Sunteți pe pagina 1din 1

altădată/altă dată  acceași/ aceiași  câteva/ câte va

 altfel/alt fel  miau/ mi-au  câțiva/ câți va


 așadar/așa dar  nuți/ nu-ți  cineva/ cine va
 bineînțeles/bine înțeles  teo/te-o  cele/ ce le
 cuminte/cu minte  navă/ na-vă  cuiva/ cui va
 de altfel/ de alt fel  sare/ s-are  cumva/ cum va
 defel/de fel  voi/ v-oi  cuvânt/ cu vânt
 deloc/ de loc  noi/ n-oi  cuminte/ cu minte
 demult/ de mult  moi/ m-oi  decât/ de cât
 decât/ de cât  doi/ d-oi  defel/ de fel
 numai/ nu mai  dați/ da-ți  deloc/ de loc
 odată/ o dată  ie/ i-e  dete/ de te
 niciodată/ nici o dată  naș/ n-aș  devin/ de vin
 nicium/ nici cum  al/ a-l  devină/ de vină
 nicicând/ nici când  dune/ du-ne  doare/ doar
 nicunde/ nici unde  tei/ te-i  degrabă/ de grabă
 numaidecât/ numai de cât  ca/ c-a  deoprate/ de o parte
 deoparte/ de o parte  care/ c-are  dese/ de se
 întruna/ într-una  lei/ le-i  devreme/ de vreme
 nea/ne-a  lați/ l-ați  fiecare/ fie care
 va/v-a  nuia/ nu ia/ nu i-a  fiece/ fie ce
 cel/ce-l  dor/ d-or  încap/ în cap
 nul/nu-l  zi/ zi-i  învie/ în vie
 săi/să-i  dai/ da-i  oare/ o are
 dar/d-ar  vor/ v-or  oricare/ ori care
 var/v-ar  zile/ zi- le  oricine/ ori cine
 car/ c-ar  casă/ ca să  oricând/ ori când
 cai-c-ai  nicicât/ nici cât  oriunde/ ori unde
 căi/că-i  mila/ mi l-a/ mi la  oricum/ori cum
 nor/ n-or  deși/ de-și  oarecare/ oare care
 lor/l-or  deal/ de-al/ de-a-l  oști/ o ști
 cor/c-or  apus/ a pus  parcă/ par că
 laș/l-aș  alor/ a lor  totuna/ tot una
 deal/de-al  abate/ a bate  undeva/ unde va
 mia/mi-a  acelor/ a celor  undele/ unde le
 moți/m-oți  alui/ a lui  vinde/ vin de
 ție/ți-e  adus/ a dus  vise/ vi se
 mie/ mi-e  atâta/ atât a  zile/ zi le
 mii/mi-i  aprinde/ a prinde 
 ia-i/i-ai  aprins/ a prins
 cal/c-al/ c-a-l  acelor/ a celor
 cai/c-ai/c-a-i  bate/ ba te
 vii/ vi-i  cade/ ca de
 ții/ ți-i  casă/ ca să
 ați/ a-ți  cele/ ce le
 ai/ a-i  cepe/ ce pe
 care/ c-are  cete/ ce te
 cam/c-am  cuie/ cui e
 iar/i-ar  câte/ cât e
 aceea/aceia  câtva/ cât va