Sunteți pe pagina 1din 19

-.).

Mat\,..." eLa.si.ic.

r~~tic:

_ s."...area. .Ie..-nt.lor. ~i .. j ioIco,,1ac1 W "W"oSa. de impact cAe. N$tut .... telor ..

COft.~t.ie, prin atr&turi * .l'IIIOrii&are a .... t"l"'i( ~1l:' .. 1 c:a sunel:da4A"",.jvnga fa. s~\4Y'a QiiI.~ s.i. Ie t .. a,ilSml1A. ...:lI.i depi ... ~. ~ S.",e.nt." Fl.OTANTE"

* ~A1i£: ~ in ac:e.st ~ 0'""- ~ rlgid,ca.r'-l. ~ .. "tid."

. .~rea..d ~ PUNTE JQ.IicA" pri" 0l'JW'e S'wetde $e t$ft$mlt , . Cilirect mtCfO"'ind. .a&.l c&,1." .,.,liv.d. ehCitVl,ta i~!4ei.

, Solu ti~ adopkt. ,,_tr\4 ..... 18Il' rigide ~ ... ~te.

'I'

fizica cuDslrucliilor ..

. -

...

·NOTIUNI.

FI'ZICA

1

" SUMARE + .. :O:E'

CONST:RUCTIILOR!

Pu:tru ... ~.t.rJl11l. anWli t e aloltulr1 ,ia. 1n1.1 •••• e1 •• 01u111 ".biol,".!nt n.o •• ar •• ·· -.IALIZA' UlOR AGEJlTI, PI .. ZICII.4!UllALI OE,POT 'I IO\..&. VI OOBSTRU0'r!EI.

,. ,

STq,DIJRlU.UNOR 'EIOMEJlE .'. '~ZIO:BOAltE DETER.IIA OOllPORTAIlIA. ELEIlE.NTELOR DE OOJlSTBUO'lIE.

.,.~

condl ~11 ti.l0.· ou eteot cU-

., reot .au indlr.o~ ,(t.Torl.tIl4 teno.ene ch1.io •• au 1»101011- ' c.e) put!nd pr04uoe. ...' :

INCONFORT lnR;cl.4i~',· DEGRADARI . ale .l .... t.~ lor deconetruo~ie.au4. tin1saJ

OOJlCLUZII:TBHBICO-COISTRUOTIV.B privlnd •

..•.. CONCEPTIA DE ANSAMBW a unor .le •• nt. ,1 Plr~:!de oonetruc11e,

• REZOLVAREA DETALIILOR d. alc&tu1re ale aeestor e1e.ente, raeordarea lntre .1. ,1 cureatul cll.dlrJ.i ie· .

. 0.1. A'PA c:>. LIBERA','

/':,

~ !tIOHI!>A (p10a1 e , top1re. ·zlpe.11) ,:. ,. ;

'. .

- GHIA'rl sau ZAPAD!. "

... , ....

CAPILARA - 1N POal1 IlATBRIA;LELoR,

- !BLICULE intr • .,~,rate1ele ou contact 1.perte,ct a 4ouA'lftraturi.

• Apa d1ntr-UD'~terla1, 4.pl,1n4 ~apacltatea capilarl a .c •• 'u1a, •• ~o.portl oa ~,apl libe!"'-.

'CU PRESiUNE HIDROSTATICA I at!'at atapant aau 011 aours.r.'toartelen,tl.

'-0. . "U8IOUA 8B IDllCIT1', -.:tl J08

"

oy1. APA, LIBERA

1.1. ¢.

- UTIllAL

- ••• n1"a1

:tl SUS

411'.01il 4e 1nt1l1rare' po.ibll.

l...c.. . PU8IUlBA ESTI PROPORfIOIALA OU GROSIDA STRATULUl

DB APA. .

l.u. . Apa oUpre.,1W1ehidro8t"11:0&,-poat. III aparl p •.• uprat_te

.OU 14lTE.10AllTB.ICI,.eau,la·ele.ente-reclpient, de ext

~ •. ' tl'ILI'J.IOR~ TWSi,' '~.

• PADOS.LI·11 IICAPIRI CO ,AlA, .

e IAZIlIB, aUVI, 'e.,c. ~':i'~

:,:

2

1.1.2. In iLfarll de ele,entule-recip1.nt (DES'l'"I~ATI sl. ,911pr1n41 Yol~ •••. apl) In. celelal.Je 'cazur1,ap~:r;1 ~1a ape~i;·~\lJ>r •• ~~4P:."hidro.ta:t1o' t •.• pr.z1nta 0 SITUATI:&: NEDOI:{ITA'"D4R FRECVDTA' ,din' 'ur_Ato.r,l. ,oau •• ,

-. .'. . - 4~.po.1 't1,.ole' 4. ecur,.re:t10'oa't. (ldCh.'. ~ •• ..: .:

-'r11l.au bichie.; '. .', .,' '" .

- dlreo~la d. 8curgere bara". cUt 1lU1"4Irl_,' .. P.... '

_au &hia ~l J, . '

- d1.po.1 "1 ... _1e 4_ ~cur,_re ·1; •• '01"_1"' •• '1'1' /

can'ltat_a d_ apl de , acllai, '. _ .

- 81',,_11, ch1aru.oal'_, d_ ,x.cu,1" a ,ut.lor •• ' _curs_re (depreeiun1 100a1" IIl010_trapat.).

tts. AOOIDERTAL, API CU PRESI'ONE HIDROS:rA!ICI. poa1;_ a'aparl,l P' .euprat.~_ eu pante _ediieau IDar1,~n ao,1_a,1oon41111 .a _1 aU8. deter.1nat_ de GBB~ELI DEPROIECT~, .auGRE~.E:t.I DBIDCU-;

111 .. 1 ,ra ... o. . .

. " . "

" .. r·

- ',.. "~."

"1-""

FARA PRESIUNE HIDROSTATICA 'Z .trai eub~i~" (pell01l-

11.) cu ecur,ere r_1at1. rap1el •• ,. , ? ~_

• De'-tapt apa ar.' totoeaWla p~_.i\lD_. btdro_t~t1011. dar din cauza curger:i'1 _. AU .e po.~_ 8x_ro1ia

d~ctt In Joe. ~

.Ap. tlrA preeiune hid.ro_tatic4reprez1~tl cazulcur.nt al !n,.e- 11'tor110r cu'pante me4i1 ,i ,mari,' •• u a1 altor, .,uprat., __ xter1-

oarc lD.11na"e·. ':-

- t~· a.su1 tD care VtNTUL TMPINGE APA IN CONTRA .. [)JRECI'EI DE SCURGERE ,- '.' In tunc~1e de tAria ... lntu1ui,_,1pant 'Yll"c~

11.tor11),. poa:te aplreaTENOINTA-DEINFILTRARE', LAT.ERAL. .SAU

TN SU::. -- ca 1a ap.cu pre.lun_ h1droet·~'ticl:e.u oa a,. .

capilar'-, '_ '. ,._. ': .

t3·9

1.".1

CONCWZII CONSTRUCTIVE

1.~.2..

8_uPl!:'~B'lB PLA.TE (pante~7"), 8au cu PAliTE .X01('2~) I

".

• Jlaterlale IMPERMEABILE,

" ". '

.1 '.uprate~e CONTINUI,1 ETAN$E ... '

SUPftAIETE CU PANTE MEDII ~I MARIa .•... :, _ teri.1_ c~l pu~ln GREU.PERMEABILE,' p08ib11 8uprflfe~- NEETANSt;:-4irl.pl.4101a4 1ntiltrarea'ape1' til'l pHaiun. hl.ro_~a'le. ,1 a flpei i_pinel In_u 4. Tlnt,prla. .> __

SUPRAPUNERI, ;}-

~BUCARI, •. ,- FALTUIRI.

I

''''''.

. . I

EFECTEJ..EAPEI LlBERE ASUPRA CONSTRUCTEI':P"BlJIDDI1 II IITBRIORUL C:LIDIBX1 .t.c,104 t1lllo1ioraal1t., •• apal111orr.ap.oil .... "

Pl!aUlDDB4 b BLBQ .. 'ELlD.· OOlST8UCfIB ._pacllllct _~_r1.1.1_ ,1 .1 •• ".11',1. ac •• tora C ••• l ateot.l.

ap.l .ap11.r., .. 1 ~.a) ,,

• DKGBADAIBA SUPBA'11ILOB YIZIIILI al •• 1 ... n~.lor

de oon8.ruc11_,. .

l

alte,area ,1 pltar.a color110r prlA .pll .. ret 4ecolorare, 4_p •• re ct •• 1.11'411'1.,

_r04ar.a 8uprafe1.1 pr1n n181p, prat ,1 alt. part1cul_ tran.portat. 4. api,

atacarea maa.er1alelor pr1n .. r •• bm8 ch1- 1110.· .au .l.otro-olliatel, .

4e~er1orar.a 8upra'e1_10r pr1n ,e11.,1'a.e,

- 4.t.r10rare b101011el (alle. c1up.re1. ft- . c.,a1. l10h.n1 •• ~o).

ov2. APA

g

CAPILAR~ DIN INFfLTRATJI,

DIN CONDENS.

