Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 05.04.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești
CLASA: I A
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Magia primăverii
DISCIPLINA: Matematica si Exploararea Mediului
SUBIECTUL LECȚIEI: Probleme care se rezolvă prin una sau două operații
TIPUL LECȚIEI: predare-învățare
SCOPUL LECȚIEI: formarea capacităților de a rezolva exerciţii şi probleme prin adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin..

COMPETENŢE SPECIFICE:

MEM:
1.1. Recunoasterea si scrierea numerelor in concentrul 0-100;
1.2. Compararea numerelor in concentrul 0-100;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare ;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau
reprezentări schematice.
CLR:
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate ;
MM
2.1Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mișcarea sugeratǎ de text.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1: - să efectueze operatii de adunare si scădere cu numere formate din zeci si unitati in concentrul 0-100, cu trecere peste ordin ;
O2: - să compare numerele date ;
O3: - să rezolve probleme simple;
O4: - să precizeze etapele rezolvării de probleme;
O5: - să compună o problemă după operația dată;
STRATEGII DIDACTICE:

1. METODE SI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, ȘIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM AFLAT.


2. MIJLOACE DIDACTICE: fișă cu cerință, albinuță, planșă cu traseul, fișe de lucru cu probleme, flip-chart, planșe cu probleme, markere, fișe
de lucru.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

RESURSE TEMPORALE :
-45 de minute
RESURSE UMANE :
-18 elevi
Bibliografie: Didactica matematicii pentru învățământul primar- Constantin Petrovici- Collegium Polirom, 2014
Aron I., Herescu Gh., Dumitru A., Matematică pentru învăţători, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 1996.
Polya G., Cum rezolvăm o problemă?, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secventele Timp Ob.Op Conținutul instructiv- educativ Strategii Evaluare


activitatii aloca didactice
t Metode si Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1.Moment 1 Asigur condiţiile necesare pentru desfăşurarea Conversatia Frontal
organizatoric lecţiei, un climat educaţional favorabil.
2.Reactualizare 4 O1 Exerciţii de calcul mintal: -conversația Bilete cu Frontal Evaluez capacitatea
a cunoștințelor 20-10= cerințe elevilor de a efectua
17+10= calcule mintale.
5+ 9= -exercițiul
19-8=
Compararea numerelor
56___ 65
10___ 11
89___ 26
Terminologie
Numerele care se adună se numesc termeni.
Rezultatul adunării se numește sumă.
Rezultatul scăderii se numește diferență.
3 O2 Se va introduce planșa cu traseul pe care -conversația Albinuța Frontal Evaluez capacitatea
3.Captarea albinuța îl are de parcurs pentru a ajunge la stup Planșă cu elevilor de a recepta
atenţiei si bilețelul pe care aceasta l-a scris.(anexa 1) traseul mesajul oral.
Un elev citește bilețelul. până la stup
Se identifică mesajul acestuia.

4.Anunţarea 1 Anunț subiectul lecției și obiectivele -conversația Evaluez capacitatea


temei şi a Într-un limbaj accesibil elevilor. -exercițiul elevilor de a scrie
obiectivelor Se va scrie pe tablă și in caiete data și titlul corect
lecției.
5.Dirijarea 20 O2 Primul obstacol -conversația Fișe cu Frontal Evaluez capacitatea
activității de min Se identifică primul obstacol pe care elevii problema elevilor de a citi
învățare trebuie să îl depășească(anexa2) problemele date.
Elevii primesc o fișă cu problema pe masă. -explicația Flip-chart
Se citește problema. Planșă cu
Se identifică datele problemei. problema
Se formulează ipoteza problemei. -exercițiul
Se scrie întrebarea și răspunsul problemei.

