.3. piscicultură”. net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile
6.7.2. Rd. 2 „Determinarea venitului net” — se bifează căsuța calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este
„sistem real”. scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
6.7.3. Rd. 3 „Forma de organizare” — se bifează căsuța b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de
corespunzătoare modului de desfășurare a activității: la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3
a) căsuța „individual” — se bifează de persoanele fizice care „Venit net anual estimat”.
obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual; Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma rezultată
b) căsuța „asociere fără personalitate juridică” — se bifează prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise
de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate la rd. 3.1 „Venit impozabil”.
desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, 6.7.10. În situația în care activitatea se desfășoară într-o
constituită între persoane fizice. formă de asociere fără personalitate juridică
6.7.4. Rd. 5 „Sediul” — se completează adresa sediului sau În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în
locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între
caz. persoane fizice, potrivit legii, se completează numai rândurile 3
Persoanele fizice care realizează venituri din activități „Venit net anual estimat”, 3.1 „Venit impozabil” și 4 „Impozit
agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în anual estimat”, după cum urmează:
a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, Rd. 3 „Venit net anual estimat” — se înscrie venitul care îi
oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz. revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al
6.7.5. Rd. 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asocierii.
asociere” — se înscriu, numai dacă este cazul, numărul Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează după caz, astfel:
documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la
activitatea, potrivit legii, și data emiterii acestuia. plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit
Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri net anual estimat” redusă proporțional cu numărul de zile
completează numărul sub care contractul de asociere a fost calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este
înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia. scutit de la plata impozitului, potrivit legii;
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de 7.2.2. Rd. 2 „Obiectul principal de activitate” — se înscriu
la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 denumirea activității principale generatoare de venituri, precum
„Venit net anual estimat”. și codul CAEN al activității desfășurate.
Rd. 4 „Impozit anual estimat” — se înscrie suma rezultată 7.2.3. Rd. 3 „Sediul” — se completează adresa sediului sau
din aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise locului unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după
la rd. 3.1 „Venit impozabil”. caz.
Subsecțiunea a 2-a „Date privind impozitul pe veniturile 7.2.4. Rd. 4 „Documentul de autorizare” — se înscriu
din activități independente din România, impuse pe bază de numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a
norme de venit” desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii
7. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice acestuia.
care desfășoară activități independente, în mod individual sau 7.2.5. Rd. 5/Rd. 6 „Data începerii/încetării activității” — se
într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe completează de către contribuabilii care încep/încetează
baza normelor de venit. activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune
N O T Ă:
declarația unică.
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care Rubricile de la rd. 5 și 6 se completează numai dacă
evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care
realizează venituri din activități scutite de la plata impozitului pe
se depune declarația.
venit, potrivit legii, au obligația declarării veniturilor prin
7.2.6. Rd. 7 „Data întreruperii temporare a activității” — se
completarea subsecțiunii și depunerea declarației.
completează data întreruperii temporare a activității în cursul
7.1. În categoria venituri din activități independente sunt anului de impunere, potrivit legii, cauzate de accidente,
cuprinse veniturile din activități de producție, comerț, prestări spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră,
servicii, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei dovedite cu documente justificative.
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane Rd. 7 se completează numai dacă evenimentul respectiv se
fizice, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de produce în cursul anului pentru care se depune declarația.
venit. 7.2.7. Rd. 8 „Număr zile de scutire” — se completează de
7.1.1. Venitul net anual se determină pe baza normelor de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat,
venit de la locul desfășurării activității. înscriind perioada din cadrul anului fiscal de impunere pentru
7.1.2. Pentru ajustarea normelor anuale de venit se aplică care beneficiază de scutire la plata impozitului pe venit.
coeficienții de corecție publicați de către direcțiile generale Litera B „Date privind impozitul anual datorat”
regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului 7.2.8. Rd. 1 „Norma de venit” — se înscrie suma
București, asupra normelor anuale de venit. reprezentând norma anuală de venit de la locul desfășurării
7.1.3. În situația în care un contribuabil desfășoară aceeași activității, stabilită de către direcțiile generale regionale ale
activitate în două sau mai multe locuri diferite, pentru care finanțelor publice, respectiv a municipiului București.
venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, 7.2.9. Rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal” — se
stabilirea venitului net anual se efectuează prin însumarea completează suma reprezentând norma de venit ajustată prin
nivelului normelor de venit, corectate potrivit criteriilor specifice aplicarea coeficienților de corecție publicați de către direcțiile
de la fiecare loc de desfășurare a activității. generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a
7.1.4. În cazul în care un contribuabil desfășoară mai multe municipiului București.
activități pentru care venitul net se determină pe baza normelor 7.2.10. Rd. 3 „Venit net anual” — se completează, după caz,
de venit, stabilirea venitului net anual se efectuează prin după cum urmează:
însumarea nivelului normelor de venit corectate potrivit criteriilor a) în cazul contribuabililor care își exercită activitatea pe
specifice. întreaga perioadă a anului fiscal se înscrie suma de la rd. 2
7.1.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică „Norma ajustată potrivit Codului fiscal”;
constituite între contribuabili care desfășoară activitate individual b) în cazul contribuabililor care încep/încetează activitatea în
sau contribuabili care desfășoară activitate individual și o cursul anului fiscal de impunere se înscrie suma de la rd. 2
asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea „Norma ajustată potrivit Codului fiscal”, redusă proporțional cu:
venitului anual pentru activitatea desfășurată se efectuează pe — perioada de la începutul anului și până la momentul
baza normelor de venit, veniturile realizate în cadrul asocierii începerii activității;
— perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația
respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii,
încetării activității, la cererea contribuabilului;
contribuabililor care datorează impozit potrivit titlului IV
c) în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul
„Impozitul pe venit” din Codul fiscal, fiindu-le aplicabile numai
anului, datorate unor accidente, spitalizări sau altor cauze
regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza obiective, inclusiv al celor de forță majoră, se înscrie suma de la
normelor de venit. rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului fiscal” redusă proporțional
7.1.6. În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei cu perioada nelucrată din anul fiscal de raportare.
asocieri fără personalitate juridică, norma de venit se stabilește În cazul contribuabililor care își exercită activitatea o parte
pentru fiecare membru asociat. din anul fiscal de raportare, suma de la rd. 3 se determină prin
7.2. Completarea subsecțiunii raportarea sumei de la rd. 2 „Norma ajustată potrivit Codului
Litera A „Date privind activitatea desfășurată” fiscal” la 365 de zile, iar rezultatul se înmulțește cu numărul
7.2.1. Rd. 1 „Forma de organizare” — se bifează căsuța zilelor de activitate aferente anului de impunere în cazul
corespunzătoare modului de desfășurare a activității: începerii/încetării/întreruperii temporare a activității în cursul
a) căsuța „individual” — se bifează de persoanele fizice care anului de impunere.
obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual; La stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
b) căsuța „asociere fără personalitate juridică” — se bifează se vor avea în vedere și dispozițiile Hotărârii Guvernului
de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
constituită între persoane fizice. completările ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 43

7.2.11. Rd. 3.1 „Venit impozabil” — se completează, după 0 1 2


caz, astfel:
a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la 14 Plante medicinale și aromatice până la 2 ha, inclusiv
plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3 „Venit 15 Căpșun până la 1 ha, inclusiv
net anual” redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice
din anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata 16 Plante furajere până la 2 ha, inclusiv
impozitului, potrivit legii; Număr de capete/
b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de II. Animale
număr de familii de albine
la plata impozitului, potrivit legii, se înscrie suma de la rd. 3
„Venit net anual”. 1 Vaci până la 2, inclusiv
7.2.12. Rd. 4 „Impozit anual” — se înscrie suma rezultată 2 Bivolițe până la 2, inclusiv
prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise
3 Oi până la 50, inclusiv
la rd. 3.1 „Venit impozabil”.
