Sunteți pe pagina 1din 6

Cerinţe privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Cerinţe privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă

I. Structura lucrării

Lucrarea se redactează şi se susţine în limba programului de studiu urmat de absolvent.


Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:
Copertă – informaţiile ce trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate
în Anexa1.
Pagina de titlu – informaţiile ce trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă
sunt prezentate în documentul Template_Lucrare_Licenta.
Cuprins: Lucrarea de licenţă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor
capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol ( modelul este prezentat în
documentul Template_Lucrare_Licenta) și va fi structurată după cum urmează:
1. Introducere: obiectivele lucrării şi descrierea succintă a capitolelor, prezentarea temei și
evidențierea contribuţiei proprii. Introducerea nu se numerotează ca şi capitol.
2. Partea generală conține date din literatura de specialitate, atât din cursuri, tratate șimonografii
cât și din articolele publicate în reviste cu impact știintific care să ofere o imagine cât mai realistă
asupra nivelului actual al cunoașterii stiințifice în tema studiată. Partea generală este structurată în
capitole și subcapitole.
3. Partea specială conține contribuția proprie a absolventului la studiul efectuat. Este cea mai
importantă parte a lucrării și trebuie să aibă cel puțin același număr de pagini comparativ cu partea
generală. Partea specială va avea aspectul unui articol original, fiind impărțită în patru capitole:
3.1 Capitolul Obiective cupinde o prezentare succintă a obiectivelor propuse în cadrul
lucrării de licență.
3.2 Capitolul Material și metodă conține prezentarea aparaturii folosite şi a metodelor de
preparare a probelor, metoda de investigare aleasă, modul de alegere a cazurilor personale selectate
în cazul temelor clinice.
3.3 Capitolul Rezultate și discuții cuprinde rezultatele proprii obţinute în cadrul temei
prezentate, interpretarea datelor și discuția lor în lumina informațiilor selectate din literatura de
specialitate.
3.4 Capitolul Concluzii cuprinde sinteza informaţiilor şi/sau rezultatelor prezentate în
lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute, precum şi potenţiale direcţii viitoare de
cercetare legate de tema abordată.
4.Bibliografia va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru
redactarea lucrării de licenţă. La secţiunea Bibliografie, lucrările se vor pune în ordinea apariţiei

1
Cerinţe privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă

lor în lucrare sau alfabetic după numele de familie al primului autor folosindu-se simboluri de
forma [1], [2] etc.:
- Pentru cărţi (autori, titlul cărţii, editura, locul apariţiei, anul apariţiei)
- În cazul articolelor (autori, titlul articolului, numele revistei, volumul, numărul revistei,
paginile, anul apariţiei)
- Pentru surse de pe Internet (adresa de internet)
Bibliografia citată va fi inserată în text în partea generală sau în capitolul de discuții al părții speciale
prin marcarea la finalul paragrafului citat al numărului bibliografic al sursei citate ( ex. [1]) sau al
numelui de familie si inițialele prenumelui primului autor urmat de expresia ”și colab.” și a anului
publicării sursei citate ( ex. [ Popescu I și colab., 2016 ]).
Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.
Se recomandă ca lucrarea să aibă minim 50 de pagini. Obligatoriu paginile vor fi
numerotate.

Completări privind realizarea şi redactarea lucrării de licenţă în perioada


pandemiei SARS-CoV-2
În atenţia studenţilor anului VI, promoţia 2020:

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, pentru viitorii absolvenţi care nu au reuşit, până la
întreruperea cursurilor/stagiilor în sistem clasic (13 martie 2020), să elaboreze şi să redacteze
lucrarea de licenţă după instrucțiunile amintite anterior, există două variante suplimentare de
elaborare/redactare a acesteia, după cum urmează:

1. Teme din secţiunea preclinic:

Review tematic (sinteză din literatura de specialitate). Această variantă dovedeşte


abilitatea absolventului de a realiza o documentare corectă şi cu valoare ştiinţifică certă. În acest
tip de lucrare va fi prezentat domeniul din care a fost selectată tema review-lui, se va argumenta
valoarea ştiinţifică a acesteia şi se va detalia tema aleasă.

2. Teme din secţiunea clinic:

Review tematic plus prezentare de caz sau prezentarea unei serii de cazuri din
portofoliul disciplinei clinice. Această variantă dovedeşte abilitatea absolventului de a elabora
un raţionament ştiinţific în corelaţie cu literatura de specialitate din domeniu.
În partea generală va fi descris documentat nivelul de cunoaştere şi modul de abordare
actual în domeniul patologiei cazului/cazurilor prezentate urmând ca în partea specială să se
2
Cerinţe privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă

realizeze o descriere a cazului/cazurilor alese.


În total, în aceasta situație, lucrarea va avea un minim de 30 de pagini în format A4.

II. Cerinţe privind tehnoredactarea


- Format: A4 (Page Setup -> Paper).
- Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup ->
Margins): stânga: 2,5 cm; dreapta: 2,5 cm; sus: 2,5 cm; jos: 2,5 cm.
- Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii (Format-
>Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines).
- Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat
între marginile din stânga şi dreapta (justified).
- Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte,
utilizând diacriticele limbii române (ă, ş, ţ, î, â).
- Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la
ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de
pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.
- Antetul paginii - apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga)
şi titlul lucrării (în dreapta).