Al doilea obstacol Fișe cu Frontal


Albinuța este manevrată către cel de-al doilea problema Individual
O2 obstacol care conține de această dată o problemă -conversația Evaluez capacitatea
ce se rezolvă prin doua operații. (anexa3). elevilor de a
Se citește problema. identifica datele
Se scrie problema pe tablă și în caiete. problemei.
Se identifică datele problemei.
Se formulează ipoteza problemei.
Se scrie pe tablă și în caiete prima întrebare a -exercițiul
problemei și operația specifică.
Se scrie pe tablă și în caiete a doua întrebare a
problemei și operația specifica. Evaluez capaciatea
Se scrie raspunsul problemei. elevilor de a formula
ipoteze pentru
problemele date.
O3 Al treilea obstacol
O4 Elevii primesc o fișă, iar pe flip-chart este -explicația Planșă cu
afișată planșa cu problema primită. -metoda problema
Se citește problema de pe planșă (anexa4) ȘTIU/VREAU Fișă cu
Se identifică datele problemei. SĂ ȘTIU/AM problema
Se notează informațiile precizate ăn enunțul AFLAT Flip-chart Evaluez capacitatea
problemei în rubrica ȘTIU a tabelului de sub markere elevilor de a formula
problemă atît pe planșă cât și pe fișele copiilor. întrebări pe baza
În rubrica VREAU SĂ ȘTIU se notează problemelor date.
informațiile ce trebuie aflate pentru rezolvarea
problemei. Evaluez capacitatea
Se scrie prima întrebare a problemei și operația elevilor de a efectua
necesară și se notează rezultatul obținut în operații de adunare și
rubrica AM AFLAT. scădere.
Se scrie cea de-a doua întrebare a problemei,
operația și răspunsul și ulterior se notează în
rubrica AM AFLAT.

6.Obținerea 10 O5 Al patrulea obstacol Fișe de Pe grupe Evaluez capacitatea


performanței min Elevii sunt împărțiți pe grupe și primesc o fișă -conversația lucru elevilor de a formula
de lucru. (anexa5) -exercițiul o problemă pe baza
Compun o problemă pe baza operației unei operații date.
matematice primită.
Un reprezentant al echipei citește problema
scrisă pe fișă.

7.Evaluarea 2 min Se solicita elevilor sa autoevalueze gradul de -conversația Pe grupe Evaluez capacitatea
activității implicare pe parcursul celor două ore și să elevilor de a evalua
acorde un calificativ. gradul de implicare
Se vor face de către învățătoare aprecierile de in activitate.
rigoare și se vor acorda calificative.
8.Încheierea 3 min Se încheie lecția în spirit tradițional -conversația Frontal Evaluez capacitatea
activității românesc prin realizarea unui dans ce are ca -exercițiul elevilor de a realiza
fond muzical cantecul “Hai la joc”. coregrafia propusa.
Anexa 1
Bună copii,

Numele meu este Abinuța Gina și cât am cautat polen din floare în floare nu am mai fost
atentă la drum și m-am rătacit.
Va rog să ma ajutați să trec peste toate obstacolele și sa mă întorc la suratele mele pentru
că îmi este tare dor de ele și mă tem să rămân singură în pădure peste noapte.
Albinuța Gina
Gigi și Sorina vor să construiască un iglu din cuburi de gheață.

Gigi

Sorina

Câte cuburi de gheață au împreună cei doi copii?


Rezolvare
Răspuns
Anexa 3

Într-o livadă sunt 15 copaci de măr și cu 26 mai mulți copaci de cireșe.


Câți pomi sunt în livadă?
Anexa 4

Într-o curte sunt 45 de găini, iar rațe cu 25 mai puține decât găini.
Câte păsări sunt în total in curte?

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM AFLAT


Grupa 1

Formulează o problemă pe baza exercițiului.

15+6=

Grupa 2

Formulează o problemă pe baza exercițiului.

21+6=

Grupa 3

Formulează o problemă pe baza exercițiului.

33+24=

Grupa 4

Formulează o problemă pe baza exercițiului.

45+18=

S-ar putea să vă placă și