7.2.13. Venitul net din activități independente desfășurate de 4 Capre până la 25, inclusiv
persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod
5 Porci pentru îngrășat până la 6, inclusiv
individual și/sau într-o formă de asociere, se reduce proporțional
cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit până la 75 de familii,
6 Albine
de la plata impozitului, atât în cazul contribuabilului încadrat, în inclusiv
cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau 7 Păsări de curte până la 100, inclusiv
accentuat, cât și în cazul contribuabilului care, în cursul
perioadei impozabile, nu se mai încadrează în gradul de 10. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din
handicap respectiv, potrivit legii.
activități agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare
Subsecțiunea a 3-a „Date privind impozitul pe veniturile
grupă de produse vegetale și fiecare grupă de animale vor fi
din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit”
avute în vedere suprafețele/capetele de animale/familiile de
8. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, albine însumate în cadrul grupei respective.
venituri impozabile din România, din activități agricole pentru 11. Veniturile din activități agricole pentru care nu există
care venitul net se determină pe bază de norme de venit, obligația stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit
provenind din: prevederilor cap. II „Venituri din activități independente” de la
a) cultivarea produselor agricole vegetale, precum și titlul IV „Impozitul pe venit” din Codul fiscal.
prelucrarea, procesarea și valorificarea lor în stare naturală; 12. Veniturile obținute din valorificarea produselor provenind
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor din activități agricole în altă modalitate decât în stare naturală
fructiferi și altele asemenea; reprezintă venituri din activități independente și se supun
c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din regulilor de impunere proprii categoriei respective.
valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. 13. Veniturile din activități agricole determinate pe bază de
9. Veniturile din activități agricole, impuse pe baza normelor norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafețe
de venit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 105 destinate producției vegetale/capete de animale/familii de
alin. (2) din Codul fiscal: albine) deținute în comun sau în devălmășie de proprietari,
uzufructuari sau de alți deținători legali, înscriși într-un document
Plafon neimpozabil oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le
Nr.
(suprafețele și numărul dețin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează
Categoria de animale/familii de albine, venituri din activități agricole, în situația în care acestea nu se
crt.
pentru care nu există obligația
depunerii declarației) cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost
finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare
0 1 2 suprafețelor destinate producției vegetale/capetelor de
I. Produse vegetale Suprafață animale/familiilor de albine se atribuie contribuabilului care
realizează venituri din activități agricole.
1 Cereale până la 2 ha, inclusiv 14. Completarea subsecțiunii
2 Plante oleaginoase până la 2 ha, inclusiv Litera A „Date privind activitatea desfășurată”
14.1. Rd. 1 „Forma de organizare” — se bifează căsuța
3 Cartof până la 2 ha, inclusiv
corespunzătoare modului de desfășurare a activității: individual
4 Sfeclă de zahăr până la 2 ha, inclusiv sau asociere fără personalitate juridică.
5 Tutun până la 1 ha, inclusiv 14.1.1. Căsuța „Individual” — se bifează de persoanele fizice
care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod
6 Hamei pe rod până la 2 ha, inclusiv individual.
7 Legume în câmp până la 0,5 ha, inclusiv 14.1.2. Căsuța „Asociere fără personalitate juridică” — se
bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate
8 Legume în spații protejate până la 0,2 ha, inclusiv
desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
9 Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha, inclusiv constituită între persoane fizice.
10 Pomi pe rod până la 1,5 ha, inclusiv 14.2. Rd. 2 „Contractul de asociere” — se înscriu numărul
sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul
11 Vie pe rod până la 1 ha, inclusiv fiscal, precum și data înregistrării acestuia.
12 Arbuști fructiferi până la 1 ha, inclusiv Rubrica se completează numai în situația în care activitatea
se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică,
13 Flori și plante ornamentale până la 0,3 ha, inclusiv constituită între persoane fizice.
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

14.3. Rd. 3 „Număr zile de scutire” — se completează de diminuează corespunzător cu procentul reprezentând gradul de
către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare și
înscriind perioada din cadrul anului fiscal pentru care evaluare a pagubelor, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (9) din
beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit. Codul fiscal;
Litera B „Date pentru stabilirea venitului impozabil” b) în cazul aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea
14.4. „Activitatea desfășurată la nivelul județului ...................” — cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările
se înscrie denumirea județului pe raza căruia se află terenul ulterioare, norma de venit redusă se calculează de contribuabil
(terenurile)/animalele/familiile de albine. potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului
14.5. „Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea
neimpozabile” — contribuabilii persoane fizice care dețin normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități
suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei
județe diferite vor opta pentru stabilirea județului/județelor unde de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de
vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din
prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de Legea cooperației agricole nr. 566/2004, în conformitate cu
la art. 105 alin. (2) din Codul fiscal. Opțiunea se exercită prin dispozițiile art. 107 alin. (9) din Codul fiscal.
