Sunteți pe pagina 1din 48

NR.

58 | AUGUST-SEPTEMBRIE 2008
2

9 Tranzacţii de lux 47 Client Special

CUPRINS august - septembrie 2008

EDITORIAL 3 SĂNĂTATE 22
Împreună de 5 ani Fii Prevăzător

JURIDIC 4 TERENURI 23
TVA aplicabil persoanelor fizice
la tranzacţii imobiliare (partea 2) IMOBILIARE 34
Sectorul imobiliar în România. Cadrul
TRANZACŢII DE LUX 9 legal de dezvoltare

APARTAMENTE 37
AMENAJĂRI EXTERIOARE 20
Cele mai spectaculoase piscine
din lume
editorial 3

Împreună de 5 ani!

5 ani de lux, 5 ani de oferte pe placul publicului, 5 ani de partene-


riate de succes. 58 de numere din revista Terra Lux stau mărturie
a activităţii continue în scopul satisfacerii cerinţelor cititorilor
noştri.

Am parcurs împreună un traseu plin de realizări, de care suntem mândri să ne aducem aminte.
Revista Terra Lux a devenit un lider în domeniul publicaţiilor de specialitate zonale, stabilind mereu noi
standarde pentru concurenţă. Ajunşi la cel de-al 5-lea an de existenţă, putem spune că am ajuns şi la ma-
turitatea grafică, la identitatea vizuală care ne reprezintă cel mai bine.
Structurată în trei părţi, oferta imobiliară a Trustului Terra vă prezintă cele mai noi şi atractive
oportunităţi după cum urmează: oferte pentru terenuri, oferte pentru apartamente şi tranzacţii de lux.
În articolele revistei veţi gasi, chiar pe baza răspunsurilor dumneavoastră, cititorii noştri, informaţii
pornind de la legislaţia din domeniul imobiliar, până la modalităţi de amenajări interioare şi exterioare,
sfaturi privind menţinerea sănătăţii sau la alegerea destinaţiilor de vacanţă.
Prin distribuţia atent selecţionată, ne adresăm unui target alcătuit din oameni de afaceri, companii
locale şi naţionale, personalităţilor din sfera vieţii publice, politice şi sociale.
Dorim să creştem aşa cum am facut-o şi până acum pentru a fi un sprijin pentru afacerea
dumneavoastră şi un consilier de nădejde în domeniul imobiliar. Pentru informaţii suplimentare, vă
aşteptăm să ne contactaţi la sediul nostru din Piaţa Unirii – Cuza Voda nr.1 A, unde echipa de consultanţi
imobiliari vă stă la dispoziţie.

Vă mulţumim că ne-aţi susţinut şi ne-aţi citit de-a lungul acestor ani şi vă invităm să fiţi alături de noi şi
pentru anii viitori!

Bogdan Cihodaru
fondator Trustul Terra
4 juridic

TVA APLICABIL PERSOANELOR FIZICE


LA TRANZACŢII IMOBILIARE (partea a 2-a)

Situaţia constructorilor persoane fizice cu un imobil con-


struit în 2007 şi vândut după intrarea legii în vigoare

În acest caz sunt două posibilităţi: fie constructorul a început şi


terminat o construcţie în 2007 şi vânzarea se produce după intraea
Dacă în articolul precedent am prezentat reglementările în prevederilor OUG 106/2007 în vigoare, fie constructorul a început
vigoare în ceea ce priveşte aplicarea TVA persoanelor fizice în cazul lucrarea şi urmează să o termine şi să o vândă în efectul legii noi, în
tranzacţiilor de imobiliare, în acest număr ne dorim să evidenţiem schimb în 2007 s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare
câteva situaţii particulare de strictă aplicabilitate acestei teme. de bunuri viitoare cu privire la imobilul respectiv, în ambele situaţii
constructorul, persoană fizică, fiind obligat să se înregistreze ca
plătitor de TVA înainte de vânzarea imobilului.
Cea de-a doua situaţie este puţin mai complicată, mai ales că
în practică s-a plătit şi o sumă de bani pe post de avans la mo-
mentul încheierii antecontractului. Aici problema se pune dacă şi
avansul este supus TVA-ului şi cine plăteşte TVA, constructorul sau
cumpărătorul ? Având în vedere faptul că se va autentifica con-
tractul de vânzare-cumpărare în baza legii noi, precizându-se în
acel moment întreaga valoare a imobilului, consider că TVA-ul se
va aplica inclusiv avansului dat în baza antecontractului încheiat în
temeiul legii vechi. Cât priveşte suportarea TVA, soluţia legală ar fi
suportarea ei de către constructorul, care fie este de rea credinţă,
fie nu a ştiut de prevederile legale, ce are obligaţia suportării riscu-
lui până la predarea imobilului. În practică se poate recupera acest
TVA de către constructor de la cumparator, situaţie în care se va
plăti TVA la TVA, ceea ce este ilegal şi nu respectă principiile de
bază ale fiscalităţii. În cazul antecontractului de bunuri viitoare
ambele părţi, atât constructorul cât şi cumpărătorul, au posibili-
tatea de a nu consimţi la plata TVA si de a desfiinţa antecontractul
fără plata penalităţilor de nici o parte.
Bineînţeles că mai există posibilitatea folosirii imobilului de
către constructor până după 31 decembrie a anului următor celui
în care declară că a ocupat imobilul.
Ideea este că se percepe TVA şi pentru aceste imobile vechi
dacă ele sunt vândute în scop comercial şi nu pentru uz propriu.
Caracterul de continuitate al vânzării imobilelor nu este un lucru
clar stabilit, rămânând la latitudinea Fiscului să facă diferenţa între
vânzarea pentru uz propriu şi cea cu caracter comercial.
Pe cale de consecinţă, vânzarea unor imobile cu caracter de fapt
comercial nu va putea fi scutit în nici un fel, inclusiv dacă este re-
alizat pe persoană fizică. O categorie de imobile pentru care nu
se va plăti TVA de persoanele fizice sunt imobilele dobândite prin
moştenire şi cele retrocedate, în cazul scoaterii lor la vânzare, şi
terenurile agricole aflate în extravilan.
juridic 5

Construcţia în regie proprie producător, comerciant sau prestator de servicii. O astfel de inter-
pretare privită prin prisma rigorilor legii, ar putea fi oricând una
În cazul construcţiei în regie proprie, constructorul (persoană câştigătoare deoarece există foarte multe instanţe de judecată
fizică) are posibilitatea de a nu se înregistra ca plătitor de TVA, iar în România care încă respectă caracterul necomercial al actelor
dacă vinde imobilul mai devreme 31 decembrie al anului următor având ca obiect imobile.
primei ocupări, va trebui să se înregistreze ca plătitor de TVA pen- Opinia ANAF este aceea că în cazul vânzării de apartamente
tru operaţiunea respectivă. În această situaţie se ajunge la apli- cu caracter de continuitate, persoana fizică trebuie să se înreg-
carea TVA la TVA. istreze ca plătitor de TVA astfel încât cumpărătorul va trebui
În momentul în care constructorul ştie că există posibilitatea să suporte în plus cota de 19%. Totuşi, este foarte posibil ca
vânzării imobilului în perioada în care el este considerat nou, se instanţele judecătoreşti să nu ţină seama de opinia ANAF, tocmai
va putea înregistra ca plătitor de TVA, putând astfel deduce şi TVA- având în vedere caracterul necomercial al actelor juridice având
ul pe materialele de construcţii, urmând a vira TVA mai departe ca obiect imobile. În altă ordine de idei , referitor la natura juridică
statului. a contractului de construire, constructorul nu este în nici un caz
producător . El este fie un antreprenor (antrepriza de construcţii)
adică un prestator de servicii fie vânzător al unui bun viitor (atun-
Sancţiuni ci când valoarea materialelor puse în operă depăşeşte cu mult
valoarea manoperei).
Reprezentanţii ANAF spun că înregistrarea ca plătitor de TVA
este de obligaţia fiecărui contribuabil aflat în una din situaţiile Procese pe tema TVA
menţionate de art.141 Cod Fiscal, sau se va putea stabili de
către controlori. Se precizează că neregulile vor fi descoperite şi Curtea Europeană de Justiţie a fost sesizată în repetate rân-
sancţionate de către inspectorii ANAF. În practică, tranzacţionarea duri pentru a se pronunţa dacă o persoană fizică trebuie sau nu
de imobile va mai putea fi urmărită şi în Cartea Funciară. să fie supusă TVA-ului, mai ales când la mijloc se aflau tranzacţii
În situaţia în care constructorul, persoană fizică, s-a înregistrat imobiliare. Prima decizie în acest sens a fost dată în 1990. Cazul
ca plătitor de TVA dar omite sa plătească impozitul, sancţiunea cea este deja celebru: un cetăţean olandez, Van Tiem, a închiriat un
mai dură va putea fi de natură contravenţională. In schimb, dacă teren unei societăţi comerciale. Fiscul din Olanda l-a obligat să
nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA şi este descoperit, conform plătească TVA-ul pentru chirii, iar Van Tiem a contestat aceasta
Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, decizie la Curtea Europeana, argumentând că este persoană
art.3, fapta reprezintă infracţiune şi se sancţionează cu închisoare. fizică. Curtea a considerat însă că Van Tiem exercita o activitate
economică, dând dreptate Fiscului. Un alt caz pe tema TVA-ului
Posibilitatea atacării în instanţă a prevederilor este cel al unui proprietar care deţinea un hotel, un restaurant,
precum şi alte dependinţe - zone de locuit. În momentul în care
Fără o explicaţie precisă din partea reprezentanţiolr ANAF, imobilul a fost vândut, proprietarul nu a declarat, pentru plata
şi fără norme metodologice de aplicare apărute, ne dăm seama TVA-ului, decât partea din preţ obţinută pentru hotel şi restaurant.
de următoarele aspecte: activitatea economică în sensul art. Însă, administraţia a hotărât că trebuie plătite taxe pentru întregul
127 alineat (2) Cod Fiscal înseamnă activitatea: producătorilor, imobil, inclusiv zona de locuit, deoarece acesta reprezintă un bun
comercianţilor şi prestatorilor de servicii. Cu alte cuvinte activitatea unic.
celor care săvârşesc în general acte de comerţ. În conformitate cu
Codul Comercial, actele care au ca obiect imobile (clădiri sau tere-
nuri) nu sunt considerate acte de comerţ ele fiind esenţialmente
civile.
Actuala reglementare a Codului Comercial este depăşita de re-
alitate deoarece situaţia din economia de azi ar impune o cu totul
altă soluţie legislativă
S-ar impune aşadar soluţia ca actele ce au ca obiect imobile să
poată fi şi ele considerate acte de comerţ. Simpla realitate socială
nu este însă suficientă pentru schimbarea unei legi, şi în consecinţă
până la modificarea codului comercial este posibilă invocarea car-
acterului necomercial al actelor ce au ca obiect imobile.
Rezultă faptul că, nefiind un act comercial, activitatea de vân-
zare de imobile chiar şi cu caracter de continuitate, nu poate fi
încadrată în tiparul art. 127 alineat (2), nefiind o activitate a unui
avocat Codruţ CONDRAT
6

Dream Village
Ştim cât de importantă este siguranţa ta şi a celor dragi
ţie. De aceea una din grijile noastre este ca Dream Village să fie
cartierul tãu de vis, cu securitate proprie, 24 de ore din 24, cu ac-
ces auto şi pietonal controlat, cu parcare păzită şi având pentru
fiecare tronson interfoane de apartament.
Ştim cât de mult doriţi sã fie fericiţi cei mici în perioada
în care sunteţi la serviciu. Ştim şi cât de greu gãsiţi persoanele
potrivite pentru a avea grijã de cei mici cât timp sunteţi in oraş. De
aceea unul din obiectivele principale ale complexului rezidenţial
Dream Village este o grãdiniţã cu program prelungit, dotatã cu
cele mai frumoase jucãrii, cu mini-sală de sport, cu profesori de
limba engleză şi germană, cu cursuri de utilizare computerului. Şi
în plus, un baby-center care să-ţi fie aproape pentru cumpărături
speciale şi pentru îngrijirea şi supravegherea celor mici.

