Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 17.11.2021
Şcoala: Școala Primară Sincron
Clasa: a II-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare : Timpul în viața noastră
Subiectul activităţii: Cum folosim timpul
Tipul de activitate: însușire de noi cunoștințe
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare
Competențe specifice vizate:
Dezvoltare personală:
1.3 Respectarea unor reguli de igienă personală;
2.1 Exprimarea emoțiilor de bază în situații diferite;
2.3 Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți
3.1 Realizarea unui program zilnic de activități, cu sprijinul adulților;
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
Matematică şi explorarea mediului

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizare unor modele sau regularităţi din mediul apropiat

Muzică și mișcare:
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;

Scopul lecției: însușirea cunoștințelor în ceea ce privește importanța respectării unui program zilnic.

Obiective operaționale:

O1 – să asculte cu atenție un text narativ


O2 – să enumere activitățile pe care le face personajul în timpul liber;
O3 – să completeze schema cu activități din timpul liber al personajului;
O4 – să ordoneze activitățile din timpul unei zile a școlarului;
O5 – să identifice importanța utilizării eficiente a timpului liber;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: citirea explicativă, conversația, observația, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic, expunerea, aprecierea verbalǎ.
Mijloace didactice: prezentare PPT, fișe de lucru, versuri ale cântecului, casetofon, laptop;
Forme de organizare: frontal, individual, în perechi,
Instrumente de evaluare: probe orale, probe scrise, observarea sistematică, aprecieri verbale
Resurse temporale: 45 min

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele Ob. Conținuturile învățării Acţiuni şi operaţii de Strategii didactice Evaluare


op. învăţare
lecției Metode şi Forme de
procedee organizar
e
1.Moment Asigurarea unui climat educațional Elevii pregătesc caietele,
organizatoric favorabil. manualele, instrumentele
Pregătirea materialelor necesare de scris.
desfăşurării în bune condiţii a activităţii. Conversația frontal Observarea
sistematică

2.Captarea Se prezintă elevilor cântecul Ceasul. - Elevii vor audia cântecul Observația frontal Observarea
atenției Grupul Bimbam- (Anexa 1). ”Ceasul” sistematică

3.Anunțarea Se anunță elevii că își vor însuși Elevii ascultă, se Conversația frontal Observarea
temei și a cunoștințele despre regulile de organizare mobilizează. sistematică
obiectivelor a timpului liber, despre activități
desfășurate în timpul liber, despre
utilitatea unor astfel de activități. Se
enunță obiectivele lecției într-o manieră
accesibilă lor.

4. Dirijarea Se prezintă elevilor textul din manualul Elevii ascultă și urmăresc Lectura Frontal Observarea
învățării O.1 de DP, ”Buburuza Ema”. (Anexa 2 ) textul. explicativă; sistematică
Se poartă discuții pe marginea textului. Observarea
Am aflat că Ema e mereu obosită și capacității de
tristă. Să descoperim împreună cauzele exprimare
oboselii și tristeții buburuzei Ema, chiar Observația Frontal orală
dacă și ea, la fel ca voi, are timp liber. Conversația Individual

