Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DE CARACTERIZARE A COPILULUI DE VÂRSTĂ

PREȘCOLARĂ

Numele si prenumele copilului: D E.M


Grupa: mijlocie

Date generale despre copil si familia sa


1. Date biografice despre copil:
 Data si locul nasterii : 04.02.2017
 Adresa: Constanța, judeţul Constanța

2. Date medicale:
 Sarcina: fără probleme deosebite;
 Naştere: normală;
 Dezvoltare fizică: normală (înălţime şi greutate corespunzătoare vârstei);
 Starea sănătăţii: bună (nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze
dezvoltarea fizică şi psihică)

3. Date despre familia copilului:


Structura familiei: tata, mama, frați (1), bunici;

4. Profesia părinților:
Tata: inginer;
Mama: educatoare;

5. Condiţii de locuit:
 foarte bune
 bune
 satisfacatoare
 nesatisfacatoare

6. Climatul educativ în familie:


-relatii interfamiliale:
Relaţiile dintre părinţi, copii şi bunici sunt bune, organizate, bazate pe dragoste şi înţelegere,
sunt favorabile creşterii şi dezvoltării echilibrate a copilului. Există o atmosferă destinsă şi o
preocupare deosebită a părinţilor pentru dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere.

-cine se ocupa în mod special de copil:


 mama
 tata
 fraţi
 bunici
 alte persoane

-comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil:


 corect
 incorect
-alte aspecte semnificative:
Condiţiile materiale şi igienico-sanitare sunt bune.

7. Comportamentul copilului in familie:


 foarte bun
 bun
 satisfăcător
 nesatisfăcător

Activitatea copilului în grădiniță:

1. Jocuri preferate de copil:


 jocuri de creaţie cu subiecte si roluri;
 jocuri de constructie;
 jocuri logico-matematice;
 jocuri de mişcare si caracter sportiv.

2.Conduita copilului in grădiniţă:


 Şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii;
 Şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, dar le aplică numai faţă de adulţi;
 Conduita nu este constantă;
 Nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată;

3.Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă:


 există concordanţă;
 nu există concordanţă;

4. Modul de îndeplinire a sarcinilor:


 Îndeplineşte sarcinile întotdeauna;
 Îndeplineşte uneori sarcinile;
 Îndeplineşte sarcinile dacă se insistă;
 Refuză îndeplinirea sarcinilor;

5. Adaptarea la mediul din grădiniţă:


 s-a adaptat uşor;
 greu adaptabil;
 inadaptabil.

6. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc:


 preferă rolul de conducător;
 preferă să fie condus;
 trece cu uşurintă de la un rol la altul.

COORDONATE ALE DEZVOLTĂRII PSIHICE

Motricitatea:
-are o motricitate fină dezvoltată, coordonarea ochi –mână este bine dezvoltată;
-rezistenţă la efort fizic bună;
-mişcările pot fi uşor transferabile şi aplicabile în noi situaţii, fiind din ce în ce mai
diferenţiate, mai fine;
-are formate priceperi şi deprinderi complexe care îi permit să se descurce în situaţii diferite;
-execută orice mişcare cu condiţia să nu implice efort fizic prea mare;
-mişcările se transferă cu uşurinţă de la o mână la alta fără a fi nevoie de o învăţare specială;
-execută cu plăcere exerciţiile de educaţie fizică şi participă cu entuziasm la întrecerile
organizate în grădiniţă;
-din punct de vedere motric se apropie de exigenţele stadiului următor.

Voinţa:
-s-a dezvoltat funcţia reglatoare a cuvântului şi foloseşte în diferite situaţii indicaţiile verbale;
-îşi propune scopuri şi se străduieşte să le atingă;
-se autoreglează bine în activităţi de învăţare şi creaţie desfăşurate individual sau în grup.
-se manifestă reglajul voluntar în raport cu norme sau comportamente morale, rolul de frână
al voinţei (nu este bine să..., nu este frumos ...)

Percepţia:
-face discriminări vizuale fine;
-distinge calităţile de formă, mărime, culoare ale diverselor obiecte prezentate;
-foloseşte corect cuvintele care semnifică raporturi spaţiale (sus, jos, aproape, departe,
aici,dreapta, stânga) şi se orienteză bine în spaţiu;
-se orientează bine în timp, folosind corect noţiunile: azi, ieri, mâine, ziua, dimineaţă,prânz,
seară.
-percepţia lucrurilor este încă globală, văzul observând întregul încă nedescompus.

Reprezentările:
-ceea ce desenează este dispus unul lângă altul pe o linie orizontală;
- respectă proporţiile, astfel încât redă corect mărimile obiectelor şi mai ales relaţiile dintre
ele;
-în desene face abstracţie de elementele care nu au importanţă pentru subiect, fapt care face
ca desenele ei să fie ceva mai sărăcăcioase;
-elementele constitutive ale desenului prezintă independenţă unele în raport cu altele, nu se
suprapun;
-nu respectă perspectiva, toate sunt puse în acelaşi plan.