2.1. CIBCtJLltn _ter1alele poroae •• au p_ .uprat_"l. 4. contact al • • tratur110r II ORIOIDIUCfIl, dar cu PUnBllfl DI LA 1101 SPU CAt» C • .,.porarea pe t_,ele calde produc. auc,1un.,.

2.2. 0.pl1n4 por11 1ntr-osonl. 'JEC!IAZA local C.ALI!AfILI 1IA!IRI1LBLOR (.1e,or •• al capac1t.tea 4e 1.01ar. t_r.1cl. 1'.41.1 •• -r •• 1.t.n'el ••• oan1c •• pr04uoe d.torllAr1 •••• '. ' •. perloa4 ... 1 lunl1 apar e~a.~e biolollce.

2.2.1. J,a IlATIRI.ALlLB IIIBIULI: de.ra4Ir1l. 4a.,1n apar.nte 40&1' oln' oa-. .

laoita ••• 4. abeorbl1- a .. tar1alulu1 •••• 4.pl,1t' ,1 a.a •• al. . D' .• so.a 4e.,1ne .,1. b1l1 pe fa'a e1e •• ntul1l1 {peta, .tlore.o.n1a

4. .lrur1. esto11ar1, ••• ). . .:

2.2.2.IU.!IRI.ALlLI ORGDICB .tnt .. 1 •• ne1b11a- - oh1ar 4.01 DlI alat.aturat. 01.1 u.141 •••• , 4elr.4~r1l. apar rep.cte (,1 uneor1"1re.,er.lbil.) -- uatlare. 4etor..,.., tera.nt.11.-,utr.s1re, aioroor,an1 ••

-, ...

4

0.2. CALDURA

I·e I

3.·

, otj1; OALDURA - ENERGIECAlORICA

"CALD"-"l'RIGIl • no~i~n. 8ub1eet1vl l.egatl da .IliTelui " •• peraturU.

. m.d1ulu11n rapQrt au ~emp.ratura .mulul •

.,.. . .

1.1. Cll~ura m1greazld1n zonele cu te.peraturll .. i rlal.atl apr. zonele cu temperaturA mal BclzutA:

..IARNA -., deperditii" de ol.ldurfl'(INTERIOR"'BXTEaIOB)

• VARA -" acumuUiri ".tnellzlr. (EX,TERIOB .... INTERIOll)·

.

1.2, DeplasareQ, cAldurii Be face pe,· cele trei cl.i cunoecute I

• 1n inter10rul oorpurilor ao~1de, 8au ln~re o,rpuri 8011de in cop,taot - cond u ct Ie.

• 1n interioru1 fluidelor (licblde, gaze), •• u intra

un solid 'Ii un flu1d In cont'act .. convectie ..

• !n':~didri~1de eau f1ulde .oaren~81~t lnoontact

Pentru atudlul deperdi ~11lor de caldurA ',-1n t1mpul 1ern1i (tenomln ma1 important pentru clima lArii noaatre dec1t acumullr1l. 4e 011-

durl1, vara) ,principa1e sint OONDUOTIA fjl1.·CONVECTJ;A. ".. ,

02'1'2'A:riecar~ material are 0 permeabi11tate l.a. treo~reaCl1ld,u:r1i prin. •. • . .. ,l{ oonduc~!e ,caracteristicl1, proprie a"coeflclent de conduchv.tatetenmcd)\

, ·Ma1;erf~l,ele cu " mai m1c e1nt ma1 reziat.~te la- treeerea

cAldu;rii =" TERMQIZOLANtE "

Exemple decomportare a unor materiale:

cdrdmidd .. plin&. obi'lnui til (z1dtirie) : A = 0,10 keal/a.h.oe, . beton armat: A= 1',40 kcal/m.h.oO. (de 2~ori mai slab izolant termicdeclt ctirAm1da);

b.c.n. eu greutatea aparentA de 8uO kg,lm3a:l -0,25 keal/m.h.OO

(de 1,5 ori mat bun 1z01ant termicdeol t cArl1miella) , ..

. - polls+iran expandat : 'A~.~ 0.035 koal/m.h. °O.(d. 20 de' or1 'mal

bun izolantterm!c dec1t cA.rt:Lmida). .' '

Elementele de constructie a1nt cu at1 t mai 1zo1arite tarmto 011 cti ;~ alnt mai groase aau atnt din materiale cu ~ mai·micl. aseate doul caracteriatici 4eterm1n1nd REZISTENTA TERMICA (It-~). a elemen-

i.lor de oonstrup~ie.' A

. .

~3,.~ Intre elemente1e d. construcl!e fjli &er - fie eel interior 011- Ydirii, fie eel exterior - sohimbul terlllie ae faoe prin conTeo11 ••

3.1. :renomenul este caracterizat' de mi$carea aerului care intluen1e.a" lIllirimea fluxulu1 termiol MI~GA:REA mal rapidA a aerulul .lctt":lAJi oonyec11a (- REZISTENTA MICA la trecerea f1u~lui termio), STAGI'.dBA .. erului·MIO~OREAZA·oonvec~1a (= REZISTEN'lA MARE I. trecerea nUX1l,:,"

lu1 convectlv). .

Mifearea aeru1ui se poate datoraa

. 3.1.i._ vintului ca~. &ctiveazA oonv.c~la pe tala exterloarA' a Ill.'D"~ lui de consiruc~1e:~rez1sten1a 1& scb1mb termio convect1v ,.tl

ma1 micl 1& exierior deolt 1. interior ( Re <R1 ). ' ..

. ".,:."

,1l) )1)

· ;." , Ci) ,

, + ,~_Iui

- ..... ..t~. ' ~. ,19C~-.dI ..

-..Wi..w:tiv-..._+

()9,I4.0 cclp.acitafea, terl1loizolantd Q unuie. tement est. determinatA atft de , rezlsten Q term.ea 1a trecersa c41durl1 prin Q'onduetie, ctt ~i de

'. rezisten,a laconvectie de pe fetel. e1ementu1ul. '

In practlcA 88 u~ilizeazA no~iun.a de rezistentil termfca globatd "Ro" (ttR zero") care ea~. 8um. rezi8ten~e1or e1ementului de construe~le 91 a stratur110r de .er de pe eele douA te~e (Ro=Rl+R+R.) •

~ Caloulele de lz01ar.termicA 8e tacpentru e1emente1e de construe- 11e exterioare --~lnlnd oont de c11ma tAr!! noaetre -- In conditt!

de iarn~1 .

, .5.1• d, Q ce ot t Roeste mal mare:

• deperditii m'ai mici

\.._,.. instalatti de tncAlzlre mai mlel ~ investitie , mal ieftinl;

~ coneue de combustlbil mal redus ___. exploatare economlcA.

. -

'e.

. .~

R4 ...

DlAGfW4El.E 'MA18 TEMPERAl\R LA

2 PEAEl1 CU REZIS?ENTE TERMCE DlF£RlTE

'5.2. r-"\.. { A91 > AS!

R1 > R & LV 9;',1 > 9.i.,2 At1 (.6.h

02/6. "CONFORT TERMJC If Q

••

-

6 . .,. _

, " ..

temperatur~ mairidicat6 p. fata interioarO

~ contort term1.c mai, bun.

Senza~ia psiho-fiziologica ee core~pund."

cu echilibrul IntreprOduc1ia internO oe cOldUrO tdin proceeele metabolice legate de ac~i~~ vi tf;lt,ea dilltr-un anumi.t lIl.omen~) ~i schimburJle de ,cgldurO om ... medlul InconJurotorctrld. " aeest echi 11 bru se real izeaz~f6r6 eforturl de' adaptare care sa genereze aenza\i~ dezagreab.i.le.

SCHIMBURILE TERMICE OM-MEDIUL INCONJUP.ATOR

tntr-oclAdire:

.1om.~ aer; deperd1\i1 pr1n conve.ct t e inrna ( poate f1 invers vara, sau In ,Art eu clim~ caldA)

om .. e ...... suprafetele elementelor mai reci . deperdi~ii prihradia~ie iarna{poste f1 inver5 vara. sauin '~rlcu -cIiroA

caldA) ,

om ,._ instalatii de inc6lzire ; acumu.Iar-t de c:11duri1 prln 'r"::td"lalie, iarns.

6.2.2.... _. _-. ... '-" .... "' .. , v, , 0 aerulul se as1gurA prin instola1ia

de IncOIZlre, care tre buie sl'l a I ba un debit de cAldurl egal

eu deperdi\iile spre exterior. .

* Dac a elementele de cons t rucj fe stnt lnsuticien t de termoizolante, >tncAlzirea eete neacc. nomt ca , .dar h. de conf'o r't se poa t e asigura.

temperatura de confort a suprofetelor il}terioore ale ~lemelltelor de con s t r-uc tte e e oL~ine numol printr-o rezistenta termlcO Ro corespunzatoor~ .Re z Le t en ta minilllli neceearA

pen t ru confort "Ronec!'este. standardizati1 (STAS 6472-).

*

La elementele cu Ro <Ro.nec temperatura pe fa~u interioarli rlimine sub nivelul deconfort (dind senzctio cO "trage") sau chiar t in cazurl m~i grave, cub temperatura de condense

Dimensionorea minimo dinpunct de vedere termic a elemerttelor de cons t r uc t t e (sau verlflcorec cori.fortului tcrm1c) se face 1n func~1e de caracteristibile rnaterialelor (X) ~igrn8imile straturilor, asttel ca aA s e atingti r-ez Let en t a minim:~, n e ce s ar-a p re s cr.Laa (Ro nee).'