- Tabele – tabelele se numerotează cu 3 caractere, primele 2 reprezintă identificatorul


capitolului (ex. I.3), iar al treilea caracter reprezintă numărul de ordine al tabelului (I.3-1).
Fiecare tabel are număr şi titlu, care se menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea din
dreapta.

- Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează cu 3
caractere, primele 2 reprezintă identificatorul capitolului (ex. I.3), iar al treilea caracter
reprezintă numărul de ordine al figurii (I.3-1); fiecare figură are număr şi legendă, care se menţionează
sub figură, centrat.
Capitolele vor începe pe pagină nouă. Lucrarea se va lega și coperta.
4. Reguli privind depunerea lucrării de licenţă

Predarea lucrării de licența către secretariat se va face in format electronic, pe un CD, in


urmatoarele condiții:
- lucrarea va fi inscripționată pe un CD, ce va conține: lucrarea in format pdf, precum și copia
scanată areferatului de apreciere, semnat de către coordonatorul stiințific. CD-ul se va preda
într-un plic pe care vor fi menționate datele de identificare ale absolventului (numele și prenumele
absolventului , specializarea), numele coordonatorului;

3
Cerinţe privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă

- CD-ul va fi însoțit de: referatul de apreciere a lucrării de licență, semnat de către coordonatorul
științific al acesteia și o declaraţie anti-plagiat - declaraţie pe propria răspundere a
absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai
fost niciodată prezentată şi nu este plagiată. Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa 2.

În ziua susținerii lucrării de licență, fiecare absolvent are obligația de a avea asupra sa un
exemplar tipărit al lucrării, care va fi predat membrilor Comisiei de Susținere a lucrării de
licență.

III. Susţinerea
Prezentarea concisă a conţinutului lucrării în format PowerPoint, cu accent pe
menţionarea contribuţiilor relevante.
Timpul acordat prezentării: 10 minute
Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia:
existenţa obligatorie a unui slide care va conţine cel puţin titlul lucrării, numele
absolventului şi numele cadrului didactic coordonator;
existenţa unui slide cu cuprinsul lucrării;
slide-urile pot să conţină text (idei principale), imagini, tabele, formule, figuri (cu ajutorul
acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei);
existenţa a 1-2 slide-uri pentru concluzii;
IV. Notarea lucrării
La notarea lucrării se va avea în vedere:
- modul de prezentare (claritatea expunerii, consistenţa).
- evidenţierea rezultatelor proprii şi a contribuţiilor originale.
Nota lucrării de licenţă/absolvire se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate
de membrii comisiei de susţinere, rotunjită înspre nota cea mai apropiată. Nota acordată în urma
susţinerii nu poate face obiectul unor contestaţii.
V. Aspecte organizatorice
CD - ul conținând lucrarea, alături de referatul de apreciere semnat de coordonator și de
declarația anti-plagiat se vor preda la Secretariatul facultăţii, pana maxim pe data de 31.07.2020.

În ziua susținerii lucrării de licență, fiecare absolvent are obligația de a avea asupra
sa un exemplar tipărit al lucrării, care va fi predat membrilor Comisiei de Susținere a
lucrării de licență.
Fişierele folosite pentru prezentarea orală (Powerpoint, PDF, etc.) vor fi transferate pe
computerul din sala unde va avea loc susţinerea lucrării de licenţă înainte de începerea sesiunii
de prezentare a lucrărilor. În ziua susţinerii, absolvenţii vor fi prezenţi în sală cu cel puţin 30 de
minute mai devreme decât ora la care sunt planificaţi.

4
Cerinţe privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Anexa 1
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
PROGRAM DE STUDIU

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific
Titlu Prenume Nume

Îndrumător ştiinţific
Titlu Prenume Nume

Absolvent
Prenume Nume

[Anul]

5
Cerinţe privind realizarea, redactarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Anexa 2
Avizat,
Îndrumător Lucrare de Licenţă
Titlul, Numele şi prenumele, Semnatura………………
……………………………………………….......……

DECLARAŢIE*
privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă

Subsemntatul(a)……………………………………….…cu domiciliul în
.................................................................................................................................................... .....
.........................................................................................................................................................,
născut(ă) la data de .........……………, identificat prin CNP.......................................................,
absolvent/a al(a) Universităţii de Medicina si Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicina
Dentara, Programul de studii ............................................................... , promoţia 2020, declar pe
propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii şi dispoziţiile
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 art.143 al. 4 si 5 referitoare la plagiat, că lucrarea de
licenţă cu titlul:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………elaborată sub îndrumarea d-lui / d-nei
……………………………………………………………, pe care urmează să o susţin în faţa
comisiei este originală, îmi aparţine şi îmi asum conţinutul său în întregime.
De asemenea, declar că sunt de acord ca lucrarea mea de licenţă să fie verificată prin orice
modalitate legală pentru confirmarea originalităţii, consimţind inclusiv la introducerea
conţinutului său într-o bază de date în acest scop.
Am luat la cunoştinţă despre faptul că este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice in vederea
facilitării fasificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diploma
sau de disertaţie şi în acest sens, declar pe proprie răspundere că lucrarea de faţă nu a fost copiată
ci reprezintă rodul cercetării pe care am întreprins-o.

Dată azi, ………………… Semnătură student ……………………………

* Declaraţia se va completa de absolvent cu pix sau stilou cu cerneală albastră

S-ar putea să vă placă și