Atenţia:
-urmăreşte atentă propria activitate cât şi unele aspecte din ambianţă (a crescut volumul
atenţiei);
-poate în acelaşi timp să observe ceva şi să asculte explicaţiile educatoarei (mobilitatea
atenţiei);
-se manifestă atenţia voluntară (continuă rezolvarea unei sarcini până la atingerea scopului,
întârziind trecerea la alte solicitări);
-perioada de concentrare şi stabilitate a atenţiei a crescut la 25-30 de minute în funcţie şi de
caracteristicile activităţii, noutatea şi caracterul ei stimulativ, materialul didactic folosit.

Limbajul şi comunicarea:
-are un vocabular bogat, cu o adaptabilitate deosebită la împrejurări;
-manifestă o adevărată plăcere de a-şi însuşi cuvinte noi ;
-foloseşte „clişee verbale” preluate din vorbirea adulţilor;
-preferă diminutivele şi le utilizează frecvent;
-se exprimă corect din punct de vedere gramatical (o mare importanţă având şi modelele
verbale ale familiei şi anturajului apropiat al copilului);
-are capacitate de verbalizare crescută (povesteşte tot ce face,vede sau aude);
-implică vorbirea în tot ce face ; vorbeşte în timp ce desenează, se joacă sau chiar povesteşte
(flexibilitate verbală);
-foarte comunicativă.

Gândirea :
-are caracter operatoriu: răspunsurile la solicitări sunt coerente, stabile, corespunzătoare
cerinţelor şi independente de implicarea eu-lui în situaţii;
-nivelul operaţiilor gândirii se află la nivel concret, legat de acţiuni obiectuale;
-raţionamentul folosit este cel inductiv, progresiv, de la cauză spre efect, de la condiţii spre
consecinţe;;
-gândeşte corect conservarea cantităţii;
-gândirea a început să fie raţională;
- se manifestă reversibilitatea gândirii sub forma inversiunii şi compensării;
-are putere de deducţie imediată: poate efectua anumite raţionamente de tipul „dacă...,
atunci”, cu condiţia să se sprijine pe obiecte concrete sau exemple;
-nu depăşeşte concretul imediat decât din aproape în aproape,extinderi limitate, asociaţii
locale;
-intelectul are o singură pistă; nu întrevede alternative posibile, posibilul se suprapune
datelor concrete;

Memoria:
-întipărirea involuntară şi voluntară este rapidă;
-are o capacitate bună de stocare a infomaţiilor;
-memoria de lungă durată este bună;
-memoria este legată de concret, copilul memorează tot ce observă ,ce vede ce aude, ce
discută cu adulţii, poveşti, cântece, poezii;
-perioada păstrării este foarte mare, copilul reuşind să redea evenimente petrecute cu mult
timp înainte;
-reproduce uşor momente care au impresionat-o, poezii, întâmplări;
-memorează textual replicile personajelor din poveşti;
-reţine cu uşurinţă, dacă activitatea se desfăşoară sub formă de joc sau concurs;

Imaginatia:
-are imaginaţie bogată, legată şi stimulată de trăirile sale afective: bucuria, plăcerea (cadori
primite de la Moş Crăciun, jucăriile sale) dar şi frica , spaima ( frica de întuneric, de
necunoscuţi);
-imaginaţia este strâns legată de percepţie şi experienţa concretă: desene animate, activităţi
cotidiene;
- îşi imaginează şi creează multe lucruri deoarece nu cunoaşte suficient relaţiile dintre obiecte
şi fenomene;
-pentru a evita o pedeapsă, minte şi creează un scenariu pentru a fi crezută;

Afectivitatea:
-îşi iubeşte foarte mult părinţii şi bunicii;
-trăirile afective îi sunt influenţate de memoria afectivă;
-trăieşte crize de prestigiu când este mustrată în public;
-nu doreşte recompense, laude nemeritate, chiar dacă situaţia oface să sufere;
-bucuriile, reuşitele,realizările sunt „trăite” intens;
-îşi stăpâneşte plânsul în public când se loveşte;
-evită mângâierile mamei în prezenţa copiilor de la grădiniţă ;
- nu îi mai plac formele de alint cu care i se adresează părinţii („sunt mare „);
-îşi iubeşte fratele, are grijă de el ,îl ocroteşte;
-manifestă preferinţe faţă de anumiţi copii în a se juca sau împrieteni cu ei;

CONDUITA COPILULUI ÎN CLASĂ


Conduita la lecţie:
-atentă, participă activ, este interesată, doreşte să se afirme;

Purtarea în general:
-corectă, cuviincioasă, fără abateri comportamentale;

CONDUITA ÎN GRUP, INTEGRAREA SOCIALĂ A COPILULUI


Participarea la viaţa de grup:
-activă, sociabilă, comunicativă, stabileşte uşor relaţii, bună organizatoare a grupului.

Imaginea sau opinia colegilor despre copil:


-bună colegă, săritoare la nevoie, te împrieteneşti uşor cu ea;

TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
Temperamentul:
-exteriorizat, energic, vioi, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ.

Rezistentă la dificultăţi:
-rezistentă la solicitari.

Trăsături de caracter:
Sociabilitatea, capacitatea de comunicare, spirit de prietenie, sinceritate, respect faţă de
adulţi, politeţe, spirit de ordine, hărnicie, respect pentru muncă, sârguinţă, corectitudine, spirit de
iniţiativă, disciplină, perseverenţă, modestie, stăpânire de sine, încredere în propriile puteri,
curaj.

Student: Zamfir Mădălina Ramona

S-ar putea să vă placă și