bifarea căsuței „Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor Col. 7 „Venit impozabil” — se înscrie, după caz, venitul anual
neimpozabile” corespunzătoare județului în raza căruia se stabilit după cum urmează:
desfășoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6
beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. „Norma de venit redusă” și suma înscrisă la col. 4 „Suprafața
Stabilirea plafonului neimpozabil se realizează de către impozabilă” din tabelul „Produse vegetale”;
contribuabil, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6
prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale și „Norma de venit redusă” și suma înscrisă la col. 4 „Suprafața
suprafețele/numărul de animale/familii de albine. impozabilă”, redusă proporțional cu numărul de zile
De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este
cultivarea cerealelor pe o suprafață totală de 7 ha situată în raza scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu
a 3 județe: 0,75 ha în județul A, 2,9 ha în județul B și 3,35 ha în handicap grav sau accentuat;
județul C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor c) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4
neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru județul A și „Suprafața impozabilă” și suma înscrisă la col. 5 „Norma de
județul C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face, potrivit venit”, redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice din
opțiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha județul A + 1,25 ha anul de impunere pentru care venitul este scutit de la plata
județul C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafața de 5 ha, impozitului, potrivit legii, în cazul persoanelor cu handicap grav
astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare județului B + sau accentuat;
2,1 ha * norma de venit corespunzătoare județului C. d) pentru celelalte situații se înscrie suma stabilită ca produs
14.6. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de între suma înscrisă la col. 4 „Suprafața impozabilă” și suma
produse vegetale și animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din înscrisă la col. 5 „Norma de venit” din tabelul „Produse
Codul fiscal, pentru care venitul se determină pe baza normelor vegetale”.
de venit, este cea stabilită potrivit legii. 14.8. Tabelul „Animale”
14.7. Tabelul „Produse vegetale” Col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine” — se
Col. 2 „Total suprafață” — se înscrie, la rândul corespunzător înscrie distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total
grupei de produse vegetale, suprafața totală (ha) destinată de capete de animale sau de familii de albine deținute, la nivelul
producției vegetale aferente fiecărei grupe, la nivelul fiecărui fiecărui județ.
județ. Col. 3 „Număr total capete animale/familii de albine
Col. 3 „Suprafață neimpozabilă” — se înscrie, la rândul neimpozabil” — se înscrie distinct, pentru fiecare grupă de
corespunzător grupei de produse vegetale, suprafața animale, numărul total de capete de animale sau de familii de
neimpozabilă (ha) destinată producției vegetale aferente fiecărei albine neimpozabile.
grupe. Col. 4 „Număr total capete animale/familii de albine
Col. 4 „Suprafață impozabilă” — se înscrie suprafața impozabil” — se înscrie diferența dintre numărul total de capete
impozabilă reprezentând diferența dintre totalul suprafeței și de animale sau de familii de albine deținute și numărul de
suprafața neimpozabilă, respectiv dintre datele înscrise la col. 2 capete de animale sau de familii de albine neimpozabil,
„Total suprafață” și datele înscrise la col. 3 „Suprafață respectiv dintre datele înscrise la col. 2 „Număr total capete
neimpozabilă”. animale/familii de albine” și datele înscrise la col. 3 „Număr
Col. 5 „Norma de venit” — se înscrie, la rândul corespunzător capete animale/familii de albine neimpozabil”.
grupei de produse vegetale, suma reprezentând norma de venit Col. 5 „Norma de venit” — se înscrie, la rândul corespunzător
corespunzătoare județului. grupei de animale/familiilor de albine deținute, suma
Col. 6 „Norma de venit redusă” — se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare județului.