Detalii Proiect: livingul, ca spaţiu de mijloc, între public şi prevedea placaje din faianţă pe înalţimea
privat, între odihna liniştită în faţa televizo- de 2.10 m. Pereţii şi tavanele camerelor de
Amplasare: Terenul este situat in rului şi petrecerile cu prietenţii. locuit vor fi tencuiţi, gletuiţi şi zugrăviţi cu
extremitatea de Est a cartierului Pãcurari, var lavabil în culori pastelate. La spaţiile co-
între calea ferata Iaşi - Leţcani şi albia riului Dotările apartamentelor: mune (casa scării, hol parter) se vor preve-
Bahlui, la o distanţã considerabilã de aceste • Geamuri termopan cu tâmplărie PVC dea vopsitorii alchidice şi placaje cu gresie.
puncte de reper. • Parchet laminat
Extindere: Ansamblul rezidenţial • Încălzire centrală tronson Structura de rezistanţă:
Dream Village se dezvoltã pe o suprafata • Uşă metalică intrare, Interfon Locuinţele se vor realiza pe structură
de 25981 m2. • Usi de interior lemn de diafragme celulare din beton armat.
Dream Village înseamnă un com- • Gresie si faiantă în baie si bucătărie Planşeele sunt din beton armat monolit,
plex de 14 blocuri de locuinţe cu D+P+11E, • Vopsele lavabile acoperişul va fi tip şarpantă de lemn cu
fiecare bloc având câte 48 apartamente, • Baterii sanitare design învelitoare din tablă. Fiecare tronson este
totalizând pe ansamblu un număr de 672 • Instalatii ultramoderne de contorizare a prevăzut cu adãpost de protecţie civilă şi
apar-tamente şi 510 locuri de parcare. căldurii si energiei electrice spaţiu pentru centrala proprie la subsolul
Spatii de locuit: Dream Village • Tablou electric individual fiecărui tronson. Structura de rezistenţã a
este opţiunea celor ce iubesc spaţiile largi, • Cablu TV, Internet, Telefonie blocului este de tip diafragme celulare din
dar bine dimensionate, a celor care adoră Finisaje: Pardoselile se vor realiza BA având grosimea pereţilor interiori şi ex-
panorama şi atmosfera pe care ţi-o oferă o în funcţie de destinaţie pe bază de parchet teriori de 20-25 cm grosime.
terasă generoasă. laminat în camerele de locuit şi pardoseli
Întregul concept arhitectural are în centru reci de gresie. În băi şi bucătărie se vor

Apartament cu o cameră Apartament cu 2 camere Apartament cu 3 camere


tranzactii de lux 9

tranzactii de lux

www.trustulterra.ro
10

tranzactii de lux

Aleea Sadoveanu (500 mp) – Şapte parcele a câte 500 mp plus cotă indiviză / Aleea Sadoveanu (820mp) – Cinci parcele a câte 820 mp plus cotă indiviză/
parcelă cu o dechidere de 22 ml, situate în Copou, în vecinătatea Cartierului parcelă, cu o deschidere de 22 ml, situate în Copou în vecinătate Cartieru-
Carol I. În pretul cotei indivize intră şi infrastructura, împreună cu utilităţile lui Carol I. În pretul cotei indivize intră şi infrastructura, împreună cu
(gaz, apă, current, telefon , canalizare). (H) utilităţile (gaz, apă, current, telefon , canalizare). (H)
Seven land plots in /Copou, Sadoveanu Alee, each with a total surface of 500 Five land plots Copou, Sadoveanu Alee, each with a total surface of 820
sqm, the main opening has a width of 22 meters, the land plots are located sqm, the main opening has a width of 22 meters, the land plots are located
next to Carol District. All the utilities(water, gas, phone, sewerage) and the next to Carol District. All the utilities(water, gas, phone, sewerage) and the
infrastructure are included in the selling price. (H) infrastructure are included in the selling price. (H)

150 Euro/m2 250 Euro/m2

Aroma Viilor - Parcele cu suprafeţe între 800 şi 1400 mp, situate în ap- Proiect “Metropolis” – Teren 47 ha cu destinaţie de cartier de blocuri şi
ropierea complexului Aroma Viilor. Cumpărătorul are ca avantaj faptul că spaţii comerciale, în imediata apropiere a pădurii Galata şi a bazei de
infrastructura şi utilităţile din zonă (gaz, apă, curent, telefon , canalizare) agrement a municipiului, în legătură directă cu cartierele Alexandru cel
sunt deja realizate. Preţ: 150 eur / mp + cotă indiviză (H) Bun şi Dacia (H)
Land plots in Copou, with surfaces ranging between 800 sqm and 1400 sqm, 47 hectares of land, part of the Metropolis Real Estate Project, the land is
located next to the Aroma Viilor complex. The buyer has the advantage that perfect for apartment building and commercial spaces, it is close to the
all the utilities(water, gas, phone, sewerage) can be found on the land. (H) Galata forest, and it is directly linked to the Dacia and Alexandru cel Bun
districts. (H)

150 Euro/m2
www.trustulterra.ro
tranzactii de lux 11

LL

Boarding house located at about 40 km from Iasi, on the European road Iasi- Vânzare pensiune vvaflată la aproximativ 40 km de Iaşi, compusă din: restau-
Vaslui. The boarding house has a restaurant with a capacity of 100 persons, a rant cu 100 locuri, terase 200 de locuri, dormitoare cu o suprafaţă totală de
terrace with a capacity of 200 persons, bedrooms with a total surface of 400 sqm, 400 mp, teren aferent cu o suprafaţă de 5000 mp. Pensiunea are un potenţial
and 5000 sqm of land. The boarding house has a great potential given by the de dezvoltare deosebit dat atât de locaţia uşor accesibilă(pensiunea fiind
location that is easy to access(it is located on an European road that is intensely localizată pe un drum european intens circulat), de pitorescul zonei cât şi de
circulated), by the beauty of the area and by the large peace of land that offers terenul de care dispune, teren care oferă posibilitatea amenajării de spaţii
the possibility to arrange a beautiful park. The architecture of the boarding house extinse de recreere. Prin arhitectură pensiunea păstrează un aer rustic, accen-
is centered on rustic elements, the accent falling on spaces that give the impres- tul fiind pus pe spaţiile extinse care să ofere linişte şi confort atât trecătorilor
sion of openness. It is a perfect location for spending a couple of relaxing days but cât şi celor care aleg locaţia pentru a-şi petreace zilele de concediu. (LL)
it is mostly the perfect location to rest after a long drive. (LL)
1.100.000 Euro

TIP I: 198.000 Euro TIP II: 220.000 Euro TIP III: 210.000 Euro

Mansions located in Bucium area, part of the Panoramic Village residential Situate într-un cadru natural de excepţie, la doar 7 minute de centrul
complex. The residential complex is located at just 7 minutes of driving from the oraşului, la liziera pădurii, cu un design atrăgător, construit pentru un stil
city, the area being one that offers the corner of peace needed after a stress full de viaţă confortabil şi modern, complexul rezidenţial
day at the office but also the easy access necessary for the comfortable life of a PANORAMIC VILLAGE aduce noutate pe piaţa imobiliară românească.
modern family. There are three types of mansions in the complex, each with it’s Complexul cuprinde 3 tipuri de vile care diferă atât ca preţ cât şi ca design,
own design, the total surface ranging between 233 sqm and 277 sqm. Each house compartimentare , cu suprafete construite cuprinse între 223 si 277 mp.
offers you the possibility to enjoy both the fresh air given by the forest that is close Fiecare din aceste modele vă oferă atât posibilitatea de a vă bucura de
to the residential complex, and the gorgeous view over the city. aerul proaspăt al pădurii cât şi de panorama oraşului.

www.trustulterra.ro
12

tranzactii de lux

LL

Vânzare, clădire pentru birouri localizată în


Păcurari, cu o suprafaţă de 1150 mp, P+2, teren
aferent 377 mp. Clădirea este pe structură de
cadre, patru căi de acces, toate îmbunătăţirile,
compartimentare din pereţi de rigips. (LL)

Office building located in Pacurari, the total surface


of the building is 1.150 sqm, with ground floor
and 2 upper floors. The selling price of the build-
ing includes also 377 sqm of land. The building
has 4 entrances, it has all the utilities, and all the
improvements. (LL)

1.200.000 Euro+TVA neg.

LL

Vânzare, clădire situată în zona industrială Coca-


Cola, cu o suprafaţă totală de 1500/mp, dispuşi pe
parter şi două etaje, având: 2 rampe de descărcare,
4 birouri, 1 sală de conferinţe, 2 vestiare, 7 grupuri
sanitare, sală de oficiu şi un teren aferent de 1007
mp. Clădire pe structură de cadre cu posibilitate
de extindere fiind construită în 2007. (LL)

Building, located in Industrial area of the city, the


total surface of the building is 1500 sqm. The build-
ing has ground floor and 2 upper floors, 2 platforms
for loading and unloading, 4 offices, 1 meeting
room, 2 changing rooms, 7 bathrooms. In the sell-
ing price of the building it is also included 1.007 sqm
of land. The building was finished in 2007 and it can
be extended. (LL)