. .

12. Solu1io optimo s e s t ab I Le s te pe baz.a unu i calcul de optimizare iure urrp~re~t~ efectcle e con orai ce ale var t a tf.e t costurilor pr-Ln murlrea, reZlstentel peste Ro. nee prin 1neroyarca stratului termoizolant, sau prin foloDirea de diverse mate~1ale eu mare eficicntA termicA (conduct'nd in general la s cump Lr e a iflvest;1~iei de cone t ruc t t e , dar la s~Aderea inventi1iei de in9talQ~ii ~i in special la sc~derea costului conaumu l ut de eue r g ie de jncnlzire pe 0 anumt tti pe r t oada de e,xploatare - In tara lloastra sa ia in cOtlniderare 0 perioada de 8 ani

02/8.

8.1. ¢

Materialele fo]oaite rcntru rezistenta lor mecanicti nu au de ob Ic e t r e z l e nerrt e t e rm i.c e bun e :;.;5 de ac.c(!a~ ur-mar Lnd ucurar-ea conu t r uct t f.Lo r , s e p r-ev ad strnluri termoizolonte special~,. din IDateriule cQrespunz~to3re acc~tci cerin1c.;

Materialele termoizolante nlnt poroase:

_ J.

• in g en e ru I hidrofile (abs o i-b u\lo r Upfl). Excep~ii. rare:

rna t c r i.a 1. e cu porl1nch i si. ::::1 !; v-:f·'ubc din mat e r t e imperme-

abi1a (df~ ex: a t.Lc l a !~p~;nc{on.,~\); Dau grell perme abf La (de

ex: po11stiren e~pandat); ,

'. Medin bUG pe ntru circutatto opei t<'h~ inf.i..ltr.t~ie e au din condens),m::ti n l e s 1n (,;::.:,,1 i)()1-j 101.' comnn r can t t ,

8_3.

zona .de cadere max\rri] a temperaturii

Jtia
9gal
l-
teco·
L.
t,
~
ta- r.:

ort
uri
~ob.-
de
~.fel ea,

'U

ona tue)c-

ani

e

9a In

lede

1-

))

'J

-:"'.

'.( '.-

,O.3.RADIATIA SObARA (":lsortr:eo)

f

~ Ras.i •• oar.lui,

1.1. • BPECTRULVIZl:8IL - RADlATH DE LlJMIfA

lung1me 4e UIldl O,}8 ••• O,76joL

- ~ partial eMr. caIoricO (eu at1t ':.,/ mai IlUltl cilldu;li,J ell ott eu-

<; lo.r ••• _iapro.pede ro,u)

1.2. • SPBC!RUL IBVIZIBIlI--lHFRAAO$U

. 1~ d'. "", .... 1 _r. d. O·.·l~".

'=v> int.~1 energiecalortCa

. - ULTRAVIOLET '

lungi •• de lUldA mal .io. d. Q,. }8y. (tarA "eteote calorice)

:;,

JI i: c 'ii

_o"g~.g~

• a "0 ~ oJ 0'0 .. =1::111- ,_ c:9 • 0 0 0 > ,_ 0 > 01 Q. ...

ULTRAVIOLET

LUMINA vtZI8K.A

~--transparenta 04'2 Comportarea element.,. de conatructie e.t. d1terit. 4. ~ranspar.a\A a .. t.r1alelor:

2:1. ¢ "'er1.l.1e aPACE, ~ .; , .•

• Absorb ramie inIrorosea In

c.. _1 _I'. par_., producl.

lnoal.1rea el ... atulv1;

• Absorb 0 PQl'te din' tu.in6 • " \:nuaei"ondDd e •• rsta 1 .. 1 ....

I. oA14ad.

d~pl gradul

" 2.2. A ".8r1ale13 TRANSPARENTE (tn Lv' construe,1! intereseazA et10la).

• Sint·, traversat. ,de c.a 1llfi1

',lII8.r8 parte din lumin6 , 0 .10a 'parte f11ndt1e reflectatl, tie '.b8orb1~1 ,1 tran.formatA in ealdul"l,

• Sint traversat. de cea 11181 _I'. par' e . 41n infroro.,U eu " ;,

I.U. mal micc1 de 2.2'u , 1m mic prooen' fl1ad r.tledtat. aaa

.... orb1 te , , .

• oprescL' , rctdlatlle intfqrosii

cu u. raai I'ftClnt de 22)1, care eta. pp'11.:a._rettectqfe ,1 par'1a1~. (et1el& compor-. tID4~.. ca aomaterial of&O la ac •• et. seal de rad1a\11J.

'8,

. ;

,

Gltlr;i~:~5tlF=trE ="~1=~1~~

• CULOARE: .u,nt_l.l. alb. r.1'18011 •• lau, IIUlM n •• , .1lp;rat.· •• l •• l_.tr. r.1'l.ot&o 1' ... 1 •• 1 .. tN .... 1 ,1. __ .orb r ••• 1. 0.1.1a1 •• Far. 81nt •• 1"(lIili.l'.~."1I'll

, plMI1), 11881'111 ab.oarbe _.for1 •• t •• ruelor .01&1'.,.01-1 •

• 111411- •• e.l _1 t.-re, .to. .

. , . (

.• rNETEZ1ME: lu01,,1 JDlre,". r.tl.ala, "lo.1ta'" dr.,t. at.-

~.orbii.. . .

I .

3 ... RADtATIA N='RARO$IE REFLECt de euprat8,.1 •• 1."I1,.10r 4. con .... 8truo\1.(01)808 8au ''ian.parent.) 1,1 dr8,te lWlCt_a4e Ull'c11

(0 •• _1 .. re parte peete '" ). '.'.. '.'

,/'

3.2;ENERGiAABSORBfTl(dln 1ntraro,li .all lUlllDa) ,i "til-an.torat. 111 061dur6, ricliolncl ".'peratura .1 ... n1;u111i, • CedatG ·.pol peUb.- 1. f.l" pr1n,corweette$i radiati.' (illfraro,11oul.u.peete " ).

. ~ CO»SECI.tlh

3.2:', . IAUA A. MIC$ORAREAOEPE~ItLOfr OE·CAlDURA

..."., "-c> tenolHll ovantojos

. 3.1.2. . . '. YARA ¢ SUPRAINCAlZiREASUPRAFEfELOR EXTERIOARE

(care"deJa au, te.,.r.tura -r1«h'o&t:I, '_lzo1n .,coll~ taotul cu at.o.teraea1dA)· m4rincS' patruntiH"la

. de c6Jduro apr. illt.r1orulot.t.UA~.O·

'--0- teDo.ensup6r'~tor~,NCOfW RT

OV4:1.B,..s.le apiar •. coniin en, ergie calo-' , 12·

r.c6mol mutt4, cu ott cad mai _.

aproape de VERTICALl . -7C!,

4.I.Supratele1e tn8or1te absorb c61- dur6moi muttil eu elt razele "J)lara au un UNGHI DE IN,CIDENTA Pe aoe"t. 8uprafe~e, ma~ aproape d8900 '.

'-,

ora 1 say17

'~/-,- . -'~

4 ,: Infensitatea fnsoririi VARIAZA

. CleLle, eu o· perioada de 24 ore

~ COBSEOIBTEa 8uprafe~e1e '--v"_c;~le",9i _elg)use _. e~eetelor 1111.-oririi. vara, aint:.

• _SUPRAFETELE ORlZONTALE (lnvelitoripl&te 8au

cupante toarte 1I1,e1)· .

ls orele amiesii .

• Pentru SUPRAFETELE VER-_ TICALE (perei1 r .. .ef.,ote- -

(-Ie'lI&x-ille •• a1tueasl. lncuraul diainelii aau adupl. ..... 1e.1i 1n tuno- 1!8cleOr1eDt, are. !_pre EST, re.p.ot1y VEST a auprate~e1. Ills.orina Mailll . *,8re1;11, or orlel1 •• ,,1 .pre SUD •• ie .1& prin. '4.1" •• ii •• i· put1D1D~.n.l.

YJ~A
".". II!oo-

if X
," ~ .. i'" r-~
'/ I r\~
l 11.0 Io..! ,
0 "J V .. 1 r\
1 .1 ".'
I!I I l\ ~ 4.1 .. 1.9

- .

-

03/5CO~PORTAREA LA TNSORIRE A ElEM~NT~LORDE CONSTRUC'fIE OPACE (pereti ~f lnvel! tori)

Inc"lztreasuprafe~elor tnsort te urmAre,teO$Cila~(l':periodidl a inten- 81 til1:1!nsor1rt1. . .

5.-f_FA'trunderea spre interior a acestor valuri,declaldur6 ,este irnpiedicat6

. ma1.ult,'sau lIl8:ipuyin, . de •• INERTIA TERMICA~' aelementelor ,de .

cons,truct1'et, care: _ ,

'g'" s ; mic."reQmamplitUdiriea oBcl1allllor de temperaturl~,omortizare·

..... ' t."'z."ma. n.'ifest .". are.a '1.0 .. r pe fa~a i~~.erioarA a e1ementuluide

. ... cona:trucyie .... ,;defozOj.. ,

~. Iner11atermlc6 ,este 1n raport direct eu: .···'re%iStenta·termlc~ a straturilo,r componente,

.",.propt-letatea' materialelor dea Cl$irnila eneraieooloric6 .