reprezentând norma de venit redusă de către contribuabilii Col. 6 „Norma de venit redusă” — se înscrie suma
prevăzuți la art. 106 alin. (5) din Codul fiscal sau/și de reprezentând norma de venit redusă de către contribuabilii
contribuabilii prevăzuți la art. 107 alin. (9) din Codul fiscal în prevăzuți la art. 106 alin. (5) din Codul fiscal sau/și de
vederea aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea contribuabilii prevăzuți la art. 107 alin. (9) din Codul fiscal în
cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările vederea aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea
ulterioare, după cum urmează: cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările
a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor ulterioare, după cum urmează:
fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate a) în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor
dezastrelor naturale, ca îngheț, grindină, polei, ploaie fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate
abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce dezastrelor naturale, ca îngheț, grindină, polei, ploaie
afectează peste 30% din suprafețele destinate producției abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce
agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se afectează peste 30% din suprafețele destinate producției
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 45

agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se Secțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări
diminuează corespunzător cu procentul reprezentând gradul de sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate
afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare și estimate”
evaluare a pagubelor, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. (9) din Subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări
Codul fiscal; sociale estimată”
b) în cazul aplicării dispozițiilor art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea 15. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările care îndeplinesc următoarele condiții cumulative, cu respectarea
ulterioare, norma de venit redusă se calculează de contribuabil legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale,
potrivit metodologiei de calcul stabilite prin Hotărârea Guvernului precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la
nr. 30/2019, în conformitate cu dispozițiile art. 107 alin. (9) din care România este parte:
Codul fiscal. a) realizează venituri din activități independente (venituri din
Col. 7 „Venit impozabil” — se înscrie, după caz, venitul anual activități de producție, comerț, prestări de servicii, din profesii
stabilit după cum urmează: liberale și contracte de activitate sportivă, cu excepțiile
a) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6 prevăzute de lege) și/sau venituri din drepturi de proprietate
„Norma de venit redusă” și suma înscrisă la col. 4 „Număr intelectuală, cu excepția celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din
Codul fiscal, din una sau mai multe surse și/sau categorii de
capete animale/familii de albine impozabil” din tabelul „Animale”;
venituri;
b) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 6
b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale
„Norma de venit redusă” și suma înscrisă la col. 4 „Număr
de venit determinate potrivit art. 68 și 69 din Codul fiscal, a căror
capete animale/familii de albine impozabil”, redusă proporțional valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute
cu numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației,
care venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se
cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat; datorează contribuția.
c) suma stabilită ca produs între suma înscrisă la col. 4 Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de
„Număr capete animale/familii de albine impozabil” și suma persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit
înscrisă la col. 5 „Norma de venit”, redusă proporțional cu art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.
numărul de zile calendaristice din anul de impunere pentru care 16. Persoanele fizice nu datorează contribuția de asigurări
venitul este scutit de la plata impozitului, potrivit legii, în cazul sociale în următoarele situații:
persoanelor cu handicap grav sau accentuat; 16.1. în situația în care sunt asigurate în sisteme proprii de
d) pentru celelalte situații se înscrie suma stabilită ca produs asigurări sociale și nu au obligația asigurării în sistemul public de
între suma înscrisă la col. 4 „Număr capete animale/familii de pensii, potrivit legii, precum și în situația în care au calitatea de
albine impozabil” și suma înscrisă la col. 5 „Norma de venit” din pensionari;
tabelul „Animale”. 16.2. în situația în care realizează venituri din salarii și
14.9. Contribuabilii care dețin suprafețe destinate producției asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate
agricole vegetale/animale/familii de albine în județe diferite vor intelectuală;
completa câte un tabel pentru fiecare județ cu datele referitoare 16.3. în situația în care, potrivit legislației europene aplicabile
la activitatea desfășurată. în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind
14.10. Suprafețele destinate producției vegetale/Capetele de sistemele de securitate socială la care România este parte, nu
animale/Familiile de albine deținute în comun sau în devălmășie datorează contribuții de asigurări sociale în România.
de proprietari, uzufructuari ori de alți deținători legali, înscriși 17. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de
într-un document oficial, se atribuie proporțional cu cotele-părți proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate
pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau contribuabilului sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit legii,
care realizează venituri din activități agricole, în situația în care au obligația de a completa subsecțiunea dacă nivelul venitului
acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu net din drepturi de proprietate intelectuală sau nivelul venitului
a fost finalizată procedura succesorală, veniturile brut obținut în baza contractelor de activitate sportivă, estimat a
corespunzătoare suprafețelor destinate producției vegetale/ se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii
capetelor de animale/familiilor de albine se atribuie minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează
contribuabilului care realizează venituri din activități agricole. contribuția, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat
este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.