1.200.000 Euro+TVA neg.


www.trustulterra.ro
tranzactii de lux 13

Spatiu comercial de vânzare sau pentru închiriere,


Bld. Independentei, cu o suprafaţă totală de 452 mp
dispuşi pe demisol, parter şi etaj având la parter grup
sanitar cu acces public iar la etaj grup sanitar pen-
tru personal. Spaţiul are ca dotări: CT, PVC, gresie şi
parchet de trafic intens, sistem supraveghere video,
centrală telefonică, internet. Pretabil pentru: bancă,
clinică medicală, reprezentanţă auto ( show-room),
sediu de firmă. Se închiriază parţial sau total. Preţ ne-
gociabil în funcţie de forma de plată. (LL)
Commercial space, on Independentei Boulevard, with a
total surface of 452 sqm, the surface is divided on three
levels, those being the underground floor, the ground
floor and the upper floor. The commercial space is a
modern one, fitted with central heating, glass walls, fa-
ience, PCV carpentry at the interior and at the exterior,
alarm system, video surveillance, internet. The location
of the commercials space is perfect, the traffic is ideal
for any type of activity, it is easy to find and easy to spot.
It is ideal for a bank, for a a medical clinic, a show room,
or for offices. The interested client can rent the hole
space or just a part. The price is negotiable depending
on the modality of payment. (LL)

negociabil
www.trustulterra.ro
14

tranzactii de lux

Vilă de vânzare situată în zonă ultracentrală,


D+P+E+M+Pod, cu suprafaţă utilă de 630 mp, teren
de aproximativ 300 mp, finalizată în anul 2002 ,
construită din cărămidă.Vila dispune de 3 intrări,
este racordată la toate utilităţile, este dotată cu
interfon, centrală, gresie, faianţă, aer condiţionat şi
parchet laminat.
Ca si compartimentare avem:
demisol – garaj, bucătărie, camera centralei, baie, 1
cămară mică, 1 cămară mare;
parter – living, baie, dormitor, bucătărie, hol;
etaj – 3 camere, baie, hol, terasă;
mansarda – 4 camere, hol, baie.
Podul este necompartimentat şi are o suprafaţă de
aproximativ 120 mp. (LG)
Mansion, located in a central area, with underground
floor, ground floor, upper floor, half story and attic,
with a total surface of 630 sqm and with 300 sqm of
land, the building was finished in 2002, the walls were
built with bricks on a concrete frame. The mansion
has three entrances and it has all the utilities. It is
fitted with: interphone, central heating, faience, air
conditioning and wooden floor. The floors are divided
as follows:
- Underground floor: garage, kitchen, the room for the
central heating system, bathroom, two store rooms
one small and one big.
- Ground floor: living, bathroom, bedroom, kitchen
and hallway
- Upper floor: 3 rooms, bathroom, hallway, terrace
- Half story: 4 rooms, hallway, bathroom
The attic is open space and has a surface around 120
sqm. (LG)

1.500.000 Euro

www.trustulterra.ro
tranzactii de lux 15

LR

Închiriere spaţiu comercial Valea Lupului (IS), cu suprafaţă utilă de 404 mp


dispuşi astfel: 202 mp la parter şi 202 mp la etaj, cu teren 375 mp, structură
de rezistenţă din BCA, îmbunătăţiri: termosistem, grup sanitar, fosă septică,
curent trifazic, poziţionată cu faţa către stradă, (LR)
Commercial space for rent, in Valea Lupului, with a total surface of 404 sqm, of
which 202 sqm are at the ground floor and 202 sqm are at the upper floor, it has
also a land with a total surface of 375 sqm. The building is build with BCA. (LR)

10 Euro/ m2

LR

Spaţiu Comercial de vânzare în zona Ştefan cel Mare (IS) cu suprafaţă utilă
68 mp, cu structură de rezistenţă din BCA, îmbunătăţiri: termopan, centrală
termică, aer condiţionat, faianţă, totul este nou, vitrină mare, se vinde mobilat,
cuprinde 3 camere şi un grup sanitar. (LR)
Commercial space, in Stefan cel Mare area, with a total surface of 68 sqm. Fitted
with: PVC carpentry, central heating, air conditioning, faience, everything is new,
the furniture is included in the selling price. The space has three rooms and one
bathroom. (LR)

175.000 Euro
www.trustulterra.ro
16

tranzactii de lux

LI

Vânzare apartament cu 4 camere transformat în


3, decomandat, situat în zona Billa-Străpungerii
Silvestru, bloc din 1986, etaj intermediar,
suprafaţă 98 mp: mobilat, centrală termică, uşă
metalică, gresie şi faianţă, parchet, pvc, tâmplărie
schimbată, interfon, merită văzut. (LI)

4 room apartment, transformed in a three room


one, in Billa area, the apartment building was built
in 1986, the floor is an intermediary one, the total
surface is 98 sqm. The apartment is fitted with:
central heating, metal entrance door, faience,
PVC carpentry, interphone, wooden floor. It is fully
furnished. (LI)

140.000 Euro (negociabil)

Închiriere/ Vânzare apartament cu 3 camere, de-


comandat situat pe bulevardul Independenţei,
la primul etaj intr-un bloc de 8 etaje,. Aparta-
mentul are balcon mare inchis cu tâmplărie
din PVC, 2 băi, centrală termică, parchet foarte
bine întreţinut, potrivit atât pentru familii cât şi
pentru sediu de firma.
3 room apartment, on the Independentei boule-
vard, at the first floor in an 8 floor building, the view
is behind the apartment building. The apartment
has a big balcony that is closed with PVC carpentry,
it has 2 bathrooms, central heating, faience,
wooden floor in perfect condition. It is suitable for
a family but also for a firm. The apartment can be
bought or rented the selling price is 135.000 Euro
and the renting price is 650 Euro/ month.

Vânzare (for sale) 135.000 euro, Închiriere (for rent) 650 euro/ lună
www.trustulterra.ro
tranzactii de lux 17

LR

Închiriere, spaţiu pentru birouri, situat în Galata, cu o suprafaţă totală de


1.150 mp, dispuşi pe trei niveluri, construcţie nouă, 2 grupuri sanitare pe
fiecare nivel, termopan, gresie şi faianţă, centrală termică. Pretabil sediu de
firmă, se compartimenteaza la cerere. (LR)
4 room apartment, transformed in a three room one, in Billa area, the apart-
ment building was built in 1986, the floor is an intermediary one, the total
surface is 98 sqm. The apartment is fitted with: central heating, metal entrance
door, faience, PVC carpentry, interphone, wooden floor. It is fully furnished. (LR)

11 Euro/m2 neg.

LR

Închiriere spaţiu, situat în Podu Roş, într-o clădire nouă de birouri, cu o


suprafaţă de 180 mp, open space, există posibilitate de compartimentare,
totul este nou şi de lux. (LR)

Office space for rent, in Podu Ros, in a new office building, with a total surface
of 180 sqm, it is open space, the space can be divided, everything is new and
luxurious. (LR)

10 Euro/m2
www.trustulterra.ro
18

tranzactii de lux

LR

Clădire pentru birouri clasa A situată în zonă ultracentrală Iaşi , (S+P+M+8E) cu suprafaţa disponibilă de închiriat de 2.335 mp (et. 2,3,4,5,6,8+terasa), suprafaţă
utilă/etaj 389 mp, cu parcare subterană şi exterioară, 2 lifturi panoramice, spaţiu pentru birouri open space, cu posibiliate de compartimentare, contorizare la
fiecare nivel, amenajată/dotată corespunzător clasei A pt clădiri şi birouri. (LR)

Class A office building, located in a central area of Iasi. The total surface that is available for rent is 2335 sqm. It is a building with underground floor, ground floor, 8
upper floor and a terrace. The surface on each floor is 389 sqm. It has an underground parking lot, and one in open air, 2 panoramic elevators, the space is open space
but if needed it can be divided. It is fully equipped with everything that a class A office building requires. (LR)

17 Euro/m2 + TVA (taxes)

LA

Vânzare vilă Bucium cu parter şi un etaj, an construcţie 2008, finisaje complete, la cheie, cu suprafaţă utila de 220 mp, 800mp teren, are toate utilităţile mai
puţin canalizare, PVC, aer condiţionat, centrală termică, G+F+P. Vila este compartimentată astfel: parter: living, baie, bucătărie, loc de servit masa, birou, terasă.
Etaj: 3 dormitoare, 2 băi, 2 balcoane. (LA)
Mansion located in Bucium, with ground floor and first floor, built in 2008, the buyer can move in right away, with a total surface of 220 sqm, and with 800 sqm of land,
all the utilities, except the sewage system, aluminium casements, central heating, air conditioning. The floors are divided as follows: Ground floor: living, bathroom,
kitchen, office and terrace; First floor: 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 balconies

260.000 Euro (neg)


www.trustulterra.ro
tranzactii de lux 19

LA

Vilă Păcurari, D+P+E, la cheie, mobilată şi utilată de lux, zonă linistită, izolată în interior si exterior, toate utilităţile, gresie, faianţă, CT , PVC. Vila este
compartimentată astfel: Demisol - camara; Parter - living,baie de serviciu, bucătărie, 2 holuri, terasă; Etaj - 3 dormitoare, 2 bai, 2 terase. (LA)
Mansion located in Pacurari in a beautiful and peaceful area, with underground floor, ground floor, and first floor, the buyer can move in right away, luxury furniture
and equipments, interior and exterior isolation, faience, parquet, central heating, aluminium casements. The floors are divided as follows: Underground floor: storage
room. Ground floor: living, kitchen, 2 hallways, terrace, bathroom. First floor: 3 bedrooms, 2 terraces, 2 bathrooms

260.000 Euro (neg)

LA LA

Vânzare vilă în zona Bârnova, D+P+E, cu suprafaţa de 210 mp locuibili, Vânzare vilă Podu de Piatră, P+E, 600mp construiţi, 250 mp teren, an
1000mp teren, toate utilitatile, finisări de lux.Vila este compartimentată ast- construcţie 2005,construcţie din BCA, toate utilităţile, finisări de lux. Vila este
fel: D - garaj, P - living, dormitor, bucătărie, grup sanitar; Etaj - 2 dormitoare, compartimentată astfel: P = 2 dormitoare + baie + living + bucătărie + spaţiu
terasă acoperită, grup sanitar. ZONĂ FOARTE BUNĂ.(LA) depozitare; E = 5 dormitoare + baie + 3 balcoane. (LA)
Mansion located in Barnova. The mansion has underground floor, ground Mansion located in Iaşi, Podu de Piatră area. The mansion has ground floor and
floor, and first floor, it has a surface of 210 sqm and 1000 sqm of land. All the first floor, surface of 600 sqm and 250 sqm of land, build in 2005. All the utili-
utilities are available. The mansion is divided as follows: Underground floor: ties are available, central heating and PVC casements. The mansion is divided as
garage. Ground floor: living, bedroom, kitchen, bathroom. First floor: 2 bed- follows: Ground floor: living, 2 bedrooms, bathroom, kitchen, store room. First
rooms, covered terrace, bathroom. floor: 5 bedrooms, bathroom, 3 balcony.
200.000 Euro 1.000.000 Euro
www.trustulterra.ro
20

