Sunteți pe pagina 1din 5

Direcția Politici Industriale și Competitivitate

METODOLOGIE pentru participarea RO la


Proiectul Important de Interes Comun European în
Microelectronică șI Tehnologia Comunicațiilor
(IPCEI ME/CT)

Context și obiective

România și alte 21 de State Membre ale Uniunii Europene reunite în Consiliu la 7 decembrie
2021 au semnat o declarație comună angajându-se să consolideze lanțul valoric al componentelor și
sistemelor electronice în Europa, cu un accent deosebit pe întărire ecosistemului industrie de
semiconductoare, cerând ca în acest scop să se lanseze un proiect multinațional sub forma unui
Proiect Important de Interes Comun European (prescurtat, în engleză, ca IPCEI). Facilitatea
Europeană de Redresare și Reziliență definește în pilonul 6 „SCALE UP” ca o investiție recomandată
Statelor Membre „sprijinirea unui proiect industrial inovativ de mare amploare posibil sub forma
unui IPCEI pentru a dezvolta capabilități de vârf și prime aplicații industriale în părți critice din lanțul
de valoare”.
În România au fost lansate în februarie-marie 2021 apeluri de expresii de interes și de propuneri
de fișe de proiect, România a numit Puncte de Contact Industriale care au participat la consultările
europene, pregătind IPCEI în microelectronică și tehnologia comunicațiilor (IPCEI ME/CT), 25 de
entități din România au participat la evenimentul match-making organizat la nivelul Uniunii
Europene (29 septembrie – 29 0ctombrie 2021).
La 28 octombrie, Planul Național de Redresare și Reziliență propus de România a fost acceptat
de Consiliul Uniunii Europene pe baza propunerii Comisiei Europene (vezi https://mfe.gov.ro/pnrr,
„Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Annex, „Proposal for a Council Implementing
Decision on the approval of the assessment of the RRP of Romania”, COM(2021) 608 final ANNEX
27.9.2021). Documentul citat specifică rezervarea sumei de 500 de milioane de euro pentru
revigorarea microelectronicii în România și sprijinirea participării la IPCEI ME/CT (Seq.nr. 266, pag.
324). Obiectivele României sunt (pag. 293):
i. structurarea şi dezvoltarea competenţelor de concepţie, fabricaţie şi aplicare a
componentelor şi sistemelor microelectronice într-un ecosistem naţional coerent;
ii. securizarea proprietătăţii intelectuale şi accelerarea aplicarea tehnologiilor avansate în
domenii esenţiale ale economiei naţionale cum sunt industria automobilului, sănătatea
sau agricultura de precizie, spațiul, apărarea, sectorul aeronautic;
iii. coordonarea cu capabilitățile și nevoile de la nivel european, inclusiv prin participarea
sau asocierea la ecosistemul național la un proiect multinațional, prevăzut a fi
implementat în principal ca proiect important de interes european comun (IPCEI).

I. Baza legală
 În temeiul art.108 din Constituția României și art. 6 din Ordonanța de Urgență nr.
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență,
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,
 Memorandumul aprobat în ședința Guvernului în data de 22 decembrie 2021 privind
mandatarea Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică națională cu
atribuții în domeniul politicilor industriale, pentru parcurgererea tuturor etapelor
tehnice în ceea ce privește pre-notificarea, respectiv notificarea ajutorului de stat în
vederea susținerii participării României la proiecte transfrontaliere și multinaționale –
Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare (IPCEI ME-CT) cu
suportul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
 În baza articolului 107.3(b) al Tratatului de funcționare a Uniunii Europene, ajutoarele de
stat pentru aceste activități pot fi compatibile cu piața internă, dacă propunerea este
confirmată ca un IPCEI de către Comisia Europeană, pe baza notificării înaintate de
Statele Membre.
Pe baza notificării Statelor Membre, Comisia Europeana va decide asupra eligibilității
propunerilor și asupra ajutoarelor financiare ce vor fi acordate participanților direcți.

II. Obiectul ajutoarelor acordate participanților direcți

Se va acorda sprijin financiar proiectelor cu o puternică componentă inovatoare avansând stadiul


de dezvoltate al tehnologiei (cercetare-dezvoltare-inovare, prescurtat în engleză RDI), care pot
include și investiții necesare pentru realizarea primei aplicări industriale (în engleză, First Industrial
Deployment, prescurtat FID) care se integrează în obiectivele definite la nivel european pentru IPCEI
ME/CT și pot fi incluse într-una din cele cinci teme ale acestuia, Workstreams (WS), și anume Sense,
Think, Act, Communicate și Transform, după cum urmează:
1. WS Sense: senzori inteligenți pentru consolidarea poziției Europene prin proiecte care
depășesc performanțele curente sau umplu goluri de competență
2. WS Think: procesoare eficiente energetic și memorii permițând și aplicarea Inteligențeia
Artificiale, a tehnicilor de „machine and deep learning” et.
3. WS Act: actuatorii, inclusiv electronica de putere, consolidând poziția Europene prin inovații
inclusiv în domeniul materialor, cu aplicații în energetică, mobilitate electrică etc.
4. WS Communicate: soluții de conectivitate între persoane și lucruri cu performanțe sporite,
asigurând debitul, securitatea cibernetică și eficiența energetică

Nu vor fi acceptate propuneri de ameliorare a soluțiilor existente care nu duc la avansarea


capabilităților de vârf și care nu contribuie la consolidarea poziției competitive a Europei.

