Sunteți pe pagina 1din 106

CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Unitatea de învățare 1.
APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA PSIHOLOGIEI –
ÎNCEPUTURILE, OBIECTUL ŞI DOMENIILE PSIHOLOGIEI

1. DEFINIREA PSIHOLOGIEI

Psihologia este un domeniu de cunoaştere care a cunoscut transformări profunde de-a lungul
istoriei gândirii umane. Etimologic cuvântul “psihologie” provine din limba greacă, şi este format din
particulele “psyche = suflet” şi “logos = ştiinţă”. Pornind de la etimologia cuvântului, putem da o definiţie
foarte simplă psihologiei, ca fiind ştiinţa care se ocupă de studierea sufletului. Pentru a şti ce studiază
psihologia nu ne rămâne decât să precizăm natura şi esenţa sufletului, aspecte care vor fi discutate
ulterior.
În perioada Renaşterii, un discipol al lui Luther, Melachton foloseşte cuvântul “psihologie”. În sec.
al XVIII-lea termenul este preluat de filosoful german Ch. Wolff (1679-1754) şi folosit în opoziţie cu
termenul de “metafizică”, pentru a distinge între manifestările sufletului şi proprietăţilor esenţiale ale
acestuia. După Wolff studiul manifestărilor sufletului (a gândirii, memoriei etc.), de care se ocupa
psihologia, era confundat cu studiul naturii sufletului (de exemplu a reflecţiei asupra imoralităţii), de care
se ocupa metafizica.

IMPORTANT
Din evoluţia istorică a psihologiei la începuturi se pot extrage două caracteristici esenţiale: este
subiectivă şi se referă doar la om nu şi la animal.

Psihologia este subiectivă deoarece face apel doar la introspecţie, adică la observarea
propriului suflet şi din această cauză ea nu poate fi fundamentată pe fapte observabile din exterior.
Această manieră de cunoaştere poate duce la erori grave. Constatăm că noi suntem incapabili de a
descrie mecanismele intime ale funcţionării noastre mentale. Nu putem stabili, de exemplu numărul de
mişcări oculare pe care le facem într-o secundă sau viteza cu care realizăm o judecată semantică.
Psihologia este umană deoarece ea nu include şi animalele, considerându-se că psihicul este
doar apanajul omului.
Există în literatura psihologică mai multe definiţii date psihologiei, unele de tip butadă, altele de
tip metaforă, dar şi definiţii comprehensive care caută să surprindă aspectele centrale, definitorii ale
psihologiei ca ştiinţă.

DEFINIȚIE
Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu descrierea şi explicarea fenomenelor şi însuşirilor psihice
verificabile (A. Cosmovici, 1998, p.13).

Deşi definiţia cuprinde aspectele esenţiale şi specifice ale psihologiei rămâne deschisă problema
înţelesului fenomenului psihic. Roger Mucchielli (1974), arată că termenul de “fapt” în domeniul ştiinţelor
umane se diferenţiază net de înţelesul cu care termenul este folosit în ştiinţele naturii (fizică sau
biologie).

6
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

IMPORTANT
Faptul în fizică şi biologie se produce la scară non-umană, producerea sa nu modifică legile
fenomenului, iar reproducerea este identică indiferent de observator.

În acest caz observatorul este fotograful fenomenului şi observaţia sa poate reproduce exact
natura. Acest aspect este sesizat şi de Cl. Bernard (1958) “observatorul ascultă natura şi scrie după
dictarea ei”. A Comte susţine posibilitatea cunoaşterii prin raţionament şi observaţie a legilor efective ale
fenomenelor. În concepţia sociologului E. Durkheim faptele sociale sunt considerate ca lucruri,
deoarece “doar lucrul cu stabilitatea şi independenţa sa în raport cu subiectivitatea garantează
posibilitatea observaţiei”. Th. Ribot scoate în evidenţă rigurozitatea ştiinţelor fizice şi naturale prin
posibilitatea “de a pune între paranteze subiectivitatea observatorului şi de a facilita descentrarea”.
Toate aceste aspecte oferă posibilitatea interschimbării observatorilor şi de transmitere a observaţiilor
indiferent de problemele personale, vârstă, sex, apartenenţă culturală sau politică. În ştiinţele umane,
fiinţa umană cunoscându-se pe sine şi descoperind imaginea pe care o au alţii despre ea modifică
propriile legi, adoptă, de exemplu, poziţia observatorului fără să conştientizeze acest aspect.
Întrebându-se ce este un fapt uman, P. Fraisse consideră că “istoria psihologiei este într-un
sens istoria răspunsurilor la această întrebare”. R. Mucchielli (op. citate) evidenţiază cinci aspecte
esenţiale ale faptului uman, care-l deosebesc evident de faptul din ştiinţele naturii:
a. Faptul uman este global şi este imposibil de a fi decupat în părţii distincte. Faptul uman
înglobează celelalte fapte şi din această cauză există riscul oricărui decupaj, iluzia izolării unui fapt,
dificultatea în a sesiza determinanţii multipli şi complexitatea interacţiunii între determinanţi. Această
caracteristică relevă unitatea sistemului psihic, necesitatea studierii acestuia în ansamblul său, faptul că
elementele care interacţionează duc la apariţia unor proprietăţi specifice pe care nu le posedă părţile
componente ale ansamblului.
b. Există o analogie între observator şi observat. Această caracteristică se referă la analogia
umană, care este fundamentul oricărei înţelegeri. Observatorul cel mai obiectiv nu înţelege ceea ce
observă decât pe fondul acestei analogii prin care celălalt este, ca şi el, un subiect uman. Utilizarea
oricărei metode de cunoaştere presupune că celălalt există, are o conştiinţă, un comportament, pasiuni,
caracter. Obiectivarea celuilalt, tratându-l ca pe un lucru, a dus la eşecuri. Această atitudine poate crea
reacţii de revoltă. Fără a renunţa la obiectivitate trebuie să-l considerăm pe celălalt ca subiect uman
analog.
c. Faptul psihologic este un ansamblu de semnificaţii. Evenimentele psihologice nu ne trimit
la fapte, ci la valori care furnizează sensul explicit al faptelor. Valorile pot fi sesizate doar prin
intermediul faptelor. În fizică sau biologie, a înţelege un fapt înseamnă a-l integra într-un sistem de
concepte, iar sensul nu este decât înţelegerea faptului prin raportare la o organizare conceptuală a
priori. Sensul unui fapt psihologic este dat printr-un sistem de semnificaţii trăite de subiect şi de
contextul uman în care el apare. Plecând de la un semn funcţional manifest, trebuie să deducem un
conţinut al semnului funcţional latent, ascuns. În realitate nu există semn funcţional manifest în care să
nu fie date, în acelaşi timp, mai multe conţinuturi de semne funcţionale latente. În fiecare eveniment
care se desfăşoară în faţa noastră sunt date concomitent mai multe direcţii funcţionale, din care una
este manifestă, iar celelalte rămân ascunse.
d. Faptul psihologic este atestarea unei prezenţe. G. Politzer afirmă că psihologia nu poate
exista decât la persoana întâia. Faptele psihologice sunt acte efectuate de persoane în situaţie şi
trebuie considerate ca “drame umane”. Conceptele act, persoană, situaţie trebuie înţelese împreună şi
raportate la o trăire individuală datată şi localizată. Scopul psihologului este reconstruirea dramei care
se desfăşoară în faţa lui şi pentru aceasta trebuie să înlocuiască percepţia cu înţelegerea. Încercarea
de obiectivitate a psihologului este limitată de prezenţa sa şi de conştientizarea acestei prezenţe de
către subiect.

7
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

e. Reciprocitatea observaţiei. În ştiinţele exacte obiectul rămâne obiect şi se obiectivează din


ce în ce mai mult pe parcursul cunoaşterii. În psihologie apare reciprocitatea observaţiei, conştiinţa
existenţei celuilalt care are implicaţii în calculul intenţiilor, scopurilor, reacţiilor afective diverse. J. Piaget
distinge între “subiectul epistemic” (Eul ca agent al cunoaşterii, al cercetării) şi “subiectul egocentric”
(Eul ca individualitate cu o istorie proprie şi subiectivitate). Ştiinţele fizice şi naturale favorizează
descentrarea, reducerea la minimum a informaţiilor provenite de la subiectul egocentric şi subordonarea
legilor subiectului epistemic. În ştiinţele umane, observatorul are o conştiinţă, este un subiect, dar el
este şi obiect pentru că face parte din câmpul pe care-l observă, câmp care se modifică prin prezenţa
sa. Din această cauză obiectivitatea şi posibilitatea descentrării sunt limitate şi greu de realizat în
cunoaşterea faptelor psihice.

ÎNTREBĂRI
1. Care sunt caracteristicile esenţiale ale psihologiei la începuturile sale?
2. Care sunt aspectele esenţiale prin care faptul psihic se deosebeşte de faptul din ştiinţele naturii?

TEMĂ DE REFLECŢIE
Deduceţi consecinţele neglijării celor cinci aspecte esenţiale ale faptului psihic.

2. ÎNCEPUTURILE PSIHOLOGIEI

Există un obicei în universul studiilor de psihologie teoretică de a plasa originea unor preocupări
ştiinţifice în cele mai vechi timpuri. Atitudinea pare firească dacă luăm în consideraţie faptul de
necontestat al apartenenţei acestei discipline la corpusul filosofiei până în a 2-a jumătate a secolului al
XIX-lea, când cercetările experimentale au creat premisele detaşării ei spre un statut autonom.
Eşafodajul său teoretic, atât de divers şi controversat, a cucerit astfel un loc în sistemul ştiinţelor. Nici un
studiu serios de istoria psihologiei nu uită să valorifice bogăţia spirituală lăsată de gânditorii antici.
Spre deosebire de Aristotel, care a elaborat o lucrare dedicată psihologiei “Despre suflet”, marea
majoritate a gânditorilor antici făceau referiri implicite la acest domeniu. Desigur, aria de referinţă
geografică se limita la Europa, nordul Africii şi Orientul Apropiat, fiind bine cunoscute dificultăţile de
comunicare interculturală. Totuşi aceste referiri implicite au constituit surse de permanente reveniri
pentru psihologii epocii moderne. Unii autori atribuie lui Democrit începutul reducţionismului, întrucât
acesta reducea existenţa la un numitor comun - atomul, recunoscând însă împărţirea lumii în corpuri şi
suflete ca un fundament pentru diversitatea ei. În concepţia lui un rol important în prezicerea
comportamentului individual îl aveau factorii exteriori.
Thales considera apa ca substanţă fundamentală, elementul celor mai multe părţi ale universului,
iar Heraclit susţinea că elementul fundamental este focul şi că nimic nu este veşnic şi netransformabil.
În forma modernă energia poate fi considerată ca echivalent al focului. După Heraclit o tendinţă se
transformă în contrariul ei, idee susţinută de Hegel mult mai târziu într-o formă mai explicită şi
laborioasă. W. James afirma că fluxul conştiinţei nu este niciodată acelaşi şi că cineva nu poate avea
două experienţa identice, amintindu-ne de Heraclit care susţinea că nu ne putem scălda de două ori în
apa aceluiaşi râu. Teoriile gestaltiste îşi găsesc sursa îndepărtată în Anaxagoras care nu considera că
substanţa de bază a lumii ar fi apa sau focul ci, că toate lucrurile ar lua naştere din relaţia dintre cele
mai mici componente ale acestora.
Ocupându-se intensiv de problemele teoriei cunoaşterii vechii greci îşi puneau următoarele
întrebări: “Cum putem să cunoaştem, în general?”, “Cum putem noi şti că ceea ce credem că ştim este

8
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

adevărat?” În special la sofiştii, în secolul V î.Hr. întâlnim exprimat scepticismul în legătură cu


posibilitatea noastră de a cunoaşte ceva în general. Nu există nici un criteriu independent de un punct
de referinţă arbitrar care să poată servi drept premisă. O culme a tratării unor astfel de întrebări o găsim
în filosofia lui Socrate şi a elevului şi interpretului său Platon. Contrar filosofiei primitive şi animiste, după
care noi putem să percepem sufletul şi esenţa lucrurilor, Socrate considera că ştiinţa noastră despre
lumea înconjurătoare este în mod necesar incompletă, deoarece se realizează prin intermediul
organelor noastre de simţ care sunt supuse iluziei. Cunoştinţele noastre despre ambianţă ajung la noi
prin “eidola”, tablou diafan al lucrurilor care sunt receptate prin organele de simţ. Lumea exterioară este
doar un tablou incomplet despre lumea “ideii”, eternă şi perfectă, independentă de om şi în afara lui.
Deci, percepţiile noastre sunt imagini materiale, incomplete ale adevăratei realităţi şi este necugetat să
ţinem seama de experienţa noastră senzorială ca sursă de cunoaştere temeinică. Mult mai de încredere
ar fi, după Platon, gândirea raţională, meditaţia, introspecţia, care pot duce la aflarea adevărului şi la
auto-cunoaştere. Clasificarea tipurilor umane în trei categorii este derivată din concepţia formelor ideale.
La baza piramidei sunt cei care depun o activitate corporală şi sunt dominaţi de satisfacerea
necesităţilor organice: sclavii şi meşteşugarii; pe treapta următoare, oamenii temperamentului şi ai
curajului: soldaţii, războinicii; în vârful piramidei, gânditorii, oamenii spiritului şi ai ideii. Platon considera
că omul devine om prin alţi oameni şi făcea o distincţie netă între suflet şi corp, prilej a nenumărate
controverse de-a lungul secolelor.
La Aristotel se poate vorbi de o primă tratare sistematică a psihologiei. Cartea sa “Despre suflet”
conţine o trecere în revistă a principalelor contribuţii teoretice în domeniul psihologiei, a cugetărilor de
până la el: Thales, Platon, Anaxagoras, Empedocle. Îi urmează un capitol despre existenţa sufletului,
formulare similară a ceea ce numim noi astăzi personalitate şi unul privitor la posibilităţile de percepţie
senzorială: auzul, văzul, gustul, mirosul, pipăitul. Foarte interesantă este tratarea despre un simţ
general supraordonat, care coordonează informaţiile provenite de la organele de simţ şi percepţia
formelor, numerelor şi intervalelor de timp. Se continuă cu dezbateri despre reprezentare, inteligenţă,
cunoaştere, voinţă şi afectivitate. De remarcat este faptul că analizându-se memoria se stabilesc trei
legi de asociaţie, care în ierarhia gândirii ocupă un loc semnificativ. Este vorba de asociaţia prin
contiguitate, asemănare şi contrast. Aceasta înseamnă că o reprezentare evocă o altă reprezentare,
dacă experienţele au avut loc în acelaşi timp şi spaţiu şi dacă sunt asemănătoare una cu alta sau se
opun una celeilalte. Printre idei figurează şi aceea conform căreia comportamentul uman se supune
aceloraşi principii naturale ca toate celelalte fenomene ale naturii. Teoriile despre formă şi materie,
aparţinând lui Aristotel, au avut mai târziu formulări asemănătoare la unii reprezentaţi ai gestaltismului.
În plan teoretic, o contribuţie însemnată este ipoteza după care toate cunoştinţele provin din practică.
Idee care a fost dezvoltată mai târziu de John Locke.
Trecând peste perioada Evului mediu, dominat de dogmatism şi misticism, în Renaştere se
ajunge la o schimbare subtilă, dar radicală faţă de ştiinţă şi izvoarele acesteia. Treptat, interpreţii lui
Aristotel sunt înlocuiţi de empirişti, opozanţi ai autorităţii ca sursă de cunoaştere. Deschiderea realizată
de curentele filosofice naturalist ştiinţifice a făcut posibilă apariţia psihologiei experimentale, paralel cu
tendinţa generală existentă în universităţi de a crea noi laboratoare în diferite domenii. Interesul
crescând faţă de corpul uman se manifestă prin apariţia unor studii detaliate asupra structurii şi funcţiilor
sale, a unităţii sale funcţionale. Unele teme de interes pentru psihologie erau abordate şi de alte ştiinţe.
Astfel, timpul de reacţie a constituit a temă de mare interes pentru astronomi, apoi pentru fiziologi şi în
cele din urmă pentru psihologi. Controversa asupra localizării funcţiilor psihicului, care nu s-a încheiat
până astăzi, începe să preocupe constant neurofiziologii începând din prima jumătate a secolului al XIX-
lea. Conceptul de evoluţie, impus de biologi în secolul trecut, are poate cea mai mare importanţă pentru
psihologie. Clasificarea elementelor a stârnit interesul asupra modului în care elementele spirituale se
unesc în asociaţii. Dezvoltarea statisticii şi prelucrarea datelor experimentale din diferite domenii
grăbeşte dezvoltarea psihofizicii şi a psihologiei diferenţiale prin testarea proceselor psihice.
Dintre curentele filosofice empirismul critic, materialismul ştiinţific şi tradiţia asociaţionistă au jucat
un rol important în progresul studiilor de psihologie. Covârşitoarea majoritate a studiilor, cercetărilor şi

9
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

experimentelor din secolul al XIX-lea poartă amprenta “ZEITGEIST-ului”, încercare de a trata


organismul şi procesele vitale exclusiv ca măsură care poate fi descrisă în termenii fizicii şi chimiei.
Noua psihologie experimentală era puternic asociaţionistă.
O personalitate de prim rang a vieţii culturale engleze, John Stuard Mill, revendica pentru
psihologie statutul de ştiinţa independentă de observaţie şi experimentare, care are drept obiect
degajarea legilor după care fenomenele din spirit se generează unele pe altele. El nu exclude faptul că
adevărul acestor legi depinde de condiţiile organice, dar consideră că omul a ajuns la o cunoaştere
imperfectă în domeniul fiziologiei pentru a se putea miza mai mult pe fiziologie decât pe psihologie
atunci când este vorba de înţelegerea succesiunii fenomenelor psihice. Aceste consideraţii asupra noii
ştiinţe sunt integrate într-un ansamblu ideatic, care vizează fundamentarea empirismului prin refuzul de
a admite un principiu a priori şi aprofundarea metodei inductive.
Psihofizica apare în Germania ca o tentativă de manifestare a ramurii experimentale. Înainte de
1850 J.F. Herbart a scris o carte de psihologie ştiinţifică în care a căutat să aplice matematica la studiul
vieţii psihice. Acesta este momentul în care se conturează clar tendinţele de a elabora legi psihice prin
care să se stabilească un raport între un fenomen fizic, considerat stimul cauzal, şi fenomenul psihic,
care rezultă, senzaţia.
E.H. Weber încearcă să realizeze trecerea de la fiziologie la psihologie prin cercetări asupra
senzaţiilor, în special a celor tactile şi vizuale. Pentru a diferenţia o senzaţie de alta între acestea trebuie
să existe un raport constant care să poată fi determinat. Astfel, Weber a stabilit pragurile diferenţiale,
care sunt raporturi fixe între stimularea iniţială şi cea care provoacă noua senzaţie.
Gustav Fechner deduce matematic o lege mai precisă: senzaţia creşte direct proporţional cu
logaritmul excitaţiei. Deci, măsura în psihologie vizează să determine, la un subiect dat, cel mai mic
stimul perceptibil sau cea mai mică diferenţă între doi stimuli care determină o diferenţă între senzaţii.
Cercetările lui Weber şi Fecher au făcut obiectul a numeroase studii în domenii diferite, precum
şi a numeroase critici. Printre acestea, se remarcă observaţia făcută de Bergson (în “Donnes imediates
de la conscience”) şi anume că fenomenele psihice nu pot fi studiate aidoma celor obiective, care sunt
cert invariabile în condiţii identice. Fiecare dintre fenomenele psihice raportate corespund unei impresii
subiective, care variază de la individ la individ sau chiar la aceeaşi persoană în momente diferite, în
funcţie de anumite condiţii organice.
Rolul decisiv în constituirea psihologiei experimentale l-a avut psihologul german Wilhelm
Wundt, acesta propunându-şi să elaboreze o psihologie care să nu admită decât fapte care pot fi
studiate experimental. În 1879 Wundt a întemeiat la Leipzig primul laborator de psihologie
experimentală, care a fost frecventat de numeroşi cercetători străini. Încă din 1873-1974 în lucrarea
“Principii de psihologie fiziologică”, Wundt arată că scopul său este de a determina raportul fenomenelor
psihice cu substratul său organic şi activitatea cerebrală, pe baza paralelismului, şi de a demonstra că
senzaţia şi imaginea sunt produsul trecerii influxului nervos în neuronii cerebrali. Wundt recunoaşte
două tipuri de legi ale cunoaşterii, legi asociative şi legi aperceptive, cele din urmă exprimând activitatea
liberă a gândirii. Apercepţia activă este, după Wundt, singura garanţie a continuităţii interioare,
demonstrată de caracterul de neînlocuit al experienţei imediate. Ea uneşte reprezentările, după legi ale
gândirii şi utilizează ca material impresiile exterioare. Prin cercetările şi studiile experimentale realizate
în laborator, Wundt este considerat fondatorul psihologiei ştiinţifice, elevii săi continuând activitatea de
laborator şi contribuind astfel la dezvoltarea psihologiei ştiinţifice în direcţii diferite.
Thedule Ribot face un bilanţ al realizărilor psihologiei la graniţa dintre secolul al XIX-lea şi al
XX-lea. Psihologul francez conştientizează starea precară a noii ştiinţe psihologie, aflată în vecinătatea
filosofiei şi fiziologiei, discipline care aveau un statut mult mai prestigios. Noua psihologie ar trebui să
difere de cea veche prin spiritul său (ea nu este metafizică) şi prin scopul său (ea nu studiază decât
fenomenul). Având o formaţie filosofică, Ribot consideră că experimentele de laborator sunt destul de
limitate, certitudinea cercetărilor obiective nu este absolută iar metodele subiective le condiţionează în
fapt pe toate celelalte. Astfel, consideră că afectivitatea are rol decisiv faţă de stările intelectuale în
explicarea comportamentului uman. Spiritul viu, deschis al lui Ribot se manifestă prin conştientizarea

10
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

necesităţii studiilor psihologice care ar trebui să recurgă, dacă nu vor să se cantoneze în cercetări
experimentale foarte limitate, la o metodă comparativă, utilizând achiziţiile recente ale diverselor ştiinţe
umane (antropologia, etnografia, lingvistica).

APLICAŢIE
1. Rezumaţi principalele momente care au contribuit la fundamentarea psihologiei ştiinţifice.
2. Identificați ideile filosofilor antici prin care s-au pus bazele unor paradigme. explicative moderne.

3. DOMENIILE PSIHOLOGIEI

Din epoca lui Wundt şi James psihologia a evoluat ca ştiinţă, multiplicându-se domeniile de
investigaţie. În epoca contemporană, există o mare varietate de arii în care psihologii lucrează, atât în
laborator cât şi în situaţii cotidiene. Azi, Wundt ar fi contrariat de faptul că se fac investigaţii psihologice
în afara laboratorului, iar James ar fi încântat că psihologia şi-a găsit multiple aplicaţii în viaţa cotidiană.
În acelaşi timp Wundt ar fi încântat de cercetările academice, realizate în laboratoare, iar James de
aplicaţiile psihologiei realizate în afara laboratorului. L. Sdorow (1990, p. 17) consideră că există două
domenii principale ale psihologiei: domeniul academic şi cel aplicativ.
Psihologii din domeniul academic realizează cercetări experimentale în laboratoarele colegiilor şi
universităţilor. Psihologia experimentală se bazează pe metode ştiinţifice, examinând procesele
fundamentale care guvernează comportamentele. Ariile de investigaţie sunt senzaţiile, percepţiile,
învăţarea, memoria, motivaţia şi emoţia.
Psihofiziologia studiază factorii biologici şi efectele acestora asupra comportamentelor. Un
psihofiziolog poate studia funcţiile unei structuri particulare a creierului, şi sistemul nervos, zestrea
ereditară, efectele drogurilor asupra comportamentelor.
Psihologia comparată studiază diferenţele comportamentale şi asemănările dintre specii.
Psihologia personalităţii este preocupată de diferenţele comportamentale şi caracteristicile
personale ale indivizilor.
Psihologia socială foloseşte tehnici specifice pentru a examina efectele interrelaţiilor dintre
indivizi. Psihologii sociali sunt interesaţi de subiecte ca: altruism, cooperare, agresiune, afecţiune,
presiunea grupului.
Psihologia dezvoltării studiază felul în care se dezvoltă şi se schimbă comportamentul pe
parcursul vieţii, factorii responsabili de modificările fizice, cognitive şi sociale. Ariile de interes sunt:
dezvoltarea limbajului, ataşamentul, emoţia, gândirea, percepţia.
Psihologia cognitivă studiază procesele mentale interne care includ: gândirea, memoria, formarea
conceptelor, procesarea de informaţii. În concepţia psihologilor cognitivişti comportamentul este alcătuit
din evenimente mentale, reprezentări, dorinţe, credinţe şi gânduri.
În timp ce psihologii din domeniul academic realizează cercetări fundamentale în psihologie, alţi
psihologi sunt preocupaţi de cercetări aplicative în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii. Cele două tipuri de
cercetări nu se exclud, mulţi psihologi realizând cercetări de ambele tipuri.
Psihologia clinică se centrează pe înţelegerea, diagnosticarea şi tratarea comportamentelor
deviante sau anormale. Consilierea psihologică presupune sprijinul pe care-l dă psihologul pentru
rezolvarea problemelor personale care nu derivă din tulburări mentale serioase. Trebuie făcută distincţia
dintre psihologul clinician şi medicul psihiatru. Medicul abordează medical tulburarea psihică, prescriind
droguri sau alte tratamente. Psihologul clinician urmăreşte cunoaşterea problemei pacientului cu scopul
de a-l ajuta în rezolvarea conflictului şi restabilirea echilibrului psihic.

11
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Psihologia şcolară evaluează elevii pentru a realiza o cât mai bună plasare a lor în clasă,
realizează programe pentru îmbunătăţirea performanţei academice şi a comportamentului şcolar,
adesea cooperând cu părinţii şi profesorii.
Psihologia educaţională studiază sistemele educaţionale, tehnicile de predare şi alţi factori care
influenţează procesul de învăţare. Scopul său este de îmbunătăţire a educaţiei şi de a face învăţarea
mai uşoară şi eficientă.
Psihologii care lucrează în domeniul psihologiei industriale şi organizaţionale sunt preocupaţi de
identificarea factorilor psihologici care contribuie la creşterea eficienţei muncii, dezvoltarea abilităţilor de
luare a deciziilor, perfecţionarea tehnicilor manageriale de administrare.
Alte arii ale psihologiei aplicate sunt psihologia sportului, psihologia inginerească, psihologia
mediului, psihologia sănătăţii, psihologie juridică.
A. Cosmovici (1996) prezintă o clasificare a principalelor ramuri ale psihologiei contemporane.
a muncii; a transporturilor; economică
practică medicală, pedagogică; judiciară
evoluat militară; a sportului; a artei
analitică generală
teoretică
a individului fiziologică
sintetică - a persoanei
a vârstelor
normală în dezvoltare

umană socială a dezvoltării

psihologia patologică

animală

12
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Unitatea de învățare 2.
PARADIGME EXPLICATIVE ÎN PSIHOLOGIE I
(STRUCTURALISM, FUNCȚIONALISM, GESTALTISM)

1. INTRODUCERE

Dacă realizăm o analiză a evoluției conceptelor psihologice de la începuturi până în prezent


vom observa o evoluție paradigmatică a acestora. Dar ce este o paradigmă? Paradigmele sunt formulări
teoretice cu un caracter general. Sunt supoziţii care descriu realitatea în scopul obţinerii unor ipoteze
derivate. Supoziţiile care alcătuiesc o paradigmă sunt de fapt postulate. Postulatele sunt afirmaţii care
specifică relaţii şi condiţii pe care le putem considera ca fiind adevărate de dragul disputei.

DEFINȚIE
“Paradigmele sunt acele realizări ştiinţifice universal recunoscute, care pentru o perioada, oferă
probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicieni.” Thoms Kuhn, “Structura revoluţiilor ştiinţifice”
(1962).

Observăm că paradigmele reprezintă convingerile pe bază cărora cercetătorii îşi elaborează


ipotezele, teoriile, îşi definesc metodele într-un domeniu de cunoaștere. Evoluția științelor este trecerea
de la o paradigmă la alta printr-un proces revoluționar. Apariţia noilor teorii presupune eliminarea unor
paradigme existente şi schimbări major în tipul de probleme şi tehnicile ştiinţei. De aceea ele sunt
precedate de o pronunţată insecuritate legată de cunoaştere, de un sentiment al eşecului în activitatea
de rezolvare a problemelor ştiințifice. Noua teorie apare ca o rezolvare a crizei. Pentru a putea fi
acceptată ca paradigmă, o teorie trebuie să se dovedească mai bună decât celelalte, chiar dacă
niciodată ea singură nu va putea explica sau interpreta toate faptele dintr-un anumit domeniu de studiu.
Orice nouă paradigmă aduce cu sine o mai bună definire a domeniului de studiu. Toţi cercetătorii care
lucrează într-un domeniu în care există deja o paradigmă, pot să-şi desfăşoare munca având avantajul
unor concepte deja definite. Noua paradigmă aduce un nou tip de predicţie a faptelor care nu puteau fi
realizate de vechea paradigmă. Noua paradigmă determină schimbarea semnificaţiilor conceptelor
centrale ale

2. PARADIGME EXPLICATIVE ÎN PSIHOLOGIE

Structuralismul Edward B. Titchener (1867-1927) a dezvoltat o nouă modalitate de abordare în


psihologie, cunoscută sub numele de structuralism. Indirect această modalitate de abordare a fost
atribuită lui Wundt. Structuralismul se bazează pe metoda introspecţie. Prin introspecţie subiecţii
antrenaţi încercau să cunoască conţinutul propriilor lor experienţe conştiente, făcând analiza
elementelor componente paradigmelor vechi. Astfel percepția despre lume a oamenilor de ştiinţă se
schimbă radical.. Subiecţii erau antrenaţi să facă o descriere “obiectivă” a propriei experienţe, adică să
relateze percepţiile imediate ale unui eveniment, fără a adăuga elemente subiective derivate din
expectanţe şi cunoştinţe.
Deşi curentul a avut o influenţă puternică în psihologie, se pot constata şi limite. Cea mai severă
critică se referă la metoda folosită, introspecţia. Atunci când subiectul realizează introspecţia propriilor
acte conştiente sau se opreşte în timpul unei reverii pentru a analiza gândurile şi senzaţiile trăite, el
determină schimbări ale acestei experienţe. Dacă vom analiza mai mult metoda vom constata că
introspecția nu există și putem vorbi doar de retrospecție. Noi nu putem autoanaliza faptul psihic în

14
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

timpul produceri acestuia, ci doar după ce acesta s-a produs. Astfel apar deformări în interpretare sau
omiterea unor aspecte importate datorită uitării. Chiar dacă antrenăm persoanele pentru utilizarea
metodei vom constata că dificultățile se mențin la nivelul relatărilor verbale, situaţii identice exprimă
„tablouri” semnificativ diferite. Psihologii au descoperit că fiecare act de introspecţie alterează multe
dintre experienţele conştiente care se doresc a fi izolate şi examinate. Altă limită este faptul că
cercetători care au folosit independent metoda introspecţiei au obţinut rezultate diferite, neputându-se
stabili care relatare este cea corectă. O altă limită importantă a structuralismului constă în faptul că
procesele psihice neatenționale nu pot fi studiate. Procesele psihice inconștiente (visele, actele ratate,
fenomenele paranormale) rămân în afara cunoaşterii. Ignorarea psihicului animal este o lacună conexă
a metodei. În anii 30 psihologii au început să renunţe la structuralism. Psihologii care lucrau cu animale
au obţinut rezultate interesante fără a utiliza introspecţia. Psihanaliştii europeni au început să
examineze influenţa proceselor mentale inconştiente în cazurile de neadaptare, iar psihologii americani
au devenit mai interesaţi de căutarea unor soluţii practice pentru rezolvarea problemelor zilnice. Sub
influenţa lui Wundt au apărut şi alte direcţii de cercetare ale fenomenelor psihice. Astfel empiriştii
englezi au argumentat că gândurile şi activitatea sunt un rezultat direct al experienţei personale.
Psihiatrii francezi au făcut un real progres folosind hipnoza în studiul ideilor. Fiziologii ruşi sub
conducerea lui Pavlov au deschis o nouă direcţie în studiul învăţării.

TEMĂ DE REFLECŢIE
Pot fi cunoscute prin introspecţie toate aspectele psihicului?