Cele mai spectaculoase


piscine din lume

Blue Lagoon

Aceste destinaţii sunt locuri de relaxare totală, iar după ce


vei vedea aceste piscine cu siguranţă standardele tale nu vor mai fi la
fel.
B lue Lagoon (Islanda): Înconjrată de munţi cu vârfurile aco-
perite de zapadă, această piscină încălzită este pur şi sim-
plu extraordinară. Aburul se ridică din piele în timp ce pluteşti
liniştit în aceastã piscină lungă plinã cu apă de mare geotermalã

M ena House Oberoi Hotel (Cairo, Egipt): Magnifica Piramidă a


lui Keops tronează peste acesta piscină scânteietoare, care
este aşezată între grădini. Acest peisaj intens dar relaxant fac
(cunoscută pentru efectele pozitive pentru piele). Cel mai bun
moment să te relaxezi în acestă piscină este seara – lângã acel ci-
neva – bucurându-vă de aerul proaspăt, lumina ca de lumnări, si
această piscină una dintre cele mai luxoase din această listă. Lăsaţi de pătura munţilor.
grijile acasă şi anulaţi orice altceva aţi plănuit – deoarece această
piscină are tot ce aveţi nevoie de la o călătorie în Egipt. Arhitectura
istorică înconjurătoare vă va face să vă simţiţi ca şi cum aţi face
parte din povestea arabă 1001 de Nopti.
L a Blanc Spa Resort (Cancun, Mexico): Aici nu veţi fi deranjaţi
de plânsete şi râsete puternice ale copiilor deoarece ei nu au
voie aici. În schimb, veţi fi înconjuraţi de adieri de vânt pe corpul
dumnavoastră bronzat în timp ce staţi întins pe un şezlong, sa-
vurând o binemeritată pauză de lumea reală undeva pe tărmul
estic al Insulei Cancun.

B ora Bora Lagoon (Bora Bora): Nici o listă nu este completă


fără Bora Bora – destinaţia polineziană finală. Numai numele
acestui loc te duce cu gândul la superlativul comfortului şi luxu-
lui. Înconjurată de grădini luxuriante, această piscină infinită are
o privelişte spectaculoasă către ocean şi împrejurimile insulei
private, Motu Toopua. Piscina este locul de relaxare perfect după
tratamentele la Maru Spa, şi este suficient de adâncă pentru a
practica scufundări.

P erivolas (Santorini, Grecia): Arhitectura albă greacească şi pro-


pria ta grădină a Edenului te cuprind pe malul acestei piscine
aperent infinite situată mult deasupra Mării Egee. Este unul din
cele mai magnifice locuri de pe pamânt, aici vei fi înconjurat de
Jumeirah Bab Al Shams Desert Resort vii, smochini sălbatici şi paturi minunate de flori. Zeii şi zeiţele din
amenajari exterioare 21

Mena House Oberoi Hotel

Grecia vă vor ajuta să vă menţineţi relaxaţi pe toată durata


vacanţei. V illa San Michele (Florence, Italy): Ceea ce a fost o mânăstire din seco-
lul al 15-lea, a fost transformată într-unul din cele mai uimitoare

B lanket Bay (Queenstown, New Zealand): Situată la mar-


ginea lacului Wakatipu, această uimitoare piscină este un
loc minunat unde te poţi retrage după o zi de bungee jump-
hoteluri din Europa, Villa San Michele este cuibărită în dealurile din
Toscana, şi vă va împinge să faceţi ceea ce a făcut Diane Lane în filmul
“Sub soarele Toscan” (“Under the Toscan Sun”) - să vă mutaţi în Italia.
ing. Când eşti gata să renunţi la mersul cu bicicleta pe munte După o zi de desgustat vinuri în satele vechi, luaţi o sticlă de Chianti
doar relaxează-te în această piscină infinită care pare că se relaxaţi-vă şi savuraţi frumuseţea.
îmbină în peisajul natural al lacului din South Island şi mun-
tele abrupt care îţi dă senzaţia că înoţi în mijlocul pădurii şi a
copacilor care coboară până în piscină. S hore Club and Delano (Miami, Florida): Da, avem o egalitate între
aceste hoteluri înfrăţite – ambele fiind cele mai bune locaţii urbane
de petrecere a timpului liber şi care sunt doar la două blocuri distanţă

J umeirah Bab Al Shams Desert Resort (Dubai, U.A.E): După


o zi de mers cu buggie-ul prin marea de nisip, savurând un
dans din buric, o shisha din mere şi o cursă de cămile, aici este
una faţă de alta. Băuturile şi muzica liniştită asigură fondul acestor două
destinaţii aflate în trend pentru toţi cei ce vizitează South Beach. Un
Paradis răcoros într-unul din cele mai animate oraşe, aceste piscine te
locul unde să te destinzi. Situată pe coasta estică a Peninsulei lasă fără suflare şi reprezintă un exemplu de chic.
Arabe, în colţul sud-vestic al Golfului Arab, acest complex este
situat într-o zonă cu arhitectură de fortăreaţă arabă situat în
inima deşertului, o destinaţie ideală de vacanţă şi în materie
de lux.

T he Ritz-Carlton, Bahrain Hotel & Spa (Manama, Bahrain):


În partea vestică a Golfului Persic, cu vedere la plaja şi
insula artificială, această piscină luxoasă se poate lăuda cu
privelişti minunate ale oceanului, şi care pot reprezenta
“medicaţia” perfectă, în acest refugiu luxos. Lăsaţi-vă gri-
jile dumneavoastră acasă! Căderea de apă pe rocile imense
asigură fondul sonor al piscinei şi îţi permite sã te integrezi
în peisaj.

La Blanc Spa Resort


22 sanatate

Fii prevăzător!

Să ne măsurăm talia!
Să ne măsurăm glicemia!
Să ne măsurăm tensiunea arterială!
Să ne mişcăm!
Să ne, să ne, să ne!
Ok, cred ca ştii aproape totul despre “să ne”. Ştii şi poate te interesează şi altceva.
Acum pentru ca tu, cel ce citeşti această revistă, eşti un tip responsabil să-ţi prezint o statistică dură: una din trei persoane (uita-
te în jurul tău) va dezvolta în cursul vieţii un anumit tip de cancer invaziv. Pentru bărbaţi riscul este de aproximativ 17% pentru cel de
prostată, 8% pentru cel de plămân, 6% pentru cel de colorectal, 3,5% pentru cel de vezică urinară şi limfoame iar pentru femei de 14%
pentru cel de sân, 8% pentru uter si col, 6% pentru colorectal, 6% pentru cel de plămâni si 2% limfoame şi cancer ovarian. Groaznic să-ţi
le înşiruiesc aşa de-a valma dar asta-i situaţia.

Ce-i de făcut?
Nu începeam un asemenea tir fără un raspuns, există soluţii şi aceste sunt cuprinse în programe de prevenţie primară (să nu-ţi apară) şi
secundară (depistare precoce, adică dacă totuşi a aparut să-ţi fie diagnosticat cât mai repede, cu mult înainte ca tu să ai idee de el).

Bine, ai înţeles aproape că trebuie să faci ceva dar ce, cum, unde, de când?

Răspusuri la toate acestea precum şi la multe din întrebările tale le poţi primii apelând la serviciile Centrului Medical “ Preventis” , tel.:
0232.230.557, începând cu 20 august, precum si prin e-mail: redactia@7est.ro, răspunsurile apărând în bisăptămânalul 7est.

Să ai grijă de tine pentru că, ştim cu toţii, meriţi!

doctor Petre CRIVOI


terenuri 23

terenuri

www.trustulterra.ro
24

terenuri
DRUM
45,66 ml 24,52 ml 24,55 ml
40 ml
Vândut Vândut Vândut

33,9
21.67 ml 1000 mp 674 mp 670 mp

0m
l
1100 mp 563 mp Vândut 500 mp
91

4000 mp 500 mp

DRU
Vândut
,12
m

M
l

Vândut
465 mp 500 mp
89,87 ml
Blocuri

500 mp

1024 1276 1185

Teren extravilan Tomeşti (IS), în suprafaţă de 4.000 Teren intravilan în zonă centrală (IS), în suprafaţă Trei parcele a câte 500 mp, Tomeşti (IS), lângă
m, 2 deschideri de 21,76 ml şi 91,12 ml, apă lângă de 1100 mp, cu deschidere la drum asfaltat de primărie, cu deschideri medii de 25 ml, utilităţi:
teren, curent electric la 200 ml. (TC) 40 ml, situat lângă blocuri cu toate utilităţile, gaz, apă/canal, curent electric lângă teren. (TC)
ideal pentru constucţie blocuri P+10.(TC)
Arable land located in Tomesti, 4000 sqm, with two Land in Iasi, located in a central area, with a total
openings one of 21,76 meters and one of 91,12 me- surface of 1100 sqm, the with that the land has 3 lend plots in Tomesti, located right beside the
ters, water and electricity 200 meters away. (TC) on the asphalt road is 40 meters, located near towns hall, 500 sqm each, the main opening being
apartment houses, all the utilities, ideal for building around 25 meters, all the utilities on the land. (TC)
apartment building ground floor + 10. (TC)
10 Euro/m2 (neg.) 1400 Euro/m2 23 Euro/m2

19,13 ml 19,13 ml
Drum
903 mp

903 mp 464,8 mp 464,8 mp


77 ml
52,3 ml

903 mp
41,95 ml

1000 mp
Drum

904 mp
3100 mp
462,2 mp 462,2 mp
904 mp

73,55 ml 904 mp
250 ml

16,65 ml 16,65 ml 19,5 ml


904 mp

899 mp Aleea T. Neculai


Drum
1186 1187 1188

Teren intravilan Vlădiceni (IS), în suprafaţă de Teren intravilan Hlincea (IS), în suprafaţă totală Teren Intravilan Al. Tudor Neculai (IS), în S
3.100 mp, cu deschidere la drum principal de 42 de 8.000 mp, parcele cu suprafeţe cuprinse între de 2860 mp, parcelat, 2 parcele de 464 mp, 2
ml, utilităţi: gaz,curent electric, ideal construcţie 899 mp şi 904 mp, cu deschidere medie la drum parcele de 466 mp si o parcelă de 1000 mp, front
hală, depozit. (TC) de 25ml, utilităţi: curent electric, drept. (TC) stradal 57m, toate utilităţile. (TC)