 Se explică elevilor noțiunea de timp Elevii ascultă și răspund la Exercițiul


liber. întrebări.
 Timp liber= timpul rămas după
desfășurarea activităților din programul
școlar și de acasă, folosit de fiecare copil Observarea
după voia și priceperea lui. sistematică a
O.2 Se completează panoul cu activitățile pe Completează schema cu Exercițiul capacității de
care le desfășoară Ema în timpul ei liber. activitățile personajului. Frontal implicare în
O. 3 (Slid-ul 3 Anexa 3 ) Individual rezolvarea
Se solicită elevilor să încercuiască cu Observația sarcinilor de
roșu activitățile pentru care buburuza Încercuiesc activități în grup
Ema petrece cel mai mult timp și cu funcție de cerință. Exercițiul
albastru, activitățile unde Ema petrece cel
mai puțin timp.
Se evidențiază cauzele oboselii Emei.
O.5 Se prezintă elevilor informații despre Observă, citesc, identifică Analiza
folosirea eficientă a timpului liber (Slid- importanța utilizării Observația răspunsurilor
ul 4 Anexa 4 ) eficiente a timpului liber.
Exercițiul Frontal
Se poartă discuții despre programul zilnic
al școlarului cu ajutorul personajului. Se Completează fișa de lucru. Munca individual
O.4 completează o fișă de lucru cu programul independentă
zilnic al școlarului și activități pe care le
pot desfășura în timpul liber. (fișa este și
pe Slid-ul 5 Anexa 5 ) Completează panoul cu
DA/ NU
O.5 Joc didactic: „Da sau nu” Slid-ul 6 Exercițiul
Anexa 6 )
Ex: În timpul orei, mă joc cu jucăriile.
Când vin de la școală, mă grăbesc la Explicația
televizor.,etc. Jocul didactic

6. Obţinerea O.5 Se solicită elevilor să completeze un text Completează textul conversația Frontal Observarea
performanţei lacunar, (și pe fișe și pe tablă) cu lacunar sistematică
importanța folosirii eficiente a timpului
liber. (Slid-ul 7 Anexa 7 )

7. Încheierea Se cântă cântecul „Ceasul”.(Anexa 1, Cântă cântecul Aprecierea


lecției Anexa 8) modului de
Se vor face aprecieri generale și frontal lucru
individuale asupra participării elevilor la conversația
lecție, precum și asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.

ANEXE:

Vor fi prezentate pe rând, pe slid-uri, într-o prezentare PPT

Anexa 1- Cântecul Ceasul- Grupul Bimbam – slid-ul 1

Anexa 2 - textul din manual ”Buburuza Ema”- slid-ul 2

Anexa 3 – panou cu săgeți pentru completare- slid-ul 3

TIMPUL LIBER AL EMEI


Anexa 4 – informații despre utilizarea eficientă a timpului liber, (cele din manual de la Reținem)!- slid-ul 4

Anexa 5 Fișa de lucru

 În timpul orei, mă joc cu jucăriile.


 Când vin de la școală, mă grăbesc la
Anexa 6 – Joc didactic ”DA / NU”
televizor.
 Mă joc când mănânc.
 Am program de somn.
 Mănânc la ore fixe.
 Hainele le arunc prin cameră.
 Mă joc după ce-mi termin treburile.
 Mă uit la televizor cu program.
Anexa 7- Text lacunar
”Este foarte important să avem un .............................., că după ce venim de la școală trebuie să ............................., trebuie să ne gândim apoi
dacă avem .................................. pentru a doua zi și după ce rezolvăm ceea ce avem de lucru ne ................................în voie. Este important să
respectăm orele pentru............................și cele ............................. Dacă aceste reguli sunt respectate, vom
fi ....................., ..................................și dornici.................................... ” (ne odihnim, de a învăța lucruri interesante, program organizat, ceva
important de făcut, servit masa, de somn, putem juca, veseli, plini de energie ).
Anexa 8 – Versurile cântecului ”Ceasul” VERSURI BIMBAM-
CEASUL
DE DIS DE DIMINEAȚĂ,
ATUNCI CÂND TE TREZEȘTI,
AUZI CUM BATE CEASUL
ȘI NU MAI LENEVEȘTI.
TIC-TAC, TIC-TAC,
TE -NDRUMĂ LA TOT PASUL
PRIETENUL TĂU CEASUL,
TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC
TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC
TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC
CU CEASUL DIN PERETE
ADESEA TE CONSULȚI,
SĂ ȘTII CARE-I PROGRAMUL
DOAR SUNETUL I-ASCULȚI.
TIC-TAC, TIC-TAC
TE -NDRUMĂ LA TOT PASUL
PRIETENUL TAU CEASUL,
TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC
TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC
TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC, TIC-TAC
TIC-TAC!