III. Procedura de aplicare

Aplicațiile vor fi redactate IN LIMBA ENGLEZĂ si se vor transmite in perioada 17 ianuarie - 04


februarie 2022, la adresa de mail politici_industriale@economie.gov.ro, aplicatia fiind receptionata
la momentul in care aplicantul primeste numarul unic de inregistrare.
Pana la data de 10 februarie vor fi solicitate clarificari referitoare integritatea aplicatiei.

1.1 Participanții direcți:


Participanții direcți vor depune:
- „Project Portfolio”
- Analiză financiară „Funding Gap”.
- Fisa PRODCOM;
- „Project Fact Sheet” – va cuprinde in mod obligatoriu beneficiarii indirecti
Pentru aceste documente se vor utiliza formularele anexate.
1.2 Participanții indirecți:
Participanții indirecți vor depune un formular completat „Project Fact Sheet” care va include
referinte catre beneficiarul direct; în absența acestei informații, aplicația nu este eligibilă.

Indicații pentru completarea acestor formulare sunt anexate.

2
IV. Criterii generale de selecție

1. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din cele patru WS; dacă se va face referință la
mai mult de un WS, se va indica în care WS se află centrul de greutate al proiectului.
2. Proiectul trebuie să reprezinte o contribuție importantă concretă, clară și identificabilă la
îndeplinirea obiectivelor sau a strategiilor Uniunii și trebuie să aibă un impact semnificativ
asupra creșterii durabile, de exemplu prin faptul că are o importanță majoră pentru: Pactul
verde european, Strategia digitală, deceniul digital și Strategia europeană privind datele,
Noua strategie industrială pentru Europa și actualizarea sa, uniunea europeană a sănătății,
noul Spațiu european de cercetare pentru cercetare și inovare sau îndeplinirea obiectivului
Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, printre altele.
3. Proiectul trebuie să demonstreze că este conceput pentru a depăși disfuncționalitățile
importante ale pieței sau deficiențele sistemice, împiedicând desfășurarea proiectului în
aceeași măsură sau în același mod în absența ajutorului, sau provocările societale, care altfel
nu ar fi abordate sau remediate în mod corespunzător.
4. Beneficiile proiectului nu trebuie să se limiteze la statele membre din cadrul IPCEI, ci să se
extindă la o mai mare parte a Uniunii. Beneficiile proiectului trebuie să fie clar definite, într-o
manieră concretă și identificabilă.
5. Beneficiile proiectului nu trebuie să se limiteze la întreprinderea care aplică sau în domeniul
microelectronicii, ci trebuie să aibă o relevanță mai largă și să se aplice economiei sau
societății Uniunii prin efecte de propagare pozitive (cum ar fi existența unor efecte sistemice
la multiple niveluri ale lanțului valoric sau pe piețele din aval sau din amonte ori existența
unor utilizări alternative în alte sectoare sau a unui transfer modal), care să fie definite clar,
într-o manieră concretă și identificabilă.
6. Proiectul trebuie să beneficieze de o cofinanțare importantă din partea beneficiarului.
7. Întreprinderea trebuie să furnizeze dovezi cu privire la conformitatea proiectului cu
principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” în sensul articolului 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 sau cu alte metodologii comparabile.