Funcţionalismul Fondatorul acestui curent este William James (1842-1910), considerat ca fiind
cel mai mare psiholog american. Funcţionalismul a apărut ca o replică la abordarea structuralistă,
considerată artificială, limitată şi fără sens. James a respins ideea că procesele conştiente ar avea o
structură permanentă, fixă. Pentru el experienţa conştientă era ca un râu care curge şi se schimbă tot
timpul şi foloseşte termenul de “curent al conştiinţă” (stream of consciousness) pentru a sintetiza
această proprietate.
Paradigma funcţionalistă vizează trei întrebări relative la comportamentul uman şi animal: Ce?
Cum? De ce? (Ce comportament activăm? Cum activăm aceste comportamente? De ce activăm
comportamentele respective?) Funcţionalității se orientează spre explicarea funcţiei comportamentului
organismelor, inclusiv a conştiinţei, în adaptarea lor la mediu, aspectele utilitare şi relaţionale ale
acestuia.
James a fost influenţat de Chales Darwin (1809-1882) care considera că printr-un proces de
selecţie naturală vor fi favorizate şi transmise de la o generaţie la alta acele caracteristici ale
animalelor care vor servi la o mai bună funcţionare. Anumite caracteristici fizice (forma şi mărimea
ochilor, urechilor, mâinilor, labelor, ghearelor) au fost favorizate prin selecţie naturală deoarece ale au
avut o funcţie utilă. James susţinea că şi conştiinţa umană trebuie să fi avut o funcţie, altfel nu ar fi fost
necesară dezvoltarea ei. El susţine că gândirea conştientă permite oamenilor să facă alegeri raţionale,
care le dă acestora posibilitatea să supravieţuiască de la o generaţie la alta. Conştiinţa este pentru el un
“organ adăugat de dragul cârmuirii unui sistem nervos prea complex pentru a se auto-regla” (W. James,
1890, p.144). Funcţionaliştii au fost preocupaţi de motivul apariţiei unui comportament sau idei şi mai
puţin de tipul de comportament sau idee manifestată. Aceasta reprezintă distincţia majoră dintre
structuralism şi funcţionalism. Ideile lui W. James au fost dezvoltate de G. Stanley Hall (1844-1924)
care a fost interesat de dezvoltarea umană pe parcursul copilăriei, adolescenţei şi a perioadei adulte.
Investigaţiile sistematice ale schimbărilor din timpul vieţii au marcat începuturile psihologiei dezvoltării.
John Dewey (1859-1952), pedagog şi psiholog funcţionalist, a fost interesat de abilitatea de rezolvare
conştientă a problemelor ca un factor de supravieţuire a speciei umane. El a fost preocupat şi de
modalităţile de îmbunătăţire a procesului de învăţare, contribuind în acest fel la apariţia unei noi

15
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

discipline, psihologia educaţională. Deoarece animalele sunt capabile de învăţare şi comportamentul lor
poate servi unui scop sau funcţii a apărut psihologia animală. Ulterior aceste domenii psihologice
derivate din funcţionalism au evoluat, devenind ramuri ale psihologiei de sine stătătoare.

IMPORTANT
Fucționalismul ramâne o paradigmă limitată prin:
 caracterul teleologic al teoriei: pune accent doar pe utilitate şi finalitate. Scopul este unul din termenii
cheie în discuțiile teleologice;
 este o paradigmă eclectică, atât la nivelul teoriei, cât şi al metodologiei şi interpretării datelor.
Explicațiile nu sunt neunitare, nu se întemeiază pe idei originale, ci alege din diverse sisteme ideile
care par mai adecvate;
 obiectului psihologiei este retrâns doar la studierea modalitățolor de adaptare, a relaţiilor și condiţilor

Gestaltismul. În timp ce behaviorismul devenea dominant in psihologia americană, o altă reacţie


faţă de structuralism s-a dezvoltat în Germania, curent cunoscut ca psihologie gestaltistă. Gestaltismul
îşi are începuturile în proiecţia imaginilor filmate. Structuraliştii, care explicau experienţa conştientă prin
descompunerea ei în cele mai simple elemente, au întâmpinat dificultăţi în încercarea de a explica cum
o serie de imagini prezentate succesiv sunt văzute în mişcare (imaginea cinematografică). Argumentul
lor este că dacă senzaţiile sunt elementare atunci fiecare imagine ar fi o senzaţie separată. În realitate
lucrurile nu se prezintă în acest mod, deoarece persoana care vizionează un film vede o imagine în
mişcare. Această falsă percepţie a mişcării este cunoscută sub denumirea de fenomen phi. Fenomenul
a fost demonstrat experimental prin observarea a două luminiţe plasate într-o cameră întunecată şi care
se aprind alternativ. La o anumită viteză de alternanţă se percepe o mişcare luminoasă între cele două
puncte. În acelaşi fel două obiecte prezentate succesiv sunt percepute în mişcare. Reprezentanţii şcolii
gestaltiste, Max Wertheimer (1880-1967), Wolfgang Kohler (1887-1967) şi Kurt Koffka (1886-1941)
considerau că fenomenul phi este real şi nu poate fi explicat prin reducerea la senzaţiile cele mai
simple. Această idee este revoluţionară deoarece respinge tendinţa structuralismului de a descompune
experienţa în elementele componente. Gestaltiştii consideră că întreaga noastră experienţă nu este
doar o sumă de părţi, ci un întreg, o configuraţie, “gestalt”. De exemplu, culoarea albă este formată
printr-un amestec în proporţii egale a culorilor: roşu, verde şi albastru. Acest lucru nu este observat la
prima vedere. Dar dacă luăm un disc, împărţit în trei sectoare egale de roşu, verde şi albastru, pe care îl
rotim cu o anumită viteză vom vedea culoarea albă. Constatăm că percepţia culorii albe nu este
rezultatul simplei însumări a celor trei culori, ci o nouă configuraţie formată pe baza acestora, care dă
colorii rezultate proprietăţi diferite faţă de proprietăţile elementelor componente. Senzaţia de roşu, de
albastru şi de verde este total diferită de senzaţia de alb.
Postulatul gestaltiștilor este: întregul domină părţile şi constituie realitatea primară, „unitatea
elementară” de analiză, specifică şi profitabilă pentru psihologie.
Imaginea din percepție nu reprezintă a sumă de senzații, deoarece elementele componente ale
imaginii sunt organizate într-o structură unitară „GESTALT” care dă ansamblului proprietăți diferite de
proprietățile elementelor componente. Natura intrinsecă a experienţei lor cognitive, oamenii
recepţionează şi procesează datele într-un mod structurat, potrivit unor legi ale dependenţei părţii de
întreg. Pentru gestaltişti legile psihologiei sunt legi ale ansamblului, ale sistemului şi nu ale elementelor
componente
Legile de organizare, rezultate din cercetările experimentale, au fost enunțate de M. Wertheimer
în 1923.
Proximitatea: elementele apropiate în timp şi spaţiu tind să fie percepute împreună. Cele șase linii
sunt percepute ca trei perechi de linii şi nu altfel:

16
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Similaritatea: elementele asemănătoare tind să fie percepute împreună. De exemplu, din şirul de
șase cerculeţe dispuse alternativ, mare-mic vom percepe trei cerculețe mari și trei cerculețe mici

Direcţia: tindem să vedem figurile în modul în care elementele sunt orientate ca o curgere
continuă. În figură vom percepe două linii de câte șapte cerculețe.

Set-ul obiectiv: dacă se percepe un anumit tip de organizare, se formează o disponibilitate (set)
de a vedea la fel şi elementele ce nu au întocmai aceeaşi dispunere. Vedem alăturat două seturi de
elemente: primul este compus din perechi clar delimitate spaţial, iar în al doilea, delimitarea este mai
estompată. În acest caz ansamblu tinde să fie perceput după modul de organizare a primei serii:

Soarta comună: când elementele unei serii mai mari sunt dispuse altfel, ele tind să fie percepute
grupat:

Pregnanţa: figurile tind să fie percepute ca fiind complete, stabile, în ciuda unor lipsuri. Alăturat
vedem „pătrat” şi „triunghi”, deşi sunt figuri incomplete:

Legea celei mai bune forme: elementele susceptibile de a forma o imagine perceptivă sunt
organizate în forma cea mai bună, cea mai unitară, cea mai simplă, cea mai simetrică care este
transpozabilă. Această organizare, susțin gestaltiștii este apriorică (există înaintea oricărei experiențe).

17
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Transpozabilitatea (schimbarea ordinii unei serii de elemente) se explică prin faptul că forma consta în
anumite raporturi. De exemplu, dacă păstrăm intervalul dintre note atunci sunetele “Do”,”Mi”, “Sol”
creează aceeași impresie ca și “Sol”, “Si”, “Re”.
S-a demonstrat că raporturile fac posibilă identificarea perceptivă și la animale. Pentru a hrăni
niște păsări hrana era pusă pe niște cartoane diferite că nuanță (unul era mai închis decât celalalt). De
fiecare data hrana se pune pe cartonul mai închis (vezi figura).

În prima fază (I), atunci când erau hrănite, hrana se punea pe cartonul B (mai închis). După mai
multe repetiții s-a trecut la faza a doua (II). În aceasta fază cartonul A a fost eliminat și s-a înlocuit cu
cartonul C. În aceasta fază de experimentare s-a constatat că găinile aşteptau hrana în dreptul
cartonului C, nu în dreptul cartonului B cum făceau in prima fază a experimentului. Deci, ele au ținut
cont de raportul dintre culori și nu de nuanţa cartonului sau de poziția acestuia. (Köhler, W., după
Cosmovici A. p.118)
Gestalt-ul este calitate esenţială a câmpului psihologic, „întregul este altceva decât suma
părţilor”. Gestaltiştii au delimitat pe baza acestui criteriu „gândirea productivă” ca „rezolvare prin
surprindere a problemelor”.
Pentru a clarifica relaţia dintre „Gestalt” şi gândire Wertheimer povestește o întâmplare în care
personajul principal este un inspector şcolar.

CITATE
Într-o şcoală sătească din Moravia, inspectorul intră într-o relație didactică cu clasa de elevi prin
câteva întrebări de edificare. Văzându-i isteţi, recurge şi la o „întrebare încuietoare” pentru elevii de
şcoală primară:
„– Cine poate să-mi spună câte fire de păr are un cal?”
După o scurtă tăcere firească, provocată de o asemenea întrebare din afara manualelor, un copil
ridică mâna:
– 3.571.962, domnule inspector.
– Curios! De unde ştii?
– Încercaţi să număraţi şi dumneavoastră şi o să vă convingeţi! – răspunde copilul.
Răspunsul şi argumentarea l-au impresionat mult pe inspector, care în drum spre cancelarie şi
apoi la despărţire şi-a exprimat satisfacţia faţă de activitatea dascălului şi a promis că va relata şi
colegilor săi de la Viena amuzanta întâmplare.
După un timp, la o întrunire, învăţătorul de ţară s-a apropiat smerit de impozantul inspector, i-a
adus aminte de isteţimea elevului din clasa sa şi l-a întrebat ce-au zis colegii la aflarea acelei istorioare.

18
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

„– Ptiu, la naiba, domnule învăţător, ştii, n-am relatat-o deoarece, în ruptul capului, nu mi-am adus
aminte de numărul spus de copil.” (Wertheimer, M., Productive Thinking, 1945, New York, Harper &
Brothers publishers)

Bietul dascăl de ţară s-a îndepărtat tăcut, rămânând poate pentru toată viaţa cu veneraţia
cuvenită pentru procesul viu, productiv, al gândirii copilului, definit de Wertheimer ca superior obtuzităţii
inspectorului imperial.
Principala limită a teoriei gestaltiste vizează apriotismul formei. La fel ca și Kant , care susține
ideea apriorismului conceptelor, gestaltiştii considera ca și forma este apriorică. Organizarea
elementelor în structuri unitare nu este rezultatul experienței, ci este predeterminată (înnăscută). În
unele comunități academice, cum ar fi psihologia cognitivă și neuroștiințele, teoriile Gestaltiste sunt
criticate deoarece sunt mai degrabă descriptive, decât explicative. Din acest motiv, ele sunt văzute de
unii ca redundante sau neinformative. De exemplu, Bruce, Green & Georgeson (1996) în Visual
perception: Physiology, psychology and ecology (3rd ed.). LEA. p.110, susțin că teoria gestaltistă „a
căzut la marginea drumului”, lăsându-ne cu un set de principii descriptive, dar fără un model relevant al
prelucrării perceptive. Unele “legi” de organizare perceptivă sunt inadecvate. Ce se înțelege printr-o
formă “bună” sau “simplă”, de exemplu?
Ideile gestaltiste au fost preluate de psihologia contemporană, considerându-se că fenomenele
psihice trebuie să fie analizate şi înţelese ca entităţi, nefiind necesară împărţirea în elemente
componente.

19
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Unitatea de învățare 3.
PARADIGME EXPLICATIVE ÎN PSIHOLOGIE II
(PSIHANALIZĂ, BEHAVIORISM, UMNAISM, COGNITIVISM)

Psihanaliza. Bazele psihanalizei au fost puse de medicul vienez Sigmund Freud (1856-1939).
Sigmund Freud s-a născut pe 6 mai 1856 în localitatea Pribor din Cehoslovacia, în familia unui mic
comerciant. După o scurtă şedere în acel orăşel de 4.600 de locuitori ce pe atunci se numea Freiberg,
când Sigmund avea patru ani, familia s-a stabilit la Viena. Dintre cei opt fraţi, el a fost primul copil al lui
Jacob Freud cu cea de a doua soţie.
Remarcat devreme ca elev performant, s-a îndreptat spre cariera medicală. Terminând facultatea,
s-a simţit atras mai mult spre investigaţie ştiinţifică, pe care a început s-o exerseze în anatomia
sistemului nervos şi psihiatrie, cu concursul binevoitor al unor medici remarcabili.
În 1885, Freud a obţinut o bursă la Paris, având astfel ocazia să studieze cu celebrul specialist în
hipnoză şi isterie, Jean Martin Charcot (1825-1893) cu care a stabilit chiar și unele planuri de
colaborare. În anul următor s-a stabilit ca medic la Viena. În următorii zece ani a pierdut interesul pentru
anatomie, iar în 1895 a publicat, împreună cu Joseph Breuer (1842-1925) Studii asupra isteriei, ce a
marcat începutul psihanalizei. În anii următori s-a manifestat ca o fire independentă şi dificilă în
colaborări, publicând în 1900 Interpretarea viselor, carte ce l-a consacrat ca psihanalist. În urma
ocupaţiei naziste a Austriei, pe 4 iunie 1938, Freud evită condiţia de deţinut (fatală pentru surorile sale),
emigrând la Paris şi apoi în Anglia, cu ajutorul lui Ernest Jones, a ambasadorului american în Franţa şi
a altor prieteni; în schimbul unei taxe speciale de emigrare echivalentă cu un milion de lire, debarcă la
Londra, cu o primire triumfală. Libertatea îi întăreşte spiritul, lucrând în ultimul an de viaţă la două lucrări
capitale: Omul Moise şi moartea religiei monoteiste şi o sinteză asupra psihanalizei, rămasă
neterminată.

Inconștient-preconstient-incoștient
La început multe dintre principiile şi conceptele postulate au şocat o mare parte din populaţie.
Teoria psihanalitică nu a apărut ca o reacţie împotriva structuralistului, ci ca urmare a cercetărilor din
neurologie şi medicină. Scopul său era de a înţelege şi trata comportamentele anormale. Conceptul
central al psihanalizei a fost incoştientul. În opinia lui Freud controlul primar al comportamentului nu se
face prin raţiune şi procese conştiente, ci prin impulsurile şi tendinţele ascunse în inconştient. Pentru
Freud viaţa noastră nu este dominată de conştiinţă ci de forţele care operează în inconştient, cum ar fi
de exemplu impulsurile sexuale inconştiente. Prin teoria psihanalitică Freud a încercat să explice cele
mai multe dintre comportamentele umane. El a elaborat un model în care mintea umană este văzută ca
un “iceberg”, având cea mai mare parte ascunsă sub suprafaţa apei. Există o parte a minţii de care
suntem conştienţi, numită conştient. Dar există şi anumite informaţii care sunt temporar uitate, dar care
pot fi aduse uşor în conştiinţă atunci când este necesar: preconştientul. La acest nivel sunt stocate
cunoştințele și deprinderile acumulare prin experiență dar care nu sunt utilizate.

EXEMPLU
Informațiile acumulate despre domnia lui Ștefan cel Mare sunt stocate în preconștient. Acestea nu sunt
utilizate permanent, ci oar atunci când este necesar. În acel moment activăm acele informații, le folosim
și apoi le stocăn din nou.

Sub acestea se află un stratul profund al inconştientului. În această zonă sunt ascunse
conflictele şi traumele acumulate în prima parte a vieţii. Inconştientul este cel care influenţează

21
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

comportamentul şi emoţiile, cauzând deseori tulburări severe. Practic în inconștient găsim informațiile
pe care conştiința refuză să le accepte deoarece sunt inconvenabile pentru individ.

Libidoul
Influenţat de activitatea ştiinţifică desfăşurată în laborator, Freud a fost preocupat de înţelegerea
şi explicarea fenomenelor. Perioada în care el a elaborat teoria psihanalitică a fost marcată de
explicaţiile deterministe, astfel încât demersul său constă în extinderea determinismului la viaţa psihică
sub forma cauzalităţii absolute. Bazându-se pe analiza a nenumărate cazuri patologice şi normale
Freud afirmă, pentru prima oară în mod categoric, că în viaţa psihică nu există nimic arbitrar, nimic
întâmplător şi nedeterminat, astfel încât cele mai nesemnificative gesturi, cuvinte, emoţii au fie o cauză
conştientă, fie de cele mai multe ori o cauză inconştientă. Libido este pentru Freud energie psihică
legată de impulsurile vitale, în special de cel sexual. Dorința de satisfacere a instinctului sexual ne face
să căutăm plăcerea în diferite părți ale corpului, în timpul diferitelor stadii ale dezvoltării psihosexuale.
Această dorință el a denumit-o libido, pe care-l folosim să ne face să experimentăm plăcerea în zonele
erogene în timpul celor 5 stadii ale dezvoltării. Principalele zone erogene sunt gura, anusul și zona
genitală.

Stadiul oral (de la naştere şi la vârsta de 1 an)


Pe parcursul acestei etape copilul obţine cea mai mare satisfacţie prin stimularea zonei orale . Pe
parcursul acestei etape copilul obţine cea mai mare plăcere prin actul suptului. După apariţia dinţilor,
copilul se bucură de plăcerea agresivă muşcând sau mestecând. Dacă copilul se bucură prea mult de
actul masticaţiei, el poate să rămână fixat în acest stadiu. Va avea o personalitate receptivă oral, gura
rămânând zonă erogenă. El va găsi plăcere în fumat, alimentare excesivă şi va rămâne o persoană
naivă care “înghite” prea uşor ideile.

Stadiul anal (1-3 ani)


Pe parcursul acestui stadiu copilul învaţă cum să-şi controleze musculatura sfincterului anal.
Copiii obţin cea mai mare satisfacţie din exercitarea controlului musculaturii anusului în timpul eliminării
sau retenţiei. Freud consideră că pedeapsa excesivă aplicată copiilor în această etapă poate duce la
fixarea personalităţii în această etapă.

Stadiul falic (3-6 ani)


În această etapă organele genitale devin sursă principală de plăcere. Copiii încep să-şi atingă
organele genitale şi să fie atraşi de părinţii de sex opus. Freud consideră că orientarea spre zona
genitală se produce la nivel inconştient, copiii nefiind conştienţi de instinctele incestuoase. Copii au
sentimente puternice de atracţie faţă de părintele de sex opus: fiica față tată iar fiul față de mamă.
Această atracţie produce conflicte inconştiente şi anume complexul Oedip la băieţi şi complexul Electra
la fete. Se consideră că fiecare bărbat doreşte inconştient doreşte să-şi ucidă tatăl şi să-şi posede
sexual mama. Deoarece aceste dorinţe sunt inacceptabile, ele sunt blocate de conştiinţă. Copilul se
teme inconştient că dacă aceste impulsuri se vor dezlănţui îşi va înfuria tatăl. Băiatul se teme că tatăl îi
va pedepsi dorinţa sexuală faţă de mamă prin exterminarea organelor genitale. Această teamă este
denumită de Freud anxietatea castrării. Teama îl va determina pe băiat să îşi reprime dorinţele faţă de
mamă şi să evite furia tatălui prin identificarea mai puternică cu acesta. Complexul Electra începe atunci
când fetele realizează că nu au falus la fel ca şi băieţii. Inconştient fetele cred că mama este cea care
deja le-a extirpat falusul şi le blamează pentru acest lucru. Rezultatul este transferarea dorinţei şi
dragostei de la mamă spre tată, în speranţa de a împărţi cu acesta din urmă falusul pe care ea l-a
pierdut. Atracţia sexuală faţă de tată trebuie să se transforme în afecţiune, conform cerinţelor sociale.
După o perioadă de ataşament primar faţă de tată, fetele încep să se identifice cu mama.

22
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Stadiul latent (6-11 ani)


În această perioadă interesul sexual este relativ inactiv. Dorinţa sexuală a fost reprimată prin
rezolvarea conflictului Oedip şi Electra. Energia sexuală este reorientată prin procesul de sublimare şi
convertită în interes faţă de şcoală, sporturi şi alte activităţi. Pentru a trece cu succes prin această
etapă, copilul trebuie să-şi dezvolte un anumit grad de competenţă în aceste arii.

Stadiul genital (peste 11 ani)


Odată cu perioadă pubertară reapare interesul de a obţine plăcerea prin intermediul organelor
genitale. Masturbarea devine frecventă ca urmare a apariţiei primelor orgasme. Interesul sexual şi
romantic devin motive centrale. Deoarece în urma rezolvării complexului Oedip şi Electra părinţi au
încetat să mai fie obiecte ale dorinţei sexuale, instinctele sexuale sunt îndreptate spre indivizi de
aceeaşi vârstă. Indivizii sunt capabili să iubească pe altcineva la fel de mult sau chiar mai mult decât
propria persoană. Acest lucru va sta la baza relaţiilor care caracterizează stadiul genital şi apoi perioada
de maturitate. Sublimarea continuă să fie importantă în această perioadă, iar instinctele sexuale şi cele
inconştiente sunt transformate în energie, care va susţine căsătoria, creşterea copiilor şi exercitarea
unei meserii.

Sinele - Eul - Supraeul


Freud consideră personalitatea ca fiind alcătuită din trei părţi: sinele, eul şi supraeul.
Sinele conţine toate imboldurile lăuntrice, pulsiunile şi instinctele. Sinele este în întregime egoist,
funcţionând pe baza principiului plăcerii, de satisfacere imediată a oricărei dorinţe. Sinele poate
reacţiona extrem, de exemplu, frustrarea poate degenera în agresivitate.
Pe măsură ce individul se desprinde de prima perioadă a copilăriei un astfel de comportament nu
mai poate fi acceptat din punct de vedere social, apărând primele elemente realiste ale sinelui. Acestea
funcţionează pe baza principiului realităţii, de satisfacere a solicitărilor sinelui într-o manieră care să se
potrivească şi cu realitatea. Această parte a personalităţii poartă denumirea de eu.
Pe parcursul maturizării se dezvoltă şi o a treia parte a personalităţii, supraeul. Aceasta indică
subiectului ce “ar trebui” sau “nu ar trebui” să facă, conţinând toate ideile, datoriile şi responsabilităţile
sociale ale individului. În anumite privinţe această parte a personalităţii este la fel de nerealistă ca şi
sinele, deoarece unele exigenţe sociale sunt foarte greu de realizat. Eul este cel care menţine echilibrul
între realitate şi solicitările supraeului.
Individul doreşte să-i satisfacă instinctele primare care deseori sunt interzise datorită cenzurii
supraeului. Eul este supus unei duble presiuni: pe de o parte presiunea internă de satisfacere a plăcerii
și de cealaltă parte presiunea supraeului, care prin impunerea normelor din exterior interzice
satisfacerea acestor plăceri.

Atunci când presiunea crește Eul resimte acut efectul și apar trei situații posibile:
1. Individul activează mecanisme de apărare a Eului, care-l ajută să suporte această presiune.
Un mecanism important de apărare a Eului este refularea prin care conținuturile psihice inacceptabile
sunt reprimate, menținute în afara conștiinței. În refularea primală sunt blocate impulsurile inconștiente,
instinctuale și informațiile anxiogene intrate deja în conștiință, iar în refularea secundară sunt blocate
conținuturile rămase în conștiință în urma refulării primare.
Aceste informații sunt trimise în inconştient și conştiința refuză să le mai primească. În acest felul
individul se eliberează de presiunea resimțită datorită cenzurii Supraeului.

23
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

IMPORTANT
Informațiile stocate în inconștient sunt efectul mecanismului de refulare. Ele reprezintă dorințe
nesatisfacute datorate cenzurii Supraeului.

2. Dacă nici un mecanism de apărare a Eului nu este activat individul rămâne în continuare sub
presiune și la un moment dat nu mai poate suporta. În aceste caz trebuie să apeleze la un specialist
care să-l sprijine pentru rezolvarea problemei.
3. Când nici una din cele două variante nu este utilizată, individul neagă raționalitatea
respectării normelor și consideră că singura normă valabilă este norma personală care justifică
acțiunea. Delincvența se încadrează în această categorie și infractorii încearcă permanent să justifice
infracțiunea prin invocarea superiorității normei personale comparativ cu norma colectivă.
Au existat mai multe critici ale teoriei psihanalitice. Astfel, teoria poate fi utilizată pentru a explica
aproape orice după consumarea evenimentului, dar este dificil de folosit pentru a prezice ceea ce se va
întâmpla. O altă critică se referă la ideea de “adevăr psihologic” în concepţia lui Freud, şi anume dacă
unei persoane i se pare adevărat ceva, atunci nu mai contează dacă acel fapt este veridic. Efectul
psihologic asupra individului este acelaşi. O altă serie de critici au făcut referire la eşantionul omogen de
subiecţi utilizat de autor şi la faptul că Freud utiliza tehnicile psihanalitice numai la subiecţii care erau
deja familiarizaţi cu teoria sa. Din punct de vedere al validităţii conceptuale se pune problema testării
ştiinţifice a ipotezelor derivate din teoria psihanalitică. Problema verificării obiective şi sistematice a
conceptelor centrale a fost neglijată mult timp. Freud însuşi nu a fost preocupat de validarea empirică.
Psihanaliştii moderni folosesc interviul clinic, verbalizările pacienţilor cu suferinţe intense, terapia de
lungă durată pentru verificarea ipotezelor psihanalitice. Nu se consideră necesară validarea
experimentală independentă. Analiştii consideră că experienţele relatate de pacienţi sunt relevante şi
confirmă teoria.
Deşi enunţurile majore ale psihanalizei sunt în general derivate din observaţii, deseori s-a
încercat o explicaţie comună pentru toate genurile de comportamente; defectul ţine de generalizare,
care, când este prea forţată. Psihanaliza a fost combătută în principal pentru această exagerare.
Propunându-şi să releve relaţii cauzale neobişnuite între experienţa din prima copilărie şi
comportamentul actual, Freud a acordat o importanţă atât de mare unor date de observaţie privind
pulsiunile şi comportamentul sexual infantil, încât a creat mitul unui rău incredibil.
L. Silverman (1976, p. 622) face o prezentare a reţinerilor în acceptarea datelor clinice ca bază
pentru suportul empiric al teoriei psihanalitice:
 raportările psihanalitice, de obicei, nu furnizează materialului clinic în maniera expusă de pacient ci
interpretările făcute de analist;
 materialul nu este supus unei structuri replicabile, necesare pentru evaluarea procedurii;
 în colectarea şi evaluarea datelor, se minimalizează efectul tendinţei, al predispoziţiei.
G. Kelly, un cunoscut psiholog cognitivist, referindu-se la psihanaliză scria cu umor: în
psihanaliză asistăm la o luptă acerbă între o maimuță obsedată sexual (SINELE) și o măicuță fecioară
(SUPRAEUL) arbitrată de un funcționar de bancă nervos (EUL).
Totuși, metodologic, asociaţia liberă de idei, analiza viselor şi a actelor ratate, în ciuda criticilor,
reprezintă un progres remarcabil. Psihologia a căpătat, pentru publicul larg, prestigiul pătrunderii
inegalabile în mecanismele intime ale sufletului şi condiţiei umane.

Behaviorismul a fost dezvoltat de psihologul american John B. Watson (1878-1958), care şi-a
propus crearea unui sistem psihologic cât mai obiectiv. El a fost format ca psiholog funcţionalist fiind
interesat de scopul şi funcţiile comportamentului uman. Dar, Watson constată că în psihologie nu exista
nici o modalitate de a observa obiectiv manifestările psihice conştiente. Astfel, subliniază necesitatea
dezvoltării unei psihologii ştiinţifice experimentale obiective, care să elimine metodele subiective

24
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

(introspecţia) şi să se bazeze doar pe ceea ce poare fi observat şi înregistrat obiectiv. Înaintea lui
Watson, psihologul rus Ivan Secenov (1863-1965) a afirmat că toate comportamentele umane pot fi
reduse la studiul mişcărilor musculare.
Metodologic, behaviorismul a intervenit în câmpul psihologiei ştiinţifice ca o forţă a obiectivităţii,
insistând pe faptul că, pentru ştiinţa despre psihic, comportamentul manifest reprezintă sursa principală
de date. Problema cu care s-au confruntat voit behavioriştii a fost metodologia introspectivă şi
funcţionalistă, căutarea unei metode obiective, similare celei a ştiinţelor despre natură.
Psihologia trebuie să fie o știință pur experimentală, care urmăreşte predicţia şi controlul
comportamentului. Excluzând introspecţia din aria metodologică, nu recunoaşte nici demarcaţia dintre
om şi animal; oricât de complexă este manifestarea comportamentală a omului, ea aparţine totuşi
schemei generale de investigare a comportamentului, astfel încât referirea la conştiinţă şi la alte entităţi
mentaliste devine inutilă.

CITATE
Dacă ne referim la un text de maturitate al lui Watson The Battle of Behaviorism, lucrare polemică
din 1929, înregistrăm următoarea definiţie dată psihologiei: „Acel domeniu al ştiinţelor naturii ce se
ocupă cu studierea comportamentul uman, cu ce face şi ce ştie, atât învăţat, cât şi neînvăţat”.
„Conştiinta” şi „viaţa psihică” sunt considerate „pure presupuneri”. Limbajul, pentru alţii şi pentru sine,
este un gen de comportament precum baseball-ul.

Obiectivele unei asemenea ştiinţe a comportamentului se rezumă la două genuri de predicţii:


ştiind stimulul să prezici răspunsul şi invers. Evident, într-o asemenea largă viziune, stimulul şi
răspunsul au o nelimitată gamă de conotaţii relative la diversitate şi complexitate. Pornind de la această
idee, Watson respinge studiul activităţii mentale care nu este direct observabilă. Se pot observa doar
stimulii exteriori şi comportamentele externe sau reacţiile musculare care apar în prezenţa acestor
stimuli. Astfel, behaviorismul este cunoscut ca psihologia “stimul-răspuns” (S-R) sau psihologia “cutiei
negre”, deoarece conţinutul acesteia (conştiinţă, imagine, gândire etc.) nu poate fi cunoscut prin metode
obiective. Numai observația externă a comportamentului poate oferi date relevante.
Watson respinge ideile psihanaliştilor, pentru că acestea vizau aspecte inobservabile (visele şi
acţiunile inconştiente).
Valoarea behaviorismului constă în demonstrarea faptului că o parte din comportamentul uman
este determinat de stimulii exteriori şi de experienţa anterioară a subiecţilor. Asociaţiile dintre
comportamente şi consecinţele plăcute sau neplăcute ale acestora au efecte asupra comportamentelor
viitoare. Singura cale de formare a comportamentului o reprezintă învăţarea. Individul este produsul
unui proces de condiţionare lentă şi odată format este greu de schimbat. Subiectul ar trebui să fie
decondiţionat şi apoi să se reia procesul de condiţionare. Perspectiva behavioristă a contribuit la
îmbunătăţirea educaţiei, creşterea productivităţii muncii şi utilizarea unor noi tehnici psihoterapeutice
pentru tratarea agresivităţii, fobiilor, timidităţii etc. S-a pus accentul pe nevoia de definire precisă a
termenilor, un control riguros al variabilelor experimentale in scopul de a face psihologia cât mai
ştiinţifică.
Cele mai importante critici aduse behaviorismului se referă la ignorarea unor aspecte
inobservabie dar importante ale comportamentului uman (emoţii, conştiinţă, motivaţie, procese
inconştiente) şi discreditarea proceselor psihice care nu pot fi studiate experimental (sentiment, voinţă,
motivaţie).
Psihologia umanistă Psihologii Abraham Maslow (1908-1970) şi Carl Rogers (1902-1987) au
creat şi dezvoltat psihologia umanistă. Psihologii umanişti înţeleg comportamentul în mod diferit faţă de
psihanalişti şi behaviorişti. Psihologia umanistă a apărut ca reacție împotriva psihanalizei și
behaviorismului. Umaniştii nu aderă la ideea conform căreia comportamentul ar fi direcţionat de

25
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

impulsuri şi motive inconştiente sau stimuli şi feedback-uri din mediu. Ei afirmă că oamenii sunt liberi, au
voinţă, sunt conştienţi şi creativi şi se nasc cu o motivaţie internă de autorealizare a potenţialului de care
dispun.
Cele mai importante idei ale umaniştilor pot fi sintetizate în următoarele.
Teoriile personalității deplasează accentul spre conceptul de Eu (Self) care se referă la
experiența internă individuală proprie și evaluările subiective.
 Resping ideea că motivațiile inconștiente și conflictele sunt foarte importante în dezvoltarea
personalității, argumentând că ființele umane sunt înzestrate cu voința și posibilitatea de a alege
liber și de a lua decizii.
 Resping ideea că forţele mediului sunt determinanți majori ai personalităţii. Indivizii sunt văzuți ca
ființe umane capabile de experienţe unice bazate pe propriul punct de vedere asupra lumii și eului.
 Umaniștii consideră că oamenii au impulsuri pozitive pentru a dezvolta și a realiza potenţialul propriu
până la împlinire deplină.
 Cercetările umaniste sunt fenomenologice. Aceasta înseamnă că pentru fiecare din noi nu există o
lume obiectivă, ci există numai experiența noastră subiectivă cu privire la lume sau numai lumea
noastră subiectivă care depinde de conceptul nostru de eu, atitudinile și valorile proprii.
 Umaniștii argumentează că pentru a înțelege personalitatea cuiva trebuie să știm cum percepe
lumea.
 Conceptul de autoactualizare este fundamental pentru înțelegerea personalității. Autoactualizarea
presupune că oamenii se îndreaptă în direcția dezvoltării depline a propriului potențial. (Maslow,
1954).
Maslow introduce conceptul de “autorealizare” (self-actualization), termen care defineşte procesul
prin care un individ urmăreşte constant să-şi realizeze pe deplin potenţialul propriu. Umaniştii consideră
“autorealizarea” ca un proces continuu, care este menţinut pe tot parcursul vieţii şi nu ca scop pe care
persoana ar putea să-l atingă. Influenţa curentului gestaltist este evidentă, umaniştii consideră că fiinţa
umană nu poate fi înţeleasă fragmentar. Pentru a înţelege persoana în totalitatea sa trebuie să
examinăm comportamentul prin percepţia de sine a fiecărui individ. Pornind de la aceste idei Maslow a
dezvoltat un nou concept de personalitate, iar Carl Rogers a elaborat terapii pentru a ajuta oamenii să-şi
dezvolte potenţialul individual. La fel ca şi psihanaliştii, psihologii umanişti au fost criticaţi pentru că s-au
bazat mai mult pe speculaţii decât pe date obţinute experimental.
Ființele umane sunt prea complexe pentru a fi bine înțelese, cunoscute profund prin metodele
behavioriste (care ne oferă o imagine mecanicistă a omului). Psihologii umaniști accentuează virtuțile,
aspirațiile, voința liberă și împlinirea deplină a potențialităților omului. Ei prezintă o imagine optimistă a
naturii umane descriind oamenii drept ființe creative, active, orientate spre autoactualizare, creștere și
dezvoltare. Oamenii au posibilitatea libertății de alegere în crearea propriului eu. Este natural și
inevitabil pentru o ființă umană să crească, să meargă înainte, să fie conștientă de eul său, să
faciliteze și să influențeze propria creștere.
Cu toate că psihologia umanistă se preocupă de înțelegerea omului ea rămâne limitată mai ales
la nivelul explicației. Punând accent exclusiv pe percepția de sine și a evaluărilor subiective nu pot fi
explicate cauzele comportamentului. Explicațiile umaniștilor se centrează prea mult pe individ
ignorându-se factorii din mediului care pot cauza disconfort și dizarmonie. O altă limită importantă a
paradigmei umaniste vizează faptul că asumțiile teoretice nu au fost verificate și validate prin studii
experimentale. Utilizarea teoriei umaniste pentru descrierea comportamentelor umane nu s-a dovedit
relevantă.