Land in Hlincea, 8000 sqm, divided in land plots Land in Aleea Tudor Neculai, 2860 sqm, divided in
Land in Vladiceni, 3100 sqm, the main opening is
with surfaces ranging between 899 sqm and 904 2 land plots each 464 sqm, 2 land plots each 466
42 meters in width, gas and electricity on the land,
sqm, the openings are around 25 meters, flat, all sqm, and 1 land plot of 1000 sqm, the main open-
ideal for constructing storage houses. (TC)
the utilities. (TC) ing is 57 m in width, all the utilities on the land. (TC)

55 Euro/m2 15 Euro/m2 113 Euro/m2


www.trustulterra.ro
terenuri 25

40,29 ml

Vândut 700 mp

ml
34
32,33 ml 521 mp

21,

ml
450
19,21 ml

Vândut

91
30 ml

839 mp mp

47,
15,
39
35,83 ml ml
DN 28

6 ml
1191 1218 1270

Teren intravilan Hlincea (IS), în suprafaţă de 839 Teren Intravilan Chicerea (IS),suprafaţă 1690 mp, Teren intravilan Valea Adâncă (IS), în S de 521mp, cu
mp, front stradal 30 ml, utilităţi: gaz, apă/canal, 2 parcele a câte 450 mp, 700 mp, cu dechidere dechidere la drumul principal (pietruit) de 40,29 ml,
drept, drum pietruit, zonă de vile. (TC) la aleea betonată, front stradal 46 m, toate situat în zonă de vile la 900 m de Expo Mobila Cug
utilităţile. (TC) toate utilităţile. (TC)
Land in Hlincea, 839 sqm, the width of the main
opening is 30 meters, located on a secondary road, Land in Chicerea, total surface 1690 sqm, divided Land in Valea Adanca , total surface of 521 sqm, with a
flat, all the utilities, villas in the area. (TC) in land plots that have 450 sqm and 700 sqm, width on a country road of 40,29 linear meters, located
opening on an concrete alley, main opening 46 m, in an area with villas, 900 meters from Expo Mobila CUG,
all utilities on the land. (TC) all utilities on the land. (TC)

32 Euro/m2 15 Euro/m2 37.000 euro

30 ml drum pietruit 580


22 ml

mp
24 ml

514 mp

9600 mp
Nicolina II

drum pietruit
1275 444 438

Teren Ciurbeşti (IS), în suprafaţă de 9.600 mp, Teren Intravilan Podul de Fier (IS), în suprafaţă Teren intravilan Nicolina (IS), în S de 580 mp,
cu dublă deschidere la drum pietruit de 30 ml, de 514 mp, cu deschidere de 24 ml, utilităţi: gaz, cu deschidere 22ml, toate utilităţile, situat între
utilităţi: gaz, curent electric. (TC) apă, curent electric. (TC) blocuri, pretabil construcţie bloc, preţ : 305 euro/
mp (TC)
Land in Ciurbesti, total surface of 9600 sqm, with Land in Podul de Fier, 514 sqm, the main open-
two openings on country roads of 30 linear meters ing is 24 meters in width, all the utilities. (TC) Land in Nicolina, with a total surface of 580 sqm,
each, gas, and electricity on the land. (TC) the width of the main opening is 22 meters, all
the utilities, located between apartment blocks,
perfect for building apartment blocks. (TC)

18 Euro/m2 118.000 Euro 305 Euro/m2


www.trustulterra.ro
26

terenuri
36 ml

25 ml
vândut vândut 28 ml 28 ml 900 mp
1050 mp

900 mp 900 mp

DN 28

490 469 916

Teren intravilan Valea Adâncă (IS) , în S de 1.200 Teren intravilan Tomeşti (IS), 2 parcele cu Teren intravilan Bucium (IS), în suprafaţă de 900
mp, cu front stradal de 140 ml, utilităţi: gaz, apă/ suprafeţe de 900 mp, cu deschidere de 28ml, mp, deschidere dublă de 25 respectiv 36 ml,
canal, curent electric, telefon, internet. (TC) utilităţi gaz, apă, curent electric, preţ: 50 euro/ utilităţi: gaz, apă/ canal, curent electric. (TM)
mp (TC)
Land in Bucium, 900 sqm, with two openings one
Land in Valea Adanca, 1200 sqm, the width of the
Two land plots located in Tomesti, 900 sqm each, 25 meters and the other 36 meters, all the utilities .
main opening is 140 meters, gas, electricity, water,
the main opening is 28 meters in width, all the (TM)
sewerage, telephone, internet close to the land. (TC)
utilities. (TC)

54 Euro/m2 neg. 50 Euro/m2 75 Euro/m2

31,06 ml drum pietruit


40 ml
Cartier
Case Terra 930 mp
l
6m

drum asfaltat
61,4

20 ml 20 ml 20 ml 3000 mp
Case
vândut

vândut

1000
drum asfaltat

mp
drum pietruit

drum pietruit 19,4


0 ml
44,56
ml

drum pietruit Spital

1303 1295 1132

Teren intravilan Bârnova (IS),suprafaţă de Teren intravilan Bucium – tabăra de copii(IS), Teren intravilan Bucium (IS), în suprafaţă de 930
1.000 mp, fiecare cu deschidere de 20ml, P.U.Z. în S de 3.000 mp, parcelabil, deschidere la 3 mp, front stradal 40, utilităţi: gaz, apă/ canal,
aprobat,toate utilităţile. (TM) drumuri (64,02 ml, 61,46ml, 31,06ml) toate curent electric, cadru natural deosebit, privelişte
One land plot with 1000 sqm, located in Barnova, utilităţile, stradă asfaltată. (TM) asupra oraşului, zonă în dezvoltare. (TM)
20 meters width, PUZ is approved, all the utilities. Land in Bucium – children’s camp, 3000 sqm, it can Land in Bucium, 930 sqm, the width of the main
(TM) be divided, the width of the main opening is 60 opening is 40 meters, all the utilities, beautiful sur-
meters(three openings 64,02; 61,46; 31,06), all the rounding, gorgeous view over the city. (TM)
utilities, asphalt road, the price is negotiable. (TM)

72 Euro/m2 negociabil (negotiable) 40 Euro/m2


www.trustulterra.ro
terenuri 27

1350 mp
200 ml

22.300 mp 7 ml

33 ml
1350 mp
str. Fântânii
27 ml
bd. Poitiers

Pensiunea
Cardinale Resort

Spital Clounet
688 1279 1288

Teren intravilan Bucium (IS), în suprafaţă de Teren intravilan Bucium (IS),două parcele cu Teren intravilan Bucium (IS) – capăt maxi taxi,
22.300 mp, cu deschidere 200 ml, neparcelabil, suprafeţe de 1350 mp, una cu deschidere la 2 parcele a 600 mp, deschidere la drum asfaltat de
toate utilităţile. (TM) drumuri (27 respectiv 33 ml), vis – a – vis de 20ml, P.U.Z. în derulare, utilităţile zonei, zonă în
spitalul Clounet, toate utilităţile. (TM) dezvoltare. (TM)
Land in Bucium, 22.300 sqm, the width of the main
opening is 200 meters, all the utilities. (TM) Two land plots located in Bucium, 1350 sqm each, Land plots in Bucium, all having surfaces of 600
in front of Clounet hospital, one with openings on sqm, the main opening of 20 meters is on an
two roads, one of 27 meters the other of 33 meters, asphalt road, PUZ is being approved, the price is
all the utilities, the price is negotiable. (TM) negotiable. (TM)

220 Euro/m2 negociabil (negotiable) negociabil (negotiable)

44 ml Cartier Afrodita
ONYX

3000 mp Ferma
ltat
“2 Peri” truit drum asfa
um pie
drum pietruit drum asfaltat 15 ml dr

Cartier 1.140 mp
Case Terra 40 ml

900 mp

1304 1326 1341

Teren intravilan Bârnova (IS), în suprafaţă de Teren intravilan Vişani (IS), în suprafaţă de 1.140 Teren intravilan Vişani (Iaşi), în suprafaţă de 900
3.000 mp, cu posibilitate de parcelare, front mp, cu deschidere la drum asfaltat de 15 ml, mp, cu o deschidere de 40 ml. (TM)
stradal de 44 m, P.U.Z. , utilităţi: gaz, apă/ canal, electricitate. (TM)
curent electric. (TM) Land in Visani, 900 sqm, the width of the main
Land in Visani, 1140 sqm, the main opening on opening being 40 meters. (TM)
Land in Barnova, 3000 sqm, it can be divided, the the main road is 15 meters, electricity on the land.
main opening has o width of 44 meters, PUZ is ap- (TM)
proved, all the utilities. (TM)

40 Euro/m2 22 Euro/m2 neg. 30.000 euro


www.trustulterra.ro
28

terenuri
drum pietruit
100 ml
drum acces

cale de acces
5000 mp
2800 mp

50 ml

45 ml

Spitalul Clounet

919 1296 1644

Teren intravilan Bucium (IS), în S de 5.000 mp, cu Teren intravilan Bucium (IS), în S de 2.800 mp, cu Teren intravilan în Copou, parcelat în 4 loturi a
deschidere dublă 50 respectiv 100 ml, neparcelabil, posibilitate de parcelare, cu deschidere la DN de câte 1.400 mp fiecare fără cotă indiviză, cu front
P.U.Z. industrial, C.U. , utilităţi: gaz, apă/ canal, ideal 45 ml, toate utilităţile, ideal pentru construcţie stradal 30 m, C.U. P + 2, toate utilităţile, zonă deo-
pentru construcţii hale. (TM) pensiune, restaurant. (TM) sebit de liniştită. (TB)
Land in Bucium, 5000 sqm, two openings one 50 Land in Bucium, 2800 sqm, it can be divided, the 4 land plots located in Copou, each having a total
meters the other 100 meters, it is not dividable, in- main opening is 45 meters and it is on a national surface of 1400 sqm, the main opening of reach
dustrial PUZ, CU, all the utilities, ideal for construct- road, all the utilities, ideal for constructing board- land plot is 30 meters, C.U for P+4, gorgeous and
ing wearhouses. (TM) ing house, restaurant. (TM) peaceful area, all the utilities in the area. (TB)