14.11. Tabelele de la pct. 14.7, respectiv pct. 14.8 nu se
18. Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de
completează în cazul contribuabililor care desfășoară activitatea
proprietate intelectuală/venituri în baza contractelor de activitate
în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.
sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația să
14.12. Rd. „Total venit impozabil” — se înscrie totalul calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de
venitului înscris la col. 7 „Venit impozabil”, calculat la nivelul asigurări sociale, nu au obligația depunerii formularului 212
tuturor județelor. „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
În situația contribuabililor care desfășoară activitatea în datorate de persoanele fizice — capitolul II. Date privind
cadrul unei asocieri fără personalitate juridică se înscrie venitul impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în
net anual impozabil distribuit din cadrul asocierii. România și contribuțiile sociale datorate pentru anul ...”.
În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat care În situația în care persoanele fizice pentru care plătitorii de
desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției
juridică se înscrie venitul net anual impozabil distribuit din cadrul de asigurări sociale realizează și venituri din activități
asocierii, care este redus proporțional cu numărul de zile independente, pentru aceste venituri nu depun declarația.
calendaristice din anul de impunere pentru care venitul este 19. Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să
scutit de la plata impozitului, potrivit legii. desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri
14.13. Căsuța „Total impozit anual” — se înscrie suma din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual,
rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra cumulat din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se
valorii înscrise la rândul „Total venit impozabil”. realiza în anul în curs, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni 26.2. Căsuța de la lit. A „Obțin venituri peste plafonul
rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligați să minim” — se bifează în cazul în care venitul estimat pentru
completeze subsecțiunea în termen de 30 de zile de la data încadrarea ca plătitor de CAS este mai mare sau cel puțin egal
producerii evenimentului. Fac excepție contribuabilii pentru care cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.
plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării 26.3. Căsuța de la lit. B „Obțin venituri sub plafonul minim și
contribuției de asigurări sociale. optez pentru plata CAS” — se bifează de către contribuabilii
20. Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie care estimează pentru încadrarea ca plătitor de CAS un venit
depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile mai mic decât plafonul minim stabilit și care doresc să opteze
sociale datorate de persoanele fizice — capitolul I Date privind pentru plata contribuției de asigurări sociale, în condițiile
impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează
pentru anul ...”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor venituri anuale peste plafonul minim, potrivit legii.
celui de realizare a venitului. 26.4. Rd. 1 „Venit anual ales pentru plata CAS” — se
21. Persoanele fizice care datorează contribuția și care în completează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări
cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi
exceptate de la plata contribuției potrivit pct. 16.1 sau pct. 16.2, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în
vigoare la termenul de depunere al declarației, cu excepția
depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la
situației menționate la pct. 22.
data la care a intervenit evenimentul, declarația unică și își
26.5. Rd. 2 „CAS datorată” — se completează contribuția de
recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în
asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție
curs. de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra bazei de
22. Recalcularea contribuției de asigurări sociale se calcul prevăzute la rd. 1.
efectuează după cum urmează: Subsecțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări
a) se stabilește plafonul minim anual corespunzător sociale de sănătate estimată”
numărului de luni de activitate, prin înmulțirea numărului de luni 27. Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice
de activitate cu salariul minim brut pe țară în vigoare la termenul care estimează pentru anul curent venituri a căror valoare
de depunere al declarației unice; cumulată, din una sau mai multe surse și/sau categorii de
b) încadrarea venitului net sau brut, după caz, realizat, pe venituri, este cel puțin egală cu nivelul a 12 salarii de bază
perioada de activitate, în plafonul anual recalculat potrivit lit. a); minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât declarației, din următoarele categorii, cu respectarea legislației
plafonul prevăzut la lit. a); europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a
d) determinarea contribuției datorate recalculate prin acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 138 din Codul România este parte, pentru care există obligația declarării în
fiscal asupra venitului ales prevăzut la lit. c). România:
23. În situația în care venitul net sau brut, după caz, realizat a) venituri din activități independente;
corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
minim determinat la pct. 22 lit. a), nu se datorează contribuția de c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil
asigurări sociale. potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016
24. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în privind impozitul specific unor activități, cu completările
cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai ulterioare, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din
încadrează în plafonul prevăzut la pct. 15 își pot modifica Codul fiscal;
contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat. d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;
Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
declarații unice rectificative, oricând până la data termenului f) venituri din investiții;
legal de depunere (25 mai inclusiv a anului următor celui de g) venituri din alte surse.
impunere), având completată corespunzător subsecțiunea 1 28. Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și
„Date privind contribuția de asigurări sociale estimată” cu noile de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit,
informații. potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile
prevăzute la pct. 27.