Psihologia cognitivă Perspectiva cognitivă combină aspecte ale psihologiei gestaltiste şi ale
behaviorismului. La fel ca şi psihologii gestaltişti, psihologii cognitivişti afirmă rolul activ al conştiinţei în
organizarea percepţiilor, în procesarea informaţiilor şi interpretarea experienţei. Ca şi behavioriştii,
psihologii cognitivişti susţin nevoia de obiectivitate, a unor studii de laborator bine controlate.
Cognitiviştii deduc procesele mentale din comportamentele observabile fără a se baza doar pe

26
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

introspecţie. Spre deosebire de behaviorişti, care consideră că procesele mentale nu pot afecta
comportamentul, cognitiviştii cred că aceste procese influenţează comportamentul uman. Perspectiva
cognitivă a fost influenţată de evoluţia computerelor, care a stimulat cercetările asupra modului de
procesare a informaţiilor de creierul uman. În esenţă psihologia cognitivă caută să satisfacă un dublu
standard: de a oferi modele formalizate şi implementabile pe computer şi de a oferi modele valide şi
relevante pentru comportamentul uman (Miclea, 1994, p. 23).

CITATE
Argumentând viabilitatea psihologiei cognitive, Mircea Miclea, apreciază: “Ea (psihologia
cognitivă) a preluat nu numai rezultatele viabile din curentele anterioare ci și sugestiile vagi, dar fertile
ale acestora, pe care le-a supus unui examen experimental și metodologic riguros. De exemplu și-a
apropiat principiile gestaltiste (principiul proximităţii, similarităţii, închiderii etc.) dar le-a integrat în
canavaua mai generală a proceselor vizuale secundare. La fel ideea de bază a asociaţionismului potrivit
căreia conținuturile psihice formează lanţuri asociative organizate ierarhic, a fost concretizată în câteva
modalităţi specifice de reprezentare a cunoştinţelor precum reţelele semantice sau scenariile cognitive.

Cognitiviştii intenţionează să pătrundă în interiorul „cutiei negre”, care rămâne o enigmă pentru
behavioriști și se orientează spre cunoașterea proceselor cognitive (gândire, memorie, înțelegere,
reprezentare) și a consecințelor lor comportamentale. Ei lansează „metafora computer” considerând
sistemul cognitiv uman ca un sistem de procesare a informației și caută analogii între modul de
reprezentare și procesare a informației la nivelului sistemului cognitiv uman și la nivelul computerului.
În memoria computerului informația este reprezentată sun forma unor caractere binare iar la nivel
uman informațiile sun reprezenta sub forma de imagini și concepte. Un sistem de prelucrare a
informaţiei este un sistem de operare cu simboluri și structuri de simboluri.
Abordarea informațională a sistemului cognitiv presupune următoarele:
 procesele psihice presupun numeroase prelucrări informaţionale numite componente;
 procesele cognitive sunt organizate ierarhic, formând ierarhii funcţionale (prelucrarea informaţiilor se
face de la simplu la complex)
 procesarea informațiilor se desfăşoară strict serial.
Această paradigmă aduce câteva elemente novatoare:
 este respinsă schema S-R și se introduce cogniția ca fenomen mediator autonom;
 spre deosebire de behaviorism, care concepe învățarea ca pe o rutină fixată mecanic prin repetiție
ca efect al recompenselor și pedepselor primite din mediu, cognitivismul pune la baza procesului
relaționarea și concepte ca inferența, gândire cauzală, ipoteza;
 cognitivismul opune modelul procesării de informaţiilor, care implică operaţii de codare, decodare,
stocare, selecţie - modelului asociativ atribuit de behaviorism conceptualizării;
 cognitivismul respinge explicaţiile behaviorismului formulate în termenii referitori la comportamente
propunând mecanisme ca imagine, idee, judecată etc.
 cognitivismul neagă determinismul situațional susţinut de behaviorism, opunându-i ca factor
explicativ procesul de autocontrol și autoreglare.
Printre limitele psihologiei cognitive trebuie menționat:
 prin accentul pus doar pe procesarea informației se omite studiul afectivității;
 impune ca unică perspectivă metodologică asupra tuturor domeniilor abordarea cognitivistă;
Procesarea stric serială a informației la nivelul sistemului cognitiv uman este contrazisă de
numeroase studii experimentale prin care se demonstrează că există o alternanță între procesarea
serială şi procesarea paralelă.

27
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Tendinţe moderne în psihologie Psihologia continuă să fie influenţată de noile idei şi


concepte filosofice. Tehnicile avansate din fiziologie şi biochimie au permis psihologilor să exploreze
mai detaliat creierul şi sistemele senzoriale. Astfel, se consideră că desluşirea misterelor creierului va
permite o mai bună explicaţie a comportamentelor. Cercetările din genetică au sensibilizat psihologii în
legătură cu importanţa zestrei ereditare asupra comportamentului. Unele dintre sistemele originale de
psihologie s-au maturizat şi schimbat. Behaviorismul şi psihologia cognitivă s-au extins şi au dat naştere
terapiilor clinice, teoriilor sociale şi unor noi teorii ale învăţării şi ale motivaţiei. Psihanaliştii şi-au
diversificat metodele pornind de la tratamentele terapeutice originale ale lui S. Freud.

28
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Unitatea de învățare 4.
NATURA PSIHICULUI ŞI RELAŢIA DINTRE PSIHOLOGIEI ŞI FIZIOLOGIE

1. NATURA PSIHICULUI

Problema naturii psihicului, a specificului acestuia în raport cu alte fenomene, a modului său de
organizare, structurare şi funcţionare a stârnit vii controverse ajungându-se la conturarea unui tablou
foarte variat de puncte de vedere. Astfel, s-au conturat concepţii contradictorii religioase, filosofice sau
ştiinţifice referitoare la natura fenomenelor psihice. Explicaţia acestei varietăţi de puncte de vedere se
datorează naturii contradictorii a psihicului care prezintă mai multe aspecte bipolare care se opun unele
altora (M. Zlate, 1996):
a. Psihicul este concomitent obiectiv şi subiectiv. Este obiectiv din punct de vedere ontologic,
existenţial (psihicul unei persoane este independent de psihicul altei persoane) şi este subiectiv din
punct de vedere gnoseologic, al cunoaşterii (fiecare persoană se implică în cunoaştere cu
subiectivitatea sa prin însuşirile şi particularităţile sale proprii);
b. Psihicul este material şi ideal. Este material deoarece apare din materie şi evoluează o dată
cu ea, având la bază activitatea materială a creierului şi este ideal deoarece prin natura sa posedă un
conţinut de idei şi imagini, dobândite prin cunoaştere individuală sau socială;
c. Psihicul apare atât în calitate de proces cât şi de produs. Procesualitatea se referă la
desfăşurarea în timp, serială a fenomenului psihic, la succesiunea transformărilor produse în subiect.
Produsul este rezultatul final obţinut pe baza interacţiunii dintre subiect şi obiect. Există o interacţiune
între proces şi produs în sensul că produsul influenţează şi condiţionează dinamica viitoare a
procesului, iar un nou proces introduce o anumită modificare în structura produselor realizate anterior;
d. Psihicul este întâlnit atât în stare latentă (interiorizată) cât şi în stare manifestă
(exteriorizată). Dificultatea cunoaşterii provine din faptul că nu întotdeauna starea latentă coincide cu
cea manifestă, deseori între ele există o contradicţie netă (o persoană care se bucură de producerea
unui eveniment trist poate afişa în exterior o mască de tristeţe);
e. Psihicul dispune de manifestări normale, dar şi de manifestări patologice. Dificultatea
constă în a stabili graniţa dintre normal şi patologic. Pe un fond normal putem întâlni manifestări mai
ciudate iar pe un fond patologic putem întâlni suficiente momente de normalitate. Deoarece criteriile de
diferenţiere a stărilor normale de cele patologice sunt greu de stabilit, unii autori propun renunţarea la o
delimitare fixă, vorbind de un continuum, de o trecere treptată de la o stare la alta;
f. Psihicul este determinat dar şi determinant. El este cauzat, influenţat de factori şi condiţii
naturale şi sociale de experienţa personală a fiecărui individ, dar el dispune şi de iniţiative şi acţiuni
determinative. Astfel o persoană cu un temperament coleric poate determina situaţii conflictuale în
cadrul în cadrul unor interacţiuni de grup.
Problema naturii psihicului este legată şi de raportul dintre psihic şi creier. A. Cosmovici (1996)
evidenţiază, în legătură cu această problemă, existenţa a trei poziţii filosofice.
a. Poziţia interacţionistă consideră că spiritul ar fi o substanţă cu proprietăţi net diferite
de cele ale creierului. Deşi se află în subordine, creierul poate acţiona asupra psihicului.
De exemplu în cazul beţiei, alcoolul influenţează activitatea creierului şi poate duce la tot felul de
tulburări ale conştiinţei.
După Rene Descartes, interacţiunea s-ar produce prin intermediul glandei pineale (epifiza), iar K.
Popper consideră că interacţiunea are loc prin mijlocirea unor moduli existenţi în scoarţă. El simte
nevoia să accepte existenţa spiritului. deoarece neurofiziologia nu poate explica încă sinteza proceselor
nervoase care face posibile producerea proceselor psihice (percepţie, voinţă ş.a.m.d.).
b. Paralelismul susţine că există două realităţi, spiritul şi materia, realităţi complet diferite
care nu comunică. Modificările din spirit se produc paralel şi în creier.

31
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Se pune problema cum se realizează această potrivire permanentă. Unii consideră că intervine voinţa
divină, care a creat totul, alţii consideră că biologii vor clarifica în viitor această chestiune.
c. Pentru susţinătorii teoriei identităţii, activitatea psihică este tot una cu activitatea
creierului. Activitatea creierului poate fi privită din două puncte de vedere: prin analiză interioară,
extragem aspecte prin care ne referim la psihic şi prin observaţie exterioară şi experiment studiem
procesele nervoase. De exemplu, în cazul unui vapor unul este aspectul exterior, văzul dintr-un avion şi
altul este aspectul pe care-l observă marinarii car se află pe puntea navei.
Dificultatea constă în posibilitatea de a stabili legături între cele două aspecte: cum se
poate ca o idee să declanşeze o acţiune, un act exterior.
Problema se rezolvă dacă se accepta că psihicul este expresia unei proprietăţi caracteristice
tuturor obiectelor şi fiinţelor din univers: şi anume FORMA.
Psihicul ar fi FORMA pe care o îmbracă succesiunea proceselor nervoase din creier. (Cosmovici,
Celmare, 1990).
Forma se referă la structura obiectelor, la configuraţia elementelor sale. Forma are un rol
hotărâtor în desfăşurarea cauzală a fenomenelor.
De exemplu: un bolovan care se desprinde din munte la un cutremur. Consecinţele desprinderii
vor depinde de forma sa (rotundă sau paralelipipedică). Izomerii (au aceeaşi compoziţie chimică,
acelaşi număr de atomi, structuraţi diferit) dar, au proprietăţi diferite.
Forma intervine în lanţul cauzal în mod hotărâtor. Este vorba de structura exterioară (primul
exemplu) şi modul de organizare internă (al doilea exemplu).
Cauzalitatea formală, sau structurală este rezultatul unei relaţii dintre elemente. De
exemplu imaginea fotografică rezultă din totalitatea raporturilor dintre petele negre şi albe, care reflectă
fidel petele de umbră şi lumină a obiectului fotografiat. În acest caz hârtia fotografică şi bromura de
argint nu au nimic comun cu imaginea fotografiată, iar dimensiunile imaginii din fotografie şi obiectul real
sunt total diferite. Observăm că păstrarea raporturilor permite reproducerea fidelă a imaginii.
Forma, imaginea nu înseamnă decât un sistem precizat de raporturi. Senzaţia de verde,
este altceva decât culoarea verde (o vibraţie electromagnetică). Deosebirea dintre culorile obiective
(verde şi roşu) corespund în creier deosebirii dintre senzaţia de verde şi cea de roşu. Acest aspect
poate fi explicat prin faptul că raportul care există între cele două culori în exterior se păstrează şi în
interior (între cele două senzaţii de culoare).
Aceste imagini reprezintă fenomene psihice. Psihicul este o imagine, o formă şi ca atare intră în lanţul
cauzal al reacţiilor umane.
Psihicul este o informaţie. Ceea ce este programul (soft) pentru computer, este psihicul
pentru creier. Deosebirea constă în faptul ca programele computer sunt create de om, în timp ce
creierul se autoprogramează mereu în funcţie de experienţă.
Pentru a vedea cum intervine psihicul în lanţul cauzal, devenind o cauză a comportării
vom apele la un exemplu. Un tânăr indian, din clasa de jos se îndrăgosteşte de o tânără prinţesă dar,
îşi dă seama de imposibilitatea unei căsătorii datorită mentalităţii înscrisă în conştiinţa tânărului. Pentru
un prinţ, normele, obiceiurile fac posibilă apariţia ideii de căsătorie. Imaginea prinţesei blochează sau
eliberează circuite nervoase, fiind posibile acţiuni diferite la ce doi tineri. Psihicul intervine în procesele
nervoase care declanşează acţiuni îndreptate spre un scop. Între imaginea psihică şi cea fotografică
există o deosebire fundamentală: imaginea fotografică este fixată pentru totdeauna, pe când cea
psihică este în continuă transformare, datorită influenţelor din mediu şi din interiorul organismului.
Psihicul are un rol activ, transformator. Psihicul nu este un epifenomen, adică un fenomen fără nici o
influenţă acţională. Psihicul este constructiv deoarece apare iniţiativa, imaginaţie care-l determină pe
individ să acţioneze.

32
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

2. PSIHOLOGIE ŞI FIZIOLOGIE

Dacă fizica a jucat un loc important în naşterea psihologiei ştiinţifice o altă disciplină a jucat şi
continuă să joace un rol capital, fiziologia şi în prezent şi neurologia. Studiile au fost orientate asupra
mecanismelor de percepţie. Hermann von Helmholtz (1821-1894) a studiat în acelaşi timp atât medicina
cât şi biologia. El a cercetat experimental procesele senzoriale de auz şi văz. După părerea acestuia, nu
există o ruptură între cercetarea fiziologică şi cea psihologică. În domeniul studiului senzaţiilor şi
percepţiilor, cele două disciplinele sunt strâns legate şi nu poate fi în nici un caz ignorat aportul lor
reciproc.
Numeroase dezbateri care au evidenţiat evoluţia cunoştinţelor biologice au ridicat problema
separaţii între creier şi mental. Putem adopta o poziţie dualistă, sau una monistă ?. Deoarece evoluţia
cunoştinţelor biologice a permis constituirea psihofiziologiei, ni se pare util să stabilim raportul fiziologiei
cu psihologia şi, în particular cu psihologia cognitivă.
„Doctrina localizaţionistă” tratează funcţiile mentale superioare în raport cu structurile cerebrale.
Aceasta face joncţiunea cu ceea ce numim astăzi neuroştiinţe (neurologie, neuroanatomie,
neuropsihologie, neurochimie etc.), ştiinţele comportamentului şi ştiinţele umane, în particular,
psihologia experimentală, psihologia genetică, psiholingvistica şi lingvistica. Aportul său constă în
posibilitatea de a pune un diagnostic asupra leziunilor sistemului nervos plecând de la studiul
tulburărilor de comportament şi elaborarea metodelor de “restaurare funcţională”. Cunoaşterea
funcţionării mentale a progresat datorită cunoştinţelor acumulate în domeniul fiziologiei. Ipoteza
modularităţii proceselor de nivele scăzute (Fodor, 1983) este contopită cu datele localizaţioniste.
Absenţa localizărilor precise pentru activităţile mentale complexe sugerează că ele presupun activităţi
de colaborare mai mult decât globale. Anumite dezbateri opun astăzi multe concepţii cognitive. Pentru
unii funcţionarea cognitivă implică recursul la procesarea serială de informaţii şi deci la o ierarhie a
funcţiilor şi structurilor neuronale care le susţin. Se poate spune că ei adoptă tezele localizaţioniste. Alţii
insistă asupra caracterului masiv paralel a funcţionării cerebrale, altfel spus asupra faptului că multe
procesări pot fi efectuate simultan. Astfel, fără a nega datele localizaţioniste se insistă mai mult asupra
legăturilor, a interacţiunilor dintre diferite structuri şi, deci, asupra funcţionării în cooperare.
Dezbaterile legate de antinomia dintre o concepţie dualistă şi o concepţie monistă continuă şi în
prezent. Emergenţa ştiinţelor cognitive reactivează în sânul psihologiei o dihotomie. De o parte
partizanii monismului care se reataşează de neuroştiinţele. Pe de altă parte, partizanii dualismului, care
fără a nega importanţa cunoştinţelor şi mecanismelor biologice, proclamă caracterul ireductibil al
mentalului şi simbolicului la mecanismele fiziologice care le sunt suport. Primii ajung uneori la
reducţionism care, prin anumite aspecte reaminteşte de excesele reflexologiei. Ceilalţi, din contră, tind
adesea să ignore importanţa constrângerilor biologice în determinarea comportamentului. Nu este
benefic să privim dogmatic diferenţele dintre cele două extreme. Aceasta tendinţă ne-ar duce la
concluzia că psihologia, în toate variantele sale (cognitive, afective, individuale, sociale) nu ştie să
profite de dezvoltarea cunoştinţelor sale armonizate cu cele ale disciplinelor conexe şi, în particular, cu
ale psihofiziologiei. În mod cert, cunoaşterea umană nu este reductibilă la descrierea unei funcţionări
neuronale sau hormonale, dar între idealul logic şi realizările sale cotidiene există multe variaţii şi
procedee care sunt tributare funcţionări noastre biologice. Psihismul nu este în nici un caz autonom şi
cunoştinţele noastre psihologice nu s-ar putea constitui în cunoştinţe structurate fără a ţine seama de
rădăcinile biologice. Conform teoriei identității, la care am făcut referiri anterior există o diferență de
punct de vedere între fiziologie și psihologie.

EXEMPLU
Procesul digestiei constă într-o succesiune de fenomene fizice și chimice. Bolul alimentar este
deplasat frământat și descompus prin acizi și fermenți. Dar, nu putem clarifica digestia doar cu ajutorul
fizicii și chimiei. În timpul digestiei sunt secretate anumite substanțe pentru a digera o bucată de pâine și

33
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

alte substanțe pentru a digera o friptură. Nici fizica, nici chimia nu pot explica de ce un aliment este
digerat mai lent iar altul mai rapid. Procesul poate fi înțeles doar dacă ținem seama de rolul unor organe
(ficat, pancreas, duoden etc.). Deci, fiziologia studiază procesele în relație cu activitatea întregului
organism, fără de care nu pot fi înțelese nici digestia, nici circulația, nici respirația. Dar în acest fel
fiziologia nu poate explica sensul imaginilor formate în creier. Dar să privim doi bărbați care se întâlnesc
într-un parc, se recunosc, dar în loc să-și de mâna, încep să vocifereze iar unul din ei devine agresiv,
Fiziologul va vorbi de o iradiere a excitației în scoarță, de o creștere a secreției de adrenalină, dar nu va
putea caracteriza și explica reacțiile. Psihologul raportează reacția celui agresiv la context, la situația
prezentă, la trecutul celor două persoane și consideră reacția de furie ca un răspuns la un
comportament reprobabil din trecut. Observăm că psihologia are un alt punct de vedere și un alt sistem
de referință decât fiziologia (A Cosmovici, 1996)

IMPORTANT
Între psihologie și fiziologie există o legătură, dar ele nu se pot confunda deoarece sistemele de
referință sunt diferite.
Înțelegerea comportamentului uman presupune o raportare la organism, dar este foarte important este
să ne raportăm la ambianța socială și la structura psihică dobândită de persoană care provine în special
din experiența anterioară.
Înțelegerea comportamentului uman presupune referirea la trei factori omul fiind o ființă
biopsiohosocială.

3. OBIECTUL PSIHOLOGIEI

Psihologia studiază comportamentul persoanei, reacțiile psihice, acțiunile, expresiile. Dar,


psihologul are nevoie și de informații despre trăirile interne exteriorizate prin relatări verbale care
descriu aceste trăiri. Folosind aceste date, dar și informații care se referă la ambianță socială sau
anumite particularități ale organismului se pot elabora explicații pertinente.

IMPORTANT
Putem afirma că psihologia studiază conduita umană, acțiunile și cauzele care determină direct sau
indirect un comportament exterior sau interior.

De exemplu, dacă o persoană se înroșește, reacția poate fi raportată la organism și va fi


studiată de fiziologie. Dar, psihologul va analiza aceasta reacție în raport cu întreaga conduită și cu
ambianța și va stabili sensul psihologic al reacției explicând importanță pentru comportamentul viitor al
persoanei.
Referitor la legătura psihologiei cu fiziologia, acesta nu poate fi negată. Studiile de
neurofiziologie oferă date importante pentru înțelegerea unor fenomene, în special tulburările
patologice. Mai mult, nu trebuie sa neglijăm relația dintre psihologie si alte domenii științifice: sociologia,
etnologia, filosofia.
Mediul în care trăieşte copilul, familia, instituțiile cu care va intra în legătură ulterior (școala,
biserica, instituțiile sociale și economice) au o influentă esențială pentru formare psihicului, prin
mentalitățile, atitudinile opiniile transmise. De asemenea, particularitățile psihice ale unor persoane, își
pun amprenta asupra unor grupuri, influențează anumite evenimente sociale, aspecte care-i fac pe
sociologi și etnologi să fie interesați de psihologie.

34
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Eforturile făcute în sec. al XIX-lea pentru detașarea psihologiei de filosofie nu au reușit în


totalitate. Anumite fenomene psihice complexe au fost doar parțial explicate. La nivel teoretic explicația
faptelor psihice este eterogenă, există teorii diferite cărora nu le putem stabili veridicitatea. Nici din
punct de vedere metodologic nu exista un consens. Prin urmare, reflecția filosofică rămâne încă în
actualitate și păstrează un câmp larg de dezbateri mai ales pentru problemele nerezolvate de știință.

CITATE
“știința începe de îndată ce s-a convenit să se limiteze o problemă, astfel încât soluționarea ei să fie
subordonată unei constatări accesibile tuturor și verificabile de către toți” (prin metode experimentale,
statistice sau algoritmice). (J. Piaget, 1972 p 34, Dimensiuni interdisciplinare ale psihologiei.)

Observațiile filosofilor au dus la mai multa prudență în cercetare și în formularea unor concluzii.
Totuşi, cercetările precise realizate de psihologi au oferit date importante filosofiei mai ales pentru
logică, teoria cunoașterii, etică, estetică.

4. PRINCIPIILE PSIHOLOGIEI

a. Principiul organizării sistemice


Psihicul este un sistem hipercomplex.

DEFINIȚIE
“Un sistem este un ansamblu de elemente aflate într-o interacțiune ordonată” Ludwig von Bertalanffy,
(1968), General System Theory: Foundations, Development, Applications

Din analiza acestei definiții constatăm că interacțiunile dintre element nu sunt întâmplătoare,
haotice. Mai mult, din interacțiune rezultă proprietăți ale ansamblului diferite de proprietățile elementelor
componente.
De exemplu, dacă privim un obiect, primim de la acesta informații care ne ajută sa percepem
obiectul în ansamblul său. Dar obiectul poate evoca și informații din trecut pe care nu le percepem
separat, ci ne formăm o impresie globală.
Sistemele pot fi închise care nu se află în relații energetice cu alte sisteme, sau deschise la
care există un schimb de energie cu ambianța nu numai un transfer de energie, ci și schimburi de
substanță și informație.

IMPORTANT
 Psihicul este un sistem deschis la care sistemul informațional este hotărâtor.
 Psihicul este un sistem dinamic aflat într-o continuă transformare. Modificările care intervin nu se
adaugă mecanic sistemului, ci se produce o reorganizare a întregului.
 Psihicul este un sistem hipercomplex format dintr-un număr mare de elemente care la rândul lor
formează subsisteme: subsistemul cognitiv, subsistemul afectiv-motivațional, subsistemul conativ.
 Sistemul psihic este autoreglabil. Efectele reacțiilor psihice sunt comunicare centrilor nervoși care
printr-o rețea de conexiuni inverse, realizează corectări, adaptări, ameliorări.

35
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Această organizare sistemică ne oblică la multă precauție atunci când analizăm un fapt psihic.
Trebuie să ţinem seama de dependența fiecărui proces de alte subsisteme și de persoană în totalitatea
ei. Orice decupaj, orice încercare de analiză poate duce la erori grave în interpretare.

b. Principiul dezvoltării
Individul nu se naște cu un psihic gata format. La naștere individul posedă o structură
predeterminată genetic (apriorică) care se va dezvolta prin experiență. Psihicul este într-o continuă
transformare care se produce în funcție de dezvoltare biologică a creierului, dar intervin și factori sociali
(ambianța socială) și factori psihologici (conștiința de sine, idealurile, speranțele etc.).

GLOSAR DE TREMENI
O succesiune de acţiuni reprezintă o operaţie.
O grupare de operaţii constituie o schemă.
Aceste scheme, odată achiziţionate, le aplicăm de câte ori apar situaţii similare celor în care ni le-am
format.
De exemplu: schema de apucare a unei furculițe o aplicăm ori de câte ori trebuie să folosim furculița. În
momentul când apare un eveniment care nu ne mai permite să aplicăm schema aşa cum ne-am
obişnuit se creează o stare de dezechilibru.

Structura predeterminată oferă individului posibilitatea unor reacții prin activarea unor reflexe
înnăscute (reflexul de orientare, de prehensiune, reflexul suptului, clipire la o lumină orbitoare).
Constatăm că registrul operațional de care dispune structura la naștere este foarte limitat. J. Piaget a
evidențiat importanță înțelegerii procesului de apariție și dezvoltare a unui proces psihic. Psihologul
elvețian vorbeşte de existența a două categorii de interacțiuni: interacțiuni interne care se produc între
elementele unei structuri și interacțiuni externe care se produc între structură și elementele din
exteriorul ei. În interacțiune dintre individ și mediul extern structura operațională de care acesta dispune
este ineficientă și persoana nu poate face față acestor solicitări. În acest caz structura se
dezechilibrează și două procese fundamentale intervin: acomodarea și asimilarea. Acestea vor duce
spre o reechilibrarea structurii prin reorganizarea elementelor și a interacțiunilor interne, fapt care va
duce la dezvoltarea ei.
Acomodarea se referă la modificarea și perfecționare unor scheme existente pentru a putea
face față unor situați noi. Acomodarea înseamnă modificarea a ceea ce știm deja.
Asimilarea este procesul prin care o schemă de acțiune este transferată de la situație la alta,
prin absorbirea noilor informații. Asimilarea înseamnă a utiliza ceea ce știm deja.
Prima schemă pe care o învaţă un copil este schema corporală, care se formează atunci când
copilul diferenţiază între elemente care sunt constant prezente (mâna, piciorul etc.) şi elemente care
apar doar uneori (masa, jucăria, mama etc.). Cu timpul, va reuşi să facă distincţie între diferitele obiecte
din mediul exterior, adaptându-şi schema prin asimilare şi acomodare. În mod obișnuit, organismul tinde
spre starea de echilibru, astfel că după un dezechilibru asimilarea și acomodarea au rolul de a duce la
un progres, la o reorganizare a schemelor deja achiziționate.
Speciile animale evoluează aproape numai în plan biologic. Experiența și acomodările psihice
pe care le realizează fiecare individ nu se transmit și urmașilor, aceștia luând totul de la început. Omul
concretizează experiența sa în unelte, scrieri, documente, astfel încât noile generații le pot folosi fără a
mai parcurge încă o dată experiența speciei.

c. Principiul determinismului
Acest principiu vizează problema cauzalității. Vom porni de la postulatul că fenomenele naturii
și cele sociale au anumite cauze și sunt guvernate de legi obiective. În acest caz vom considera că și

36
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

fenomenele psihice nu sunt arbitrare și se supun unor legi, chiar dacă în unele cazuri acestea sunt mai
greu sesizabile. Nu exista o manifestare psihică fără cauze specifice (frecvent nu vorbim de o singură
cauză, ci de cauze multiple). Nu putem admite liberul arbitru, în sensul că o persoană într-un anumit
moment și într-o situație specifică ar putea lua orice hotărâre. Deși există libertatea față de situație și
față de alte persoane de a spune da sau nu totuși nu există libertate față de sine însuși deoarece modul
de reacţie este în funcție de structura fiecăruia. Într-o situație periculoasă un om puternic și unul fricos
vor reacționa diferit.
Dacă admitem existență cauzalității psihice trebuie să menționăm și specificul acesteia:
 Cauzele psihice sunt multiple și complexe. Putem vorbi de cauze conștiente dar foarte frecvent
cauzele sunt inconştiente. Mai mult, pot exista mai multe cauze care determină producerea unui
comportament.
 În psihologie vorbim de cauze finale în care comportamentele sunt subordonate unui scop. Acțiunile
umane sunt comandate de scopuri, dorințe, idealuri, mai mult sau mai puțin conștiente, care
dinamizează permanent individul.
 Datorită complexității cauzalității psihice, majoritatea legilor care guvernează viața psihică au un
caracter probabilist. Asta înseamnă că nu putem elimina întâmplarea din desfășurarea vieții psihice.
În psihologie noi nu operăm cu certitudini, realizăm doar predicții referitoare la comportamentul unor
persoane. Deoarece intervine întâmplarea nu putem prezice 100% comportamentul unei persoane.

37
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Unitatea de învățare 5.
NORMAL ŞI PATOLOGIC ÎN PSIHOLOGIE.
DISPUTA NATURĂ VS CULTURĂ ÎN DETERMINISMUL PSIHIC

1. NORMAL ŞI PATOLOGIC

Exist în literatură mai multe concepţii ale normalităţii şi pentru a clarifica lucrurile, normalitatea
va fi abordată după mai multe ipoteze: de concept statistic, apoi , ca normă socială, ca ideal şi totodată
ca lipsă a bolii.

a. Normal – concept statistic


Matematicianul belgian Adolphe Quételet (1796-1874), strămoşul antropometriei, a fost primul
care a aplicat curba lui Gauss la distribuţia diferitelor variabile, obţinute ca urmare a măsurilor de natură
biologică sau socială. În opera sa intitulată Fizica socială sau Studiu asupra dezvoltării de facultăţi ale
omului (1835), Quételet a dezvoltat teoria omului mediu. Conform acestei teorii, omul normal este omul
mediu. Astfel el consideră că media sau tendinţa centrală de distribuţie poate fi obţinută prin măsurarea
unei singure trăsături într-o populaţie.

IMPORTANT
Luarea în considerare a mediei sau a altei măsuri a tendinţei centrale (mediana sau modul) pentru
definirea normalităţii are multiple avantaje. Este vorba, în acest caz, de un criteriu obiectiv de definire a
normalităţii, independent de toate sistemele de valori. Acest criteriu poate fi stabilit în manieră empirică.