60 Euro/m2 negociabil (negotiable) 115 euro/m2


20 ml

500 mp
500 mp
18 ml

50 ml acces pietruit 540 mp


500 mp 540 mp
500 mp 540 mp
500 mp
4000 mp 540 mp
acces

500 mp
540 mp
540 mp
540 mp
acces

Basarabia
Vândut
540 mp
540 mp
540 mp
540 mp
1297 703
1298 1299

Teren Intravilan Păcurari (Iaşi), în suprafaţă de Teren intravilan Valea Ursului (IS), parcelele cu Teren extravilan Valea Ursului (IS), parcele cu
4.000mp, cu deschidere de 50 ml, neparcelabil, suprafeţe de 500 mp, deschideri medii de20ml, suprafeţe de 540 mp, cu dechideri la drum
utilităţi: gaz, apă/canal, curent electric, suprafaţă toate utilităţile acces din şoseaua Iaşi – Voineşti, pietruit de 18 ml, suprafeţe plane, bune pentru
plană, bun pentru proiect imobiliar. (TD) bun pentru construcţii şi investiţii. (TD) construcţii şi investiţii. (TD)
Land in Pacurari, 4000 sqm, the width of the main Land plots in Valea Ursului, each having 500 sqm, Land plots in Valea Ursului, each having 540 sqm,
opening is 50 meters, undividable, all the utilities, the main opening of each plot is 20 meters, all the the main opening of each plot is 18 meters, the
perfectly flat, ideal for real estate projects. (TD) utilities, direct access to the main road Iasi – Voin- land is flat, ideal for constructing or investment.
esti, ideal for constructing or investment. Price/ Price/plot: 13.500 Euro. (TD)
plot: 11.500 Euro (TD)
130 Euro/m2 neg. 11.500 euro/parcelă 13.500 euro/parcelă
www.trustulterra.ro
terenuri 29

1666 1668 1667

Teren intravilan în Aleea Tudor Neculai, la a IV-a Teren intravilan Ciurea, 7 parcele 512 - 583 mp, Teren extravilan în zona Ciurea, în suprafaţă de
staţie din Podu Roş, s = 1.666 mp, parcelabil, front acces la asfalt şi la drum pietruit, în zonă de case, 600 mp, front stradal 22 m, acces betonat. (TB)
stradal de 27 m, teren plat, în zonă de vile, cu cu toate utilităţile, preţ: 10 euro/mp (TB)
toate utilităţile (TB) Arable land in Ciurea, with a total surface of 600
7 land plots each having 512 - 583 sqm, located in sqm, easy access, at the main road, the opening on
Land located in Aleea Tudor Neculai in an area Ciurea in an area with mansions, the main open- the main road is 22 meters. (TB)
with mansions, with a total surface of 1666 sqm, it ing of each land plot is 27 meters, direct access to
can be divided in half, all the utilities, flat, the main asphalt and rock roads, all the utilities. (TB)
opening of the land being 27 meters. (TB)

100 Euro/m2 10 Euro/m2 45 Euro/m2

Smârdan
drum

ARABIL
19 ml

650 mp
drum

100.000 mp

ARABIL
sens
giratoriu

1300 1301 1162

Teren Intravilan Bucşinescu (IS), în S de 650 mp, Teren extravilan Valea Ursului (lângă pădure), Teren intravilan Popricani (IS), în suprafaţă de
cu deschidere de 19 ml, toate utilităţile, P.U.Z. în parcele cu suprafeţe cuprinse între 540 -1.500 100.000 mp, cu triplă deschidere, parcelabil,
derulare, C.U. pentu P+8, P.O.T. 50 % , plan.(TD) mp, cu deschideri între 20 şi 50 ml, bune pentru utilităţi: curent electric, teren atât intravilan cât şi
construcţii şi investiţii. (TD) extravilan. (TG)
Land in Bucsinescu, 650 sqm, the width of the
main opening is 19 meters, all the utilities, PUZ Arable land plots in Valea Ursului (near the forest), Land in Porpicani, 100.000 sqm, it has three open-
is in the stage of being approved, C.U for ground with surfaces 540 sqm-1500 sqm, having the main ings, it can be divided, electricity near the land.
floor+8, POT 50%, flat. (TD) openings between 20 meters and 50 meters, ideal (TG)
for constructing or investment. (TD)

650 Euro/m2 12-20 Euro/m2 30 Euro/m2


www.trustulterra.ro
30

terenuri

40 ml
1400 mp
46 ml

13
40.000 mp

0m
11.600 mp

l
Drum European

1163 1227 616

Teren Intravilan Horlesti (IS), în suprafaţă de Teren intravilan Popricani (IS), în suprafaţă de Teren extravilan Vulturi (IS), în suprafaţă de
11.600 mp, cu deschidere de 46 ml, parcelabil, 1.400 mp, front stradal 40ml, utilităţi: curent 40.000 mp, cu deschidere de 130 ml, parcelabil,
utilităţi: curent electric, teren atât intravilan cât şi electric. (TG) utilităţi: curent electric. (TG)
extravilan. (TG) Land in Popricani, 1400 sqm, the width of the main Arable land in Vulturi, 40.000 sqm, the width of the
Land in Horlesti, 11600 sqm, the width of the main opening is 40 meters, electricity on the land. (TG) main opening is 130 meters, it can be devided. (TG)
opening is 46 meters, it can be divided, electricity
near the land. (TG)

5 Euro/m2 14.000 euro 3 Euro/m2

42 ml

28 ml 48 ml Drum european

3900 mp 15.000 mp
15.000 mp

623 626 913

Teren extravilan Vânători (IS), în suprafaţă de Teren extravilan Popricani (IS), în suprafaţă de Teren intravilan Horleşti (IS), în suprafaţă de
3.900 mp, cu deschidere la drum judeţean de 28 15.000 mp, cu deschidere la drum european de 15.000 mp, deschidere la drum judeţean 42 ml,
ml, utilităţi: curent electric. (TG) 48 ml, parcelabil, utilităţi: curent electric. (TG) parcelabil, utilităţile în apropiere, zonă în plină
Arable land in Porpicani, 15000 sqm, the width dezvoltare. (TG)
Arable land in Vanatori, 3900 sqm, the width of the
main opening on the European road is 28 meters, of the main opening on the European road is 48 Land in Horlesti, 15.000 sqm, the width of the main
electricity on the land. (TG) meters, it can be divided, electricity near the land. opening on the European road is 42 meters, it can
(TG) be divided, the utilities are close to the land. (TG)

13 Euro/m2 7 Euro/m2 6 Euro/m2


www.trustulterra.ro
terenuri 31

5,5 ml

3500 mp
9.000 mp

35 ml

10.000 mp
53 ml

937 1137 648

Teren extravilan Horleşti (IS), în suprafaţă de Teren intravilan Valea Ursului (IS), în suprafaţă Teren intravilan Şes Bahlui (IS), în suprafaţă
10.000 mp, cu deschidere de 35 ml, parcelabil, de 9.000 mp, front stradal 53 ml, acces la drum de 3.500, cu decshidere la şoseaua de centură,
utilităţi: curent electric. (TG) asfaltat, neparcelabil, toate utilităţile, drept, neparcelabil. (TR)
zonă de vile. (TR)
Arable land in Horlesti, 10000 sqm, the width of Land in Ses Bahlui, 3500 sqm, the width of the main
the main opening is 35 meters, it can be devided, Land in Valea Ursului, 9000 sqm, the width of the opening is 5,5 meters, it can not be divided, electric-
electricity near the land. (TG) main opening is 53 meters, all the utilities near the ity near the land. (TR )
land, it can not be divided, access to asphalt road,
flat, area with villas. (TR)

2 Euro/m2 20 Euro/m2 25 Euro/m2

22 ml 22 ml
16 ml 750
mp
Vândut

1500
mp
Cimitir
18 ml

Buna Vestire 1000 mp


500 mp
drum acces

659 671 920

Teren intravilan Cug (IS), în suprafaţă de 1.000 Teren intravilan Şes Bahlui (IS), langa Era Teren intravilan Bârnova (IS), 2 parcele în S de
mp, front stradal 18 ml, toate utilităţile, preţ: 120 Shopping Park şi în apropierea şoselei de 1.500 mp respectiv 750 mp, cu deschideri de 22
euro/mp (TR) centură, în suprafaţă de 500 mp, front stradal 16 mp, utilităţi: gaz, apă/ canal, curent electric, ideal
m, preţ: 40 euro/mp (TR) construcţie casă, preţ: 60 euro/mp (TM)
Land in CUG, 1000 sqm, the width of the main
opening is 18 meters, all the utilities. (TR) Land in Ses Bahlui, near Era Shopping Park, close Two land plots located in Barnova, 1500 sqm and 750
to the belt highway, with a total surface of 500 sqm, the width of the main opening being 22 meters,
sqm, and with a main opening of 6 meters in all the utilities, ideal for building a mansion. (TM)
length, light, electricity. (TR)

120 Euro/m2 40 Euro/m2 60 Euro/m2


www.trustulterra.ro
32

terenuri

Teren intravilan Iaşi, în zona Podul de Piatră,


in suprafaţă de 2.179 mp, cu deschidere de
35 ml, se vinde împreună cu proiect P+13
şi autorizaţie de construcţie ,suprafaţă
construită totală de 13.500mp, posibilitate de
colaborare.

Land in Podul de Piatra, 2179 sqm, the width of


the main opening is 35 sqm, the price includes a
project for ground floor + 13 with all the papers
needed for the starting of the building process.

2.000.000 Euro

Teren intravilan laşi, în S de 6.200 mp, cu


deschidere de 75 ml la bulevardul Păcurari,
drept, cu toate utilităţile, proiect aprobat şi
autorizat pentru 2 turnuri de 2S+P+15E, cu
suprafaţa construită totală de 40.000 mp.(TR)

Land located on Pacurari boulevard, with a


total surface of 6200 sqm, all the utilities, the
project for building two tower each containing
2 basements + ground flor + 15 flors has al-
ready been approved, according to the project
the total surface that will be built will be that of
40.000 sqm. Price: 200 Euro/ sqm built. (TR)

