Sunteți pe pagina 1din 3

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

a Liceului Teoretic IOAN BUTEANU, Șomcuta Mare


2021-2025
CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2021

Candidat: profesor învățământ primar GRAMA TEREZIA ILDIKO

Legislația aplicabilă:
 OME nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfă șurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unită țile de învă țământ preuniversitar, cu modificările și
completările ulterioare;
 Procedura Operațională ME nr. 34362/25.10.2021;
 Legea Educației 1/2011;
 R.O.F.U.I.P. (OMEC 5447/2020);
 HG nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare și func ționare provizorie și a standardelor de
acreditare și de evaluare externă periodică în învă țământul preuniversitar.

Surse de informare:
 Raport privind starea învățământului din LTIB în anii școlari 2020-2021, 2019-2022, 2018-2019
 Raport anual de Evaluare Internă a Calită ții (RAEI) 2020-2021
 Chestionare aplicate beneficiarilor (elevi, părin ți, cadre didactice)
 Proiectul Național România Educată
 Strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar din jude țul Maramure ș 2021-2026

Descrierea organizaţiei şcolare


Unitatea școlară L.T. “I. Buteanu” Șomcuta Mare cuprinde:
 toate ciclurile de învățământ
 mediu rural și mediu urban
 60 de formațiuni de studiu (48 de sine stătătoare, 6 în regim simultan și 6 grupe combinate)
 9 structuri arondate

Resurse umane (2021-2022)


 personal didactic – 87 (97/% calificat)
 personal didactic auxiliar – 9
 personal nedidactic – 22
 populaţie şcolară – 1284

Rezultate la învăţătură (2020-2021)


 48 repetenți – din care 38 elevi din ciclul primar (elevi de etnie rromă)
 Abandon școlar – 3 (nivel liceal)

Rezultate la examene naţionale (2020-2021)


 Evaluare naţională la clasa a VIII-a: 67,37% (media pe jude ț 75,70%)
 Bacalaureat 82,14%

A. ANALIZA SWOT
1
Analiza SWOT este realizată din perspectiva celor 4 domenii func ționalei: resurse umane, resurse materiale și
financiare, curriculum, relația cu comunitatea.
adaptată la cerințele unui învățământ de calitate, (67,34%)
apreciată de beneficiari  Lipsa autorizației sanitare de funcționare
 Existența rețelei de supraveghere video
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Accesibilitate sporită a programelor de formare  Instabilitatea legislativă
oferite de CCD și furnizori de formare prin  Contextul pandemic imprevizibil și impredictibil
organizarea lor în online  Birocrația
 Existența a numeroase platforme și aplicații ce pot  Existența unui număr mare de familii monoparentale
facilita activitățile desfășurate în online în comunitate, dar și un număr mare de elevi ai căror
 Resurse financiare pentru stimularea elevilor capabili părinți sunt plecați în străinătate sau care provin din
de performanțe, dar și pentru cei cu condi ții sociale medii sociale cu probleme (număr mare de beneficiari
dificile de tichete sociale, rechizite gratuite, bani de liceu)
 Desfășurarea unor activități extracurriculare ce  Scăderea populației școlare mai ales în structuri cu
vizează dezvoltarea la elevi a capacită ții de a citi căr ți implicații asupra normării personalului și a re țelei
 Posibilitatea promovării imaginii școlii la nivelul școlare
comunității prin site-ul școlii, pagina de facebook,  Suprasolicitarea personalului administrativ și de
revista școlii Aripi îngrijire cu repercusiuni asupra desfă șurării activită ții –
 Programe de învățare remedială/de pregătire personal nedidactic insuficient
suplimentară (examene, concursuri)  Nivelul de educație al părinților și timpul lor limitat
poate însemna o slabă implicare a beneficiarilor în
viața școlară
 Aproape 50% dintre cadrele didactice fac naveta zilnic
 Ore online – eveniment declarat neplăcut de către
beneficiari

B. VIZIUNEA

Prețuiește-i pe toți din jurul tău. E primul pas spre a-i cunoa ște mai bine!