Deviaţiile, într-o direcţie sau altă faţă de tendinţa centrală sunt considerate anormale. O deviaţie
mai mare este gravă şi semnifică o anormalitate mai accentuată. Cu toate acestea există o tranziţie
graduală de la medie spre extreme. Dacă o populaţie este normal distribuită, 68,26% din subiecţi se
situează între o abatere standard de o parte şi de alta a mediei. Mai mult, într-o distribuţie normală,
95,4% din populaţie se găseşte între două abateri standard de o parte şi de alta a mediei. Deoarece
normalitatea este distribuită între două abateri standard de o parte şi de alta a mediei vom putea
considera că 95% din populaţie este normală şi cam 5% de populaţie este anormală.
Stabilirea acestor puncte cu ajutorul abaterii standard, se face pentru fiecare situaţie
particulară, în funcţie de o zonă de variaţie compatibilă, pentru o caracteristică a subiectului, cu o
funcţionare potrivită. De exemplu, o persoană care, are un QI scăzut, poate funcţiona potrivit într-un
mediu rural simplu, dar funcţionează în manieră nepotrivită într-un mediu urban mai complex, care
necesită competenţe de tip şcolar ca cititul, scrisul sau socotitul. Este vorba de o împrejurime
desemnată ca relativistă. Totuşi, definiţia punctelor care delimitează o zonă de variaţie (în exemplul
dat, inteligenţa), compatibilă cu o funcţionare adecvată (deci, normală) a unei persoane, nu atrage
ambiguităţi. Potrivit şi nepotrivit nu constituie categorii care se exclud concomitent. Comportamentul
unei persoane poate fi mai mult sau mai puţin adecvat şi decizia referitoare la amplasarea punctului de
demarcaţie devine destul de arbitrară şi impune un consens. Caracterul arbitrar al punctelor de
demarcaţie între normal şi anormal nu este unicul punct slab al evaluării statistice a normalităţii. Apar şi
alte dificultăţi atunci când se procedează în acest fel. Pentru mai multe caracteristici sau trăsături de
caracter umane, media poate fi considerată ca normală şi, în consecinţă, de dorit, cum este cazul
agresivităţii. Deviaţiile în cele două direcţii (prea agresiv sau foarte puţin agresiv) pot fi considerate ca
anormale şi, deci, de nedorit. Constatăm existenţa unor trăsături, precum inteligenţa, pentru care este
absurd să considerăm cele două extreme ca anormale.

39
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Conceptul statistic de normalitate generează dificultăţi. Printre acestea, amintim că pentru


descrierea omului, sunt necesare mai multe caracteristici. Numărul acestor caracteristici este mare, iar
procentul persoanelor pentru care trăsurile caracteristice alese se situează în zona medie este
insuficient. În aceste condiţii este necesar realizăm profile cu trăsăturile caracteristice şi să decidem
câte caracteristici, care se abat cu două abateri standard de la medie, sunt compatibile cu profilul
normal.

ÎNTREBARE
Care sunt avantajele şi limitele folosirii conceptului statistic de normalitate?

Într-o lucrarea, – Normal şi patologic – medicul şi filosoful francez Georges Canguilhem (1966)
dă o formă mai modernă raţionamentului lui Quételet. El menţine echivalenţa între medie şi normă.
Norma nu mai este conformarea la o lege, ci cea mai bună adaptare a organismului la mediul exterior.
Într-un mediu fizic şi social dat, un comportamentul este mai frecvent decât altele, deoarece el
reprezintă funcţionarea optimă a indivizilor plasaţi în acest mediu. La Canguilhem, media este expresia
de normativitate biologică. Trecerea de la noţiunea de normal la cea de normativ constituie un real
progres. Ea permite o mai bună înţelegere a bolii, precum şi incapacitatea de a se adapta la situaţii noi,
imprevizibile, fixarea la un ansamblu limitat de reacţii, sau reducerea capacităţii de adaptare.

ÎNTREBARE
Care este diferenţa dintre normal şi normativ?

b. Normalitatea ca normă socială


Faptul de a înţelege normalitatea ca o normă socială se aplică la sănătatea mentală şi într-o
manieră foarte limitată la sănătatea fizică. Acest punct de vedere are asemănări cu teoria statistică a
normalităţii, dar cele două concepţii nu pot fi confundate. În timp ce teoria statistică constituie o viziune
externă a sistemului, pentru un observator, teoria normei sociale reprezintă punctul de vedere a actorilor
care fac parte din sistemul social.

IMPORTANT
Teoria normei sociale se referă la faptul că persoanele au rolul lor şi anumite aşteptări referitoare la
maniera în care ceilalţi îşi exercită rolul. Teoria normei sociale ţine cont de convingerile membrilor
societăţii, convingeri care pot fi în acord sau nu cu comportamentul obiectiv al acestor persoane
(Parsons, 1967).

În acest context trebuie să distingem norma ideală de norma medie. În societăţile care acordă o
mare valoare conformismului, norma medie, foarte valoroasă, este considerată ca un ideal. Orice
deviaţie, indiferent de direcţie este evitată. Conform teoriei normei sociale comportamentul care se
îndepărtează de tot ceea ce este cunoscut ca un comportament modal este considerat ca anormal,
contra naturii, criticabil din punct de vedere moral şi o expresia a unei maladii.
În cadrul discuţiei despre normalitate ca normă socială este important să invocăm principiul
normalizării, formulat de Bank-Mikkelsen, în Danemarca, şi de Nirje, în Suedia. Conform acestui
principiu, trebuie făcut un efort constant pentru a reda normalul şi, pe cât posibil, condiţiile de viaţă
necesare persoanelor care prezintă un handicap mental (Kebbon, 1987). Normalizarea nu înseamnă

40
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

deci normalitate. Asta nu înseamnă că am putea constrânge pe cineva să se comporte conform


normelor particulare, ca de exemplu, aşa cum o fac 51% din subiecţi sau ceea ce “specialiştii” consideră
că ar fi cel mai bine. Normalizarea nu înseamnă că persoanele cu handicap mental devin normale sau
că ele acţionează ca alte persoane.
Elaborarea conceptului de normalizare în ţările scandinave şi, în Suedia, în special, a ajuns la o
viziune a normalizării ca un proces de adaptare reciprocă a individului handicapat la societate şi a
societăţii la individul handicapat.

ÎNTREBARE
Care este diferență dintre normalizare și normalitate?

c. Normalitatea ca ideal
Înţelegerea normalităţii ca ideal presupune, în manieră analogă concepţiei de normalitate ca
medie, un continuu între normalitate şi anormalitate. În acest caz, în timp ce acest continuu nu se
întinde în două direcţii opuse în raport cu media centrală dar merge de la anormalitatea extremă la
normalitatea ideală sau de la patologia extremă la sănătatea perfectă. Atunci când este vorba de
sănătatea mentală, aproape de polul patologiei extreme sunt situate cazurile psihotice cele mai severe,
urmate de cazurile de psihonevroze şi de cazurile lejere de inadaptare care includ majoritatea
populaţiei. Persoanele bine adaptate, în manieră stabilă, sunt plasate în acest continuum aproape de
polul normalităţii ideale. Persoanele situate cel mai aproape de acest pol sunt cele ce realizează
potenţialul lor şi care sunt creative. Deoarece constituie un ideal, polul normalităţii ideale nu va fi
niciodată ocupat. Marie Jahoda (1959) articula punctele de vedere umane şi psihanalistice şi dezvolta
conceptul de sănătate mentală pozitivă care înglobează diferite aspecte: o atitudine pozitivă şi
acceptabilă faţă de sine; realizarea potenţialului propriu; integrarea funcţiilor psihologice; autonomia
personală; o percepţie fără distorsiune a realităţii; o stăpânire a mediului.
O problemă ridicată de idealul de sănătate mentală pozitivă este cea cultural relativistă. Adepţii
acestei tendinţe afirmă că ceea ce este normal într-o cultură poate fi anormal în alta. Un punct de
vedere extrem (Ruth Benedict, 1934) conduce la afirmarea că un locuitor din insula Dobu, era
considerat normal de compatrioţii săi, dar era diagnosticat ca schizofren paranoid într-o cultură
occidentală. Actual, această poziţie este, în general, respinsă, pe baza dovezilor care atestă că indivizii
cu afecţiuni psihotice sunt recunoscuţi în toate culturile, dacă expresia de simptome poate fi modelată
de cultură. Cu toate acestea, este mai dificil de ajuns la un ideal de sănătate mentală pozitivă
acceptată la nivel transcultural.

TEMĂ DE REFLECŢIE
Exprimați opinia dv. referitoare la poziția cultural relativiste referitoare la idealul de sănătate
mentală pozitivă.

d. Normalitatea ca absenţă a bolii


Acest aspect presupune înţelegerea normalităţii ca absenţă a bolii la care aderă în special
psihiatrii care adoptă modelul medical al maladiei. În practică, aceasta semnifică că ponderea
normalităţii într-o populaţie dată poate fi stabilită calculând toate incidentele şi pondera maladiilor.

41
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

IMPORTANT
Noţiunea de incident face referire la proporţia de noutate a cazului apărut într-o perioadă de timp (un an,
de exemplu, adesea calculată pentru 100.000 de persoane). Calculând toate incidentele şi ponderile
pentru toate maladiile, putem, în principiu, determina proporţia populaţiei care este bolnavă şi estima
proporţia populaţiei care riscă să devină bolnavă la un moment dat al vieţii.

Două metode permit calculul învingerii bolilor. Prima metodă constă în efectuarea unui
recensământ al populaţiei din spitalele psihiatrice. Cifrele variază mult în funcţie de diferiţi factori
comuni, de exemplu, disponibilitatea serviciilor, politica admisă etc., şi se constată o relativitate a
informaţiilor oferite de statisticile din spitale care este dovedită de rezultatele diferitelor cercetări.
A doua metodă permite calcularea ponderii persoanelor care manifestă tulburări mentale prin
ancheta epidemiologică realizată pe un eşantion reprezentativ din populaţia generală. În cazul în care
această metodă este utilizată, cifrele obţinute indică o mai mare pondere a bolii sau tulburărilor mentale,
deci o mai mare extensie a patologiei. Aceste cifre depind de criteriile adoptate în depistare şi
diagnostic.

e. Criteriile utilizate pentru definirea patologicului


În publicaţiile de specialitate, mai mulţi termeni sunt utilizaţi ca sinonimi cu termenul patologie
sau adjectivul derivat, patologic. Martin (1973), de exemplu, utilizează anormalitate, psihopatologie şi
tulburare comportamentală. Un alt autor, McMahon (1976) utilizează “într-o manieră mai mult sau mai
puţin interschimbabilă”, termeni precum normalitate, tulburare, devianţă şi suferinţă mentală.
Diversitatea terminologică determină întrebarea: “Ce reprezintă comportamentul anormal (sau
psihopatologie, suferinţă mentală sau alt termen similar) ?”
La întrebarea ce este patologicul? – vom găsi o multitudine de răspunsuri. Într-un efort de
sistematizare, McMahon (1976) descria cinci tipuri de definiţii.

DEFINIȚII
1. În primul rând, definiţiile statistice care, cum deja am văzut descriu normalitatea ca un concept
statistic, şi se referă la frecvenţa unor comportamente în populaţia generală. O persoană care
manifestă foarte rar un comportament poate fi etichetată ca anormală.
2. În conformitate cu definiţia profesională, o persoană este patologică (anormală) dacă psihologul sau
psihiatrul spune că este. Această formulare readuce în mod evident definiţia inteligenţei la ceea ce
măsoară testele de inteligenţă.
3. Definiţiile sociale subliniază faptul că anormalitatea este relativă la cultură. Toate criteriile de stabilire
a anormalităţii sunt determinate de a cultura la care aparţine o persoană şi trebuie a fi considerate în
contextul culturii acestei persoane. Greşeala, culpabilitatea şi moralitatea sunt în relaţie cu definiţiile
sociale. Schimbările valorilor culturale a societăţii determină schimbări în manieră de categorizare a
unor manifestări.
4. Definiţiile existenţialiste pun accentul pe individ şi dezvoltarea sa, pe problemele individuale şi nu pe
categorizarea indivizilor. Considerând societatea ca responsabilă de majoritatea suferinţelor la care
ajunge individul, definiţiile existenţialiste subliniază importanţa unui mediu adecvat pe care trebuie
să-l oferim persoanei prin care să se modifice, să se corijeze însăşi persoana.
5. Pentru evitarea capcanelor semantice şi pentru a utiliza conceptele exploatabile cu care o bună parte
de specialişti pot fi de acord, Buss (1966) propune o definiţie practică bazată pe prezenţa a trei
indicatori de patologie: disconfortul, bizareria şi ineficacitatea.

42
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Problema pe care o ridică Bus este esenţială pentru înţelegerea conceptului de patologic.
Acesta concept nu poate fi definit în absenţa criteriilor precise, iar publicaţiile disponibile nu ne oferă o
viziune concordantă în legătură cu aceste criterii.

CRITERII
Un prim aspect care trebuie să reţină atenţia este acela al manierei în care alţii percep o
persoană care este etichetată ca patologică sau anormală. Ne referim la noţiunea de devianţă socială,
definită ca un comportament extrem şi persistent care deranjează alte persoane. Noţiunea de devianţă
exprimată ca o abatere în raport cu standardele sociale şi este foarte dependentă de normele şi valorile
sociale. Ea trebuie examinată în perspectiva unui relativism cultural. Cât timp criteriul, devianţa socială
este central pentru definiţiile statistice şi sociale ale patologiei, atunci patologia poate fi apropiată
criteriului bizarerie (deviaţie în raport cu standardelor de comportament acceptate), criteriul propus de
Buss (1966). Cei din anturaj evocă, adesea, atunci când descriu o persoană patologică, un contact rău
al acesteia cu realitatea. Costin şi Dagnus (1989) menţin criteriul “contact rău cu realitatea”, referindu-se
la tulburările de percepţie şi raţionament, dezorientarea, activitatea fizică inadecvată.
Un alt criteriu, adesea menţionat atunci când este definit patologicul, face referire la
consecinţele tulburărilor menţionate asupra pacientul şi/sau a persoanelor care-l înconjură. Aceste
consecinţe constituie handicapul psihologic. Anumiţi autori vorbesc de ineficacitate sau ineficacitate
intelectuală şi socială. Noţiunea de handicap presupune că noi ştim ce trebuie să facă o persoană, şi că
noi avem o idee despre standarde de performanţă. Handicapul psihologic este consecinţa incapacităţii
unei persoane de a face anumite lucruri, deşi a priori, prin cunoştinţele şi abilităţile sale este posibilă
această realizare.

În legătură cu problema criteriilor care permit definirea patologiei, Altrocchi (1980), care,
vorbeşte de comportamentul anormal, propune alte două criterii Comportamentul anormal se poate
defini ca un comportament neadaptat (maladaptive) sau distrugător pentru o persoană sau pentru
mediul său social. Potrivit lui Altrocchi, comportamentul anormal este totdeauna neadaptat şi uneori
distrugător. Comportamentul este neadaptat atunci când acesta nu devine un mijloc pentru a aborda şi
rezolva problema cu care persoana se confruntă, ci un mod de a evita problema.
Comportamentul este neadaptat şi atunci când se observă o limitare a răspunsurilor posibile în
faţă unei probleme de rezolvat. El este însoţit de o scădere a stimei de sine şi creează persoanei trăiri
frustrante suferinţe, stres. Dacă neadaptarea afectează în primul rând persoana patologică, ea
afectează de asemenea şi persoana care trăieşte în anturajul acesteia.
Criteriile care permit definirea patologiei nu sunt fixe şi sursele acestei variaţii sunt diverse:
diferenţele cadrelor teoretice, mediului social şi cultural în care trăiesc pacienţii, evoluţia tulburărilor în
timp În acest context, voi evoca noţiunea de patoplasticitate. Observarea pacienţilor în diferite
circumstanţe şi situaţii arată că manifestările care decurg din aceeaşi problematică variază mult. Acelaşi
pacient întâlnit într-un grup de ergoterapie, în familia sa sau la un examen psihologic se va modula în
conformitate cu contextul respectiv, iar manifestările sale psihopatologice şi vor oferi tablouri clinice
relativ diferite. Asemenea diferenţe apar clar atunci când se compară funcţionarea aceluiaşi pacient în
mediu de azil şi, după dezinstituţionalizare, într-un loc de viaţă integrată social. Diferenţele apar şi
atunci când se compară tablourile clinice ale aceluiaşi pacient în diferite momente ale evoluţiei bolii
sale.
Diversificarea locurilor în care trăieşte un individ stârneşte întrebarea în legătură cu diferenţele
toleranţei relative la simptoame, într-un mediu sau altul, asupra menţinerii, schimbării, dispariţiei acestor
simptoame. Această reactivitate diferenţială este la originea modificărilor simptomatologice.
În toate situaţiile evocate până acum se pune întrebarea plasticităţii şi evoluţiei tulburărilor
mentale. Este deci logic să examinăm variabilitatea indicilor patologici prin care patologia este

43
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

transformată în mod constant. Problema variaţiei criteriilor diagnostice se pune, deci, din ce în ce mai
des.

EXEMPLU
În ianuarie 1988, Asociaţia de Psihiatrie Franceză a organizat două zile de studiu consacrate
temei “Isteria, după o sută de ani”. Întrebările cărora participanţii încercau să le răspundă erau: “Este
isteria pe punctul de a dispare?”, “Ce a devenit isteria cotidiană?”. De ce apar aceste întrebări?
Deoarece isteria a descrisă, încă din 1870 de Charcot, nu există practic astăzi.
În acea epocă, Charcot distingea patru faze la crize mari pseudo-convulsive sau epileptoide: a) aura
(constă în dureri ovariene sau epigastrice, nod în gât şi tulburări vizuale); b) atacul propriu-zis (cu ţipăt,
paloare, pierderea cunoştinţei, cădere urmată de rigiditate musculară); c) faza numită “clonică sau de
clown” (constă în mişcări ample, contorsiuni dezordonate, cu adoptarea atitudinilor bizare sau
pasionale, cu gesticulări teatrale mimând pasiunea, spaima, frica, ura etc.); d) faza rezolutivă marcată
de hohot de plâns, plâns şi râs. Această tip de criză, caracterul ei spectacular, este foarte rar observată
în zilele noastre.

Pentru anumiţi autori, precum Ch. Risset (1964), mutarea care a condus la dispariţia marilor
crize pseudo-convulsive s-ar datora tendinţei de ascundere progresivă a simptoamelor în interiorul
corpului. Isteria se refugiază în tulburări neurovegetative comune la câteva patologii psihosomatice
(dureri diverse, lipotimii, crize de tetanie, simptoame ginecologice comportând o disfuncţie hormonală
etc.) (Guelfi ş.a.m.d., 1994). Pentru alţii, precum Trillat (1986), “isteria este moartă şi a luat cu ea
enigmele în căderea sa”. Dispariţia sa ar fi cauzată de schimbările sociale, de absenţa factorilor
socioculturali responsabili de producerea bolii. Dacă se admite, de exemplu, că isteria astfel cunoscută
în secolul XIX era produsă de o represiune exercitată asupra liberei manifestări a emoţiilor, pulsiunilor,
instinctelor, atunci liberalizarea acestor manifestări determină refugiul în forme de expresii substitutive
sau simbolice. În acest cadru, pentru mulţi, transformarea progresivă care s-a produs a fost cea a
statutului femeii.

f. Continuitatea sau discontinuitatea normalului şi patologicului


Un aspect important, atunci când vorbim de normalitate, este continuitatea între boală mentală
şi sănătate mentală. Potrivit punctului de vedere continuist, boala şi sănătatea constituie un continuum
care, plecând de la normalitate, se termină cu forme grave de patologie mentală. În opoziţie, punctul de
vedere discontinuist corespunde unei opoziţii nete între normal şi patologic.
Numeroşi psihologi clinicieni şi psihiatri acceptă astăzi ideea de continuitate a schimbărilor
imperceptibile mergând de la funcţionarea eficace la o dezorganizare severă a personalităţii. În cadrul
acestui continuum, un comportament este înţeles ca patologic atunci când el reprezintă o devianţă
socială, atunci când apar dovezi ale suferinţei sau desperării persoanei şi, în fine, atunci când creează
un handicap psihologic. După Goldstein ş.a.m.d. (1986), prezenţa uneia din cele trei caracteristici este
suficientă pentru calificarea unui comportament patologic. În plus, Goldstein ş.a.m.d. indică că cadrul
acestui continuum menţionat, severitatea comportamentului patologic poate fi evaluată în funcţie de trei
criterii: bizareria comportamentului, persistenţa sa şi efectul său asupra funcţionării sociale.
Descriind maniera în care tulburările psihopatologice pot fi definite, Adams şi Haber (1985)
descriu modelul multivariat sau cantitativ, model prin care se consideră că toate comportamentele pot fi
plasate în acest continuum. De exemplu, depresia şi anxietatea. sunt considerate tulburări
psihopatologice atunci când intensitatea depresiei şi a anxietăţii creşte şi atinge pe continuum
intensitatea care nu se întâlneşte decât la un număr mic de persoane.
Acest model poate fi folosit în diagnosticul medical de hipertensiune. Diagnosticul este atribuit
unei persoane la care presiunea sanguină atinge o anumită intensitate, durată şi frecvenţă. Pentru a
utiliza aceste criterii, este necesar să posedăm datele referitoare la variaţia, în populaţia generală,

44
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

variabilei analizate. Este, de asemenea, necesar cunoaştem nivelele cantitative care dacă sunt atinse
de o variabilă ne permite s-o încadrăm în sfera patologicului. Fixarea acestor nivele, într-o anumită
măsură arbitrară, poate fi facilitată de cunoaşterea consecinţelor pe care le pot avea asemenea
comportamente extreme. Diagnosticul de patologie implică, în acelaşi timp, cunoaşterea condiţiilor
mediului în care un comportament dat atinge o intensitate particulară.
Poziţia discontinuă opune normalul şi patologicul şi corespunde punctului de vedere medical,
tradiţional, unde maladiile, precum schizofrenia, sunt considerate ca diferite stări calitative de
normalitate sau de sănătate mentală. Este vorba de modelul pe care Adams şi Haber (1985) îl
desemnează ca model al claselor sau diferenţelor calitative.
Dezbaterea asupra continuităţii normalului şi patologicului rămâne incompletă fără o prezentare a
implicaţiilor sale în domeniul psihopatologic la copil şi adolescent.
Mai multe opere apărute în anii 60 relevă semnificaţia particulară a noţiunii de normal şi patologic în
cazul copiilor şi adolescenţilor. Printre aceste opere, două se disting în particular: un articol, scris în
1967, de Diatkine şi volumul elaborat de Anna Freud (Le normal şi pathologique chel l'enfant, 1968).
Mai recent, în compendiul Psihopatologia copilului, Ajuriaguerra şi Marcelli (1982) subliniau că
normalul şi patologicul nu trebuie să fie considerate ca două stări distincte una de cealaltă, ca o
frontieră sau o mare prăpastie separate cu rigurozitate. Domeniile normalului şi patologicului se
întrepătrund: “un copil poate fi patologic normal” (ca în cazul hipermaturităţii copiilor din familiile cu
părinţi psihotici sau divorţaţi, sau în cazul copiilor conformişti), tot “cum el poate fi normal patologic”
(fobii la copii mici, conduite de ceartă la adolescenţi etc.). Ajuriaguerra şi Marcelli conchid că a raţiona
conform dihotomiei normal-patologic nu oferă un mare interes în pedopsihiatrie. Acest lucru este foarte
evident atunci când se ţine cont de faptul că copilul este o fiinţă în evoluţie.
În manualul de Psihopatologia adolescentului, Marcelli şi Braconnier (1984) arată că problema
normalului şi patologicului se pune cu acuitate la adolescenţi. Într-adevăr, criteriile asupra cărora se
fondează noţiunea normalului sau patologicului sunt toate, în acest caz , supuse eşecului: norma
statistică sau sociologică şi normalitatea opusă bolii. În acest context, clinicianul este, totdeauna,
chemat să răspundă la întrebarea: adolescentul consultat va fi un adult normal sau se afundă în
patologie? Widlöcher (1978) refuză împărţirea între conduite care ar fi dovezile patologiei şi conduitele
care ar fi expresia unei patologii normale El recomandă reintegrarea întregii conduite în ansamblul
conduitelor subiectului, evaluând armonia, fluiditatea acestor grupuri de conduite sau, din contră,
dezacordul lor, rigiditatea lor.

2. NATURĂ ŞI CULTURĂ

Acest cuplu antinomic, natura şi cultura este legat de o problematică psihologică cu o bogată
tradiţie filosofică.
Începând din Antichitate, sistemele filosofice sunt interesante să folosească conceptul de
“natură”, cu o largă diversitate semantică.
Începând încă din antichitate (Aristotel) şi până la filosofii clasici (Bacon, Descartes), natura
unui corp, a unui individ, este ceea ce îl constituie dându-i permanenţă, ceea ce este prezent în el în
manieră esenţială. Naturii sale se opune ceea ce acţionează din exterior. Achiziţiile experienţei, apar ca
accidente adăugate care sunt individuale sau sociale (după Montaigne: legile conştiinţei care spunem
că sunt de la natură dau naştere la obiceiuri). Devenită ansamblul a ceea ce există, natura a fost în
secolul XVIII un fel de substitut. Ea a fost divinizată, Dumnezeu creştin funcţionând cu o bunătate
providenţială pentru a realiza binele omenirii. Această viziune panteistă coexistă cu cea “materialistă” a
lui Helvétius, sau d`Holbach care apărau ideea că finalismul aparent a manifestărilor naturii ascunde
exerciţiul pur al cauzalităţii mecanice. Faţă de ceea ce natura a finalizat s-a schimbat prin legi oarbe,
omul se detaşează atunci când îşi dezvoltă spiritul său, personalitatea sa când îşi exercită libertatea sa
iar, după J.J. Rousseau, când este aliniat unui contract social.

45
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

DEFINIȚIE
Termenul “cultură” evocă ceea ce a fost acumulat de generaţii succesive – experienţă, cunoştinţe
tehnice, ritualuri, mituri, limbaj, tradiţii şi transmis generaţiilor actuale prin diferite moduri: familie, mediu
social, instituţii şcolare etc.

Importanţa unui asemenea ansamblu recunoscut în toate societăţile umane cunoscute a


determinat apariţia sintagmei “omul ca animal cultural”. La o primă analiză tema determinărilor culturale
pare să se situeze pe acelaşi plan cu acela al studiului efectelor “naturale”. Ea era ca o prelungire,
rezultatul explorării mediului natural şi folosea metodele analoge ştiinţelor naturale. În acelaşi timp o
interpretare naturalistă a faptelor culturale poate suscita rezerve şi critici. După Cassirer, 1988, cultura
nu poate fi simplu înregistrată. Ea e o reconstrucţie permanentă, implicând participarea activă şi
creativă a omului.
Plecând de la această puncte de vedere s-au profilat mai multe direcţii.

a. Conduitele umane şi culturale


Atât determinările organice ale comportamentului, cât şi cele care au abordat doar punctul de
vedere al adaptării mediului fizic, s-au dovedit insuficiente, mai ales atunci când atunci când s-a pus
problema explicării modalităţilor de comportament şi cunoaştere umană. Activităţile “naturale” precum
cele de a merge, a se hrăni, a dormi sau conduitele sexuale, sau creşterea copiilor, devin autonome şi
sunt modelate de anturajului social, de tehnică, obiceiuri, rituri şi tradiţii. Wundt considera că fondarea
unei ştiinţe psihologice nu se poate face ignorând varietatea obiceiurilor, limbajelor, riturilor şi tehnicilor,
şi grupa în 10 volume Völker-Psychologie (Psihologia popoarelor) ample observaţii adunate de etnografi
şi antropologi. Obiectele fabricate, instrumente, locuinţe, arme, bijuterii etc., sunt produsul procedeelor
de fabricare, suportul comunicaţiilor între indivizi, baza utilizărilor practice şi activităţilor simbolice.
Obiectele lumii minerale, astrale, vegetale, animale sunt în mod egal investite de o încărcătură
simbolică. Oamenii construiesc astfel universuri culturale care, în mod diferit faţă de universul biologic,
sunt transmise generaţiilor următoare în mod indirect pe baza procesului social de achiziţionare a
acestor informaţii.

IMPORTANT
Orice grup uman cunoscut posedă o cultură care este o caracteristică universală a grupului.

Cu toate acestea analiza obiceiurilor dezvăluie nenumărate variaţii, care dovedesc


componente, strict, convenţionale şi care par străine constrângerilor pur biologice. Astfel, regulile
căsătoriei, definirea familiei şi relaţiile între sexe prezintă o mare varietate de forme la grupuri diferite.
Diferiţi antropologi au studiat această diversitate a obiceiurilor. Antropologul Margaret Mead (1966,
1969) arată, plecând de la observaţiile efectuate în Oceania, variabilitatea formulelor adoptate în
definirea caracteristicilor de masculinitate şi feminitate – repartizarea rolurilor agresive şi pacifiste,
represivitatea sau permisivitatea deprinderilor sexuale.

IMPORTANT
Ansamblul elementelor unei culturi, departe de a corespunde unei simple juxtapuneri, se organizează
într-un sistem.

46
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Cu toate meritele sale incontestabile, legate mai ales de analiza determinanţilor culturali asupra
comportamentelor individuale, optica culturalistă are câteva limite legitime. Principala constă în
dificultatea interpretării raporturilor între personalitatea individuală şi cultură pe baza unui model cauzal
simplu. Astfel, un factor izolat – precocitatea de înţărcare, de exemplu – poate avea consecinţe diferite.
Este deci necesară cunoaşterea complexităţii factorilor care intervin pentru a înţelege raportul între
individ şi cultură. Pe de altă parte, nu putem înţelege acest raport în manieră unilaterală. Indivizii sunt
cei care intervin activ asupra propriei culturi.
Psihologia socială, explorând consecinţele psihologice ale naturii sociale a omului, se plasează în afara
separării dintre planul “fapte sociale” şi planul conduitelor individuale.

b. Cultura: instrument de satisfacere a nevoilor sau formă de recunoaştere între oameni


Înţelegerea culturii ca o mediere realizată de societate între indivizi şi realitatea fizică, biologică
sau social, se pretează la diverse interpretări, uneori divergente. Confruntarea dintre doi autori,
Bronislaw Maninowski şi Edward Sapir, este interesantă din acest punct de vedere.

DEFINIȚIE
Cultura înglobează uneltele şi bunurile de consum, reguli referitoare la idei, artă, credinţe, tradiţii,
instituţii și constituie un vast aparat “care permite omului înfruntarea problemelor concrete şi precise
care i se pun, prin faptul că corpul uman este sclavul a diverse nevoi organice şi că el trăieşte într-un
mediu care este cel mai bun aliat al său deoarece furnizează materia primă pentru munca manuală şi
cel mai rău duşman deoarece el abundă de forţe ostile” (Malinowski, B., 1944, A Scientific Theory of
Culture and Others Essays)

Proprietatea unei culturi este de a crea un mediu nou şi artificial care permite satisfacerea
nevoilor primare, şi nevoilor derivate plecând de la noile condiţii de viaţă. Aceasta deoarece,
fundamental, “teoria culturii trebuie să se sprijine pe biologie”, deci ea nu este o extensie. Conţinuturile
simbolice reprezentative, ritualurile şi tradiţiile observate de etnologi sunt deci de un interes redus în
ceea ce priveşte efectele obiective care se obţin. Astfel diferenţele dintre culturi pot fi neglijate în profitul
generalităţii funcţionale pe care această estompare îi permite să apară. Acesta este scopul lui Sapir.

DEFINIȚIE
Accentul este plasat nu pe funcţia culturii în materie de satisfacere a nevoii, ci pe faptul că “toată cultura
este greoi încărcată de simbolism, că tot comportamentul, chiar şi cel mai simplu, este mai puţin
funcţional decât ne apare nouă; (…) comportamentul este simbol” (Sapir, Edward, 2005, In
Encyclopedia of Cognitive Science).

c. Diversitate şi interacţiuni dintre culturi


Din cele prezentate anterior se poate trage concluzia că într-un studiu psihologic nu trebuie
neglijate mediile culturale în care subiecţii s-au născut trăiesc şi creează.
Din contră, diversitatea culturilor nu înseamnă necomunicarea lor. Structura culturală cu care
fiecare se identifică furnizează propria sa soluţie la o problematică comună. Dialogurile culturale sunt
posibile dar sunt dificile.
Trebuie să relevăm, de asemenea că fiecare cultură nu este închisă în ea însăşi. Contactele
între culturi pot antrena catastrofe ecologice şi umane (să amintim consecinţele descoperirii Americii
asupra civilizaţiilor indiene şi, de asemenea, efectele distructive ale colonizării asupra culturii popoarelor
colonizate). În acelaşi timp, culturile trăiesc şi se îmbogăţesc prin întâlnirile şi aporturile lor mutuale.