25. Persoanele fizice care nu se încadrează în condițiile
29. Subsecțiunea nu se completează de către:
prevăzute la pct. 15 lit. b) pot opta pentru plata contribuției de
a) persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de
asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute
asigurări sociale de sănătate, prevăzute la art. 154 din Codul
pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale
fiscal;
peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. b) persoanele care, potrivit legislației europene aplicabile în
26. În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale, domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind
secțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale și sistemele de securitate socială la care România este parte, nu
contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate” datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate în
subsecțiunea 1 „Date privind contribuția de asigurări sociale România.
estimată” se completează după cum urmează: 30. Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime
26.1. La rd. „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației,
de CAS” — se completează suma veniturilor nete/brute și/sau a respectiv până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se
normelor anuale de venit estimate a se realiza din România și datorează contribuția, se efectuează prin cumularea
din afara României, din categoriile de la pct. 15 lit. a), cu următoarelor:
respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității — veniturile nete/brute/normele de venit estimate din
sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate categoriile de la pct. 27 lit. a)—e);
socială la care România este parte, pentru care există obligația — venitul și/sau câștigul net din investiții, stabilit conform
declarării în România. art. 94—97 din Codul fiscal.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022 47

În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele realiza din România și din afara României, din categoriile de la
încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul pct. 27, cu respectarea legislației europene aplicabile în
dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018; domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind
— venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit sistemele de securitate socială la care România este parte,
potrivit art. 114—116 din Codul fiscal. pentru care există obligația declarării în România.
31. Sunt exceptate de la completarea și depunerea 37.2. Căsuța de la lit. A „Obțin venituri peste plafonul
declarației persoanele fizice care estimează pentru anul în curs minim” — se bifează în cazul în care venitul estimat pentru
realizarea unor venituri cel puțin la nivelul a 12 salarii de bază încadrarea ca plătitor de CASS este mai mare sau cel puțin egal
minime brute pe țară, din categoriile: cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.
— venituri din drepturi de proprietate intelectuală; Rândul „CASS” — se completează cu valoarea rezultată prin
— venituri în baza contractelor de activitate sportivă; aplicarea cotei de contribuție de 10%, prevăzută la art. 156 din
— venituri din arendă; Codul fiscal, asupra plafonului minim de 12 salarii minime în
— venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili vigoare la termenul de depunere a declarației, respectiv până la
potrivit titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează
privind impozitul specific unor activități, cu completările contribuția.
ulterioare, 37.3. Căsuța de la lit. B „Obțin venituri sub plafonul minim și
din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pentru optez pentru plata CASS” — se bifează de persoanele fizice
care contribuția se reține la sursă de către plătitorul de venit. prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în cazul în
32. Persoanele fizice care estimează un venit cumulat pe care venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS este
fiecare sursă și/sau categorie de venit, din cele menționate la sub plafonul minim stabilit, potrivit legii.
pct. 31, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate
în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul cumulat datorate în acest caz se face după cum urmează:
este cel puțin egal cu nivelul plafonului minim, au obligația a) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul
depunerii „Declarației unice privind impozitul pe venit și reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, potrivit legii.