Inca9:t1 tate mai mare sau mat micA,' pentf)ua-91 rid1ca' temperatura cuun anumit nivel (1 C) 1ntr-un anum .. ~'~ .. > i. ntarv. a~ c}e ti. mp ,(prop ... rletate:,redatA, de un

.coetlCfent de .QSlmttare termlco",.. .

* Amb1i parametril c8'peterrainA inerl1at~r'!licl

, stnt direct influen\a~ide ·masa str,aturrlor

ele~entului decon8tructi:~. . I

'5.2. hn:'l;"u.R.~:re"t_trse considera accePtabil4inertio·.term,~c6 azidc1riei de ca,.amIClCH!M'3-,·5 em gros1me t aaigura oamortlzare a o8cila~1ilor de peo fatApe cealal tilde eca. 20 de ori ~i un d~fazaj de cca, 12 ore).

Elemepte.',mai:U$Oare.dectt peret1i de eAr,Amittit:,de 375, avtnd tp gene~al. o1n~rlie,termicA mal micA dec1 t ace.~tia, se corecteaZQ pmmllrirecn"ezistemei'Ro peste rezistenta neceaar$ ce rezultA din calculul de lzo1are 1mpotr1va deperdiyil10r de cAldurAiarna.

5.3.¢,.

5.".,. 5,1.2.'

.~ '. .

,Inerttate'l"micA eate diferenliatl' prinnorme, pe elemente de'bon81iruclie ~i orientAri t corespunzAtor gradului de expu-

nere'laradialiilesolare. I '

-

~/6"COtiPOf\TAREA'; LA iNSORIRE A ELEMENTElDR' TRANSPARENTE

. (ferestre~ suprafele vltrate) ~

6:t.In.rg~a'801arA(lum1l!~a+rad1a~ii de cAldurl)pAtrunsll prin s.uprafe~ete'~r .• ns'parente ~i .1nci~entA pe euprafe'tele 'opace' din lnter1oru1 tnca.-periIor, '8e tranSiforma 1n mare parte ,fnenerg,;ie calor1cA - . rad:1al1ffcu lungiDlede lindA peete 3)1 ce nu poate 1efi prin IJupra-

, fet.levi trate,princare a :1ntrat - !,tl"cAlzind tncAperea t

. ~ '::- . .C'-'\ "EFECT DE SEllA"

'~'lnconfcmt Intimpul veri1, 1n 8pe~ 1n zon.le geografic.

cue1iml cal-d&. ' .

6.2. * lumina !prea puternlc6pAtr·un.A 'pri1l8uprafelc!le vi trate . d~rect pe locul de Luczu , poate f:1 ea -tnol,i 0 causA

. de inconfort.

I"f\.TEN!fIH: Suprafe't.le vi trate aaripot genera incon-

\J.} fort atit Tara prin efeetu1 .de'serA, e1t

,i iarna prin rezi.tenla teraicA .1abA care dllce 1a temperaturi 8cAzute pe suprata~a lor interioarA.

10

.

fS/7 MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA EFECTELQR INSORIRII EXCESIVE

11. Q 7.2.c;) 7.S.c;)

. 7.~.Q

. r.o ....

ASigurorea inertiei termice co~espunzAtoarel a elemenielor opace, Jllcl}orarea abeorb~iei de ~mergie solari prlncuioareacieschisa,

sau netezimeo suprofetei - '(eventual ehlar 1uc1u) I '

_. ,

Umbrirea eIe,mentelor insor1 ie 91 - pecli poe1b11 -ventllarea ' aceetor'~uprat~~~ umbrite: "

• parasolare ("brise-soleil"), pergole, 10g11, ~operi1nef streal}in1, sau alte elemente eu eteet de ulDbrire,

• in terealarea unui strat ''de Cler ventilat l cu cireulatie naiurala libera) intre stratul "de l'a~A" ,1 restul elellen ..

tului de conBtructi~

Dimensionarea suprafetelor vitrate cO'1form neces! tAttlor de 1lualnare, evit1nd excesele motivate insutlclent prln conaiderente estetice;

* Suprafe~ele' vi iraie exagerat, slnttotodatA scumpe In' investi,la de construc1ie ,1 nee~onomice tn exploatare prln lI!i.rirea eonsumululde energie pentru 1ncllzlre,'pe 11n .. 'ineonfortul pe eare-l pot genera aU.t vara,eit ,i larn~ •. \

Reducerea pOtr.unde~ii raz-elor soIare prln suprafe~ele vitrate, to-

1081nd geamurl speclQle = ' ' .

• fea.uri termoabaorbante (colorate in ma8A).

• geamuri retleetante ( se.1-QgI1ndate) t

• ,sea.uri terlloabsorbant-retleetante (colorate tn .. al ,1 sellli-og11ndate) .

Protejarea ferestrelor ( cu efect de umbrire) pr1n d1spoi:1 tiv. plasate ta exterior: obloane, jaluzele, perdele, •••

* Plasarea unor jaluzele sau perdele de 1ntuneeare 1& 1n'$.rior a,re efect negativ, acestea deven1nd aCWlulato&re de cAldurA

* La ierestrele duble, protec~ia poa.te f'i d1.PUSI lntre eel. dod rlndur1, dar randallentul este lDai I'clsutdectt in casu} pIaeAril la exterior •

, .....

. 'io~.:, ~,,_ " '" . ,.,".

".<:.

O,4'VAPORU DEAPA

, f, . . . . ' .....

04/1[, c.ntit.1:eia.' de v.pori d. apI.' din aQr eete variabir&~ ~un4ie de di~i Iar:tori :

.• r"el<tel"ior: ~ n.t" ... li (",e~ici, gec;ra¥ici, dinwatlci ""'Io1ocIi*.tt~",);

• 1" ,inter~: f_~',~ .. fureJi + .• r'iitio.li.r .... ':"hla.lie,!'n.taIa~ii de lncAlzire.di....ai .... ,

tlJrd.llMll. dAdln) a.v spec:.f(cul anum.for ,lIolperl, .. ,)

c...1itatu. d. v"f?O"" de ar.Jl el<i;stel'lti ir'J1r-iJ1'\ V'Olum de aer se ""'~ .. te .. U""I)ITA,... ABIOJU'1Il'·

;I se -.xp-ima in:gra"'./l"I'Ia. . " "

ee.di~t. ..... )IIi ... deo ".f'O"'i/,.,,3 de ae ... G""miditatea abso. luta maxt;"''') este t,iMt,.ta... , .",.".,atur" : CU cittempeY'&b-a este..·· mo..i I"idicati., C4I ~ aerul poate ClJprinde ... , mvI1i .,..,.

~ A.rvl.c:areco .... pne caniita1ea maxinwa. Cleva-pori COf'8IPUO"- '1.'

1,t "-v'" zato.r. 'ternperaturii ,...pe::tive :, ...... A ~TU"'T"

~ .,UI1lDtTATaRaATMl': rapo • ..tul e)(primat ~n % in~ ..

te. '-J,I' , IM.Iiditatea. abaol"1a',,i " iditatra de .tlln.~ie. C:ONKpwn-

~e. t""pe.rat",riiae ",llJi I"npectiv. Nota~ie. = .. " .. q$9 .

Ex: "",ida.tea ...,Iuu lA.. 10 gI,." 3 - ... 10" ~

t .20°-+u,,"ditaieade ..tur.~ie. Us· 1?'SOe1 ... 1 CURM vP1tDI~TIIDK ~lUIIi1IfICT"

, ~.". ~)C1oo • .!f2._",100· 58Y.' .' .

. '--V I.ls 17, 3C)

1.,.1.* -"""iatiile. de~t" ... tuA i"llu~~~, Ex: o",,"iditete.~ua d • ..tq~1 .

" umiditate;a absolute. ci ""mai IJmiditatea. reprezr"ti. 0 umidit.te ... l.tlvii:

... t,''I1. M.l"'e variezA i .... veY"s dec it teW1~pe- se,%la taw.,e-tv". +20*

ratur'a,,( ., e,..,te eil"ld t scade ) e6~ • II . +"5-

97.%... .. '+12-

. o.n~1 perc.e". gl'llldulcle IImidit.te .1 """; 5pa*ilA in -100r. ", n .......... 11.!S.,

~~i. de u~itat .. t-eJativoi., nlA de ceIL fitbsolut6.,

tS.;..J\., ~r~ daiermi.,area fenomeneiot- fi%u:e. cantit.teil de v &pori nu ae "prj~ '" '.Me

L...s/a prin .. ~SIUNIrAVAPO~'LDR·, Acea.sta :se ",~,,~ i",~\ "'~""'onaJ • l;Ini~i (51.)in newtonVmJ. 5;lU" pascali" (1 Fa '= iN/,",,) &au1""unitAl-i:tol .... &te.-t

(."",it·~i iehnice.·) I"; rn,." colo_"- de mereu,. ( "'",WI Hit • 1 to,.r) , .....

• fIoe.iune. cantita.tii ole v .. pori de _tuwatie :. Aa'SIU". D& ......,...,. .... (p.)