47
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Printre multiplele exemple care pot fi invocate este bazinul mediteranean, locul modificărilor şi
transmisiilor culturale (de limbă de ştiinţă şi de tehnică, de religie şi ideologie) de-a lungul istoriei.
O anume ambivalenţă marchează consecinţele interferenţelor interculturale asupra organizării
şi funcţionării psihologice a indivizilor. Prin modul de realizare ele pot duce la efecte de pierdere a
referinţelor, a sărăciei intelectuale şi afective (situaţia în care se regăsesc numeroşi copii imigraţi din
zonele sărace) sau, din contră, constituie, pentru puţine medii pedagogice şi extraşcolare, o ocazie de
îmbogăţire şi de deschidere.

d. Diversitatea interpretărilor
Rezultatele obţinute în studiile asupra efectelor psihologice ale factorilor culturali sunt tributare
propunerilor şi opţiunilor ideologice ale cercetătorilor. Un exemplu este confruntarea dintre Basil
Bernstein (1975) şi William Labove (1978) care studiază aceiaşi problemă la două populaţii diferite.
Ambele studii au ca centru de interes problema explicării gravităţii şi extensiei eşecului şcolar la copii
din “clasele populare”, copiii muncitorilor englezi, pentru primul, şi copiii din ghetou-rile negre din Statele
Unite, pentru al doilea. Ambii autori se îndepărtează de la teza unui deficit care are legătură cu factorii
ereditari. Ei situează cauza eşecului şcolar în limbajul aplicat şi vorbit de copii în mediului lor cultural –
acela din familie şi de pe stradă. Dar ei se opun radical când analizează şi interpretează acest aspect.
Pentru Bernstein, diferenţele de comportament şi de reuşită pentru copii diferitelor clase sociale
se explică prin folosirea formelor de limbaj diferit. Forma de limbaj caracteristic membrilor claselor de
mijloc şi superioare, posedă un “cod elaborat” în care sintaxa şi vocabularul sunt apropiate expresiei de
operator logici la fel ca în formulările suple şi subtile, în derularea activităţilor cognitive, în particular la
raţionamentul abstract. Copii din clasa de inferioară nu dispun decât de o formă de limbaj “comun”, în
care codul restrâns nu permite decât “o legătură afectivă întâmplătoare a acţiunii”.
Contestând aceste teze, Labove susţine că limbajul negrilor americani departe de a fi o engleză
sărăcită, constituie o limbă proprie în care sintaxa şi lexicul corespund unei organizări sociale şi unei
situaţii politice specifice. Ignorarea acestei limbi, care permite “oficial” exprimarea şi comunicarea
gândurilor pentru cei care predau, este cauza eşecului şcolar care nu face decât să traducă conflictul
social şi politic dintre o instituţie impusă de exterior şi un univers cultural nerecunoscut, cel al comunităţii
negre. Potrivit lui Labove şi echipei sale accesul la cultura dominantă, departe de a fi împiedicată, se
realizează uşor dacă caracteristicile sale sunt acceptate în mediul şcolar. William Labove (1978).
Opoziţia dintre “natură” şi “cultură”, care a organizat expunerea noastră de până acum, a fost
mai mult analizată de psihologia contemporană, în special atunci când se fac referiri la dezvoltarea
psihologică în cursul copilăriei. Astfel de referiri găsim: Lev Vygotsky, (1869-1934) şi Henry Wallon,
(1890-1962).
Omul este ca un “animal cultural” pentru că pe durata copilăriei sale el este incapabil de a
supravieţui fără o legătură parentală sau, mai larg, socială. El primeşte mijloacele de a subzistenţă,
precum şi pregătirea, modelarea competenţelor. Acestea sunt transmise pe cale educativă în felul
acesta el intră în posesia achiziţiilor anterior acumulate. Pentru a putea beneficia de aceste transmisii
omul dispune de capacităţi proprii speciei sale care intervin în conduitele sale inteligente.
Studiul dezvoltării psihologice trebuie să ţină seama de multitudinea factorilor în joc şi de
interacţiunile lor reciproce. O asemenea perspectivă trebuie să conducă la a nu accepta diferenţierea
radicală între factorii “naturali” şi cei “culturali” şi, de asemenea, a nu se limita cercetarea la unul sau
altul dintre aceştia.

APLICAȚII
1. Explicaţi divergenţele cu privire la cultură ca instrument de satisfacere a nevoilor.
2. Argumentaţi diversitatea interpretărilor referitoare la rolul factorilor culturali asupra psihicului

48
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Unitatea de învățare 6.
METODE DE CUNOAŞTERE – FUNDAMENTELE METODEI ŞTIINŢIFICE

1. FUNDAMENTELE METODEI ŞTIINŢIFICE

Din punct de vedere etimologic termenul metodă provine din cuvântul grecesc “metodos” care
înseamnă cale, drum către ceva.

DEFINIȚIE
Pentru A. Lalande, metoda este “un program reglând dinainte o succesiune de operaţii şi semnalând
anumite greşeli de evitat în vederea atingerii unui rezultat determinat”.

Metoda este deci un sistem, o înlănţuire de noţiuni şi judecăţi care vizează o activitate. Ea are o
existenţă raţională şi nu presupune neapărat acţiuni practice (metoda inductivă de exemplu presupune
un raţionament care este direcţionat de la aspecte particulare la aspecte generale). Metoda este un
procedeu regulat, explicit şi reproductibil (Bunge, 1983, p.53), o înşiruire de etape intelectuale şi de
reguli operatorii necesare pentru a rezolva o problemă. Metoda este deferită de metode (la plural),
ultimele fiind asimilabile cu procedee şi tehnici de cercetare. Există o metodă generală în ştiinţă care
este numită demers ştiinţific. Acest demers este universal, pentru toate ştiinţele empirice.
Metoda se deosebeşte de teorie prin faptul că are un caracter normativ, formulează unele reguli
dar, ea este legată de teorie. O teorie coerentă duce la o metodă precisă. (din legea căderii corpurilor a
lui Newton decurge o metodă generală de construcţie aeronavelor, forţele portante trebuie să învingă
greutatea corpului).
Metoda se deosebeşte de tehnică.

DEFINIȚIE
Tehnica constă dintr-un ansamblu de procedee bine definite şi transmisibile, destinate să producă
anumite rezultate utile (A. Lalande).

Tehnica presupune anumite acţiuni, procedee. În limbajul cotidian cei doi termeni sunt
consideraţi sinonimi. În realitate, una şi aceeaşi metodă se realizează în practică prin tehnici diferite, în
funcţie de domeniul în care acţionează (tehnica experimentală din fizică este diferită de cea din chimie,
fiziologie, genetică sau psihologie).
Ştiinţa poate fi definită global ca o formă structurată de rezolvare de probleme, sau ca o metodă
particulară de investigaţie sau de achiziţionare de cunoştinţe. Majoritatea oamenilor o consideră o
metodă, prin excelenţă, care permite obţinerea unui adevăr de necontestat. Ei acordă o mare
credibilitate aspectelor calificate ca fiind ştiinţifice. În acest fel este uşor să înţelegem universalitatea
utilizării termenului de ştiinţă.
Pe de altă parte, numele de ştiinţă este rezervat unor discipline foarte precise, care sunt într-un
număr limitat (fizică, chimie). Acestea sunt considerate neutre şi independente de toate activităţile
umane, şi se caracterizează printr-o mare precizie a măsurării. În acest fel se ajunge la o cunoaştere
exactă a fenomenelor analizate. A existat o perioadă când era relativ uşor să se distingă între ştiinţific şi
neştiinţific deoarece obiectul de studiu era principalul şi unicul criteriu de definiţie.
Dezvoltarea domeniilor de investigaţie, consecinţă directă a revoluţiei ştiinţifice din sec. al XIX-
lea şi al XX-lea, a creat dificultăţi în a distinge ce este ştiinţific de ceea ce este neştiinţific pe baza

50
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

criteriului unic al obiectului de studiu. A devenit foarte comod şi foarte raţional de a defini ştiinţa sau
ştiinţele prin raportare la universalitatea metodei pe care le utilizează. Din necesităţi de regrupare şi
clasificare logică constatăm în general existenţa a trei categorii de ştiinţe: ştiinţe fizice, ştiinţele vieţii sau
biologice şi ştiinţe umane numite ştiinţe ale comportamentului.
Admitem, în general, că ştiinţa şi numeroasele câmpuri de studii pe care le înglobează poate fi
definită printr-o metodă unică şi universală de achiziţionare de cunoştinţe. Este dificil să concepem că
modalităţile de cercetare utilizate în chimie pot fi aceleaşi cu cele utilizate în psihologie sau ştiinţe
politice. În consecinţă este important să nu confundăm metoda ştiinţifică care reprezintă logica
fundamentală a întregii activităţi de cercetare şi diversele procedee de cercetare care sunt tehnici
specifice, care concretizează metoda ştiinţifică în diferite cercetări particulare. Demersul ştiinţific sau
metoda generală a ştiinţei presupune un număr de postulate de bază relativ imuabile, procedeele de
cercetare pot varia în funcţie de natura obiectului de studiu, de natura problemei studiate şi de nivelul la
care aspiră să ajungă o cercetare dată. Astronomul utilizează sondele interplanetare cu ajutorul cărora
face observaţii care-i permit să verifice ipotezele despre originea universului. Fiziologul poate stimula
electric scoarţa cerebrală pentru a cunoaşte funcţionalitatea crierului. Psihologul poate să recurgă la
numeroase procedee ca administrarea unui test, măsurarea activităţii motrice folosind aparate care
înregistrează tensiunile musculare, sau poate observa interacţiunile sociale cu ajutorul unei camere
ascunse. Pentru a studia o problemă dată, de exemplu funcţionalitatea cognitivă, psihologul poate
înregistra viteza de rezolvare a problemelor aritmetice de dificultate variabilă dar şi măsurarea variaţiilor
ritmului cardiac în funcţie de această dificultate. În cadrul unei cercetări el poate varia procedeele
folosite în funcţie de etapa cercetării. La începutul cercetării el poate folosi tehnica observaţiei pentru a
preciza ipotezele care urmează să fie verificate, apoi în momentul analizei rezultatelor va apela la
tehnici statistice adecvate.
Cu toate diferenţele considerabile între procedeele utilizate de diferite discipline, în interiorul unei
discipline date şi pe parcursul diferitelor etape ale unei cercetări particulare se aplică aceeaşi metodă
ştiinţifică.
Psihologia fiind o ştiinţă relativ tânără foloseşte din ce în ce mai mult metoda ştiinţifică, dar
apelează mai mult decât fizica, de exemplu, la metode preştiinţifice pentru achiziţionarea de cunoştinţe.

APLICAȚIE
Identificați diferenţele dintre metoda ştiinţifică şi procedeele de cercetare.

2. DEMERSUL ŞTIINŢIFIC

Există o metodă generală în ştiinţă care este numită demers ştiinţific. Acest demers este
universal, pentru toate ştiinţele empirice. Pentru cercetător principalele etape ale demersului ştiinţific
corespund următoarelor operaţii intelectuale:
1. Descoperirea problemei sau a lacunei într-un domeniu al cunoaşterii de care cercetătorul este
interesat şi punerea problemei într-o manieră precisă;
2. Examinarea a ceea ce este cunoscut în sfera cunoştinţelor din domeniu sau din domenii conexe, iar
aceste cunoştinţe să fie factuale, teoretice şi metodologice. Examinarea a ceea ce s-a făcut deja
pentru a vedea dacă acestea pot, în principiu, să fie aplicate şi, eventual să rezolve problema. Dacă
această examinare dă rezultate satisfăcătoare se trece la etapa a patra;
3. Dacă nu, inventaţi noi ipoteze, teorii şi tehnici sau produceţi date empirice noi care să poată
contribui la rezolvarea problemei;
4. Ajungerea la o soluţie temporară a problemei care poate fi exactă sau aproximativă. Cercetătorul
recurge la cunoştinţe factuale şi metodologice (care privesc metodele şi instrumentele care au fost

51
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

aplicate) deja disponibile, mai mult sau mai puţin fondate, provenind din domeniul studiat sau din
domenii conexe. În unele cazuri, aceste soluţii temporare sunt sugerate prin modele teoretice; dar
în toate aceste cazuri aceste ipoteze vor trebui să fie formulate într-o asemenea manieră încât,
eventual, să le putem supune uneia sau mai multor probe empirice. Propoziţiile ipotetice formulate
în această etapă vor fi cel mai adesea descrise în termeni care se referă la obiecte inobservabile.
Va trebui deci, să procedăm la:
5. Inferarea sau deducerea consecinţelor care apar sau a soluţiilor propuse. Dacă este vorba de o
teorie va trebui să-i prevedem rezultatele;
6. Punerea la punct a procedeelor şi tehnicilor adecvate pentru a confirma sau infirma implicaţiile
empirice ale ipotezelor. Vom verifica, de asemenea, pertinenţa sau adecvarea tehnicilor folosite, şi
validitatea şi fidelitatea lor;
7. Supunerea ipotezelor la proba faptelor, realizarea interpretării rezultatelor obţinute. Aici vorbim de
evaluare pe baza datelor obţinute şi de verosimilitatea ipotezelor şi tehnicilor folosite;
8. Delimitarea domeniilor la care aceste ipoteze şi tehnici se aplică, domenii pentru care este posibil
să se concluzioneze şi să se generalizeze;
9. Contribuţia la formularea de noi probleme de cercetare, prin corectarea ipotezelor, teoriilor,
procedeelor sau datelor care au fost folosite pentru obţinerea unei soluţii mai mult sau mai puţin
satisfăcătoare. Ciclul ar putea fi reluat aici de la etapa (1). Mai devreme sau mai târziu va trebui să
trecem la etapa următoare care constă în:
10. Publicarea noilor cunoştinţe factuale, teoretice şi metodologice.
Admitem că nici una din aceste etape nu este suficient de specifică şi precisă pentru a constitui
o regulă sau o prescripţie cu privire la modul de a proceda. Metoda ştiinţifică corespunde mai mult unei
atitudini decât unui ansamblu de procedee de rezolvare a unei probleme. Acest demers general este
independent de obiectul de studiu atât timp cât acest obiect este empiric sau are mai puţine implicaţii
materiale observabile. Folosind un demers ştiinţific general fiecare disciplină ştiinţifică abordează
problemele domeniului de studiu specific cu ajutorul unui ansamblu de procedee şi tehnici care-i sunt
mai mult sau mai puţin caracteristice. Acestea sunt metode (la plural) şi se armonizează cu problemele
tip, cu domeniul specific al obiectelor de studiu admise de disciplina şi cultura cercetătorilor şi dau
disciplinei o identitatea caracteristică.
Metoda ştiinţifică se diferenţiază de alte metode de cunoaştere, precum credinţa populară,
religioasă sau alte metode preştiinţifice, nu numai prin absenţa dogmatismului, ci şi prin capacitatea sa
de autocorectare. Aceasta este dimensiunea sa critică.

IMPORTANT
Pentru ca o cercetare să poată fi considerată ştiinţifică este necesar ca aceasta să îndeplinească trei
condiţii minime:
1. explicaţiile sau ipotezele trebuie să fie coerente şi compatibile cu ansamblul de fapte deja cunoscute
în domeniu;
2. prezentarea implicaţiilor materiale posibile, empirice, observabile şi posibilitatea punerii lor în
practică;
3. cunoştinţele ipotetice, factuale şi metodologice nu trebuie să se preteze numai la o evaluare critică de
principiu, ci şi la permanenta evaluare publică.

52
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

3. ABORDAREA NOMOTETICĂ ŞI IDIOGRAFICĂ

DEFINIȚII
Adepţii abordării idiografice consideră că este de preferat să se încerce înţelegerea
comportamentului uman prin studii de profunzime asupra indivizilor, iar legile emise să fie aplicabile
unui singur caz.
Adepţii abordării nomotetice consideră că este mult mai folositor să se studieze grupuri de
oameni pentru a stabili legi comportamentale aplicabile tuturor.

Distincţia dintre “idiografic” şi “nomotetic” a fost făcută pentru prima dată de W. Windlband, iar
G. Allport (1962) a folosit pentru prima dată aceşti termeni în psihologie, el preferând termenii de
“morfogenetic” şi “diferenţial”, considerându-i mai potriviţi acestui domeniu. Behaviorismul înclină spre
abordarea nomotetică, iar psihanaliza şi psihologia umanistă spre cea ideografică.
Se pune problema dacă este bine să studiem individul în mod intensiv, pentru a ajunge la o
înţelegere cât mai complexă a acestuia, sau trebuie să încercăm să descoperim trăsăturile generale de
bază, comune, într-o anumită măsură pentru toţi oamenii. Această problemă a generat controverse între
adepţii celor două metode de abordare.
Abordarea nomotetică este mai compatibilă cu ştiinţa şi include studierea grupurilor de indivizi
pentru a stabili legi ale comportamentului. Aceste legi sunt de trei categorii:
1. Clasificarea oamenilor în diferite grupuri pentru a prezice modul de comportament în situaţii diferite;
2. Formularea principiilor comportamentale care se vor aplica tuturor oamenilor în general. De
exemplu, rolul disonanţei cognitive în schimbarea atitudinii, sau rolul întăririi şi pedepsei în învăţare;
3. Stabilirea dimensiunilor în raport cu care oamenii pot fi plasaţi şi comparaţi, prin utilizarea testelor.
Abordarea idiografică, consideră că oamenii sunt unici, iar scopul este de a obţine o imagine
completă a personalităţii unui individ. Cel mai bun exemplu în abordarea idiografică este studiul de caz.

IMPORTANT
Avantajele şi limitele celor două modalităţi de abordare
Avantajele abordării nomotetice
1. Face posibilă generalizarea cercetărilor obţinute pe eşantioane de subiecţi;
2. Măsurarea este precisă, investigaţiile sunt strict controlate şi replicabile;
3. Este o abordare mult mai ştiinţifică deoarece răspunde generalului şi nu particularului.
Dezavantajele abordării nomotetice:
1. Este dificilă realizarea unei predicţii sigure asupra comportamentului, aceasta realizându-se în
termeni probabilistici;
2. Ignoră persoana ca întreg;
3. Testele psihologice se bazează pe concepte create de psihologi şi nu putem şti dacă şi
psihologic sunt reale, în sensul în care măsurările în centimetri sunt fizic reale.
Avantajele abordării idiografice
1. Vizează totalitatea şi unicitatea individului, şi încearcă să ofere o imagine de profunzime.
Dezavantajele abordării idiografice
1. Generalizarea bazată pe studierea unui singur caz este extrem de riscantă;
2. Aceste studii au tendinţa de a fi subiective, intuitive şi impresioniste;
3. În ceea ce priveşte generalizarea comportamentului unei persoane este greu de stabilit care
sunt variabilele importante şi cele mai puţin importante.

53
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Problema care se pune este dacă cele două modalităţi sunt complementare sau dacă una este
mai importantă decât cealaltă.
1. O persoană cu adevărat unică este greu de recunoscut şi este evident că oamenii au ceva în comun.
G. Allport vorbea despre trăsături comune tuturor oamenilor şi dispoziţii personale. Scopul său a
fost de a elabora o teorie a trăsăturilor care să ţină seama şi de unicitatea individului. Se consideră
că abordarea idiografică nu este ştiinţă ci artă. Allport arată că cele două modalităţi de abordare
trebuie folosite în comun deoarece una singură nu este suficientă. Abordarea idiografică oferă o
imagine prea globală în timp ce abordarea nomotetică este prea generală. Ele se echilibrează una
pe cealaltă.
2. Falk consideră că ambele abordări sunt părţi ale metodei ştiinţifice. Metodele idiografice se aplică cel
mai bine descrierii şi înţelegerii, iar metodele nomotetice se aplică predicţiei şi controlului. Metodele
idiografice sunt utile în arii noi de cercetare, când sunt descoperite noi variabile, iar cele nomotetice
sunt preferabile atunci când se solicită definiţii mai precise ale acestor variabile.
3. Eysenck arată că alternativa nomotetic-idiografic poate fi rezolvată printr-un compromis. El consideră
că este important să nu se neglijeze rolul variabilelor subiective în cercetare. Experimentele
trebuie să apeleze la cel puţin 27 de tipuri de subiecţi pentru a putea acoperi toate variantele posibile
ale următoarelor aspecte:
 inteligenţă: inferioară, medie, superioară;
 extraversiune: inferioară, medie, superioară;
 nevrozism: inferior, mediu, superior.
În acest fel analiza informaţiilor obţinute poate ţine seama de diferenţele individuale dintre subiecţi.
4. Pervin arată că deoarece cercetarea nomotetică a devenit tot mai influentă există un efort de a
readuce persoana înapoi în cercetările asupra personalităţii, fără a abandona scopul principiilor
generale ale funcţionării psihologice. Există un interes crescut pentru idiotetică, abordare care
încearcă să folosească avantajele ambelor abordări.

4. METODE PREŞTIINŢIFICE DE ACHIZIŢIONARE DE CUNOŞTINŢE

Reluând ideile filosofului Pierce (Buchler, 1955), Helmstadler (1970) propune cinci metode
neştiinţifice utilizate pentru achiziţionarea de cunoştinţe. Aceste metode sunt: metoda obstinaţiei,
metoda intuitivă, metoda autorităţii, metoda raţionamentului şi metoda empirică.

a. Metoda obstinaţiei
Se întâmplă uneori să credem cu încăpăţânare unele lucruri pentru că aşa le-am crezut
totdeauna. Această atitudine decurge din dezvoltarea şi persistenţa superstiţiilor. O superstiţie
reprezintă o credinţă în ceva căreia îi acordăm o valoare de fapt, uitând toate situaţiile când predicţia
apariţiei acestui fapt nu s-a adeverit. Credinţa în forţele malefice ale pisicii negre este un exemplu
popular care ilustrează consecvenţa aplicării acestei metode. În domeniul psihologiei Skinner (1948)
oferă o frumoasă descriere a manierei în care porumbeii au pus la punct ritualuri superstiţioase pentru a
obţine hrana atunci când erau plasaţi în cuşti prevăzute cu un mecanism automat de deschidere la
intervale fixe. Animalele repetau periodic comportamentele care precedau sosirea automată a hranei,
crezând că există o relaţie cauză-efect între comportamente şi obţinerea hranei.
La om acest aspect, destul de primitiv, a dus destul de rapid la o situaţie de conflict, mai ales
atunci când credinţele opuse se confruntau, fiecare fiind convins că el este cel care deţine adevărul. Se
remarcă faptul că nu cunoştinţele erau responsabile de aceste neînţelegeri, ci mai degrabă felul în care
ele fuseseră dobândite.

54
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

b. Metoda intuitivă
Această metodă apelează la “bunul simţ popular” şi se bazează pe certitudinea că majoritatea
adevărurilor provine din intuiţie şi că adevărurile relevă evidenţa. Prin definiţie, intuiţia este
achiziţionarea unei certitudini fără a utiliza raţionamentul, nici inferenţa. Adesea se ajunge la “adevăruri”
provenite din popor, dar care nu rezistă la un examen mai profund. De exemplu, s-a crezut foarte mult
timp că pământul este plat. În acelaşi timp, legat de comportamentul uman există un foarte mare număr
de “adevăruri” de acest gen. Henneman (1966) a menţionat câteva: cei care învaţă lent reţin mai mult
decât cei care învaţă repede, studiul matematicii este o gimnastică a spiritului care face ca persoana să
dezvolte o gândire mai logică, există o mică relaţie între rezultatele şcolare şi succesul ulterior în
afaceri, salariul este factorul motivaţional cel mai important pentru funcţionar. La o analiză profundă,
toate aceste enunţuri bazate pe intuiţie se dovedesc a fi parţial sau total false.

c. Metoda autorităţii
Această metodă constă în a face apel la un specialist sau la o autoritate într-un domeniu dat şi
de a accepta necritic ceea ce persoana respectivă afirmă despre un subiect dat. Această metodă stă la
baza unui mare număr de religii, în care diferite texte sacre sau diferite persoane sunt recunoscute ca
infailibile. Deoarece nu se pune la îndoială ceea ce susţine un individ care deţine autoritatea, enunţurile
sale sunt intangibile şi au valoare de adevăr. De exemplu, concepţia lui Galilei în legătură cu forma
pământului nu putea fi acceptată deoarece singurul adevăr era cel al autorităţii. Într-o formă deghizată
această metodă este uneori folosită şi astăzi atunci când pentru a se susţine o problemă se face apel la
opinia unui expert, ca şi cum această opinie reprezintă adevărul absolut şi definitiv. Nu trebuie
confundată metoda autorităţii cu informaţiile pe care le preluăm de la experţi pentru a rezolva o
problemă. De asemenea, constatăm că cei mai mulţi experţi îşi fundamentează opiniile bazându-se pe
cunoştinţe ştiinţifice. Dacă suntem liberi să acceptăm sau să respingem opiniile unui expert, este
evident că metoda autorităţii nu intervine.

d. Metoda raţionamentului
O altă metodă de acumulare de cunoştinţe este folosirea silogismului sau raţionamentului.
Această metodă este folosită dacă dorim să ajungem la o nouă cunoştinţă pe baza raţionamentului,
pornind de la fapte sau de la principii cunoscute. Ea postulează că noua cunoştinţă la care se ajunge
este validă, sau concluzia la care se ajunge prin această operaţie este adevărată în măsura în care
raţionamentul este fără reproş.
Exemplu clasic de raţionament:
 Toţi oamenii sunt muritori.
 Socrate este om.
 Socrate este muritor.
Deşi majoritatea oamenilor consideră această concluzie acceptabilă nu trebuie să uităm că
valoarea sa este numai în funcţie de validitatea premiselor. Dar, premizele sunt adesea postulate
mascate, limitându-se astfel veridicitatea lor la anumite evenimente sau circumstanţe precise.
 Săptămâna trecută echipa A a învins echipa B.
 Săptămâna acesta echipa B a învins echipa C.
 Săptămâna viitoare echipa A va învinge echipa C.
Concluzia care decurge din acest raţionament poate fi adevărată şi am avut posibilitatea să o
verificăm frecvent. Ea derivă din postulatul constanţei performanţelor unei echipe sportive. Dar o
asemenea constanţă nu se regăseşte în fapte.
Cu toate acestea nu trebuie să excludem raţionamentul din ştiinţă, el este esenţial pentru
demersul ştiinţific. Raţionamentul poate fi utilizat în elaborarea ipotezelor, care vor fi puse apoi în
practică făcând apel la metoda ştiinţifică.

55
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

e. Metoda empirică
Această metodă postulează că experienţa directă cu un fapt sau un eveniment constituie
singurul criteriu de adevăr acceptabil. Natura acestei metode este vehiculată de dictonul “trebuie să văd
pentru a crede”. Această metodă este atractivă şi până la un anumit punct recomandabilă, însă există şi
riscul apariţiei unor erori. Pentru mulţi cercetători experienţele anterioare şi motivaţiile care le sunt
asociate influenţează considerabil natura elementelor conţinute de evenimentele observate. Există
tendinţa de a uita de fapte sau de evenimente, acestea pot fi involuntar influenţate de altele sau de
ceea ce s-a inventat.
Mai mult, ceea ce noi cunoaştem nu reprezintă decât un eşantion din numărul total al situaţiilor
potenţiale. Este posibil ca situaţiile sau faptele pe care noi le cunoaştem să constituie un eşantion
nereprezentativ, care va duce la concluzii false. De exemplu, dacă vom cunoaşte numai zece indivizi
care sunt foarte înalţi concluzia noastră va fi probabil că toţi oameni sunt foarte înalţi, ceea ce riscă să
nu fie total adevărat.
Aceste riscuri de eroare nu exclud metoda empirică dintr-un demers ştiinţific, ea rămâne un
element important al metodei ştiinţifice.
Au fost descrise cinci metode nonştiinţifice de acumulare de cunoştinţe. Dintre toate, metoda
empirică este cea mai acceptabilă pentru că face parte din demersul ştiinţific. Dar, cum vom distinge
metoda ştiinţifică de toate aceste metode? După cum am văzut în primul capitol, metoda ştiinţifică
implică un număr de principii şi postulate de bază şi un număr de etape succesive care structurează
ciclul cercetării. Aceste principii se referă la necesitatea operaţionalizării conceptelor studiate,
controlarea cadrului de obţinere a măsurătorilor, repetarea studierii unui fenomen şi posibilitatea
generalizării rezultatelor obţinute. Metoda ştiinţifică este mult mai exigentă decât metoda nonştiinţifică şi
cunoştinţele pe care le angajează sunt foarte precise. Putem cunoaşte valoarea acestei metode după
ce am examinat obiectivele pe care ea le vizează.

56
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Unitatea de învățare 7.
METODE DE CUNOAŞTERE – METODE CALITATIVE

1. OBIECTIVELE METODEI ŞTIINŢIFICE

Scopul ultim al demersului ştiinţific este înţelegerea totală a universului în care trăim. Nu este
vorba de identificarea doar a unor aspecte cauzale subdiacente ale fenomenului, ci de obţinerea unei
descrieri şi a unei explicaţii complete a fenomenului, pentru a-i putea prezice apariţia, în majoritatea
cazurilor în care el se produce. După Christiansen (1977) sunt patru obiective ale ştiinţei: descrierea,
explicaţia, predicţia şi producerea fenomenelor.
Primul se referă la descrierea cu mare precizie a fenomenului studiat. Este o etapă
indispensabilă. În mare, descrierea unui fenomen constă în identificarea componentelor sale şi, dacă
este posibil, a gradului lor de importanţă. Pe locul doi se plasează explicaţia apariţiei fenomenului, ceea
ce presupune că va trebui să determinăm cauza acestei apariţii. Este important să cunoaştem condiţiile
necesare de apariţie ale fenomenului. Deoarece, în multe cazuri, mai multe cauze simultane pot explica
această apariţie este prudent să revizuim explicaţia dată pe baza unor noi fapte observate sau pe baza
unor noi condiţii prealabile care pot fi puse în evidenţă. Al treilea obiectiv este orientat spre posibilitatea
de anticipare a apariţiei fenomenului sau de predicţie. Această anticipare se face pe baza cunoaşterii
exacte a condiţiilor care favorizează apariţia fenomenului. Al patrulea obiectiv este cel de producere a
fenomenului. Pentru a produce un fenomen trebuie să punem în practică, prin voinţa noastră, factorii
sau condiţiile care fac posibilă apariţia acestuia. Producerea este posibilă numai dacă cunoaştem
condiţiile apariţiei fenomenului. Acest obiectiv presupune o cunoaştere foarte aprofundată a
fenomenului.

