Sunteți pe pagina 1din 8

Numele:.....................................................................

EVALUARE Inițiala prenumelui tatălui: .......................................


MATEMATICĂ Prenumele: ...............................................................

SEMESTRUL I Școala de proveniență: ..............................................


...................................................................................
Anul şcolar 2021 – 2022
Data:................................ Centrul de examen: ...................................................
...................................................................................
conform modelului de
Loc. ...............................Jud. ....................................
EVALUARE NAŢIONALĂ
PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI
a VIII-a

Rândul nr.1 Clasa a VIII-a ...

Subiectul I Subiectul II Subiectul III Oficiu Nota finală

30p 30p 30p 10p 100p


10p

NOTĂ:
o Toate subiectele sunt obligatorii.
o Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
o Se acordă 10 puncte din oficiu.
o Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea
o Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero
puncte.
o Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL al III-lea

o Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
o Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p
1. Rezultatul calculului: 4 ⋅ 5 ― 15 este egal cu :

a) −3; b) 5 ; c) 17 ; d) 12 .

5p
2. Cel mai mic număr întreg din intervalul [-5;7) este numărul:
a) - 4; b) 7; c) 1 ; d) - 5 .

5p
3. Patru elevi, Ioana, Andrei, Luca și Cristina, au calculat suma elementelor
mulțimii A ={x,x ∈ Z , 2x - 5 ≤ 9}, iar rezultatele au
Ioana Andrei Luca Cristina
fost trecute în tabelul alăturat.Dintre cei patru elevi,
răspunsul corect a fost dat de :
a) Ioana; b) Andrei; c) Luca; d) Cristina. -18 10 28 25

5p
4. Rezultatul calculului: 2x-5x+7x-x este egal cu :
a) 3x ; b) 4x ; c) 6x; d) 9x
5p
5. Numărul natural nenul, n care verifică relația: x+ 5,3< 12,4 este:
a) {0;1;2;3;4;5;6;7}; b) {1;2;3;4;5;6;7}; c) {1;2;3;4;5;6 }; d) 7,1.

5p
6. Dana spune că media geometrică a numerelor a =16:8 și b = √ 128 :√ 2 este egală cu 4. Afirmația
Danei este :
a) adevărată ; b) falsă.

SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5 1. În figura alăturată punctele A, B, C și D sunt coliniare, în această ordine. Dacă AB = 2 cm ;


p BC = 3 cm și AD = 10 cm, atunci CD
are lungimea : A B C D

a) 3 cm ; b) 7 cm; c) 5 cm; d) 15 cm.


5 2. În figura alăturată, este reprezentat un triunghi ABC, A
p având măsurile unghiurilor A=4x⁰-20⁰, B=3x⁰+16⁰, C=2x⁰ -14⁰ C
Valoarea lui x este egală cu;
a) 22; b) 11; c) 9; d) 10
B

2
5 3. Un cub are suma tuturor muchiilor egală cu 72 cm. Aria unei fețe laterale este egală cu :
p a) 16 cm2 ; b) 36 cm2 ; c) 72 cm2 ; d) 48 cm2 .

5 4. În figura alăturată, este reprezentat tetraedrul


p regulat ABCD cu vârful în A. Atunci măsura unghiului
CA și BA este egală cu :
a) 90⁰ b) 45⁰; c) 30⁰; d) 60⁰.

5
p
5. Un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH ,
AB=8 cm, BC=6 cm, AE=4 cm. Dacă M și N sunt
situate la mijlocul muchiilor AE respectiv CG atunci
lungimea segmentului MN este egală cu :

a) 2 cm; b) 14 cm;

c) 10 cm; d) 18 cm.

5 6. În figura alăturată, este reprezentată prisma triunghiulară


p regulată ABCA′B′C′.
Valoarea de adevăr a propoziției ,, A′B′ ║( CBA) ″ este.

a) Adevărată b) falsă

3
SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Se consideră mulțimile A={x ∈ R , -3< x -1≤ 2 } și B={n∈ N n = x+(2-x) , x ∈ A}.
2

(2p) a) Verificați dacă A∩Z*={-1,1,2,3}.

( 3p) b) Aflați cea mai mică valoare pe care o poate lua n, dacă x este un număr natural nenul.

5p 2. Se consideră numerele a =7 +√ 27√ 72 și b = 7⁴:343―√ 72 .


(2p) a) Arătați că numărul x=2(a-6√ 2¿ + 1 este multiplu de 5.

(3p) b) Aflați media aritmetică a numerelor a și b .

4
5 3. Fie expresia E(x) = ( x - 4)2 + (x +1) ( x ―1) ― ( x + 2)2 +2(x+7) , oricare ar fi x  R
p (3p) a) Arătați că E(x) = x2 - 10x + 25

(2p) b) Arătați că E(2) + E(3) este un număr natural prim.

5 3. Se dă trapezul dreptunghic ABCD , AB || CD iar <A=<D=90⁰, AB = 12 cm , AD = 9cm, DC = 6 cm și


p AD ∩ BC = { P}
(2p) a) Aflați lungimea diagonalei DB a trapezului ;

(3p) b) Determinați aria △ABP .

5
5p 5. Pe laturile △ABC se consideră M ∊ (AB) , N∊ (AC) astfel încât MN || BC .
Dacă MB = 4 cm, MN = 6 cm, BC = 9 cm și AN = 4 cm, calculați:
(3p) a) perimetrul △ ABC ;

(2p) b) Demonstrați că centrul de greutate G∊(MN).

5p 6. Se dă piramida triunghiulară regulată VABC , având muchia bazei AB = 6 cm și muchia laterală


VA = 12 cm. Știind că M reprezintă mijlocul muchiei BC, calculați :

6
(2p) a) înălțimea unei fețe laterale ;

(3p) b) valoarea cosinusului unghiului format de dreptele VM și AM.

7
8