• A'esiunca urtei urnidj~p absolute. mei mici dedt fieIIl d., ..tur .. ~i~Ja~,.~ .. espec:iivi. ~"PA1i.&IUIoaE ~IALA" (p,,)

, Intre. pr'e5j",nea part ialci ~r Clea .... tl1ra~le .1 .. aceta, ~

- ~entv .. r eu eel ecpri",at de umiditatea.....atrva ( 7.--100 "f)

1.3.1. * Variatii Ie de t~pe.r.t"r.i. n", il'l.flllel'lte~ presiunea pa.t't,'ala, ci rlllmai prealu"ea. ~ ~ .. tur.4ie, care v~az.j. paraJel cu tamperatvt"a (dnd t S'CAde ,i Psscade).

~itu .. t .. ir) CAre p"eaivnea. de satur.tieo - sebind odat. c.&.\ t.,.,prnatu,.. - -junfe etal. c:u pre$iu .... e8 par1ieiA se ~te .. ~UNCT l)E. AO~ ",i ,.".rc:heaz ........ ta . del. ,c:are mc:epe eond~sul, 'lempe,.atu .... corespurlutoare punctvlvi de rouA . Pertr-u,o",u",i~ presiune ~~a.I~ ~ "LJmefote~TU"'" ~~~£i"S· .. '"

.. DE Sif\T&..IAA:'TtIt. (f.) a aoelt!l pre$lunl, ; , ,

. .. . I" exemplv\ de ma.i !Sus umiditciJ,i ilbsolute de,-t:)(/",I it cor.spun'e.o pH;

. sirJne. par~ialll py-::;-1q.18 ""'11 Hg pI 0 ~penatul"'a. de. <»nQena 1;, =~5 (terwtperat"'r'" pent"'"' csre. Ps: est ep!a. tot ti.\ ""41e~""Hf)'

1.4 c:ind tampa .. tvra .caOe .. b, punetul de I"'Ov., pl"ltSiu,,- de satur." , nii ,...~i.le. .. v.por.ilor exi.t.en~i ~I'\ spatiUlre.pec::tiv i .:urn P,...IIoI......... ~i.la. 'nu ~, fi "'Ai ~ cieelt c~ c:4e 'SQtul'$~i., 0 p""t. din "'.pori ClIWId • ., .. za., .1lel CIS pre~iu.,ea. v"pori,1ew- sa ra",,1- ni. I. Ii",it.c:lete,,",in.t~ de sature~ie., - Apa. re.ultati. di", CQfu:len. ~ .. depune pe pet".~ii spa~l:u'vi, .fie .... Wllne plutiPld'in

i ... .loIb fa.mi.. de piStvt'i in#i ..... - .l;t",.i vizibilj _u ~,

.pre cele'eu presilM. ","~iala "';A' rn,C:S. (V8pori l'r)9.i p\J~ini) 'mAVIr:RsiNo~'fIi:L&~,_ .

CONSn::auCTI£ -4 .. OiFU21A VAPORlLOQ,_,1 .

lama., d~toritf'- d~beh~elo~ d~ te~f'P_r~tlJ~ inire interi~r «±) ).t,~(e)f*'eS'OtIi. le 119f'O"',1a- Slr'it ,. ale dttente ( P\;''''t~''icor~ >,Pv.,.'ter;;_ioW.J~".t"",*,'dfttJz.ie de'ia,jttten &pre e",ter-.Or; pepal"(;.!Irsu\ d'~eivap«'ii irltl/r)esc -mr'leeti ~per~tVvid'''' ce,",'ct!' ~

~..i%.ute 4 toise de .1i;,ger •• puncdvJut~Je rod ".,i' 'inctll1tinue:n54CON~

, - . .

21.~re'~~ ~.o. pel"me~b;lita.te.. ~a.ct:eri.ticlt p-oprie:ka:. difuzia. V.':lt='Of'i b ~ ~'CXJriiRci&N

... DE i1?J;RM~TA.Tl!t LA V~1" ..' II

'.. .

... M~~et'i[.llele co permeahlitate. mi~ la v'¥Ot"i (re~di"d"r'.atv"iledl'na6ilelde m4ertaJe., 'c~ .. ~ lA J:lt'RJz.tA VAR:)pj~" "'are ).1Inpied,'ca. qifvtt'a.. vaport'lor(re.sped'iv . vYilq;orl'?<,)z.a presiunea. partia..la.) fortMind .86R11!'2.fii:' ~~PtRiLbR." eaLte'Ndoc

""f' 'riscvt dep~oducere a. amdensulvi ~tl e1eme¥\te1e. de.C6nsthJet,'e

,,2;.~.. fl.odoCe~condensvlul·e~te inadntisibilci "1.9fe",;al te"moi:zolant da.,.

'~l' .~. W*~riale care se d~i .. adea.T-~ daca J: 01 rermS:;::r ma~t~€l. ,. ~

'~ {./Wle~e5.c (direct $.3.V indirect): ". . . ~. . :-::.

· j.:,:,d~~,..m.&ari (c8.~;"l)ens:illl'l;1 s~u .. k))'m.}._); pT_

• s~~~ v-eZlstel'l!el rneC;;U'llce; .·di~oi'(J.ri IlaU modific.}.t'i de compc.2:'t;e ¢hlmcc.}.i. .

;" i.·:~F~~~5i biologice(W1v~g~, dvpero/

23. In alte c.a.zuri. ,ond~sulellte. F~ricuJtl! doar dae~ "rift cakt;bte . ., """matd deb-mina aeumubre di4l(pB; eap·,!ar.11 c;a.re ar'dep<'19i er:tt~rea ad,mi:SlbiJ'_-_ uM;d;t;-tji~a1erialelor. tJI'I')r1iod .porii··.trawriJor re:;per::ti~ ',i circulind f,,·jn CilI-

· ri~~te 6au prin prelit'lgere prtl'l ~ . .stu,., ,,; . fisvri I ~ din O>i'ldens ajvVlge I.., aceste

;:" dlzv"~; pe, +a,ta el.ementelor de oor.st-vciie -. pr:-cdvdnc::( d~rad~ri ale !inisajelor nere-

· ~te I. epA (pete[ eflorcsc.ente de~rvri, ~folie,"i 4'i d8$prirderi d€ stratu~, m'Jc","*,,!/

".,. ~ek.): .. ,~.W'Ea.., eondi;tiilor d~ c.onpo .. t ".", ' .• :( (t"'jot~,.ta'~miditatii6\erullJi .,... degt'acl~rea. rMCbihef'olu,- mirosvr,; etc).

A

* RiSClH';le de d~.;;l.dal'e a COr'IStructlei dator-ita crmdensului - CrE!SC in po.-t,ivnile 11'\ caJ"e apa V'ez.ultata ~ sa ingl;le~e '-+, se pet ~ c:hidr dis/oei;r( de $tr.atvri ~I ti&Jri. car~ vlte'l"\'or sa. pe..""ia: i.t-l-,'It~~,i ~. ~ .. .;a_d.a.r' .t:-ve d~ ~tlJlvi df'cDrlst ...... et.e_ ,

*~e2:.I·rca. ~tll'.rl"ril.,l"te. ... rt1c;)izda~te F'i~CQh~~p:ovoa.Ca. ~re .. c8paCi'tat.'i de tz:olare "b,"mici. '-+ e~1e nece:sar.'i .m.i.ril"'eA rezifltcr.fei ,termic:e ~p"'nz.l.to,. a.-e.s'kl sc~eri, ~IV COl totu~i .s& s.e rea.lize2:e'('.o",Mult~le tleC.esar.

* Ap~ decondens ~re ~ p:.el,·~e pe 51Jpr~{~Mell"'or :itatVY'i i""~t' J .. a& ..... ~ re-mealaile trabui~ eapta.ti. f'·ev~.da., pe-'lt .. lA. a """ Ci1lj~ ,~~Je'z:Jt\e l.I~cl.

~t" pL4tea produce deg"i3l~"';.· .' _. _

,~_. il~ elemer'ltele de l(:onstr~c~iC:b~;'" rnater.ale re.zi~ente la vmicMate f ~densul 'tn cantitate mica.;,. ,~w ~lDtt;~

_ reusCare· e~ e 8.CIntliri rc • .

, .' ~, . l .. ',.

~Z~:· .~ ... ~ .. l,~;a .... ' .• prac:1ic., rez.i$te~a Ia cI;fuziavapcti ro~' 4.' . . 'A .. ' ';r£ ... ~. ,.IE..' Golv. "il. e .. Qe_~i.r\." ihterbrul~leWle.;.

Wo"" de, _CX)n~tru41e. pat accet11ua conolensul, (':'rm,l'1ct 'I~~II lr\ e.at"t. sepoate'acuJMvla,;~d.ClDftdEr\l

SOlu~11 (f'O$lb~e dv~ <d.zJ. '. " .

rt...J\. • j"'pjediC<i .. ~ i p~11'1.mderi"'af'orilor In',~u ... iledeaer; . =',: " •

'-v' • v~~'(_N!a golurilor ee~trCA e~ ~~il'7$oil~r:ev~rea,~rt6UI~;_

. • t"1"'lc.il.,.e.atempe ... ~tvrl~ I..., ~a.!u/e de a.et'" p-tn Il'\stala.~1 ~Je sav Qrcl..laf,.·c:le

aer cak:( de 1al. lot&-IOV';

•. c.-l(Jtat'ea.. .' f!'Va.o. .... ~ ~;"!I ;j,'v. OCIwJens .