2. METODE ŞTIINŢIFICE DE ACHIZIŢIONARE A CUNOŞTINŢELOR

Există mai multe criterii de clasificare a metodelor în ştiinţă. Orice tentativă de clasificare
presupune şi o parte de arbitrar. Tot timpul, gradul de control exercitat asupra situaţiei de cercetare, sau
asupra fenomenului studiat constituie un criteriu de clasificare la care aderă majoritatea cercetătorilor.
La o extremă a unui continuum definit prin gradul de control se plasează metoda istorică, care cuprinde
observarea detaliată, dar nu totdeauna sistematică, a comportamentelor de-a lungul unei perioade de
timp. La cealaltă extremă se află metoda experimentală prin care cercetătorul controlează la maximum
situaţia de cercetare punând în practică una sau mai multe variabile şi neutralizându-le pe celelalte.
Între aceste două extreme se inserează metodele descriptive, care includ, printre altele, observaţia
sistematică cu ajutorul căreia cercetătorul înregistrează diverse comportamente obişnuite cu scopul de
a obţine date normative. În cadrul metodelor descriptive figurează metoda corelaţională, prin care
diverse fenomene sunt puse în relaţie.
Înaintea prezentării unor metode specifice psihologiei, se impun câteva precizări în legătură cu
posibilitatea cunoaşterii psihologice.
a. În primul rând se impune să subliniem faptul că psihologia este o ştiinţă probabilistă, iar prin
cunoaşterea psihologică nu se ajunge la certitudine, ci este doar o cunoaştere probabilistică. Din
această cauză în domeniul psihologic nu vom putea stabili un diagnostic definitiv, ci doar un prognostic,
care va trebui să fie elaborat pe termen scurt, pentru a evita erorile predictive datorate evoluţiei în timp a
subiecţilor, modificările, uneori spectaculoase, determinate de multitudinea şi complexitatea factorilor
implicaţi în schimbare.
Cunoaşterea în domeniul aptitudinilor este mai avansată, precizia în măsurare fiind mult mai
mare faţă de alte aspecte ale personalităţii în care nu putem fi siguri de autenticitatea reacţiilor
persoanei. Când se pune problema cunoaşterii trăsăturilor de caracter, de exemplu, subiecţii activează

58
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

mecanisme de apărare, etalează doar aparenţe în spatele cărora ascund trăsăturile autentice. Pentru
evitarea acestor neajunsuri s-au înregistrat reacţiile subiecţilor în situaţii imaginate, pentru a releva
aspecte ale personalităţii fără ca aceştia să conştientizeze scopul urmărit. În acest fel au apărut şi s-au
dezvoltat testele proiective, majoritatea bazându-se pe concepţii psihanalitice.
Dar, şi aceste instrumente prezintă dezavantaje, deoarece trebuie demonstrată corespondenţă
dintre manifestările subiecţilor în situaţia imaginară şi cea reală, iar interpretarea presupune o teorie
elaborată asupra motivaţiei şi a modului în care ea se exprimă (A. Cosmovici, 1972, 1985).
b. Există divergenţe în legătură cu metodele utilizate în psihologie, precum şi în legătură cu
valoarea acestora. Fără a intra în analiza acestor puncte de vedere subliniem faptul că tendinţa unanim
acceptată este de împărţire a metodelor de cunoaştere în două categorii: metode clinice (observaţia,
convorbirea, metoda biografică) şi metode psihometrice sau experimentale (experimentul, testul şi
chestionarul).
Diferenţa fundamentală dintre cele două categorii de metode apare în funcţie de scopul urmărit,
a gradului de precizie şi obiectivitate în cunoaştere.
Din punct de vedere al scopului, metodele clinice îşi propun o cunoaştere cât mai amănunţită a
persoanei, şi explicaţia evoluţiei sale, în timp ce metodele psihometrice se orientează spre stabilirea
rangului persoanei, poziţia sa în raport cu o populaţie normală. Aceasta face ca orientarea
predominantă în cazul metodelor clinice să fie cea calitativă, iar în cazul metodelor psihometrice
interpretarea predominant cantitativă.
În legătură cu gradul de precizie şi obiectivitate, metodele psihometrice folosind verificări
statistice riguroase, sunt mult mai exacte, specificându-se de fiecare dată limitele de eroare. Metodele
clinice prezintă un grad de obiectivitate şi precizie mai mic, deoarece sunt lipsite de criterii precise de
interpretare, această depinzând de subiectivitatea celui care face analiza.
În psihologia aplicată se manifestă tot mai mult tendinţa de apropiere a celor două metode,
îmbinarea ambelor categorii şi evitarea unilateralităţii, care nu poate fi decât dăunătoare. Interpretarea
cantitativă şi calitativă a rezultatelor obţinute prin metode psihometrice oferă atât posibilitatea ierarhizării
subiecţilor în funcţie de performanţă, cât şi explicarea modului de obţinere a performanţei. Metodele
clinice s-au perfecţionat, găsindu-se mijloace de standardizare a interpretărilor şi comparaţii în condiţii
mai exact determinate.
c. În cunoaşterea psihologică se pune problema semnificaţiei informaţiei obţinute, dacă aceasta
reprezintă esenţialul, care poate permite identificarea caracteristicilor fundamentale şi diferenţierea
acestora. Pe lângă posibilitatea unei cunoaşteri empirice, realizată în timpul activităţilor cotidiene,
utilizându-se observaţii implicite şi limbajul comun, există şi o cunoaştere sistematică, realizată cu
mijloace ştiinţifice, mult mai obiective (observaţie explicită, convorbirea, anamneza, ancheta,
chestionarul, testele etc.).
d. Cunoaşterea trebuie să se realizeze urmărindu-se atât evoluţia în timp a subiectului, cât şi
nivelul de reprezentare a caracteristicilor sale la un moment dat. În primul caz organizarea investigaţiei
se va realiza folosindu-se metoda longitudinală (investigaţia retrospectivă), în cel de-al doilea caz
metoda transversală (cunoaşterea structurii psihologice), (I. Holban, 1978). Îmbinarea celor două forme
de abordare în cunoaştere, oferă psihologului posibilităţi de intervenţie eficientă şi eliminarea multor
erori posibile în evaluarea elevilor.

a. Metodele istorice
Metodele istorice cuprind cercetările istorice şi studiul de caz.
Cercetarea istorică. Atunci când scopul cercetătorului este să obţină date despre evenimente
trecute, sau să studieze problemele actuale, examinând antecedente istorice, metoda utilizată în acest
caz va fi cercetarea istorică.
Propriu-zis, studiul problemelor istorice constă în a porni de la evenimente cunoscute pentru a
formula ipoteze şi a încerca să le verifice procurându-se date suplimentare. Dacă, studierea acestor
informaţii nu este fructuoasă, cercetătorul nu va respinge numaidecât ipoteza (aşa cum se procedează

59
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

în cazul altor metode), mai ales când datele care permit punerea în practică a ipotezei sunt absente sau
pierdute, şi dacă vom regăsi aceste date putem uşor să le verificăm.
Cercetarea istorică poate ajuta la rezolvarea unor probleme actuale prin examinarea a ceea ce
s-a produs în trecut. Cel mai frecvent prin această metodă se recenzează informaţiile referitoare la
problema studiată inventariind datele descriptive şi experimentale. Scopul urmărit înainte de a începe
cercetarea constă în a verifica dacă problema nu a fost deja rezolvată sau nu s-au emis alte ipoteze cu
privire la ea. Când această etapă preliminară este depăşită, metoda poate fi utilizată pentru a verifica în
ce măsură evenimentele prezente pot să se compare cu cele trecute, petrecute în situaţii similare.
Limitele acestui tip de cercetare constau în faptul că este imposibil să certifici, în mod absolut,
că cele două aspecte comparate (evenimente prezente şi trecute) sunt perfect asemănătoare şi este
dificil de a stabili posibilitatea ca elementele prin care, la început, evenimentele prezente şi trecute se
diferenţiau, să fi produs efectele observate.
Cu ajutorul acestei metode pot fi decelate numai efectele foarte pronunţate. Pentru că uităm
inconvenientele avem tendinţa de a generaliza abuziv rezultatele obţinute dincolo de limitele acceptate.
Cercetătorul nu are nici un indiciu în legătură cu cantitatea datelor pe care trebuie să le acumuleze
pentru a trage concluzii.
b. Studiul de caz este adesea asociat metodelor istorice, însă poate fi apropiat şi de metodele
descriptive. Studiul de caz constă în a studia în mod intensiv un singur subiect, dar adesea acest
subiect unic poate să nu corespundă unei singure persoane. În alt plan, studiul de caz este considerat
de unii ca fiind inutil în comparaţie cu cercetările care folosesc eşantioane de subiecţi şi un tratament
statistic al datelor. În opoziţie, alţii susţin că recurgerea la un număr mare de subiecţi şi la analiza
statistică nu va duce la obţinerea unor rezultate valabile

Avantaje:
1. Este o sursă de idei şi de ipoteze extrem de importantă;
2. Este, într-un mare număr de cazuri, prima metodă utilizată, când este vorba să se exploreze un nou
domeniu;
3. Deoarece nu izolează doar câteva caracteristici măsurabile, studiul de caz permite abordarea
detaliată a mai multor aspecte ale unui caz particular, motiv pentru care oferă explicaţii mai
profunde asupra naturii comportamentului uman decât celelalte metode;
4. În comparaţie cu alte metode, fiind bazat, mai mult, pe descrieri şi date calitative, decât pe
măsurători şi date cantitative, prin intermediul studiului de caz se pot aborda şi aspecte mai greu
măsurabile ale comportamentului.

Dezavantaje:
1. Marele dezavantaj decurge din ineficacitatea sa când trebuie să se studieze un domeniu bine
structurat ale cărui elemente pertinente sunt deja cunoscute. Trebuie să se verifice dacă principiile
de bază ale acestei metode sunt respectate. De exemplu, un principiu stipulează că toate
experienţele trecute ale unui individ au contribuit la situaţia prezentă. Dar, foarte adesea, o parte din
datele adunate nu sunt cu adevărat pertinente în raport cu problema studiată. Aceste date trebuie
să fie eliminate;
2. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că studiul de caz recurge şi la relatări obţinute de la alte
persoane, care nu au fost direct implicate în situaţie şi că aceste date pot suferi modificări în funcţie
de felul în care persoanele au perceput situaţia relatată;
3. Studiul de caz fiind în general consacrat unui caz problemă se poate ajunge în situaţia de se pune
accent mai mare pe aspectele negative ale problemei, limitând în acest fel posibilitatea de
generalizare a observaţiilor la situaţii normale;
4. Datele acumulate prin studiul de caz sunt deseori incomplete şi greu de comparat de la un studiu la
altul;

60
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

5. Generalizarea nu este posibilă, deoarece studiul de caz abordează situaţii individuale. Rezultatele
sunt valide numai dacă sunt aplicate cazului respectiv. Extinderea lor la cazuri similare poate fi
interesantă, dar trebuie făcută cu multă atenţie. Apoi se pune întrebarea la ce se rezumă această
similaritate?
6. Studiile de caz sunt subiective. Ele se bazează mai mult pe analize calitative, decât pe analize
cantitative.
Inconvenientele menţionate nu elimină câştigul enorm pe care-l aduce această metodă în
cercetările exploratorii. Totuşi atunci când dorim să obţinem concluzii inatacabile, trebuie să facem apel
la alte metode.

Metodele descriptive
Trăsătura esenţiala a metodelor descriptive este capacitatea acestora de a furniza o imagine
precisă a unui fenomen sau a unei situaţii particulare
Există patru metode descriptive: observaţia sistematică, metoda corelaţională, metoda utilizată în
studiile genetice şi metoda utilizată în studiile ex post facto.

d. Metoda observaţiei una din cele mai vechi metode utilizate în cunoaşterea psihologică constă în
urmărirea atentă şi sistematică a comportamentului unei persoane cu scopul de a sesiza aspectele sale
caracteristice. Observaţia psihologică are două forme, introspecţia (observaţia internă) şi extrospecţia
(observaţia externă).

DEFINIȚIE
Introspecţia este observaţia atentă a propriilor trăiri şi a fost considerată mult timp singura metodă a
psihologiei deoarece psihicul fiind in interiorul persoanei numai persoana poate avea acces la această
realitate pentru a o cunoaşte. Introspecţia este posibilă datorită posibilităţii de dedublare a subiecţilor,
adică posibilitatea de a trăi o stare şi de a fi în acelaşi timp conştienţi de ea.

Cu toate că introspecţia a utilizată timp îndelungat pentru cunoaşterea psihologică au fost


evidenţiate şi multe limite ale acestei metode:
a. Constatăm că nu există de fapt introspecţie ci doar retrospecţie deoarece subiectul nu poate analiza
propriile trăiri în momentul desfăşurării acestora, ci post-hoc, după ce un anumit proces psihic s-a
produs. De exemplu, în cazul unei emoţii foarte puternice subiectul nu analizează starea sa în timpul
producerii emoţiei, ci după ce se linişteşte şi iese din starea de şoc.
b. Introspecţia oferă informaţii incomplete deoarece subiectul nu reţine toate amănuntele din timpul
desfăşurării unui proces psihic, iar unele aspecte din viaţa psihică sunt inconştiente.
c. Introspecţia este individuală deoarece nimeni nu poate verifica veridicitatea afirmaţiilor subiecţilor,
nimeni nu poate avea acces direct la procesele psihice pe care un subiect le reproduce.
d. Introspecţia este subiectivă deoarece relatările subiecţilor sunt puternic influenţate de mediul socio-
cultural, de mentalitate, de ideile preconcepute ale acestora.
Deşi aceste limite ale introspecţiei sunt incontestabile nu se poate renunţa la această metodă
deoarece fără ea nu s-ar putea investiga aspecte legate de motivaţia reală, atitudinile aspiraţiile
subiecţilor. Din această cauză metoda a fost reconsiderată şi folosită cu succes în timpul convorbirilor
sau a aplicării chestionarelor.

61
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

DEFINIȚIE
Extrospecţia (observaţia externă) presupune urmărirea manifestărilor exterioare ale subiecţilor. Paralel
cu desfăşurarea activităţilor curente avem posibilitatea realizării unor observaţii spontane, sesizând
calitatea prestaţiilor, greşelile cele mai frecvente care apar în rezolvarea unor probleme, manifestările
de neatenţie sau indisciplină etc. Noi trăim înconjuraţi de oameni, şi îi observăm constant, având câteva
idei despre modul cum aceştia reacţionează în unele situaţii. Interesant şi atractiv este faptul ceea ce se
constată se potriveşte cu ceea ce observatorii ştiu deja din propria experienţă şi le este uşor să se
exprime în legătură cu aceste constatări încă de la început. Dezavantajul constă în faptul că adesea se
crede că ştim deja multe despre un domeniu, că cercetarea nu mai este necesară pentru că faptele sunt
evidente sau că o cunoaştere particulară este greşită pentru că nu este în concordanţă cu propria
experienţă.

Dar, experienţă personală nu este totdeauna un bun indicator. Observaţiile noastre sunt de
obicei întâmplătoare, nu suntem sistematici, nu notăm fiecare incident, şi nu-l descriem într-un mod
obiectiv, imparţial. Noi ne formăm impresii despre cum se comportă oamenii, ceea ce este uneori
corect, uneori incorect. Observaţiile ocazionale ne conduc frecvent la concluzii greşite. Uneori suntem
părtinitori şi interpretăm greşit ceea ce se întâmplă. Uneori observăm corect dar ne amintim greşit sau
doar parţial; sunt momente când observăm un fapt, o situaţie sau un grup neobişnuit. Din aceste cauze
observaţiile ocazionale, chiar şi la cei mai grijulii oameni, nu pot înlocui observaţiile sistematice prin care
se urmăreşte identificarea fiecărei surse de eroare. Simpla percepţie a faptelor trebuie prelungită prin
stabilirea semnificaţiilor pe care acestea le poartă. În consecinţă observatorul trebuie să clasifice şi să
încadreze informaţia în anumite concepte ştiinţifice.
Trecerea de la observaţia spontană la cea sistematică presupune respectarea unor condiţii care
vor asigura o precizie şi exactitate mult mai mare a înregistrărilor.
a. Orice observaţie sistematică debutează cu stabilirea cu stabilirea cât mai exactă a scopului
propus, ce urmărim să observăm, care sunt aspectele comportării care interesează, în ce situaţii sau
momente specifice ele se manifestă. Observarea elevilor în timpul desfăşurării activităţilor şcolare este
dificilă şi consumă mult timp. Prima sarcină este de a decide ce trebuie înregistrat. Uneori este uşor să
înregistrezi cum vorbeşte un elev, ce spune, dar fiecare act al vorbirii implică o înlănţuire de cuvinte, o
viteză a pronunţării, un ton folosit, un număr de pauze între cuvinte etc. În consecinţă, cercetătorii care
studiază vorbirea analizează ore întregi două-trei minute de conversaţie. În timp ce discută subiecţii
folosesc o varietate de gesturi şi expresii mimice sau alte manifestări emoţionale.
Pentru a realiza o observaţie reuşită este important să decidem ce aspecte ne interesează mai
mult, şi apoi să stabilim o metodă simplă de înregistrare a comportamentului observat. Realizarea unei
grile de observaţie, a unei liste de rubrici care să faciliteze înregistrarea şi clasificarea datelor va
contribui decisiv la selectarea unor aspecte semnificative. De exemplu, în legătură cu atenţia unui elev,
putem stabili iniţial o listă de aspecte: capacitatea de concentrare sau de fluctuaţie, mobilitatea sau
inerţia, volumul etc. Pe baza acestei grile de observaţie simpla constatare a faptelor este urmată de un
proces de conceptualizare care va înlesni o integrare corectă a acestora într-un sistem de interpretare.
b. Contactul prelungit cu subiecţii oferă profesorului posibilitatea realizării unor observaţii
numeroase în condiţii cât mai variate. În acest fel se evită atribuirea unor trăsături pe baza unor
observaţii întâmplătoare, ocazionale, şi ne putem lămuri asupra constanţei acestora. Nu este acelaşi
lucru dacă un elev manifestă ocazional o atitudine agresivă faţă de un coleg sau un profesor pentru că
s-a simţit frustrat într-o situaţie de joc sau de evaluare, sau dacă atitudinea se manifestă frecvent în
majoritatea situaţiilor cu care acesta se confruntă. În primul caz putem vorbi de manifestări pasagere,
care depind în mare măsură de situaţie, în cel de-al doilea caz de manifestări constante determinate de
structura sa psihologică.

62
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

IMPORTANT
Constanţa comportamentului într-o mare varietate de situaţii reprezintă aspectul important care trebuie
reţinut pentru interpretare.

c. În orice observaţie trebuie să notăm cât mai exact faptele şi să le separăm de eventualele
interpretări. Noi trăim într-un univers al semnificaţiilor şi avem tendinţa involuntară de a aprecia
conduitele altora pornind de la sine utilizând măsuri proprii de evaluare. Acest aspect devine evident
atunci când îi apreciem pe alţii prin contrast. De exemplu, o persoană foarte meticuloasă şi ordonată
vede prin contrast absenţa acestor însuşiri la ceilalţi, le exagerează importanţa şi semnificaţia lor reală.
d. Se recomandă ca persoana observată să nu-şi dea seama de aceasta pentru a reacţiona cât
mai firesc, mai natural.
Este important să se stabilească o metodă simplă de înregistrare a comportamentului observat
iar observatorii trebuie să fie în acord cu ceea ce se întâmplă. De exemplu, categoria “prietenie” nu este
prea folositoare pentru a fi observată, pentru că adesea este dificil să decizi dacă un act este sau nu
prietenesc. Din această cauză observatorii vor folosi mai ales categorii specifice, cum ar fi “zâmbetul
adresat unei persoane”, “oferta de a împrumuta anumite obiecte” etc. Pe baza lor ei pot decide mai
târziu dacă acestea sunt sau nu indicatori ai prieteniei.
Observaţia nu se încheie după înregistrarea datelor, ci ea continuă cu interpretarea acestora
pentru a diferenţia aspectele caracteristice de cele aparente, neesenţiale. Interpretarea corectă se va
putea realiza numai prin raportarea unei conduite la ansamblul informaţiilor consemnate. În
interpretarea observaţiilor trebuie să se ţină seamă de situaţie, de atitudinile subiectului, pentru a nu
scăpa motivaţia actelor de conduită. Pentru clarificare, informaţii utile aduce metoda convorbirii.

e. Convorbirea este o conversaţie între două persoane, desfăşurată după anumite reguli
metodologice, prin care se urmăreşte obţinerea unor informaţii cu privire la o persoană în legătură cu o
temă fixată anterior.
De la început vom preciza că pentru a fi metodă ştiinţifică de cunoaştere, convorbirea trebuie să
fie premeditată, să aibă un scop bine precizat care să vizeze obiective psihologice şi să respecte
anumite reguli.
Convorbirea se poate desfăşura liber, fără o formulare anterioară a întrebărilor, sau
standardizat, când întrebările sunt fixate dinainte şi nu pot fi modificate în timpul conversaţiei. Indiferent
de forma sa convorbirea trebuie să vizeze evidenţierea unor detalii referitoare la interesele şi aspiraţiile
elevilor, trăirile lor afective, motivaţia diferitelor conduite, trăsăturile de personalitate ale acestora.

IMPORTANT
Sunt mai multe aspecte de care trebuie să ţinem seama atunci când utilizăm convorbirea, pentru a se
asigura de veridicitatea şi autenticitatea datelor obţinute:
 câştigarea încrederii subiecţilor, eliminarea oricăror suspiciuni, care depinde de tactul profesorului,
de abilitatea acestuia de a-i convinge că nu există riscuri, iar colaborarea nu poate fi decât benefică;
 menţinerea permanentă a interesului în timpul convorbirii, care se va realiza prin aprobarea
relatărilor, evitarea unor atitudini critice care pot provoca blocaje sau reacţii de apărare;
 să existe o preocuparea permanentă pentru stabilirea sincerităţii răspunsurilor, deoarece subiecţii
manifestă tendinţa de a da răspunsuri care să-i pună într-o lumină favorabilă;
 în timpul convorbirii se vor observa atitudinile şi expresiile subiectului ceea ce va permite
decodificarea sensului afirmaţiilor, şi sinceritatea răspunsurilor;
 se va evita adresarea unor întrebări sugestive, care influenţează rezultatele în vederea obţinerii
unor răspunsuri dorite;

63
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

 trebuie să existe o preocupare permanentă pentru menţinerea unui climat destins, de încredere
reciprocă, pentru a evita instalarea emotivităţii care este o piedică importantă, mai ales atunci când
se abordează probleme delicate care fac parte din intimitatea persoanei;
 înregistrarea convorbirii se va face cu multă discreţie, putându-se folosi diferite mijloace de
înregistrare, însă se preferă notarea manuală, cât mai fidelă, pentru a nu determina anumite reţineri
în relatare.

Reuşita metodei este asigurată de măiestria şi experienţa practică în dirijarea conversaţiei şi de


cunoştinţele teoretice din domeniul psihologiei şi pedagogiei. Interpretarea rezultatelor nu ridică
probleme deosebite dacă convorbirea a fost bine proiectată şi dirijată.

f. Metoda biografică sau anamneza constă în analiza datelor privind trecutul unei persoane şi
a modului ei actual de existenţă.
Metoda poate fi utilizată cu succes în cunoaşterea psihologică a elevilor fiind o radiografie a
dezvoltării psihice a copilului, în care sunt evidenţiate cele mai importante momente din viaţa acestuia,
aspecte care îşi pun amprenta asupra evoluţiei sale. Biografia pune în valoare specificul unei persoane,
orientările sale, sensurile particulare pe care la capătă diversele momente ale existenţei (A. Cosmovici,
1977). Investigaţia biografică oferă o mare obiectivitate informaţiilor, acestea fiind oferite de subiect sau
de persoane apropiate acestuia. Examinarea modului concret de reacţie a unui subiect în condiţiile vieţii
obişnuite oferă o imagine corectă asupra specificului său, “nedistorsionat de ambianţă artificială a
examenului psihologic” (A. Cosmovici, 1996).
Există mai multe procedee specifice metodei biografice: analiza unor documente (documente
şcolare, fişe medicale etc.), analiza produselor activităţii (caiete de teme, desene, produse realizate în
cadrul activităţilor practice etc.), la care H. Thomae adaugă analiza cursului vieţii (povestirea de către
subiect în întregime a vieţii sale) şi analiza unor microunităţi biografice (descrierea activităţilor unei zile
de muncă, a unei zile libere, sau a unei zile de vacanţă).
Indiferent de tehnica folosită pentru achiziţionarea informaţiilor, acestea trebuie consemnate cu
precizie şi vor viza câteva aspecte importante: starea civilă a copilului şi părinţilor, antecedentele mamei
şi tatălui, numărul copiilor, rangul copilului în familie, situaţia materială, atmosfera familiară, antecedente
fiziologice ale copilului (naştere, alimentaţie, dezvoltare psihomotorie, boli etc.), studiul cronologic al
vieţii (comportarea în familie, şcoală, bilanţul achiziţiilor şcolare, preocupările din timpul liber etc.).
Pentru a se evita omisiunile, a apărut necesitatea elaborării unui ghid de anamneză care să
indice toate datele care trebuie cunoscute pentru a ne forma o imagine cât mai completă asupra
subiectului.1
Problema centrală a metodei biografice nu este obţinerea datelor, ci interpretarea acestora.
Psihanaliza, în încercarea de a interveni în ajutorul individului prin reconstituirea trecutului său,
apelează la anamneză însă interpretările sale sunt reducţioniste, oferind explicaţii numai prin prisma
unor conflicte de natură sexuală. Au existat şi alte încercări de valorificare a datelor anamnezei însă un
model sistematic de interpretare este realizat de profesorul german H. Thomae. Acesta schiţează 29 de
categorii care pot fi utilizate în analiza materialului biografic printre care: categorii formale (referitoare la
forma exterioară a comportamentului), categorii cognitive (care se referă la modul de percepere a lumii),
tematici ale existenţei (care se referă la direcţiile orientării persoanei), tehnici ale existenţei (moduri de
reacţie la solicitările ambianţei).
În concluzie, subliniem resursele bogate ale metodei biografice cu ajutorul căreia putem culege
date referitoare la motivaţia subiectului, modul de reacţie, temperament. Dificultatea metodei constă în
obiectivitatea cotării şi a sesizării esenţialului, fiind utilă în diagnosticul psihopedagogic numai dacă
datele furnizate de ea vor fi supuse interpretării.

                                                            
1Profesorul A. Cosmovici a publicat un ghid de anamneză detaliat care poate fi utilizat pentru studierea elevilor. Vezi A.
Cosmovici şi M. Caluschi (1985), Adolescentul şi timpul său liber, Junimea, Iaşi p. 73-74.

64
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

g. Metoda corelaţională
Dacă prin metoda observaţiei sistematice cercetătorul poate descrie în detaliu comportamentele
persoanei observate, cu ajutorul metodei corelaţionale el poate stabili relaţii între elementele pe care le
măsoară. Cercetarea corelaţională este o dezvoltare a observaţiilor sistematice care constă în a
determina dacă există o legătură între două evenimente şi de a exprima această relaţie într-o manieră
cantitativă prin diverse prelucrări statistice. Ceea ce aduce în plus cercetarea corelaţională faţă de
observaţia sistematică constă în faptul că se limitează la două aspecte specifice ale fenomenului studiat
şi evidenţiază în ce măsură apariţia unuia este urmată de apariţia celuilalt.

EXEMPLU
Corelaţia între numărul de ţigări fumate şi posibilitatea de a face un cancer pulmonar sau între
coeficientul intelectual şi succesul şcolar.

Cercetătorul nu intervine în mod direct asupra situaţiei pentru a provoca schimbări. El poate
doar să declanşeze apariţia unui fenomen dat pentru a-l putea pune în relaţie cu altul. Astfel, dacă vrem
să studiem relaţia dintre coeficientul intelectual şi reuşita la un test de creativitate, cercetătorul se va
interesa de diferitele aspecte ale inteligenţei. Acţiunea principală este de a selecta evenimente şi nu de
a modifica un eveniment particular, cum se întâmplă în cazul metodei experimentale.
Metoda prezintă dificultăţi relative în interpretarea şi explicarea rezultatelor. Trebuie să ţinem
seama de direcţia de interpretare şi de intervenţia posibilă a unei a treia variabile.
În legătură cu problema direcţiei trebuie să ne punem problema interpretării acesteia. Existenţa
unei corelaţii între două variabile indică doar că există o legătură între ele sau că ele au tendinţa de a
varia simultan. Niciodată corelaţia nu indică dacă una din aceste variabile este responsabilă de variaţia
manifestată de cealaltă şi invers. Astfel, este posibil să existe o corelaţie pozitivă între rezultatele
şcolare şi perseverenţă. O interpretare ipotetică a acestei relaţii poate consta în a spune că o foarte
mare perseverenţă în clasă creşte eficacitatea învăţării şi duce la obţinerea de note mari. O a doua
ipoteză la fel de plauzibilă, dar opusă primei, poate sugera că rezultatele şcolare bune îi fac pe cei care
le-au obţinut să asiste mai frecvent la cursuri.
Obţinerea unei corelaţii între variabilele A şi B nu ne permite să facem o inferenţă logică,
indiferent de natura acestei inferenţe. A şi B variază concomitent dar nu putem afirma că A este cauza
lui B şi nici B cauza lui A. Metoda corelaţională nu permite să concluzionăm pe baza unei explicaţii
cauzale. Această eroare de interpretare este foarte răspândită, mai ales în ziare. Să presupunem că
punem în evidenţă o corelaţie pozitivă între absorbţia de marijuana şi absorbţia unui drog mai puternic,
heroina. Va fi nejustificat să credem că absorbţia de marijuana este factorul cauzal, responsabil de
absorbţia altor droguri. Folosită fără discernământ şi fără a se ţine seama de limitele ei, metoda
corelaţională poate să ne conducă la concluzii absurde ca aceea că un consum mare de cartofi duce la
creşterea criminalităţii, deoarece un studiu aspra alimentaţiei marilor asasini a evidenţiat că cei mai
mulţi dintre ei consumau cartofi cu regularitate. Pe de altă parte este posibil să existe o adevărată
legătură de cauzalitate între cele două variabile studiate. Cu toate acestea o simplă estimare a corelaţiei
nu poate decât să sugereze această legătură. Existenţa ei reală nu va putea fi confirmată sau infirmată
decât cu ajutorul tehnicilor de analiză statistică mult mai rafinate sau pe baza metodelor experimentale.
A doua problemă legată de interpretarea unei corelaţii este aceea a intervenţiei posibile a unei
a treia variabile care poate fi responsabilă de schimbările manifestate de cele două variabile implicate în
calculul corelaţiei.

65
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

EXEMPLU
Dacă reluăm exemplul corelaţiei ipotetice între absorbţia de marijuana şi cea de droguri mai puternice,
s-ar putea să existe un al treilea factor exclus din calculul corelaţiei, care să fie elementul cauzal şi
determinant al absorbţiei celor două substanţe. Acest al treilea factor ar putea fi alcătuit din variabile de
personalitate sau din variabile socio-economice. Dar să apelăm la un alt exemplu mult mai relevant. Un
cercetător obţine o corelaţie pozitivă ridicată între numărul de biserici construite într-un oraş şi numărul
crimelor comise în acel oraş. El nu poate să concluzioneze că practica religioasă îi face pe oameni să
devină criminali, dar nici că activitatea criminală îi face pe oameni să devină religioşi. Relaţia obţinută
poate fi uşor atribuită unei a treia variabile - numărul locuitorilor din oraşul respectiv. Cu cât populaţia
dintr-un oraş este mai numeroasă şi numărul bisericilor este mai mare dar şi numărul crimelor comise
este mai mare.

Metoda corelaţională în sine nu permite să se stabilească în sine relaţii de cauzalitate. Va trebui


să folosim metoda experimentală pentru a determina aceste relaţii.

e. Studiile genetice
În psihologie, studiile genetice constau în analizarea dezvoltării conduitei la diferite vârste, la
aceiaşi subiecţi, printr-o abordare longitudinală, sau la aceeaşi vârstă, la subiecţi diferiţi printr-o
abordare transversală.
Interesul particular al acestei metode provine din faptul că compararea subiecţilor de vârste
diferite duce la stabilirea unei corelaţii între vârstă şi un comportament oarecare, enunţarea unui verdict
asupra ordinei de apariţie a comportamentelor, a ierarhizărilor acestora, şi asupra transformărilor
conduitelor în timp. Studiile genetice analizează deci formele cele mai simple ale comportamentului care
preced în mod invariabil formele mai evoluate şi mai complexe construite pe baza acestora. Vârsta
serveşte ca punct de reper al evoluţiei comportamentelor subiectului.
Prin compararea datelor obţinute pe baza abordării longitudinale şi transversale putem ajunge
uneori la rezultate contradictorii, ceea ce a provocat numeroase discuţii cu privire la valoarea relativă a
acestor abordări.

f. Studiile ex post facto În cazul acestor studii variabilele care-l interesează pe cercetător nu
pot face obiectul unei intervenţii directe, dar ele pot fi alese post factum. În general aceste studii sunt
realizate pe teren , dar şi în laborator.
Cercetătorul selectează două sau mai multe grupe de subiecţi, care diferă deja printr-o variabilă
precisă, asupra căreia nu este posibilă nici o intervenţie (băieţi-fete, negri-albi). Diferenţele iniţiale dintre
subiecţi determină stabilirea cu uşurinţă a grupului de apartenenţă, astfel încât grupele experimentale
pot fi uşor stabilite.
Construirea grupelor experimentale pornind de la rezultatele obţinute reprezintă tot o cercetare
ex post facto. Astfel, subiecţii pot fi repartizaţi în grupe în funcţie de performanţe şi cercetătorul poate
verifica ulterior dacă ei diferă în funcţie de alte criterii, sau alte rezultate. Este posibil ca rezultatele
diferite să fie greşit atribuite, de o manieră cauzală, dihotomiei artificial create de situaţia post factum.
Acesta este unul din riscurile acestui tip de cercetare.

IMPORTANT
Acest tip de studiu are trei limite principale: imposibilitatea de a produce variabile, dificultatea de a
repartiza subiecţii prin hazard şi riscul unei interpretări false.

66
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Cu alte cuvinte ceea ce caracterizează în mod esenţial acest tip de cercetare este lipsa de
control. Deoarece decizii importante, ca cea referitoare la selecţia grupelor, sunt luate prea târziu şi nu
sunt în mod obişnuit exprimate sau orientate prin ipoteze, unele concluzii rapide cu privire la relaţiile
cauzale sunt probabil prea uşor acceptate. A face astfel de cercetări, fără suportul ipotezelor, care
decurg dintr-un studiu aprofundat al ansamblului de probleme, poate duce la obţinerea unor diferenţe
care sunt datorate hazardului şi care nu se vor mai produce în mod necesar.
Totuşi multe variabile nu se pretează la un tratament experimental. Este important ca
cercetătorul să vizeze determinarea efectelor variabilelor sex, inteligenţă, educaţie. Deoarece probleme
sociale şi educative nu pot fi abordate experimental, un număr mare de studii ex post facto au dus la
obţinerea unor rezultate interesante.

67
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Unitatea de învățare 8.
METODE DE CUNOAŞTERE – METODE CANTITATIVE

1. METODA TESTELOR

Deşi este una dintre cele mai folosite metode pentru cunoaşterea psihologică a persoanei, nu
se recomandă a fi utilizată decât de specialişti şi atunci cu mare prudenţă, interpretarea rezultatelor
făcându-se numai în funcţie de valoarea diagnostică a testului. Funcţia principală a testelor psihologice
este de a măsura diferenţele dintre indivizi, sau dintre reacţiile aceluiaşi individ în diferite situaţii. Cu
ajutorul testelor putem obţine într-un timp relativ scurt informaţii destul de precise, cuantificabile şi
obiective despre caracteristicile psihologice ale subiectului testat cu ajutorul cărora se poate formula un
prognostic.
Există numeroase definiţii date testului, deosebirile dintre acestea fiind în funcţie de aspectul
esenţial, care este evidenţiat. Majoritatea acestor definiţii pun accentul pe aspectele legate de precizie.

DEFINIȚIE
Într-o definiţie sintetică testul reprezintă o probă standardizată din punct de vedere al sarcinii propuse
spre rezolvare, al condiţiilor de aplicare şi instrucţiunilor date, precum şi ale modalităţilor de cotare şi
interpretare a rezultatelor obţinute.

Dezvoltarea testelor psihologice a fost determinată de necesităţi practice printre care şi cele
legate de problemele educaţiei şi ale şcolii. În acest domeniu s-a pus problema orientării şcolare şi
profesionale, clasificarea elevilor în funcţie de abilităţile lor, diferenţierea instrucţiei în funcţie de aceste
abilităţi, identificarea retardului mintal şi selecţia copiilor pentru şcolile speciale. Elaborarea unui test
presupune o activitate de cercetare laborioasă prin care se stabilesc structura internă a testului,
aspectele psihologice care pot fi măsurate cu ajutorul acestuia, sistemul de evaluare şi valoarea pe care
testul o are pentru cunoaştere şi predicţie. Deoarece testele ca mijloace de psihodiagnostic s-au
dezvoltat într-un ritm accelerat, utilizându-se în prezent, în practica psihologică peste 10.000 de teste,
este dificilă realizarea unei clasificări care să surprindă cele mai sensibile diferenţe pe baza criteriilor
care se iau în consideraţie pentru o clasificare generală. Fără a intra în amănunte considerăm suficientă
prezentarea unei clasificări în detaliu a testelor psihologice care este utilă şi eficientă din punct de
vedere practic. În acest fel putem distinge următoarele categorii de teste:
 teste de inteligenţă şi dezvoltare mintală, care măsoară aptitudinea cognitivă generală şi nivelul atins
în dezvoltarea caracteristicilor intelectuale;
 teste de aptitudini şi capacităţi, care au fost elaborate pentru măsurarea aptitudinilor de grup şi
specifice;
 teste de personalitate, care măsoară însuşiri de temperament şi caracter, acestea fiind împărţite în
două categorii:
 teste obiective de personalitate, care-şi propun obţinerea unor date cuantificabile, cât mai puţin
influenţate de interpretările subiective şi evitarea tendinţei de faţadă a subiecţilor în momentul
elaborării răspunsului deoarece aceştia nu, conştientizează aspectele personalităţii vizate de test;
 tehnici proiective, care valorizează mecanismul de proiecţie în cunoaşterea psihologică a persoanei,
trecând peste vigilenţa conştiinţei în încercarea de a studia inconştientul;
 teste de cunoştinţe sau docimologice, care măsoară nivelul cunoştinţelor acumulate de subiecţi şi
servesc ca modalitate de examinare şi notare.