125 Euro/mp constr. (neg.)


www.trustulterra.ro
www.trustulterra.ro
34

Sectorul imobiliar în România


Cadrul legal de dezvoltare

În România toată lumea vorbeşte de boom-ul care există rior perfectării actului de vânzare – cumparare, în deplină linişte
pe piaţa imobiliară autohtonă. Această dezvoltare imobiliară se bunul imobil sau să încaseze în siguranţă preţul obţinut.
va resimţi în următorii ani, cel mai mult în segmentul rezidenţial.
România promite o piaţă imobiliară în plină dezvoltare, dar acest lu- Auoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatoru-
cru înseamnă competiţie şi poziţionare strategică. lui (ANPC) a elaborat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind
Despre piaţa imobiliară autohtonă pot spune că se află la activiţătile imobiliare şi protecţia consumatorilor de servicii imobil-
nivelul anului 2000 comparativ cu cea din ţările baltice, iar ceea ce iare.
se întamplă acum în Bucureşti se observa în urmă cu mai bine de La elaborarea ordonanţei de urgenţă au fost consultaţi
cinci ani în Estonia. În 2005, în Capitală, au fost livrate pe piaţă 600 reprezentanţii celor două mari asociaţii profesionale, respectiv
de apartamente noi, cu 3.000 mai puţin decât în Tallin, oraş cu o ARAI – Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare şi UNIM – Uni-
populaţie de 400.000 de locuitori. unea Naţională Imobiliară.
Dacă ne uităm la evoluţia pe care au avut-o ţările baltice, Propunerea ANPC stabileşte competenţe profesionale
foarte asemănătoare din punct de vedere al evoluţiei istorice şi minime pentru participanţii din piaţa imobiliară, în scopul creşterii
economice cu a Romaniei, creşterea foarte mare a preţurilor va calităţii serviciilor şi a eliminării amatorismului.
fi în următorul deceniu. Preţurile apartamentelor româneşti le
vor depăşi chiar şi pe cele ale Barcelonei, unde un mp de spaţiu
locuibil nu ajunge la 10.000 de euro nici chiar în punctul zero al
oraşului, în contextul în care în Barcelona se construieşte de peste
40 de ani.
În tot acest timp, nivelul de viaţă al românilor va creşte
mult mai mult decât oferta valabilă pe piaţa, şi asta va face ca
preşurile în locaţii exclusiviste să fie foarte mari. În timp, oraşele
se vor reconstrui. Lucrurile se vor degaja. Oamenii vor sta deja
într-o locuinţă de bună calitate. În momentul acela, presiunea va
scădea. Dar acest lucru se va întampla abia în 15 ani, când actualul
Bucureşti va deveni doar centrul oraşului.
Se cumpară un apartament acum pentru că este cea mai
bună investiţie, incomparabilă cu orice bancă din lume. Economi- Obligaţiile agentului imobiliar privind informarea cli-
ile nu ar trebui să stea în bănci. entului
Deschiderea sectorului imobiliar operaţorilor economici şi
consumatorilor din Uniunea Europeană impune urgentarea procesu- Proiectul ANPC prevede interzicerea desfăşurării oricărei
lui de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană. activităţi de către agentul imobiliar în cazul existenţei unui conflict
Dezvoltarea fără precedent a afacerilor imobiliare, odată de interese, iar dacă conflictul apare pe durata derulării activităţii,
cu aderarea la Uniunea Europeană, impune reglementarea aces- acesta va informa în scris clientul despre acest fapt.
tor activităţi, pentru a acoperi vidul legislativ reclamat de toată Totodată, în cazul în care nu sunt disponibile informării
piaţa imobiliară, cu respectarea Standardului European privind relevante pentru tranzacţie, agentul imobilar va fi obligat să aducă
activităţile imobiliare. acest lucru la cunoştinţă clientului.
Clientul trebuie să aibă o reprezentare foarte clară în mo- Agentul imobiliar va transmite la timp cumparatorului-
mentul în care intră în agenţia imobiliară, că această are în primul client toate informaţiile relevante disponibile, care pot influenţa
rând o dublă mandatare : din partea vânzătorilor cât şi din partea decizia de cumpărare, printre care se numără :
cumpărătorilor, în vederea obţinerii celui mai bun preţ de vânzare/ - informaţii privind preţurile pieţei, pentru tipul de propri-
cumparare; în acelaşi timp, agenţia este obligată să facă cele mai etate căutat;
optime recomăndări clienţilor, pentru ca aceştia să utilizeze ulte- - probleme financiare ( preţuri,taxe, comisioane);
imobiliare 35

- informaţii care indică dreptul de proprietate sau posesie - condiţiile comerciale, inclusiv termenele de plată;
al vânzătorului, precum şi orice servituţi, sarcini asupra proprietăţii - data semnării contractului, perioada de valabilitate şi
ori limitări privind utilizarea, care rezultă din extrasul de carte condiţiile de încetare ale acestuia;
funciară pentru informare; - specificarea dacă agenţia imobiliară acţionează doar în
- documentul care dovedeşte dreptul agentului imobiliar numele clientului sau în calitate de intermediar;
de a primi plăţi cu privire la tranzacţie, în numele părţii care are - o referire la legislaţia aplicabilă;
drept în acest sens; - declararea jurisdicţiei competente;
Agentul imobiliar va informa în scris vânzătorul şi - specificarea dacă contractul este exclusiv sau nu, cu pre-
cumpărătorul, atunci când fiecare dintre aceştia este client al cizarea condiţiilor de exclusivitate, când este cazul.
agenţiei, în legatură cu aceiaşi tranzacţie.
Chiar şi atunci când cumpărătorul nu este clientul agenţiei În plus, agentul imobiliar va asigura prezentarea fizică a
imobiliare, agentul imobiliar va furniza cumpărătorului informaţii proprietăţii clientului, înainte de încheierea tranzacţiei, cu excepţia
relevante, care pot influenţa decizia de a cumpăra ( preţul cerut noilor proprietăţi care se vând înainte de a fi construite, caz în care
pentru proprietatea în cauză şi taxele conexe achiziţiei, descrierea va pune la dispoziţia cumpărătorului proiectul viitoarei construcţii,
proprietăţii). informaţiile privind utilităţile, stadiul lucrărilor de construcţie şi
toate celelalte informaţii disponibile, care pot influenţa decizia de
Contractul dintre client şi agenţia imobiliară cumpărare.

Contractul între agenţia imobiliară şi client trebuie înche- În cazul în care agenţia imobiliară nu poate justifica
iat în formă scrisă şi să cuprindă cel puţin: în orice moment banii pe care ii deţine în numele unui client,
contabilizaţi distinct de activele proprii ale agenţiei, amenda este
- numele, adresa părţilor şi datele de identificare ale agen- de 20.000 lei la 100.000 lei.
tului imobiliar şi ale clientului; Iniţierea acestui proiect de lege, în opinia analiştilor se
- descrierea proprietăţii (tipul, măsurători, acces, zonă); consideră fi un prim pas în ceea ce priveşte crearea cadrului legal
- condiţiile în care agenţia imobiliară este autorizată să în care numeroasele firme prestatoare de servicii de intermediere
primească sau să transfere sume de bani, bunuri, obiecte sau valo- imobiliară îşi vor desfăşura activitatea şi totodată se va iniţia pro-
ri în legatură cu tranzacţiile în discuţie; cesul de selecţie a tuturor agenţilor economici ce acţionează în
- obiectul contractului - natura seviciului prestat; sectorul imobiliar.
- modul de stabilire a remuneraţiei şi a celorlalte chel-
tuieli, odată cu indicarea fără echivoc a părţii responsabile;

consilier juridic
Florin TOMESCU
apartamente 37

apartamente

www.trustulterra.ro
38

apartamente
Baie Baie

Balcon
Dormitor II I II
Baie I Dormitor II
Balcon Dormitor III
Balcon Sas
Dormitor I
Deb

Camera de zi

Balcon

Balcon
Baie Sufragerie
Dormitor

Dormitor
Deb

Dormitor II Hol
Hol Camera de zi
Sas
Dormitor I Hol
Baie II Hol

AB/AX AB/AX AB/AX

Apartament cu 3 camere, semidecomandat, Apartament cu 3 camere, D, situat în zona Apartament cu 4 camere, semidecomandat,
situat în zona Tătăraşi – Vasile Lupu, etaj ¾ , cu Grădinari, etaj 3/4, cu S=72 mp, bloc neafectat situat în zona Tătăraşi – Ateneu, în bloc neafec-
suprafaţă utilă de 65 mp, cu 2 balcoane închise, seismic, vedere dublă, 2 băi, simplu, CT, bine tat seismic, cu suprafaţa 86 mp, etaj 4/4 cu pod,
simplu, liler, se acceptă credit ipotecar. (AB, AX) întreţinut, se acceptă credit ipotecar. (AB, AX) simplu, 2 vederi, 2 balcoane. (AB, AX)
3 room apartment, in Tatarasi on the street Vasile 3 room apartment, in Gradinari, at the 3 floor in 4 room apartment, in Tatarasi near Ateneu, with
Lupu, at the third floor in a four floor building, total a four floor building, the total surface is 72 sqm, a total surface of 86 sqm, at the top floor in a four
surface 65 sqm, 2 closed balconies, simple, empty. double view, 2 bathrooms, simple, with central floor building that has also an attic. The apartment
heating, well maintained. in simple, with 2 views and 2 balconies.

70.000 Euro (neg.) 75.000 Euro 85.000 Euro neg.

Balcon

Baie
Balcon

Dormitor Bucătărie Dormitor Dormitor Camera de zi


Sas II I
Baie
Baie Hol
Sufragerie Hol

Hol

AB/AX AB/AX AY

Apartament cu 2 camere, decomandat, circular, Apartament cu 3 camere, decomandat, situat în Garsonieră, situată în Podu Roş, lângă bulevard,
Sitauat în zona Dr. Savini, etajul 3 cu suprafata de zona Alexandru, bloc din 1983, cu suprafaţa 65 zonă liniştită, bloc fără risc seismic, scară curată,
54 mp., două vederi, imbunatatiri: gresie, faianţă, mp, etaj ¾ , liber, simplu. (AB, AX) cu îmbunătăţiri : mobilat, termopan, gresie şi
parchet, mobilat, curat. (AB, AX) faianţă, parchet. (AY)
3 room apartment, in Alexandru, in an apartment
2 room apartment, on Doctor Savini street, circular, building built in 1983, total surface 65 sqm, at One room apartment, in Podu Ros, by the boule-
3rd floor, 54 sqm, double view, faience, parquetry, the third floor in a four floor building, simple and vard, beautiful area, fully furnished. The apartment
fully furnished, clean, empty. in fitted with; PVC carpentry, faience and wooden
floor.

