Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE
1.3. DISCIPLINA: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ
2.2. Titularul activităților de curs: Şef lucr. Vintilă Dan, Şef lucr. Radu Iulian, Şef lucr. Andronic Dan, Şef
lucr. Vasilescu Alin.
2.3. Titularul activităților de seminar: : Conf.dr. Grigorovici Alexandru, Sef lucr.dr.Vintilă Dan, Sef
lucr.dr. Andronic Dan C-tin, Sef lucr.dr. Bulat Lucian, Sef lucr.dr. Dănilă Radu, Sef lucr.dr.Grecu
Florin, Dr. Daniel Timofte, Sef. dr. Vasilescu Alin Mihai Asist.dr. Lozneanu Gabriela, Asist.dr. Ivan
Mihail Eugen, Asist.dr.Romasc Petronela, Asist.dr. Huțanu Ionuț, Asist.dr.Radu Iulian, Asist.dr.Roată
Cristian Ene, Asist.dr.Filip Bogdan, Asist. Dr. Natalia Velenciuc, Asist.dr.Palaghia Maria Mădălina,
Asist. Dr. Madalina Gavrilescu, Asist. Dr. Ana-Maria Musina, Asist. Dr. Delia Rusu Andriesi, Asist. Dr.
Bogdan Ciuntu, Asist. Dr. Scripcariu Dragos, Asist. Dr. Ana-Maria Trofin.
2.4. Anul de studiu III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligatoriu
evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 6 din care : 3.2. curs 3 3.3. seminar/ 3
săptămână laborator
3.4. Total ore din 42 Din care : 3.5. curs 21 3.6. seminar/ 21
planul de învățământ laborator
Distributia fondului de ore
timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 31
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 8
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 42
Tutoriat
Examinări
Alte activități

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
3.7. Total ore de studiu individual 81
3.8. Total ore pe semestru 123
3.9. Numărul de credite 7

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale 1. Recunoaşterea instrumentarului chirurgical standard
(exprimate prin cunoștințe și 2. Anestezia locală: indicaţii, tehnică, incidente, accidente
abilități) 3. Tehnica infiltraţiei intercostale cu scop analgezic în fracturile costale
4. Injecţia intradermică, subcutanată, intramusculară, intravenoasă: indicaţii,
tehnică, incidente, accidente
5. Pansamentul unei plăgi chirurgicale şi a unei plăgi accidentale
6. Regulile, tehnica şi instrumentarul necesar inciziilor, suturilor chirurgicale
7. Sondajul vezical: indicaţii, tehnică
8. Mijloace de hemostază provizorie şi definitivă
9. Cateterismul venos: indicaţii, tehnica perfuziei
10. Modalităţile de acordare a primului ajutor în traumatisme
Competențe transversale (de 1. Examinarea bolnavului chirurgical şi întocmirea foii de observaţie (inclusiv
rol, de dezvoltare tuşeul rectal)
profesională, personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general 1. cunoaşterea şi recunoaşterea semiologiei chirurgicale
2. examinarea pacientului chirurgical
3. redactarea/completarea foii de observaţie şi a documentelor medicale în
chirurgie
7.2. Obiective specifice 1. organizarea serviciului de chirurgie
2. cunoaşterea noţiunilor de asepsie şi antisepsie
3. cunoaşterea instrumentarului chirurgical şi a manevrelor elementare
medico-chirurgicale (injecţii, perfuzii, incizii, sondaj uretro-vezical etc.)

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Asepsia şi antisepsia: metode şi echipamente de asepsie; -activ interactiv 3 ore
metode şi substante clasice şi moderne de antisepsie, pregătirea -videoproiectie
chirurgului şi câmpului operator în vederea intervenţiilor
chirurgicale; organizarea unui serviciu de chirurgie
2. Hemoragia: generalităţi, clasificare, aspecte chiurgicale; -activ interactiv 3 ore
hemostaza; transfuzia de sânge în chirurgie -videoproiectie
3. Infecţiile în chirurgie: inflamaţia; infecţii localizate şi -activ interactiv 3 ore
generalizate, acute şi cronice; -videoproiectie
4. Infecţiile în chirurgie: principii de tratament; noţiuni generale -activ interactiv 3 ore
de antibioterapie; infecţii nozocomiale; -videoproiectie
5. Traumatismele - închise (contuzii ale principalelor ţesuturi); -activ interactiv 3 ore
deschise(plăgi - clasificare anatomopatologică, principii de -videoproiectie
tratament); politraumatisme
6. Tumorile benigne şi maligne - aspecte chirurgicale: -activ interactiv 3 ore

pagina 2 din 4
caracteristici generale; stări precanceroase; principii de -videoproiectie
diagnostic şi tratament; tumori multiple; screening;
monitorizarea şi îngrijirile postop. ale pacienţilor oncologici
7. Semiologia chirurgicală a capului şi gâtului. Noţiuni anatomo- -activ interactiv 3 ore
clinice, semne şi simptome în chirurgia capului şi gâtului -videoproiectie
Bibliografie
1. Schwartz’s Principles of surgery, Ed Teora, Bucuresti, vol I, II, 2005
2. Angelescu N ed. Tratat de patologie chirurgicală, Ed. Medicală, Bucureşti 2003.
3. Grigorovici A. Ghid de manevre chirurgicale elementare. Ed. Cutia Pandorei. 2002.
4. Georgescu Şt, Lăzescu D. Primii paşi în chirurgie, Ed. Kolos, Iaşi, 2003.
5. Stoica V, Scripcariu V. Compendiu de specialităţi medico-chirurgicale. Vol. 1 şi 2, Ediţie revizuită. Ed.
Medicală. Bucureşti.2018.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Organizarea serviciului chirurgical şi a blocului operator - Prezentari clinice
- Discutii
2. Asepsia - Prezentare material
3. Antisepsia video
4. Examinarea clinică a bolnavului chirurgical şi întocmirea foii de
observaţie
5. Explorarea paraclinică şi pregătirea preoperatorie
6. Îngrijirea postoperatorie
7. Instrumentarul chirurgical*
8. Analgezia
9. Injecţiile*
10. Pansamentele*
11. Inciziile
12. Drenajele
13. Puncţiile
14. Sondajul vezical*
15. Hemostaza
16. Sutura
17. Cateterismul vascular*
18. Primul ajutor în traumatisme*
19. Infecţii
20. Tumori
21. Semiologia chirurgicală a capului şi gâtului*
22. Semiologia chirurgicală a toracelui*
23. Examinarea bolnavului chirurgical*
24. Interpretarea datelor paraclinice*
Bibliografie
1. Schwartz’s Principles of surgery, Ed Teora, Bucuresti, vol I, II, 2005
2. Angelescu N ed. Tratat de patologie chirurgicală, Ed. Medicală, Bucureşti 2003.
3. Grigorovici A. Ghid de manevre chirurgicale elementare. Ed. Cutia Pandorei. 2002.
4. Georgescu Şt, Lăzescu D. Primii paşi în chirurgie, Ed. Kolos, Iaşi, 2003.
5. Stoica V, Scripcariu V. Compendiu de specialităţi medico-chirurgicale. Vol. 1 şi 2, Ediţie revizuită. Ed.
Medicală. Bucureşti.2018.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice

pagina 3 din 4
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil
direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor comunitatii, a
asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise
optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în perspectiva angajării cu
succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / laborator Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2019 Conf. Dr. Lidia Ionescu

Semnătura directorului de departament


Conf.dr. Grigorovici Alexandru

pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și