" '. ~r· ,

!Sivni)iriferi,

"'"'"

~.

'f'*ilot IQf~1 ~,

4e

I~ •

"aut

.nile ,..1 de ~-

.... fIY!1L vftcl.

-; l'de

~. MASURI ANTICONDJ::NS.

4 R:efnttmpi".r,ea .. u mic.~na~\ co"d.".ului;

l ;.. Impiecliceree ac.vmu I ..... ii COftC.Ienaulvi·~· ... "ftu....... reu.~ii.

, , , ~.

-1.BA.R.IERE· CONTRA VAPORILOR --+. :st turi din ",.ten.l. greu per-

," .. bile' Ia __ pori, care .. .due:, HU j""piedic.pl.i:rund wapOf"ilor ;, ZDrl.I. CI.I peri-

col de o::md~, fiinG1 ~.pu" pe l.tur. cardA • twft'lOll:Dlatn'or.

Jo1ateriaJul ,i'~i"'_ b.. .. le,.ei ~ .. ""'fC""ilor ••• 1.. '11 .fvncile de N&i.t.n- 1- Ia pet"M .. bilii:.:te I .. vspori' .~&. f"...,_.t Q4 8'-vitate.. f*"ic:olUlvi de (lCIftdens.

~- ~1'"rIdic.a...a Nzi.tente.i I .. di'uz,ia v.,.....ilo,. a ~riler, c». "'pe,. de ~....r..:

4 AlCATUIREASARi£QJiii CONTR6. ~iL..oR: ~. (~h.-~t)

• Vopaea. de uIei In 2. &tralvri. ' 4, e

• J;mail a.lc:hidal, it-, 2 $traturi , ~ 5,5

• £mail c:Jcw.cavc.i~ '''' 2 t:ot ... ..tvri . 26,0'

• ~il pe ~ de copolimervlhilie/i~ 2. s:tr.tv,.j 28,0

• .str.t de bi~1M\ _,,!i~t I. cald C\4 p .... i&. 2,9

• Slrat e4e mast,f de bltum .plIC.t Ia cald ~n 2 stroaturi ~1

• str.at d~ cartJn as/alt.at ". ' . ~ 5

• t:bu& stJ..tvri atr~ aJ.Jtat i ... t .. e t ... i at,.,t"., bt1""" 20,S

• Doua. ~ratvr\ ~ 6I,lalt~ + lin strat pi'nzoi. lRS~a

1hb-e ~ .str .. tu i .cfe bitum ~2

• Folie PVC de q5 "" . 2~O

• Folie. polietilena de qSlttlll 2ElO

;Si elte eI..,...,t. ft CGl'l.trllc~l·e pot _v •• Jede ••• ~t_re Cf,I.t ~I"i..-.kw~'" ~ilOr ... pM" "".feria' ,i gro.ime iIU reai$1ente mari \a di+vzie. ~ .• 1(: panpoee _w di.~"Ii • .4. .... - .. ,..t -.mai .Ie, daciL.4 ... vihrat ( I ... Bro.me de- -10 cm ~It~ 0 re .. at.r4'. ,. 4i~zle R.,.2S.o "'~h.mWl~g) ~u ~I'"~j~ j",P.ermea.~ile C&Jtt\ Astnt ~~~c.vl"'iA. _'" ,lazur-at., ..... "'en~ cA," ..t.cI •• ~1 _II\. pIa.tic, ,"va'.tort ell" taw .. " ete.

'* Tn ~~v"ile W, ~ ..t~ cl~ ~~ri ~r. pe .'~ l"eCe .. termoizol.tiilor ~buie ~aat aiet\t dac:a. P'",n Imp,o;iIc.rea d,fllzlel ~ .><tet'lor nu se .~ iICtA-

V\\ulWi d~ vapori (cre,1erea p,.esillnii partiale)tocmai in ztInil.C:U pet'iClOlde conden, accentcJind. reno",enu~; ~vfnd"-I .. prin" impiedica"ea,. reusc::J.ri,·; 4~ ftte

cAa:ul 118 modi/ici. aJc:..A:tvi,.ea defectvasa a _~tvlvi r"eSpec.:hv.

2.. 0IRhJA~E:A DIFlJZIEI __.straturi OJ perrwe"bilitate mare Ie v.pori .... (..5~TU2i Oi& l:IU::VzlE") $au. canale de.aer ("CANALE t::rE. t:JIFIJZIE"')ecnduc ve.pol"iicliredt: apre ex1enor { oc:dlno . SlaV ~co~indv-j di" zonele perlc:.litatct, de ...

conden~ .

* *

~rile de difvzle .jut. W"ollJl harierelor' contra va.porilor da .. TI\I Ie pot

inloc.ui ,

5b-.turile d~ ditLJ%le pot .fi fate.it. ,. ca ~. de ..... ,.. pen1:r~ " .. rea ;a=nebrQ.l Ufftidita1:e remane"t .. de Ie _ecu~i. luc .... rilor' _u . ttraturHor it, car. sa pcaate produce te...por-ar' lin c:onolen. II fOr .

Vibr~Jia ... nui corp produ~ asupra aerulvi, =mpri l'I'I~i avca:si~ aJter-nate eu destinderi, care se pn:>~ in toa~ directiife, forrn.nd uncle SOl'lo"" sferice. Undete ~atinS1nd lIr"echea pr-oduc vibratii oak c~eror auditive, eere, pe o>tle Y!e~~, ... "nt tl"9du~, i ... creier, IVI S8n~tii .anor. '" sutlete

" ,~.,i<ne. de .... >.

Vitez~ de deplas~re <J. unde!orsonore variae.l. dvp;a "'ed.Jl '" ~re se propot~ (viteu ft,a.j mica i"ld,~j'l(l ci YIIedil.ll respecijy op.me 0 l"eZi~tet1ta ",ai\'l'lCl~e pt"~fP-rii .5ul1etelor). Exernple: ,

• aer ... 340 mj.ec (de ~pt ~20 ... 344,.ysec. jy, furv:tie de presiunea a"tm05fericA)j.ap-'. "'1440~;

• otel _5100 rn/~c.; • l1!ld~""e _ 3ooo-¥sec; .lentn _ 1000 .. .4coo..y.9: (fv'1C~;e de oen~);. cavciuc moa.le _ 50 mj6eC "

05SERVATfE. : Nvm3i unciae reprezentird su=iunE!19. de coWtpr;~i,j destinderj :.ti ~I'i' .... jimp ee f'l'IOleculele ,.,ediului ~iv doar <l'SdlalZ~ cleo parte ~i de alta. a punduluide ediili1:ru.

~ T

_ ,'. ..

SllCd~""e.1n ti",p, tntr-un pt.'nct, a coWIprirnM1or ~'destinderilor- i"e!p~v ~aiuni ~ clepreaillni (presiun; ne~tiv~

- se, reprez.inta gra.He p"in,,~JLDGRAI'1E" '-+ _

• Timpul' T ;rI Gare Sf! pe1rece' 0 -=il.ti. COfI'Ip.t6. .. .,P£RfOADA" ~ se mAsoarl. in .sewnd~ (~" ~1.uT"f ~ o Re.5iunea acu;;.tic.a ."tr-un O\f\umit ""'ment P =, presiune ~u:sti~ in,tantal'leeK - ~ :"'_,..1" N (newton F",;1

.. Pre,iul'\eaa<M:)'ti~ ma><iw\tl. a =. At1PUTUD1NI::A 1/ oscil~tiilor ' . "

, , _' Nvl'l'lru:u\ de perioade ce se succed intf'loO Meunda =-n ~£iNTA" _ ee l"I~ra I" HERri (Hz)

, ' (1Hz. = una periQada i • .,fr -0 setVn~ i i" e;><emplu : treeven~ svnetu\ui .. :3 Hz) , ,

1.1 '~~f.q deter_min8.inaIV~eas,,~o .... Ure~l,e~ infr- sun~te do",enivlaudibil VlOr-maJ vlt..aslIWlete HZ'

' l{ normClla. a OWI(:4ku ~pe Sutlete cu frecven te ''Itr'! '·case. II'Iedii j..,a:!te

20Hz ;k16.000!-lz (even'L.Js.! chkr16+20.GOOHz)- ,

A. 0 2{)",00 1600 16.000

1..2 L{lnt.Mitatea sunetela ... esle deterMiY'lata. de marim ... OIftIpl;tudinii'o.scila.:j:ii(or &::uSttC::e1 re'Sf~'iY..le Mirimea

.~i':' .~hjClAlate de <,I~ele- sonora ("'~~vr~bila,- -,,,W(lvattfcm:l)' ~tel"'\."iVlArile fizi.olc,~iC~ al,',e ~iei In'bslfBtli $Inetelor,s-aLol tac..t penh f~v~ta de 1.(XlO Hz: (samam~le a SU\1eteloro~nlllt~,cele YWla.l f~v~"te . • h fR,ArGUL tl£.AIJD11!1J .. ITATE. h = Mi",im~"" de O'!nerg"~ ~.a. d .. '~ ~ in,,~ sa:. fi~ p'erce, ~u:te w,' netele de urechea..