țară, în vigoare la termenul legal de depunere a declarației
33. Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să
prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, în cazul în care aceasta
realizeze venituri din cele prevăzute la pct. 27, iar venitul net
este depusă în termenul legal de depunere;
anual estimat din una sau mai multe surse și/sau categorii de
b) prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul
venituri, cu excepția veniturilor de la pct. 31, pentru care
echivalente cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, în
impozitul se reține la sursă, este cel puțin egal cu nivelul a
vigoare la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la
12 salarii minime brute pe țară, sunt obligate să depună
art. 120 din Codul fiscal, înmulțită cu numărul de luni rămase
declarația în termen de 30 de zile de la data producerii
până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la
evenimentului.
art. 122 din Codul fiscal, inclusiv luna în care se depune
34. Persoanele care încep o activitate în luna decembrie
declarația, dacă declarația se depune după termenul legal de
depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice — capitolul I Date privind depunere.
impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate 37.4. Căsuța de la lit. C „Sunt persoană fără venituri și optez
pentru anul ...” până la data de 25 mai inclusiv a anului următor pentru plata CASS” — se bifează de persoanele fizice prevăzute
celui de realizare a venitului. la art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv persoane
35. Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155
cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai din Codul fiscal și nu se încadrează în categoriile de persoane
încadrează în plafonul minim prevăzut la pct. 27 își pot modifica exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de
contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat și sănătate, potrivit legii.
depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și 37.5. Căsuța de la lit. D „Sunt persoană care realizează
contribuțiile sociale datorate, oricând până la data termenului venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal,
legal de depunere. pentru care nu se datorează CASS și optez pentru plata CASS” —
Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1)
declarații unice rectificative, oricând până la data termenului lit. c) din Codul fiscal, respectiv persoane care realizează
legal de depunere (25 mai inclusiv a anului următor celui de venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal,
impunere), având completată corespunzător subsecțiunea 2 pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de
„Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate sănătate și care optează pentru plata contribuției.
estimată” cu noile informații. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată în
36. În situația în care persoanele fizice estimează un venit cazurile de la pct. 37.4 și prezentul punct se calculează prin
anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul
acestea pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de reprezentând echivalentul a 6 salarii de bază minime brute pe
sănătate în condițiile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din țară, indiferent de data depunerii declarației.
Codul fiscal. 37.6. Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să
37. În vederea declarării contribuției de asigurări sociale de realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 sau se
sănătate, secțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate” contribuției, depun la organul fiscal competent, în termen de
subsecțiunea 2 „Date privind contribuția de asigurări sociale de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația
sănătate estimată” se completează după cum urmează: prevăzută la art. 120 din Codul fiscal și își recalculează obligația
37.1. La rd. „Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de
de CASS” — se completează suma veniturilor estimate a se sănătate datorată pentru anul în curs.
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10/5.I.2022

Secțiunea a 3-a „Sumarul obligațiilor privind impozitul Rd. 3 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată,
pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate, stabilită prin declarația curentă” — se înscrie suma reprezentând
stabilite prin declarația curentă” contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită la
38. Secțiunea se completează de contribuabil, după cum subsecțiunea 2 de la secțiunea 2 a cap. II.
urmează: C. Datele de identificare a împuternicitului/curatorului
Rd. 1 „Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația fiscal
curentă” — se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe 1. Se completează în cazul în care obligațiile de declarare a
venitul estimat stabilit de contribuabil pentru anul de impunere, veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal,
prin declarația curentă. conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările
Se însumează impozitul datorat pe venitul anual estimat
ulterioare.
înscris în declarația curentă la:
2. În caseta „Cod de identificare fiscală” — se înscrie codul
— rd. 4 „Impozit anual estimat” de la capitolul II, secțiunea 1,
subsecțiunea 1, lit. B; de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal,
— rd. 4 „Impozit anual” de la capitolul II, secțiunea 1, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
subsecțiunea 2, lit. B; 3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire” — se înscriu, după
— rd. „Total impozit anual” de la capitolul II, secțiunea 1, caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/
subsecțiunea 3, lit. B. curatorului fiscal.
Rd. 2 „Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin 4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu
declarația curentă” — se înscrie suma reprezentând contribuția datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/
de asigurări sociale stabilită la rd. 2 de la subsecțiunea 1 curatorului fiscal.
secțiunea 2 a cap. II.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare


a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice”

Denumirea formularului: „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate
de persoanele fizice”
1. Format: A4/t2
2. Se difuzează gratuit.
3. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare și editare.
4. Se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a
contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile
estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022.
5. Se întocmește de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.
6. Circulă:
— în format electronic, la organul fiscal competent; sau
— în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil și
un exemplar la organul fiscal central competent.
7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|332107]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10/5.I.2022 conține 48 de pagini. Prețul: 12 lei ISSN 1453—4495