V. Criterii specifice de selecție

1. Proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare trebuie să aibă un caracter inovator major sau
să genereze o valoare adăugată semnificativă în materie de cercetare, dezvoltare și inovare,
ținând cont de stadiul atins de tehnologie în sectorul în cauză.
2. Proiectele presupun o primă utilizare industrială 1 , trebuie să permită elaborarea unui nou
produs sau a unui nou serviciu cu un conținut de cercetare și inovare ridicat sau punerea în
practică a unui proces de producție care este inovator într-un mod fundamental.
Modernizările periodice ale instalațiilor existente care nu prezintă o dimensiune inovatoare,
precum și dezvoltarea de versiuni noi ale unor produse existente nu presupun o primă
utilizare industrială.
3. Propunerile trebuie să conțină activități inovatoare până la prima aplicare industrială
demonstrând că autorul propunerii are capacitatea să o execute; dacă propunerea nu
1
prima utilizare industrială se referă la extinderea la o scară mai largă a instalațiilor-pilot, a instalațiilor
demonstrative sau a echipamentelor și instalațiilor care reprezintă o premieră în domeniul respectiv și care
corespund etapelor ulterioare fazei-pilot, incluzând faza de testare și adaptarea la producția de serie, dar nu
producția de masă sau activitățile comerciale24. Sfârșitul primei utilizări industriale este determinat luând în
considerare, printre altele, indicatorii de performanță relevanți privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea,
care arată capacitatea de a începe producția de masă. Activitățile legate de prima utilizare industrială pot fi
finanțate cu ajutor de stat cu condiția ca prima utilizare industrială să decurgă dintr-o activitate de cercetare,
dezvoltare și inovare și să conțină o componentă importantă de cercetare, dezvoltare și inovare, care
reprezintă un element integrant și necesar pentru implementarea cu succes a proiectului. Nu este necesar ca
prima utilizare industrială să fie realizată de aceeași entitate care a realizat activitatea de cercetare,
dezvoltare și inovare, cu condiția ca entitatea respectivă să fi dobândit dreptul de a utiliza rezultatele
activității de cercetare, dezvoltare și inovare anterioare și ca atât această activitate, cât și prima utilizare
industrială să fie descrise în cadrul proiectului.
3
include o primă aplicare industrială, va trebui să se precizeze cine în Europa va executa
prima aplicație industrială a rezultatelor;
4. Propunerile vor trebui să demonstreze contribuția lor la obiectivele naționale i). ii) și III) din
cap I.
5. Proiectul propus trebuie sa se implementeze in Romania;
6. Proiectul propus beneficiază de o cofinanțare importanta din partea beneficiarului;
7. Proiectul propus creează posibilitatea de a atinge o rată interna de rentabilitate care să
corespundă valorii de referință sau pragului minim acceptabil specific sectorului sau
întreprinderii;

ATENȚIE!

 Ajutoarele nu trebuie să subvenționeze costurile unui proiect pe care o întreprindere le-


ar fi suportat oricum și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei
activități economice. Realizarea proiectului ar trebui să fie imposibilă în absența
ajutoarelor sau ar trebui să fie posibilă numai la o anvergură mai redusă, cu un domeniu
de aplicare mai restrâns, ori fără viteză suficientă sau într-o manieră diferită, care ar
restrânge în mod semnificativ beneficiile preconizate ale acestuia. Ajutorul este
considerat proporțional numai în cazul în care același rezultat nu ar putea fi obținut cu
un ajutor mai redus.
 Neîndeplinirea unuia dintre criterii conduce la respingerea aplicatiei.
 Nu se admit beneficiari direcți/indirecți ca fiind întreprinderi în dificultate definite
potrivit art 2, pct 18 din REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie
2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

VI. Aplicanții eligibili

1. Beneficiari directi – liderul proiectului si trebuie sa faca parte din lantul valoric al
microelectronicii, de la cercetare la materii prime, procesare, reciclare:
- Intreprinderi mari
- IMM-uri
- Intreprinderi nou-infiintate
2. Beneficiari indirecti - trebuie sa faca parte din lantul valoric al microelectronicii, de la
cercetare la materii prime, procesare, reciclare:
- Intreprinderi mari
- IMM-uri
- Intreprinderi nou infiintate
- Organizații de cercetare (institute de cercetare, universități)

Este obligatoriu ca beneficiarul indirect să fie menționat în aplicația unui beneficiar direct iar în
aplicația fact sheet a beneficiarului indirect să fie precizat beneficiarul direct.

1. Dispoziții finale

Trimiterea unei aplicații ca răspuns la acest apel nu garantează acordarea ajutoarelor financiare.

Decizia de a desemna participanții direcți și indirecți are caracter provizoriu. Ea va putea fi


definitivată în urma deciziei Comisiei Europene privind IPCEI ME/CT si ulterior printr-o Hotărâre de
Guvern privind participarea României în IPCEI ME/CT precum și alocarea fondurilor rezervate în
Planul Național de Redresare și Reziliență, ținând seama de mijloacele financiare disponibile, de
obiectivele politicii de ajutor de stat și de reglementările în vigoare aplicabile.

4
Întrebări pentru clarificare se vor adresa Direcției Politici Industriale și Competitivitate, dlui Dragoș
Neamțu:
dragos.neamtu@economie.gov.ro
politici_industriale@economie.gov.ro
tel. 0372.492.638

ANEXE

1. Formular: Template Project Portfolio – pentru beneficiarii directi


2. Formular: Template Funding Gap – pentru beneficiarii directi
3. Formular: Project Fact Sheet – pentru ambele categorii
4. Fișa PRODCOM
5. Document: ipcei_guidance-on-funding-gap-and-reporting.pdf
6. Document: GUIDANCE SPILLOVERS 2nd IPCEI ME.pdf
7. Comunicarea Comisiei C (2021) 8481 final
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=PI_COM%3AC%282021%298481

S-ar putea să vă placă și