omviul"norma1" ldetermlnat~stTc'la -10 MOWle", J ' _

... ~J.. sN7ATlliii 1:6 .DURE., RE":; i~, te>15itat~ svnetelOI" ~ care apar.sen, ~1ii acute de durere

_ , (determlf\a.t statl~tlc:. ta 10~ ~/~~)

~)(penme.,tal s-a de'tenninar ca.1a oal'lleni perc:eptia vari;al~ inte"$~i .3unefelor nu este. p:tralela. CM lIQri8~ia. li:zicA a. e.ne.t'ifl'ei. sonore : senzatia. cr~~ii 1r.te.n5itatii $une:telcir area ~ria~,e Linear':

~, ... itmet'ul) penh 0 cre,tere 8l(PC:Il'le.ntiala(" loga"it,"ic£")~ eraersiei sonore .t=e",trlol. .irn-pldicaf"ea. masura..torilor y.I' calculelor ~~tice. oS-a. .a.doptat;. c'<Il"IventionSJ.; 0 sce.r,;" ole m~$IJY'are aritme..tica.,zec.imala., avirlO! 12 tfep'l:e egale (~pvnzind. ce(or 12 trepte exponerttiale ale .vari;¢iei etlercgici ~ore.1' de

l __ -10-"1910-4W/cm~Lm"ciY-~ite in cite 1O'5vbd;,,;z.iLJl1i IIlAmite.." DliCiB£L.I"(dij-pet1i.r~ P""a.gLlI de.:, avdibili~te am!spunztnd. 0, (zt!!ro) dB, iarpentrt.( ,?ra~.LlI.,~e. d,lArere 120 dB. In 'decibel; .. ~~l'A

,.riiveh .• 1 .<mora ~izjc:. ,.ed, ttl ".port cu pagul d(l 81vJlbJl.ta~ , '

'1' '~" ",~, prinlarea nill'e! ... I ... i $Onor~n dB nu traduce fidel ~";sibllit~~ . '" ' ,

_·3 ¥;recJ,ii tnr-apcrlQ4 tniJ1,imeB .uneteloli coresf'UYlzind r\1.Am9i -{GO "

pentrIA kvente 7., jLJrul ;;I 100?H: i 811, b~oo Hz; "i pest, e 9.'~ ,

..u;pere.,¢.· .. -""i'tiVi.sc:ade,iarintrC!.2.QX)-i .. ~ .te !% 80

pup"",,~ mare. Fbd:n ... Ie. pilea. cowtpara. sen~lle audi ... s'o

tive date de .,.,.te CAo\ diverse i~l",i '5-a. adoptat oalts. b -++t-NI"""'~~I"fIof+ff."""r..I;;H:JlHftr:: ""

tiCar'i. corl'Y'en~iorIals: pent""," ~ SUtJET~' ~a CIA... A

.5intpe~ de. weche, expri~atall'1 "FONi'j tot etA -t2D de ~ ~:tjjttfjM=:j~~l!=~~a~ aubdiv i-.&i vni iPltrePf98u1 de s,ud;billtate ~i eel de. dvrere, , .J Relati .. intre l"Iivelul SQftOI' _ ... ~B Ii tNia svbiediva a SIoIne- ;Z te)O~ m fon; .. face p"I'n ,ab;ace CIA II CUf'lbe Izof'o"e""--+

....

,

a

iei ~I'\te. Ilea..

I

2 .. ~, r'\TRAYER!)ARliA ~MlLNT£1.OR ~ CONS1"'FWCTIG: 0.; CA~&. ~TIi:

,'y'O parte din energia. tc'nol"l. ab$01'bita. ute t!!Il·benLtA pe ~ opull. cal .. daincl~: '. ,

- cu cit meten.lvl c:W constY'\.ICjie«'4Ite. ",.i fIG"'OS,i cu POl"Ozit.1 •• ","'"-"U, wAii't~· .

tr.~I"M&d.. ",ai v,or ele"Iel'ltv/ de COi1st...vetie;· \,_ .

- ev 0.1 e.lerner!tul e.r.. ",a; ",.. .. iv (r"t.t. ,_j 1'I'III'I"e), «;1I.tit rrw.i multi .'.'~'I'fI""'''''t&.II!!CllftSUt'lll.

pentr ..... produce vibrap. elementulvi, iar en~l. *'"Or ....... ~..te."..a rnic&.

Rapoo-tvl 'intre .f:I"Ierg;. eo"ori. ;"a.dentli ,i energja t"'4I,."""isApe.;ata op",~ .... ~ .AriiN~'

sonora· _ del;~f. J.ic.i..,'_ de izolar. fo"icA a eIerooent..lui de CDrIitr •• 4ie.. .

* O&S~RVArIE: In c:aZu1 ",nor eJemente de COt'l$truct,ie- d,'ntr-uf'l8lnvrrrit moJeri.t, fnlicii dtf~ 6CIr1CIr'a p~t in.fvn4ie ~mai de m»ivitalt:a ~ { ~tm.t.i~tirt """"". 5-. c:Ie1e,..mn.t ea.' petlru 0 c:nr.,1e,. .... t...tw. .. _ce\.,; cIe 1I1env ..... """I,·~.re· i

rtevoie 'de 0 cr~re ~~.tMc:A .. gr..,t.i.~;t ~ .. ~I"i. ~"'<1ie

(de fV(; )'" vn prete de ~~",ic:fAid...blarea groirtrtff -~1iv. "'u ~1AJii-

$f'O'"ct?tt" YeCluc],;a $011OY'a oIoal" teA cite 57;Ja) y.~ •• j,. ~ ..

. ~ii $0""". P!"'"ct'e,tere. grev'1ltfii"... . .4. .ltciertta d.n iftC&¥II' ~1 ... u~"e •• aIA Ia el-HMfe ca.t"e t ... ~ ... aiDA gt"OIime .,.....;.~ ,I ell" .Jt.~-

cIe,.~ dec1h~le. ac:ua'tice ($tt"\4c::turi ~t~J 3epaY'&)i;:.",tif"C,etc). . .

- trar'lsmisi" '$0>'10"& .. 1. i.,fluenfata ,. de- 'nAI~i"'ft ~_., t,.f",r4ie de. rigidil4t..a(,.."",ac1i., eluti-

'.. citatea) ele.m~"t ... ",ci I la f .. e~e",~ele Je rezonCl,,1i df'5.r"J'ld ;"tjr'j>ri • t"a."smisi.i. .

2.4. ~5UNIitTE l...E DIN CoNSTRUCT"

_SUNltTE",AERlItNIr C8t'fP &e f"'O~ ~i" • .,-, de Ia $ll"S8., -tieai.-ec:t ~.,a:I~~.cM'IVJ..,.~ fie ,n'"

, reflexi~ 8a4.I d;f,..actie . '.

_SUNm., 5TRUCT~· ~ se p",opagl. pn~ ~en1ele deeotlstrMc:tie. $.t.,e,t.~t,,"'e·fI"'Y"":

o abtPr'fotia """.teJor ...... ·.ne . . .. '

o po-O~~ ai.....ct •..... ~br .. ~lei e1emfll"tulvj dec.o .... stl""lCfi~ pe. •• ",--.i'llcAlllwauRaTE DE itwtAt.cT", _ prj", ~ direct (Uo4.\ if'li:ljt'eCt da .. rigid) a.Jen.eW'ltl.llui ... "" ·obfect .... '.,.IiIrMii£ ( ~.'_'

de instaJati; I .te)i. .'

- P",'" lewl .... ~ ~re& "'P"./efei eJernen'iul"i de COf\iIt'rucli. (f*fi P&~J£, tt.s

mobila, etc). . .

'* ·OBsER.VA;TIE : 'Dala. ~iil'lc:A pt'OdlJCe.tea. ~tefo,. de _pact d;~ P'I·"~edeco".tr\4c1'i, maY. ~es'tora. .,'" owa.i c:o""tlt",e U'\ ~tf'\4 de ~c.re "1"t."ai~'i

, t~s~57: "'+ Qte,.,~a aunet.lol" strvctu ... t. ~ iMl*=t "'" M pode._.

P"" M8'0t....... gre",1.alll eJ~Qr ale. GMstnA4i. . ,,'

o¥J. MASUR I CONSTRUCTIVE ACUSTICE

3.1. '~TAATAMr;:NTE ACU5Tice = ~;i c.t·,se ~~ i~ si.tua~ia';'l1 care. au .... .-0"" .f .. ~;torul .

Lt' ... ,t lrIaceJa, "~'w, " VI.ea.z1. (tAups'Cl&a); '. '.

- Rec:ilolCerea. nivelului ~t\Or' ~h • $'WI reeJiu. ",., ""e:Ji1.A lII .. i pUfi" ~, Pl""pic. ~tjyl~ii -I'",

. ~~ivl "".pec:tiv (ole e1C: t" ~~I"i de prodl.lCtie. .~lIt, prin ... .-.n. .,,_,i nt~ _rior ~ ~dzut,. poate ,.,'die .. p-cduc:tivii ... t6; in anu",ite :iIf'I4,i' fNb"~ -,.....,.-.n~., ~~ .. f:h.N,.f de hotel, ete - ... poet obtin. Vf'\ fl"Ad. d ... con~Gt't~Ci"''_ir~priin·~.,....~M •. ,

d. fond), .' .