70
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

IMPORTANT
Există câteva obiecţii aduse testelor psihologice:
a. Testarea psihologică presupune etichetarea unui individ, fapt care poate avea consecinţe negative,
dăunătoare subiectului. De exemplu, dacă un copil este categorizat ca având o inteligenţă scăzută,
iar acest lucru va fi cunoscut de profesor, acesta din urmă poate să renunţe la sarcina sa didactică,
considerând-o imposibilă. Problema este valabilă şi în cazul testelor de personalitate. Aceste
aspecte impun folosirea cu precauţie a testelor şi o mare responsabilitate în comunicarea
rezultatelor.
b. Testele psihologice nu sunt suficient de valide pentru a fi folosite în luarea unor decizii individuale.
Datorită varianţei lor testele sunt instrumente care se referă la grupuri de oameni sau indivizi tipici,
de aceea atunci când rezolvăm un caz particular metoda testelor trebuie completată cu altele de tip
clinic.

De la evaluarea psihometrică la evaluarea potenţialului de învăţare


Aceste două sisteme de evaluare, metoda psihometrică (statistică) faţa de metoda evaluării
potenţialului de învăţare (dinamică) au fost percepute antagonist. Explicaţia rezidă în apariţia unei noi
paradigme care se opune unei practici tradiţionale îndelung aplicate.
Bosco Dias (1991) consideră că cele două metode răspund unor probleme diferite şi de aceea
ele trebuie să existe şi să se completeze reciproc. Această luare de poziţie deschide noi orizonturi în
domeniul evaluării psiho-educative a individului şi lărgeşte semnificativ posibilitatea aprofundării
cunoştinţelor noastre despre individ înainte de a planifică intervenţiile necesare ameliorării nivelului său
funcţional.
Necesităţile practice impun alegerea avantajelor fiecărei metode şi găsirea căilor de conciliere.
Această tendinţă a fost sugerată de Scheffer (1977) şi constă în relaţionarea cognitiv-afectiv, găsirea
unor puncte comune decât accentuarea diferenţelor. Această deschidere intenţionează apropierea
cognitivului de afectiv.
Metodele psihometrice se axează pe ceea ce este stabil în funcţionalitatea şi performanţa
individului. Ele oferă posibilitatea predicţiei nivelului de funcţionalitate într-o varietate de situaţii
individuale şi sociale. Această predicţie nu este urmată de posibilitatea unei intervenţii majore şi
inducerea unor modificări. şi nu exprimă o mare credibilitate în posibilitatea de a obţine schimbări
semnificative în funcţionalitatea individului. Metoda nu încearcă să evalueze ceea ce se schimbă, ci mai
degrabă ceea ce rămâne stabil şi posibil de a fi prevăzut. Instrumentele sale, cele mai des utilizate în
psihologie, sunt testele cu ajutorul cărora se fac predicţii şi se iau decizii asupra posibilităţilor de
intervenţie. Metoda rămâne tributară contextului biogenetic şi admite că individul este dotat cu
caracteristici stabile iar comportamentele sale rămân constate. Metoda psihometrică constă în
determinarea stadiului actual de funcţionare a individului. Când mediul este static şi previzibil
performanţa individului este la fel. Dar într-o lume dinamică, în continuă schimbare, performanţa
depinde mult de capacitatea lui de adaptare.
Evaluarea potenţialului de învăţare oferă posibilitatea construirii şi exersării unor sarcini
urmărindu-se evoluţia subiecţilor în rezolvarea ei. Metoda de evaluare dinamică are ca scop evaluarea
proceselor psihice, şi oferă multiple posibilităţi de a descoperi aspectele individuale ale funcţionalităţii
umane. Evaluarea potenţialului de învăţare, contrar psihometriei nu se bazează pe ceea ce subiecţii au
învăţat înainte, nici pe dezvoltarea genetică a acestora, ci propune sarcini de învăţare specifice pentru a
se cunoaşte profitul pe care ei pot să-l obţină. Evaluarea potenţialului de învăţare se bazează pe ceea
ce un subiect este capabil să înveţe. Inteligenţa este considerată ca o aptitudine care permite să se
profite de experienţele învăţării propuse de mediu.
Cele două tendinţe sunt complementare în examenul psihologic. Testele permit evaluarea a
ceea ce un subiect este capabil să facă în momentul administrării testului, evaluarea potenţialului de
învăţare ne permite se estimăm dacă subiectul este capabil să înveţe.

71
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Scopul examenului psihologic este de a cunoaşte ce a devenit un subiect în funcţie de trecutul


său şi de a pune în evidenţă resursele de care dispune pentru ameliorarea şi modificarea traiectoriei
dezvoltării sale.
Metodele folosite în evaluarea potenţialului de învăţare, permit mai întâi precizarea resurselor
subiectului şi apoi îl ajută să le folosească.
Termenul de potenţial de învăţare este un termen generic, pentru a desemna capacitatea de învăţare.
Acest termen apare ca un concept de bază care permite să se introducă învăţarea înaintea testării. Este
vorbă aici de un răspuns dat psihometriei, care pentru a evalua subiecţii, pleacă de la principiul că toţi
indivizii au şanse egale în confruntarea cu sarcinile propuse. În cazul evaluării potenţialului de învăţare,
evaluarea este precedată de învăţare, în sensul egalizării situaţiei de plecare a subiecţilor înaintea
evaluării. Învăţarea nu va mai avea aceleaşi efecte asupra subiecţilor. Capacităţile diferite de învăţare
vor fi evaluate în termeni de potenţial de învăţare, mai mare sau mai mic. Acest potenţial de învăţare va
fi folosit pentru a se face inferenţe asupra unor concepte ca: educabilitatea inteligenţei (Budoff, 1987),
zonă proximă de dezvoltare ( Campione, Brown, Ferrara, 1984), sau cognitivă (Feuerstein, 1980).
Într-o manieră generală, în evaluarea potenţialului de învăţare se caută să se evalueze viteza
învăţării, capacităţile de conservare şi transfer ale învăţării. Se caută, de asemeni relaţiile dintre acestea
şi capacităţile viitoare ale învăţării.
Pentru evaluarea cantitativă şi calitativă a potenţialului de învăţare se folosesc două procedee:
a. Antrenamentul în timpul testului , procedeu utilizat de Budoff şi Hamilton (1976) şi Ionescu, Jurdan şi
Alain (1984-1985). Procedeul constă în corectarea şi antrenarea subiectului imediat după o soluţie
greşită. După această fază, urmează evaluarea în care se oferă subiectului un număr de itemi pe
care trebuie să-i rezolve fără asistenţă. Ceea ce este important în această procedură, este faptul că
subiectul să-şi manifeste aptitudinea de a stăpâni şi aplica principiile învăţate în timpul evaluării.
b. Procedeul pre-test-învăţare-post-test, cuprinde trei faze:
- faza pre-test, care constă în obţinerea unei evaluări de bază a funcţiilor actuale, şi este
asemănătoare testului psihometric uzual;
- faza învăţării, care constă în a expune subiectului condiţiile ce favorizează reuşita sarcinii propuse.
În această fază se dau ajutoare care-i permit să avanseze spre rezolvarea problemei, sau să
înveţe strategii de utilizat pentru rezolvare, sau să-şi corecteze comportamentul cognitiv
inadecvat faţă de problemă;
- faza post-test, constă în verificare efectelor învăţării.
Ambele proceduri nu se diferenţiază între ele după avantaje şi dezavantaje specifice,
antrenamentul fiind important indiferent de procedura folosită. Budoff (1976) indică câteva avantaje ale
antrenamentului pentru subiect: înţelegerea naturii şi exigenţelor sarcinilor, mai ales dacă ele nu coincid
cu orientarea cognitivă şi culturală a subiectului, şi egalizarea diferenţelor datorate experienţelor
precedente.
Primul procedeu este preferabil când subiectul are dificultăţi în realizarea sarcinilor propuse în
faza pre-test al celui de-al doilea procedeu, sau când există reacţii de frustrare în această fază.
Dacă din punct de vedere al procedeelor utilizate nu sunt divergenţe majore, acestea apar în
legătură cu evaluarea cantitativă sau calitativă a potenţialul de învăţare.
Tendinţa cantitativă (Brown, Ferrara, 1987). În faza de învăţare se furnizează subiectului
ajutoare standardizate, care devin din ce în ce mai explicite pe măsura rezolvării sarcinii până la criteriul
reuşitei. Acest ajutor standardizat şi graduat este un criteriu care permite diferenţierea subiecţilor în
funcţie de capacitatea de învăţare. Se caută o măsura cantitativă a efectelor învăţării, având ca obiectiv
studierea componentelor inteligenţei şi influenţa acestora asupra capacităţii de învăţare a subiecţilor.
Tendinţa calitativă (Feuerstein, 1985). În faza de învăţare intervenţia nu este standardizată, ci
este adaptată la nevoile şi dificultăţile specifice subiectului, şi se oferă un ajutor adaptat situaţiei sale
particulare.
Aceste două tendinţe, după Lidz şi Thomas (1987), se exclud reciproc, deoarece nu este posibil
să fii un mediator responsabil şi în acelaşi timp să urmăreşti o procedură standardizată.

72
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Ambele tendinţe au în comun antrenamentul sau învăţarea bazată pe analiza sarcinii. Tendinţa
cantitativă este centrată mai mult pe sarcină, pentru a da ajutoare standardizate şi graduate, în timp ce
tendinţa calitativă nu renunţa la analiza sarcinilor, dar ajutoarele se adaptează la reacţiile specifice ale
subiecţilor în situaţia de evaluare.

ÎNTREBARE
Care sunt obiecţiile aduse testelor psihologice.

TEMA DE REFLEȚIE
Este justificată trecerea de la evaluarea psihometrică la evaluarea potențialului de învațare. Argumentați
opinia dv.

2. CHESTIONARUL

DEFINIȚIE
Chestionarul este un set de întrebări, bine organizate şi structurate pentru a obţine date cât mai exacte
cu privire la o persoană sau un grup de persoane, şi ale căror răspunsuri sunt consemnate în scris.

Este cea mai obişnuită metodă de colectare a datelor care se bazează pe auto-raportările
subiecţilor la propriile lor percepţii, atitudini, sau comportamente, mai ales atunci când investigaţia
cuprinde o populaţie mai largă. Elevii pot fi întrebaţi în legătură percepţiile lor asupra agresivităţii
colegilor sau în legătură cu propriul lor comportament declanşat de vizionarea programelor TV. În toate
aceste cazuri, datele de bază sunt rapoartele proprii indivizilor, despre gândurile, sentimentele şi
acţiunile lor.

Marele avantaj al chestionarului este că valorizează introspecţia şi prin aceasta


investigatorul măsoară percepţii, atitudini şi emoţii subiective. Acestea pot fi reperate şi indirect, prin
observaţie, dar după cum am constatat anterior, legăturile dintre comportament şi unele stări interne
deseori nu sunt reale. Orice studiu care solicită informaţii despre stările interne, trebuie să utilizeze
tehnica autoraportării. deoarece va fi foarte dificil pentru observator să exprime ce simte o altă persoană
fără a apela la autoraportările persoanei respective.

Principalul dezavantaj este că nu suntem siguri dacă persoanele dau raportări ale
propriilor simţăminte. Tendinţa de faţadă pe care subiecţii o manifestă îi fac să-şi ascundă sentimentele
şi atitudinile care nu sunt acceptate social (cum ar fi prejudecăţile rasiale), şi să ofere răspunsuri cât mai
dezirabile. Acest dezavantaj este sporit în cazul chestionarului faţă de convorbire deoarece neexistând
un contact direct cu subiectul nu avem nici un indiciu asupra sincerităţii răspunsurilor.
Pentru a evita cât mai mult aceste surse de eroare este indicat ca elaborarea chestionarelor şi
verificarea valorii acestora să fie realizată de specialişti. Elevii vor caută să facă o bună impresie

73
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

profesorilor aşa încât valoarea răspunsurilor este îndoielnică. Din această cauză în şcoală profesorii vor
utiliza metoda convorbirii pentru a colecta date prin autoraportare.

3. EXPERIMENTUL

Experimentul este cea mai importantă metodă de cercetare în psihologie deoarece oferă
posibilitatea obţinerii unor date precise şi obiective.

DEFINIȚIE
Experimentul presupune provocarea unui fenomen psihic, în condiţii bine determinate, cu verificării unei
ipoteze. Într-un experiment găsim două tipuri de variabile: variabile independente, care sunt controlate
şi modificate de experimentator, şi variabile dependente, cele care depind de acţiunea variabilele
independente.

EXEMPLU
Pentru a realiza un experiment, Bandura şi colab. (1963) au pornit de la următoarea problemă generală:
cum principiul catharsis-ului (faptul de a imagina sau observa un comportament agresiv manifestat de o
altă persoană) reduce factorul motivaţie determinând apariţia comportamentelor agresive?

Autorii au elaborat următoarea ipoteză generală: observarea comportamentelor agresive duce


la creşterea agresivităţii mai curând decât la scăderea ei.
Această ipoteză decurge din opţiunea teoretică a lui Bandura: observatorul învaţă
comportamente pe care le vede executate de alţii. Această poziţie teoretică a fost transpusă în cazul
comportamentelor agresive. Dar, de asemenea ipoteza generală poate fi atribuită unui fapt empiric:
tinerii după vizionarea unui film violent adoptă comportamente agresive.
Ipoteza generală nu este direct verificabilă sau mai precis poate fi verificată printr-o diversitate
de strategii. Pot fi imaginate nenumărate situaţii în care observarea comportamentelor agresive creşte
agresivitatea, iar fiecărei situaţii i-ar corespunde o cercetare specifică.
Alegerea unei anumite situaţii (strategii particulare) face trecerea la ipotezele de cercetare.

Ipoteza de cercetare este concretizarea ipotezei generale într-o cercetare particulară. Ipoteza
de cercetare evocă manipulările sau observaţiile empirice efectiv realizabile. Astfel, ipoteza generală din
lucrările lui Bandura se concretizează în mai multe ipoteze de cercetare: copii confruntaţi cu un model
agresiv sunt mai agresivi în comparaţie cu cei care nu au fost expuşi acestui model.
Au fost imaginate trei situaţii specifice ale modelului agresiv:
a. Dacă se prezintă un model concret care manifestă un comportament agresiv, copiii vor fi mai agresivi
în comparaţie cu cei care nu au fost expuşi acestui model.
b. Dacă se prezintă un film cu scene agresive, copiii vor fi mai agresivi în comparaţie cu cei care nu au
fost expuşi acestui model.
c. Dacă se prezintă un desen animat cu scene agresive, copiii vor fi mai agresivi în comparaţie cu cei
care nu au fost expuşi acestui model.
Din analiza situaţiilor putem formula ipoteza de cercetare: “martorii unui comportament agresiv
manifestă acest tip de comportament mai frecvent atunci când modelul este o persoană concretă şi mai
puţin frecvent când comportamentul este manifestat de un personaj de desen animat.”
Stabilirea modului de evaluare a frecvenţei de manifestare a comportamentelor agresive, s-a
făcut de către experţi care au evaluat comportamentele agresive pe o scală în 6 trepte.

74
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

IMPORTANT
Calităţile ipotezei de cercetare:
 ipotezele trebuie să fie operaţionale, adică pot fi concretizate în comportamente direct observabile
şi măsurabile. De exemplu, unor copii li se prezintă un model agresiv într-o anume formă, iar altora
nu li se prezintă. Modelul este, după cum am văzut, de trei tipuri: persoană fizică, film, desen
animat.
 rigurozitatea ipotezelor - predicţia nu este valabilă decât în măsura în care este coerentă în raport
cu ansamblul de cunoştinţe asupra subiectului sau temei.

În studiul lui Bandura, este logic să prevedem că martorii, copii, ai unui comportament agresiv vor fi
mai agresivi. Acest lucru concordă cu diverse fapte observate: teoria învăţării prin observaţie, a
comportamentelor învăţate prin imitaţie. De asemenea este logic să considerăm că modelele prezentate
de o persoană concretă vor avea un impact mai mare decât cele prezentate sub forma unui film sau
desen animat (acestea vor avea un efect mai mic), deoarece observatorii reţin mai bine modelele cu
care ei se aseamănă mai mult. Rigoarea intervine atât în ceea ce priveşte gradul de precizie al ipotezei
cât şi în “ceea ce se spune” (datele observabile).
 fecunditatea teoretică. Când Bandura consideră că observarea unui model agresiv va provoca mai
multă agresivitate la copii, el adaugă o nouă dimensiune cunoştinţelor relative despre fenomenele
de învăţare prin observare. Ipoteza autorilor este compatibilă cunoştinţelor anterioare şi decurge
logic din îmbinarea pe care Bandura şi colab. săi au găsit-o între cunoştinţele teoretice, rezultatele
empirice şi faptele diverse. Ipotezele prezic un rezultat care nu a fost niciodată direct obţinut, autorii
au extras concluzii care contribuie la îmbogăţirea nuanţarea teoriilor învăţării şi catharsisului.
Ipoteza răspunde unor interpretări teoretice şi conduce spre alte interpretări teoretice.
 verificabile Este inutil să enunţăm o ipoteză, oricât de bună, dacă ar fi imposibil să-i demonstrăm
validitatea. O ipoteză este verificabilă când se poate extrage o concluzie cu privire la conţinutul
predicţiei enunţate, (de exemplu cu privire la relaţia presupusă între tipul de model agresiv şi
frecvenţa comportamentului imitativ). O ipoteză este verificată şi confirmată când conţinutul ei
corespunde adevărului altor interpretări, este verificată şi infirmată când conţinutul său nu este
observat sau este foarte diferit sau când comportamentele măsurate sunt inverse decât cele
aşteptate. O ipoteză nu este verificată atunci când rezultatele nu permit să se spună că ipoteza este
confirmată sau infirmată. Acest verdict se poate datora erorilor de strategie în culegerea datelor,
atunci se vor revizui strategiile dar nu şi ipotezele. Ipoteza este deficitară în planul verificabilităţii
dacă nu există nici o tehnică adecvată care să facă posibil realizarea studiului.

Ipoteze statistice. După formularea ipotezei de cercetare, urmează să vedem dacă predicţiile
ei vor fi infirmate sau confirmate de datele empirice. De exemplu, în experimentul lui Bandura (1963)
dacă copiii vor manifesta comportamente agresive în urma observării unui model agresiv şi nu le vor
manifesta în lipsa modelului, vom vorbi de o relaţie perfectă între ipoteză şi datele observate. De obicei
relaţiile perfecte sunt rare, în cazul nostru copii vor avea tendinţa de a imita o parte dintre
comportamentele agresive observate, adică relaţia dintre predicţiile ipotezei şi datele observate va fi
atenuată.
În această etapă intervin metodele de analiză statistică cu funcţie dublă:
1. cuantificarea evenimentelor sau relaţiile existente între acestea;
2. a determină dacă măsurătorile obţinute constituie o evaluare valabilă a fenomenelor sau sunt
întâmplătoare.
Procedura este următoarea: se presupune că datele observate sunt întâmplătoare, accidentale,
adică se formulează ipoteza de nul. În urma calculului de probabilitate, se constată dacă ipoteza de nul
poate sau nu să fie respinsă. Dacă ipoteza de nul nu poate fi respinsă, atunci datele observate se

75
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

datorează hazardului şi ipoteza de cercetare va fi infirmată. Dacă ipoteza de nul este respinsă, adică
relaţiile observate par a fi veritabile, şi dacă sunt în direcţia prezisă, ipoteza de cercetare este
confirmată.
În experimentul lui Bandura (1963), ipoteza de cercetare prezicea că atunci când copiii sunt
confruntaţi cu un model agresiv vor avea mai multe comportamente agresive decât cei care nu sunt
martorii unor acţiuni agresive. Să ne imaginăm următoarele rezultate: copii din primul grup manifestă în
medie 22 de comportamente agresive, iar cei din grupul 2, în mdie15. Ipoteza de nul va presupune că
diferenţa dintre 22 şi 15 se datorează hazardului. Atunci când ipoteza de nul nu se poate respinge (în
urma calculului statistic), ipoteza de cercetare va fi infirmată. Dacă ipoteza de nul este respinsă,
diferenţa dintre 22 şi 15 comportamente agresive nu se datorează întâmplării, ipoteza de cercetare este
confirmată.
Concluzie: ipotezele de cercetare transpun şi concretizează în contextul unui experiment
ipotezele generale; iar cele statistice determină dacă ipotezele de cercetare se confirmă sau nu pe baza
datelor obţinute.
Orice cercetare experimentală progresează într-o manieră iterativă parcurgând mai multe
etape, în acest fel ea putându-se autocorecta prin aproximări succesive. Dar care sunt etapele ce
trebuie urmărite într-o cercetare?
Ciclul cercetării ştiinţifice este declanşat de o întrebare pe care şi-o pune cercetătorul. A doua
operaţie decisivă este de a răspunde la această întrebare şi de a compara observaţiile empirice diverse
cu ipotezele. Concluziile care rezultă permit modificarea întrebării iniţiale, apariţia unor noi întrebări şi
declanşarea unui nou ciclu.
Orice experiment începe cu o etapă preparatorie de producere a observaţiilor şi de măsurare.
Această etapă cuprinde toate activităţile care se referă la definirea problemei, formularea de întrebări şi
punerea la punct a tehnicilor şi instrumentelor necesare pentru a răspunde la aceste întrebări. Procesul
este iterativ pentru că el se repetă de mai multe ori până când cercetătorul reuşeşte preleveze
observaţiile şi măsurătorile pentru a ajunge la un raţionament final.
A doua etapă se referă ca producerea de observaţii şi măsurători cu ajutorul tehnicilor şi
instrumentelor puse la punct în etapa precedentă. O dată angajată etapa a doua este foarte posibil să
revenim la etapa precedentă pentru a modifica problema sau abordarea metodologică, fără invalidarea
datelor deja produse. În timpul acestei etape cercetătorul aplică integral planul de cercetare pe care l-a
definit şi acumulează observaţii şi măsurări. O dată atins acest obiectiv se trece la etapa următoare,
analiza rezultatelor definitive şi interpretarea rezultatelor. În această etapă, cercetătorul răspunde la
întrebările iniţiale şi stabileşte în ce condiţii rezultatele pot fi generalizate. Pot fi de asemenea formulate
noi întrebări care vor fi inserate în sistemul care constituie ciclul cercetării. În unele cazuri, pertinenţa
rezultatelor şi a interpretărilor justifică publicarea unei comunicări ştiinţifice.
Iată în continuare câteva detalii despre aceste etape.
Enunţarea problemei. Cercetătorul admite existenţa unui obstacol în înţelegerea, ceea ce-i
stimulează curiozitatea. Aici se formulează într-o manieră mai mult sau mai puţin clară problema de
studiu care sugerează o linie de cercetare. De cele mai multe ori este vorba de o primă tentativă de
formulare care progresiv, după mai multe iteraţii succesive, va deveni din ce în ce mai precisă. Uneori
problema decurge dintr-o cercetare anterioară sau dintr-o teorie. În unele cazuri, mai rare, sesizarea
problemei poate fi foarte clară, şi în acest fel se poate formula imediat o teorie, care necesită un model
teoretic capabil să producă predicţii care vor servi ca ipoteză cercetării. Din contră, în alte cazuri, când
este vorba de un nou subiect de studiu, sau când cercetătorul este mai puţin motivat pentru preocupări
teoretice şi mai mult de interesul pe care-l are pentru subiectul de examinat, definirea problemei se face
în acelaşi timp cu o observaţie de recunoaştere. Este cazul în care observaţia nestructurată este extrem
de utilă. Această formă de observare preliminară permite să se facă inventarul chestiunilor care pot fi
puse într-un domeniu destul de cunoscut. (de exemplu dezvoltarea copilului sau comportamentul
matern). Observaţia de recunoaştere va sugera chestiuni mai precise susceptibile de a alimenta mai
sistematic procesul de cercetare.

76
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Această formă de cercetare informală este extrem de importantă, deşi deseori neglijată. Ea va
trebui sa constituie un preliminar obligatoriu pentru toate programele de cercetare. Ea face posibilă
selectarea chestiunilor pertinente pentru o anumită problemă şi punerea la punct a metodologiilor
realiste. Această etapă dă cercetătorului ocazia să se familiarizeze cu problema pe care doreşte să o
studieze. Această explorare poate sta la originea unor întrebări şi ipoteze noi şi originale, contrastând
cu cele care sunt uneori vehiculate în publicaţiile curente ale unui domeniu de cercetare mai vechi.
Urmează etapa elaborării ipotezelor. O ipoteză teoretică este o afirmaţie, o sugestie de
răspuns la o problemă teoretică pe care o pune cercetarea. Această ipoteză este un răspuns
condiţional. În unele cercetări, este posibil să se enunţe mai multe ipoteze, care se referă la teorii sau
modele teoretice opuse. Astfel, un tip de explicaţie poate implica, de exemplu, creşterea agresivităţii în
anumite condiţii, în timp ce o explicaţie secundară, opusă celei dintâi, sugerează o scădere a acesteia
în aceleaşi condiţii. Este extrem de interesant să se formuleze simultan cele două ipoteze sub o formă
condiţională: dacă un astfel de mecanism intervine, astfel de efecte trebuie să se obţină; dimpotrivă
dacă un alt mecanism este în cauză, alte efecte vor fi observate.
Formularea ipotezelor trebuie să aibă în vedere consecinţele empirice într-un plan de cercetare
care va fi definit ulterior. Nu numai ipotezele decurg logic din concluziile muncii anterioare, la fel ca
teoriile, ci ele sunt formulate şi modificate in funcţie de ceea ce este valabil pentru traducerea lor în
termeni observabili sau măsurabili. În timp ce face precizări asupra obiectului cercetării, elaborează
ipoteze, analizează documentaţia pertinentă şi efectuează observaţii preliminare, cercetătorul pune la
punct mijloace metodologice necesare confruntării ipotezelor cu realul.
Planul de cercetare trebuie să permită transpunerea în universul variabilelor empirice, a
conceptelor teoretice şi ipotezelor generale care se degajă şi care specifică existenţa relaţiilor dintre
variabile. Este deci vorba de o trecere de la conceptele teoretice la variabile observabile şi măsurabile.
Este etapa denumită operaţionalizare, adică definirea în termeni operaţionali a variabilelor care
reprezintă, într-un univers factual, concepte teoretice.
Cercetătorul trebuie să aleagă o metodă de achiziţionare a cunoştinţelor. Această alegere
trebuie să servească întrebărilor puse, teoriilor luate în consideraţie, şi convingerilor cercetătorului.
Alegerea unei metode particulare se face în primul rând pe baza unor raţiuni deontologice sau din
motive tehnice, istorice, unele probleme nu pot face obiectul unei cercetări experimentale. În al doilea
rând, alte subiecte studiate ar putea fi denaturate şi atunci este preferabil să se recurgă la alte metode,
observaţii naturale, de exemplu, mai susceptibile de a respecta autenticitatea fenomenului în studiu. În
al treilea rând, unele metode garantează mai bine punerea în evidenţă a relaţiilor cauzale. Această
garanţie pare direct proporţională cu gradul de includere şi de control inerent aplicării lor. În unele cazuri
alegerea obiectului de studiu determină alegerea metodelor şi tehnicilor ştiinţifice la care putem avea
acces. Nu există o singură şi unică metodă ştiinţifică; există mai multe, care pot să aducă mai multe
informaţii complementare, şi se întâmplă adese să aplicăm mai multe metode în rezolvarea aceleiaşi
probleme. Astfel limitele unei metode sunt corectate de o alta.
Planul de cercetare structurează punerea în practică a ipotezelor formulate. Pentru aceasta el
elimină sistematic toate sursele de eroare şi reţine numai ceea ce poate fi controlat şi măsurat.
Cercetătorul verifică, înaintea înregistrării răspunsurilor comportamentale care tehnici vor fi alese şi ce
conduite for fi măsurate pentru a permite adevărata invalidare sau confirmare a ipotezelor de cercetare.
În această etapă este important să se efectueze o simulare a datelor care vor permite observaţii tipice
pentru reţinerea sau respingerea ipotezelor pe baza instrumentelor statistice alese. Această simulare
asigură verificarea calităţilor euristice ale planului de cercetare. Ea va putea antrena modificările
ipotezelor, a tehnicilor de măsurare garantând punerea în practică a predicţiilor care decurg din ipoteze.
Cercetătorul poate trece la etapa producerii de observaţii. Cercetătorul trebuie sa aplice
riguros ceea ce şi-a propus în planul de cercetare. Aceasta nu-l va împiedeca să evalueze continuu
planul şi să revizuiască întrebările puse. Modificarea imediată a planului de cercetare sau a ipotezelor
este echivalentă adesea cu reluarea cercetării de la capăt şi înregistrarea de noi observaţii şi de noi
măsuri.

77
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

În unele cazuri cercetătorul nu are nici un motiv de a fixa a priori numărul subiecţilor sau al
observaţiilor pe care le face. În loc să limiteze acest număr la o valoare arbitrară, cercetătorul determină
mai degrabă exigenţele cu revine la puterea sa de cercetare, adică capacitatea sa de stabili cu o mare
certitudine confirmarea sau infirmarea ipotezelor. Această putere depinde de mai mulţi factori, printre
care găsim caracteristicile observaţiilor şi ale măsurilor precum şi cele ale instrumentelor care le produc.
Etapa următoare este analiza şi interpretarea datelor. Cercetătorul va utiliza procedee care
furnizează o imagine globală şi sintetică a observaţiilor şi măsurilor sale. El poate prezenta medii sau
indici de variabilitate. El poate să construiască măsuri noi aplicând măsurilor iniţiale reguli de
transformare furnizate de teoria şi ipotezele sale. Observaţiile şi măsurile sunt astfel transformate în
date. Utilizarea testelor statistice poate ajuta cercetătorul să decidă dacă aceste date ilustrează efecte
sistematice, sau el le-a obţinut la întâmplare. Faza de interpretare constă în confruntarea relaţiilor dintre
variabile cu relaţiile prevăzute de ipoteze. În unele cazuri aceasta confruntare va fi înlocuită cu o
descriere simplă. Sunt situaţii când formularea unei ipoteze precise nu este posibilă şi atunci
cercetătorul se limitează la descrierea a ceea ce a observat şi face un inventar cât mai complet posibil
al condiţiilor mediului fizic şi social în care se produce faptul. Este posibil să nu avem ipoteze într-o
cercetare experimentală. În acest tip de cercetare este necesar de a se formula ipoteze implicite,
variabile controlate şi variabile măsurate. Cercetătorul prezice inevitabil că variabila manipulată exercită
un impact aspra variabilei măsurate, dacă nu el va renunţa la realizarea cercetării. De asemeni el
neutralizează multe alte variabile pentru că formulează implicit ipoteze care pot produce contaminarea
efectului variabilei manipulate.
Analiza şi interpretarea datelor presupune o reîntoarcere la ipoteze şi stabilirea dacă ele sunt
confirmate sau infirmate de observaţii şi măsurări. Faza numită reformularea modelului sau a teoriei
corespunde momentului în care cercetătorul evaluează ansamblul silogismului construit prin aplicaţiile
metodei ştiinţifice la întrebările de origine ale cercetării.

78
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Unitatea de învățare 9
FORME ALE VIEȚII PSIHICE.
CONŞTIINŢA – STRUCTURA PSIHOLOGICĂ ŞI FUNCŢIILE CONŞTIINŢEI

1. NOŢIUNEA DE CONŞTIINŢĂ

Trebuie să se facă distincţie între adjectivul conştient (faptul de “a fi conştient”) şi substantivul


conştient (“conştientul”), care desemnează un sistem al aparatului psihic bazat pe referinţa la conştiinţă.
Această distincţie ne conduce la discutarea noţiunii extrem de complexe care este conştiinţa.
În studiul, “Structura şi destructurarea conştiinţei”, Ey (1954) ne ajută să descoperim
diversitatea definiţiilor date conştiinţei. Considerată ca “epifenomen”, scrie Ey, ca “simplă funcţie latentă
ori instanţă reflexivă transcedentală pentru majoritatea autorilor, conştiinţa nu are nici un suport şi, altfel
spus, nici o profunzime pentru psihiatri sau pentru psihanalişti”. Amintindu-ne faptul că studiul activităţii
conştiinţei a fost aprofundat în prima jumătate a secolului nostru de către şcoala germană de psihiatrie,
Ey citează definiţia pe care Jaspers o dădea, în 1928, conştiinţei: totalitatea vieţii psihice la un moment
dat.
Pornind de la infinitele variaţii ale conştiinţei normale şi patologice, Ey, în studiul său,
abordează diferite aspecte cum ar fi organizarea experienţei trăite în prezent, constituirea prezentului,
temporizarea şi direcţionarea câmpului fenomenal, orientarea temporal-spaţială, deschiderea şi
prezenţa în lume etc.

DEFINIȚII
După opinia lui Ey, aceste aspecte care demonstrează diversitatea definiţiilor date conştiinţei,
gravitează în jurul a două sensuri fundamentale:
- conştiinţa apare ca esenţialmente structurantă şi structurată, ca o formă care se conformează unui
ordin, care se impune dezordinii inconştiente (structura conştiinţei face trimitere în mod constant la
structura unei “scene” care se derulează “în spaţiu, pe durata unui moment” - actualitatea unei
situaţii);
- conştiinţa apare, de asemenea, ca o experienţă imediată constituantă şi constituită din sensibil
(conştiinţa reprezintă pentru timp ceea ce corpul reprezintă pentru spaţiu: substratul experienţei
noastre sensibile).