Pornind de la această aserțiune ne propunem o educa ție de calitate care oferă șanse egale pentru to ți elevii, pentru ca
aceștia să fie pregătiți pentru integrarea lor cu succes în comunitatea locală și societate, o educa ție care oferă șanse
fiecărui copil și cadru didactic de a atinge propria excelen ță, într-un cadru stimulativ.

C. MISIUNEA
2
Educație pentru toți, pentru a deveni buni cetă țeni într-o Europă globalizată!

Misiunea LTIB este aceea de a oferi progres pentru toți elevii, să-i dezvolte la poten țialul lor maxim în vederea pregătirii
pentru o treaptă superioară de educa ție, punând accentul pe dezvoltarea competențelor cheie care le permit inserția
socială și învățarea pe tot parcursul vie ții.

Vom elabora strategii diferențiate menite să faciliteze procesul de învă țare pentru to ți elevii, indiferent de nivelul
intelectual, de apartenența etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de șanse egale și promovarea educației
incluzive.

D. OBIECTIVE STRATEGICE

Analizând punctele slabe și amenințările identificate, am propus următoarele obiective strategice, formulate SMART,
care urmăresc dezvoltarea unității, indicatorii esențiali ai activită ții didactice formula ți de ARACIP: participarea școlară,
rezultatele învățării și starea de bine . Aceste obiective sunt în acord cu proiectul na țional România educată, dar și cu
Strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar din jude țul Maramure ș.

OS1 - Reducerea, în următorii 3 ani, a repeten ției în ciclul primar de la 21% la 10%.
ARGUMENT – din analiza SWOT a reieșit un număr mare de elevi de ciclul primar care nu au promovat clasa, 6 dintre
ei fiind depășiți de vârstă. Am ales acest obiectiv strategic pentru a reducere procentul de repeten ție.

OS2 - Creșterea, în următorii 3 ani, a procentului elevilor care iau medii peste 5 la Evaluarea Na țională, de la 65% la
75%.
ARGUMENT – din analiza SWOT a reie șit că procentul de promovabilitate la EN este sub media pe jude ț. Am ales
acest obiectiv strategic pentru a crește procentul de promovabilitate.

OS3 - Creșterea, până în 2025, cu 50% a procentului elevilor de etnie rromă care continuă studiile după clasa a VIII-a.
ARGUMENT – din analiza SWOT a reieșit că există o inser ție slabă a absolven ților de clasa a VIII-a de la Șc.
Gimnazială nr. 2 în rețeaua liceală, mai precis 5 din 21 de elevi. Am ales acest obiectiv strategic pentru a cre ște
procentul de elevi de etnie rromă care se înscriu la liceu.

OS4 - Eliminarea în maximum 2 săptămâni de la raportare, a tuturor cazurilor de segregare școlară identificate.
ARGUMENT – așa cum reiese din analiza SWOT avem un număr mare de elevi proveni ți din grupuri vulnerabile. Am
ales acest obiectiv strategic pentru a preveni și elimina fenomenul de segregare școlară în unitatea noastră și de a
implementa principiile școlii incluzive.

OS5 Crearea unei stări de bine la nivelul școlii de la un nivel satisfăcător la nivel bun în 5 ani.
ARGUMENT – starea de bine este men ționată în standardele ARACIP, fiind o prioritate pentru sistemul de învă țământ
mai ales în acest context pandemic.

OPȚIUNI STRATEGICE

OBIECTIV STRATEGIC 1 Dezvoltare curriculară Dezvoltarea resurselor umane


Reducerea, în următorii 3 ani, a Dezvoltarea și proiectarea ofertei Integrarea elevilor cu cerințe
repetenției în ciclul primar de la 21% curriculare în raport cu particularită țile educative speciale și a celor cu ritm
la 10%. individuale ale elevilor lent de asimilare

S-ar putea să vă placă și