. ~ ~ realizeaz.i. pr"inmAri .... a eb-rbti •• ~ (reepee.t.v ""c.,o,..,... ,.'I.;.i) ,..rIuiI'I\l't!ll, ",p,..

;.~ .Ie ff'lcAperii ('tav.ne, pereli; ,*,olir"-ec:NtI,etA). .

_ AaiQu"*r •• ",,.i ~cI;til citmai pgt-ivi~ cI.at~I.1 ,,_,.,"" {dJ{ d& .,...t., t.&t~,.tud'_"iI, .

. stl.ldioUl"i, Ja,bo,.toare aevllt,'c:e, et::} prl" .''''''''.$i'iiltil' cIe.,_, ~.

,.. ... e.rM ... ~i.i (t;1'!7~ sUn\a. de ~",. .w.totor fl' _.~ "" ... "' ' ~

"""tcwm r" j,..'b-e.g ..,.J:illl (rrl'\ etiftl' ..... re.. .....,i" or ~. li ..... i~.'J,.. ". ,.... ..~ ·0 t.",-

. ~r"'ei "~1julvi recpeo.tiv . . .' . ' .'.

~ Se rHli~.f'"i" ,..tiona,..." Ji~lon. ... ,i "'~"e& CID~ .. ""Of" lVpr-.-f.~_ r.flac:t.:"t ••• l.~'ba

* 08SiP.VAT1£ : L.s. ",,;Ie ... ~f;.~" ( ~~ W::--:--ioal., atoteIil.l"ii)" p ... t..~t . !eA Jel • .t,d", de pUt, ...... f • ...".. .alII _.sa ~'II'e prGlltf • .,..,,. ,.:.st ••

t.p.te .oft! Jf*~ionW." .....f1.JClei.-t.lor; cIeolt.,. _~le~t: .rrC", '.

, 1rata.WlQ"t. e.cu...t,c" ~orm.Je ".;,olVM~. pre.1 _,~ .""MtIc"i n~. '

3,1,1. eDl5P'OZlTIV .. R£FI...£CTANTE : element: de ct)n.trlA(!~'e saM de fiO'liaey, ria, Ccf'tlpacte ,i netede :

_StrVeturidin.D:AA.rie sal.4 be1'on ~n!f\te.; ..

-Strvcturi ,clll'I 2.idil.rie _ baton Hf'li'SOlte el.4 st"ll.t~"",· .

re1:a.t ... rlgide : t..-,ialii placaje difl pi.tr~ --- ~''di 1_loo-i"'; w~,,,, .. ;"e(ec:ndur~~, PAL~pla-j.M'..)' ~structurl rete- ..,.. .. en1e $!hi t.-:u.te( aa.pente w_~1e

. textile .,bfi .. i, tr~ ..... pa.r."te: la • .,.;;.t .

. ~.'Re....ton"'.: eolu!"'i i.. in1eriorul u_ eIe.......te de --t......cti. Maaive, ~ d."chid .. i lllici pe f.fa de 'I"\c:iden~i, in au-. pilr_W ~

. -,,! ca.¢::ie .... I"'il\ "e./Ie"" Pt..,tt4rle ~ ~~ ~ cIt~ ca",t-te, 5(",tabao .. bite cole. elQ_t .. 1 ""'.''', t&fe. .tid ., ~ w.~"t. Ilf'cien}.a de *rrb!i. eate -.ai ~"a. ~ ~ 1-,

-.f'1Inthr.,. vibrant." ..... pre~~e d."o! pla.ci ~.A,tiri" VIOara oefa MtrJ. jn "iwa~e abJO~bi.,j~ etlergia ~ JI tra."!JMi~{'"ck" prj" ,.,terMe.liul .... _, -hele1 de ... .",b1 .... 0It .... '· eieotu.t dec#Mtr",e,'e ItIASiv (care altfel .. lc· ... ft-tat ~"e1ele ) reali -ad __ ti ~"'A _1 ... e~li.

SlicJeoi.a..-..,..~ti.,"Iai "fI" pentrlA 8Imete ... ~''''' AlA JOII",~ poate .._.r.tlc:a.

(fM'C" edI~a "" er.a;,,"~o .. oeh,vriJ .... ad1..Jet"lvi ,I. ~,"i _,..,.,... Itei) ac:laffinct..-.e. "...trv-

a-_ie .,.,th!' re . .

- Oisp.ziti...e CIIIIhbi~din dova. ~ Teat. trei .... iodele c:S. lWI4i tW8 • be ex ; o ..... enobr.al'lli vlbr.o.:nb. pe-f..rati. peate. forma .. e_"a{o r i in spaFul din spate) ~tvTireoa.vn ... i rezona.tor eLI "...,te.-;aI bf\O~sorb.-."t ,..,;tre.pt.

_ aIoi.orbp-Q ..,,,eie.lor rn ... tte.i etc.).

1z. ,l\ IZOL.ARI FONICE (5 .... 'ZOL.ARI A.cU~TICE) - 1M.'5UI'i e.e. ee pre.v.ltd in situatt-.in care ~aa de

y .".1. Ii a..dlfor,,1 .int;" apaJ.ii cililente, .. pe.r«1e d •• 1..,..;1:.. de ~atrv4i., ur~lndu-se afenuarea

Sunetelo!'" trans,..,ise f"""" e~ ~a.1OoCl'f'e - sunete ~ctu,..Je proven,nd dir'l : .

_ '!.Mete ~ien • .absorl:.ite din spafii ~ zgo,.."otoase~ ?Ii tr .. n.,.,ise Sf"! .~tii .lini~1e ";

...,.. ., ... 1. de impact pn:duse pe t$ VVlvi demerit de ~struc:Ve,i tr-an.""iae de acesta. ""~ departe.

11.1 .• IZOLARl FONlC£ iMPaIR'VA -$UNETEl..OR AERlIi:N. - !5e re.a.Iizea.z:A pri", ~e de ~ ~ aiel'lua.re $Or')Or~ rdati ... ¥tIa:(~. ?i t.ar~ goluri fri~ care ~metele sa. po~ 1 ... eee clirect.

Ilaci.. 'intre .pil~i"le ee se izdea~ si'"t necesare golvricu 1'01 f\!n4ionlll,.acestea t.-.bvie prev.i~~ cu ciispozitive de 'fncI,idere etan,e Ia zgo.,.,ot ti C14 ~pacita:f.e. corespunz~toa.~ .de Iltenuare $IOnor~. In aazvl uno,. urlitati tun4ionale t'a care spatille &nt lega.t~~CIJ uJi ob~ouite, ,,1A·se ~ pere!i i~I..,..,~i f"_'ic illt,. ''''(''"pen'.

" ~'SoIutic! ' c- .. .

-;.~te. de con,t-uctie~"'.$ive (8~lme..rna,,~ ~ MateriaJe. dense::: elernen1e gre\e).

SoII4f.je ~ill. ~i ~ gre.vts..t..a. ~tl.llui filA svplimenteaz;\ nel"~ional 4'a.rOnjle dir) CCIiI'l.t- ... 4ie (vez.i oes. cAe Ia pal"~ ... full(1lQw~~ J;UOMI:~ ... ,UL o.,.~ SUl.)ti.ii;L"')

~ ar.'tu.)ii curente (locui .... 'J,e, ~a1-cvltllra.le( ~i¥listra.t;ve, ~) p!an,eele obi~nviie. d,'vI ".a. Eilvi' ... d ~vta:$i de o:a. 3t2Oo/m1 (,;,dusiv pat'do:.eala. $i {inj.ajul t~anului) .... ,~" ... ~.tenu~re ~ tu~ta i .. re.pc,.·t QJ nive.lul ~feIo,.. ~ gl"olldul d. lini,1e (I:)~sidet .. t~ eOYltoY'1abiL", -",I.r,nd~.I. dear i2lOiarea p""" ~,at'tda '\mete a.. .1rcip"'ngerilor t'.£Iloaneior de il'\stara~ii. 'Per!h pereJ.ii deapAr{.itori pn'~ solv~ia izot"nt F";'" masivitate nlA e"~e, ~ ob;c.ei, pot"iv,t~ .. ,

iicealla a.&opirnd"'·.Je . ill_ pentn.. ~ port.~ !' ~~t .. ,,~i .

~ DispozitiYeClClW'lp"1e I a1eatvite din c:Iou. (_tA chia .. vnai YVlUlte)eJemea,1e, .. tv ufOi're dar .'ban,..

I .. 'treeerea direeta. « sv"etelor,...-:te ~ropia1 ... f .. Y'i. c:or\~ tntnt ole, astfel ea ra. Sf! C()~porte independ~t lata cole v·~a~iile~. I" aee.s~ alC1i.tviri 8tenu .... iJe ""0'1". ale . • Iem~elo- compcrlentQ indep4:t1del1te ate c:.umuleaz4, ~preze~t;l'Id teot"e1:ic 0 crqte,.e .,-it.

rwetic:6 propor~\onalil Q4 cntfte. a. P",'", .\'nsu"' .... IlL Sre",tt.f,ilc:ir-.

'-+ 5oI"'14e pdtrlvit& pentrlA pe ~ c:lupa.t1itori purtat.i. .

.,

,