Pentru Ey, cele trei aspecte fundamentale ale noţiunii de conştiinţă sunt prezenţă, reprezentare şi
prezent. Astfel, el defineşte conştiinţa ca fiind “forma vieţii psihice care organizează trăirea actuală în
câmpul prezentului reprezentat”.
Dificultăţile pe care le provoacă orice tentativă de definire a conştiinţei – dificultăţi extrem de bine
analizate în studiul lui Ey – sunt invocate de mulţi alţi autori. De exemplu, Piéron (1963) notează că în
“afara sensului său moral, conştiinţa nu poate fi definită deoarece ea desemnează aspectul subiectiv şi
incomunicabil al activităţii psihice ale cărei manifestări de comportament nu pot fi cunoscute în afara ei
însăşi”.

DEFINIȚIE
În “Vocabularul psihanalizei”, Laplanche şi Pontalis (1973), ne propun două accepţiuni ale noţiunii de
conştiinţă. În sens descriptiv, ea constituie o “calitate momentană care caracterizează percepţiile
externe şi interne din cadrul ansamblului fenomenelor psihice”.

81
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

În al doilea rând, în conformitate cu teoria lui Freud, “conştiinţa ar fi funcţia unui sistem, sistemul
percepţie-conştiinţă (Pc-Cs)”. Această unire a conştiinţei cu percepţia într-un sistem unic fusese
desemnată anterior, în proiectul de psihologie ştiinţifică, cu numele de sistem w sau W.
Din punctul de vedere al topicii, sistemul Pc-Cs se situează la periferia aparatului psihic. El ar fi
comparabil – după cum spune Freud - cu un “hublou”, cu o “suprafaţă” pe care se reflectă obiectele
exterioare dacă acestea se prezintă şi obiectele interioare dacă acestea se reprezintă, cu condiţia ca
cenzura să permită acest lucru. Prin urmare, sistemul Pc-Cs primeşte atât informaţiile lumii exterioare,
cît şi pe acelea provenind din interior, mai precis senzaţiile care se înscriu în seria neplăcere-plăcere şi
reminiscenţele mnezice (Laplanche şi Pontalis, 1973).
Revenind la situaţia topică, trebuie să notăm că, după opinia lui Freud, aparatul perceptiv-psihic se
constituie din două straturi:
- unul extern, para-excitaţia, a cărei destinaţie este de a diminua intensitatea excitaţiilor care provin
din exterior;
- celălalt, situat în interiorul stratului precedent, constituie suprafaţa receptoare de excitaţii, sistemul
Pc-Cs menţionat deja.
Variaţiile de intensitate ale atenţiei, funcţie esenţialmente legată de conştiinţă ca şi de luarea în
consideraţie a procesului de acces la conştiinţă, fac astfel încât conştiinţa să fie examinată în termeni
economici. Este clar că, din punct de vedere economic, sistemul Pc-Cs dispune de o energie liber
mobilă, capabilă de a supracontrola un element sau altul.
Din punct de vedere dinamic, trebuie precizat faptul că conştiinţa joacă un rol important în dinamica
conflictului fără a fi, însă, considerat ca unul dintre elementele conflictului defensiv. Rolul conştiinţei în
dinamica conflictului poate fi ilustrat prin evitarea conştientă a dezagreabilului şi prin reglarea mai
discriminatoare a principiului plăcerii. Tot din punct de vedere al dinamicii, putem evoca rolul pe care
Freud îl atribuie factorului conştient, mai precis conştientizării, în eficacitatea terapiei psihanalitice.
Cum activitatea mentală conştientă nu poate cuprinde decât un număr redus de reprezentări în
acelaşi timp, anumite elemente sunt temporar inconştiente. Totuşi ele sunt disponibile şi pot fi puse în
orice moment la dispoziţia activităţii conştiente. Acestor elemente Freud le-a rezervat calificativul de
preconştient. Acesta trebuie considerat ca fiind o parte foarte “superficială” şi externă a inconştientului.
El conţine imaginile, ideile, amintirile care pot fi evocate, dar numai în urma unui anumit efort mental.
Pentru unii autori, în contextul psihanalitic, conştiinţa reprezintă o activitate neglijabilă. În realitate,
Freud a acordat conştiinţei un rol mult mai important decât ne-am putea imagina. El a criticat, de
exemplu, behaviorismul pentru pretenţia acestuia de a construi o psihologie care nu ţine cont de
conştiinţă.
De asemenea, el consideră că terapia psihanalitică se bazează, cel puţin parţial, pe influenţa
conştientului asupra inconştientului. Freud precizează, totuşi, că simplul fapt de a comunica pacientului
o reprezentare altădată refulată nu modifică cu nimic starea sa, refularea continuând să acţioneze.
Dacă, aşa cum am văzut deja, în topica freudiană conştiinţa se situează la periferia aparatului
psihic, diverşi autori au încercat să localizeze conştiinţa la nivel cerebral, antrenând astfel dezbaterea
pe un plan ontologic. Relaţia dintre dezvoltarea scoarţei cerebrale şi “conştiinţa” organismelor diverselor
specii este una dintre tezele cele mai răspândite. Fiziologii şi filosofii au oscilat, totuşi, între localizarea
cervicală şi sub-corticală a conştiinţei. Lucrarea lui Chauchard (1963) are ca obiect studiul
mecanismelor organice care sunt în slujba conştiinţei. Au fost examinate succesiv: conştiinţa ca
vigilenţă, câmpul conştiinţei sau atenţia, caracterele superioare ale conştiinţei umane reflexive şi Eul
care decide conduita noastră.
În urmă cu aproape un secol, William James sugera că înţelegerea conştiinţei ar trebui să fie unul
dintre principiile obiective ale psihologiei. Suntem nevoiţi să constatăm că studiul conştiinţei a atras mult
mai puţini cercetători decât acela al inconştientului. Cu toate acestea, trebuie să semnalăm apariţia, în
ultimii douăzeci de ani, a numeroase lucrări importante consacrate conştiinţei (Baars, 1988; DeBerry,
1991; Jaynes, 1976; Ornstein, 1973; Pollio, 1990; Tart, 1983). Dintre contribuţiile cele mai semnificative,

82
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

să o cităm pe aceea a lui Jaynes care adoptă o abordare sistematică şi care a început, între altele,
studiul a ceea ce am putea numi conştiinţa “cea de toate zilele” şi pe Baars care a lucrat asupra unei
teorii cognitive a conştiinţei.
Un aspect care a atras atenţia cercetătorilor este acela al “stărilor modificate ale conştiinţei”, al
“stărilor de conştiinţă perturbată” ori al “stărilor stranii ale conştiinţei”. Sub eticheta stărilor modificate ale
conştiinţei sunt grupate un anumit număr de experienţe în cursul cărora subiectul are impresia că
funcţionarea obişnuită a conştiinţei sale este dereglată şi că trăieşte un alt tip de raport faţă de lume, de
el însuşi, de corpul său, de identitatea sa.

ÎNTREBARE
Care sunt elementele fundamentale care demonstrează diversitatea definiţiilor date conştiinţei?

2. CONȘTIINȚA IMPLICITĂ

Conștiința implicită este o conștiință de nediferențiată prezentă și la animale în timp ce


conștiința explicită este reflexivă, este conştiința de sine de propriul eu și este prezentă doar la om.

DEFINIȚIE
Conștiința implicită este conștiința de ceva.

Acest tip de conştiință presupune o separare confuză a persoanei de alte obiecte sau ființe.

EXEMPLU
Mergând spre casă ajung la o intersecție și trebuie sa traversez. Vad că vine un vehicul. Mă opresc și
după ce vehiculul trece îmi continui deplasarea spre casă. În acest caz eu am recunoscut un obiect
diferit de mine față de care știu să reacționez.

Acest tip de conștiință este prezent și la animale.

EXEMPLU
Oricât de flămândă ar fi o pisică aflată la o înălțime considerabilă nu sare dacă îi dau un peste. Ea va
ezita să sară căutând diferite modalitați de a coborâ pentru a ajunge la hrană.
În acest caz pisica este conștienta de pericolul lovirii dacă sare de la acea înălțime și apreciază
implicit posibilitățile de a ajunge la hrană.

După opinia lui H. Ey conștiința implicită este ca o scenă în care se petrec evenimentele, este
forma în care sunt trăite fenomenele. Ea ne plasează într-o lume reală.
Este o structurare a trăirilor prin care ne simțim participanți la tot ceea ce se întâmplă . Este o
separare între noi și celelalte obiecte. Prin ea ne simțim prezenți într-o realitate distinctă de noi.
În stările patologice deși bolnavii asistă la ceea ce văd nu au sentimentul prezenței în acea
realitate, nu au sentimentul participării lor la realitate. În cazul visului, deși suntem într-o lume

83
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

imaginară, ireală ne simțim participanți la aceasta lume pe care o credem reală. În vis se produce o
iluzie de conștiință, deoarece visul presupune o rupere de realitate.

3. CONȘTIINȚA REFLEXIVĂ

“Una este s gândesc și alta sa gândesc că eu gândesc”. Aceasta este esența gândirii reflexive.
Conștiința reflexivă este caracteristică numai omului, este conștiința clară a propriului eu care
acționează responsabil. La naștere copilul nu are conştiință reflexivă, acesta se formează pe parcursul
dezvoltării prin dobândirea capacității de gândire interioară, a conștiinței de sine și dezvoltarea gândirii
abstracte. Conștiința reflexivă presupune o comentare a propriilor acțiuni utilizând limbajul interior.

EXEMPLU
Merg spre casă, ajung în scara blocului și încep să urc scările. Am conțtiința implicită a acestei actiuni.
La un moment dat caut cheile cu care urmează să deschig ușa și constat că nu-l găsesc. În acest
moment încep să în limbaj interior “unde sunt cheile, le-am uitat la serviciu s-au le-am pus în alt loc”.

Deci, conştiința explicită este o conduită suprapusă, un comentariu asupra reacțiilor interioare și
exterioare.

IMPORTANT
Cercetătorii au fost interesaţi de caracteristicile prin care putem distinge un act conștient. Grumann
distinge mai multe aspecte:
 Animalele disting între stimulii periculoși și cei utili. Când animalul trebuie să aleagă posibilitatea de
a acționa va alege una din alternative (Tolman). Omul face distincția dintre alegerea spontană,
bazată pe conștiința implicită și alegerea bazată pe gândire, bazată pe conştiința reflexivă;
 Poate fi considerat conştient ceea ce este comunicabil. Această caracteristică poate fi pusă la
îndoială. Afazicul este conștient de cunoștințele sale, dar nu le poate exprima. În starea de hipnoză
persoana poate comunica multe dar nu este conștientă;
 O persoană este conștientă dacă este atentă, dacă observă ceva. Atenția presupune o orientare
selectivă a câmpului conștiinței spre ceva. Activitățile controlate conștient sunt numite activități
atenționale. Atenția are diferite grade ceea ce înseamnă că și conştiința prezintă grade diferite.
 Un act conştient este premeditat, intenționat în sensul că se urmărește realizarea unui scop.
Premeditarea conduitei presupune adaptarea la situație și la mijloacele existente. Putem deduce că
principalul rol al conștiinţei este cel de conducere adecvată a acțiunii.
 A fi conștient presupune ați, a fi conștient de sine. Prin aceasta noi distingem net între noi și ceea ce
există în exteriorul nostru.

EXEMPLU
Mă aflu în fața unui edificiu inportant din oraș. În acel moment eu cunosc ceva și îmi dau seama că
aceasta cunoaștere este a mea. Dar, edificiul pe care-l privesc este in afara mea. Această distincție
inerior- exterior este un apect foarte important pentu înțelogera specificului pihicului.

Formarea conștiinței de sine este un proces care se finalizează la 14-15 ani.

84
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

3. STRUCTURA PSIHOLOGICĂ A CONŞTIINŢEI ŞI FUNCŢIILE EI

Psihologia este interesată de conţinuturile şi legităţile conştientului, ca procesualitate vie, în


care se întrepătrund într-un mod specific aspectele generale cu cele individuale şi diferenţiale. Din punct
de vedere psihologic conştiinţa reprezintă o calitate care reuneşte organizarea întregului sistem psihic la
nivelul existenţei umane. Ea apare ca o structură de integrare corelativă şi ierarhică a evenimentelor
infrapsihice (A. Dicu, 1977). Această integrare ierarhică presupune o relativă delimitare a blocurilor
operaţionale la diferite niveluri şi tratarea fiecărui nivel în calitate de sistem relativ independent. Fiecare
nivel are o anumită organizare din care rezultă proprietăţi sau funcţii ireductibile la proprietăţile şi
funcţiile fiecărui element component luat izolat.
Putem considera conştiinţa un mod de organizare integral al realităţii psihice la un anumit nivel
de funcţionalitate neurofiziologică, care defineşte atât fiecare proces luat în parte, cât şi totalitatea
acestora considerată simultan şi intercorelat.

IMPORTANT
Prin cunoaştere conştientă se înţelege, în general, o cunoaştere în cunoştinţă de cauză, care
presupune următoarele atribute:
 posibilitatea relatării despre ceea ce se produce la un moment dat sau despre ceea ce s-a petrecut
în trecut sau se va petrece în viitor;
 delimitarea dintre imagine şi obiectul sau fenomenul care a determinat formarea imaginii;
 stabilirea unei relaţii cauzale în seria evenimentelor percepute gândite sau trăite;
 delimitarea şi stabilirea unei ordini deliberate între componentele de bază ale activităţii (motivul -
scopul - mijlocul) şi analiza acestora prin prisma întrebărilor “de ce?” şi “cum”;
 întemeierea şi motivarea logică a acţiunii;
 prevederea consecinţelor acţiunii şi alegerea variantei optime;

Realizarea acestor caracteristici este posibilă datorită conţinutului informaţional specific şi a


diferenţierii funcţionale în interiorul sistemului psihic. Conţinutul informaţional se organizează şi
structurează în trei forme: cognitivă, afectiv-motivaţională şi volitivă.
Informaţia cognitivă se referă la proprietăţile structurale ale obiectelor şi fenomenelor lumii
externe, raporturile genetice, cauzale şi spaţio-temporale dintre acestea, legile organizării, mişcării şi
evoluţia lor. Informaţia cognitivă este cel mai bine reprezentată de sistemul noţiunilor şi cunoştinţelor pe
care individul le însuşeşte în decursul activităţii. Această informaţie duce la o cunoaştere a obiectelor şi
fenomenelor relativ independentă de scopurile şi motivele activităţilor practice.
Informaţia de tip motivaţional este rezultatul prelucrării şi interpretării stărilor şi transformărilor
care au loc în interiorul sistemului. Ea reflectă oscilaţiile, insuficienţele sau degradările energetice ale
acestuia. Prin raportarea acestora la anumite standarde se creează o stare de tensiune specifică trăită
subiectiv ca disconfort. În consecinţă sistemul individual îşi îndreaptă deliberat mijloacele de acţiune în
direcţia satisfacerii necesităţii şi reducerii tensiunii. Motivul este tocmai mobilul care declanşează
orientează şi susţine acţiunea. Motivul fixat conştient are nu numai un rol declanşator - energetic ci şi
unul reglator, organizator.
Informaţia afectivă apare ca rezultat al evaluării subiective a gradului de concordanţă sau
divergenţă dintre evenimentele care se produc în plan intern şi cele desfăşurate în plan extern.
Concordanţa este trăită ca satisfacţie, plăcere iar discordanţa ca tensiune, insatisfacţie, neplăcere.
Conştiinţa realizează filtrarea şi aprecierea mulţimii influenţelor externe după criteriul “plăcut-neplăcut” şi
stochează semnificaţiile corespunzătoare ale acestora. În acelaşi timp, prin substructurile sale cognitive
şi motivaţionale, conştiinţa tinde să stabilească un raport optim între aspectele “pozitiv” şi “negativ” ale
componentei afective a activităţii.

85
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

Informaţia volitivă este rezultatul raportării subiective a posibilităţilor proprii la dificultatea


obstacolului care trebuie înlăturat în vederea atingerii scopului conştient propus. În urma acestei
evaluări se realizează reglajul voluntar al acţiunii care presupune, în mod necesar, un efort voluntar.
Efortul voluntar constă în mobilizarea resurselor fizice, intelectuale, emoţionale prin intermediul
mecanismelor verbale, deci conştiente. El este trăit ca o stare de tensiune, de încordare internă, de
mobilizare a tuturor resurselor în vederea depăşirii obstacolului. Conştiinţa participă la realizarea
reglajului voluntar prin concentrarea energiei afective spre scopul dominant şi prin rezolvarea unor
conflicte emoţionale respingând tendinţa afectivă care este opusă scopului.

4. FUNCŢIILE CONŞTIINŢEI

Prima şi poate cea mai importantă funcţie a conştiinţei este cea cognitivă, de cunoaştere a lumii
şi a propriului Eu. Apariţia conştiinţei presupune constituirea unui raport cognitiv specific subiect-obiect
cu scopul precis de a cunoaşte. Cogniţia conştientă devine nu numai ştiinţă a obiectului, ci şi ştiinţă a
ştiinţei despre obiect, pe baza căreia subiectul poate spune nu numai că ştie sau numai ce ştie, ci şi că
ştie că ştie şi ştie cât ştie. Cunoaşterea conştientă permite omului să acumuleze cunoştinţe premeditat,
din perspectiva existenţei viitoare.
Funcţia proiectivă se referă ca orientarea activităţii în direcţia transformării realităţii. Prin
această funcţie omul reuşeşte să modifice, să transforme obiectul în direcţia dorită. Datorită
proiectivităţii conştiinţei apare o dimensiune nouă în structura personalităţii umane, dimensiunea
creativităţii.
Funcţia anticipativă exprimă tendinţa omului de a face predicţii în legătură cu desfăşurarea
evenimentelor şi de a anticipa mental modificările viitoare ale obiectului acţiunii, de a planifica şi
programa dinainte desfăşurarea acţiunii. Anticiparea conferă conduitei umane caracterul raţionalităţii şi
finalităţii intenţionate. Fixarea scopului acţiunii şi a programului de desfăşurare este un proces activ de
analiză şi comparaţie a diferitelor alternative posibile, de stabilire a unor criterii de eficienţă şi
optimizare, de alegere a mijloacelor eficiente de acţiune.
Funcţia de reglare constă în controlul pe care conştiinţa îl exercită asupra modului de
desfăşurare a activităţii comportamentului, asigurându-se eficienţa optimă în raport cu scopul propus. O
acţiune este eficientă dacă rezultatul obţinut corespunde cu scopul propus anterior. Aceasta presupune
nu numai înregistrarea rezultatului final, ci şi a secvenţelor parţiale, pentru a putea interveni pe parcurs
pentru a înlătura obstacolele care apar. Un rol reglator important îl exercită mecanismele conştiinţei
asupra dinamicii trăirilor afective şi trăsăturilor temperamentale. Prin mijloace specifice de activare-
frânare este posibilă structurarea.

5. FORMAREA CONȘTIINȚEI DE SINE

Conştiinţa de sine (explicită) este precedată de „sentimentul de sine”, stare confuză, dinaintea
momentului când persoana va judeca, va aprecia modul său de existenţă. La baza evoluţiei conştiinţei
stă formarea treptată a unei scheme corporale şi a unei imagini a propriului corp.
Conştiinţa de sine începe cu conştiinţa propriului corp, având la bază senzaţiile interne: foamea, setea,
durerea ... la care se adaugă senzaţiile proprioceptive şi kinestezice (adică cele legate de poziţia
corpului şi de mişcare). Un rol îl joacă, desigur, şi privirea propriilor membre şi a corpului. Toate aceste
impresii sunt analizate cortical şi rezultă cunoaşterea corpului nostru, a suprafeţelor care-l limitează. Se
obţine o imagine a corpului, disociată de referinţele exterioare, independentă de locul unde ne aflăm.
Există un model postural al corpului şi al unui spaţiu în care noi localizăm percepţiile noastre, e „schema
sa posturală” în raport cu care apreciem orice schimbare de poziţie.

86
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Pornind de la această schemă, copilul mai mare ştie că e slab sau gras, înalt sau scund –
comparându-se cu cei din jur. Schema posturală, imaginea corpului nu se referă doar la topografia
corpului şi la poziţiile sale, ci şi la posibilităţile de a acţiona asupra lumii exterioare. Existenţa şi
importanţa lor se relevă în tulburările patologice ce pot surveni: asomatognozia (ar fi „necunoaşterea
corpului”).

EXEMPLE
Se citează cazuri de hemiasomatognozie când pacientul are tulburări într-o jumătate a corpului. Un
bolnav povesteşte: „Nu mi-am dat seama că braţul stâng nu se mişcă. Când atingeam mâna stângă
aveam impresia că ating o carne străină, o altă mână. Ştiam că e mâna mea şi totuşi aveam un corp
care nu era al meu”. Aici nerecunoaşterea se combină cu „apraxia” (paralizia), ceea ce nu se întâmplă
totdeauna. O altă bolnavă nu ştie unde se află şi ce face cu mâna stângă: îşi întreba, cu reproş, soţul de
ce o scarpină pe spate, or ea se scărpina singură cu mâna stângă.

Tulburările menţionate provin din pierderea sensibilităţii posturale (legate de poziţie) şi


kinestezice (de mişcare). Existenţa unei scheme, a unei imagini puternice se evidenţiază şi prin
fenomenul contrar: „membrul fantomă”. Bolnavii cărora li s-a tăiat un picior îl simt uneori prezent, îi
doare chiar. Este o persistenţă a imaginii corporale. Nu poate fi vorba ca persoanele menţionate să nu
aibă conştiinţa de sine. Ele erau adulte şi aveau conştiinţa de sine formată, pe baza unei multitudini de
experienţe: se ştiau fiinţe gânditoare, sociale. Deci se pot pierde, parţial, impresiile provenind din corp,
fără a pierde conştiinţa eului propriu.
Se pune întrebarea: când se formează imaginea propriului corp? Răspunsul la această
chestiune l-am putea găsi în studiile care au căutat să cuprindă momentul când copiii mici îşi recunosc
imaginea în oglindă. Nu se poate recunoaşte cineva care nu se cunoaşte, nu are cât de cât o idee
despre sine. E nevoie să existe mai întâi o cunoştinţă de sine. Dificultăţile recunoaşterii în oglindă sunt
mari, fiindcă imaginea de sine a copilului în primii 2 ani are la bază senzaţiile interne, cele
proprioceptive (de poziţie) şi cele musculare, de mişcare. Pe cale vizuală cunoaştem doar mâinile şi o
bună parte a corpului, nu însă şi fizionomia. Pe când în oglindă tocmai faţa ocupă locul central. Este
deci o trecere de la un sistem de repere, de la un „atlas” la altul. În cazul orbilor din naştere care
izbutesc să dobândească vederea, s-a văzut că o asemenea tranziţie este foarte dificilă. Nici în cazul
copiilor mici ea nu este lesnicioasă.

EXEMPLLE
M. Beniuc a observat un mic peşte, „peştele combatant”, care atacă cu violenţă orice alt mascul din
specia sa. Separat printr-un geam de acesta el se izbeşte de geam şi adoptă o atitudine agresivă, un
timp destul de lung. Dacă i se pune în faţă, nu un geam, ci o oglindă, ostilitatea sa se exprimă un timp
de 3 ori mai lung! La alte animale se manifestă reacţii diferite faţă de cele exteriorizate în prezenţa
confraţilor. Câinele stă departe de oglindă, o ocoleşte şi pleacă. Poate fiindcă imaginea în oglindă are o
lucire neobişnuită şi se mişcă simultan şi simetric cu el.

Unul din studiile efectuate la sfârşitul deceniului al 7-lea pune în evidenţă: pe la 17-18 luni, în
faţa oglinzii copilul reacţionează ca la alt copil, zâmbind şi emiţând vocalize. Între 18 şi 20 de luni apar
reacţii de evitare. În fine, între 21 şi 24 de luni se manifestă simptomele recunoaşterii de sine: dacă i se
face o pată roşie pe nas, copilul văzând-o în oglindă, pune mâna pe nas, pe pată.
Rene Zazzo a reluat studiul, experimentând cu 30 de copii în vârstă de 10-33 luni.
Recunoaşterea de sine, arată el, nu se produce ca o iluminare subită şi la o dată precisă. Totul se
petrece în aşa fel, încât, dintr-un moment în altul, recunoaşterea poate deveni îndoielnică. După primul

87
CORNELIU-EUGEN HAVÂRNEANU

moment când apare recunoaşterea, urmează evitări, fluctuaţii ce durează cel puţin 6 luni la majoritatea
subiecţilor. Zazzo a observat la copil câteva faze până la deplina recunoaştere de sine. La vârstă mică,
el e indiferent. Mai târziu îşi manifestă bucuria, ca la prezenţa altui copil. Apoi urmează o stare
complexă: anxietatea şi evitarea alternează cu surpriza şi curiozitatea. După care începe să apară
recunoaşterea favorizată de compararea mâinii sale cu aceea din oglindă sau de intervenţia altor
repere: când mănâncă o prăjitură ori când e împreună cu cineva. Dacă o lumină licăreşte în spatele
său, copilul se întoarce, dar reacţia are loc mai târziu decât descoperirea petei de pe nas. După R.
Zazzo, recunoaşterea în oglindă are loc între 2 şi 3 ani mai aproape de 2 ani. Se coincide cu perioada
când copilul începe să folosească pronumele „eu”, „al meu”, „al tău” în loc de „Radu vrea...”, „E a lui
Radu...” (Radu fiind însuşi copilul). Deci apare o conştiinţă de sine ca persoană cu un nume, cu o
anumită înfăţişare pe care începe să o recunoască.
Recunoaşterea de sine e condiţionată de cunoaşterea în prealabil a unor persoane din jur.
Dovada ne-o dau cimpanzeii, care şi ei se pot recunoaşte în oglindă (deşi mai greu: văzând pata pe nas
şi-o caută mai întâi pe ureche, pe frunte, până nimereşte nasul). Dar dacă puiul de cimpanzeu e crescut
separat de orice maimuţă, el nu se poate recunoaşte în oglindă. Dacă stă cel puţin 3 luni cu alţi
cimpanzei, devine şi el capabil de a se recunoaşte. Deci conştiinţa de sine e indiscutabil legată de
cunoaşterea altora (R. Zazzo, 1975, pp. 145-188).
Chiar când copilul are cunoştinţă de sine, el nu e totuşi conştient de toate detaliile acţiunilor
sale, de care poate deveni conştient numai în anumite condiţii, fenomen prezent chiar şi la vârsta
adultă. J. Piaget a efectuat o serie de experienţe în această problemă, pe care le-a înmănunchiat în
volumul La prise de conscience. După cum precizează el, de obicei se consideră conştientizarea bruscă
- un fel de iluminare. Unii chiar o privesc ca pe un efect al activităţii unui organ special („simţul intern”).
Fals! Conştiinţa reflexivă constituie un proces complicat, implicând o construcţie a unor relaţii în raport
cu sisteme evoluate. Ne-o dovedeşte existenţa unor aspecte ale comportării de care copilul (şi chiar
adultul) nu este conştient. Noi efectuăm uneori acţiuni, chiar complicate, fără să ne dăm seama exact
cum procedăm. Psihologul elveţian ne dă o serie de probe. De exemplu: mersul în 4 labe. Copilul
începe să meargă în 4 labe încă înainte de împlinirea vârstei de 1 an. J. Piaget a cerut unor copii de 4-5
ani să meargă în 4 labe, întrebându-i apoi cum au procedat. La această vârstă, copilul spune : „întâi
merge o mână, apoi cealaltă mână, apoi un picior şi celălalt picior”. El nu-şi dă seama de mersul real
(se avansează concomitent cu mâna dreaptă şi piciorul stâng, apoi înaintează mâna stângă şi piciorul
drept). Ca să provocăm conştientizarea: a) îi cerem să procedeze aşa cum spune el; b) oprim acţiunea
şi cerem să o continue; c) îl solicităm să încetinească mersul şi să privească atent.
La o vârstă mai mare (5-6 ani), răspunsul e altul: „merg mâna dreaptă şi piciorul drept, apoi
mâna stângă şi piciorul stâng”. De fapt se poate avansa şi aşa. Unii copii, după ce explică, încep să
meargă în acest fel, deşi nu este un mers comod, firesc. Cerându-se unor adulţi să meargă în patru
labe şi să explice cum are loc acest mers, unii dintre ei au dat acelaşi răspuns ca şi copii de 5-6 ani. Nici
ei nu erau conştienţi de felul în care se procedează. Mersul în 4 picioare este legat automat prin
conexiuni senzorio-motorii (scheme). Nu e nevoie, deci, de conştiinţa procedeului. Abia la 7-8 ani copii
sunt conştienţi de detaliile mersului şi pot da explicaţia justă (majoritatea dintre ei). Desigur, chiar şi
copilul de 3 ani e conştient că merge în 4 labe, dar e o conştiinţă implicită, nu o conştiinţă explicită a
felului în care procedează. Pentru aceasta se cere o mai deplină dezvoltare mintală. Toate
experimentele au dus la aceeaşi concluzie : se pot rezolva probleme concrete destul de complicate, fără
a fi conştienţi de detaliile execuţiei, mai ales în cazul copiilor, cu atât mai puţin conştienţi cu cât sunt mai
mici. Aşadar, priza de conştiinţă nu e ceva simplu, ea presupune o conceptualizare, o trecere din planul
acţiunilor concrete în planul acţiunilor mintale, mult mai complexe şi, totodată, conştiente. Desigur,
această trecere implică reuşita acţiunii, fără a fi însă suficientă. Reuşita nu necesită deplina conştiinţă.
Inconştientul a cărui influenţă e importantă în percepţie, în gândire, în creaţie poate soluţiona singur
multiple probleme practice. Trecerea din planul acţiunii în planul verbal-logic, conştient, implică o
restructurare, stabilirea unor noi legături, efectuarea de operaţii mintale, plastice, reversibile. Noile relaţii
sunt inserate în structurile noţionale (altele decât cele din sistemul senzorio-motor). Dacă ele nu sunt

88
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

elaborate, copilul nu poate deveni pe deplin conştient. Numai după 7-8 ani, când sunt deja constituite
sisteme noţionale de referinţă, el poate deveni conştient şi poate începe să explice ceea ce este
implicat în detaliile acţiunii. Se pune următoarea problemă : ce determină priza de conştiinţă în mod
obişnuit? După Ed. Claparede - dificultăţile în activitate, dezadaptarea. în experienţele lui J. Piaget,
complicaţiile sunt provocate prin intervenţia experimentatorului. însă conştiinţa poate apărea chiar când
o acţiune reuşeşte, precizează Piaget: când reproducerea mişcărilor e constrânsă să se adapteze unor
modificări (ceea ce de fapt constituie o dificultate) şi când subiectul îşi propune noi scopuri.
Experimentele efectuate au pus în lumină existenţa unor grade ale conştiinţei. Impresiilor conştiinţei
neclare, li se spune de obicei subconştientul. În fond există grade de conştiinţă după integrarea noilor
informaţii în sisteme mai mult şi mai puţin evoluate.

89
 
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE I

Unitatea de învățare 10.


TEORII PSIHOLOGICE REFERITOARE LA INCONŞTIENT

1. ASPECTE ISTORICE

Începuturile cercetării privind noţiunea de inconştient îşi au originea în intuiţiile misticilor şi a


unor filosofi antici, la care se adaugă, după opinia lui Ellenberger (1974), Saint Augustin, atunci.
Noţiunea de inconştient prinde contur graţie contribuţiilor marilor filosofi germani ai epocii
post-kantiene: Schopenhauer, Carus, von Hartmann. Întâlnim la aceşti trei filosofi ai secolului al XIX-lea
idei care rămân chiar şi astăzi perfect valabile. De exemplu, pentru Schopenhauer, motivele conştiente
ale actelor noastre nu reprezintă decât un paravan; omul poate ignora adevăratele motive ale acţiunilor
sale. În ceea ce-l priveşte pe Carus, acesta distinge două tipuri de inconştient. Mai întâi, inconştientul
absolut, ale cărui conţinuturi sunt absolut inaccesibile luminii conştiinţei. Cel de-al doilea, inconştientul
relativ, se referă la un domeniu al vieţii sufletului care, după ce va fi ajuns la conştiinţă, devine temporar
inconştient. Această distincţie o prefigurează pe aceea pe care o va face Freud mai târziu între
“inconştient” şi „preconştient”. În fine, pentru von Hartmann inconştientul produce opere de geniu, care
reprezintă fructul unei “digestii surde a ideilor” pe care le pregăteşte.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o serie de fapte de experienţă, rezultat al
cercetărilor medicale, vin să contribuie la dezvoltarea noţiunii de inconştient. În acest cadru, trebuie să
cităm, în primul rând, cercetările asupra isteriei, maladie bogată în manifestări de natură inconştientă.
Principalii autori ai lucrărilor din acest domeniu sunt Charcot, Janet şi Binet care formează „şcoala de la
Salpétriere”. În acelaşi timp se înmulţesc experienţele (ca aceea a lui Bernheim) asupra sugestiei şi
hipnotismului, experienţe care demonstrează importanţa mecanismelor psihice inconştiente.
Dezvoltarea ulterioară a noţiunii de inconştient se datorează, în mare parte, lui Freud. “Dacă
ar trebui să redăm într-un singur cuvânt descoperirea freudiană, acesta ar fi în mod incontestabil acela
de inconştient” scriau Laplanche şi Pontalis (1973).

2. INCONŞTIENTUL FREUDIAN

Pub