70.000 Euro 75.000 Euro 38.000 Euro


www.trustulterra.ro
apartamente 39

Balcon Balcon
Balcon
Balcon
Baie Sufragerie
Sufragerie Dormitor Dormitor Dormitor Dormitor Sufragerie

Deb
Hol Hol Baie Hol
Baie Sas D
Dormitor
Baie

AY AY AA

Apartament cu 2 camere, SD – circular, situat în Apartament cu 3 camere, decomandat, situat în Apartament cu 3 camere, D, situat în zona Nico-
zona Podu Roş, zonă deosebită, cu suprafaţa de Podu Roş, bloc nou 1990, cu S= 80.000 mp, etaj lina – Cug, etaj interm., S= 75 mp, balcon 10 ml,
56 mp, bloc fără risc seismic, etaj intermediar, intermediar, 2 balcoane, 2 băi, bine întreţinut, îmbunătăţiri: gresie, faianţă, parchet, termopan,
scară curată, toate îmbunătăţirile. (AY) îmbunătăţiri: gresie, faianţă, parchet. (AY) apometre, 2 băi, orientare spre sud, liber. (AA)
2 room apartment, in Podu Ros, in a gorgeous 3 room apartment, in Podu Ros, in an apartment 3 room apartment, in Nicolina – Cug, intermedi-
area, total surface of 56 sqm, intermediary floor, building built in 1990, with a surface of 80 sqm, ary floor, with a total surface of 75 sqm, a 10 sqm
fitted with everything. intermediary floor, 2 balconies, 2 bathrooms, well balcony, 2 bathrooms. The apartment is fitted with:
maintained. The apartment in witted with: faience faience, wooden floor, PVC carpentry. The apartmen-
and wooden floor. tet is empty.
Preţ: 65.000 Euro 130.000 Euro 90.000 Euro

Balcon

Hol
Baie Deb

AA AI
AA AI

Apartament cu o cameră, D, situat în zona Nico- Apartament 4 camere, SD, Alexandru cel Bun Apartament 2 camere, în Alexandru cel Bun,
lina, prima staţie la bulevard, etaj intermediar, rond 28, etaj 3/4, suprafaţă 72 mp, UM, G+F, gaz Piaţa Voievozilor, etajul 5/10, suprafaţă de 60 mp,
S=42 mp, bloc pe cadre, îmbunătăţiri: gresie şi separat, curat, zonă deosebita. (AI) decomandat circular, neafectat seismic, UM, CM,
faianţă, termopan, parchet, apometre. (AA) gresie, faianţă, curat. (AI)
One room apartment, in Nicolina, first buss station, 4 room apartment, in Alexandru cel Bun, 3rd floor 2 room apartment, in Alexandru – Piata Voievozilor,
by the boulevard, intermediary floor, total surface in a 4 floor building, 70 sqm, metal entrance door, 5th floor in a 10 floor building, 60 sqm, no seismic
42 sqm. The apartment is fitted with: faience, new faience, separate gas, clean, located in a very risk, circular, with a balcony of 7 meters in length,
exterior and interior carpentry, wooden floor. beautiful area. (AI) metal entrance door, central heating, faience, clean

60.000 Euro 78.000 Euro 70.000 Euro


www.trustulterra.ro
40

apartamente

AI AI AB/AX

Apartament 2 camere, decomandat, Zona Bicaz, Apartament cu 2 camere, etaj 4/4 cu pod, situat Apartament cu 2 camere, decomandat, situat
etajul 2/10, suprafaţă 54 mp, UM, gresie şi faianţă, în zona Dacia, suprafaţă de 54 mp, bloc din în zona Mircea cel Bătrân, la bulevard, etaj
gaz separat, curat. (AI) 1980, G+F, UM, CT, AM, tâmplărie schimbată, 1/10, uşă metalica, gaz separat, curat, neafectat
modificari interioare deosebite. (AI) seismic. (AI)
2 room apartment, in Bicaz, 2nd floor in a 10 floor 2 room apartment, in Dacia, 4th floor in a 4 floor 2 room apartment, in Mircea cel Batran, by the
building, 54 sqm, metal entrance door, separate building, 54 sqm, apartment building built in 1980, boulevard, 1st floor in a 10 floor building, metal
gas, faience, clean. faience, central heating, air conditioning, multiple entrance door, separate gas, clean, no seismic risk.
interior modifications. (AI) (AI)

69.000 Euro (neg.) 70.000 Euro 55.000 Euro (neg.)

Baie
Balcon

Dormitor Bucătărie
Sas

Sufragerie Hol

AI AY AI

Apartament cu 2 camere decomandat circular, Apartament cu 2 camere în zona Alexandru cel Apartament în zona Alexadru cel Bun - Famil-
Alexandru cel Bun, la bulevard, suprafaţă de Bun, cu suprafaţa de 56 mp, etaj intermediar, ial, 3 camere decomandate, et. Interm, gresie,
60mp, uşă metalica, gresie şi faianţă, gaz separat, uşă metalică, fresie, faianţă, centrala termica, aer faianţă, parchet, UM, PVC, CT. (AI)
privelişte deosebită. (AI) condiţionat, fără risc seismic, se acceptă credit. 3 rooms apartment, in Alexandru cel Bun - Famil-
(AI) ial, intermediary floor, faience, central heating,
2 room apartment, in Alexandru cel Bun, circular,
60 sqm, metal entrance door, faience, separate gas, 2 room apartment, in Alexandru cel Bun, by the PVC, metalic door. (AI)
with a very nice view. (AI) boulevard, 56 sqm, intermediary floor, metal
entrance door, faience, central heating, air condi-
tioning, no seismic risk. (AI)
58.000 Euro (neg.) 65.000 Euro 65.000 Euro
www.trustulterra.ro
apartamente 41

AA

Apartament cu 4 camere, decomandat, situat în zona Nicolina Cug, etaj


intermediar, cu o suprafaţă de100 mp, 2 băi, 2 balcoane, îmbunătăţiri:
uşă metalică, centrală termică, tâmplărie schimbată, termopan, gresie şi
faianţă, var lavabil. (AA)
4 room apartment, in Nicolina - Cug, intermediary floor, with a total
surface of 100 sqm, 2 bathrooms, 2 balconies. The apartment is fitted with:
metal entrance door, central heating, changed carpentry, faience. (AA)

120.000 Euro

LL

Apartament cu 2 camere, în zona Nicolina - Profesor Iculeţ, la parter din


patru, cu o suprafaţă de 50 mp, bloc cu structură din BCA, îmbunătăţiri: uşă
metalică, centrală termică, gresie şi faianţă, parchet, tâmplărie PVC interior şi
exterior, instalaţii sanitare noi, mobilat, modernizat. (AA)

2 room apartment, in Nicolina – Profesor Inculet, on the ground floor, total sur-
face 50 sqm, the apartment bloc has a BCA based structure, it has e metal door at
AA the entrance, faience, wooden floor, new PVC carpentry in the interior and at the
exterior, new sanitary installation, fully furnished. (AA)

80.000 Euro
www.trustulterra.ro
42

apartamente

AA

Apartament cu 4 camere transformat în 3 camere, D, situat în zona Nico-


lina Selgros, la boulevard, etaj interm., bloc pe cadre, îmbunătăţiri de lux:
modificări interioare, mobilat, uşă metalică, 2 băi, centrală termică, aer
condiţionat, gresie şi faianţă, termopan, spoturi. (AA)
4 room apartment, transformed in a 3 room one, located in Nicolina Selgros,
by the boulevard, intermediary floor, luxury interior improvements: modified,
fully furnished, metal door, 2 bathrooms, central heating, air conditioning,
faience, aluminum carpentry, local lighting system. (AA)

115.000 Euro

AI

Apartament cu 3 camere, decomandat, situat in zona Mircea cel Bătrân


la bulevard, bloc pe semicadre, etaj 3/10, S= 80 mp, utilităţi: uşă metalică,
centrală termică, aer condiţionat, gresie şi faianţă, parchet melaminat,
modificări interioare,mobilă la comandă, termopan. (AI)
3 room apartment, in Mircea cel Batran, by the boulevard, floor 3 in a 10 floor
building, total surface 80 sqm. The apartment is fitted with: metal entrance
door, central heating, air conditioning, faience, wooden floor, PVC carpentry.
The apartment in modified and the furniture is personalized. (AI)

115.000 Euro (nemobilat) 120.000 Euro (mobilat)


www.trustulterra.ro
apartamente 43

AA AM

Apartament cu 3 camere, D, situat în zona Nicolina, pe Aleea Tudor Neculai Aparatament cu 3 camere, D, situat în zona Podul de Fier, la etaj intermediar,
lângă Pizza Nico, cu o suprafaţă de 80 mp, etaj 4/4 cu pod, îmbunătăţiri: cu suprafaţa de 60 mp, bloc din 1982, îmbunătăţiri: modernizat, mobilat, uşă
mobilat parţial, centrală termică, gresie şi faianţă, parchet, termopan, spoturi, metalică, centrală termică, PVC, gresie, faianţă, parchet. (AM)
totul este nou.(AA)
3 room apartment, in Podul de Fier, in an apartment building built in 1982, the
3 room apartment, in Nicolina, Tudor Neculai Alee, next to the pizzeria Pizza apartment in fully furnished, it has e central heating, PVC carpentry, metal door at
Nico, total surface 80 sqm, at the forth floor in a 4 floor apartment building, with the entrance, faience, wooden floor. (AM)
an attico, fully furnished, central heating, faience, everything in the apartment
in new.
90.000 Euro 110.000 Euro

AM AI

Apartament cu 3 camere, D, situat în zona Petru Movilă la etaj 4, în bloc din Apartament cu 3 camere, decomandat, situat în zona Bicaz, bloc pe
1982, izolat în 2006, S=68 mp, îmbunătăţiri: C.T., PVC, gresie şi faianţă, modern, cadre, etaj ¼, S=80 mp, îmbunătăţiri: uşă metalică, centrală termică, aer
2 balcoane, 2 băi. (AM) condiţionat, termopan, balcon 6 mp închis cu termopan, gresie şi faianţă,
parchet melaminat, bucătărie mobilată la comandă. (AI)
3 room apartment, in the Gara area, in an apartment building built in 1982,
thermo isolated in 2006, total surface of 68 sqm, with two balconies and two 3 room apartment in Bicaz, at first floor in a 4 floor building, total surface of
bathrooms, PVC carpentry, central heating, faience. (AM) 80 sqm, it has a 6 sqm balcony. The apartment is fitted with: metal entrance
door, central heating, air conditioning, faience, wooden floor. The kitchen is
furnished. (AI)

96.000 Euro 85.000 Euro (neg.)


www.trustulterra.ro
44

apartamente

AM

Apartament 2 camere D, Independenţei, et. int.,


suprafaţă 60 mp,imbunataţiri: UM, CT, AC, PVC,
gresie, faianţa, parchet, renovat 2007, jacuzzi,
modern, interfon, merită vazut. (AM)
2 room apartment, in Independentei area, inter-
mediary floor, 60 sqm, metal entrance door, central
heating, air conditioning, aluminium casements,
faience, parquet, renovated in 2007, jacuzzi. (AM)

96.000 Euro

AM

Apartament cu 3 camere, D, situat in zona Gară, parter,


cu suprafaţă de 74 mp, imbunătăţiri: CT, uşă metalică,
gresie, faianţa, parchet, PVC, balcon închis, recent renovat
si modernizat, izolat termic, parcare, interfon. (AM)
3 room apartment, in Gara area, at the ground floor, 74
sqm, central heating, metal entrance door, faience, parquet,
aluminium casements, closed balcony, recently renovated,
modern, with thermic isolation, parking space. (AM)

96.000 Euro
www.trustulterra.ro
OFERTĂ PUBLICITATE
Pentru oferta de publicitate în revista TERRA LUX ne puteţi contacta la:
Tel/Fax: 0232 215 406 marketing@trustulterra.ro

Până la sfârşitul anului 2008 poţi beneficia


de reducere de 10% din valoarea comi-
sionului unei tranzacţii.

Vino acum si validează-ţi cardul de Client


Special la sediul nostru pe strada Cuza
Vodă 1A